สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 151 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 71 153 107
2 152 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 10 26 17
3 153 โรงเรียนประชาราชวิทยา 1 2 2
4 156 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 54 208 96
5 160 โรงเรียนสบจางวิทยา 2 2 2
6 162 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 5 13 9
7 166 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1 3 2
8 167 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 5 13 8
9 168 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 3 9 6
10 169 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 2 2 2
11 170 โรงเรียนแม่สันวิทยา 1 6 1
12 171 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 5 14 9
13 172 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2 6 3
14 150 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 3 18 6
15 154 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1 2 1
16 155 โรงเรียนมัธยมวิทยา 4 14 8
17 157 โรงเรียนวิชชานารี 1 2 1
18 158 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร 1 1 1
19 161 โรงเรียนสุนทรศึกษา 1 5 2
20 163 โรงเรียนอรุโณทัย 2 4 3
21 164 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 7 45 13
22 165 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 1 3 1
23 173 โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 3 2
24 159 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 5 11 7
รวม 189 565 309
874

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]