สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 454 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 4 5 5
2 451 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 3 8 5
3 452 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 11 36 20
4 453 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 4 14 7
5 455 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 8 17 12
6 456 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 8 19 14
7 457 โรงเรียนพิชัย 28 69 45
8 458 โรงเรียนลับแลพิทยาคม 1 32 3
9 459 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 1 1 1
10 462 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 40 115 60
11 463 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 69 223 121
12 465 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 6 51 15
13 466 โรงเรียนแสนตอวิทยา 1 1 1
14 464 โรงเรียนเจริญวิทยา 7 38 15
15 461 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 4 8 6
16 460 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 3 2
รวม 196 640 332
972

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]