สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจินดา   ปอธาน
 
1. นางสาวภาวินี  ศรีบุญเรือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 30 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวปพิชญา  แสงมณีคำ
 
1. นางนภาเกตน์  คำวิเศษ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. เด็กชายปรัญชัย  ฟักเล็ก
 
1. นายคะเณยะ  อ่อนนาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72.5 เงิน 23 โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ 1. นางสาวแพรวา  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ศรีนภานนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 42 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชกมล  บุญเฮง
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  จงอริยตระกูล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง 27 โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวมนรดา  อารียะ
 
1. นางวาสนา  สินพยัคฆ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 24 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองงาม
 
1. นางสาวเกศินี  ปุงปี่แก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.7 ทอง 15 โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวนันท์นภัส  สมสนุก
 
1. นางสาวเกศินี  ปุงปี่แก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70.83 เงิน 19 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมมิน
2. เด็กหญิงธนัชพร  มาเยอะ
3. เด็กชายศุภกร  นามปา
 
1. นางพจมาน  จันทร์สา
2. นางสาวศรีสุดา  คำลือ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวณัฐชา  มณีกุล
2. นางสาวทอฝัน  สุทธนิล
3. นางสาวสิริวิภา  กองคำ
 
1. นางสาวเครือวัลย์  จักร์แก้ว
2. นางสาวเครือวัลย์  จักร์แก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 1. เด็กหญิงพัชรา  ทิพย์มนตรา
2. เด็กชายมังกร  คุณยศยิ่ง
 
1. นายรัฐพงษ์  เงินดี
2. นางสาวชญาน์นันท์  พรมมิจิตร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวจิรัชญา  โสภา
2. นายดนุชกร  เมืองมา
 
1. นางศุภกัญญา  รอดเดช
2. นายดิสกร  นินนาทโยธิน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74.58 เงิน 23 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณ นลิน   ธนูศรีรัตน์
2. เด็กหญิงพจน์สิณี   จึงสำเร็จการ
 
1. นายกรกช   ไชยวงค์
2. นางศรีวิรัช   ศิริรัตน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 65.47 ทองแดง 37 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวอภิชญา  ลีลาศีลธรรม
 
1. นางอรุณี  สุวรรณทัต
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 21 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. เด็กชายสิรภพ  บัวหงษ์
 
1. นายยุทธนา  พงษ์เขียว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายศิริ  ธรรมฤกษ์ฤทธิ์
 
1. นางนุชนาถ   กระต่ายทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76.1 เงิน 7 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำราพิช
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ช่างเหล็ก
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์  ลิ่มดุลย์
 
1. นางโสภา  ชมชื่น
2. นางสาววรรณทะญา  เนืองวงค์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวปาลฟ้า  วิษณุมหิมาชัย
2. นางสาวรวิสรา  ชุ่มเย็น
3. นางสาวสาวินี  ไคร้โท้ง
 
1. นายนนทพร  นาคพิน
2. นายภาคภูมิ  มหาสมบัติกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐวัชร  อุณหเสรี
2. เด็กชายพัทธดนย์  ใจมณี
3. เด็กชายภัทรพล  จงกลรัตน์
 
1. นางศศิวิมล  จูงศิริวัฒน์
2. นางสาวสุพรรณี  เปรมบุญวัฒนา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 20 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐพัชร์   เชาว์ธีระเจริญ
2. นางสาวทอรุ้ง   ชูวงษ์
3. นางสาวธมนวรรณ  วิริยะชัยสิริกุล
 
1. นายศรายุทธ  วิริยะคุณานันท์
2. นางสาวเกศแก้ว  ชื่นใจ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ก๋าซ้อน
2. เด็กหญิงศรีรัฐ  บุญยัง
 
1. นางอาริยาภรณ์  จำลอง
2. นางสุธินี  น้อยมะเริง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 19 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายจิตรินทร์  ไชยวงค์
2. นายอฤศวรรฒน์  นิลพานิช
 
1. นายนัชท์ชา  ผ่องศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุวรรณคีรี
 
1. นางศิริพรรณ  อุ้ยฟูใจ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวอาปันนา  สุริยาสถาพร
 
1. นางสาวเกศรา   คิดอ่าน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 50.48 เข้าร่วม 32 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายวศิน  พันธ์ุสินปทีป
2. เด็กชายสุประวีณ์  เหลืองหิรัญ
 
1. นางอภิณห์ภัศ  ก๋าอิน
2. นางอรวรรณ  คงบรรทัด
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. นายกษิดิศ  ต.เจริญ
 
1. นายทนงค์   อินตา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 23 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองนพรัตน์
 
1. นางณชนก  ปาลี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวฐิชารัศม์  จารุสัจจานันท์
 
1. นางสาวสุภาสินี  เสวันตุ่น
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายธีระเมธส์  สิริไตรรัตนกุล
2. เด็กชายนันทพงศ์  คำพร
3. เด็กชายรัตติเทพ  จินา
 
1. นางสิรินาถ  จอมพงษ์
2. นางสุพัตรา  สุวรรณเมฆ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายพงศธร  ดาวนันท์
2. นายสรธร  บุญจันทร์
3. นางสาวสิริพิชญ์  แสงหล้า
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  กาไชย
2. นางกัลยกร  สร้อยมะโน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายนนทพัทธ์  จักร์คำ
2. เด็กชายวิทย์ธิวัฒน์   บุญธิ
3. เด็กชายศุภาณุวัชร์  ติยานิน
 
1. นายมงคล  ปัญญารัตน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญาพร  เล็กเทศ
2. นางสาวสราลี  คำเป็ง
 
1. นางชลธิชา  พิกุลวรชัย
2. นายมงคล  ปัญญารัตน์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 13 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายคันธารัตน์  คันธรักษา
2. เด็กชายชนุดม  หนักแน่น
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ไชยถา
 
1. นางสาวเกศรา  ต๊ะมัง
2. นางสาววารุณี  ธรรมขันธ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 7 โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวกรวิภา  แสนอ้าย
2. นางสาวนริศรา  แซ่ตั้ง
3. นางสาวปาริชาติ  ชุมศรี
 
1. นางสาวอัจฉริยา  สมบัติปัน
2. นางสาวอังคณา  สิงห์น้อย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 33 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงคัทลียา  โสระชา
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  สิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงดารารัตน์  บัวยิ้ม
 
1. นางนงค์เยาว์  จันทร์อ้าย
2. นางสาววาสนา  คำเทพ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.8 เงิน 20 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวคุณัญญา  เรือนสม
2. นายจักรพรรดิ  คุ้มภัย
3. นางสาวศุภานิช  สะสาง
 
1. นางภวรัญชน์  อินัง
2. นายปริยะ  วัฒนศิริเสรีกุล
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 30 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษฎิญญ์  ถิ่นสำโรง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สิงห์สนั่น
 
1. นางสาววารุณี  ธรรมขันธ์
2. นางสาวสุดารัตน์  ลายคำ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 13 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวฐานิกา  สะสาง
2. นางสาวปวิตรา  มานารัตน์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  จอมขันเงิน
2. นางสาวสุรัญญา  ธรรมลังกา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 29.73 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงนภัสสร  กันทา
2. เด็กหญิงรินรดา  ปาลีตา
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
2. นางสาวอรชพร  ณ เชียงใหม่
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61.26 ทองแดง 32 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณก้อน
2. เด็กชายธีรวุฒิ  อินถา
 
1. นางสายใจ  ทองยิ้ม
2. นางสาววิรวัลย์  ตันติวัฒน์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายรณัสถ์ชัย  ชัยมงคล
2. นายสิทธิชัย  ญาณะวัฒน์
3. นายสิรวิชญ์  อุ่นนอก
 
1. นายสุรัตน์  กาบทุม
2. นายนิโรจน์  แก้วชะเนตร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษ์  ปุระเสาร์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มุ่งเมือง
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  สามคำ
4. เด็กหญิงวรัญญา  วัตรธนโชค
5. เด็กหญิงสิรภัทร  กูมุดา
 
1. นางสุภาภรณ์  แพเพชร
2. นายดุสิต  ตนมิตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจิณณา  ผลดี
2. นายชญานนท์  เฟยธิก๋า
3. นางสาวธนนันท์  เซี่ยงฝุง
4. นางสาวนฤภร   ไชยยา
5. นางสาวพรชิตา  คำเบ้า
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เงาทอง
2. นายมนัส  ชัยก๋า
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 13 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงนันทวรรณ   วงค์ใหม่
2. เด็กหญิงพิชชาภา  มานะเจริญกุล
3. เด็กหญิงสิทธิพร  ประกอบกิจ
4. เด็กหญิงสีนู  ลุงต๊ะ
5. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  อินตายวง
 
1. นางพวงเพชร  ดวงแก้วน้อย
2. นางปาณิสรา   เศรฐวรรณ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวธัญวรรณ  จันทร์บุรี
2. นางสาวนันธิพร  จะแต๊ะ
3. นางสาวนีรชา  ฝนบริบูรณ์
4. นางสาวราเชล  วรกาย
5. นางสาวเพชรชฎารัตน์  โก่งพอ
 
1. นางสาคร  ผลอินทร์
2. นางสาวกฤตพร  ตาอินต๊ะ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.2 ทอง 30 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพีรยา   จูเลีย กาสเซ่นชมิดท์
2. เด็กหญิงภัทรพร  เมืองธรรม
3. เด็กหญิงวริศรา  แก้วบุญมา
4. เด็กหญิงสุชัญญา  หาญสิทธานนท์
5. เด็กหญิงอสมา  หลอดทอง
 
1. นางสาวศิริพร  จิตอารีย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายจิรายุส  สืบสายอ่อน
2. นายชยางกูร  ใจสุ
3. นายภัทรพล  ชุมพล
4. นายภูสิทธิ  ฟูเมืองปาน
5. นางสาวอภิชญา  เข็มอุดร
 
1. นายพิสุทธิ์   แก้วสำโรง
2. นางพรรณนา  จาตุรพาณิชย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.8 ทอง 13 โรงเรียนหอพระ 1. เด็กหญิงคำดี  ลุงซอ
2. เด็กชายจารุกิตต์  ใจเจริญกุลยิ่ง
3. นายจิณฏกาล  ทาใจ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวแผ่น
5. เด็กหญิงธีรดา  ลุงกอ
6. เด็กหญิงนทีกานต์  กองจันทร์
7. เด็กหญิงนภาพร  พาพันธุ์
8. เด็กหญิงปณิดา  ปัญญา
9. เด็กชายพนาดล  ยังเปา
10. เด็กหญิงมัลลิกา  พึ่งพันธ์
11. เด็กชายวราพงษ์  สุวีระ
12. เด็กชายวัชรพล  โสพัส
13. เด็กหญิงสุทธิกาล  โฆษิตสกุลชัย
14. เด็กชายอชิรวิทย์  สังข์วรรณะ
15. เด็กหญิงอริสา  กวงคำ
16. เด็กหญิงอาทิตยา  คำนวน
17. เด็กหญิงอุษา  อ่อน
18. เด็กชายเกรียงไกร  บัวแก้ว
19. เด็กหญิงไพลิน  กวงแหวน
 
1. นางชริญ  ไทยตรง
2. นางสาวธิดารัตน์  ใจจันทร์ทรา
3. นางมยุรี  กิตติพงษ์พันธ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. เด็กหญิงกมลชนก   ถุงเงิน
2. เด็กชายคูน   เซ็นกลาง
3. เด็กชายฉัพพรรณรังสี   ปีมะศาร
4. เด็กชายณัฏธกิตต์   ถวาย
5. เด็กหญิงณิชกานต์   ฝักฝ่าย
6. เด็กหญิงณุตตรา   ไวยอาภา
7. เด็กหญิงธนัชพร   วรรณรัตน์
8. เด็กหญิงปานตะวัน   ชุ่มใจ
9. เด็กชายพชร   คงเกษม
10. เด็กชายพลเศรษฐ์   ปิงพยวม
11. เด็กหญิงพิชญ์สินี   ภูมิประภาพงศ์
12. เด็กชายพิษณุ   โพธิ์วงศ์
13. เด็กหญิงพีรยา  พฤกษาพนาไพร
14. เด็กชายพุฒิสรรค์   ปิงยศ
15. เด็กหญิงศุภัคชญา   ธานี
16. เด็กชายสัณหณัฐ   อักษรศรี
17. เด็กชายสิรวิชญ์   พงศ์เศวต
18. เด็กชายอติสิทธิ์   นวพรรณพงศ์
19. เด็กชายเกริกชัย   วังคำ
20. เด็กหญิงเพียรพิชญ์   ทองสิริ
 
1. นางสาวธารินทร์  สุขเกษม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 30 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุลกันยา  เลาย้าง
 
1. นาง ละมัยพร  สิริบรรสพ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง 18 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นางสาวรุ่งนภา  ธรรมกาศ
 
1. นางพัชรินทร์  สุภามวน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอพระ 1. เด็กหญิงคณิตา  บานชื่น
2. เด็กชายญาณทัศน์  บาลี
 
1. นางชริญ  ไทยตรง
2. นางสาวธิดารัตน์  ใจจันทร์ทรา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.2 ทอง 31 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกนกพิชญ์   ไชยคำวัง
2. นายภคภณ   ลือเรือง
 
1. นางสาวนฤมล  ธนัญไชย
2. นางเกศริน  ธรรมขันแข็ง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.2 ทอง 8 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกนกวรรณ  รังสิมันตุชาติ
2. เด็กหญิงธิดาพร  ลีวิรัตน์
3. เด็กหญิงพนิตนันท์  คำไหว
4. นางสาวรมณียา  ลุมมา
5. เด็กหญิงวิมลสิริ  นกมีรอด
6. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญตุ้ย
7. เด็กหญิงหรรษา  ศรีป้อม
8. เด็กหญิงหลุยอีเซี้ยะ   วราพร เทียบนนท์
9. เด็กหญิงเกศริน  สิตย์สม
10. เด็กหญิงเขมิกา  ใหม่ธรรม
 
1. นางสุคนธ์  เกษมกุลทรัพย์
2. นางสาวชัญญะพืชญ์  ระดม
3. นายวัฒนะ  สามเคี้ยม
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.5 ทอง 24 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงทวิพร  เจริญสุข
2. เด็กหญิงนิตยา  ลุงตา
3. นางสาวบัวหอม  ปานคำ
4. เด็กหญิงปภาวดี  ฟองเทพ
5. นางสาวพรสวรรค์  ขอดคำตัน
6. เด็กหญิงภาราดา  จะคือ
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  จ่ามทอน
8. เด็กหญิงศรุตา  นายมล
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ์  ศิริแรมจันทร์
10. เด็กหญิงแก้ว  ลุงก๊ะ
 
1. นางทัศนีย์  ช่วงโชติ
2. นางวรรณภา  เพชร์แก้วณา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปานทิพย์  แซ่โง้ว
2. เด็กชายวุฒิทรัพย์  พัฒนกิจจารักษ์
 
1. นายทศพล  สุภาหาญ
2. นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายรัชชานนท์  ผาอินทร์
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาววศินี  แสนสนิท
 
1. นายคณณัฏฐ์  นิธิณัฐนนท์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายทิชานนท์  หงษ์ประเสริฐ
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายกฤติน  แก้วยองผาง
 
1. นางสาวอรณัชชา  ใหม่ศรี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายอรรถพล  ปวงอูป
 
1. นายคณณัฏฐ์  นิธิณัฐนนท์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวจิดาภา  แสนวงค์
 
1. นายคณณัฏฐ์  นิธิณัฐนนท์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สุเมรุรัตน์
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 31 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวมะลิวัลย์  แซ่เห่อ
 
1. นายธนากร  สิธิใจ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลิตา   คูณแก้ว
2. เด็กหญิงภัคจิรา  มังกร
 
1. นายคณณัฏฐ์  นิธิณัฐนนท์
2. นายประภาส  กาวารี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายเสรี  ถนอมวรกุล
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายปวิตร  อินใจมา
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  พุทธิสาสน์
2. เด็กหญิงมนธิชา  จินะ
3. เด็กชายอธิคุณ  รักษาราษฏร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิชยา  เก๋อภัย
2. นางสาวขนิษฐา  เอี่ยมวิลัย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนสันกำแพง 1. นายจิตรกร  ไชยเทียน
2. นางสาวศศิธร  รัตนะ
3. นางสาวอำพร  ลุงหม่า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิชยา  เก๋อภัย
2. นางสาวขนิษฐา   เอี่ยมวิลัย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. เด็กชายรชต  เย็นกล่ำ
 
1. นายอุเทน  ศรีวิใจรำพันธ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. เด็กชายบวรภัค  ดวงจันทร์
 
1. นายอุเทน  ศรีวิใจรำพันธ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. เด็กชายธราดล  พรวิเศษศิริกุล
 
1. นางสาวจารี  สุขบุญสังข์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 79 เงิน 10 โรงเรียนสันกำแพง 1. นายศุภกร  วงค์คำแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์  เสียงชารี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธัญมน  ติ๊บดอนจันทร์
 
1. นางสาวจารี  สุขบุญสังข์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. นางสาวกมลลักษณ์   เทพวงค์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ศรีอุตทา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายอคิราภ์  เพิ่มพูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์  เสียงชารี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงชนกานต์  ธรรมธิ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวปรียาภรณ์   ปันใจแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรี  วชิรพงศ์ไพร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. นางสาวจิรัฐิรฎา  แก้วมูล
2. เด็กชายธราดล  พรวิเศษศิริกุล
3. เด็กหญิงธัญมน  ติ๊บดอนจันทร์
4. เด็กหญิงปรัสรา  แจ่มกระจ่าง
5. เด็กหญิงปิณฑ์  บุญชูวิทย์
6. เด็กหญิงปุญญ์  บุญชูวิทย์
7. นายวัสสา  ชาวคำเขต
8. เด็กหญิงอรไพลิน  พิมพาภรณ์
9. นางสาวแก้วขวัญ  ยาวิลาศ
 
1. นางสาวจารี  สุขบุญสังข์
2. นางสาวอมรา  สุขบุญสังข์
3. นายพงศกร  สุขบุญสังข์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  องอาจ
2. เด็กชายติณห์  ลิมปิติ
3. เด็กชายพิเชฐพงศ์  หิรัญจารุกรณ์
4. เด็กชายภราดร  ทัดประดิษฐ์
5. เด็กชายภราดา  ทัดประดิษฐ์
6. เด็กชายสุวิจักขณ์  อนุดวง
 
1. นายพิพัฒน์  ทักษอุดม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายจตุภูมิ  รินยะ
2. นายถนอม  แซ่จื้อ
3. นายนราวิชญ์  กิจหล้า
4. นายพิสิษฐ์  แจ่มเจริญลาภ
5. นายสิทธิพล  กิจเจริญผล
6. นายเกรียงไกร  สุวรรณบุตร
 
1. นายวรพงษ์  ทองเลิศ
2. นางสาวสุพัตร์  จันทร์แดง
3. นางบุญทิวา  ธรรมโม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายกฤตยชญ์  คำแปง
2. เด็กหญิงกานต์มณี  ฤทธิ์เรืองโรจน์
3. นางสาวจารุวรรณ  ฝั้นแก้ว
4. นางสาวชลลดา  เดชวงค์ญา
5. เด็กหญิงชิดชนก  ประนมยงค์
6. นายณรงค์ฤทธิ์  เตปินยา
7. นางสาวณัฏฐณิชา  อินตาเขียว
8. นายณัฐพงษ์  ชมภูปัน
9. นายณัฐพล  กันทะอินทร์
10. เด็กชายณัฐภัค  อุทัยวรรณ
11. นางสาวณุจีรา  พึ่งทอง
12. เด็กหญิงต่าย  วงศ์ศรี
13. นายธนาวุฒิ  ปํญโญใหญ่
14. เด็กหญิงธิดา  เสือน่วม
15. นายธีรภัทร์  ศรีระธุ
16. นายธีรภัทร์  ปันดวงแก้ว
17. เด็กชายธีระพงษ์  มหุวรรณ์
18. เด็กชายนัธทวัฒน์  พรหมทา
19. เด็กหญิงน้ำฝน  สุภะศร
20. นายประพัฒน์  พรหมมาอาจ
21. นางสาวประภัสรา  มูลขัติ
22. เด็กหญิงปิยนุช  นันตา
23. เด็กหญิงพิกุล  ยะจา
24. เด็กชายพิพัฒพงศ์  ลุงนะ
25. เด็กชายพุฒิพัฒน์  สุวรรณ์เบญจ
26. เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษา
27. นายรัฐกร  จันทรคาด
28. เด็กหญิงวรางคณา  ศิริตั้งมั่น
29. นายวิลเลี่ยม ดนัย  คริสเตียนแฮนเซ่น
30. เด็กหญิงวิสาข์นภัสดิ์  รังษี
31. นายศรีมงคล  หล้าปินตา
32. นายศิวกร  ไตรภพเสาวภาคย์
33. เด็กหญิงสร้อยทอง  ปะระคำ
34. นายสิทธิโชค  บุญเป็ง
35. นางสาวอารยา  ยูโด๊ะเนาะ
36. นางสาวอุษณา  พรหมกันธา
37. เด็กหญิงเบญญาภา  ฤทธิธนมงคล
38. นายเพชรภิสุทธิ์  แซวหลี
39. เด็กหญิงเรณุมาศ  สุวรรณหงส์
40. นายเหมันต์  ปัญญาใหญ่
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
2. นายวีรวุฒิ  นามประเสริฐ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 16 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายวงศ์ระพี  ปัญญาพรม
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายเกรียงไกร  สุวรรณบุตร
 
1. นายวรพงษ์  ทองเลิศ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 14 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเกตุปัญญา  ยั่งกุลมิ่ง
 
1. นางสาวอุไร  คลี่สุวรรณ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวอิสรีย์ภัค  เกษมศรี
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายวชิรวิทย์  อินตายวง
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายธนากร  รสกมลทิพย์
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภาพิมล   ยารังษี
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.6 ทอง 14 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวศจีรดา  โลกา
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กชายศราวุฒิ  พงษ์มี
 
1. นางจินตนา  สุคนธรส
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายณัฐพล  แดงขาวเขียว
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 19 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. เด็กหญิงอาภารัตน์  มุ้งทอง
 
1. นายพิพัฒน์  ทักษอุดม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง 9 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวรัตติยา  ยะเสียงแรง
 
1. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐชนน  ศรีถาพร
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.25 ทอง 15 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายเกรียงไกร  สุวรรณบุตร
 
1. นายวรพงษ์  ทองเลิศ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.4 ทอง 14 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุชาดา  เต็งศิริ
 
1. นางบุญทิวา  ธรรมโม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวอารยา  ยูโด๊ะเนาะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนากานต์   สุโขทัย
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช    สุระมิตร
3. เด็กชายณัฐพล   ซ้อนฝั้น
4. เด็กชายธนกร    จำรัสศรี
5. เด็กหญิงธนัชชา   อักษรเจริญ
6. เด็กหญิงพิชชากร   รตนวรากร
7. เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  สิทธิเดช
8. เด็กหญิงภัคจิรา    กันธิยะ
9. เด็กชายอริยะภพ   มุนิกานนท์
10. เด็กหญิงเพชรนภา    อารีย์
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกรวิทย์    ขันตี
2. นายจักริน   จันทร์เป็ง
3. นายชญานนท์    สิงหธนากร
4. นางสาวธนัญญา  แก้ววงศ์วาล
5. นางสาวปราณปรียา    ศรีสวัสดิ์
6. นายยศกร    แก้วล่ามสัก
7. นายวรนันท์   ดวงงาม
8. นายสหภาพ  สันตินุรักษ์
9. นางสาวสิริวิมล    คำสี
10. นายสุภกิจ   สุภกิจ
11. นายอัครนิติ  เพ็ชรเจริญ
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 1. เด็กชายYan Zheng  Qing
2. เด็กหญิงกมลชนก  สุภินนพงศ์
3. เด็กชายกรินทร์  มูลละ
4. เด็กหญิงกัญจพร  พิทักษ์เขต
5. เด็กชายกานต์ณภัทร  เครือแก้ว
6. เด็กชายคณวัฒน์  แก้วอร่าม
7. เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ทองเป้า
8. เด็กชายชวลิต  บุญยืน
9. เด็กหญิงณัฐชญากร  ยะคร
10. เด็กหญิงณิชาภา  ณรงศ์เกษม
11. เด็กชายดนตร์  จันภู่
12. เด็กชายตะวัน  เฟื่องฟูกิจการ
13. เด็กชายธนภัทร  จันพระยา
14. เด็กชายธนาพล  วีระเดชากุล
15. เด็กชายธาราธร  วงค์ปาลี
16. เด็กชายนิติธร  นาโคศิริ
17. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปาระมี
18. เด็กชายปรมินทร์  เครือบุญมา
19. เด็กชายพีรภัทร  ทองประเสริฐ
20. เด็กชายภาคิน  พีรกมลเดช
21. เด็กหญิงมาเรีย พัชรา  ดินเก็ล
22. เด็กหญิงศุภิสรา  ศิลปสิทธิ์
23. เด็กหญิงสิริภาพร  ปราชญ์วงศ์
24. เด็กหญิงสุนีย์  สวัสดิ์
25. เด็กหญิงอภิชญา  ปราชญ์วงศ์
26. เด็กหญิงอัจฉรียาภรณ์  แย้มชู
27. เด็กชายอานนท์  ฮิล
28. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ทรายคำ
29. เด็กชายไชยเทพ  ยิ่งเภตรา
 
1. นายสิทธิชัย  วันควร
2. นางสาวปิยะนุช  พูลศิริ
3. นายสุเทพ  วรรณศรี
4. นางสาววิภาวี  วิชัยสืบ
5. นางสรัลชนา  ปอสี
6. นายเมธา  พวงพุ่ม
7. นายจักรกฤษณ์  ลิ้มโสภาส
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยาณี  ใบสุขันธ์
2. นางสาวคนธนันท์  คำกัมพล
3. นายจารุกันเชียร์  ชัยแดง
4. นางสาวชญาณิศา  จันทร์รอด
5. นางสาวชนม์นิภา  มูลมา
6. นางสาวชลญา  กาบมาลา
7. นายชาญชล  สุภา
8. นายชูวงศ์  กันทวีชัย
9. นางสาวณัฎฐณิชา  ทำรงยุทธ
10. นายธนภูมิ  ศิลปกรธรรม
11. นางสาวธนัชพร  จันตาใหม่
12. นางสาวธัญวรัตม์  คิดเลิศล้ำ
13. นางสาวธิตินันท์  คำฝาย
14. นางสาวธิรดา  คุปภาภิวัฒน์
15. นายนภสิทธิ์  ลือชา
16. นายนิธิวัฒน์  นันตา
17. นางสาวนิรดา  พิเชฐกุลบดี
18. นายปัณณธร  เดชฤาษี
19. นางสาวปิยะธิดา  ฟองนวล
20. นายพงศธร  อาจหาญ
21. นางสาวพรณภัส  คำแก้ว
22. นางสาวพรทิวา  ไชยวงค์
23. นางสาวพลอยไพลิน  ณ เชียงใหม่
24. นางสาวพัชรพร  บุญทาโต๊ะ
25. นางสาวพาสุข  ชดช้อย
26. นางสาวพิมพ์ณภัทร  คำมี
27. นางสาวภิรมย์พร  อินเงิน
28. นายมณฑล  พุทธราช
29. นายยศกร  เรืองชัยเจริญ
30. นายราเชนทร์  อินถา
31. นางสาววาสนา  สุวรรณศรี
32. นายวิธวิทย์  ศรีพิกุลพันธ์
33. นายวิธวินท์  ศรีพิกุลพันธ์
34. นางสาววิมพ์วิภา  ระดม
35. นางสาวศิริลักษณ์  ชาวทะเล
36. นางสาวสุกัญญา  วงศ์สกุลภักดี
37. นายอาณาจักร  จันทวี
38. นายอิสรภาพ  สุวรรณ
39. นางสาวฮิวซี  ตั่ง
40. นางสาวเบธานี  ยาคำ
 
1. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
2. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
3. นางคีตกานต์  โยธามาศ
4. นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 1. เด็กหญิงชลิสา  แซ่หู
2. เด็กชายปรเมศวร์  ยะเป็ง
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินทร
4. เด็กชายวีรภัทร  แก้วมณี
5. เด็กหญิงสุดาพร  จันทร์กุล
6. เด็กหญิงสุพัตร  คำแก้ว
7. เด็กชายอนุวัตน์  จิ่งตามน
8. เด็กหญิงอารียา   ศรีธิใหญ่
9. เด็กชายเจษฎา  หลิน
10. เด็กชายเอกสิทธิ์  พรหมเสน
 
1. นางจุฬารัตน์  สิทธิปราณี
2. นายปรีชา  บุญประเสริฐ
3. นายอิสรพงษ์  ทวีศรี
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.2 เงิน 24 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นายชัชพิสิฐ  ไชยศรี
2. นางสาวณัฐริกา  ใจปัญญา
3. นายณัฐวัตร  เพ็ญญาหลวง
4. นางสาวดรุณี  สุดใจแก้ว
5. นายพีรภัทร  ไชยวงศ์
6. นายมงคล  ใจอาราม
7. นางสาวมณทนิตย์  จ้าวเจริญ
8. นางสาวยุพาพร  แซ่ว่า
9. นางสาวศิรดา  จะอือ
10. นายสิรภพ  แสนจ๊ะ
 
1. นายสุภคล  แก้ววังชัย
2. นางสาวณัฐวรรณ  โพธิวงค์
3. นางสาวณัฐกานต์  ไชยวงค์ศรี
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 71.4 เงิน 12 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุขเพราะนา
2. เด็กหญิงณัฐนพิน  สุนันตา
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงศ์เมือง
4. เด็กหญิงบุณฑรีฎ์  จันทร์ศรี
5. เด็กหญิงมิลินดา  ศุขมิลินท์
6. เด็กหญิงรสธร  ศีละวงษ์เสรี
 
1. นางณิชาพร  สิทธิไชย
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.7 ทอง 23 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวจีรประภา  อ่องเภา
2. นางสาวมนัสวี  บุญก่ำ
3. นางสาวรัศมี  ฐาราชวงศ์ศึก
4. นางสาวลภัสรดา  พลานิวัติการ
5. นางสาววชิราภรณ์  อุปธรรม
6. นางสาววนัชญา  วงค์เมือง
7. นางสาวเบญจมาศ  วิลาศ
 
1. นางสาวสุพัตร์  จันทร์แดง
2. นางบุญทิวา  ธรรมโม
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78.3 เงิน 28 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. นางสาวกิตติกา  มาเยอะ
2. นางสาวขวัญดารินทร์  ภพปัถย์ปกรณ์
3. นางสาวชลธิชา  ฟองชัย
4. นางสาวณัฐธิดา  ยาวิชัย
5. นางสาวพิมดารา  ปทุมวันรังสี
6. นางสาววิมลสิริ  คำบาล
7. นางสาวสุรัชธิดา  ปัญญาดา
8. นางสาวอำพร  คำต่าน
 
1. นางสาวมัชฌิมา  ใจจุมปา
2. นางอุมาพร  จันทรวรรณ
3. นางสาวอรัญญานี   พันธะน้อย
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 12 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิง บุญฑิชา  สุขหอม
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มะโนศร
3. เด็กหญิงชลรัตน์  คำมา
4. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เพชรล้ำ
5. เด็กหญิงดลยา  ใจมาแก้ว
6. นายธนกิจ  เฟื่องฟู
7. เด็กหญิงนภสร  ร่วมชาติ
8. เด็กหญิงนภัสสร  ดิษฐบรรจง
9. เด็กชายนวพล  คนดี
10. เด็กหญิงพิมพ์พจี  พยางาย
11. เด็กหญิงรตานรี  ปาสรานันท์
12. เด็กหญิงศรัณภัทร  เหล็กยอง
13. เด็กชายศุภโชค  แก้ววังปวน
14. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ธนะสิทธิพงศ์
15. เด็กหญิงสไบแพร  สลุงอยู่
16. เด็กหญิงเพชรสี  คำภีระ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  บุญธิมา
2. นางสาวจันทนี  บุญเป็ง
3. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
4. นายณัฐภูมินทร์  ดอกกุ่ม
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 12 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวจีราพร  พงษ์กลาง
2. นายณัฐวัตร  สายปัญญา
3. นางสาวนภัสนันท์  วงค์ศิริวรากุล
4. นางสาวนันท์นภัส  เจริญรัตน์
5. นายปิยะมิตร  กันทะเสนา
6. นางสาวพิมพ์นภา  ปัญญามี
7. นางสาวภัทรนันท์  จาคะมณี
8. นางสาวรินรดา  สมยง
9. นางสาวศกุนตลา  แย้มชื่น
10. นางสาวสุวดี  คาบเพ็ชร
11. นางสาวอนินทิตา  เขื่อนแก้ว
12. นางสาวอัจฉราพร  สิทธิชัย
13. นางสาวอิสริยาภรณ์  เพชรพุ่ม
14. นางสาวเบญจวรรณ  สิทธิชัย
 
1. นางสาวปิยวรรณ   บุญธิมา
2. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
3. นางสาวจันทนี   บุญเป็ง
4. นายณัฐภูมินทร์  ดอกกุ่ม
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายภูมิ  วงษ์ธรรมขันธ์
2. นายสุภัชกรณ์  พงศ์ธีระศิริกูล
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
2. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงปุณภัช   เศรษฐบุตร
 
1. นางสุภลักษณ์   แก้วตา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 11 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวจีราพรรณ  จริยเดชากุล
 
1. นางกาญจนา  ปัจฉิม
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.67 ทอง 7 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. เด็กชายอัจฉริยะ  คำจารึกวงศกร
 
1. นางสายสุนีย์  คิดชัย
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 26 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาววินิธา  วังศรีคูณ
 
1. นายวราวุธ  สุทธจิตต์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทรวดี   วงศ์รุจิไพโรจน์
 
1. นางเสาวนีย์   อินทรพล
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. นายรัฐ  ฤกษ์เกษม
 
1. นางสุชาวดี   ยั่งยืน
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง 18 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เพียรอุส่าห์
2. เด็กชายตรีสุวรรณ  เดชะกูล
3. เด็กหญิงธารินี  พลอยงาม
4. เด็กชายธีรภัทร  มูลฟู
5. เด็กหญิงพราวพิศุทธิ์  กุลติพันธ์
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
2. นางรุจิรา  มาฆะสุข
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. นายกิตติพิชญ์  เตียงธวัช
2. นางสาวบงกชมาศ  โกศัลย์พิพัฒน์
3. นางสาวปัทมพร  โวหาร
4. นางสาวส่องดาว  สุวรรณประสพ
5. นางสาวอรจิรา  อุ่นบุญธรรม
 
1. นางสาวบุษยมาลี  ธีรัทธานนท์
2. นางสาวอัจฉรีย์  สีตะพันธุ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายชวนันท์  โนขัติ
2. เด็กหญิงณัชชา  ขันตุ้ย
 
1. Mr.Wang  Junwei
2. นางสาวจุฑามาศ  ปุกคำนวล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวชญานิศ  แก้วจันทร์กมล
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  คำลือ
 
1. นางสาวภัสร์ชนกพร  กัมพลกรจรัส
2. นางสาวอมรพรรณ  มูลหล้า
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.33 ทอง 7 โรงเรียนหอพระ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เงินยวง
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ศิวะวรพันธ์
 
1. นายวัชรพงค์  โพธิวงค์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวอาทิตยา   จะคือ
2. นางสาวเบญญาภา    รัตนมณี
 
1. นางสาวจันทนา  จันทรไพจิตร
2. นายสุรกานต์  ชุ่มวารี
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวชนัญธิดา   ณ.วันจันทร์
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  ยาวิลาศประดิษฐ์
 
1. นางสาวอัญชรีย์  ศรีอุทธา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายปรเมศวร์  เขื่อนแก้ว
2. นางสาววรัญญา  มีทรัพย์
 
1. นางไพริน  นันทะเสน
2. นายสุวัฒน์  บุญเคลือบ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวนางสาวพิมพ์ชนก    นิรุตติปวร
2. นางสาวยุวเรศ  สุขนิยม
 
1. นางสาวจรรยาพร  ชัยวงค์
2. Miss Lee Jung  Yeol
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกาญจนา  เล้าอติมาน
 
1. นางสาวบานเย็น  ฤทธิไตรภพ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63.66 ทองแดง 11 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวเจเลสตินา  จิรสุดา แฟร์รินโญ
 
1. นายทศพล  ดวงจิตร
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวสุธิดา  ปุ๋ยฟู
 
1. MissJung Yeol  Lee
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.6 ทอง 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวชนัญญา  สุจริต
2. นางสาวชลิตา  ทิมทอง
3. นางสาวณัฐธิกานต์  กันทะติ๊บ
4. นางสาวรัตติยากร  ฟูเชื้อ
5. นายสหภาพ  สันตินุรักษ์
 
1. MissBi wei  Tang
2. นายสมศักดิ์  แซ่หู
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา   สิงห์แก้ว
2. นายวรกานต์   ศรีวรกูล
3. นายวรวีร์   ทรายคำ
4. นางสาววิชิดา    สระศรีสม
5. นางสาวแนลริยา    วิภาคกิจ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อู่ทอง
2. นายวิภาส  วัฒนกุล
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกนิษฐา  พันธ์โพธิ์
2. นายธนดล  ผ่องสี
3. นางสาวปาจรีย์  ศิริวิบูลย์
4. นางสาวพิมพ์มาดา  สมทนา
5. นายภูมิระพี  ปัญญาฟู
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  นิวรัตน์
2. นางสาวภรณ์เพชร  วิวัฒน์ศรีไพบูลย์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกนกวรรณ   โมกศักดิ์
2. นางสาวกรพินธุ์  พิชัย
3. นางสาวธัญชนก  สาลีพิมล
4. นางสาวพัชริดา  สีสังข์
5. นายรัชพล  ทองเพ็ชร์
 
1. นางสาวจรรยาพร  ชัยวงค์
2. Miss Lee Jung  Yeol
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.01 ทอง 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายณัฐภูมิ  ประกายวิเชียร
2. นางสาวสิรภัทร  แซ่หลี
 
1. MissLing  Yan
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 1. นางสาวภิรญา  บุญคุ้ม
2. นางสาวอาเตอ  เยลงกุ
 
1. นายฐิติชาญ  ศรีดี
2. นายทาคาอากิ  ทานะกะ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายนภสินธุ์  ใจจาน
2. นางสาวพรรณทิวา  เชื้อบัณฑิต
 
1. นายณัฐพงษ์  ไสยรัตน์
2. นางวราภรณ์  กฤตธรรม
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวณัฐนิชา  ปันเฟย
2. นางสาวธนิดา  กันธิมา
 
1. นางสาวจรรยาพร  ชัยวงค์
2. Miss Jung Yeol  Lee
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82.36 ทอง 11 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัณณ์นิญา   สินสกลพัฒน์
2. เด็กชายภูมิรพี   ทัพวงศ์
 
1. นายวราวุธ  สุทธจิตต์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 84.03 ทอง 9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวขวัญชนก  พิมพ์ทอง
 
1. นายวราวุธ  สุทธจิตต์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.86 ทอง 8 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายจ๋ามเมือง  นายโทะ
2. เด็กชายชยพล  สุขศรีราษฎร์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ชุดทองม้วน
4. เด็กชายพัฒนพงษ์  อินต๊ะอ้าย
5. เด็กชายภูธาร  กาศสนุก
6. เด็กชายวีรศักดิ์  อุตตโม
7. เด็กชายสรวิศ  ใจคำ
8. เด็กชายเมือง  โยงคำ
 
1. นายวิชิต  สอาดล้วน
2. นายอำนาจ  บำเรอจิตต์
3. นายณัฐดนัย  อุดมธนพิพัฒน์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นายณัฐพงษ์  แซ่ลี
2. นายธนนิตย์  ศศิฉาย
3. นายบรรพต  เกษร
4. นายพิทยาพล  ศูนย์กลางชัย
5. นายมงคล  เขียวสา
6. นายอัครณัฐ์  อินทรัตน์
 
1. นายวีรยุทธ์  นันทขว้าง
2. นางสาวรื่นจิตร  ปัญญาเรือง
3. นางสาวนิตย์นภา  อินทนรลักษณา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.95 ทอง 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายจักรินทร์  กองหมอก
2. นางสาวจิณณา  ผลดี
3. เด็กหญิงฉัตรกมล  เทศจำปา
4. นางสาวชมพูนิกข์  ขัติยะ
5. นายณชชพล   กาบปวงคำ
6. นางสาวธนาภรณ์  สิงคะปะ
7. เด็กหญิงปภาวรินท์  ฟองตา
8. นางสาวสุวัจจี  จันทร์สุพัท
9. นายสุเมธ  สอนเอียด
10. นางสาวไปรยา  กานิล
 
1. นายอนันต์  มนตรี
2. นางสาววลีรัตน์  ทองรักษ์
3. นายสุรพล  ยะคำป้อ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90.4 ทอง 6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงกีรติ  เตียวพิทักษ์ศิลป์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์วิลัย
3. เด็กหญิงพรชนก  ฉิมเอื้อเฟื้อ
4. เด็กหญิงสิรีธร  อูปแก้ว
5. เด็กหญิงอังคณา  กาเหว่า
 
1. นางจุไรทอง  ชัยกันย์
2. นางสุรีย์รัตน์  โอฬารสกุล
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 79.4 เงิน 6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกฤติญา  ธรรมสิทธิ์
2. นางสาวกุลธิดา  นายซิน
3. นางสาวจินต์พิสุทธิ์  อาชาเพ็ชร
4. นางสาวพิชญาภรณ์  พนมลัง
5. นางสาวยุพารัตน์  เครือปัญญา
 
1. นางจุไรทอง  ชัยกันย์
2. นางสุรีย์รัตน์  โอฬารสกุล
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.5 ทอง 11 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  คิดไชย
2. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงอ่อง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุริยงค์
 
1. นางอัญชลี  ไพยารมณ์
2. นายธนะกร  แก้วคำปา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 24 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ขัติยนต์
2. นางสาวตรีเนตร  จันต๊ะศิริ
3. นางสาวอังคณา  แซ่เห่อ
 
1. นายปรัชยา  สมนา
2. นางอัญชลี  ไพยารมณ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐฤดี  วันวงศ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญมี
3. เด็กหญิงสุพรรณา  กิตติโสธร
 
1. นางปวริศา  วรรณมะกอก
2. นายธนะกร  แก้วคำปา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.2 ทอง 6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวกัญจน์ชญา  ตาเต็บ
2. นางสาวนุสรา  ส่างอ่อง
3. นางสาวประกายดาว  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางปวริศา  วรรณมะกอก
2. นายปรัชยา  สมนา
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.75 เงิน 32 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. เด็กชายนคดนย์  บัณฑิตชูสกุล
2. เด็กชายศิรวิชญ์  ศิรบรรจงกราน
 
1. นายกุลภาค  วิชา
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายวัชรชัย   เลิศสุริยกาญจน์
2. เด็กชายวัชรวุฒิ   ด่านพิพัฒน์ตระกูล
 
1. นายธัญพิสิษฐ์   คุณยศยิ่ง
2. นายอนุสิทธิ์  ปิตุรัตน์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายชำนาญ   วิเศษสิงห์
2. นายเอื้อบุญ   เรือนคำฟู
 
1. นายธัญพิสิษฐ์   คุณยศยิ่ง
2. นายอนุสิทธิ์  ปิตุรัตน์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงธัญรักษ์  ปันศิริ
 
1. นายสุทธิพร  สุทธิ
2. นายประภาส  สุภาษี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 37 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายจักรพันธ์  ไชยวงศ์
2. นายชินกฤต  เงินสม
 
1. นางปานทิพย์  ดวงจันทร์
2. นายสุทธิพร  สุทธิ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   พฤหัสตั้งชูสกุล
2. เด็กหญิงนัชชา   ชลประทิน
 
1. นางเขื่อนทอง   มูลวรรณ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายชยากร  ไวปัญญา
2. เด็กชายเป็นเอก   สิทธิมงคล
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เมืองเมฆ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ลักขธรรม
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สุใจ
 
1. นายปณวรรต  เล้าคำ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวพรสวรรค์  ชาติมนตรี
2. นางสาวศิริญญา  เพชรสิงห์โต
 
1. นางเศรษฐิณี  กุลสุทธิเสถียร
2. นางพาโชค  สงค์ศิริ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายวรากร  ศรีบุญเรือง
2. นายศักย์ศิลกาล   เพชรกุลจินดา
 
1. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายณัฐกล  จินดา
2. นางสาวเนติมา  ปาณิกบุตร
 
1. นายสุทธิพร  สุทธิ
2. นางสาวชวัลลักษณ์  ตาไฝ
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงชฎาพร  วงค์คม
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เต๋จ๊ะติ๊บ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปัญญาเรือง
 
1. นายวิชัย  สิงห์น้อย
2. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวณัฐวดี  โปธิตา
2. นายธนริน  ธนทวีอนันต์
3. นางสาวศศิภา  ตนขัน
 
1. นายวิชัย  สิงห์น้อย
2. นายวรพล  ไชยวงค์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวชลธิชา   ใหม่จันทร์แดง
2. นายอณุพงศ์   แก้วคำฟู
 
1. นายปณวรรต  เล้าคำ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงณัชชา  คำปวง
2. เด็กหญิงวนัชญา  จันทร์เที่ยง
3. เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์สิงห์
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  ตาไฝ
2. นางพาโชค  สงค์ศิริ
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายธีรภัทร์  คงฤทธิ์
2. นายพัสกรณ์  ดวงติ๊บ
3. นางสาวสิรินทรา  จีนอนันต์
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  ตาไฝ
2. นายสุทธิพร  สุทธิ
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายชญานนท์  วัฒนกีบุตร
2. เด็กหญิงอิสสราพร  กะการดี
3. เด็กชายเอกอนันต์  กันทะจันทร์
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  ตาไฝ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์  บุญเลิศ
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นายจักรภพ  เภารังค์
2. นายพิชชากร  ทะลอมคำ
3. นางสาวอรพิน  หมื่นแก้ว
 
1. นายธิติ  ศรัทธานนท์
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงญาณภัทร  นครากรกุล
2. เด็กหญิงศลิษา  จิตมณี
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีกันทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  มหาวรรณ
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายทรงพล  สระแสงตา
2. นายธรรมนูญ  ญาติวงค์
3. นางสาวพัชราภรณ์  ปัญญาเมืองใจ
 
1. นายพิเชษฐ์  ฟองมณี
2. นายจีรานุวัฒน์   วงศ์ทิพย์
 
168 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 73 เงิน 17 โรงเรียนสันกำแพง 1. นายชัชวาลย์  จินานาง
2. นางสาวณัฐธิดา  ใจเที่ยง
3. นางสาวมณีรัตน์  มนัสมโนธรรม
 
1. นายวรการ  ประพัฒน์สิริ
2. นายวิชัย  สิงห์น้อย
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นายชาคริต  ลุงจาย
2. เด็กชายประเสริฐ  วงศ์ขันแก้ว
3. เด็กชายวิศิษฏ์  เอื้องคำ
 
1. นายวีระยุทธ  สุขสาย
2. นายธเนศ  สุนทรนันท
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นายนครินทร์  ปัญญาเรือง
2. นายนพรัตน์  นันชัย
3. นายศิวกร  ยาวิชัย
 
1. นายธเนศ  สุนทรนันท
2. นายวีระยุทธ  สุขสาย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงชนันฎา  สีสะอาด
2. เด็กชายปยุต  กระจ่าง
3. เด็กหญิงภมรวรรณ  ขันธรรม
 
1. นางจุฑารัตน์  สุภาษี
2. นายณรงค์ชัย  วรรณมณี
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวปาณิสรา  บุญธรรม
2. นางสาวศศิประภา  คำมา
3. นางสาวอรปรียา  เชื้อหล้า
 
1. นางจุฑารัตน์  สุภาษี
2. นายณรงค์ชัย  วรรณมณี
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 34 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  แก่นสาร
2. เด็กหญิงนาเดีย  ขิลละ
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  คงแพ
4. เด็กชายศรัณย์  แซ่ตัน
5. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  สังข์วรรณะ
6. เด็กหญิงเจณิสา  จิระสถิตย์
 
1. นางกรรณิการ์  มาเดช
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาราพร  บัวผัน
2. เด็กหญิงภัทริกา  เทียวประสงค์
3. เด็กหญิงอณิษา  คำแดง
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
2. นายอุดมทรัพย์  อุษา
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวกฤตพร  เยียะเปียง
2. นายสุรกรานต์  ศรีทา
3. นางสาวอารียา  กาเหล็ก
 
1. นายอุดมทรัพย์  อุษา
2. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 22 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายปริญญา  เขียวชะอุ่ม
2. เด็กหญิงรชยา  รักสกุลทวี
3. เด็กหญิงสรัญญา  สรรพกรวิเศษ
 
1. นายไพบูลย์   มณีวรรณ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง 43 โรงเรียนสันกำแพง 1. นายนพกร  ปินทรายมูล
2. นายสืบศักดิ์  กันทาแปง
3. นายอิทธิพัทธ์  งามเมือง
 
1. นายธนยศ  ยะนา
2. นายไชยวัฒน์  ชมภูยอด
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  หงษ์อินตา
2. เด็กหญิงปิยนันท์  รอดขำ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  วุฒิคุณ
 
1. นางนภาพร  สุวรรณขัดศรี
2. นางกัลยา  ประทุมเกษร
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง 13 โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวจันจิรา  กูลแผ่น
2. นางสาวชลาวดี  ปันโปธา
3. นางสาวสิริภัทร  ปาลี
 
1. นางสาวรัชนิภา  ธาตุอินจันทร์
2. นางอัจฉราพร  สุนทรนันท
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงทิพย์ดารา  ลุงซอ
2. นางสาวมณีกาญจ์  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงมนต์ธกานต์   ปริยาพรณ์
 
1. นางอัจฉราพร  สุนทรนันท
2. นางสาวรัชนิภา  ธาตุอินจันทร์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 14 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกฤตปุณย์  แสงเก่ง
2. นางสาวนิชากร  ปามูล
3. นางสาวศิริวรรณ  บุญยัง
 
1. นางศิริพร   สายสอน
2. นางสาววิจิตตรี  ภักดี
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.62 ทอง 16 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฉันทพิชญา  สูงงาม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  วรรณศิริวิศาล
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  สุทธเนตร
 
1. นางศิริพร  สายสอน
2. นางสาววิจิตตรี  ภักดี
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.16 ทอง 25 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวจิตรทิวา  จะคือ
2. นายณัฐธัญ   ถวัลย์วาณิชกุล
3. นางสาวนันนภัส  คำแสน
 
1. นางศิริพร  สายสอน
2. นายนภทีป์  วงษายะ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 27 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ก๋าใจยะ
2. เด็กหญิงบุษฎา  คำดา
3. เด็กหญิงแสงเดือน  ปูลาย
 
1. นางอัจฉราพร  สุนทรนันท
2. นางสาวรัชนิภา  ธาตุอินจันทร์
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายศิวะบรรณกรณ์  เสาร์คำ
 
1. นายจาตุรงค์  ป้องภาษิต
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายพัทธนันท์  ขันสำโรง
 
1. นางสาวสิริญา  ศรีษะ
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 7 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายกอนแสง  ลุงออ
2. เด็กหญิงจิราพร  แก้วมา
3. เด็กหญิงพนมจิตร  ด้วงลอย
 
1. นางสาวสุรัชฎา  มณีทอง
2. นางสาวพิมประภา  มูลก้อนแก้ว
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายสุรชัย  สาริอาภรณ์
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายภราดล  นามแสง
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายวุฒินันท์  หมื่นแก้ว
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายณัฐกาญจน์  พรมจันทร์ตา
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวรสสุคนธ์   ต่ายโพ
 
1. นายภราดร  อมรสุทุธิกุลชัย
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77.67 เงิน 4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงศ์ษา
 
1. นางสาวสุจิตรา  เจตพิเศษไพศาล
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงปรียานุช  ใจวงค์ยะ
 
1. นางสาวสุรัชฎา  มณีทอง
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 7 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอภิชญา  ฉิมพล
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวธัญญาเรศ  มีทุน
 
1. นางเนื้อน้อง  จามา
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 75.67 เงิน 5 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายวีรพันธ์  ช่างประกอบ
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง 4 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กชายศุภชัย  แก้วฟู
2. เด็กชายสุรยุทธ  ทาพรหม
 
1. นางสาวณัฐริยา  นางเมาะ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพรรณ  โปธาจุ่ม
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจิตสุภา  สิงห์
2. เด็กชายสันติภาพ  เครือฟ้า
 
1. นายจาตุรงค์  ป้องภาษิต
2. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 23 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายฉัตรชัย  จันทร์หอม
2. เด็กชายธนากร  กาบแก้ว
 
1. นางสาวสุรัชฎา  มณีทอง
2. นางมณีรัตน์  อภัยโรจน์