สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 510 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 20 66 40
2 511 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1 1 1
3 512 โรงเรียนนครสวรรค์ 59 147 90
4 513 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 12 55 23
5 514 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 2 17 4
6 515 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 2 4 4
7 516 โรงเรียนพระบางวิทยา 6 14 10
8 518 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 47 139 76
9 520 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 3 9 6
10 521 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 9 56 20
11 522 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 1 1 1
12 523 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 1 8 4
13 526 โรงเรียนโกรกพระ 9 48 21
14 517 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 9 51 21
15 524 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 9 53 20
16 527 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 8 45 13
17 519 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 2 6 4
18 525 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 2 12 2
รวม 202 732 360
1092

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]