สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 296 โรงเรียนนาน้อย 16 42 29
2 297 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 9 14 12
3 299 โรงเรียนน่านนคร 4 14 4
4 300 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 2 4 3
5 301 โรงเรียนบ้านหลวง 5 7 6
6 302 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1 5 2
7 304 โรงเรียนศรีนครน่าน 1 1 1
8 305 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 41 107 59
9 306 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 58 178 94
10 307 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 10 43 18
11 308 โรงเรียนสา 31 100 50
12 309 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 2 22 7
13 310 โรงเรียนแม่จริม 2 3 3
14 298 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 3 9 4
15 295 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 4 10 7
16 303 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 10 53 25
รวม 199 612 324
936

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]