สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาววิริยา  ครบเบญจะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวณัฐรุจา  อินทร์ชัย
 
1. นางสาววิริยา  ครบเบญจะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77.5 เงิน 10 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงวณิดา  ยานะจิตต์
 
1. นางสำเนียง  เหล็กเพชร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 61 ทองแดง 39 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวปพิชญา  แพงผา
 
1. นางบุศรินทร์  ธรรมากาศ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีธิคำ
 
1. นายลิขิต  บุญเลิศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวสิริกัญญา  สุรินต๊ะ
 
1. นางพิสมัย  พัฒนากุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 28 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายรัฐฐาไนย  เหล็กเพชร
 
1. นายวิทยา  เหล็กเพชร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายทรัพย์ศิริ  มูลแก้ว
 
1. นางสาวกนกพร  อายะวรรณา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 23 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   เชื้อเมืองพาน
2. เด็กหญิงพิมลพัฒน์  กาวิละมูล
3. เด็กหญิงอชิรญา  เข้มแข็ง
 
1. นางนุชเนตร   ตุ้ยระพิงค์
2. นางสุกันยา  ชุมภูกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวธัญญาภรณ์   พึ่งสวัสดิ์
2. นายนทีพัฒน์  กาวิละ
3. นายปริญญา  จุ๋มป๋า
 
1. นางมาลี  เจริญสุข
2. นางสาวทัศวรรณ  วงค์บุญมา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสรา  กันติยะ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เมืองตัน
 
1. นายวิทยา  เหล็กเพชร
2. นางสาวนันทิชา  โตนะโภ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 10 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวนวคุณ   พรมนิล
2. นายศิลาชัย   ศาลางาม
 
1. นางสาวสุนีวัลย์   เทพสิงห์
2. นางโชติกา  มาลัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75.55 เงิน 21 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายนนพัทธ์  มาทา
2. เด็กชายพัชรดล   สร้อยมณี
 
1. นางบุศรินทร์  ธรรมากาศ
2. นายวทัญญู  จันกันทำ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 56.92 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  เป็งป้อ
 
1. นางสาวจานทองบุญ  เครืออุ่นเรือน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 31 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ใจแก้ว
 
1. นางประภัสสร  เมืองมูล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 35 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานินท์  ชุมภู
2. เด็กหญิงญานิกา  บัวอินทร์
3. เด็กชายเสกสรร  ใจลังกา
 
1. นางกัญญารัตน์  รักแม่
2. นางนิสิตา  มาทา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 22 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวอรทิพย์ฉัตร  ยอดบุญ
2. นางสาวเพียงดาว  บุญชู
3. นางสาวเสาวณีย์  คำฟู
 
1. นายสุภเวช  ใบยา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 37 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เมตตาราษฎร์
2. เด็กหญิงผ่องพรรณ  ถาวร
3. เด็กหญิงวุฒิพร  สายทอง
 
1. นายสิทธิพงศ์  วงษา
2. นางสุกัลยา  ปั้นแจ่ม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 37 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวชนิภรณ์  ยิ่งแสนตุ้ย
2. นายฐิติวัสส์  แก้วก๋า
3. นายภาณุพงศ์  สมจิตร
 
1. นายชัยบุญ  วงค์สอน
2. นางคำภู  วงค์สอน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 32 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภูมิ  หว่อง
2. เด็กชายฉัตรมงคล  ภคมหาสกุล
 
1. นายสิทธิพงษ์  เกตุเสนา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 33 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายชยุต  แซ่เตียว
2. นายทินภัทร  แก้วนา
 
1. นายปฐมพงษ์  กันทะยศ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 34 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกันธิดาภรณ์  ยงเพชร
 
1. นางสาวอุรารัตน์  แก้วศิลา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 33 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาววริษา  วงศ์ทวี
 
1. นางสาวอุรารัตน์  แก้วศิลา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63.34 ทองแดง 21 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายณฐนนท์  นันติ
2. เด็กชายปฏิภาณ  จักร์เงิน
 
1. นายสิทธิพงศ์  วงษา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 27.62 เข้าร่วม 42 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายนราวิชญ์  เทพวงค์
 
1. นายสิิทธิพงศ์  วงษา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 17 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผัดเป้า
 
1. นางนงค์คราญ  มานะกิจ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 23 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. นางสาวพิมพร  กันทะน้อย
 
1. นางจารุนันท์  กันชนะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายภูมิไทย  กุญชร
2. นางสาวมาลินี  ปัญญะ
3. นางสาวศศิประภา  จันทะมา
 
1. นายนุวัฒน์   ทะจันทร์
2. นางเบญจมาส  ชัยวิสิทธิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 31 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายธนากรณ์  พินิจสุวรรณ
2. เด็กหญิงประภัสสร  วิชาคำ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กสิผล
 
1. นางบุศกร  กสิผล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.4 เงิน 28 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ไชยยะ
2. นางสาวชัญญาพัชญ์  ยุกติชาติ
3. นางสาวสุทธิดา  แสวงสิทธิ์
 
1. นายศุภรัตน์  มะโน
2. นางสาววรรณาภา  ยาวิชัย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง 40 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัควดี  ทาก๋อง
2. เด็กชายเจษฎา  นาจักร์
3. นางสาวเอมิกา  เอกจิตร
 
1. นางณฐมน  ทิพย์วงศ์
2. นางสาวนริศรา  ปัญเฉลียว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. นายกอบโชค  หมุดกาศ
2. นายชาญชล  ตาสาย
3. นายภูมิภัทร  เชื้อลื้อ
 
1. นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล
2. นายณฐสิน  ชำนาญ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 33 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนิภา  จันต๊ะนาเขต
2. เด็กหญิงวิภาดา  แก้วแสง
3. เด็กหญิงเขมิสรา  หมูนิล
 
1. นางสาวตรีชฎา  ประวัง
2. นางนวลินทร์  รอบคอบ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 28 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวพรพรรณ  แสนใจนา
2. นางสาววิมลฉัตร  นุ้ยพันธ์
3. นางสาวสุดารัตน์  ตาคำ
 
1. นางสาวรุ้งกันยา  วรรณมูล
2. นางธนัชชา  ขันทบัว
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 35 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงมุธิตา  เฉียบแหลม
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ชัยนาท
 
1. นางสุปราณี  ขจรวงศ์ศรี
2. นายวัชระ  ก๋องแสน
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวปราญชลี  ชะอุ่ม
2. นางสาวสุปรียา  ขัติวงค์
 
1. นางสุปราณี  ขจรวงศ์ศรี
2. นายวัชระ  ก๋องแสน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 42.66 เข้าร่วม 22 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กชายมนพัทธิ์  วรรณแก้ว
2. เด็กชายเกียรติพงศ์  ไชยมาลา
 
1. นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล
2. นายณฐสิน  ชำนาญ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  ชัยชนะ
2. เด็กชายเกียรติพงศ์  ไชยมาลา
 
1. นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล
2. นายณฐสิน  ชำนาญ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 29 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  วงคะเสน
2. เด็กหญิงนันทัชพร  กันคำ
3. เด็กหญิงปรวีย์  ศักดิ์สูง
4. เด็กหญิงพิชชาภา  ธรรมเสน
5. เด็กหญิงสุชานันท์  ทาแจ่ม
 
1. นายเกรียงไกร  กิติยศ
2. นางสาวมญชุ์พิตรา  อมรพันธ์ุบดีกุล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง 24 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวกัลย์กมล  กันทะมูล
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  ชัยชนะ
3. นางสาวนิรชา  มีคุณ
4. นางสาวสิราวรรณ  พวงพันธ์
5. นางสาวสุดารัตน์  หลีกเลี่ยง
 
1. นายปฏิญาณ  หลาบมาลา
2. นางสาววิไลลักษณฺ์  ขันจันทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 21 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณิภา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หลายแห่ง
3. เด็กหญิงพุทธพิทยา  วงษาฟู
4. เด็กชายภูวเดช  เย็นมั่น
5. เด็กหญิงอำภา  มาเยอะ
 
1. นางสาวอภิญญา  จันทร์อิน
2. นายศุธธันย์  ไชยสองวรัชญ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 38 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวตวิษา  ทาหอ
2. นางสาวทิพย์เกษร  ยอดพุทธ
3. นางสาววิระดา  ต้าวแก้ว
4. นางสาวสริตา  ทับทอง
5. นางสาวเบญจพร  อุปะละ
 
1. นางสินีนาฎ  คำก้อแก้ว
2. นางสาวอัมพา  ปณะการ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง 7 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วประภา
2. เด็กชายณัฐศร  แสนพิศ
3. เด็กชายนนทิกร  บุญเจริญ
4. เด็กชายภูเบศร์  หวานหอม
5. เด็กชายอิทธิเดช  วางฐาน
 
1. นายวรากร  ปัญญาคำ
2. นางสาวอมิตา  ดาวจร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.6 เงิน 33 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  ภักดีคีรี
2. นายประสาน  ศรีวน
3. นายวิเชียร  ดวงเด่น
4. นายสุนทร  ณ หนองผำ
5. นางสาวเบญจรัตน์  กิตติโรจน์โยธิน
 
1. นายพุทธรามาศ  สุรินทร์
2. นายวรพงศ์  บายันต์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายกรกช   ก่ำแก้ว
2. นางสาวกรรวิภา   ชัยวัง
3. นางสาวกฤษณา   ลามะพรม
4. นางสาวกัญญารัตน์   คำกันทะ
5. นางสาวจุฑาทิพย์   กันยะมี
6. นางสาวชลธาร   ศาสดารัชศาสตร์
7. นายนพรัตน์   นัยโพธิ์
8. นางสาวนัทศนันท์   สิงห์ทอง
9. นางสาวนันทกานต์   คำรินทร์
10. นางสาวพิชญาพร   มูลมินทร์
11. นางสาวพิมพิกา   สุทธดุก
12. นางสาวรัชฏาภรณ์   เขียวใหม่
13. นางสาววรรณวษา   ใจมาคำ
14. นายวรากร   ปวงจันทรา
15. นางสาววัลย์ชาญา   พนาวาส
16. นายศิรากร   เครือพิมาย
17. นางสาวศุชัญญา   มูลกา
18. นายอธิวัฒน์   สล่าปัน
19. นายเธียรนัย   ดวงแก้วเรือน
20. นายเมธาพร   มะโนฟู
 
1. นายวรพจน์  กันธิยะ
2. นางเบญจมาส  ชัยวิสิทธิ์
3. นายอดิศักดิ์  บุญเถาว์
4. นางสาวปิ่นแก้ว  ยานะจิตร
5. นางสาวสุชาดา  นัยติ๊บ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 44 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กชายสงกรานต์  บุญทวี
 
1. นางสาวชไมพร  ธรรมชัย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายนฤดล  เจริญชน
 
1. ดร.ศุธธันย์  ไชยสองวรัชญ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง 32 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายณฐนนท  กาวิละมูล
2. เด็กหญิงรวิสรา  ณะวรรณ์
 
1. นางสาวเสาวภา  มณีมูล
2. นางสาวจิราพร  วงค์ชัย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.4 ทอง 19 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายภูชิสส์  ณ ลำปาง
2. นางสาวเกวลี  อิ่นคำ
 
1. นางวรรณนภัส  หาญชัยนิตยพันธ์
2. นางสาวณัชธดาภรณ์  ตื้อแก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.6 ทอง 23 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ปันทะ
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชััยแสน
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  จังขันธ์
4. เด็กหญิงจิดาภา  สายปัญญา
5. เด็กหญิงธนัชญา  ศรีคำตุ้ย
6. นางสาวธิดารัตน์   ทองอินทร์
7. นางสาวบัวแก้ว  ไตรมิตร
8. นางสาวภาณุมาศ  ทาแกง
9. นางสาวรัตนาวดี  เรืองรอง
10. เด็กหญิงศิริประภา  ห้วยชัย
 
1. นางวรรณนภัส  หาญชัยนิตยพันธ์
2. นางพวงพร  ชินะกุล
3. นางสาวณัชธดาภรณ์  ตื้อแก้ว
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 72 เงิน 38 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายชุษณพงศ์  บุพกิจเจริญ
2. นางสาวนิศรา  บรรไพร
3. นางสาวปรารถนา  กาวิละ
4. นางสาวภรณ์นภา  ปินตา
5. นางสาววรรณิษา  จันบุญธรรม
6. นางสาวสิรภัทร  เงาเรือง
7. นางสาวสุธิดา  กันงา
8. นางสาวหทัยรัตน์  สมศักดิ์
9. นางสาวอาทิตยา  ปินตา
10. นางสาวเกวลิน  วาริน
 
1. นางสาวพิสมัย  วังหมื่น
2. นางสุวิมล  ธิวรรณ์
3. นางสมจิตร  สุจริต
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวัท  ผ่องใส
2. เด็กหญิงณัฐชา  ใจอุ่น
3. นายธนพงษ์  กาจินา
4. นายธนวัฒน์  ภูมนัส
5. นางสาวอรัญญา  พงษ์ป้าน
6. นางสาวเพียรสุภา  มาคำ
7. นายเอกลักษณ์  ดะแอ
 
1. นายไกรสิทธิ์   โยสิทธิ์
2. นายอริยพงษ์  แก้วน้อย
3. นางสาวแพรพิไล  ปินตาสุข
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 36 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิด  บุญรอด
2. เด็กหญิงภาพิมล  เรียบร้อย
 
1. นายชัยพร  สินันตา
2. นายก้องเกียรติ  พิลาศร
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 35 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาววรวรินลัชฐ์  สมณี
2. นายเหมวัฒ  ปากหวาน
 
1. นางไพจิตรา  ชัยมงคล
2. นายชญัปติ์  ชุมมัธยา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาหมี่  แลเชอ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวสุภัทชราพร  แก้วน้อย
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เจริญชัย
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  กิ่งลังกา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มะโนเรือง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 20 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายเอกพัชร  พิมพ์เสนา
 
1. นายนพดล  ปูธิปิน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  นันต๊ะภาพ
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กชายวรินทร  สารสม
 
1. นางอัจฉราพร  ยารังษี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวดวงฤทัย  มาไว
 
1. นางอัจฉราพร  ยารังษี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุพิชญา  นันติ
2. เด็กชายเจษฎากร  ธรรมสาร
 
1. นายศราวุฒิ  มูลกลาง
2. นายลิขิต  บุญเลิศ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 25 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายฐานทัพ  มาละวรรณา
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายวรวิช  แจ้คำ
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายศรายุทธ  แสงศรี
2. เด็กชายศุภเชษฐ์  ทาบุญ
3. เด็กชายอรรนพ  กาทะรงค์
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
2. นางสาวฉัตรฐิพร  ถาเปียง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายวรุพงษ์  ทรายหมอ
2. นายวิริยะ  มะโนคำ
3. นายอัษฎาวุธ  เป็งกาศ
 
1. นายวิสิทธิ์  บุญเรือง
2. นางสาวกรรณิการ์  มะโนเรือง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  กาวิละ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 67.3 ทองแดง 19 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 12 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  เย็นสุขศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายมนตรี  ไข่กา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายดนุพร  เทพา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตภัทร  อ้ายดวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 11 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  กาวิละ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 71 เงิน 14 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายสิทธิพงศ์  เถิงคำดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 77 เงิน 13 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายสิทธิพงศ์  เถิงคำดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรวี  บัวอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายดนุพร  เทพา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  คำอ้าย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวภัชราพรรณ  เป็งเรือน
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 67.8 ทองแดง 15 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายจารุกิตติ์  เตโจ
2. เด็กหญิงจุฬธิดา  สุขสวัสดิ์
3. นายชาญยุทธ  ปัญญายะ
4. นางสาวบรรณารักษ์  เมืองมา
5. เด็กชายปิยะวัชร  สลักทอง
6. นางสาวพรประภา  ขาวฟอง
7. นางสาวภัชราพรรณ  เป็งเรือน
8. นายวุฒิภัทร  โพธิกลาง
9. นางสาวอทิตยา  ขัตติยะ
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
2. นางสาวฉัตรฐิพร  ถาเปียง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 70 เงิน 27 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  ธะธง
2. เด็กหญิงชนาการต์  แถลงนิตย์
3. เด็กชายธนกฤต  วงศ์ศิลป์
4. เด็กชายนนท์ปวิธ  จุใจ
5. เด็กชายนันทิพัฒน์  อรัญโชติ
6. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่จาง
 
1. นายกิติพงษ์  กล้าจริง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 37 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายจิรวัตร์  ยาสมุด
2. นายจิรายุ   สุวรรณมงคล
3. นายชฎายุทธ   อุโมงค์
4. นางสาวนาราภัทร   ศรีทอง
5. นายปฏิภาณ   ยอดมณี
6. นางสาววรนุช   วงค์หวัน
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
2. นางสาวจิราภา  ทองเมือง
3. นางสาวสุขนิษฐ์  ยาละ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 16 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายปิยะวัชร  สลักทอง
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 30 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายพศุตม์  สุวรรณวงค์
 
1. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 7 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภากร   บุญยรัตน์
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 13 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  แต้มรู้
 
1. นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายรัชชานนท์   ถาวร
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายวิทยา  ข่าวประเสริฐ
 
1. นายประวิทย์  ณ พิกุล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  ตาสาย
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 31 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  มาฟู
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายปิยะวัชร  สลักทอง
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายณัฐกิตต์   วรรวณา
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.16 เงิน 33 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงวันวิสา  พงค์พฤทธิ์
 
1. นายไชยวุฒิ  มาไว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 30 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวเก็จมณี   บุทธิจักร์
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.66 เงิน 12 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายอัครพนธ์  แสงวิมล
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 40 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายฉายเกียรติ  ฉัตรฉายประภาพร
 
1. นายประวิทย์  ณ พิกุล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 29 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  สิงห์แก้ว
 
1. นายสุรเชษฐ์  มาปลูก
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 28 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวธรรพ์ณพร   แสงเพชร
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 12 โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กชายกฤษฎา  จำปาเจียม
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ราชใจยา
3. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  โพธาชัย
4. เด็กชายธณัฐษากร  เภกะนันทน์
5. เด็กชายธนภัทร  จันวันใจ
6. เด็กชายธัญวุฒิ  ตาคำ
7. เด็กชายนภัสสร  ธรรมจักร
8. เด็กชายวีรากร  ฟองเขียว
9. เด็กชายอลงกรณ์  ตันเขียว
10. เด็กชายเจษฎา  ดิสา
 
1. นายปฏิญญา  วรทอง
2. นายศราวุฒิ  มูลกลาง
3. นายอภิชาต  บุญเลิศ
4. นายณัฐกานต์  หวังดี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 10 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายจิรายุ   สุวรรณมงคล
2. นางสาวณัฎฐณิชา   โลหะภากร
3. นายณัฐกิตต์   วรรณวนา
4. นางสาวณัฐนันท์   นันตา
5. นางสาวนาราภัทร   ศรีทอง
6. นายนิพิฐพนธ์   ไชยชนะ
7. นายภาณุกร   ชุ่มอินจักร์
8. นางสาวริษฎา   กันทอน
9. นายวรรธณะ   แซ่ลี
10. นางสาววิภาพรรณ    เกตุคำ
11. นางสาวอัมรา   ทองสุข
12. นางสาวเบญจวรรณ   ใจมล
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
2. นางสาวจิราภา  ทองเมือง
3. นางสาวนฤมล  อุ่นเรือน
4. นางสาวสุขนิษฐ์  ยาละ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 8 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรา  ทะรินทร์
2. นางสาวกัญญ์วรา  ดวงเกิด
3. นางสาวจิราภรณ์  แก้วฟู
4. นางสาวชญานี  ปิยะลังกา
5. นายชนาธิป  กันจินะ
6. นายชูศักดิ์  นิลาวงศ์
7. นางสาวณัฏฐ์ณิชา  หมูคำ
8. นายณัฐติพงค์  ยอดวงค์
9. นางสาวณัฐธิดา  จักรคำ
10. นายณัฐพงศ์  จอมใจ
11. นายณัฐวัศ  พิชญทวีทรัพย์
12. นายณัฐวุฒิ  วงค์คำ
13. นางสาวนภัสสร  ศรีสังงาม
14. นางสาวนิตยา  สิงฆะ
15. นางสาวนิโลบล  เชื้อเมืองพาน
16. นางสาวปัณพร  สีดาพันธ์
17. นายพลวัต  ยศถา
18. นายพศุตม์  สุวรรณวงค์
19. นางสาวพิชญาภา  ทะนนท์
20. นางสาวพิมพ์ชนก  ชมมาลี
21. นางสาวมินตรา  แสนศิริ
22. นางสาวลัคณา  ศรีสังงาม
23. นางสาววรวรรณ  จันทร์เพ็ญ
24. นางสาววิภาดา  พรมรักษา
25. นายศิริคุปต์  คำเขื่อน
26. นายสัญชัย  ใจปัน
27. นางสาวสุกัญญา  ไชยรัมย์
28. นางสาวอรธิดา  สุขแก้ว
 
1. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
2. นายวีรภัทร  ใจยา
3. นางสาวภคมน  เพ็ชรรัตน์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.2 เงิน 23 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ยี่ตันสี
2. เด็กชายนนทวัฒน์  กันทะวงค์
3. เด็กหญิงนราภรณ์  มาปินตา
4. เด็กหญิงพรทิมล  ร่มพนาธรรม
5. เด็กหญิงพรนภา  จะนู
6. เด็กหญิงพีชานิกา  จิตรหาญ
7. เด็กชายพุฒิชัย  แก้วเพชรวงค์
8. เด็กชายมงคล  กันทะลึก
9. เด็กชายวันเคอ  ลุงคำ
10. เด็กหญิงสุมิตานัน  บุญปา
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์
3. นางสาวจิตต์อารี  เลิศตรงจิตร
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 36 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวณิชนันท์  จิตตรง
2. นางสาวนวลนภา  ศรีไฉล
3. นางสาวปรารถนา  ปุกคำ
4. นางสาวลลิตา  บุญปั๋น
5. นายศุภวิชญ์  กามอ้อย
6. นายสัตตยา  ตันสุนำ
7. นายสุริโย  วงศ์ทวี
8. นายอนันต์  แก้วแปงจันทร์
9. นายอภิสิทธิ์  เกตุมรรค
10. นางสาวอาภาสิริ  กันทาอึ่ง
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์
3. นางสาวจิตต์อารี  เลิศตรงจิตร
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 13 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกีรติกา  มีบุญ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สีหาชารี
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  จันทร์วิพัฒน์
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขัดสงคราม
5. เด็กหญิงดรุณี  ปินโต
6. เด็กหญิงนงค์นภัส  สมนำปน
7. เด็กหญิงนนธิชา  ตันตระกูล
8. เด็กหญิงอริสรา  ชำนิพงษ์
 
1. นางพัชราพร  ขัดแปง
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 38 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ราวคำ
2. เด็กหญิงจาริยาวดี  เขื่อนคำ
3. เด็กหญิงนัสนันท์  ทุ่มจร
4. เด็กหญิงสาวิตร์  คำใส
5. เด็กหญิงอรัญญา  คำแฮด
6. นางสาวโสภาพรรณ  กาวิชัย
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์
3. นางชลลดา  ขาวงาม
4. นางสาวจิตต์อารี  เลิศตรงจิตร
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 29 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาว อารียา  กฤษณาไพร
2. นางสาวขวัญรัตน์  กาขัด
3. นางสาวจินดารัตน์  พรมมา
4. นางสาวฐิติวรดา  อุดมวรกิจ
5. นางสาวปาริชาติ  คำแก้ว
6. นางสาวภัทรานิษฐ์  แก้วอิ่นคำ
7. นางสาววรดา  กิตติพนาไพร
8. นางสาวอารีรัตน์  จันทวี
 
1. นายปรีชา  บุญอินทร์
2. นางอัจฉราพร  ยารังษี
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64.9 ทองแดง 26 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกีรติกา  มีบุญ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สีหาชารี
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  จันทร์วิพัฒน์
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขัดสงคราม
5. เด็กหญิงดรุณี  ปินโต
6. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุคันธมาลย์
7. เด็กหญิงนงค์นภัส  สมนำปน
8. เด็กหญิงนนธิชา  ตันตระกูล
9. เด็กหญิงน้ำฝน  เยเบี่ยง
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุวันโน
11. เด็กหญิงอริสรา  ชำนิพงษ์
12. เด็กหญิงอารีรัตน์  ต๊ะพรหม
 
1. นางพัชราพร  ขัดแปง
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกมลฉัตร  ปิยะลังกา
2. นางสาวกัลยรัตน์  จอมแปง
3. นางสาวกัลยรัตน์  อวดสุข
4. นายกิตตินันท์  น้อยด้วง
5. นายจิระวุฒิ  หมุดป้อ
6. นางสาวชาลิสา  ราชคม
7. นางสาวพรไพลิน  จันทร์คำ
8. นางสาวมัลลิกา  ปัญญาใจ
9. นางสาวลดาวัลย์  ปัญญา
10. นางสาววิรากานต์  จันทร์เขียว
11. นางสาวศกาวรัตน์  ยาวิลาศ
12. นางสาวสุนิชา  แก้วนันชัย
13. นางสาวเบญญาภา  อินตื๊บ
 
1. นางสาวสุขนิษฐ์  ยาละ
2. นางสาวขนิษฐา  เชื้อดี
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78 เงิน 28 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวกุลิสรา  มหาวุฒิ
2. นางสาวชนานันท์  บุราสิทธิ์
3. เด็กชายธนันชัย  อำพันธ์
4. นายปฏิพัทธิ์  ทิพย์บุญลือ
5. นายสุทธิกานต์  ศรีฟอง
 
1. นางพัชราพร  ขัดแปง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 28 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัญธิดา  เชอกอง
 
1. นางเกษร  หมุดทันใจ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 73.8 เงิน 33 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวสุฐิตา  เปี้ยเขียว
 
1. Mr.Umenjoh  Njienyu Fon
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83 ทอง 32 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตร  จันทาแสน
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ธรรมสอน
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  วงค์หิรัญ
 
1. นายนัฐพล  จันทร์น้อย
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 53.66 เข้าร่วม 32 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายธนทอง  สุภาวงค์
 
1. นางสาวจิณณ์ณิตา  พงศ์จักรธนโชติ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 15 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายธรณัส  พิมพ์กินรีย์
2. นางสาวยุพารัตน์  ไตรมิตร
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีสันทราย
4. เด็กหญิงอัญชิสา  มะไชยา
5. เด็กชายอัษฎา  กาสะบุก
 
1. นางธิดาสวรรค๋  แก่นแก้ว
2. นางวลัยพร   หอมแก่นจันทร์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 73 เงิน 31 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  เชื้อเมืองพาน
2. นายจารุภัทร  คำสายใย
3. นางสาวชลิตา  เดชะพระรักษา
4. นางสาวปทิตตา  พุ่มนุ้ย
5. นายสิทธิโชค  วิริยะประทีป
 
1. นางสาวจิตติยา   ศรีประเสริฐ
2. นางสาวศิริยากร   ก๋าละปุ๊ก
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 79.16 เงิน 13 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   บุญรัตนานันท์
2. เด็กชายปรมินทร์  เมียดใส
 
1. MissZHU  HONG KE
2. MissLI  ZHUO
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.33 เงิน 18 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวภัณฑิรา  สุวรรณ์คำ
2. นายอนาวิล  ต้องใจ
 
1. นางสาวศานันทินี  วงษา
2. MissLiang  Liqiong
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวฐิติพร  วงเขตต์
2. นางสาวสุทธิดา  ก๋าวี
 
1. นางสาวพัชชาภรณ์  สุวรรณอาสน์
2. Mr.Yoshitaka  Nozaki
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวอินทิรา  สุทธิพันธ์
 
1. นายณรงค์เดช  นามแก้ว
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.6 ทอง 7 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  กาวิกุล
2. นายชาคร  ดวงจินดา
3. นางสาวณัฏฐกานต์  ทะนะขว้าง
4. นางสาวนภัสกร  ปุณริบูรณ์
5. นายสุวพิชญ์  สว่างตุ่ม
 
1. นายณรงค์เดช  นามแก้ว
2. นางจิรานุช   บุญคง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.67 ทอง 11 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกานต์พิชชา   กันจินะ
2. นายกิติวัฒน์   มีแก้ว
3. นางสาวณัฐริกา   อุดมผล
4. นายวิชญ์ภาส  เตวิยะ
5. นางสาวสิรินดา  จันทร์ทอง
 
1. Mr.Yoshitaka  Nozaki
2. นางสาวพัชชาภรณ์  สุวรรณอาสน์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 70.02 เงิน 18 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายกฤตภาส  แปงยาแก้ว
2. นางสาวศศิวรรณ  จันทิมา
 
1. นายณรงค์เดช  นามแก้ว
2. Mr.MENG  AN
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 37 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เสวะกะ
2. เด็กชายอุกฤษฏ์  มะโนยศ
 
1. นายศราวุธ  น้ำสา
2. นางสาวดารุณี  อินชุม
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 61.82 ทองแดง 41 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายธนากร  นะเพย
 
1. นางจารุณี  ตาคำ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง 6 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โปทาหล้า
2. เด็กชายมนต์มนัส  คำจันทร์
3. เด็กชายยสินทร  บุรีแก้ว
4. เด็กชายวรัญชัย  กันธะริน
5. เด็กชายศราวุฒิ  กันจินะ
6. เด็กชายสิทธินนท์  พุทธวงค์
7. เด็กชายสุริยะเพชร  อินใจ
8. เด็กชายอภัย  ชัยวังเย็น
 
1. นายโยทะกา  ขันทฤทธิ์
2. นายพิชัย  ยามี
3. นายขจรศักดิ์  ของดีงาม
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.43 ทอง 15 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. นางสาวกณิษฐา  บุญต่อ
2. นายจิรวัฒน์  สุวรรณรัตน์
3. นายชินวัตน์  พุทธวงค์
4. นายชิษณุพงศ์  จินภาพ
5. นายนฤสรณ์  กันจินะ
6. นางสาวศิริพร  จองปิ่นย่า
 
1. นายพิชัย  ยามี
2. นางสาวสุนารี  อินไชย
3. นายเกียรติศักดิ์   จันทร์ตา
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77.15 เงิน 32 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  มะโนแสน
2. นายชัยวัฒน์  กำกับกลาง
3. นางสาวนวณัฐ  บุผานัน
4. นางสาวนัทธมน  คงกระพัน
5. นางสาวพิมพิศา  ทาปง
6. นางสาววรรณธิดา  ปัญญาหลวง
7. นายวุฒิศักดิ์  วงษายา
8. นางสาวหัสญา  ช่วยนา
9. นางสาวอนัญญา  เสภา
10. นายเอกรินทร์  ทาก๋อง
 
1. นายสยาม  จันต๊ะวงค์
2. นางดลฤดี  บุญยะรัตน์
3. นายคมสันต์  ใจเย็น
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 19 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงนราธิป  ต๊ะคำ
2. เด็กหญิงปภาสินี  สุขวรรณา
3. เด็กหญิงปานระพี  สมศักดิ์
4. เด็กหญิงสุภัคพร  ทรัพย์พอกพูน
5. เด็กชายอภิวัฒน์  สุขวรรณา
 
1. นางกรองนภา  ผกาผล
2. นางนาตยา  พรหมเทศ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74.6 เงิน 15 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวขวัญฤทัย  แซ่หลี
2. นางสาวนฤมล  โปธิ
3. นางสาววรพิชชา  จอมแก้ว
4. นางสาวสุวนันท์  ทะสุยะ
5. นางสาวสุวรี  สารเข้าดำ
 
1. นางกรองนภา  ผกาผล
2. นายแสวง  ผกาผล
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 40 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ก๋าคำ
2. เด็กชายยุทธนนท์  ละออสะอาด
3. เด็กหญิงอริสา  สุรินทร์ธรรม
 
1. นางสุวรรณี  ใจซื่อ
2. นางกัลยา  เตชะ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74.4 เงิน 10 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา   ชัยมูลวงค์
2. นางสาวภานรินทร์  ริยะนา
3. นายวีรวุฒิ  ปากหวาน
 
1. นางสาวปาณิตา  ตาต๊ะคำ
2. นางมัทนา  กุลชัย
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.4 ทอง 19 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีคำ
2. เด็กหญิงพิชญ์สินีญา  ม้าแก้ว
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เปียงตั้ง
 
1. นางศศิธร  วงค์ประดิษฐ
2. นางพิชญาภา  วงศ์ไชย
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.6 ทอง 4 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  ใจแก้ว
2. นางสาวรุจิรางค์  งามเมือง
3. นางสาวสุพัฒตรา  จันตัน
 
1. นางศศิธร  วงค์ประดิษฐ
2. นางสาววรรณฑริกา  ปันทะนัน
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.75 เงิน 34 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กชายพัทธพล  แซ่ย่าง
2. เด็กชายศราวุฒิ  วงศ์ศรีวิศาล
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสรวีย์  มโนใจ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายพิชญุตย์  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   คำดี
 
1. นายสัจจา  ทะนันใจ
2. นายศุภโชค  แสงทอง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 39 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวรวงข้าว  ต๊ะสีใจ
2. นางสาวรุจรวี  ริประพันธ์
 
1. นายศุภโชค  แสงทอง
2. นายสัจจา  ทะนันใจ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 18 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  วนไธสง
2. นายยุทธชัย  ศรีใจปั๋ง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ลำดวง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวณัฐรินีย์  สิงห์ค๊ะ
2. นายรังสิมันตุ์  รินตุมมา
 
1. นางสุจิตรา  แจ้วิสอน
2. นางสาวรตนพร  เจียมวิจักษณ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองดีโลก
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พรมเอ้ย
 
1. นางพัชรกันย์  กุลประภัสสร์
2. นายปกรณ์กฤช  กันทะเลิศ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73.8 เงิน 27 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  มะโนแสง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กาเฟย
 
1. นางสาวพิกุล  ราชใจยา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. นายภูมิภัทร  เชื้อลี้อ
2. นางสาวอโนชา  ปันโตน
 
1. นางสาวพิกุล  ราชใจยา
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายดนุพันธ์  ใจกล้า
2. นายภูปกรณ์  ลือหาญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายพิภพ  อุ่นคำ
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์   วันตื้อ
2. เด็กหญิงวันนิดา   อุปนันเมือง
3. เด็กหญิงอารยา   วรรณมณี
 
1. นางสาวกลอยใจ  สุทธิทรัพย์
2. นางสาวดวงกมล  ไชยศิลป์
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวฐิตาภา  วิจิตรบัญชา
2. นางสาวบุญสิตา  ถาแก้ว
3. นางสาวสุกัญญา  บุญมี
 
1. นางสาวธัญญชล  ทองสา
2. นายศิวกร  กานันตา
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 15 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวฐิตาพร  วิจิตรบัญชา
2. นางสาววิลาวัลย์  ตันปาละ
 
1. นายศุภโชค  แสงทอง
2. นางสาวธัญญชล  ทองสา
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายจิรเมธ   น้อยด้วง
2. นายนันทนากร   ชัยวังเย็น
3. นายไกรวิชญ์   ธิแปง
 
1. นายนพดล  กันทอน
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก   เขื่อนคัก
2. เด็กหญิงภัทรพร  คำสาร
3. เด็กชายอนุสร  แก้วมา
 
1. นางรุ่งนภา  สดสะอาด
2. นายนรินทร์ธัช  อินทร์วรรณ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 40 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายวิทวัส  ผาคำ
2. นายวิษณุกูล  ศรีใจ
3. นายเหมวัฒ  ปากหวาน
 
1. นางรุ่งนภา  สดสะอาด
2. นางสาวสุนิสา  ชมพูนุทแจ่มจรัส
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 21 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงนงนภัส  แสงคำเป๊ก
2. เด็กหญิงนันทญา  วอหล้า
3. เด็กหญิงศิวพร  ชำนาญไพร
 
1. นางพิสมัย   คำก้อแก้ว
2. นายสุพจน์  ทาวงศ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรพร  นันใจ
2. นางสาวมัทนา  ก๋าซ้อน
3. นางสาวสรันดา  วงค์นาง
 
1. นางพิสมัย  คำก้อแก้ว
2. นายสุพจน์  ทาวงศ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  เกี๋ยงภาลัก
2. เด็กหญิงชนิกานต์  จันทะมา
3. เด็กหญิงมัฐณาวรรณ  ไชยทัศน์
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  นาเต็ม
5. เด็กหญิงหทัยทิพย์  สมร
6. เด็กหญิงอารียา  อาจดวงดี
 
1. นายธนพันธ์  พานคำดาว
2. นางสาวปิ่นแก้ว  ยานะจิตร
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวจันทราทิพย์  ศรีวิกิจ
2. นางสาวจิตรลดา  กาบเกี๋ยง
3. นางสาวณัฏฐธิดา  เครื่องใจ
4. นางสาวณัฐริกานต์  เขียวคำปัน
5. นางสาววิลาสินี  คำหม่อม
6. นายอนุธน  ยาวิลาศ
 
1. นายอรรถชัย  สีจันทร์
2. นางดรุณี  เตชะตา
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวธัญจิรา  จุ่มอูป
2. นางสาวลลิตา  ใจชื่น
3. นายลัทธพล   ภูมิประเทศ
 
1. นางสาวรัชฏา   นิ่มทรัพย์
2. นางสาววรรณาภา   ยาวิชัย
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 10 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จะที
2. เด็กหญิงจารุณี  โชคดี
3. เด็กชายสิทธินนท์  ข้อโนนแดง
 
1. นายวรวิทย์  คำหลวง
2. นางศิริจันทร์  สุทำทาน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์ต๊ะน๊ะ
2. นางสาวปณิดา  อริยะคำ
3. นางสาวอรวรรณ  นุโพ
 
1. นายวรวิทย์  คำหลวง
2. นายวรรณศักดิ์  ราชสมศรี
 
158 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ฟองน้ำ
2. เด็กหญิงนัชชา  นันตา
3. เด็กหญิงเกวลิน  มูลกำเลิศ
 
1. นางปุณญาภรณ์   แสงจันทร์
2. นางกัญญาณัฐ  คีลาวงศ์
 
159 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง 13 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวณิชกมล  ชัยวรรณ์
2. นางสาวบุษกร  หัตถ์หาญ
3. นางสาวไพลิน  ขำชัย
 
1. นางปุณญาภรณ์   แสงจันทร์
2. นางกัญญาณัฐ  คีลาวงค์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ใสเอ้ย
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุขสุวรรณ
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ตันคำแดง
 
1. นายอรรถชัย  สีจันทร์
2. นางดรุณี  เตชะตา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.4 ทอง 15 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายฑิตาวีร์  ชมสวน
2. นางสาวณิชกานต์  แก้วอ้าย
3. นางสาวนงนภา  ใจตรง
 
1. นางปุณญาภรณ์   แสงจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิ  ทองคำ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.98 ทอง 33 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  เด็ชคุณมาก
2. เด็กหญิงดาวลำพูน  พินิจโคกกรวด
3. เด็กหญิงบุศกร  เพ็ชทูล
 
1. นางปุณญาภรณ์   แสงจันทร์
2. นางปรัชณา  ยาวิชัย
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85.92 ทอง 33 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวพรกมล  ไชยวงค์
2. นางสาวอรวรรณ  ตาสาย
3. นางสาวอริสรา  แซ่ล้อ
 
1. นายอรรถชัย  สีจันทร์
2. นางดรุณี  เตชะตา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกังสดาล  ติ๊บปละ
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  เป็งแก้ว
3. เด็กหญิงพิจิตรา  นันติ
 
1. นายอรรถชัย  สีจันทร์
2. นางดรุณี  เตชะตา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวนภัสกร  ปุณริบูรณ์
2. นางสาวมัลลิกา  ปัญญาใจ
3. นางสาวอรัชพร  จันทาพูน
 
1. นายอรรถชัย  สีจันทร์
2. นางดรุณี  เตชะตา
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย  จันทร์กลาง
 
1. นางจุฑามาศ  ฝอยทอง
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วิเศษโชค
2. เด็กหญิงปานตะวัน  จุมป๋า
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ฟูปิง
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ดวงใส
 
1. นางจุฑามาศ  ฝอยทอง
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  กันทะปงใจ
 
1. นางนาตยา  พรหมเทศ
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพล  พุทธวงค์
 
1. นางสาวสุนารี  อินไชย
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายอดินันท์  นันไชย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มะโนเรือง
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายรวีโรจน์  เตจ๊ะน้อย
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 23 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ใจมา
 
1. นางนาตยา  พรหมเทศ
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาววราพร  บุญทา
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ
 
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง 13 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายนนทพัฒน์  บุญผัด
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 19 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตนัย  เรือนศรี
2. เด็กชายชยุตม์  เลิศหล้า
 
1. นางจุฑามาศ  ฝอยทอง
2. นายสมควร  ธรรมากาศ