สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงฐิติกาล  จันทาพูน
 
1. นางนันทวรรณ  สามคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 15 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นางสาวภูษณิศา  ดูแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  วุฒิชมภู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีพรม
 
1. นางสาวภัทรภร  ชัยปัญหา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77 เงิน 9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวชนิสรา  วงค์เฟื่องทำ
 
1. นางเบญจพร  พิชัยยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 6 1. เด็กหญิงอรรัมภา  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางปรีดาวรรณ  แสงสอาด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวรัชณีกร  ดวงจันทร์
 
1. นางนารี  มาลา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.2 ทอง 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงณฐมน  ตาก๋า
 
1. นางศิริพร  ลิมปิวรรณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายวราเมธ  หมื่นติ๊บ
 
1. นายอุดม  ยารวง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76.83 เงิน 9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  เฉียบเอี่ยมเชาน์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  เนตตกุล
3. เด็กชายธราเทพ  พรมสุวรรณ์
 
1. นางพัชนี  หล่ายโท้
2. นางจามรี  พุทธาศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวกวินทิพย์  มัญชุกุล
2. นางสาวทิตยา  ลำยู
3. นางสาวประกายวรรณ  ไช่
 
1. นางธัญชิตา  รัตนาธรรม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงจิรปาณ  มาไกล
2. เด็กชายทิวากรณ์  ทองเนตร์
 
1. นางวลีรัตน์  เพียงใจวงค์
2. นางศิริพร  ดอนชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายพีรกานต์  รัตนอุดทา
2. นางสาวอภิสรา  มูลจ้อย
 
1. นางบัวตูม  ออนตะไคร้
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79.46 เงิน 16 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรนุช  กันสีชา
2. นางสาววรางคณา  บัวชัย
 
1. นางเสาวลักษณ์  ปันแก้ว
2. นายณัฐวุฒิ  ชาวน่าน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 68.87 ทองแดง 31 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายธีรพงศ์  กลิ่นหอม
 
1. นางเสาวลักษณ์   ปันแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงเชื่อมรัก  เย็นใจมา
 
1. นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวพลอยชมพู  ตันศิริ
 
1. นางกรุณา  ปฐมธรรมการ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.3 ทองแดง 28 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ฉัน
2. เด็กหญิงณัฐพร  ตาวงศ์
3. เด็กชายพงศกร  สวยสม
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ปัญญานวล
2. นางธัญกร  กิตติจริยา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวจินตนารี  สุบานงาม
2. นางสาวนภาวรรณ  วงค์กา
3. นางสาวพิมพ์พิศฎา  เพชรรัตน์
 
1. นายแมนรักษ์  เปรมทอง
2. นางประภัสสร  ทับทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 31 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงด.ญ.ปริยากร  รุ่งโรจน์รัศมีกุล
2. เด็กหญิงนุชวรา  กันธะวิเร
3. เด็กหญิงปาลิตา  ดาพะโย
 
1. นายเจตยุทธ  วงศ์ใหญ่
2. นางสุริวรรณ  ประสม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายจักรภัทร  พวกเจริญ
2. นางสาววรรณิดา  พัวตระกูล
3. นายเทวฤทธิ์  คำเขียว
 
1. นางสุพรพิศ  สิทธิขันแก้ว
2. นางศุภรางค์  บุญยิ่ง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายภคนนท์  พื้นชมภู
2. เด็กชายสิรภพ  พุทธอาสน์
 
1. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว
2. นายบุญเลิศ  จรัส
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83.5 ทอง 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายสุชาครีย์  สุธาพจน์
2. นายเสฏฐวุฒิ  ธนาคำ
 
1. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว
2. นายบุญเลิศ  จรัส
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 38 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกัลยากร  ก้อนคำ
 
1. นายปรีชา  หยีดน้อย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเทศบาล 6 1. นายศักรินทร์  นาระต๊ะ
 
1. นางสาวสุนันทา  วงศ์ษา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76.43 เงิน 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายธนธรณ์  อินต๊ะรัตน์
2. เด็กชายสมเด็จ  ป๊อกแก้ว
 
1. นายก่อเกียรติ  ศิจิตต์
2. นางสาวศิริพร  คำภิราษร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 61.48 ทองแดง 22 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายศักดิธัช  กันทะจักร์
 
1. นางทิพปภา  จันทร์ลือ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สกุลวงศ์ธนา
 
1. นางปวิชญา  จินดา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวอรปรียา  แสงศรีจันทร์
 
1. นายก่อเกียรติ  ศิจิตต์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.75 เงิน 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายชัชนินทร์  ศรีพรม
2. เด็กชายปริพัฒน์   ทรัพย์ประกิต
3. เด็กชายปวริศ   สิทธิวงศ์
 
1. นายรัชย์ชวินท์  ยะอนันต์
2. นางสุภาพร   กิติพัฒนเจริญกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายชินดนัย  ธรรมขันธา
2. นางสาวณิชชยา  เนตรตระกูล
3. นายตินดิกร  กันทะ
 
1. นายพิพัฒน์  เชื้อเมืองพาน
2. นายนวมินทร์  วงค์ไชย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายณฐนนท  ไชยลังกา
2. เด็กหญิงศักยพร  เบเหมี่ยทู
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงคำ
 
1. นายสุธิพงษ์   ใจแก้ว
2. นางสาวนาถยา  อุตมา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายชนม์ณภัทร  หลวงหาญ
2. นางสาวนัฐกาญจน์  พรหมมินทร์
3. นางสาวเมธาวี  หลี่จา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินราษฎร
2. นางนาฎอนงค์  จันทร์ฉาย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายคริษฐ  คีรีแก้ว
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  โปธา
3. เด็กชายธนดล  หมื่นมโน
 
1. นายคงกฤช  อะทะวงศ์
2. นางสาวสุมิตรา  เตจ๊ะบุตร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายภาณุพงศ์  ธิดาเรือง
2. นายศุภโชค  สอนวิเศษ
3. นายไตรราช  สายสุวรรณ
 
1. นางเปรมจิต  คำมา
2. นายภาวัต  เต่านันท์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   ไชยเลิศ
2. เด็กหญิงสิริมา   เนตรตระกูล
3. เด็กหญิงอนิลชณา   แสนโชคพาณิชย์
 
1. นางสาวพิมประภา   อุ่นโทกาศ
2. นางชมนพร   จะเรียมพันธ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวดลชนก    ดำรงวัฒนากูล
2. นางสาวนรีกานต์   พรมสวัสดิ์
3. นางสาวศศินภา   ฤทธิ์พิชิต
 
1. นางสาววนิดา    ศิริเขียว
2. นางนางมทินา   มาละวงษ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงปริชญา  สุยะ
2. เด็กชายสุรพีร์  สุวรรณ์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  นิโรจน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวจุฑาเกศ  เรืองอาจ
2. นางสาวชลิดา   ปัญญาบุญ
 
1. นางมนัสชนก  ตามวงค์
2. นายปรัชรัฏต์  ใจมา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 38.6 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายนภสินธุ์   สินมณี
2. นายสิทธิธร  บุญยอด
 
1. นายวศิน   มังคลาด
2. นายอัครเดช  เมฆสุรินทร์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.54 เงิน 13 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายสิรวิชญ์   คำชุ่ม
2. เด็กชายเจษฎาพงษ์    ปัญจะเรือง
 
1. นายสมชาติ  ประสม
2. นายวศิน   มังคลาด
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายปิติภัทร  ปริตโตทก
2. นายมกรธวัช  กุลพงษ์
3. นายสิทธิโชค  นาคประเสริฐ
 
1. นายสมชาติ  ประสม
2. นางสาววนิดา    ศิริเขียว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 35 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรกมล  บัวจำ
2. เด็กหญิงคีตภัทร  หาญนาม
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  มณีศรี
4. เด็กหญิงศตพร   อินทิม
5. เด็กหญิงศรัณย์พร  กันธิพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิชาพร  ดอนดง
2. นางปุณณดา  ใจอุ่น
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 44 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวดาริกา  อุ่นแสง
2. นางสาวมิกิ  ฮิกูชิ
3. นางสาววณัชพร  นวลศรี
4. นายสมชาย  จิระปัน
5. นายสุขสันต์  โทภิลา
 
1. นางอังคณา  ณ พิกุล
2. นางสาวกอแก้ว  อ่อนสำอางค์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 19 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ปานิน
2. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  สว่างศรี
3. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีเจริญ
4. เด็กหญิงณัฐพร  กันใจ
5. เด็กหญิงอรุณี  แซ่ลี
 
1. นางจงรักษ์  ชัยบาล
2. นางสาวสุจินต์  ตาละกาญจนวัฒน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. นางสาวณัฐธิดา   จันทร์คำ
2. นางสาวธนภรณ์  อัตตพงษ์ศักดิ์
3. นายธีรภัทร  ตาดี
4. นางสาววรรณ์กวี  ลือยศ
5. นายอดิเรก  เรือนปิน
 
1. นางสาวเฉลิมรัตน์   มหาวรรณ
2. นางอรทัย  ฟูไฟติ๊บ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.4 ทอง 26 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายธนกร   วงศ์ใหญ่
2. เด็กชายพีรดนย์   ใจพลแสน
3. เด็กชายพีรพล  ไพเกาะ
4. เด็กชายศุภวิชญ์   วงศ์ธนะบูรณ์
5. เด็กชายเจษฎาพงษ์   ตันชัยสิริมณีกุล
 
1. นายบรรจง  จิตตคำ
2. นายยศวรรธน์   วิญญารัตน์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.4 เงิน 13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวกัลยวรรธน์  วรรณโสภา
2. นายชนกานต์  สนิทดี
3. นางสาวณัฐธิดา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
4. นางสาวปาณิสรา  ราชจินดา
5. นายวิทวัส  แก้วคำแดง
 
1. นายจุลดิษฐ  วีรศิลป์
2. นายอภิญญา  หอมนาน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.4 ทอง 24 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายกีรติ  ดวงเนตร
2. นายคงธาม  ธิยะ
3. นางสาวจุฬามณี   นิลหิรัญ
4. นางสาวณฐพร   วิบูลกิจไพศาล
5. นางสาวณดวงกมล  พงษ์สวรรค์
6. นางสาวณัฐนรี   นาวารี
7. นายธนัท  เกตบูรณะ
8. นางสาวบุษรา  วงศ์จันทร์ตา
9. นายภาคิน   เชื้อเมืองพาน
10. นายภูบดินทร์  กลมกล่อม
11. นายภูมิรพี   สุระ
12. นายวรัตม์วิชญ์  แสนทนันไชย
13. นายวุฒิภัทร  วงศ์วุฒิ
14. นายสันติภูมิ  ลำพงษ์เหนือ
15. นายสิริวัฒนพงศ์   สุริยะป้อ
16. นางสาวสุกฤตา  ต๊ะต้องใจ
17. นายอานุภาพ   คุณดอย
18. นางสาวเกณิกา   ยอดเชียงคำ
19. นายเอื้อการย์   อิสรานุเจริญกุล
20. นางสาวเอ็นดู   มาวิน
 
1. นายอภิวัฒน์   อะภิวงษา
2. นางนพสร  ท้าวเขื่อน
3. นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีจม
4. นายชัยวัฒน์  แก้วกุลา
5. นายฉัตรชาย  ยอดเรือน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวลัย  มาลารัตน์
2. นายกฤตยชญ์  เมืองสุวรรณ์
3. นางสาวกัญณัตนันท์  วรัตถ์ธวัชรดล
4. นางสาวขวัญพร  ยาปะโลหิต
5. นายณัชพล  ราชตา
6. นายณัฐพงศ์  โนรี
7. นางสาวดาวใส  วงค์ธนกาญจน์
8. นายธนกร  ดวงแสง
9. นายธิติวุฒิ  วุฒิสารวัฒนา
10. นายธีธัช  แก้วเขื่อน
11. นายนภพล  วงศ์หวัน
12. นางสาวพิมศิริ  อุตโน
13. นายมาตรฐาน  ใจหงษ์
14. นางสาวรักมาก  กิจรักษ์
15. นายรัชนาท  ลิมสมนึก
16. นายวรวิวัฒน์  สิงห์ทอง
17. นางสาววันเพ็ญ  ยอดสุวรรณ
18. นายศศิศ  รูปะวิเชตร
19. นางสาวสุวนันท์  อภิมหาวงค์สกุล
20. นายเจริญฤทธิ์   ไชยะเลิศ
 
1. นายอภิวัฒน์  อะภิวงษา
2. นางวันพร  อะทะไชย
3. นายฉัตรชาย  ยอดเรือน
4. นายสุรเชษฐ์  บัวงาม
5. นายสุริยา  อ่อนหนองหว้า
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 40 โรงเรียนเทศบาล 6 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สมแก้ว
 
1. นางสาวพิชามนธุ์  บุญธรรม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง 29 โรงเรียนเทศบาล 6 1. นางสาวธันวรัตน์  จันทร์กอง
 
1. นายกริช  เตชะธีรกุล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 43 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิดานันท์  ระงับพิษ
2. เด็กชายภูริณัฐ  ธุวะคำ
 
1. นางอำพร  สกุลวงศ์ธนา
2. นายสุรเชษฐ์  บัวงาม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.8 ทอง 22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวณัฐริณีย์  กับปุละวัน
2. นายปรัชญา  แสงเพชร
 
1. นายชัยนันท์  จินะพรม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.8 ทอง 4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรกช  ชัยประเสิรฐวิทย์
2. เด็กหญิงกฤตยา  ภิราษร
3. นางสาวจันทร์รอด  ทองคำ
4. เด็กหญิงชุติการณ์  ไชยสลี
5. นางสาวธัญญาภรณ์  ลำภู
6. เด็กหญิงปาณิสรา  จิตหมายเกษม
7. นางสาววิภา  คำแก้ว
8. นางสาวสัตตกมล  ม่วงคำ
9. เด็กหญิงสุพรรณษา  ก้อใจ
10. นางสาวแสงฟอง  วงค์มาก
 
1. นายอัษฎากร  แสงโปร่ง
2. นางจิรพร  แสงโปร่ง
3. นายพิมพ์  ค้ากำยาน
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธุ์บัว
2. นางสาวชัญญาภัค  ศิริเทพ
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  สุวรรณประภา
4. นายทัศน์พล  มานุบุตร
5. นางสาวนริศรา  ไตรธนโชติ
6. นางสาวนิติพร  จ๋าจุ๋มป๋า
7. เด็กหญิงปุญญาภา  จิตอาษากิจ
8. นางสาวมนัญยา  ชุ่มมงคล
9. นางสาวสุดารัตน์  ปินตาคำ
10. นางสาวอรรถรวดี  มณีรัตน์
 
1. นางสาวรัตติกาล  สบบง
2. นายณัฐวุฒิ  ชำนาญ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นางสาวกันยาภัค  บุญพิมพ์
2. นางสาวจันทร์จิรา  พงษ์รักษ์
3. เด็กชายธณรัฐ  ทนดี
4. เด็กชายธนพนธ์  ใจเร็ว
5. เด็กชายนวมิต  ทูลศิลป์
6. นางสาวปาริชาติ  มีแก้ว
7. นางสาวปิยธิดา  ศรีพรม
8. นางสาวพิชชาพร  วันดี
9. เด็กชายสุริยา  ตาดำนิล
10. เด็กชายเอกราช  ริยะเทน
 
1. นายพนม  อินต๊ะ
2. นางสาวฉันทรีย์  สวามิวัศดุ์
3. นางสาวนิตยา  โนจา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายศุภกร  กันทะวงศ์
2. เด็กชายสพล  พงศ์พานกุล
 
1. นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรยุทธ  ชำนาญยา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวกวิสรา  วาดเขียน
2. นายเป็นไท  โยธาวุธ
 
1. นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรยุทธ  ชำนาญยา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรณิกา  แสงทอง
 
1. นางจีราพร  ขำกนก
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวรัชดาพร  บุญรังษี
 
1. นายเกียรติไกร  ทนันชัย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรา  เพียวเมียกู่
 
1. นางจีราพร  ขำกนก
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายภานุวัฒน์  ดอนทอง
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายคำหงษ์   แก้วยอด
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นายพรรณุกรณ์  ศรีสุโพธิ์
 
1. นางพรสวรรค์  กัมพลานนท์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรพรรณ  บุญตั้ง
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 31 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  บุญตัน
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกสร  จิปุริ
2. เด็กหญิงเงินงาม  สุขแสนหวี
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  พรหมธิ
 
1. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวอาริยา  ผิวผ่อง
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พลาวัสนันทน์
2. เด็กหญิงสิรภัทร  เภตรา
3. เด็กหญิงอารีย์  ซื่อตระกูล
 
1. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
2. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวชนาภัทร  เพ่งผล
2. นางสาวเนตรชนก  หากัน
3. นางสาวโชติกา  แซ่เลา
 
1. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
2. นายกฤษฎา  รักษาศิลป์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายพีรณัฐ  สายธรรม
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายอัครวินท์  พิมพ์พิสุทธิวงศ์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายภัทรพล  จ๊ะใจ
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 77.3 เงิน 5 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงภัครมัย  ไทยโกษา
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายสถาพัฒน์  สาวิวัตร
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายภูดิน  ประอินทร์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  วงศ์ใหญ่
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายสหัสวรรษ  เทพภิบาล
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 11 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา   จันทร์ลือ
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวจิรารัตน์  เขื่อนวัง
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายศักย์ศรณ์  ปิมปา
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายเหนือภูมิ  สาทะ
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 19 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายเจนณรงค์  เรือนคำ
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวธิดารัตน์  สมหวัง
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 63.6 ทองแดง 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวจิรารัตน์  เขื่อนวัง
2. เด็กชายชินภัทร  บุญกาศ
3. เด็กชายธนบดี  จิตนาวณิชย์
4. นางสาวน้ำฝน  มาเยอะ
5. นางสาวปาริชาติ  คำพะวา
6. นายมงคลพร  แก้วโโก
7. นายสิทธินัน  สินเปียง
8. นายหนุ่ม  อุ่นคำ
9. นางสาวอาทิตยา  ปินตาคำ
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
2. นายเจษฏา  สุทธิสาคร
3. นางสาววิภาณี  ชุมภูรัตน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 70 เงิน 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวจิรารัตน์  เขื่อนวัง
2. นางสาวชญานันท์  บำรุงนอก
3. นายชิตะวัน  สุเตนันท์
4. เด็กชายชินภัทร  บุญกาศ
5. นายธนบดี  จิตนาวณิชย์
6. เด็กชายนายหนุ่ม  อุ่นคำ
7. นางสาวปาริชาติ  คำพะวา
8. นางสาวพชราภรณ์  พชรสุริยา
9. เด็กหญิงพิยดา  นาวัน
10. นายมงคลพร  แก้วโก
11. เด็กชายศักดิธัช  ราชคม
12. นายสิทธินัน  สินเปียง
13. นางสาวอาทิตยา  ปินตาคำ
14. เด็กชายอานนท์  วงค์มูล
15. เด็กชายเทพพิทักษ์  บุญรัตน์
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
2. นายเจษฏา  สุทธิสาคร
3. นางสาววิภาณี  ชุมภูรัตน์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 35 โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กชายการัณยภาส   ก่ำสุ
2. เด็กชายภัคธร  กิติธันยกร
3. เด็กชายภูมิ  สีชมภู
4. เด็กชายภูมิรพี  ปัญญาไหว
5. เด็กชายศุภชัย  ริยะวงค์
6. เด็กชายศุภณัฐ  ทรายหมอ
 
1. นายชัชวาลย์  ชมฤทธิ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 70 เงิน 35 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายญาณพัฒน์  คำสาร
2. นางสาวปาณิสรา  ยามี
3. นายมัฆวัต  รัตนจันทร์
4. นายวงศธร  สีเมืองแก้ว
5. นายเกียรติพงษ์  พรหมอารักษ์
 
1. นายนันทวัฒน์  เฮียงกุล
2. นางสาวอังคณา  ละออ
3. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82.4 ทอง 11 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฟักเขียว
2. นางสาวกัญธีพิศา   วชิรชาญ
3. นางสาวกานต์ธีรา   วงศ์แจ่ม
4. นางสาวกุลกัลยาร์   ชลิศราพงศ์
5. นางสาวชลธิฌา   มะโนเรือง
6. นายชิษณุพงศ์  แก้วตั้ง
7. นายญาณพัฒน์   คำสาร
8. นางสาวญาดา   สินทวีเกียรติ
9. นางสาวฐิติมา   โทพิลา
10. นางสาวณัฎฐ์ชุดา   คำดี
11. นางสาวณัฐภัทรา  ยาสุวรรณ์
12. นางสาวณัฐรดา   เขื่อนแก้ว
13. นางสาวธิดารัตน์  สมหวัง
14. นางสาวนลพรรณ   ผัดเป้า
15. นายน้อย  นามอ้าย
16. นางสาวน้ำฟ้า   วิลัยลักษ์
17. นางสาวปริชาติ   กันทะคำแหง
18. นางสาวปาณิสรา  ยามี
19. นางสาวปิยากานต์  สิทธิวงค์ดี
20. นางสาวผกามาศ   พึ่งบ้าน
21. นางสาวภัควรินทร์   บุรศักดิ์วราฤทธิ์
22. นายมัฆวัต  รัตนจันทร์
23. นางสาวมันตรา   บัวงาม
24. เด็กหญิงรังสิมา   ปินตาวงศ์
25. เด็กหญิงรัชตา   เจริญใจอุดม
26. เด็กหญิงรินรดา   ไชยชมภู
27. นายวงศธร   สีเมืองแก้ว
28. นางสาววณิชา   อุปละ
29. เด็กหญิงวรัญญา   จันทร์ธิยะ
30. เด็กชายศรศิลป์   ใจมูลมั่ง
31. เด็กหญิงศรุตา   สมยาราช
32. เด็กหญิงศวิตา   โว่ยหยื่อ
33. นางสาวศิริลักษณ์  ปันมะโน
34. นางสาวสุมิตรา  อุปนันท์
35. เด็กหญิงอนัญญา   ซองศิริ
36. นางสาวอภิชญา  ไชยเรือน
37. นางสาวอารีรัตน์   สีนิล
38. นางสาวเกยุราวรรณ  มะโนหาญ
39. นางสาวเปมิกา  ยี่ภิญโญ
40. นางสาวโศภิษฐ์  ภูรีโรจน์
 
1. นางสาวอังคณา  ละออ
2. นายนันทวัฒน์  เฮียงกุล
3. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
4. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
5. นายกฤษฎา  รักษาศิลป์
6. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
7. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
8. นายธนากร   วงค์จันทร์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 31 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 34 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายกุลชน  พรมมินทร์
 
1. นายมาโนช  อรัญญะวงค์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 39 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายดาว  บุรีแก้ว
 
1. นางณศพร  สมมั่น
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 34 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวธิดารัตน์  สมหวัง
 
1. นางสาวอังคณา  ละออ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กชายอิทธิพล  ตารินทร์
 
1. นายธนันท์ชัย   จันทร์หล้า
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นายรัฐศาสตร์  บุญมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย  ประชานุเคราะห์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศีรีนุช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย  ประชานุเคราะห์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวอรธิดา  พรมแดง
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 30 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายพงศาวดาร  ภูมิพลัง
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 30 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงคาโอริ  ยามากุจิ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.3 ทอง 26 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกัลยพร  โพธิเลิศ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นางสารภี  พรหมโวหาร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง 5 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นายพัทธวัฒน์  ชินะใจ
 
1. นายวศิน  โกสินทร์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 43 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงเมทินี  สีหะ
 
1. นางชนกพร  ปัญโญ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.7 ทอง 7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวอรธิดา  พรมแดง
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กชายกิติพงค์  พนาไพรร่มเย็น
2. เด็กหญิงจิราภา  เปียงแล่
3. เด็กชายณัฐดนัย  รัตนะติสร้อย
4. เด็กชายพงศกร  อิ่นแก้ว
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  หลีจาง
6. เด็กชายรัชชานนท์  เจิมเฉลิม
7. เด็กชายวายุศักดิ์  สุริยะจันทร์
8. เด็กชายวิโรจน์  แสนคำ
9. เด็กหญิงสาลิกา  แซหมื่อ
10. เด็กชายสุภัทร  นางแล
 
1. นายปิยะณัฐ  รัตนวิมล
2. นายเกียรติศักดิ์  ทาทอง
3. นายพิพัฒน์พงศ์  รุ้งดี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 77 เงิน 19 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวทอฝัน  อาจอ
2. นางสาวพิจิตรา  ไชยพจน์พานิช
3. นายพีรพัฒน์  สมสวย
4. นางสาววรัญญา  มะโนวรรณ์
5. นางสาววริศรา  ลพานุพันธุ์
6. นายวีรวัฒน์  ใจวัง
7. นางสาวศุภจิตรา  กันทะจักร์
8. นายสมรรถชัย  รุ่งประชา
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
2. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
3. นางสาวอังคณา  ละออ
4. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 74.2 เงิน 12 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกัญญาวีร์   ธุระวรณ์
2. นายกิตติพล  เรืองนาค
3. เด็กหญิงกุลนิภา  คำยานะ
4. นางสาวจินตนา   อุทุมภา
5. นายชิษณุ  หทยะวัฒน์
6. นายชิษณุพงศ์  มณีรัตน์
7. นางสาวฐิติมา   ภาคำ
8. นายณัฐชัย   เพ็งพัฒน์
9. เด็กหญิงณัฐธาดา  สัณหพรชัย
10. นายธนพล   เขื่อนแปด
11. นายธรรมชาติ  ธรรมจักร์
12. นางสาวธัญชนก   โนจา
13. นางสาวธันยพร   เตียวสถาพร
14. เด็กหญิงธีริศรา  สันดอนทอง
15. เด็กหญิงนรีกานต์  อินต๊ะ
16. เด็กหญิงนิยตา  โพธิ์กระจ่าง
17. เด็กหญิงน้ำฟ้า  แซ่โอ
18. นางสาวประภัสสร   ร่วมชาติ
19. นางสาวปิยธิดา  คำงาม
20. เด็กหญิงปิยะวดี  จางวาง
21. เด็กหญิงพนิดา   ต๊ะน้อย
22. เด็กหญิงพรไพลิน   สุขเกษม
23. นางสาวพิชญาภา   จิวเดช
24. นางสาวพิมพา   เสือบางพระ
25. เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุวรรณพิมล
26. นางสาวภคินี   ขวัญผ่อง
27. เด็กหญิงภัทรภร  กาวิชัย
28. เด็กหญิงมนัญชยา   มหาวรรณ์
29. เด็กหญิงมาเรียม  มูเฮนโก
30. นางสาวรุ่งฐินันท์   นุกาศ
31. นางสาววิชญาพร   สุขเกษม
32. นางสาวศิรินภา  อุดกลิ้ง
33. เด็กหญิงสวรพร   เพิ่มพูล
34. เด็กหญิงสัจจพร  วรรณราช
35. เด็กหญิงสาริกา  เดชาสัตถากูล
36. เด็กหญิงสุทัตตา   มาพเนาว์
37. นายหัตถโกวิทย์  หัตถกอง
38. เด็กหญิงอรทัย  หาญคำมูล
39. นายอลงกรณ์  จันทรอุดร
40. นางสาวอังคณา   บุญดี
 
1. นายนันทวัฒน์  เฮียงกุล
2. นางสาวอังคณา  ละออ
3. นายกฤษฎา  รักษาศิลป์
4. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
5. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
6. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
7. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
8. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85.6 ทอง 7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายกมลฉัตร   ใจดี
2. นายกรณินทร์   นางแล
3. นางสาวกุลกัลยาร์   ชลิศราพงศ์
4. นางสาวจุฑาทิพย์   ขจีแสง
5. นายญาณพัฒน์   คำสาร
6. นางสาวญาดา   สินทวีเกียรติ
7. นางสาวฐิติมา   โทพิลา
8. นางสาวณัฎฐ์ชุดา   คำดี
9. นายณัฐพล   รอดสุวรรณ
10. นางสาวณัฐภัทรา  ยาสุวรรณ์
11. นางสาวณิช   รุ่งโรจน์วงศ์ศรี
12. นางสาวนพกานต์   ภวะบุตร
13. นางสาวน้ำฟ้า   วิลัยลักษ์
14. นางสาวบุณยวีย์   เมืองอินทร์
15. นางสาวบุษยมาศ  ชัยรินทร์
16. นางสาวปาณิสรา  ยามี
17. นางสาวปิยะวดี   ธรรมสรางกูร
18. นางสาวปิยากานต์   สิทธิวงค์ดี
19. นางสาวผกามาศ   พึ่งบ้าน
20. นายพงษ์พัฒน์   คะอูป
21. นายพันธกานต์  กันประเวท
22. นายพิชญุตม์   จิวเดช
23. นางสาวพิราอร   เยอต๊ะ
24. นางสาวภัควรินทร์   บุรศักดิ์วราฤทธิ์
25. นางสาวมณีฉาย   พิมสาร
26. นายยุทธพงศ์   ชีหมื่อ
27. นายวงศธร   สีเมืองแก้ว
28. นายวัฒนชัย  ใจยา
29. นางสาววาสนา   ปินชัย
30. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีรัตน์
31. นางสาวศิริลักษณ์   ปันมะโน
32. นางสาวสิริณญา   ยอดประทุม
33. นางสาวสุกัญญา   สกุลลิขิตสุข
34. นางสาวสุชาดา   เวเชอกู่
35. นางสาวสุทธิลักษณ์   รักดี
36. นางสาวสุมิตรา   ทิศแจ่ม
37. นางสาวสุวภัทร   สันหมุด
38. นายอภิเชษฐ์   วงค์ปินตา
39. นางสาวอมรเมรี   ประพิศ
40. นายอัครวิชช์   เตจ๊ะวันดี
 
1. นางสาวอังคณา  ละออ
2. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
3. นายนันทวัฒน์  เฮียงกุล
4. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
5. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
6. นายกฤษฎา  รักษาศิลป์
7. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
8. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 31 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายจามร  เจนตระกูล
2. เด็กหญิงช่อฟ้า   เขียวปัญญา
3. เด็กชายณัฏร์สุรชัช  เหมืองหม้อ
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์   นำอิน
5. เด็กหญิงน้ำธาร   ธีระกุลสถิตย์
6. เด็กชายพิชัยยศ  ทับทิมรณยุทธ
7. เด็กหญิงภัณฑิลา  เครื่องใจ
8. เด็กหญิงวรัญญา  อิ่นแก้ว
9. เด็กชายสุวิจักขณ์   จันต๊ะไพสน
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   จิตวงพงษ์
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 75.2 เงิน 30 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  ใจมา
2. นางสาวณัฏฐณิชา  จันทร์ตา
3. นายต่อลาภ  ราชคม
4. นายวรวัฒน์  มะโนวงค์
5. นางสาวศุทามาศ  เอื้องคำ
6. นายสรวิชญ์  โสดวงศ์
7. นางสาวสิริรัตน์  ขัตติยะ
8. นางสาวสุภัสสร  คำเมือง
9. นายอนุศิษฏ์  คำเก่ง
10. นางสาวไอรฎา  จินะการ
 
1. นางณศพร  สมมั่น
2. นางสาวสุจินต์  ตาละกาญจนวัฒน์
3. นายศรีวรรณ  ตุ้ยต๋า
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 71.8 เงิน 10 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายจารุพัฒน์  เสรีนิวัฒิ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  เขื่อนเพชร
3. เด็กหญิงธนิดา  แก้วรากมุข
4. เด็กหญิงนฤภร  บุญของ
5. เด็กหญิงนิรัญญา  แก้วมูล
6. เด็กหญิงปัญญษา  อหิงสาวงษ์
7. เด็กหญิงภัทธวรรณ  เหล่า
8. เด็กหญิงศศิธร  คำทราย
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พุมมาเวียง
 
1. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
2. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
3. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
4. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญตัน
2. นางสาวณัฐธีรมน  รัตนารักษ์
3. นางสาวนภัสกร  อินต๊ะยศ
4. นางสาวนันทพร  กิตตินุกูลวงค์
5. นางสาวปิยธิดา  ราชอุ่น
6. นางสาวภัครพร  ศรีสว่างเลิศล้ำ
7. นางสาวศศิกานต์  ไชยเลิศ
8. นางสาวศิรินารถ  แก้วรากมุข
9. นางสาวสุธิดา  สุขเหลือ
 
1. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
2. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
3. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.1 ทอง 37 โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ธรรมวงค์
2. เด็กหญิงกัญพัชร์  ไชยประเสริฐ
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ใจวงค์
4. เด็กหญิงณัฐจรินทร์  วิญญา
5. เด็กหญิงนิภารัตน์  ปันทับ
6. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ปัญญาวิชา
7. เด็กหญิงสุธาสินี  ประพันธ์กูล
8. เด็กหญิงเกษมศรี  บุญทา
 
1. นางสาวจีรนาถ  เจริญธรรมพงศ์
2. นางสาวพรไพลิน  ชัยกุหลาบ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 25 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกันนิกา  จันทร์พานิช
2. นางสาวชนกชนม์   ตันวิเชียร
3. นางสาวณิชากร   บุดดี
4. นางสาวสุทธิรา   มาสม
5. นางสาวเบญจวรรณ   มณีศร
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายจามร  เจนตระกูล
2. นางสาวฉัตรรวีณ์   แสนพิช
3. เด็กหญิงณฐพร  ใจหาญ
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุประการ
5. เด็กชายณัฏฐ์สุรชัช   เหมืองหม้อ
6. เด็กชายณัฐชนน  โนรี
7. เด็กหญิงณัฐพร   วิพันธ์เงิน
8. เด็กหญิงพร้อมพร   คงบรรทัด
9. เด็กชายพิชัยยศ  ทับทิมรณยุทธ
10. เด็กหญิงภูษิตา  ชุมภูอินทร์
11. เด็กหญิงวชิรญาน์   อภิชัย
12. เด็กหญิงสิปรางค์   อาษา
13. เด็กชายสุวิจักขณ์   จันต๊ะไพสน
14. เด็กหญิงอาภารัตน์  เชื้อเจ็ดตน
15. เด็กหญิงเบญญาภา   ทรงทอง
16. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   จิตวงพงษ์
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.3 ทอง 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกันนิกา   จันทร์พานิช
2. นายกิตติพศ  ศรีจันต๊ะ
3. นางสาวชญานิศ  อารินทร์
4. นางสาวชนกชนม์   ตันวิเชียร
5. นางสาวชมพูนุช   ยารวง
6. นายณัชภูมิ   คำยัง
7. นางสาวณิชากร   บุดดี
8. นางสาวทักษิณา   เขื่อนเพชร
9. นางสาวธัญวรัตน์   วงศ์ชัย
10. นายปณิธาน   รักกะเปา
11. นางสาวปริยฉัตร  สมงาม
12. นางสาวพิมพิกา  ศรีวิชัย
13. นายยศกฤต   พิทักษ์ธรรม
14. นางสาวสุทธิรา   มาสม
15. นางสาวอรุณี  มโนวงศ์
16. นางสาวเบญจวรรณ   มณีศร
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 79.2 เงิน 24 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายกานต์พิชชา  บุญตันดี
2. นายณฐภัทร  บุตรหนองแวง
3. นายพิชญุตม์  สมเสมอใจ
4. นายรังสรรค์  ชัยยะ
5. นายอมร  แก้วบัง
 
1. นางณศพร  สมมั่น
2. นายศรีวรรณ  ตุ้ยต๋า
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.75 ทอง 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวณิชกมล   คงตุ่น
2. นางสาวสลิลทิพย์  พันธุรัตน์
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.67 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล 6 1. เด็กชายภักดี  จิตประสงค์
 
1. นางสาวกุลธิดา  แก้วตาบุศย์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89.6 ทอง 4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายยุทธพงค์  ชีหมื่อ
 
1. นางสาวศรัญญา  วงค์พฤกษา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.33 ทอง 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงภูริณี  ดอนชัย
 
1. นายวชิรวิชญ์  ประมาณ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวปริทรรศ  ลิขิตแสนภู
 
1. นางนิลนภา  จังหาร
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70.67 เงิน 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงทัศชญากานต์  ชัยเรืองเดช
 
1. นางหทัยรัตน์  อินทร์จันทร์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวอัจฉราพร  อินถาโท
 
1. นางสุมลวรรณ  จันทกาญจน์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.8 ทอง 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายญาณกร  พรมปัญญา
2. เด็กหญิงปุณยานุช  นิลพิรัญ
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ปานกลาง
4. เด็กหญิงพิชญาภา  ทองพริก
5. เด็กหญิงสุชญา  วันไชยธนวงศ์
 
1. นางเยาวเรศ  งานดี
2. Mr.Fank  Paul Verschuur
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณปาภัช  กันธิยะ
2. นางสาวณัฐชยา  หมายมั่น
3. นายสิทธิโชค  หลักแก้ว
4. นางสาวสุวภัทร  สันหมุด
5. นายอัครวิชช์  เตจ๊ะวันดี
 
1. นางพิมพกาพร  สายสุดใจ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.66 ทอง 7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปภิชญา  รอบวนาคาม
2. เด็กหญิงอาระตี   ลือสุวรรณ์
 
1. นางสาวอรพรรณ  รุ่งจรรยากิจ
2. Mr.Zhang  Qiang
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.66 ทอง 8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  รักความสุข
2. นางสาวพนารัตน์  วงศ์ษา
 
1. นางสาวภัทรวิจิตรา  สระสำราญ
2. MissChang  Qing
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.66 ทอง 5 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกภัทร  ต้นสี
2. เด็กหญิงธัญสุดา  ณ เชียงใหม่
 
1. นางสาวพรทิพย์  คำปันแปง
2. นางนงเยาว์  เนียมแสง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  ปั้นนาค
2. นางสาวมัชฌิมา  แสงสุกใส
 
1. นางรัตติยา  ศิริวงศ์
2. นางสาวกฤติกา  สร้างใบศรี
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 51.17 เข้าร่วม 19 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวทิพานัน  เมรินทร์
2. นางสาวฟ้าประทานพร  เครือวงค์สืบ
 
1. นายชีวัน  สันธิ
2. นายนิติพงษ์  สกุณา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 92.5 ทอง 5 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวลัลชลิตา  ปราณีสัตย์
 
1. นางสาวละมัย  กิติ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.33 เงิน 7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวอรทัย  แสนใส
 
1. นางนงเยาว์  เนียมแสง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.3 ทอง 15 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายชิษณุพงศ์  บัวสุวรรณ
2. นางสาวธนารีย์  เลิศชัยวรกุล
3. นางสาวนัฐธิณี  ฉ้ายเม่ง
4. นายปิยังกูร   จักรแก้ว
5. นางสาวอัญชลี  อินโท
 
1. นางสาวอรพรรณ  รุ่งจรรยากิจ
2. นางสาวละมัย   กิติ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.66 ทอง 4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัฐวรรณ  ชุติวงศ์ธนะพัฒน์
2. นางสาวปานทิพย์  ภู่ฉ่ำ
3. นางสาวพงษ์ทิภา  พรมวงค์
4. นายพลเทพ  ใจสุข
5. นางสาววรุณทิพย์  ทองผาง
 
1. นางสาวพรทิพย์  คำปันแปง
2. นางนงเยาว์  เนียมแสง
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 66.16 ทองแดง 17 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกชพรรณ  โชติธรรมกิจ
2. นางสาวทิพปภา  เขตชำนิ
3. นายธีระภัทร  ปัญญาใจ
4. นางสาวปัทมพร  เนตรทิพย์
5. นายศุภกานต์  วรรณดี
 
1. นางศรีไพร  ชัยวิริยะ
2. Mr.Guy  Heidelberger
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.68 เงิน 14 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายธนกร  ก้อใจ
2. นายวิกรม  สมคิดคนางค์กูล
 
1. นางสาวละมัย  กิติ
2. Mr.Zhang  Qiang
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.33 เงิน 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ฮวง
2. นายศุภกร  มณีขันธ์
 
1. นางสาววรวรรณ  ดวงเทศ
2. นางสาวกฤติกา  สร้างใบศรี
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัชชา  คุ้มชาติ
2. นางสาวมาลี  วุยชีกู่
 
1. นายชีวัน  สันธิ
2. นายนิติพงษ์  สกุณา
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65.68 ทองแดง 34 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายณัฏฐ์  วรรณไกรโรจน์
2. เด็กชายเจสัน  เควัลซ์
 
1. MissEvangeline  Talledo
2. นางสาวเพ็ญศรี  แซ่ซิ้น
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 80.29 ทอง 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวทัศนีย์  มีแก้ว
 
1. นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.49 ทอง 9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายครองโชค   ชัยวุฒิ
2. เด็กชายคุณานนท์   เจริญดี
3. เด็กชายฉัตรชัย   จันทร์กระจ่าง
4. เด็กชายชนม์ชนันทร์  วิริยะ
5. เด็กชายนวมินทร์   หงษ์คำ
6. เด็กชายปราชญ์   อินทร์ชน
7. เด็กชายพิชญ์พศิน   บูรณะฤทธิ์ทวี
8. เด็กชายมงคลธรรม  แซ่ลู้
 
1. นายพีระ   โสประดิษฐ์
2. นายทรงศิลป์   ณ พิกุล
3. นายบัญญัติ   จามรี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.37 ทอง 7 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นายดนพ  กุเลา
2. นายนรากรณ์  อภิบาลไพรวัลย์
3. นายยอดะ  บูยอ
4. นายลัทธพล  คำฟอง
5. นายวุฒิพงศ์  นามวงค์
6. นายสันติสุข  โซคากุ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  รุ้งดี
2. นางสาวสกาวรัตน์  พรมมินทร์
3. นายอาโด  อินต๊ะจักร
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 73.4 เงิน 36 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวจิรดา  ริยะวงค์
2. นายชัยธวัช  เขียวพุ่มพวง
3. นายณัฐนน  เหล็กทอง
4. นายธนายุทธ  บุญช่วย
5. นางสาวปาริชาติ  คิดดี
6. นางสาวรุ่งทิวา  เจริญ
7. นางสาวลัทธพรรณ  แก้วดุสิต
8. นายศิรสิทธิ์  มณี
9. นางสาวอรธนา  เรืองวิลัย
10. นางสาวอัษฎาภรณ์  หาตะ
 
1. นายศิลา  เฉียบแหลม
2. นายจิรเวช  บัวติ๊บ
3. นายณรงค์ชัย  ฝั้นก้อ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   มณีกิจ
2. นางสาวธีราพร   สุกุล
3. เด็กหญิงพรปฏิมา  วุฒิสารวัฒนา
4. นางสาวสุพิชญา  ทองฟู
5. เด็กหญิงอารีรัตน์   แสงผะการ
 
1. นางแสงเดือน  จิเรณุวัฒน์
2. นางสาวอนามิกา  บุญมา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74 เงิน 18 โรงเรียนเทศบาล 6 1. นายณฐพล  ใช่
2. นายธวัชชัย  คงรอด
3. นางสาวพิมพ์นารา   เครือประเสริฐ
4. นางสาวสุชานันท์  ปันนาจา
5. นางสาวสุดารัตน์  วงศ์หยกสุริยา
 
1. นางสาวพวงแก้ว  เลิศพิทักษ์พงศ์
2. นางสาวอาภาพร  ศรีมาลี
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มณีรัตน์
2. เด็กชายนพณัฐ  ก้างออนตา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงขรชัยรัตน์
 
1. นายเมธี  อนันต์
2. นางสาวอัมพร  อุดป้อ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวจุฬาตรีกุล  อุมา
2. นายพรรณุกรณ์  ศรีสุโพธิ์
3. นางสาวภัทรวดี  ไชยทน
 
1. นางวาริณี  จิตต์สุวรรณ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78 เงิน 28 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  รอดดิษฐ
2. เด็กหญิงภัทรมัย  แก้วสมนึก
3. เด็กชายอภินันท์  กองกันทะ
 
1. นายเมธี  อนันต์
2. นางสาวอัมพร  อุดป้อ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72.4 เงิน 32 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกมลนัทธ์  แฉ่งโสภา
2. นางสาวจุฑามณี  วรรมณี
3. นายศุภวิชญ์  ธุวะคำ
 
1. นายอุดม  ยารวง
2. นายเมธี  อนันต์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.5 ทอง 7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายภานุวิชญ์  ดวงสนิท
2. เด็กหญิงภารดี  สลีสองสม
 
1. นางสุพัตรา  ถมยา
2. นางบงกช  บุญเลิศ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายธนภัทร  วิชา
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  อินทพันธ์
 
1. นายชวลิต  ธิจันดา
2. นายวศิน  มงคลสาร
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.83 เงิน 12 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายนพดล  ใจวงศ์ปาน
2. นางสาวเขมวิกา  ก๋าวิน
 
1. นางสาวอุษณิษา  มหาวรรณ์
2. นางสกุณี  นิยม
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายภัทรพล  ท่อนคำ
2. เด็กชายเจตดิลก  กฤตล้ำเลิศ
 
1. นางสุพัตรา  ถมยา
2. นางบงกช  บุญเลิศ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายพัชระ  สืบขวัญ
2. นายศุภกร  แก้วประการ
 
1. นางบงกช  บุญเลิศ
2. นางสุพัตรา  ถมยา
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  หมู่เกรียง
2. เด็กหญิงเมธินี  สุขเกษม
 
1. นายปริญญา  อินทยศ
2. นางสาวมัลลิกา  สิทธิบุญมา
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองทิพย์  บัวทอง
2. เด็กหญิงดาว  นามอุ่น
 
1. นายศุภเลิศ  ท่าม่วง
2. นางสกุณี  นิยม
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ศรีจุมปา
2. เด็กชายมิ่งขวัญ  ทิพย์ทอง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
2. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรชนก  ไกลถิ่น
2. นางสาวนิศารัตน์  นัยนันท์
 
1. นางสาวอุษณิษา  มหาวรรณ์
2. นางสกุณี  นิยม
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวกรรวี  คำแดง
2. นายภูมินทร์  จันทเลิศ
 
1. นางมนัสชนก  ตามวงค์
2. นางสุนีย์  ยามี
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายพชรพนธ์   พรหมวงศ์
2. นายภาคิน  ศิวธรรมรัตน์
 
1. นางสุนีย์  ยามี
2. นางมนัสชนก  ตามวงค์
 
164 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายฐากร  ใจพล
2. เด็กชายนวฤกษ์  พิทักษ์อำพรรณ
3. เด็กชายปรัชญา  ปาลี
 
1. นางมนัสชนก  ตามวงค์
2. นางสุนีย์  ยามี
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายภาคิน  ศิวธรรมรัตน์
2. นางสาววรกนก  พานิชโปรยโสภา
3. นางสาวเปมิกา  พลชัย
 
1. นางมนัสชนก  ตามวงค์
2. นายปรัชรัฏต์  ใจมา
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นางสาวชนิสรา  ตานวล
2. นางสาวมิรินญา  พรมชัย
 
1. นายปริญญา  อินทยศ
2. นางสาวมัลลิกา  สิทธิบุญมา
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายชโนดม  อ่อนทองคำ
2. เด็กชายพรหมชัย  ชูแสง
3. เด็กชายวุฒิกร  ศรีศิริ
 
1. นางนางมนัสชนก   ตามวงค์
2. นายปรัชรัฏต์  ใจมา
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายปารณ   ดาวทอง
2. นางสาววาสิตา   สุเมธวทานิย
 
1. นางมนัสชนก  ตามวงค์
2. นายปรัชรัฏต์  ใจมา
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กชายกัมปนาท  ชัยชนะมงคล
2. เด็กชายวรัญญ  ทัศเรณู
3. เด็กชายหล้า  นามแสง
 
1. นายหาญ  เสนนะ
2. นายนิติกร  จันทร์แก้ว
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 72 เงิน 16 โรงเรียนเทศบาล 6 1. นายธเนศ  สายทอง
2. นายศุภวัฒน์  แก้วบริสุทธฺิ์
3. นายอนุพันธ์  เอกอาภรณ์ภิรมย์
 
1. นายชาติ  หมีเอี่ยม
2. นางสาวอนรรญพัชร  จันทร์รวมสุข
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายชินวัตร  ใยแก่นจันทร์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงห์คำ
3. เด็กชายธนกร  ณัชปัญญาภรณ์
 
1. นางมนัสชนก  ตามวงค์
2. นายปรัชรัฏต์  ใจมา
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายพีรณัฐ  กันคำ
2. นายภัทรภูมิ  เชื้อเมืองพาน
3. นายเจตพล  กอบกำ
 
1. นายณรงค์เดช  ชัยวรรณา
2. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
 
173 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  นาคสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพัชรียาภรณ์  ใจมอย
3. เด็กหญิงสุภัทรภรณ์  ทานุชิต
 
1. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
2. นายสุเมธ  ชาญวัฒนา
 
174 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณปาภัช  กันธิยะ
2. นายณัฐพงศ์  มะโนสุดใจ
3. นางสาวสุวิชญา  แปงนุจา
 
1. นายยศวรรธน์  วิญญารัตน์
2. นายพิเชษฐพงศ์  มาทะ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 71 เงิน 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายกริชกร  หมื่นอินทร์
2. เด็กชายรัชภูมิ  ขาวสะอาด
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ลื้อยอด
 
1. นางสาวพัชรี  คงพันธ์
2. นายณัฐชนน  ศรีเมือง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายศุภณัฐ  กาญจนวัฒนกุล
2. นายอธิภูมิ  เศวตวงษ์
3. นายเตชิต  ศรีตระกูล
 
1. นางสาวพัชรี  คงพันธ์
2. นายณัฐชนน  ศรีเมือง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายจิ่งนะ  จันทร์วิ
2. เด็กชายสมบูรณ์  คำลือ
3. เด็กหญิงเกสร  จอมสลี
 
1. นายวิทูร  แสนติยศ
2. นางสุภา  ชนะกุล
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  กันทาธรรม
2. เด็กหญิงนวพร  โฉมจันทร์
3. เด็กหญิงพรพรรณราย  พินิจ
4. เด็กหญิงวรรณสิริ  วรรณสอน
5. เด็กหญิงสุชาดา  มากแก้ว
6. เด็กหญิงโยธิตา  งานดี
 
1. นางวัญชลี  ด่านพนัง
2. นายพงศกร  แปงแก้ว
3. นายอรรพงศ์  สายบัว
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกวินธิดา  นามแสง
2. นางสาวชนากานต์  ใจมั่น
3. นางสาวปิยนิดา  พุทธเนตร
4. นางสาวพิมพ์ลักษณ์  กิจรักษ์
5. นางสาวสุพรรณรัศมิ์  วงค์ไชย
6. นางสาวเพียงเพ็ญ  โนราช
 
1. นางวัญชลี  ด่านพนัง
2. นายพงศกร  แปงแก้ว
3. นางศรีไพร  เมืองมูล
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง 16 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  หลงษา
2. เด็กหญิงสุณี  ราชคิด
3. เด็กหญิงแจ่มใส  ชุ่มเย็น
 
1. นางกฤษติกา  อุดปิน
2. นายอุทัย  ณพิกุล
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง 15 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นายพงศธร   ไชยปินโญ
2. นายลัทธพล  งานลอ
3. นางสาวแสงเอื้อย  แสนทิพย์
 
1. นางศุภลักษณ์  เรวรรณ์
2. นางสาวเกษสุดา  จันแดง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกพร  มูลสถาน
2. เด็กชายธนันท์  บุญกอง
3. เด็กชายปณชัย  รักษาศิลป์
 
1. นายชัชวาลย์  บุญกอง
2. นางเรณู  ปานกลาง
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวตวิษา  วังรุ่งโรจน์
2. นางสาวพนิตสุภา  อินทรังษี
3. นางสาวพลอยไพลิน  เพชรจรัสชัย
 
1. นายชัชวาลย์  บุญกอง
2. นายบงกช  แปสนม
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงณิชาภา  ภูคำอภิรมย์
2. นางสาวพิกุลทอง   ก้างยาง
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พิบูลย์รังษี
 
1. นางสาวพัชรี  คงพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล  ทองสุข
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง 17 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นายกิตติชัย  คำเจริญ
2. นางสาวธัญชนก  วงค์คำลือ
3. นางสาวอริศรา  การะเกตุ
 
1. นายนพรัตน์  ทิพย์กรแก้ว
2. นางภัณว์สิญา  กาบุญก้ำ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  บุญติ๊บ
2. เด็กชายบรรณทัศน์ฐาน  ดอนลาว
3. เด็กชายอาทิตย์  นามอิน
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นายจิรพงศ์  น้อยสปุ๋ง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวมลวิภา  นนทภา
2. นางสาวมัณฑนา  สุดาจันทร์
3. นางสาวอชิตะ  สุขใหญ่
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นายจิรพงศ์  น้อยสปุ๋ง
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัด  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงสายทอง  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอมิตา  บ่อแก้ว
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นายจิรพงศ์  น้อยสปุ๋ง
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.12 ทอง 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายพงศกร  พุทธวงศ์วัน
2. นางสาวพันธ์อิงคกานต์  ธนะหมอก
3. นางสาวเปมิกา  พลชัย
 
1. นางสาวพัชรี  คงพันธ์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดวงสุดา
2. เด็กชายศุภมงคล  หล้าบัววงศ์
3. เด็กหญิงหยกฟ้า  กามล
 
1. นางพรสุดา  แก้วหล้า
2. นายบงกช  แปสนม
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาววิชยา  ก้อนแก้ว
2. นางสาววิรงรอง  สมบูรณ์
3. นางสาวศิวณีย์  จินระดา
 
1. นางพรสุดา  แก้วหล้า
2. นายบงกช  แปสนม
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไผ่โพธิ์งาม
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายวัจกรณ์  โมกขศักดิ์
 
1. นางรตนพร  ตุ้ยยวง
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายปฐมภูมิ  สุภากาวี
 
1. นางกนกพร  เนตรอนงค์
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายวีรวิชญ์  เอกวัฒน์นันทกุล
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 21 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  โนรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลือชัย
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  กลางวัง
 
1. นางวรรณพร  เพ็ชรนิล
2. นางสาวสุกัลยา  ไชยรินทร์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 9 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์พันธ์
2. นายภาคภูมิ  มะโนสุข
3. นางสาววราทิพย์  คะจันทร์
 
1. นางเจนจิรา  ยั่งยืน
2. นางจิตภินันท์  สิงห์รีวงค์
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เขื่อนเพชร
 
1. นางทิพวรรณ  ปันมิตร
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายมงคล  พรหมใหม่
 
1. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กชายเจริญพร  แก้วดอนดู่
 
1. นางสาววราภรณ์   เลขา
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายกายสิทธิ์   ปัจฉิมานนท์
 
1. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายไชยวิชญ์  ศรีลังสิทธิสันติ
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายเศรฐานุวัฒน์  สุกันอินทร์
 
1. นายวิเชียร  สัมฤทธิตานนท์
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายสมัชญ์  วรานุศาสน์
 
1. นายวิทูร  แสนติยศ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 12 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงมณธิตา  ยีมอ
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายสันติชัย  ใจมาตุ่น
 
1. นายวิเชียร  สัมฤทธิตานนท์
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81.33 ทอง 8 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  ไชยคันธา
 
1. นางกมลพรรณ  เขื่อนเพชร
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายกุลชน  พรมมินทร์
 
1. นางกนกพร  เนตรอนงค์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 78.33 เงิน 4 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  ใจปินตา
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.67 ทอง 6 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรชัย  ยาวิชัย
2. นายภาสกร  สินธุเสาร์
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
2. นายไพศาล  ชนะกุล
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.66 ทอง 12 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายสมัชญ์  วรานุศาสน์
2. เด็กชายอาทิตย์  พระประทุม
 
1. นายศุภเลิศ  ท่าม่วง
2. นางสาวอุษณิษา  มหาวรรณ์
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง 12 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายจตุพล  รอดแจ่ม
2. เด็กชายพุทธรักษ์  โยประทุม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บั้งเงิน
2. นางสาวสุรางค์  อุสาหะ