สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง 11 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวปพิชญา  แปงใจดี
 
1. นางสาวนิการักษ์  คำมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.4 เงิน 17 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวนิรามัย  กรุงธน
 
1. นางสาวธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกา  ปนธะรังษี
 
1. นางเพียงนุช   ชำนาญเวียง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวธนภรณ์  ไถลแก้ว
 
1. นางสุกัญญา   บุตรพรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 38 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนลินี  ค้ากำยาน
 
1. นางสาวนุชนาฏ  โตพุ่ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวหทัยกาญจน์  กันทะสอน
 
1. นางสาวมนัญชยา  จันทวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ยองเพชร
 
1. นางนฤมล  ปินตามูล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.5 ทอง 8 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายชยธร  แพงจ่อย
 
1. นางนฤมล  ปินตามูล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 10 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  อินสาม
2. เด็กชายจักรภัทร  ตาสอน
3. เด็กหญิงปาริชาติ  กาวิโล
 
1. นางภัชรา  ธิสอน
2. นางนฤมล  ปินตามูล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวปรีชยานันท์  มั่นทอง
3. นางสาวภาวรินทร์  เขตรักษา
 
1. นางสาวลำดวน   ศรีษะธร
2. นางโสภา   นุชท่าโพธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 25 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายทรงพล  ษรเสวี
2. เด็กชายมงคลชัย  ป้องปก
 
1. นางรัตนาภรณ์   ใจมา
2. นายนิตยา  วงศ์วุฒิ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 17 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวชาริณี  แก้วกิริยา
2. นายนฤเทพ  ฟังเร็ว
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  จงศิริ
2. นางโสภา   นุชท่าโพธิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 67.43 ทองแดง 33 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงโกมลชนก  เมืองมูล
 
1. นางสาริณี  เพชรใจศักดิ์
2. นางสาวศุราภรณ์  บุญรอ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 61.73 ทองแดง 40 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายธนกฤต  ลาแก้ว
 
1. นางสาวพิมพร  มโนราช
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 38 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายศรัณย์  โก๊เจริญ
 
1. นายดรัณภพ  กำจัด
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 21 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาหล้า
2. เด็กหญิงฐิดาภา  ปกครองบ้าน
3. เด็กหญิงณัฐชยา  แวววีระกุล
 
1. นายอาหนึ่ง  ชูไวย
2. นางรัตติยา  วงศ์วุฒิ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62.2 ทองแดง 42 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวปัญญาพร  ใจธานี
2. นางสาวภัทรวรรณ  ปันไชย
3. นายอดุลย์  จุราเพชร
 
1. นายภิรายุ  วิวัฒนสถิต
2. นายทับ  บางโป่ง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 20 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ขันคำ
2. เด็กหญิงรังสิมา  จันทร์ทูรย์
3. เด็กหญิงโยษิตา  นันติ
 
1. นางสาววรารัตน์  ใจพลแสน
2. นางภัทราพร  ทรัพย์ศิริ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 27 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวชลิตตา  ชัยวงศ์
2. นางสาวดวงแก้ว  กานต์มณีกุล
3. นายวิทวัส  ชัยวงศ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปริมิตร
2. นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เก้าเมือง
2. เด็กหญิงรุ่งลดา  ฟูกิจวณิช
 
1. นางวารุณี  เพ็ชรสุวรรณ์
2. นางจินตนา  เรืองแจ่มแจ้ง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายสุรทิน  จินะราช
2. นายสุรธัช  จินะราช
 
1. นางสาวสวรินทร์  สุขกาย
2. นางรัตดา  ปันทราช
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกรัณย์ธร  รูปกลม
 
1. นายอนุชิต  ไชยชมพู
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายสุภัทร  ดีแก้ว
 
1. นางรัชนก  เพียรจริง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74.03 เงิน 15 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กชายธีรพงษ์  ไชยศรี
2. เด็กชายหาญสวัส  กาบปินะ
 
1. นายพลากร  ขายเครื่องเทศ
2. นางสาววัชรากร  เมฆสินธุ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 57.65 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  อรุณฟอง
 
1. นางสาวรังสิมา  ใจวงศ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวปาริชาต  เนาวฤทธิ์
 
1. นางรัชนก  เพียรจริง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายณภัทร  จันทร์ฟ้าเลื่อม
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ห่านฟ้างาม
3. เด็กชายศุทธวีร์  คิดมาช่วย
 
1. นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์
2. นางโสภิต  ทิวาพัฒน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  นามจุมจัง
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  ฤทธิ์แสง
3. นายเกียรติกุล  อักษรดิษฐ์
 
1. นางโสภิต  ทิวาพัฒน์
2. นางสาวดอกอ้อ  เทพจักร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 5 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เรียนภาร
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยะถาคำ
3. เด็กหญิงศศิธร  บุญหลวง
 
1. นายกีรติ  ทะเย็น
2. นางสาววรางค์จนา  เนตรธิยา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 25 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกฤตพร  กริชณรงค์
2. นายณัฐวุฒิ  ชรอยเมฆ
3. นายธีรพัฒน์  ประเสริฐ
 
1. นายกีรติ  ทะเย็น
2. นางสาววรางค์จนา  เนตรธิยา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  จันทรฤทธิ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  แสงงาม
3. เด็กหญิงพรทิพย์  วงศ์ชัย
 
1. นายสุริยา  บุดดี
2. นางสาวอารียา   ฐิติภัทรานนท์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 8 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 1. สามเณรชัยพร  สุปินะ
2. สามเณรณัฐพล  ยะตัน
3. สามเณรสุนิวัฒน์  สุวรรณทา
 
1. นายอุเทน  ไชยพิตร
2. นายบรรจบ  กำจัด
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 33 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาดา  ปทุมทิพย์สิริ
2. เด็กหญิงพรชนก  เรือนมูล
3. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  แพงโสดา
 
1. นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์
2. นางณัชชา  เรือนมูล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 8 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวพรรณภา  อมาตยกุล
2. นางสาวศุภานันท์  สารแก้ว
3. นางสาวเอมนิกา  ยาวิชัย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อานุนามัง
2. นางสาวศิริรัตน์  เจนใจ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 36 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพร  บุดดี
2. เด็กชายชัยณรงค์  อินเทพ
 
1. นายสุริยา  บุดดี
2. นางสาวบุษรัตน์  ดีอำภา
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายสุรพงศ์  สารสี
2. นายโกเมศ  ลาดปะละ
 
1. นายกฤตยศ  วรรณสาร
2. นายจีรเดช  ฟ้าเลิศ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 34.28 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกรณ์  เจียรวรชัย
2. เด็กชายธนกร  ทิพย์มณี
 
1. นายกฤตยศ  วรรณสาร
2. นายศราวุฒิ  จันทร์หัวนา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65.28 ทองแดง 18 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐธนากร  แสงวารินทร์
2. เด็กชายเจษฎา  สีตะวัน
 
1. นายไกรสิทธิ์  ปันวัง
2. นางกชพร  สายกษิรา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  สุทธศิลป์
2. นายนันทวัฒน์  ทำของดี
3. นายเกรียงไกร  กาดสันเทียะ
 
1. นายไกรสิทธิ์  ปันวัง
2. นางกชพร  สายกษิรา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกีรติญาณ์  คักกันหา
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ศรีจะตะ
3. เด็กหญิงมยุรี  สีเดช
4. เด็กหญิงรัชนก  พรมการ
5. เด็กหญิงเสาวคนธ์  แสนคำวัง
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
2. นางขวัญจิต  ไฝขัน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 31 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชลิดา  แซ่ย่าง
2. นายประสิทธิ์  เมอเลกู
3. นายพีรพัฒน์  พิชญ์พิพัฒน์
4. นางสาวลัดดา  เบทูกู่
5. นางสาวสุชาดา  เยซอ
 
1. นางสาวอภิรดา  ผ้าเจริญ
2. นางสาวเจนจิรา  แก้วรากมุก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.3 เงิน 42 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สินเปียง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปัญญายม
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาติชำนาญ
4. เด็กหญิงญาณพันธ์  สิงห์ใจ
5. เด็กหญิงสุทราทิพย์  บัวติ๊บ
 
1. นางอุไรวรรณ  เปล่งรัศมี
2. นางปิยาพัชร์  ชาติชำนาญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 24 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกนกศักดิ์  อินสาร
2. นางสาวกมลนาถ  ไชยวงค์
3. นายณัฐพนธ์  ยอดถี
4. นายธีรพัฒน์  มาภิรมย์
5. นางสาวนุชจรี  แก้วกันใจ
 
1. นางพิชยา  วีระพงษ์
2. นางเย็นจิต  ตะนัยศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง 7 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดาภา  แสนสาร
2. เด็กชายธีรนัย  บัวจันทร์
3. เด็กหญิงภันทิลา  กันทะวงค์
4. เด็กหญิงมาริษา  จันทร์ใด
5. เด็กหญิงสิริมาศ  กันทะสิงห์
 
1. นางสาวบัญชรี  ณ ลำพูน
2. นายพันธกร  อุทธิตสาร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  เชื้อน้อย
2. นางสาวณัฐชา  ยารังษี
3. นางสาวมีนนภา  บุญพันธ์
4. นางสาวศุภลักษณ์  ใจผ่อง
5. นายอัมรินทร์  ยอดสุวรรณ์
 
1. นางปราณี  วงศ์ชัย
2. นางสาวกัลยา  อินเรือง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 14 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงการะเกตุ  จันทาพูน
 
1. นางสาวพรรษา  จำเริญ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  คำเหล็ก
 
1. นางสุวัจนา  แก้วกันใจ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 44 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติ  บุญยรัตน์
2. เด็กหญิงประดับพร  พรหมเสน
 
1. นางศิรารัตน์  กรรมสิทธิ์
2. นางสาวชุลีพร  วรรณมะณี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.6 เงิน 39 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวชญานิษฐ์  ประมวลการ
2. นายพงศธร  ผิวคำ
 
1. นางสาวราตรี  ช่างปัด
2. นางศิรินทิพย์  ทันใจ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.8 ทอง 20 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  วีระฤทธิพันธ์
2. เด็กหญิงชมพูนุท  ท้องทากาศ
3. นางสาวชยาภรณ์  ธิวิชัย
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินใจยา
5. เด็กหญิงนภัสสร  กองแสง
6. นางสาวนิลุบล  เงินแท้
7. เด็กหญิงลดามณี  ทินภัทรสกุล
8. นางสาววรรณภา  มหาอุตย์
9. นางสาวสายธารทิพย์  ลำธาร
10. เด็กหญิงสุพัตรา  บุตรราช
 
1. นางสาวนฤมล  ทองสา
2. นางจารี  จอมมงคล
3. นางศิรินทิพย์  ทันใจ
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวธัญญาพร  แซ่เห้อ
2. นางสาวนริศรา  จรัลอารีกุล
3. นางสาวปวีนา  แซ่เห้อ
4. นางสาวพิมพ์ชนก  นิพัทธ์สกุล
5. นางสาววราภรณ์  โอฬารกิจพาณิช
6. นางสาววารุณี  ศรชัยปัญญา
7. นางสาวอรวรรณ  ศรชัยปัญญา
8. นางสาวอารี  แซ่เฮ่อ
9. นางสาวอารียา  แสงว่าง
10. นางสาวโพลีญานา  แซ่ลี
 
1. นางสาวภิญญามาศ  ปาเรียน
2. นายสันติภาพ  จันทร์นี
3. นายเจษฎา  คำเป๊ก
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 70 เงิน 17 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงฌานิศา  แก้วรากมุก
2. นางสาวรุจิรา  เทพวงค์
3. นายวุฒิพันธ์  กันชัย
4. เด็กชายศิริพงษ์  ชัยชนะ
5. เด็กหญิงสิริกานต์  ครุฑแก้ว
6. นางสาวสุธิดา  วัฒนารี
7. เด็กชายอภิชาญา  ขระมนตรี
 
1. นายชาญเดช  ตันสอน
2. นางสาวอุทัยวดี  คำวัง
3. นายสิทธิกร  จำปาแก้ว
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุเมธาลังการ
2. นางสาววารินทร์  อินต๊ะวงศ
 
1. นายทองหลา  ตะนัยศรี
2. นายสุเทพ  จรเอ้กา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. นางสาวรวิพร  อนุเคราะห์
2. นางสาววรรณวลัย  ใจหวัง
 
1. นายบุญเปล่ง  ค้าแก้ว
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  ค้าแก้ว
 
1. นายชนะพงษ์  ถาวร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  แก้วยาใจ
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงยุพาพร  คงเที่ยง
 
1. นายมนต์  ราชคม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ไกลถิ่น
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 13 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  วงศ์ใหญ่
 
1. นายนรินทร์  สุระพร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายชินดนัย  อินตา
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  เป็กธนู
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  มะโนวงศ์
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาศิริ  สุขสำราญ
2. นางสาวภัทรศยา  แก้วมูล
 
1. นายชนะพงษ์  ถาวร
2. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กชายธัญวัฒน์  คำดอน
 
1. นายนรินทร์  สุระพร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 33 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางฐิติรัตน์  มะโนวงศ์
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  สุทธิ
2. นายวชิระ  สิทธิกรณ์
3. นายเมธาสิทธิ์  ไชยยะ
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
2. นายชนะพงษ์  ถาวร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงพลอย  โชติเสน
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นายวิกรม  ยอดงิ้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์  ดอยบรรจบ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายพิสิษฐ์พล  จันทรกิตติกุล
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วงศ์ชัย
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นายสัภยา  สิงห์อ้าย
 
1. นายณรงค์ฤษธิ์  เสาร์เจริญ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงนงนภัส  กันทัพ
 
1. นางสุขุมาลย์  ศิริบุญยืน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายอรรถนนท์  อินต๊ะสงค์
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  นามติ็บ
2. นายก้องนภา  วังตา
3. นายจักรกฤษ  ช่างประดิษฐ
4. นายณัฐวุฒิ  อุดทา
5. นายทรงพล  จินะ
6. นางสาวปรียาภัทร  ริทะยะ
7. เด็กชายปวริศ  ประเสริฐ
8. นายพงพรรณ  ทนดี
9. นายพลาชารักษ์  แท่นจันทร์
10. นายวิกรม  ยอดงิ้ว
11. นายสัภยา  สิงห์อ้าย
12. นายสิทธิพงษ์  ท้าวทิพย์
13. นายเมธาสิทธิ์  ใจหล้า
14. นายเอกพล  เขื่อนศิริ
15. เด็กหญิงเอมิการ์  กันตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์  ดอยบรรจบ
2. นายณรงค์ฤษธิ์  เสาร์เจริญ
3. นายสิทธิศักดิ์  แสนเขื่อน
4. นางสาวแพรวพันธ์  ภูวงค์ผา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 70 เงิน 27 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวชนินาถ  นามนาย
2. นายพงศกร  ชมพูพเยาว์
3. นายพีรพัฒน์  เดชสม
4. เด็กหญิงวนัญญา  วรรณสาร
5. เด็กหญิงอทิติยา  ตาหล้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช  เผ่าเมือง
2. นายจักธกานต์  แดงสนั่น
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 72 เงิน 32 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายกฤตภัค  ชัยวรรณะ
2. นางสาวทิพย์สุดา  คำมา
3. นายธรรมนูญ  ปันทะยม
4. นายนพนันท์  ติ๊บหน่อ
5. นายปิยสวัสดิ์  ปิยนุสรณ์
6. นายรชฎ  ข่ายแก้ว
 
1. นายสุวิชา  กล้ายิ่ง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81.2 ทอง 15 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกฤตพร  สุยาละ
2. นายคริษฐ์  คิดหา
3. เด็กชายชนะนันท์   อรัญวาส
4. นางสาวชลิตา  น้อยเศษ
5. นางสาวชลิตา  อินต๊ะนิล
6. เด็กชายชัยภัส  พาลพล
7. นายณัฐวุฒิ  วงศ์ษา
8. นางสาวดอกไม้  แสนเหลี่ยว
9. นายทรงพล  เชอหมื่อ
10. นายทัศพล  สร้อยเงิน
11. นางสาวนลินนิภา  แซ่ย่าง
12. นายนวกิจ  อุ่นคำ
13. นางสาวนัทธ์ชนัน  ปัญญาอิ่นแก้ว
14. เด็กหญิงนันทิยา  ทะนันไชย
15. เด็กหญิงปราญชลี  เมืองใจ
16. เด็กหญิงปริษญา  ประสิทธิ์
17. นางสาวปุณยนุช  กันทะนิด
18. นางสาวพรธิตา  ญาติวานิชรุ่งเรือง
19. นางสาวพัชนีย์  แซ่ย่าง
20. เด็กชายพีระพัฒน์  เจิงชัยภูมิ
21. เด็กชายภัครดนัย  อรัญวาส
22. นายภาณุวัฒน์  มาแก้ว
23. นางสาวภิญญาพัชร์  ชัยโชคชนะวัฒน์
24. นางสาวรจนา  แก้วแก่น
25. นางสาวรติมา  วงค์ชัย
26. นางสาววริศรา  ขันธพันธ์
27. นายวิษรุต  อยู่เอี่ยม
28. นางสาวศิวธิดา  ครึ่งธิ
29. นายสันติวัฒ  ไชยชนะ
30. นางสาวสุจินันท์  เอกชีวะ
31. นางสาวสุทธิษา   แซ่มัว
32. เด็กชายสุภัทรกร  บุญสวัสดิ์
33. นายสุรินทร์  บัวมาตย์
34. นางสาวสโรชา  เสาแก้ว
35. นางสาวอภิชญา  ขระมนตรี
36. นางสาวอรพรรณ  วงศ์หิรัญญา
37. นางสาวอัญชลี  แซ่ท่อ
38. นางสาวเพชรชมพู  ชอย
39. นางสาวไนรดา  จำปาเทศ
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
2. นางสาวอภิรดา  ผ้าเจริญ
3. นางสาวพิมพ์พิชญ์  สิริปัญญาแสง
4. นางสาวสกุลนีย์  กาอิน
5. นางทัศนีย์  จันทร์ลา
6. นางสาวรุ่งฤดี  สุใจ
7. นางสาวอุทัยวดี  คำวัง
8. นางสาวสุนิสา  นิลคำ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 35 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายยุทธพิชัย  เภารัตนปกรณ์
 
1. นายสัญญา  วงศ์ประสิทธิ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 27 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นายธนภัทร  ช่างเก็บ
 
1. นางวิรัญญา  สุเมธาลังการ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 19 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงวันวิสา  หล่ายนาสาร
 
1. นางสาวอุษา  ยาพุ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.75 เงิน 42 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวทิพย์สุดา  คำมา
 
1. นายสุวิชา  กล้ายิ่ง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายสิทธิ์ชัย  ภูสอดศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช  เผ่าเมือง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายณัฐพล  มัควิน
 
1. นางสาวพรพิมล  ณ คำ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 26 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรวนภา  ยุทธวงศ์
 
1. นางมาลี  มนาคม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 22 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวทิพย์สุดา  คำมา
 
1. นายสุวิชา  กล้ายิ่ง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายธนกฤต  อุ่นกันทา
 
1. นายปพนธนัย  อินต๊ะอ้อม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 30 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  ถาริยะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช  เผ่าเมือง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 38 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงเมธิณี  สร้อยสุมาลี
 
1. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวอารีญา  สุวรรณโมสิ
 
1. นายปพนธนัย  อินต๊ะอ้อม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.66 เงิน 25 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายธนภัทร  พิมพ์เหล็ก
 
1. นายเอกราช  เผ่าเมือง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง 12 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นายธนายุทธ  ภุมรินทร์
 
1. นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงวันวิสา  หล่ายนาสาร
 
1. นางสาวอุษา  ทวีกิตติคุณ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.4 เงิน 39 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวพุทธิดา  อินทร์คำดี
 
1. นายจักธกานต์  แดงสนั่น
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายกฤตภัค  ชัยวรรณะ
2. นายชนกันต์  ปันติบุญ
3. นายธนโชติ  บุญตัน
4. นายธรรมนูญ  ปันทะยม
5. นายประวิทย์  ประดุจชนม์
6. นายปิยสวัสดิ์  ปิยนุสรณ์
7. นายภัทรดนัย  สิงห์แก้ว
8. นายภูมินทร์  จันระวัง
9. นายภูมิระพี  ทองสังข์
10. นายศิรวิชญ์  บัวหลวง
11. นายสิทธิกาญจน์  ไกลตา
12. นายอนุพงษ์  ขันติญา
 
1. นายสุวิชา  กล้ายิ่ง
2. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
3. นายอาทิตย์  มูลเพชร
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 32 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  คำวัง
2. เด็กหญิงกัลยาณี  เมฆศรี
3. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินคำปา
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กันทากูล
5. เด็กชายวชิราวุธ  บุญยัง
6. นายวทัญญู  ยาสมุทร
7. นายวัชชิลากรณ์  ปัญญานนท์
8. นางสาวอารยา  สวยงาม
 
1. นางรัชนีกรณ์  เหล่าภักดี
2. นางกนกณัฐ  บุญมา
3. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 75.9 เงิน 28 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวฐิตินันท์  ขัตติยะ
2. นายธีรเทพ  รักญาติ
3. นายภัทรพงษ์  ยาแก้ว
4. นางสาวศิราภรณ์  เล็กเจริญ
5. นายศุภกิตข์  รินใจ
6. นายสิริภูมิ  พูลทรัพย์ไพศาล
7. นางสาวสุนิชา  สีดี
8. นายสุรศักดิ์  เชิงดอย
9. นางสาวอนัญญา  ใจชื่น
10. นางสาวเกวลิน  ฟูแสง
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
3. นางจอมขวัญ  โสภา
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.7 ทอง 23 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  หินคง
2. เด็กชายณภัทร  ภูบรรทัด
3. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  บัวผัด
4. เด็กหญิงณัฐชา  สาริวงค์
5. เด็กหญิงมุธิตา  มั่งผาย
6. เด็กหญิงวณิชยา  ดวงดี
7. เด็กหญิงวรรณิษา  วงศาสนธิ์
8. เด็กหญิงสุภัชญา  ภูฉลาด
9. เด็กหญิงเดือนกันยา  อุทธิยา
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธนะน้อย
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
3. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
4. นายมงคล  ครุฑนาค
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 34 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวทิพวรรณ  อินกลัด
2. นางสาวปานทิพย์  กิจวิริยะการ
3. นางสาวปิยากร  ว่อง
4. นางสาววรัญญา  บำรุงนา
5. นางสาวศิราภรณ์  เล็กเจริญ
6. นางสาวสุนิชา  สีดี
7. นางสาวอนัญญา  ใจชื่น
8. นางสาวเกวลิน  ฟูแสง
9. นางสาวเกศรา  วงษ์เกย
10. นางสาวเบญจรัตน์  มหาวงศนันท์
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นายสุรพงษ์  แสนคำดี
3. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
4. นางขวัญจิต  ไฝขัน
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.7 ทอง 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  หินคง
2. เด็กชายชยุต  ปลายหาญ
3. เด็กชายชิษณุพงษ์  วงศ์วาท
4. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  บัวผัด
5. เด็กชายณัฐกมล  แสวงงาม
6. เด็กหญิงณัฐชา  สาริวงค์
7. เด็กชายทรงพล  กองอินทร์
8. เด็กชายธนกร  เรือนสิทธิ์
9. เด็กชายธนสิน  ประดับ
10. เด็กหญิงมุธิตา  มั่งผาย
11. เด็กหญิงวณิชยา  ดวงดี
12. เด็กหญิงวรรณิษา  วงศาสนธิ์
13. นายวีรภัทร  ไชยะ
14. เด็กหญิงสุภัชญา  ภูฉลาด
15. เด็กหญิงเดือนกันยา  อุทธิยา
16. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธนาน้อย
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นายชนะพงษ์  ถาวร
3. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
4. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
5. นายรพีภูมิภัฒน์  สารวรรณ์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกมลฉัตร  หลักคำ
2. นายกีรพัฒน์  ศรีภา
3. นายจิตติพงษ์  เขื่อนแก้ว
4. นายธีรเทพ  รักญาติ
5. นางสาวปานทิพย์  กิจวิริยะการ
6. นางสาวปิยากร  ว่อง
7. นายภัทรพงษ์  ยาแก้ว
8. นางสาววรัญญา  บำรุงนา
9. นางสาวศิราภรณ์  เล็กเจริญ
10. นายสิริภูมิ  พูลทรัพย์ไพศาล
11. นางสาวสุนิชา  สีดี
12. นางสาวอนัญญา  ใจชื่น
13. นายอนิรุทธ์  ระวังการ
14. นางสาวเกวลิน  ฟูแสง
15. นางสาวเบญจรัตน์  มหาวงศนันท์
16. นายเอกอนวัชร  อัศวภูมิ
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
3. นายวัชรพงษ์  อินเขียว
4. นางสาวชุลีพร  วรรณมะณี
5. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78.6 เงิน 26 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นายนายธัชพล  ไชยมะงั่ว
2. นายนายหัตถภูมิ  ถาวงค์
3. นายสุไกลทิศ  ยองขอด
4. นายอนุวัฒน์  ไกรทองศรี
5. นายเพิ่มพล  เพิ่มพูน
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  ยศอินทร์
2. นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายพีรัช  ชุ่มแก้ว
 
1. นางพิมพ์ชนก  ปิงสุแสน
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.8 ทอง 16 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายวรากร  ทะระมา
 
1. นางพัชรินทร์   แก้วมาลา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60.16 ทองแดง 25 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายดุลวินิจ  ยอดปัญญา
 
1. นางวิไลพร  รุ่งโรจน์เรืองฉาย
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 29 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิวลี่แอนน์  ยองเพชร
2. เด็กหญิงณัฏฐิกา  ดอนดาภัย
3. เด็กชายทิวากร  แก้วมาลา
4. เด็กหญิงสุนันทา  ธนะวดี
5. เด็กหญิงเกวรินทร์  เขื่อนศิริ
 
1. MissCharito    S. Nasara
2. MissDecerel  R. Pilarca
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 41 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายจารุกิตติ์  รักพ่อ
2. นางสาวพีรนันท์  อำนาจศาล
3. นางสาววนิดา  เรียนคำ
4. นางสาวสุวิกาญน์  โชตินาเสียว
5. นายอนาวิล  ดีนุสนธิ์
 
1. นางนิภา   ต๊ะวงศ์ชัย
2. นางสาวอังคณา  ถนอมมิตร
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.66 เงิน 15 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวนัทรินทร์  เล่าวิริยะธนชัย
2. นางสาวมลฤดี  จิรวัชราวีรสกุล
 
1. นางสาวสาวิตรี  ขันทะ
2. นางสาวสุภัทรา  บุญพัชรชัย
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 74 เงิน 31 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวณิฌาภัค  นำทุน
 
1. นางสาววัชรี   อ้ายไชย
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74.3 เงิน 34 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  เกียรติ์ชัยงาม
2. นางสาวสุมาลี  แซ่ท่อ
3. นายสุเทพ  แซ่ย่าง
4. นางสาวอริศรา  ยศโสทร
5. นางสาวเกศรา  แซ่ลี
 
1. นางสาวสาวิตรี  ขันทะ
2. นางสาวอนันตญา  ราชวิชา
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 30 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวจอมสุรางค์  วงศ์บุญชัยเลิศ
2. นายชัยยุทธ  แซ่เล่า
3. นางสาวดาราภรณ์  วงศ์บุญชัยเลิศ
4. นางสาววิภาส  วรจันทร์เพ็ญศรี
5. นายเกรียงไกร  มนัสมโนธรรม
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ศักดิ์สิทธานุภาพ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.02 เงิน 16 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวศุภสุตา  มณีวรรณ
2. นางสาวสุธิดา  หวังมีมงคล
 
1. นางวิชญา   กาศมณี
2. นางสาววัชรี  อ้ายไชย
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 36 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงทดิยา  ไชยะ
2. เด็กชายภูริพัฒน์  ธรรมปัญญา
 
1. นางสาวจิรายุ  สุริยะ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 72.8 เงิน 27 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นายธัญวรรต  นิธะ
 
1. นางสาวนภัทร  สอนศรี
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.36 ทอง 34 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏา  เงินมา
2. เด็กชายฐิติพงศ์  อินต๊ะวิกุล
3. เด็กชายธนพนธ์  ใจปราง
4. เด็กชายธีรนันท์  จันทะ
5. เด็กชายนิธิกรณ์  สุขสำราญ
6. เด็กชายพัฒนพงษ์  กระวานไพร
7. เด็กชายภูษิต  พรมเขียว
8. เด็กชายวัชรพล  เทพวงค์
 
1. นายอนันท์  อวรรณา
2. นายบุญธรรม  ทรัพย์สิน
3. นายศรีรุด  ใจวัง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.27 ทอง 11 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  ชนะภัย
2. นายประสูติทิพย์  กันคำ
3. นายพงศภัค  ชัยวงศ์
4. นายพิริยากร  บุญเจิง
5. นายภัทรดนัย  บุญยวง
6. นายสุพจน์  นรชาติวศิน
 
1. นางสาวบุหงา  คำบัว
2. นายสมพร  มะเกิ๋น
3. นายประเทือง  วงศ์กาไสย
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวณัฏณิชา  ไกรวงศ์
2. นางสาวธัญวรัตม์  ผลพิสิษฐ์
3. นางสาวปนัดดา  ภูทองแท้
4. นางสาวพัณพิชา  ศรีวิชัย
5. นางสาวรมย์รวินท์  เจริญสุข
6. นายศตวรรษ  เนตรใส
7. นางสาวสุภาวิณี  ไชยบุญเรือง
8. นางสาวอภิชญา  เมืองแก่น
9. นางสาวอังธิดา  เกิดแพร
10. นายเอกรัตน์  ใจน้อย
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
2. นางขวัญจิต  ไฝขัน
3. นายรพีภูมิพัฒน์  สาระวรรณ์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 28 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวดลฤทัย  ปืนโยม
2. นางสาวธนัญญา  วงศ์ชัย
3. นายภูดินันท์  ขันแก้ว
4. นางสาวสุนิสา  ปันทะยม
5. นางสาวเวธกา  บุญทา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  แก้วนึก
2. นางกาบจันทร์  จุมปา
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70 เงิน 28 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวนิชานาถ  ขัติยะ
2. นายบรรจง  โรงทา
3. นางสาวปณิษษา  บุดดี
4. นางสาวปนัดดา  หาทรัพย์
5. นางสาวหฤทัย  ตะลุงค์ปุตต์
 
1. นางจิตริณี  รุ่งสวัสดิ์
2. นางกาบจันทร์  จุมปา
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงศิศิธร  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงศุภนิดา  แซ่เล่า
3. เด็กหญิงศุภนุช  แซ่โซ้ง
 
1. นางจันทรวัทน์  พรมผอง
2. นางสาวอัชรา  ราชคม
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ดุเหว่า
2. นางสาวปรีญาภรณ์  แก้วนวน
3. นางสาวมณีนุช  สุทธลูน
 
1. นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย
2. นายเฉลิม  ขัดพะนัด
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.8 ทอง 5 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทวีชาติ
2. เด็กชายกิตติภณ   สีลาวงค์
3. เด็กชายณัฐชนนท์  ใจโลกา
 
1. นางจันทรวัทน์  พรมผอง
2. นางสาวอัญชลี  ทะวงค์อารี
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.6 ทอง 9 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวชลิลดา  จันโน
2. นางสาวพรรณทิพย์  จำปาลา
3. นางสาวศิรภัสสร  สีกัมพล
 
1. นางจันทรวัทน์  พรมผอง
2. นางสาวอัชรา  ราชคม
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.25 เงิน 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เงินท๊อก
2. เด็กหญิงพิชญา  พันสุภะ
 
1. นายโกสินทร์   ไชยชมภู
2. นางสาววรรณี   ถาหล้า
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายจักริน  มะทะนิน
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ชาติงูเหลือม
 
1. นางเกวลิน  วุฒิสาร
2. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 28 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายชัชกรินทร์  พงษ์ธนานุวัฒน์
2. นายณัฐวัตร   รักคำ
 
1. นางเกวลิน  วุฒิสาร
2. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายจิรพัส  เจริญดีสุข
2. เด็กชายธภัทร  ศิริมงคล
 
1. นายปฏิเวธ  อินทร์โต
2. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายธนากร  จันต๊ะไพร
2. นายสหวรรษ  ศรีมา
 
1. นายพิบูลย์  แสงทอง
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายกตัญญู  อินตา
2. เด็กหญิงอรวรรณ  อินต๊ะสงค์
 
1. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
2. นายวงศกร  คำตั๋น
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายตรีภพ  สุดจิตร์สมโภชน์
2. เด็กชายเจษฎาพร  สอนแก้ว
 
1. นางเกวลิน  วุฒิสาร
2. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 37 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค   สังข์รุ่ง
2. เด็กหญิงณัฐวรา  ทาเอ้ย
 
1. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
2. นายวงศกร  คำตั๋น
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายกุมภนันท์  ญาติวานิชรุ่งเรือง
2. นางสาวชนิกานต์  แสงอิน
 
1. นางสาวกณิการ์  ปัญญาอิ่นแก้ว
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายภานุพงศ์  จำปาแก้ว
2. นายเวหา  เกียรตื์ชัยงาม
 
1. นายพิบูลย์  แสงทอง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายจักรภัทร  มินทะนา
2. นายฉินนรณ  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวอัญชลี  ทะวงค์อารี
2. นายมนต์ชัย   สีปิน
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจินตนา  จันทฤทธิ์
2. นางสาวสรัญชนา  บัวเสี้ยว
3. นายเวหา  เกียรตื์ชัยงาม
 
1. นางหทัยชนก  ถาแหล่ง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 31 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  เรือนมูล
2. นายภานุวัฒน์  ทำทาน
 
1. นายศรัญญู  ปัญญา
2. นายวรวุฒิ  วงศ์เวียน
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 1. สามเณรจักรดุลย์  ใจทา
2. สามเณรธีรศักดิ์  ใจวงค์
3. สามเณรศักดิธัช  ชัยศิล
 
1. นายจาคี  ธรรมใจ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายสิทธิพล  หลีใจ
2. นายอัครพล  บรรเลง
3. นายอาทิตย์  ธิกุล
 
1. นายสง่า  วิชา
2. นายอุดม  สมบูรณ์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 28 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาพร  ทะเย็น
2. นางสาวนิชธาวัลย์  ไชยตัน
3. นายเอกราช  อุดก่ำ
 
1. นางสาวเทียมจันทร์  ดำเนินนิรันดร์
2. นางสาวพรรณี  จันต๊ะอินทร์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติกรณ์  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงณมาดา  ราชภักดี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญาราช
4. เด็กหญิงณัฐภัทร  ช่างแต่ง
5. เด็กหญิงศรีรดา  ทำทาน
6. เด็กหญิงสร้อยสุริน  อินต๊ะจักร
 
1. นางสุวรรณี  หมื่นตื้อ
2. นางสุพรรณี  พรมมา
3. นางสาวสมจิตร  ปัญญาดี
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวจิราพรรณ  ตากุล
2. นางสาวนานุกุล  วังตา
3. นางสาวประภัสสร  ลาดปะละ
4. นางสาวปิยฉัตร  สัตย์ซื่อ
5. นางสาวรัชนีกร  บัวดี
6. นางสาวศิริกันยา  อุดทา
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางสาวกาญจนา  กันธะนภี
3. นางสาวแพรวพันธ์  ภูวงค์ผา
 
141 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง 16 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายณัฐพล  กันตรี
2. นางสาววรกานต์  คำมงคล
3. นางสาวศุภาพร  เมืองแก้ว
 
1. นายสังคม  ณ น่าน
2. นางมลิวัลย์  พรมวงค์
 
142 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวธนัชพร  กาฟู
2. นางสาวลูกน้ำ  เมฆบังวัน
3. นายเอกอุกฤษฏ์  ไกลถิ่น
 
1. นายสังคม  ณ น่าน
2. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายนันทพงษ์  ดอกสน
2. เด็กชายไกรฤกษ์  จันทร์แดง
3. เด็กชายไพรัช  รำไพ
 
1. นายนิรันดร์   วงศ์วุฒิ
2. นางนิภาพร  ไชยมงคล
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  สมใจ
2. นางสาวมญชุ์ปรียา  เชียงรินทร์
3. นางสาวสรัญญา  บัวดี
 
1. นายสังคม  ณ น่าน
2. นางมลิวัลย์  พรมวงค์
 
145 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญจิรา  แก้วปันมา
2. เด็กหญิงนุชนาถ  ติยานันท์
3. เด็กหญิงปริชาติ  สัจญาติ
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางสาวกาญจนา  กันธะนภี
 
146 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวบุษยมาส  ศรีทองคำ
2. นางสาวปนัสยา  ยองขอด
3. นางสาวสลิลญา  ท้าวผาบ
 
1. นางสาววราพร  บุญมี
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงขจีรัตน์  ศรชัยปัญญา
2. เด็กหญิงจารุณี  พิภัชกิตติคุณ
3. เด็กหญิงภราดา  ศรชัยปัญญา
 
1. นางนาฎสุดา  ใจคำ
2. นางสาวดวงเดือน  ลักษณะพรรณดี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 39 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวปิยะฉัตร  ศรีคำ
2. นางสาวสีดา  กุเลา
3. นางสาวอารีญา  ปันติ
 
1. นางจิตริณี  รุ่งสวัสดิ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.82 ทอง 27 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญากร  ธรรมรักษา
2. เด็กหญิงวรพิชชา  วรวงค์
3. เด็กหญิงอินทิรา  หมื่นดวง
 
1. นางสาวกนิษฐา  ฟองจำ
2. นายพิสุทธิ์  ราญรอน
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวกชพร  รักษาสัตย์
2. นางสาวภัณฑิรา  ขันทะ
3. นายโชคทวี  กันทา
 
1. นายธาดา  ใจปินตา
2. นางสาวกษมาพร  ปัญญาสุ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  ปุริสังข์
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไทยกุล
3. เด็กหญิงศิรินภา  รอดชาติ
 
1. นางลำดวน  มะโนชัย
2. นางสาวธันย์ชนก  ลำคำ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 14 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ประภา  เป็กธนู
2. นางสาวสุภัสสรา  ไชยมงคล
3. นางสาวสุภาวรัตน์  เป็กธนู
 
1. นางแสงเทียน   โกศัย
2. นางสาววัชราภรณ์   อิ่นคำ
 
153 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายอัครเดช  ระเบียบโพธิ์
 
1. นางสาวเอี่ยมฤทัย  จวบประสพ
 
154 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ไกรซิง
 
1. นางนิตยา  วงศ์กาไสย
 
155 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 10 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงชุติมา  ทองเสม
 
1. นางสาวปทิตตา  ทะนันชัย
 
156 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 11 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงจิรประภา  ผ่องศรี
2. เด็กหญิงวรวรรณ  พัสดุ
3. เด็กหญิงวราพร  รู้เร็ว
 
1. นางสาวปทิตตา  ทะนันชัย
2. นางเยาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
157 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 10 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายกายสิทธฺ์  เสนสุวรรณกุล
 
1. นางสุมล  หลักคำ
 
158 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายคเชนทร์  ปินตา
 
1. นางบัวบาน  วะไลใจ
 
159 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายปริตร   โคตแสง
 
1. นางจอมขวัญ   โสภา
 
160 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 6 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายวรากร  ปันวงค์
 
1. นางสาวภัสวรลักษณ์  วรรณรัตน์
 
161 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายณัฐนันท์  จันต๊ะขัติ
 
1. นางสาวปทิตตา  ทะนันชัย
 
162 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายณัชภัค  เมืองอินทร์
2. เด็กชายนันทชัย  ชัยชนะ
 
1. นายศรัญญู  ปัญญา
2. นายวรวุฒิ  วงศ์เวียน