สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.4 เงิน 27 โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงจณิสตา  โรจนรัตติกุล
 
1. นางสิริพร  ไชยวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวชนัสดาว  จอมหาญ
 
1. นายนริส  บัววิรัตน์เลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อมรเวช
 
1. นายวสันต์  สาโรชทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 14 โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวกชพรรณ  สอนง่าย
 
1. นางรจนาภรณ์  ฉายอรุณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงวนาลี  ผันผ่อน
 
1. นายจิตรพิสุทธิ์  ธนโชติชยุตม์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 8 โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศิริ
 
1. นางวรปฐมา  จองทรัพย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง 9 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวศิลินธร  ทองรัตน์
 
1. นายกสิณ  แก้ววงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวดวงแก้ว  จันต๊ะ
 
1. นางสาววิไล  รังษี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  นันต๊ะคำ
2. เด็กหญิงนันธินี  เป็ดมา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  งามรัตนกวี
 
1. นางประภาพร  กมลสมัย
2. นางสาววันวิสา  นวนยานัส
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 40 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. นายปิยะ  วรกิจพาณิชย์
2. นายพชร  ลีเลิศ
3. นางสาวภัทรา  จะคือ
 
1. นางนงนุช   ไกรงาม
2. นางสาวขวัญจิรา  ด้วงบาง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาวดี  ปันป้อ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  เฉลิมยุทธ
 
1. นายเฉลิมพล  สุภา
2. นายสถาพร  ลืนคำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 43 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวราตรี  งามรัตนกวี
2. นางสาวสมใจ  คงคาใส่
 
1. นางประภาพร  กมลสมัย
2. นางสาวพรรณภา  แสงยะรักษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 34 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายอนิรุทธ์  ผะสม
2. เด็กชายเมืองใส  ตี่วิง
 
1. นายณัฐพล  วงค์เครื่อง
2. นางสาวศศิวิมล  สิงห์คำ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 66.84 ทองแดง 35 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. นางสาวแพรวนภา  กมลาสน์โกมล
 
1. นางประกายเพชร  กองแสง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 23 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายไชยพันธุ์  ไชยทรสุวรรณ์
 
1. นายเชิดชัย  ลำนวล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 28 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวรุจิรา  ฟองมูล
 
1. นางสาวหยกสุวรรณ  แก้วดอก
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 26 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  โปธา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ภาโนมัย
3. เด็กหญิงเข็มทอง  กาตะโล
 
1. นางสาวทัศนีย์  กาตะโล
2. นางสาวนิตยา  มูลคำ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 31 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  พันธุสา
2. นางสาวพิชยา  พรมปิง
3. นายสรวิชญ์  ทรวงแก้ว
 
1. นายนนท์ธวัช  ยามี
2. นางสาวณชนก  จักรบุตร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติเชษฐ์  สุขสกุลปัญญา
2. เด็กหญิงผ่องศรี  พนาอมรชัย
3. เด็กชายสุรินทร์  โชคกิติคุณ
 
1. นางมณฑา  วิชัยวุฒิ
2. นางจิราพร  สุนันต๊ะ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 34 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวชนิสรา  รัตนชาติ
2. นางสาวสุพิชญา  การคนซื่อ
3. นายไม้  ธนรุจี
 
1. นางอัมพวัล  วิจารณ์
2. นางประภัสสรณ์  เล็กธำรง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายภราดร  คำราพิช
2. เด็กชายศุภโชค  ตรุธาโรจน์
 
1. นางอัญชลี  ธรรมขันธ์
2. นางสาวเสารส  ชื่นทิม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85.5 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายณัฐพงศ์  จำปีเทศ
2. นางสาวสุภัสสรา  รุจิธรรมกุล
 
1. นายภูมิศิษฐ์  ภัทราธนคัมภีร์
2. นายธรรมรัตน์  ตันติสันติสม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 27 โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์แปงเงิน
 
1. นางสุจิตรา  ขุนคำ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. นายณัฐจักร   มัคโช
 
1. นายศุกรศร   รุ่งสว่างสาธิต
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61.18 ทองแดง 26 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. เด็กชายสุราช   เยเซ่อ
2. เด็กหญิงอรวรรณ   เลาหลื่อ
 
1. นายศุกรศร  รุ่งสว่างสาธิต
2. นางสุดธิดา  เยาว์ธานี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 26.54 เข้าร่วม 43 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. นางสาวณัฎฐา   เวียงบรรพต
 
1. นายศุกรศร   รุ่งสว่างสาธิต
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 41 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายผไทเทพ  เจนชัยภูมิ
 
1. นายธีรพงษ์  กันทะวงค์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. นางสาวศุทธารินี  พูลเขตกิจ
 
1. นายวิวัฒน์  ใจซื่อ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ตันแก้ว
2. เด็กหญิงนันท์ชญา  หลองคุ้ม
3. เด็กหญิงอิสริน  วงษ์สกุล
 
1. นางรุ่งทิวา  กาชัย
2. นางสาววราภรณ์  กุณาบุตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63.75 ทองแดง 12 โรงเรียนแม่แตง 1. นายพงศภัค  กีฬาแปง
2. นายภาณุพงศ์  พรมนวล
3. นางสาวอิมธิลา  แสงเรือน
 
1. นางพิศมัย  จิลิน
2. นายอิทธิฤทธิ์  เทพธานี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร
2. เด็กหญิงรัชนีกร  วงค์นำ
3. เด็กชายศุภโชค  สุวรรณ
 
1. นางวนิดา  กิติลือ
2. นางทวีพร  ฟูวงษ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.4 เงิน 23 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ชัยมงคล
2. นางสาวภัทรวรินทร์  อินต๊ะทุ่ง
3. นางสาวยุวนันท์  ปัญญา
 
1. นางดวงดารา  โกสินทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 21 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ยันนะ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เกสรเสาวคนธ์
3. เด็กชายธนภัทร  แต่เชื้อสาย
 
1. นางวนิดา  กิติลือ
2. นางทวีพร  ฟูวงษ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 4 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ปาละโกน
2. นางสาวปรียานุช  อภิวัฒน์กุลชัย
3. นายสุรนาถ  กำแพงแก้ว
 
1. นายชัยนรินทร์  จันทร์แก้ว
2. นางปุญชรัศมิ์  พันธุวัฒน์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  บัวหอม
2. เด็กหญิงบุษกร  ซาว
3. เด็กหญิงสุนิสา  จิระยา
 
1. นางสุกัญญา  ล่าอ๊อต
2. นางสาวพรพรรณ  เป็งแก้ว
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวจิตสุภา  นุ่นคำ
2. นางสาวณัฏฐมน  สุวัณณะสังข์
3. นางสาวพิมพิศา  ปันปวงชน
 
1. นางนภาลัย  อิ่นคำ
2. นางสาวพรทิพย์  บุญตันจีน
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 28 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายวชิรวิทย์  อุปรีย์
2. เด็กชายวัชรินทร์  มหาวรรณ์
 
1. นายอนันต์  บุญมาก
2. นายชัยนรินทร์  จันทร์แก้ว
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายกฤษณกร  นันติ๊บ
2. นายเดชาวัฒน์  ป้อมแก้ว
 
1. นายการุณ  เชิดชู
2. นางปุญชรัศมิ์  พันธุวัฒน์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 52.15 เข้าร่วม 15 โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กชายภัทรภูมิ  อ่อนทอง
2. เด็กชายศิริมงคล  เมืองวิลัย
 
1. นางพิศมัย  จิลิน
2. นางสาวนุชจรีย์  เงินคำมูล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.04 ทองแดง 39 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. เด็กชายธาวิน   แซ่เจียง
2. เด็กชายพีรณัฐ  กองแสง
 
1. นายสุรเชษฐ์  หว้าสิริวงศ์
2. นายสรพันธ์  โรจนคีรีสันติ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มะโนคำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บรรณศักดิ์
3. เด็กหญิงรัตนาวลี  อินชัย
4. เด็กหญิงลวิตรา  สุนันตา
5. เด็กหญิงแพรว  ใจฝั้น
 
1. นางสาวจันทนา  อินทจักร์
2. นางพรรณราย  เทียนบุญ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 35 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  สุภารักษ์
2. นายชวณัฐ  มุสิกพงศ์
3. นางสาวดาราวรรณ  แก้วศรี
4. นางสาวธิติมา  สุวรรณปราการ
5. นางสาวเจนจิรา  ดุสรักษ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร
2. นางอ้อยทิพย์  ดวงจันทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.9 ทอง 17 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  แสนมหายศ
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญพา
3. เด็กหญิงธิญาดา  วงค์อาสา
4. เด็กหญิงนิจวิภา  สิทธิฤกษ์
5. เด็กหญิงสุจิตราภา  นะกุ
 
1. นางอ้อยทิพย์  ทองดี
2. นางสาวธราเนาว์  สัตยพานิช
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 11 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวงามตา  พฤกษาอนันตรา
2. นายสุรนาท  ใจจุมปา
3. นางสาวอรอิศรา  สุขผล
4. นายอริย์ธัช  ภูกิจเลิศธนานนท์
5. นายเจนณรงค์  กันตะศรี
 
1. นางสาวฐิติกา  ปิณฑคุปต์
2. นางวิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวชลดา  ยิ้มสมบูรณ์
2. เด็กหญิงนัฐนรี  กัญญา
3. เด็กชายภัทรกร  คงทวีบุญ
4. นายสอง  บุญทอง
5. เด็กหญิงเกสรา  วงค์ชัย
 
1. นางสุนทรี  เมฆบุญส่งลาภ
2. นายชัยพร  คีรีรำไพ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.4 เงิน 20 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายชยุตพงษ์  ธรรมชาติ
2. นายชานนท์  จันทะกี
3. นายณัฎฐกิตติ์  โพธา
4. นายธนกร  เปอลอย
5. นายนนทวัช  บุญมี
 
1. นายธีรพงษ์  บัวลอยลม
2. นางสาวจารีรัตน์  บุตรดี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 12 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ธนจรัสพงศ์
 
1. นางสาวสุจินดา  มุ่งปัญญาศรีบุรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 35 โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาววิยะดา  ธรรมสอน
 
1. นางสาวผกาพันธ์  กลั่นกล้า
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง 27 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  น้อยทู่
2. เด็กชายอภิลักษณ์  มูลเรือน
 
1. นางสาวทิวาพร  สร้างใหม่
2. นางสาวปิยะรัตน์  โกมาศ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง 7 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธีินีย์  ซิบาต้า
2. นายยอดเมือง  หลอยจอง
 
1. นางสาวฐิติกา  ปิณฑคุปต์
2. นางวิไลลักษณ์  วงค์วัจนสุนทร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.8 ทอง 20 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์วรรณ  ทองรัตน์
2. เด็กหญิงธารารัตน์  ต้นหนองดู่
3. เด็กหญิงปภาวินี  อุดใจ
4. เด็กหญิงพรนภัส  ถาดคำ
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศุภพูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงมอน  มูหริ่ง
7. นางสาววิสุทธิดา  ตะกรุดแก้ว
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ปอก๊ะ
9. นางสาวอนงค์นาฏ  จันทร์ใส
10. นางสาวโสภี  เปียงแลกู่
 
1. นางวิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร
2. นางสาวพวงทอง  อยรังสฤษฏิ์กูล
3. นางสาวชลธิชา  นามสง่า
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวกชพร  เม่าสูงเนิน
2. นางสาวจีราวรรณ  ไหมดี
3. นางสาวดาราวรินทร์  วีระวงศ์
4. นายรุตจิโรจน์  จอมงาม
5. นายศุภสิฐ  สุปิณะ
6. นายสาริษฐ์  ทบพัก
7. นางสาวอริสา  นวลพลกรัง
8. นางสาวอารียา  หมื่นไชยวงศ์
9. นายอุกฤษฎ์  โกศลสมบูรณ์
10. นางสาวแนวดี  กันทะกาศ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คำปัน
2. นายอธิวัฒน์  มณีจักร
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรารัตน์  ใหม่ตา
2. เด็กชายเมิง  เมืองดี
 
1. นายพงศธร  คิดการงาน
2. นางสาววรรณิภา  ศรีเรืองแท้
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ทักษิณ
2. นายอุทัย  ลุงเรือน
 
1. นางสาวประภาพร  ทองดี
2. ว่าที่ร้อยตรีจรรยา  สุดาจันทร์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงนิภาพร  ลุงคำ
 
1. นางสาวนพวรรณ  คันธวัน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  บุญใหญ่
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิณี  คันธเนตร
 
1. นายอนันต์  อุดแดง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. นางสาวปาริชาต  แซ่จัง
 
1. นางสาวสุธาสินี  จรรยาทอง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงณ พิมพ์ชนก  แย้มวงษ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  คันธวัน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 24 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวธัญจิรา  ทรายทอง
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงเบญจพร  สุวรรณทัต
 
1. นางสาวนพวรรณ  คันธวัน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายธนากร  วีคำ
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงอรพร  มงคลรัตนาพร
2. เด็กหญิงเหมยคำ  คำแสง
 
1. นางสาวนพวรรณ  คันธวัน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายเดอหลี  ปู่หล่อ
 
1. นายอนันต์  อุดแดง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 21 โรงเรียนแม่แตง 1. นายธนภัทร  ยอดมูลคลี
 
1. นายธีระศักดิ์  ประคำสาย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชวัล  เกษตรกุลทรัพย์
2. เด็กชายนภดล  กาวินนะ
3. เด็กชายป้องเมือง  ยอดเฉียง
 
1. นางสาวปรีญารัชน์  แสนพิมพ์
2. นายอุดมศักดิ์  สิมะวงศ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  จันทร์ศิริ
2. นางสาวจำนัญจา  อร่ามคีรีพนา
3. นายสุชาติ  เลาว้าง
 
1. นางสาวปรีญารัชน์  แสนพิมพ์
2. นายอุดมศักดิ์  สิมะวงศ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายธงชัยชนะ  กันธิรา
 
1. นายภัทรพงศ์  ไชยสุภา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายนฤธรรม  ตาชื่น
 
1. นายภัทรพงศ์  ไชยสุภา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายวาริพินทุ  อุทวีสาร
 
1. นางขวัญฤทัย  เมืองมัจฉา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ทวีสิทธิ์
 
1. นางขวัญฤทัย  เมืองมัจฉา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายชัยธวัช  เซี่ยงอึ๋ง
2. เด็กชายณัฎฐพัฒน์  ตันติธารานุกุล
3. นายธนเดช  สหพัตธนนท์
4. เด็กชายนันทนากร  ทานา
5. เด็กหญิงพอณภัส  อุ่นเรือน
6. เด็กชายพัฒนวุฒิ  สมแก้ว
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวกัลยาณี  บุญเดช
2. นายกิดากร  ปัญญา
3. นายฆนาการ  ลาภเกิด
4. นางสาวณัฐสุดา  เสถียรวิทย์
5. นายศรัณย์  หาญเสือ
6. นายอาทิตย์   สนั่นสมศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จาลิสา
2. นางสาวกรวลัย  ชัยประเสริฐ
3. นายกฤษณ์  เชื้อเมืองพาน
4. นางสาวกาญจนา  ยงบรรทม
5. นางสาวกิตติญา  ญารังษี
6. เด็กชายกิตตินันท์  พุทธเหมาะ
7. นางสาวคณึงนิตย์  พรพิพัฒน์
8. นายจิรวุฒิ  เสียงเสนาะ
9. นางสาวจุฑานาถ  ทองล้วน
10. นางสาวชนัสดาว  จอมหาร
11. นางสาวชนิดา  ผู้มีทรัพย์
12. นางสาวชนิสสา  นพประภา
13. เด็กชายชลชาติ  เสาร์แก้ว
14. เด็กชายชัยวุฒิ  มหาวัน
15. นางสาวชิดชนก  สุวรรณ์
16. นายชิตภูมิ  เคหา
17. เด็กชายณัฐพล  ลุงวิ
18. เด็กชายธนกร  บุญโย
19. นางสาวธัญวรัตน์  ไชยสลี
20. เด็กชายธีรยุทธ  มงคลวนา
21. นายนฐนนท์  แป้นประมุข
22. นายนภัทร  บุญทัน
23. เด็กชายนิติศาสตร์  แหล่งสนาม
24. เด็กชายปราชญ์บดินทร์  วารี
25. นางสาวปารีณา  ป้อปาง
26. นางสาวปุณยภา  เสาร์แก้ว
27. นางสาวพรธิตา  กวงคำ
28. เด็กหญิงพรพรรณ  ปันระนะ
29. นายภาณุพัฒน์  สินเกิดสุข
30. เด็กชายภานุพงศ์  ทิพนี
31. นางสาววรัญชลี  ศรีสุธรรม
32. นางสาวสินีนาถ  ทิพสังวาลย์
33. นางสาวสุธิตา  กุยแก้ว
34. นายสุริยา  ขาวศรี
35. นางสาวอทิตติญา  ญารังษี
36. เด็กชายอนุรักข์  ทิพนี
37. นางสาวอรนรี  แสงบุญ
38. นางสาวอัจฉรา  พวงมาลัย
39. นางสาวอัญพร  ชุษณนลิน
40. นายเสน่ห์  ลุงออ
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
2. นายเจริญศักดิ์  กันสม
3. นายบุญศิริ  ข่วงบุญ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา  มูลเมือง
5. นายพิษณุ  ดวงติ๊บ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง 10 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายรัฐฤทธิ์  กันธะวัง
 
1. นายนรินทร์  ทีหัวช้าง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายชิตภูมิ  เคหา
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 33 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญชนก  จีวา
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 38 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวศจีรัตน์  ผิวมา
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวุฒิ  เสียงเสนาะ
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 34 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายพัชรพันธ์   การประพันธ์
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.3 เงิน 28 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญชนก  จีวา
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 27 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวอาศิรา  สารศรี
 
1. นายอุดมศักดิ์  สิมะวงศ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายวีรพงษ์  จันทร์คำเรือง
 
1. นางขวัญฤทัย  เมืองมัจฉา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายธนพงษ์  คุ้มวงษ์
 
1. นายณัฐพล  ธัญญพงษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง 5 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กหญิงมาลินี  แซ่หว้า
 
1. นายอุดมศักดิ์  สิมะวงศ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง 18 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวนุชรีย์  อินทรักษา
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.66 เงิน 21 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายนวพล  ลูนตา
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.75 เงิน 31 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายชิตภูมิ  เคหา
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 17 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ขันแก้ว
 
1. นางสาวนพมาศ   ไชยชมภู
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.5 เงิน 44 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวอัจฉรา  พวงมาลัย
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายกวีวัธน์  ใจบาล
2. เด็กชายณัฐนันท์  วรรณวิชิต
3. เด็กชายธีรดา  สังข์สำราญ
4. เด็กชายปัญญา  ชื่นอยู่
5. เด็กชายพัฒธรพันธ์  จิโน
6. เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร  เขียวระยับ
7. เด็กชายภาคภูมิ  ธิปั๋น
8. เด็กชายภาคิณ  ขาววงค์
9. เด็กชายอรรคเดช  วัชรกุลนันทน์
10. เด็กชายเพิ่มยศ  สิงหพันธุ์
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
2. นางศศิเขมณัฐ  ธนินแสงสุริยา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์ช่วย
2. นางสาวชญาดา  ทนันท์
3. นางสาวถิรนันท์พร  มาเมือง
4. นายธนาวุฒิ  สิงหพันธุ์
5. นางสาวพรหมภัสสร  ขุนนา
6. นายพลภัทร  ป่าเล
7. นางสาวพัชรี  ลุงยะ
8. นางสาวพิมพ์ภิมล  สำราญ
9. นายศุภชัย  อิ่นคำ
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
2. นางศศิเขมณัฐ  ธนินแสงสุริยา
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.8 เงิน 12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกรพินธ์   แซ่ว้าง
2. เด็กหญิงกันยา   สุขสกุลปัญญา
3. เด็กชายชานนท์   แซ่ว่าง
4. เด็กชายณัฐพล   แซ่จ๋าว
5. เด็กหญิงทัศนีย์  เซ่งจ่าง
6. เด็กหญิงนพวรรณ  แซ่ตัง
7. เด็กชายปิยวัฒน์   กวินยั่งยืน
8. เด็กชายยศกร  แซ่ยะ
 
1. นางจิราพรรณ   โศภนะศุกร์
2. นางสาวพิชชากร   นามวงค์
3. นางสาววิไลลักษณ์   พานเรือง
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยิ่งเจริญสดใส
2. เด็กหญิงนราพร  ฤาษี
3. เด็กหญิงมธุรดา  ดอยกิ่ง
4. เด็กหญิงอภิญญา  สิงคำ
5. เด็กหญิงอรจิรา  ยะทา
6. เด็กหญิงแอนนา  เลาหมี่
 
1. นางสาวรัตนา  หล่าสูงเนิน
2. นายจิรฤทธี  ศรีพวก
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.3 ทอง 10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   เตชะเลิศพนา
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา   แซ่จู
3. เด็กหญิงปรินดา   ยืนยงคีรีมาศ
4. เด็กหญิงพรลภัส   สินเชาว์
5. เด็กหญิงสมัญชา   เตชะเลิศพนา
6. เด็กหญิงอรพิน  ถนอมจิตดี
7. เด็กหญิงอินทิรา  เจนท่องไพร
8. เด็กหญิงเปนดาว  เชอมือ
 
1. นางจิราพรรณ   โศภนะศุกร์
2. นางสาวพิชชากร   นามวงค์
3. นางสาววิไลลักษณ์   พานเรือง
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 76.1 เงิน 31 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวช่อผกา  ฟูใฝติ๊บ
2. นางสาวณัฐนิชา  สมศรี
3. นางสาวนภัสสร  แอสุข
4. นางสาวนิภัทรา  มาตยาบุญ
5. นางสาวอรวรรณ  นันติ
6. นางสาวอรุณี  ศรีปัญญา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดอนไพรอ้น
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ(สพม.) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เลารือ
2. เด็กหญิงดาววณี  ธรรมชาติ
3. เด็กหญิงธนัชพร  ยอดคำ
4. เด็กหญิงธันยา  ศรัทธาฤทัยกุล
5. เด็กหญิงพิสมัย  เจริญไพรวาวี
6. เด็กหญิงฟ้าใส  ใฝ่ประหยัดธรรม
7. เด็กหญิงมณิดา  แซ่โซ้ง
8. นางสาวลัดดาวรรณ  ทรงการุณ
9. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ไชยอมรรัก
10. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่โซ้ง
11. เด็กหญิงสุมิตรตรา  เอี่ยมสกนธ์
12. เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่โซ้ง
13. เด็กหญิงอารียา  เหล่อตะ
14. เด็กหญิงไพรินทร์  มณีวรรณ
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  โปธา
2. นางสาวสาวิตรี  ทานา
3. นางสาวฐิติยาพร  พิภาค
4. นางสาวพิมพิไล  ไชยนุรักษ์
5. นายภักดี  กัลยา
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 24 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เบ้าทองหล่อ
 
1. นายศราวุฒิ  ธิวรรณ์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 14 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวยุวดี  เลาวือ
 
1. นางจินตนา  มงคลไชยสิทธิ์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.33 ทอง 15 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ยิ้มประเสริฐ
 
1. นางฐานุตรา  วราเดชาวงศ์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.4 ทอง 18 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวปภัสวรรณ  คมอาวุธ
 
1. นางปนัดดา  มณีจักร
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76.67 เงิน 11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงภัฑริณ  แพรทท์
 
1. นายไพรัช  วิจันทร
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวซินดี้  ทอมสัน
 
1. นางฉันทวรรณ  กิตติพงศ์เดช
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 19 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตธรรม
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยวัน
3. นางสาวบุษบา  ศรวิชัย
4. เด็กหญิงพนัชกร  เวชวงศ์
5. เด็กชายวิศวะ  ไวยสุนีย์
 
1. นางวัฒนา  เจริญเกตุ
2. นางฐานุตรา  วราเดชาวงศ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายกรกฎ  เศรษฐการค้า
2. นางสาวทิยารักษ์  ขัตตะละ
3. นายศิวกร  ด่านธานินทร์
4. นายสิรภพ  เอ้งฉ้วน
5. นางสาวสุภัทรี  ทองศรีมะดัน
 
1. นางปนัดดา  มณีจักร
2. นางภัสรลักษณ์  จิณณ์ครุฑมาศ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.66 ทอง 6 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ศิริ
2. นางสาวนุชวรา  พิริยภูร์กุล
 
1. นางสาววาสนา  พนาภัย
2. นางสาวสุภาลักษณ์  พรหมรังษีกุล
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.33 เงิน 20 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวภัทราพร  อินไชย
2. นางสาวศุฑามาศ  ทรวงคำ
 
1. นางสาวปานเสก  สุทธปรีดา
2. นางสาวสุขพัชรา  จันทร์บุญ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายวสุธร  วงศ์เครือศักดิ์
2. นายเอกรินทร์  วันนะวันนา
 
1. นางสาวกอเเก้ว  ทวิชศรี
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88.5 ทอง 12 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล  พริ้มพิไล
 
1. นางสาววาสนา  พนาภัย
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.66 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวธนาภรณ์  มหาสาโร
 
1. นางสาวปานเสก  สุทธปรีดา
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.3 ทอง 6 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายกานภวินท์  แก้วใส
2. นางสาวจิรัฐิพร  สมสวย
3. นายธนโชติ  ตะนะเรือน
4. นายศรายุทธ  ธิวรรณ์
5. นางสาวสาธิตา  วู่ยื่อ
 
1. นางสาววาสนา  พนาภัย
2. นางสาวสุภาลักษณ์  พรหมรังษีกุล
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.33 เงิน 16 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวกันติชา  ทนกล้า
2. นายชีพชนก  แย้มวงษ์
3. นายพงศ์ปณต  แววจันทร์
4. นายภานุกร  ลุมมา
5. นางสาวสุทธิดา  ทาคำ
 
1. นางสาวปานเสก  สุทธปรีดา
2. นางสาวสุขพัชรา  จันทร์บุญ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวกัญญาพัชร  สะสอง
2. นางสาวกัลยรัตน์  สาทเริก
3. นายฌานล  สมสุพรรณ
4. นางสาวพิมพ์อร  กิติกร
5. นางสาวอานาอลิซเบส  ทอสเเตนสัน
 
1. นางสาวกอเเก้ว  ทวิชศรี
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.01 ทอง 8 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤทัย  ขัตเม
2. นางสาวปณิดา  เตชะพนาลัย
 
1. นางสาวอัชชุมณี  ศรีธิ
2. Miss Shang  Zhenne
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายปรินทร์  แก้วมา
2. นายอ๊อด  ฟ้ากิ่ง
 
1. นางสาวปานเสก  สุทธปรีดา
2. นางสาวสุขพัชรา  จันทร์บุญ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวปวันรัตน์  เอี่ยมวงษา
2. นายอชิตพล  คำมงคล
 
1. นางกอเเก้ว  ทวิชศรี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80.79 ทอง 14 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงณัฐณรีภา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. เด็กชายมอนรี  ทอมุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิมิตร  ธิยาม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 71.04 เงิน 28 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายเทอดพงศ์  ก้าวทางทอง
 
1. นางชื่นพักตร์  สมานวงค์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.56 ทอง 22 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธัช  รินมูล
2. เด็กชายชนม์ภักดี  เตจ๊ะนา
3. เด็กชายณัลทวัฒน์  ติ๊บสุภา
4. เด็กชายทินกร  วิชัยศรี
5. เด็กชายธงชัย  ปอส่าง
6. เด็กชายธนพล  เรือนแก้ว
7. เด็กชายสุทธิภัทร  สมเนื้อ
8. เด็กชายอานนท์  ปินคำ
 
1. นายพัฒนพงศ์  เดชะปราปต์
2. นายกิตติ  ศิริจันทร์
3. นายอัครพล  คำขัติ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 9 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายพิสิษฐ์  ผัดป้อ
2. นายรัตนพล  อินต๊ะฟองคำ
3. นายวิทวัฒน์  แสงเทา
4. นายวุฒินันท์  ธรรมจักร
5. นายศิริกร  หมื่นแสวง
6. นายสงกรานต์  ศรีวาณิชพรกุล
 
1. นายศุภชัย  ถาดนาค
2. นายแสงชัย  ภิรารักษ์
3. นายธนภณ  สัพไพร
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.15 ทอง 26 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นายขวัญชัย  โพธิ
2. นางสาวณัฏชา  ขจรศรี
3. นางสาวทิพวัลย์  สุคำ
4. นางสาวธัญชนก  ใจกล้า
5. นางสาวธิดา  งามงอน
6. นางสาวปทุมวรรณ์  วุฒิชาญ
7. นางสาวภัคจิรา  กันทะนะ
8. นางสาวศิริพร  เลาซาง
9. นายสิทธิชัย  โพดกาลง
10. นางสาวอารียา  หนองสิมมา
 
1. นายวัลลภ  สิริผ่องใส
2. นางสายสมร  ภูสีมา
3. นางมณฑา  วิชัยวุฒิ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  มหานิล
2. นายดวงทิพย์  ลุงกอ
3. เด็กหญิงภาวิณี  ทัับทิม
4. เด็กชายวรกานต์  วรรณรังษี
5. นางสาวศุภิสราพร  ทนันชัย
 
1. นางสุพิชสีนี  โรจน์จันทร์ดา
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71.8 เงิน 23 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวกุลยา  ธรรมรัตน์พงษ์
2. นางสาวจิรวรรณ  เกิดปานันท์
3. นายนรบดี  เฟื่องกาญจน์
4. นางสาวรุจิเนตร  การุญบริรักษ์
5. นางสาววิไลพร  หมื่นจะคา
 
1. นางปัฐยาวัติ  นาวิศิษฎ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาววิรัลพัชร  สิทธิปัญญา
2. เด็กหญิงอัฐภิญญาณ์  สุนันต๊ะ
3. เด็กหญิงเกษวารินทร์  หน่อเมือง
 
1. นางสาวประติญาณ   กิ่งสุวรรณพงษ์
2. นางสาวศุภิสรา  มงคลไชยคำ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73.4 เงิน 13 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวธัญชนก  อินต๊ะหล่อ
2. นางสาวเฌอญานิกา  วงศ์ตาแก้ว
3. นางสาวเบญจรัตน์  บัวสร้อย
 
1. นางสาวประติญาณ  กิ่งสุวรรณพงษ์
2. นางสาวฐิตาภา  สัญเพ็ญ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษบา  ดวงเดชา
2. เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีสุข
3. เด็กหญิงไพรินทร์  แก้วบุญสม
 
1. นางพรรณทิพย์  อุดมสม
2. นางสาวนงนุช  ทรงคำ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 70 เงิน 37 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  โชคกิติคุณ
2. นางสาวชลธิชา  เลาหาง
3. นางสาวพิมพ์ขวัญ  ตาวงค์ษา
 
1. นางพรรณทิพย์  อุดมสม
2. นางสาวนงนุช  ทรงคำ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.25 เงิน 31 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุรินรังษี
2. เด็กชายเจษฎากร  บุญเรือง
 
1. นายอินทนินท์  กำปั่นทอง
2. นางชวาลี  ภิรารักษ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงศราวรรณ  แสงอาวุธ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วปุ้ย
 
1. นายปฏิญญา  พุทธานนท์
2. นางสาวรชา  เสรีกุล
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 30 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายสมทรัพย์  ชอบทำพัฒนา
2. นายอนุพงค์  คำแก้ว
 
1. นายศุภธณิศร์  น้ำคำ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัชต์  โนวรรณ์
2. เด็กชายศุภกร  โกมด
 
1. นายอินทนินท์  กำปั่นทอง
2. นายสุรศักดิ์  สมพาน
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 31 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  หนูทองแก้ว
2. นายศุภวัฒน์  สุใจ
 
1. นายอินทนินท์  กำปั่นทอง
2. นายสุรศักดิ์  สมพาน
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นรสิงห์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ม่วงอบ
 
1. นายศิริศักดิ์  ศรีวิไชย
2. นางสาวรชา  เสรีกุล
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญา  ปัญญาแก้ว
2. เด็กชายสิรภพ  เดชวงศ์ยา
 
1. นายสุรศักดิ์  สมพาน
2. นางสาวอรนิชา  นามวงค์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78.2 เงิน 18 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นิดา  คำอ่อง
2. เด็กหญิงศุภธิดา  อุ่นเตียม
 
1. นายวรชาติ  ภู่ทอง
2. นายวรวุธ  เมธสกุลชัย
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 13 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายธนโชติ  เต็มรัตน์
2. นายนิรัติศัย  เสียงอ่อน
 
1. นายวรชาติ  ภู่ทอง
2. นายชยุตพงศ์  ชัยแก้ว
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายบุณยวัฒน์  กวางต๊ะ
2. นายพชร  สมบูรณ์ชัย
 
1. นายกิตติเชษฐ์  กาญจนะวิศิษฎ์
2. นายนาฎลัดดา  คำพร
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 19 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกณภัส  คชเสนี
2. เด็กหญิงศรัญญา  เสนางาม
3. เด็กหญิงแต้ม  ฟ้ากิ่ง
 
1. นายกิตติเชษฐ์  กาญจนะวิศิษฎ์
2. นายนาฎลัดดา  คำพร
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  นัดนันญา
2. นางสาวชนิสรา  พงพิยาน
3. นางสาวนุสบา  เก่งกาจ
 
1. นางสาวจิรประภา  จันทร์หลวง
2. นางนาฎลัดดา  คำพร
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. นายศักรินทร์   ปันชัย
2. นายอาเช  เปียงแหล่
 
1. นายเทวกร   โกรินทร์
2. นางสาวกัณฐิกา  กองคำ
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายณภัทร  ธนบูรณฤทธิ์
2. นายพลวัฒน์  เม่นงาม
3. เด็กชายวัชรินทร์  พรหมจารีย์
 
1. นางกชพรรณ  กันทาทอง
2. นางสาวกนกธร  เอี่ยมคง
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายกิตติพศ  คุณัชญ์สกุล
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ทะวะลัย
3. เด็กชายภวัต  นันทวงศ์
 
1. นางกชพรรณ  กันทาทอง
2. นางสาวกนกธร  เอี่ยมคง
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นายกรณรงค์  ชัยรังษี
2. นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณหลวง
3. นายทรงสิทธิ์  มอกะละ
 
1. นางจรินทร์  ธงงาม
2. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี  ศรีดวงแก้ว
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำหล้า
2. เด็กชายจามอ่อง  ลุงมู
3. เด็กหญิงอริสรา  เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาวฉันทพัฒส์  จันทร์ออน
2. นายปฏิญญา  พุทธานนท์
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 27 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายจตุพลณ์  นวลศรี
2. นางสาววิภาพรรณ  ตาจุ่ม
3. นายเอกอาทิตย์  โถนาค
 
1. นายชาญยุทธ  ชนบดีเฉลิมรุ่ง
 
146 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. เด็กชายธนวันต์  เลาว้าง
2. เด็กชายสุริยาการ  หัตถกอง
3. เด็กชายสุวรนันธ์  แซ่ท้าว
 
1. นายประพันธ์  นาบุญ
2. นายสุรพล  กสิกุล
 
147 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  โปธา
2. นางสาวณัฏฐนิช  สบรรณรัตน์
3. นายพนัส  กุนน๊ะ
 
1. นายศุภธณิศร์  น้ำคำ
2. นายทวีศักดิ์  ภู่ชัย
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72 เงิน 38 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 1. สามเณรศุภชัย  วงค์เสือ
2. สามเณรสิริกำปัน  เจริญดี
3. สามเณรอัครพล  จุ้ยม่วงศรี
 
1. นายเกียรติ  อังศุสิงห์
2. นายกมลชัย   กิติทรัพย์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  ดอนเรือนไพร
2. นายศรศักดิ์   อินทจักร
3. นายเกียรติศักดิ์  นุ่มอิ่ม
 
1. นายอาคม   เกิดเอียง
2. นางยุภาพร  เกิดเอียง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 15 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญญาณัฐ์  อินต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงรมณียา  มาเยอะ
3. เด็กหญิงศรุตา  ขุนนา
 
1. นางสมจิตร  โสวะ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายจีรวัฒน์  สุทะ
2. นางสาวมณิสรา  อุตมัง
3. นางสาวเกวลี  แดนช่างคำ
 
1. นางสมจิตร  โสวะ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 22 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  บุตรทะยา
2. เด็กหญิงนฤมล  คำตั๋น
3. เด็กหญิงนิราภร  ปัญญาแดง
4. เด็กชายบดินทร์  ชัยสวัสดิ์
5. เด็กหญิงปาณิศา  ใจบุญมา
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  สิงห์แก้ว
 
1. นางสอางศรี  มณียะ
2. นางวิมล  นาวะระ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายณัฐพล  พรมมา
2. นายณัฐสิทธิ์  ใจบุญมา
3. นายปริญญา  ใจบุญมา
4. นายวันชัย  ลุงเกียะ
5. นายอภิสิทธิ์  แซ่หมู่
6. นายเกริกเกียรติ  ปัญญาพิงค์
 
1. นางสอางศรี  มณียะ
2. นางวิมล  นาวะระ
 
154 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 1. สามเณรณัฒกร  โข่วะกา
2. สามเณรนพดล  มณฑลนที
3. สามเณรหลวงแก้ว  ปัญญา
 
1. นายกมลชัย   กิติทรัพย์
2. นางจีราวรรณ์  อังศุสิงห์
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวณิชชา  สุธรรม
2. นางสาวมอนจี่  ลุงออ
3. นางสาวเงิน  สิงทอน
 
1. นางรุจี  เฉลิมสุข
2. นายบุญถม  แสงคำ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายธีรภัทร์  หวังดี
2. เด็กชายบวรวิชญ์  พิมาสน
3. เด็กชายศิรชัช  เรือนจักร์
 
1. นายสมฤทธฺ์  ศรีสุวรรณ
2. นายนิเวศน์  อินตารัตน์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  อุปยาโน
2. นางสาวภัทรนันท์  ปินทนา
3. นางสาววิวรรธนี  อินเหลือละ
 
1. นางอรทัย  ชุ่มมงคล
2. นางสาวปรีญารัชน์  แสนพิมพ์
 
158 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  แดนราชรัมธ์
2. เด็กหญิงพลอย  ลุงคำ
3. เด็กหญิงอชิรญา  คุดสีรา
 
1. นางรฤณญา  ภูมิวิสัย
2. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
 
159 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  บงกชศรีจินดา
2. นางสาวสุนทรีย์  ศรีสุธรรม
3. นางสาวเมธินี  นาถา
 
1. นางรุจี  เฉลิมสุข
2. นางวรรณา  แสงคำ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรินฑา  ทองเจริญ
2. เด็กหญิงคำนวน  ลุงหลู่
3. เด็กหญิงจันทร์วลัย  หาญชาญชัยไพศิริ
 
1. นางรฤณญา  ภูมิวิสัย
2. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77.6 เงิน 37 โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวดรุณี  วาณี
2. นางสาวนิสาชล  สาท๊อก
3. นางสาวรัชนี  ทุมมัย
 
1. นางนัยน์ปพร  ดวงแก้ว
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92.58 ทอง 7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงผกามาศ  สวัสดี
2. เด็กชายพงศธร  สายแสง
3. เด็กหญิงอภิสรา  สายสนิท
 
1. นางสาวอำพันธ์  เรือแก้ว
2. นางกุลวัชรีย์  เจนจิระ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93.42 ทอง 9 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกัลญารัตน์  ลุงกอน
2. นางสาวชญานิศ  ม่วงไหม
3. นางสาวศิรดา  ชัยยุ
 
1. นางรุจี  เฉลิมสุข
2. นางวรรณา  แสงคำ
 
164 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณภา  ปานชิยา
 
1. นางสุดา  คำตัน
 
165 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 19 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์สุธี  ศรีวิเชษฐ์
 
1. นายสุรเชษฐ์  อุปกุล
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 14 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรวัชร  อุ่นดอนตอง
2. เด็กชายบุญทวี  -
3. เด็กชายโรจน์ฤทธิ์  กลิ่นเกษร
 
1. นางอัลิปรียา  ปิงหล้า
2. นางสาววรรณภา  จันทร์หอม
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นายธัญพิสิษฐ์  ที่รัก
2. นางสาวมัลลิกา  วงศ์นอก
3. นางสาวสมฤทัย  คำเถิง
 
1. นางศิริวรรณ  ทับทิม
2. นางสาวนิตยา  ฮวดนาง
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายตะวัน  ศุภากรสกุล
 
1. นางดาริกา  ธงทอง
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายอาเบต  บัวดอกตูม
 
1. นายอนุศักดิ์  แสงสรทวีศักดิ์
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กชายธันวัฒน์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวประภัสสร  ศรีธิเดช
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวแพชมพู  สายวัน
 
1. นางขวัญฤทัย  เมืองมัจฉา
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.67 ทอง 14 โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงศศิธร  วงค์แต๋
 
1. นางสาวประภัสสร  ศรีธิเดช
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 7 โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวกิติพร  มะลิวัลย์
 
1. นางสาวประภัสสร  ศรีธิเดช
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายก้องภพ  เฉลิมวรรณ
 
1. นายสถาพร  ลืนคำ
 
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง 7 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาล์มมารินทร์  อั้นเต้ง
2. เด็กชายวิทวัส  หล้ามา
 
1. นางสาวสุขุมาลย์  พนิชการ
2. นายนนทนันท์  คันธวงศ์
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายคำหล้า  นั่นตา
2. นายชาตรี  -
 
1. นายอนุศักดิ์  แสงสรทวีศักดิ์
2. นางนาฎลัดดา  คำพร
 
177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 19 โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กชายชาญวิทย์  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นิยม
 
1. นางสาวรชา  เสรีกุล
2. นางสาวประภัสสร  ศรีธิเดช