สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 443 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 2 6 3
2 444 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1 5 2
3 434 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 2 4 2
4 435 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 14 28 23
5 436 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1 1 1
6 437 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 7 14 12
7 438 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 12 31 21
8 439 โรงเรียนนครไทย 55 185 97
9 440 โรงเรียนนาบัววิทยา 5 16 8
10 442 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 11 25 18
11 445 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 17 51 25
12 446 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 6 13 9
13 448 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 3 6 4
14 449 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 13 24 20
15 450 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 2 2 2
16 441 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 2 2 2
17 447 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 9 34 15
รวม 162 447 264
711

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]