สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวบัวหอม  ดวงแสง
 
1. นางเพียงฤทัย  ไทยกรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  วงศ์วิศิษฎ์
 
1. นางกมลรัตน์  คำโมนะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงอารีรัตน์   กระจ่างชูวงค์
 
1. นางนงคราญ   ติกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 41 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวพัชณี  ปอแฉ่
 
1. นายบรรจง  ใจมุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงแพรพลอย  กองมูล
 
1. นางจินตนา  ธรรมวงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวอัญชลี  โหมดม่วง
 
1. นางจินตนา  ธรรมวงค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.1 ทอง 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงแสงสม  นามบุญ
 
1. นายเจนณรงค์  แสงจันทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาววลี  สมนาศักดิ์
 
1. นายเจนณรงค์  แสงจันทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66.83 ทองแดง 22 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณชาต  บุญตัน
2. เด็กหญิงหล้า  ลาหู่นะ
3. เด็กหญิงหอมนวล  ไทยใหญ่
 
1. นางเอื้อง  สิทธิประเสริฐ
2. นายมนตรี  คำเงิน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  นตินันท์
2. เด็กหญิงฟองคำ  อินแก่น
 
1. นางสาววิภา  ชัยนา
2. นางสาวสิริพักตร์  แจ้งไพร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กติกาวงศ์
2. เด็กหญิงทิพย์นารี  จินะโกษฐ์
 
1. นางสาวสุริภรณ์  ผดุงโภชน์
2. นายไพบูลย์  ณ เชียงใหม่
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 74.5 เงิน 23 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวสุธีรา  ธรรมวงค์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 30 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงฝนดาว  มโนตา
 
1. นางขนิษฐา  สีธิ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.1 ทองแดง 30 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวชมพู่  ยี่แก้ว
2. เด็กชายพิชิตชัย  นามแสง
3. เด็กหญิงสายนที  แซ่หยาง
 
1. นางสาวจันทาภา  บุษบุญ
2. นางมณัชยา  ปีบ้านใหม่
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายณรงค์ศักดิ์  เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวทิพย์อัปสร  ลาวิชัย
3. นายเขตตะวัน  ลำปน
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ต๊ะพรมมา
2. นางสาวกมนนัทธ์  ปินนิสุ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 33 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิศ  ร้องหาญแก้ว
2. นางสาวน้ำปู  ชูมายา
3. เด็กหญิงสุนันทินี  มูลวงค์
 
1. นางรัตนา  ดวงใจ
2. นางมยุรา  ร้องหาญแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 25 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  พลรัตน์
2. นางสาวนฤมล  ชุ่มมงคล
3. นางสาวเกษศิริน  สิทธา
 
1. นางสาวณฐมน  ทาแก้ว
2. นางพัชรินทร์  มณี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 40 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงพฤกษณิษา  นามโส
2. เด็กหญิงสุธาสินี  จักรแก้ว
 
1. นายการุณ  จอมจรรยงค์
2. นางสาวจันทาภา  บุษบุญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 36.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวกุลนิษฐ์  คำหล้าทราย
2. นายภาสกร  จะนะ
 
1. นายการุณ  จอมจรรยงค์
2. นางสาวจันทาภา  บุษบุญ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรางคณา  สิงห์ค๊ะ
 
1. นางชนัญชิดา  จิตต์ปรีดี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายเสกสรรค์   วันดี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ยะใจมั่น
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80.3 ทอง 8 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายมาฬุต  วงค์เตปิน
2. เด็กชายเมธา  เครือศรี
 
1. นางสาวอาฤทธิ์ศรา  สิทธิวงค์
2. นายสุวรรณ  วงษ์ศิลป์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 60.48 ทองแดง 25 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายเที่ยงธรรม  แซ่ฉิง
 
1. นายกฤศรัชกร  สุทธกุล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวดาวเรือง  นามแก้ว
 
1. นางพัชรินทร์  เพ็ญยะสิทธิ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายมาณพ  อุคำ
 
1. นางพัชรินทร์  เพ็ญยะสิทธิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.8 เงิน 16 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่หลี่
2. เด็กหญิงพรนภา  อายี
3. เด็กหญิงอนงค์  เชหมื่อ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  คุณธนะ
2. นางสาวชลฌินีมาศ  อาบสุวรรณ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวปิยะฉัตร  แซ่ย่าง
2. นายภูมินทร์  เยซอกู่
3. นางสาวหมี่เพาะ  แซพะ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  คุณธนะ
2. นางสาวชลฌินีมาศ  อาบสุวรรณ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ภักดีศรี
2. เด็กหญิงศุภิสรา  นามอยู่
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เมธีกุลโชค
 
1. นางสาวปัณฑารีย์  ถาวรศักดิ์
2. นางสาววิภาวรรณ  ทิวาคำ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวธิพปภา  ทาสัก
2. นายเจนณรงค์  ชุ่มมงคล
3. นายไตรรัตน์  ธิป้อ
 
1. นางสกุลกานต์  บุญสม
2. นายณัฐพงศ์  แก้วรากมุข
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลี้ชาย
2. เด็กหญิงปานชนก  บารมีศักดิ์
3. เด็กหญิงศิวกร  คำปา
 
1. นางสาวณปภัช  แนบเนื้อ
2. นางสาวเพ็ญศรี  ประทีปคีรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 27 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวชาลินี  นารินรักษ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ตุงคะบุรี
3. นางสาวปิยธิดา  ภิบาลบุตร
 
1. นางวิภา  กันสีเวียง
2. นางสมศรี  สวัสดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กชายภูวดล  แจ้วิสอน
2. เด็กหญิงสมฤดี  เหลาหวายนอก
 
1. นางสาวปัณฑารีย์  ถาวรศักดิ์
2. นางสาววิภาวรรณ  ทิวาคำ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นายจักรวาล  ภูเลือมใส
2. นายวันชัย  กันแก้ว
 
1. นายกฤษดา  กามนต์
2. นายอานนท์  ตื้อจันตา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 47.1 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายชานนท์  ต๊ะเขียว
2. เด็กชายภัทรกร  จันแปงเงิน
 
1. นายนิวัติ  ยอดมูลดี
2. นางสาวอำภา  จิตแหลม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76.04 เงิน 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ศรสุกอง
2. เด็กชายไชยวัฒน์  สลับศรี
 
1. นายปรีดา  คำแก้ว
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 22 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุลีพร  มงคลคลี
2. เด็กหญิงนก  สามใจยา
3. เด็กหญิงพรพรรษา  ปงลิต
4. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วมา
5. เด็กหญิงโสภา  มาเยอะ
 
1. นางยลรวี  อินต๊ะ
2. นางนันทพร  แซ่หว่าง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ผ่าว้อ
2. นายคงฤทธิ์  แซ่ลี้
3. นายธีรเมฆ  โวยยือ
4. นางสาวมานี  มาเยอะ
5. นายเฟิร์ส  วีระคำ
 
1. นางยลรวี  อินต๊ะ
2. นางนันทพร  แซ่หว่าง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เป็งเรือน
2. เด็กชายทรงพล  เกษนาวา
3. เด็กชายทัชชานนท์  ดวงภู
4. เด็กชายสวิตต์  แปงเรือน
5. เด็กชายไพรพนา  มาใจ
 
1. นายพิทักษ์  ไชยสถาน
2. พระสมคิด  จิตฺตสํวโร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 11 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายจิรายุทธ  แซ่จาง
2. นางสาวดวงพร  ผ่าว้อ
3. นางสาวนันทพร  ซางคำ
4. นายสุทธินัย  วิเศษเลิศกมล
5. นางสาวอรุณี  คำลือ
 
1. นางสาวศุทธ์นัชชา  สารนันต์
2. นายนำชัย  หอมแก่นจัน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงกรชุลี  แซ่ลิ่ว
2. เด็กหญิงชญาน์นันท์  วัฒนากร
3. นางสาวน้องพิม  คำคม
4. นายบุญศรี  สามมล
5. นางสาวอรปรียา   เเสงไก
 
1. นายสุรเชษฐ์  ธรรมโสภณ
2. นายธีรยุทธ  ผจญมาร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายธนาวุธ  เกตุชีพ
2. นางสาววชิรญาณ์  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวสุพรรณี  ศรีทอง
4. นางสาวอารียา  บุญมาตุ่น
5. นางสาวแก้ว  ใส่แก้ว
 
1. นายกรกฎ  ก้างออนตา
2. นายกิตติภัทร  แก้วเพชรบุตร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกุลธิดา  กาหะ
2. นางสาวคำหน้อย  แสงใจ
3. นายชวัลวิทย์  กุลสวัสดิ์
4. นายชโยดม  คำวงศ์
5. นายณรงค์เดช  รุ่งอรุณ
6. นายทรงพล  ธรรมวงค์
7. นางสาวทิพกมล  กิ่งแก้ว
8. นางสาวปาลิตา  พิ่งกริม
9. นางสาวพราวรินทร์  ฉั่วตระกูล
10. นางสาวมุทิตา  พรเจริญ
11. นายวรางค์กูล  กันทา
12. นางสาวศิรดา  แสงคำ
13. นายศุภวิชญ์  ไทยจำนงค์
14. นายสมเกียรติ  แสงคำ
15. นางสาวสุทธิพร  แซ่ลี
16. นางสาวสุภาดา  ยี่นวล
17. นางสาวหล้า  แสงสุข
18. นายเสถียรพงษ์  วิชัย
19. นางสาวแสงจันทร์  บุญคำ
20. นายโอม  สัตนาโค
 
1. นายคมเพชร  ราชคม
2. นางสุภาพร  แก้วจันทร์
3. นายกฤษณา  ปาเปาอ้าย
4. นางสาวปาริชาติ  เชื้อเจ็ดตน
5. นางสาวมนัสนันท์  คำตัน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง 4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรินดา  เบียงแลกู่
 
1. นายยุทธชัย  สุปัน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 39 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  เบียเหล่
 
1. นางสาวพัชรินทร์  แก้วมาลา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.93 ทอง 20 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายศุภกร  เเซ่โกว
2. เด็กหญิงเสาร์คำ  ช่างพรม
 
1. นางสาวจันทร์ศิริ  ช่างเขียน
2. นางสาวรุจิเรข  อินตาสาย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 20 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายจตุพล  เพ็งแจ่ม
2. นางสาววรรณพร  สมยศ
 
1. นางสุภาพร  แก้วจันทร์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤตพร   เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาณี  คำทิพย์
3. เด็กหญิงณัฐวรา  บุญแก้ว
4. เด็กหญิงดาววรรณ  ทาศักดิ์
5. เด็กหญิงนภัส  สิริเมธีตระกูล
6. เด็กหญิงศรัญญ่า  คำแก้ว
7. เด็กหญิงศรีพลอย  วงศ์ชัย
8. เด็กหญิงอัญชุลีพร  เชื้อเมืองพาน
9. เด็กหญิงเพียงวรินทร์  แซ่มู่
10. เด็กหญิงไทซิ่ง  จันทร์วงค์
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางปรียาภรณ์  ศรีนันตา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายกิตติธร  อุ่นเจริญ
2. นายก้องภพ  เหมกุล
3. นายคมสันต์  ขาเลศักดิ์
4. นายปรีชากร  เรือนคำจันทร์
5. นายพยนต์  พฤกษ์พัฒนรักษ์
6. นายสตางค์  วงค์วิชัย
7. นายสินธร  ฤทธิวงค์
8. นายสุเมธ  ธิจินะ
9. นายอนุสรณ์  บุญยงค์
10. นายอาฉ่าย  หมือแล
 
1. นายเสน่ห์  สุธรรม
2. นายดวงแก้ว  ดวงตะวัน
3. นายชัยชนะ  มงคลคลี
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวขนิษฐา  เพอเมีย
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  แซ่ว่าง
 
1. จ.ส.อ.วันทนา  บัลลังก์
2. นายวุฒิไกร  ขันแก้ว
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 25 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  ขันแก้ว
2. นางสาวเขื่อนแก้ว  ม่วง
 
1. นายอนุทิน  ทันหล้า
2. นายปณิธาน  สวัสดิ์วิมล
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงณัฐินี  จิระยา
 
1. นายชลาพันธ์  ดวงปากดี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายศิริโรจน์  มานะอนุกูล
 
1. นายชลาพันธ์  ดวงปากดี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวมันทกานติ์  นามแสง
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวเจนนิศา  นามหลวง
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายศุภกร  บุญเรือง
 
1. นางสาวชฎารัตน์  มาลัย
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นางสาวหอมนวล  นามจาย
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอชิรวิทย์  ก้างยาง
 
1. นางสาวชฎารัตน์  มาลัย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นางสาวปวีณา  ธิจินะ
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  หัตถัง
2. เด็กหญิงพิชญานิน  นันทะศิริ
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
2. นางสาวมะลิวัลย์  ทรายหงษ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงอ่อน  นามไซ
 
1. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายอุทัย  คำจ้อย
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายจิตรกร  แก้วสีใส
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  นามหลวง
3. เด็กชายนวภัทร  ต๊ะมอญ
 
1. นายกบินทร์  เตชวงค์
2. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นายณรงค์ศักดิ์  เบเชียกู่
2. นายพงศ์พัทธ์  เชือหมื่ื่อ
3. นายศราวุฒิ  เพเมียกู่
 
1. นางกุหลาบ  เกิดสิน
2. นายสยาม  ปงอ้อคำ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายชุติวัติ  ทองคำ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นายทฤษฎี  แก้ววันดีธนโชติ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ยาวิชัยป้อง
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงผกามาศ  วาเพ็ชร
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จุ้ยพลับ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงพันสริตา  มรรควิวรรธน์
 
1. นายยุทธนา   กันทาเดช
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงอรัญญา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  ปาต๊ะ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนศรีอมร
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 23 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทาเกิด
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 70.6 เงิน 12 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงจินตนา  ฟ้าสิทธิชัย
2. เด็กหญิงฐิตาภา  โพธิโสภา
3. นางสาวณัฐมล  รุ่งเรืองศรี
4. นางสาวดาว  นามแสง
5. นางสาวนพรัตน์  สายกระสุน
6. เด็กชายปิณญพงษ์  อินต๊ะวงค์
7. นางสาวสุรินทร์ยา  แสงวงษ์
8. นางสาวอทิตยา  งามบูษกรโสภา
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
2. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
3. นางบัวพร  อินต๊ะวงค์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 64.2 ทองแดง 20 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กชายกนก  โนรี
2. เด็กชายก้องภพ  พรสกุลไพศาล
3. เด็กหญิงขว้ารี  คำแก้ว
4. เด็กหญิงณัฏฐฐิรณา  เเซ่เฮ่อร์
5. เด็กหญิงดวงดาว  เเซ่ลี
6. เด็กชายติ๊บ  ยอดแก้ว
7. เด็กหญิงรัฐธิดา  แซ่ลี
8. เด็กหญิงรัตติกาล  ปันทะโชติ
9. เด็กหญิงวรรณพร  เเซ่ย่าง
10. เด็กหญิงวลัยพร  เเซ่ลี
11. เด็กหญิงวิไล  เเซ่เล้า
12. นางสาวสุทธิรักษ์  สิงห์แก้ว
13. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่หาง
14. เด็กหญิงอภิตรา  เชอมือ
15. เด็กหญิงเปรมยุดา  เเซ่ย้า
 
1. นายบดินทร์  ทัฬหิกรณ์
2. นายอนุรักษ์   เอกอาภรณ์ภิรมย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 70 เงิน 27 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ไชยวงศา
2. เด็กหญิงกุลนันท์  โกแสนตอ
3. เด็กชายณัฐพล  แก้วดำ
4. เด็กชายธีรศักดิ์  แลเชอ
5. เด็กหญิงพรธวัล  วงค์ปืม
6. เด็กชายพีรเดช  ขันธะมงคล
 
1. นายกฤษณ์  ณ ลำปาง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายก้องเกียรติ  วงค์ใหญ่
2. นายฉ่าลุม  อายิ
3. นายทักษิน  สิทธิมงคล
4. นายธนสาร  ฤกษ์ใหญ่
5. นางสาวพิชญธิดา  ชุ่มเย็น
6. นางสาวสุดารัตน์  ตระการบุญชัย
 
1. นายราชัญ  วงศ์สอน
2. นายดอน  วงค์ใหญ่
3. นายยรรยง  มูลงาม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญา  นามหลง
2. เด็กหญิงจันทรา  กาวิสุ
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ไทยใหญ่
4. นายจิรวัฒน์  ศักดา
5. เด็กหญิงจิรัชยา  ปันคำ
6. เด็กชายชัยชนะ  กาบแก้ว
7. เด็กชายณัฐชนนท์  อุบลกิจ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์ฝั้น
9. เด็กชายตาล  ปัน
10. นางสาวทองแท้  ตาป่าน
11. นางสาวทิพย์  ไทยใหญ่
12. นายธนาวุธ  เกตุชีพ
13. นายธันวา  อิ่นคำ
14. นายธีรศักดิ์  ต๊ะต้องใจ
15. นางสาวนงค์ผกา  เตชาคำ
16. นางสาวนวล  แสงคำ
17. นายนัทธพงศ์  จันทร์นาง
18. นางสาวบัวผัด  คำจันทร์
19. เด็กชายปภาวิน  เสนางาม
20. เด็กหญิงปรียานุช  อาจอ
21. นางสาวพรนภา  ชัยมณี
22. นายภูชิชย์  มูลสม
23. เด็กชายภูริพัฒน์  ยารังษี
24. เด็กชายภูริพัฒน์  ภิระบรรณ์
25. นางสาวมณีวรรณ  จันแปงเงิน
26. นางสาวมล  จะพือ
27. นางสาวมลิณี  ใจแปง
28. นางสาวศิรินทราทิพย์  ใจวรรณา
29. นางสาวศิริพร  วงค์วรรณคำ
30. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงค์วรรณคำ
31. เด็กชายศิักดินันท์  พรหมรัตน์
32. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ท่าดีสม
33. เด็กชายสิริชัย  เตมีศักดิ์
34. นางสาวสุขฤทัย  ปากน้อย
35. นางสาวสุพรรณี  ศรีทอง
36. นายอนุวัช  กันธา
37. เด็กหญิงอัยลดา  ตั๋นโย
38. นายอานนท์  บุญยิ่ง
39. นางสาวอารดา  เนตรวิจิตร
40. นางสาวเคย  กวานไทย
 
1. นายศรัญญู  สุจา
2. นายสิปปนนท์  เจริญสุข
3. นายเสน่ห์  สุธรรม
4. นายกิตติภัทร  แก้วเพชรบุตร
5. นายเทอดศักดิ์  จันทิมา
6. นายพงศกร  จินดาธรรม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง 10 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายอภิรัตน์  ชุมภู
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายหล้า  สรนันท์
 
1. นายยุทธนา   กันทาเดช
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกเย็น
 
1. นายอนุรักษ์  เอกอาภรณ์ภิรมย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.25 ทอง 31 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกิ่งแก้ว  มหาวรรณ
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายอาชาไนย  ทรายหมอ
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นายทิชานนท์  ยอดมูลคี
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  จับใจนาย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 33 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราพรรณ  กัปโก
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 16 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวจันทร์หอม  กันทะวงค์
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายศิวกร  ก้างยาง
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  จับใจนาย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายชินวัตร  ขันคำ
 
1. นายกฤษณ์  ณ ลำปาง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 23 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สวนนิมิตร
 
1. นายอนุรักษ์  เอกอาภรณ์ภิรมย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวราตรี  ฟุ้งสิริสัมพันธ์
 
1. นายกฤษณ์  ณ ลำปาง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ไชยวงศา
 
1. นายกฤษณ์  ณ ลำปาง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.25 เงิน 35 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นายทิชานนท์  ยอดมูลคี
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  จับใจนาย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.8 เงิน 31 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงเหมือนดาว  ปงเมฆ
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  จับใจนาย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.2 เงิน 34 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวจันทร์หอม  กันทะวงค์
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายกฤษฎาวัฑ  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงกาญจนาพรรณ  จันทราวดี
3. เด็กหญิงธันยมัย  ชัยรัตน์
4. เด็กหญิงนิรชา  ยลปราโมทย์
5. นายน้ำมนต์  บุญเสนาะ
6. เด็กหญิงพรรสวรรค์  เจริญประเสริฐกุล
7. นายศักดิ์สกุล  หลุนตู้
8. นายสิรภพ  มังคลาด
9. เด็กหญิงสีปอย  น้อยใจ
10. เด็กหญิงสุภาวดี  หนสมสุข
11. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อาจอ
12. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ใจมุข
 
1. นายวัฒน  ลาพิงค์
2. นายอนุกูล  นามปัน
3. นายยุทธนา   กันทาเดช
4. นายณัฐดนัย  เชาว์ยุทธ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกรกมล  นามพรม
2. นายกวีศักดิ์  อภิวัฒน์ปิติโชติ
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หนั่นติ
4. เด็กหญิงขนิษดา  โกมลารุญ
5. เด็กหญิงครุวรรณ  หนั่นติ
6. เด็กหญิงคำอุ่น  คำหล้า
7. เด็กหญิงจารุวรรณ  อายี
8. เด็กหญิงจิตสุภา  แซ่ลิ้ว
9. เด็กหญิงชฎาพร  ใจพรม
10. นายชายกัส  ปัญญา
11. เด็กหญิงชาลิตา  กิริยาบูรณ์
12. เด็กหญิงณีรนุช  จะคา
13. เด็กชายธีรพงษ์  แสงสุข
14. เด็กหญิงนภากร  แซต่วง
15. เด็กหญิงนฤมล  แซ่หลี่
16. เด็กหญิงนาแฮ  ลาหู่นะ
17. เด็กหญิงบัวหนุ่ม  ลายใส
18. เด็กชายพงศกร  แซ่หย่วน
19. เด็กหญิงพรทิพา  นามพรม
20. เด็กหญิงพิมพกานต์   อิ่นคำ
21. เด็กหญิงมัลลิกา  อนันต์
22. นายวิชัย  แซ่หาญ
23. เด็กหญิงศศิธร  แซ่เล้า
24. เด็กหญิงศิริพร  มหา
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่เล้า
26. นายสุชาติ  นายมารถ
27. นายสุรชัย  แซ่วือ
28. เด็กชายสุรชาติ  สามหลวง
29. เด็กหญิงอจลญา  อจลบุญ
30. เด็กหญิงอรัญญา  หมอกคำ
31. เด็กหญิงอาจารี  เม่อแล
32. เด็กหญิงอาหม่วย  จิ่งนะ
33. เด็กหญิงเขมจิรา  ภูมิเรศสุนทร
34. นายเจ้อ  แซ่หาญ
35. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ลายคำ
36. เด็กชายเอกราช  แสงจัง
37. เด็กชายแสงชัย  จะแฮ
38. นายโอยโจว  กิตติศัพท์กันทร
39. นายไกรภพ  แซ่ว่าง
40. เด็กหญิงไพริน  อรุณศิริปรีดา
 
1. นางสาวอัญชลี   เมฆวิบูลย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์  นิลโขง
3. นายสุขณัญช์  โพธิศรีสุข
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นางสาวกาญจนา  ลาหู่นะ
2. นายกิตติธัช  ปัญญาเฉียบ
3. นายจตุพล  เดชวัฒนาโกมล
4. นางสาวจันทร์จิรา  ปายีซู่
5. นายชาญชัย  สมคำ
6. นางสาวชุดาภา  แซ่ว่าง
7. นางสาวชไมพร  จะจู
8. นางสาวฐิติกานต์  วรรณิศานิชา
9. นายณัฐ  นามสุข
10. นายธนวิชญ์  จายนวล
11. นางสาวธันยพร  แซ่ลิ่ว
12. นางสาวนภาพร  พรพิมลกุล
13. นางสาวนภาพร   ยาบู่
14. นายนิธิกร  สุยะ
15. นายประสิทธิ์  จะเอ่อ
16. นางสาวราศี  ลาหู่นะ
17. นายลัทธพล  แซ่หย่วน
18. นางสาวลาวมอญ  ยี่มล
19. นางสาววนารม  จะกอ
20. นางสาววิจิตตรา  แก่นท้าว
21. นางสาวศศิวิมล  แซหลี่
22. นางสาวสณิสา  ฟูคำ
23. นายสมบัติ  อาหยิ
24. นายสมศักดิ์  แยเบียว
25. นายสุทัศน์  เยลูกุ
26. นางสาวสุภาพร  มาเยอะ
27. นายสุรชัย  แสงจัง
28. นายสุรชาติ  แซ่ลี
29. นายหลาว  แก้วหลง
30. นายอนุชา  คำนวล
31. นายอภิชาติ  คำแก้ว
32. นายอภิรักษ์  มูแล
33. นางสาวอรทัย  เปเซีย
34. นางสาวอาจู  แซ่ลี
35. นายอายี  ลาหู่นะ
36. นางสาวเจนจิต  มาเยอะ
37. นางสาวเจนจิรา  บัวแก้ว
38. นางสาวเดือนเพ็ญ  แซ่แส
39. นายเสาร์คำ  แสงแก้ว
40. นางสาวโสภา  แซ่ผ้ากู่
 
1. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์  นิลโขง
3. นายสุขณัญช์  โพธิศรีสุข
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกฏ  เม่นสุวรรณ
2. เด็กชายกฤษตเมธ  ใจหนัก
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  สีลารักษ์
4. เด็กหญิงกุลนันท์  สีลารักษ์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยสาร
6. เด็กชายธนวัฒน์  คงมี
7. เด็กชายวุฒิศักดิ์  อันทะปัญญา
8. เด็กชายศัฐจิวัจน์  ปันแก้ว
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
2. นางนิติกานต์  ฟองวาริน
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.8 ทอง 12 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  แก้วปราบ
2. นายธำรง  หวง
3. นายธีรวุฒิ  วงสายะ
4. นางสาวบงกชกร  จันทาพูน
5. นางสาวปริยฉัตร  ไร่รุ่ง
6. นายพีระพงษ์  ภิญโญฤทธิ์
7. นายวชิรภัทร  คำเงิน
8. นางสาววรัญญา  ธรรมเสน
9. นางสาวอาทิตยา  ภูวนาถวิจิตร
10. นางสาวใบเตย  พรมเมือง
 
1. นางสุกันยา  อินทิม
2. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ปัญญาชัยเจริญ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 71.6 เงิน 13 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวณัฐธิดา  ยอดทิพย์
2. นางสาวน้ำผึ้ง  อินบุตร
3. นางสาวพิม  บุญดา
4. นางสาวศรีวรรณ  สามตาล
5. นางสาวสายฝน  วงค์ทอง
6. นางสาวเอ้ยแก้ว  วรรณโณ
 
1. นางสาวอทิตยา  สิทธิวงค์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 38 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยนิสงค์
2. เด็กหญิงณัชชา  ขันอุระ
3. เด็กหญิงณัฐนารา  ธิโปธา
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปัทมาลัย
5. เด็กหญิงวรานุช  ศิริคูณ
6. เด็กหญิงอลิชา  ชุ่มมงคล
 
1. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ปัญญาชัยเจริญ
2. นางสุกันยา  อินทิม
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 27 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  แอฤทธิ์
2. นางสาวกฤติการณ์  ธรรมวงค์
3. นางสาวนันท์สินี  ประพิศ
4. นางสาวปาริชาติ  ปงก๋องแก้ว
5. นางสาวพิชญาภัค  นิ่มนวล
6. นางสาวพิชญาภา  นิ่มนวล
7. นางสาวศิริวิมล  สุขตามใจ
8. นางสาวศุภรัตน์  เชอเกอ
9. นางสาวอุสรา  อัมพรดวงจิต
10. นางสาวเกศรา  นามปัน
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
2. นางนิติกานต์  ฟองวาริน
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 14 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แซ่หวู่
2. เด็กหญิงชนิดา    แซ่เจ้า
3. เด็กหญิงณิชารีย์    ชีวินมงคลไพร
4. เด็กชายทิวา   เหม่อแลกู่
5. เด็กชายธเนศ   แชเมิ่งกู่
6. เด็กหญิงปรียาพร   บุญประเสริฐ
7. เด็กชายปุญญพัฒน์    สุขุมานันท์
8. เด็กหญิงพิมลพรรณ   พิมลธิติกุล
9. เด็กชายศุภชัย    เบเชกู่
10. เด็กชายสมชาย    แซ่หลี่
11. เด็กชายสิทธิพงษ์    หวุ่ยซือกู่
12. เด็กหญิงสิริวิมล    หมื่อและ
13. เด็กหญิงสุนิสา    แลเชอ
14. เด็กหญิงสุรางคณา    เราเท่า
15. เด็กชายอาทู่    เชเมกู่
16. เด็กชายไพศาล    วุ่ยเยือ
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายวิชัย  บางนาค
3. นางสาวสุชาดา  ยอดโมคี
4. นางสาวน้ำเพชร  ชัยชมภู
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 15 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์    ศักดากันทร
2. นายชัชรินทร์    อย่างจา
3. นางสาวณัฐวดี    เด่นวิทยวงศ์
4. นางสาวดวงฤทัย   คำแถลง
5. นางสาวทัดดาว    แลเชอ
6. นายนพดล    กันทรมณฑล
7. นางสาวภัคจิรา  หลาวฟ้า
8. นายภาราดร    มอโป๊ะ
9. นางสาววนัดดา   มือแล
10. นายวรท    แซ่กง
11. นายสมบูรณ์    แซ่เจิ้น
12. นายอนุชิต    แซ่เหยิน
13. นางสาวอรวรา    แซ่ถัง
14. นางสาวอารียา   ศิริวงศ์
15. นางสาวเมทิกา    ทวีอภิรดีบุญสูง
16. นายเอกลักษณ์   เจริญทั้งเอกชัย
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายวิชัย  บางนาค
3. นางสาวสุชาดา  ยอดโมคี
4. นางสาวน้ำเพชร  ชัยชมภู
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ภานุวงค์
2. เด็กหญิงปานฤทัย  ไทยใหญ่
3. นายพัชชานันท์  ธรรมวงค์
4. เด็กหญิงศศิฉาย  แก้วดำ
5. นายสุขสันต์  ชุ่มขวัญ
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
2. นางนิติกานต์  ฟองวาริน
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายปรีชา  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงฟ้าใส  เม่นสุวรรณ
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
2. นางนิติกานต์  ฟองวาริน
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79.33 เงิน 9 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายวรณ  สเกอริ
 
1. นายอนุกูล  วังเวียงทอง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายนคร  พงษ์ประติยานนท์
 
1. นางกาญจนา  หิรัณยะมาน
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.6 ทอง 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวศุภาพิชญ์  ศรีใส
 
1. นางกุหลาบ  ปัญญาผ่องใส
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74.5 เงิน 10 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายพรเทพ  แก้วทองคำ
 
1. นายรติภัทร  ชื่นใจ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.4 ทอง 10 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รักษาศิลป์
2. เด็กหญิงมีนา  สะโง้
3. เด็กหญิงรัศมี  ดงปาลี
4. เด็กชายวินัย  จะลอ
5. เด็กชายอาร์ดัม  อัลฆุเมนิ
 
1. นางสายรุ้ง  รักษาดี
2. นางรัตตินันท์  ทูลศิริ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 70.8 เงิน 35 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  เงินสัจจา
2. นางสาวจุฑามาศ  จันแปงเงิน
3. นายภัทราวุธ  แก้วดำ
4. นางสาวมาริษา  แก้วดำ
5. นายสุธี  แปงเรือน
 
1. นายปรีชา  คำแสน
2. นางราตรี  มาบุตร
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 97.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงบุษบา  หมื่อโปกู่
2. เด็กหญิงอรพินท์  พรถาวรกุล
 
1. นางสาววัชราพรรณ  ปราบหงส์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.66 เงิน 10 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายสรัฐ  แซ่ลี่
2. นางสาวอนุตรา  ฐิติโชติตระกูล
 
1. นางสาววัชราพรรณ  ปราบหงส์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.67 เงิน 24 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวณัฐกมล  จันทร์พร
2. นางสาวสุภัสรา  สวนนิมิตร
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  ออนสา
2. MissSeina  Yano
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 54.67 เข้าร่วม 17 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  พิสัยเลิศ
2. นายไตรภพ  ภิระบรรณ์
 
1. นายกิติศักดิ์  ภูมิภักดี
2. นางสาววรัญญา  จันทร์ธีระโรจน์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายอนุสิทธิ์  แซ่ลี
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญธรรม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.3 ทอง 17 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวนภาพร  แลเชอ
2. นางสาวปิยะดา   วงศ์วิริยะ
3. นางสาวพัชรภรณ์  พงษ์พิชัย
4. นายหล่อบา  มาเยอะ
5. นางสาวอารียา  เลี่ยวพาณิชย์
 
1. นางสาวชัญญานุช  อิ่นคำ
2. นางสาวชิดชนก  ชัยศร
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 23 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายทศวรรษ  เมืองงาม
2. นายพัชรพล  แสงแก้ว
3. นายพีรนัย  มาอุด
4. นายสมพงษ์  หนานสาม
5. นายสุภณ  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  ออนสา
2. MissSeina  Yano
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.01 ทอง 4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวนุชรีย์  น้ำใจบริสุทธิ์
2. นางสาวหฤทัย  เพชรเสถียรชัย
 
1. นางอิสรา  ธริญาติ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 31.9 เข้าร่วม 15 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  กุ่ยยือ
2. นางสาวสุภาพร  บุญน้อย
 
1. นายกิติศักดิ์  ภูมิภักดี
2. นางสาววรัญญา  จันทร์ธีระโรจน์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 59.84 เข้าร่วม 42 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงวรัทยา  เส็มเส็น
2. เด็กหญิงอรจีรา  แสงเตา
 
1. นางคะนึงนิจ  พลตรี
2. นางสาวภัสราภรณ์  ธีระวงศานุรักษ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นายยาเต  ลาหู่
 
1. นางสาวฟ้าใส  วิสารกาญจน
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง 32 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายชนกันต์  แซ่หลี
2. เด็กชายนัฐพล  ฟูแสง
3. เด็กชายมูเซอ  ทาคำมา
4. เด็กชายรุ่งโรจน์  แสงสุริยา
5. เด็กชายวัฒนพงษ์  มั่นคงคำ
6. เด็กชายสุทธิพงศ์  สุวรรณมณี
7. เด็กชายเกียรติภูมิ  พรจรัสโชติ
8. เด็กชายเติมศักดิ์  เตจ๊ะวันดี
 
1. นายพีรกิตต์  ทองเจือฐิติโชติ
2. นายวรวิช  ชัยก๋า
3. นายนิศาชล  วงศ์นวล
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 78.93 เงิน 21 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายคงศักดิ์  จินดาธรรม
2. นายณัฐพงศ์  พานทอง
3. นายณัฐวุฒิ  พุทธโจทย์
4. นายธนวัฒน์  เยาว์ธานี
5. นายนราวิชญ์  บุญรสศักดิ์
6. นายพานทองแท้  พูลเพิ่ม
 
1. นายเทวราช  กรกฏกำจร
2. นายณัฐพันธ์  อิสระดำรง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.35 ทอง 19 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวชยาภรณ์  แก้วศิริ
2. นางสาวณัฐกานต์  ดอกเกียง
3. นางสาวธรรมิกา  ผธิตามจอมเดช
4. นายนิพนธ์  ปานคำ
5. นางสาวพรธิดา  รัตนบุรานันท์
6. นางสาวศศิพร  บุญชัยรัตน์
7. นางสาวสายฝน  ทรายวงค์
8. นางสาวอรพรรณ  ณ เชียงใหม่
9. นายเกียรติศักดิ์  สุนุย์
10. นายเจษฎา  วงค์สกุล
 
1. นายตรรกพงศ์  ธรรมรังษี
2. นางรัตนา  มากสุข
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงณีรนุช   แสงไทย
2. เด็กหญิงดวงเดือน   สิทธิวงศ์ษา
3. เด็กหญิงนิด  สายทอง
4. เด็กหญิงอรนุช  ดีเสมอ
5. เด็กหญิงเดือน  นามแสง
 
1. นางสุรีย์รัตน์   ศิริตันติวัฒน์
2. นายนเรนทร์ฤทธิ์   นันทะสิทธิ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74.6 เงิน 15 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวคมคาย  เวียงแสนภู
2. นางสาวจันทร์  นามยี่
3. นางสาวตาลสัง  วงค์ใส
4. นางสาวศรีฟอง  สุภา
5. นางสาวเกี๋ยงคำ   สุภา
 
1. นางสุรีย์รัตน์   ศิริตันติวัฒน์
2. นางสาววิภาวรรณ   บุญมากาศ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 41 โรงเรียนปิยะพรพิทยา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แซ่หอ
2. เด็กหญิงรวิสรา  ใจลังกา
3. เด็กหญิงสายฝน  สมบูรณ์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ชัยศักดิ์
2. นางสาวรัชนันท์  วงศ์หลวง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72.8 เงิน 15 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวกฤติกา  ทองใย
2. นางสาวพัฒน์ชลิฎา  น้อยวังหิน
3. นางสาวลลิลทิพย์  ดวงสุข
 
1. นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.8 ทอง 8 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ต๋าต้าน
2. เด็กหญิงศิลาพร  คงทน
3. เด็กหญิงเม  คำปัน
 
1. นางณภาภัช  ม้าอุตส่าห์
2. นางสาวชฎาธาร  ใจกล้า
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77.4 เงิน 21 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวณิษารัตน์  ฮวบสมบูรณ์
2. นางสาวนิดชดา  ยอดคำ
3. นางสาวพลอยงาม  วงค์ปันนา
 
1. นางณภาภัช  ม้าอุตส่าห์
2. นางสาวชฎาธาร  ใจกล้า
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 28 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กชายนพกร  เตมีศักดิ์
2. เด็กชายนพดล  จันทาพูน
 
1. นายณัฐพงศ์  โกแสนตอ
2. นางสาวเมวิกา  เหมืองทรายมูล
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายจตุรภัทร  แสงแก้ว
2. นายพรชัย  วงค์ใหญ่
 
1. นางสาวชฎาพร  ขนทอง
2. นางลดาวัลย์  คำปวน
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.66 เงิน 20 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิวา  สุวรรณ์ทัย
2. นายสหัสวรรษ  ขัดพูน
 
1. นายเกรียงไกร  อภิธนัง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 18 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายประกิต  หมื่นนามหมอ
2. นายโชคกิตติ  กันทะยอง
 
1. นายพงศธร  สายใจ
2. นายณรงค์  ทัญญาสัก
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายจำแดง  ครองรับ
2. เด็กชายอภิชาติ  จิตตธรรม
 
1. นายชนก  แสนติยศ
2. นางสรัลชนา  ก้างออนตา
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายพีรพงค์  บำรุงแจ่ม
2. เด็กชายเขมวัฒน์  เตชะ
 
1. นายรวินท์โชติ  สุทะกุล
2. นายพงศธร  สายใจ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นายกฤษดา  ใจมะโน
2. นายวันชัย  กันแก้ว
 
1. นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงครรธารักษ์  มงคลใหม่
3. เด็กหญิงจินตนา  ปาระกา
 
1. นายฤทธิกร  เกียรติกุลภักดี
2. นางสาวมรกต  ทิพย์สุวรรณ
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายจารุวัฒน์  อภิพัฒนาชัย
2. นายบุญพิทักษ์  บุญทา
3. นายศุภชัย  มาวงศ์
 
1. นายฤทธิกร  เกียรติกุลภักดี
2. นางสาวมรกต  ทิพย์สุวรรณ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 23 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายสรรพัชญ์  แก้วเจริญไพศาล
2. นางสาวสุภัสสรา  คำน้อย
 
1. นายณรงค์  ทัญญาสัก
2. นางรัตนา  มากสุข
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายตาล  ปัน
2. เด็กชายภูริพัฒน์  ภิระบรรณ์
3. เด็กชายสิริชัย  เตมีศักดิ์
 
1. นายชนก  แสนติยศ
2. นายวัลลภ  เตชะปิตุ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กชายกิตติพศ  มหาวงษ์ทอง
2. เด็กชายภราดร  จันทะสีมา
3. เด็กชายวีรวุธ  ซาวลี้แสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  หมื่นคำสี
2. นายชาญชัย  แก้วเถิน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นายมานพ   มอโป๊ะกู่
2. นายสุธรรม    เหม่อแล
3. นายอนิรุต    อาซังกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายชาลี  มะโนวรรณ์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 29 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายชโยดม    เลส่อ
2. เด็กชายนันทพงศ์    เว้ยยือกู่
3. เด็กชายสำเริง    อายีกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายวิชัย  บางนาค
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 15 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นายธนนท์ชัย    แล่เฉอะ
2. นายอาจ่า    อาซางกู่
3. นายเจมส์    เมอลากู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายวิชัย  บางนาค
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายกองคำ  อารวย
2. เด็กหญิงปริญญา  ชื่นประกายพงศ์
3. เด็กชายพลวัต  สายเดช
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  อุ่นจญานนท์
5. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ   ปัญญาสุ
6. เด็กหญิงแพรวฤทัย  ศรีใจปลูก
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางสาวิตรี  เทพวิชิต
3. นางสาวเขมินทรา  ชุมมัธยา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวปิยะนุช    แซ่หวาง
2. นางสาวสอดา   รจนาพิกุล
3. นางสาวสุธิดา   เบียงกูกู่
4. นางสาวสุนิสา    เบียเช
5. นางสาวสุมาลี    ยี่บรา
6. นางสาวเบญจพร   แลเฉอะ
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายวิชัย  บางนาค
 
150 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชริกา   ชัยวงค์
2. เด็กหญิงภูษณิศา  แซ่จ้าง
3. เด็กหญิงอรทัย  โว่ยยือ
 
1. นางสาวกายทิพย์   ทองกลาง
2. นางมัณฑนา  บัวประเสริฐ
 
151 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร   หมื่อแล
2. นางสาวยุพิน  คำแก้ว
3. นางสาวสุนิศา  นามยี่
 
1. นางมัณฑนา  บัวประเสริฐ
2. นางสาวกายทิพย์   ทองกลาง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 22 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดาภา  กาหะ
2. นางสาววิไลพร  แซ่ฟง
3. นางสาวไพรินทร์  แสนคำหล่อ
 
1. นายเจษฎา  สุวรรณปัญญา
2. นางสาวเมวิกา  เหมืองทรายมูล
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจารุพร  อ้ายจาย
2. นางสาวจิรัฐติกาล  แปงอ้าย
3. นางสาววิชชุลดา  ไชยลังกา
 
1. นางสาวภาพิมน  สุดงาม
 
154 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิชา    เจริญทั้งความรู้
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี    แซ่จาง
3. เด็กหญิงสุนิสา    แซ่ลี
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายวิชัย  บางนาค
 
155 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายซิ่งมิ่ง   แซ่เจอว
2. นางสาวนาจู  สุภาพพจนา
3. นางสาววันเพ็ญ  มาเยอ
 
1. นางวิลาวัลย์  วิเศษโวหาร
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  วงศ์ชนะชัย
2. เด็กหญิงสุภาณี  เปียงแล่
3. เด็กหญิงหมี่แช  เชอหมื่อ
 
1. นางเพ็ญศรี  กันแก้ว
2. นางสินีนาฏ  ชัยเขต
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 6 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร   มาเญอะ
2. นายวรวิทย์    แซ่เฉิน
3. นางสาวสมถวิล  แซ่เบี้ยว
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายวิชัย  บางนาค
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90.28 ทอง 14 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุขใจ    แซ่หลี
2. เด็กหญิงสุภัฏธกานต์    ทองอินทร์
3. เด็กชายอิคิว    แซ่หลี่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายวิชัย  บางนาค
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.38 ทอง 31 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  ไชยพันธ์นา
2. นายตุ้ย  บุญมา
3. นายเจษฎา  พรหมเลิศ
 
1. นางสินีนาฏ  ชัยเขต
2. นางเพ็ญศรี  กันแก้ว
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายปรีชา  ยอดเงิน
2. เด็กชายพงศกร  แก้วประเสริฐ
3. เด็กชายพิชยศ  ทะนันชัย
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางสาวเขมินทรา  ชุมมัธยา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกนกกานต์  เกิดศร
2. นายยุทธวัฒน์  คำฟู
3. นางสาววิภา  บุญยอด
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางสาวเขมินทรา  ชุมมัธยา
 
162 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงนาวิกา  แซ่ลี
2. นางสาวสุรีพร  มูเซอ
3. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  โชวงค์
 
1. นางสาววริศรา  หน้านวล
2. นางสาวกองศรี  สุนิติภาสกุล
 
163 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กชายอธิราช  หนสมสุข
 
1. นางณัฐธิดา  อุตส่าห์
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นายทรงฤทธิ์  ชายศักดิ์
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  จับใจนาย
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวจามจุรี  ชัยสุข
 
1. นางนิรมล  ปิ่นทอง
 
166 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวสุวรรณา  แซ่เล่า
 
1. นางณัชชา  นรรัตน์