สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 421 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 3 24 8
2 422 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 5 14 10
3 423 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 29 76 50
4 424 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 19 50 34
5 425 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 35 88 59
6 426 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 12 25 15
7 427 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 11 16 16
8 428 โรงเรียนหนองพระพิทยา 2 19 6
9 429 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 3 9 5
10 430 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 22 57 34
11 431 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 6 15 9
12 433 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 7 16 11
13 432 โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 8 53 13
รวม 162 462 270
732

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]