สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 572 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 4 8 8
2 573 โรงเรียนตะพานหิน 47 181 85
3 574 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 4 8 6
4 575 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 7 25 12
5 577 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 33 80 48
6 580 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1 1 1
7 581 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1 10 3
8 582 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 3 9 5
9 583 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 2 2 2
10 584 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 5 10 6
11 586 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 3 25 10
12 587 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 12 27 17
13 590 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 5 15 10
14 591 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 25 51 35
15 592 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 1 2 2
16 576 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 6 17 11
17 579 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 2 13 5
18 585 โรงเรียนหัวเฉียว 1 1 1
19 589 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 5 25 11
20 578 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 4 47 13
21 588 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 4 6 5
รวม 175 563 296
859

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]