สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 026 โรงเรียนบ้านบ่อรัง 1 3 2
2 018 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 4 12 7
3 019 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 2 8 4
4 020 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 4 14 8
5 021 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 8 32 15
6 022 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 2 4 3
7 023 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 20 41 33
8 024 โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 4 4 4
9 025 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 29 61 45
10 028 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 5 12 9
11 029 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 8 27 16
12 030 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 3 7 5
13 032 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 20 98 43
14 036 โรงเรียนหนองไผ่ 38 160 77
15 040 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 15 36 22
16 041 โรงเรียนเมืองศรีเทพ 5 13 7
17 042 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 2 41 9
18 017 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 3 2
19 031 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 5 12 10
20 033 โรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา 1 5 2
21 034 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1 1 1
22 035 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 2 2 2
23 037 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 2 2
24 038 โรงเรียนอุดมวิทยา 1 1 1
25 039 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1 1 1
26 027 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประชานิมิต 2 4 2
รวม 185 604 332
936

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]