สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 311 โรงเรียนทุ่งช้าง 10 39 22
2 312 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 45 113 69
3 313 โรงเรียนบ่อเกลือ 3 5 5
4 314 โรงเรียนปัว 56 168 100
5 315 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 5 13 9
6 316 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 23 48 31
7 317 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 7 16 11
8 318 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 3 4 3
9 319 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 2 5 4
10 320 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 3 8 5
11 321 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 14 42 26
12 322 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 3 5 4
13 323 โรงเรียนเมืองแงง 6 17 12
14 324 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 5 16 9
รวม 185 499 310
809

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]