สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 472 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 67 310 112
2 473 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 3 28 3
3 477 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 6 11 8
4 478 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 3 10 6
5 479 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 7 16 12
6 480 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 5 17 10
7 481 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 14 43 24
8 482 โรงเรียนพิไกรวิทยา 3 21 9
9 483 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1 1 1
10 484 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 4 9 7
11 485 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 8 10 9
12 486 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 21 79 35
13 487 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 3 24 8
14 488 โรงเรียนวัชรวิทยา 25 83 43
15 489 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1 3 2
16 491 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 6 31 13
17 493 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 6 28 13
18 494 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 2 21 6
19 495 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 2 13 4
20 475 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 1 3 2
21 476 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 1 1
22 492 โรงเรียนเพชระศึกษา 1 1 1
23 474 โรงเรียนชากังราววิทยา 1 6 2
24 490 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 6 16 8
รวม 197 785 339
1124

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]