สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79.4 เงิน 17 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิติยารัตน์  บุญสูง
 
1. นางสาวอรุณ  ศรีเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์หอม  ถุงทอง
 
1. นางภูสิริน  ตาอิ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 31 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ถาวัลยสุขกุล
 
1. นางกรณ์กัญมณี  ศักดิ์ธนศิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 21 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. นางสาวพนิดา  แซ่เฉิน
 
1. นางสาวสายธาร  ธรรมธิ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 38 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  อ่อนละมูล
 
1. นางธัญทิพย์  เจริญหิรัญญกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75 เงิน 40 โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวชนนิกานต์  อินทจักร
 
1. นางสาวเทวิกา  บัตรประโคน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 41 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนาถ  จองแหลง
 
1. นางอุดมรัตน์  พจน์สุจริต
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.7 ทอง 29 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวสุมิตรา  คำลาย
 
1. นายอาทิตย์  อิ่มเย็น
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 31 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายธนวรกิช  มาขัติยะ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ศักดิ์เร็ว
3. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  บุญใส
 
1. นางสาวอภิลาภา  แห่งพิษ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. นางสาวดมิสา  สวัสดิโรจน์
2. นางสาวปารียา  คำราพิช
3. นางสาวเกษดาว  อมฤตสถาวร
 
1. นางสาวศิรภัสสร  พัฒนาตระกูลซื่อ
2. นางสาวสายธาร  ธรรมธิ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ตาดเพ็ชร
2. เด็กหญิงชลธิชา  เชิดอินตา
 
1. นางสาวพิชญ์นารา  รักหฤทัย
2. นางอรอนงค์  ไชยศรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 24 โรงเรียนไชยปราการ 1. นายพรชัย  อินบุญ
2. นางสาวสุนิสา  สิทธิกัน
 
1. นางสุนันท์  ธาราศักดิ์
2. นางสาวเทวิกา  บัตรประโคน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84.53 ทอง 11 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงชั่ง  ลุงซอ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อาจอ
 
1. นางชฎากาญจน์  อินชัยวงศ์
2. นางสาวอารีรัตน์  ศรีวิชัย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77.62 เงิน 17 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวมลจิ่ง  ลุงวิ
 
1. นางชฎากาญจน์  อินชัยวงค์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 34 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กชายชยพล  ต่วนคำ
 
1. นางสาวธัญมณี  บุญเล็ก
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 40 โรงเรียนไชยปราการ 1. นายคุณานนต์  หลิ่งห้า
 
1. นางสาวพิมพิกา  จันต๊ะเสาร์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 25 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจารุภัทร  จันทร์ฟู
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  พรมแก้ว
3. เด็กหญิงสุดารัตน  แก้วน้อย
 
1. นางสาวกิติยารัศมิ์  สรรพจารย์
2. นางสาวศิริวิมล  ใบตัน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 32 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวลลิตา  ไคร้วงค์
2. นางสาวสุพัตรา   ติยานุพันธุ์
3. นางสาวอรพรรณ  มาธวรรย์กุล
 
1. นายสิทธิชัย  ผ่องใส
2. นางสาวจุฬารัตน์  จักรบุตร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยา  แซ่เซิ่ง
2. เด็กหญิงหนุ่มนวล  ลุงติ๊
3. เด็กหญิงอาฉิ่ง  แซ่ก๋อ
 
1. นายสุกฤษฏิ์  ศรีมา
2. นางสาวปุญญิศา  สมมิตร
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 8 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  ใจย์วัง
2. นางสาวรุ่ง  ชัยตงฉิน
3. นางสาวแอนจิรา  หลวงแสน
 
1. นางสาวอัมพิกา   สุขใหญ่
2. นางสาวกาญจนา  โปธา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายณฐวัฒน์  บุญตาล
2. เด็กหญิงไพลิน  อ่อนตา
 
1. นางสาวดาววิภา  มีบุญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย  ใจแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นายสนเท่ห์  ยาวิลาศ
2. นายเกียรติศักดิ์  แสงกาศ
 
1. นายภาคภูมิ  วงศ์วรรณา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายทองทิว  ลุงคำ
 
1. นางสาวพิมพิกา  จันต๊ะเสาร์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายจิรพัส  บุญเฟื่อง
 
1. นายวัฒนศักดิ์  อัศจรรย์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 35.32 เข้าร่วม 43 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ชัย   พลพิมพ์
2. เด็กชายนภสินธุ์  ใจสม
 
1. นายธนพงศ์  อภิวงค์งาม
2. นางสหนันท์  ปัญญา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 79.54 เงิน 7 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายมน  ลุงออ
 
1. นางสาวสุขสันต์  บุญเล็ก
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 32 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภกร  นายต้อ
 
1. นางสาวอัจฉรา   แสนบุญยืน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนไชยปราการ 1. นายอธิวัชร์  เกตุทะจักร์
 
1. นางสาวพิมพิกา  จันต๊ะเสาร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงจีรัชญาฐ์  เอี่ยมโสภานนท์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ทองแดง
3. เด็กชายวิทวัส  ปัญญาอาจหาญสกุล
 
1. นางปิยพร  นันธิกูล
2. นางสาวพิราวรรณ์  ปวนแดง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49.75 เข้าร่วม 28 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกนกพร  อินต๊ะแก้ว
2. นายชลิต  ลุงต๊ะ
3. นางสาวทิพรดา  จันทร์คำ
 
1. นางสาวนฤมล  กอบแก้ว
2. นางสาวนพมาศ  แสนสุวงค์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กหญิงชลธิชา  เชาว์สุรีย์
2. เด็กหญิงณัฐพร  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงธีรดา  ทิพวงศ์
 
1. นางสาวสุพัตรี  มีสวัสดิ์
2. นางสาวกิติยา  ฉายศิริ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 33 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายตี๋เล็ก  ลุงต๋า
2. นางสาวนิด  มาหล้า
3. นางสาวปริยฉัตร  จั๋นต๊ะวงค์
 
1. นางสาวนฤมล  กอบแก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายชนากานต์  ขุนนุ
2. นายธนกฤต  ดาวแสง
3. นายพีรภัทร  วารีรัตน์
 
1. นายสิทธิชัย  จองแดง
2. นายรุ่งโรจน์  เหน่คำ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 33 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายธนพงศ์  พลายสาร
2. นายธเนศพล  จองต๊ะ
3. นายเจตชฎาภรณ์  ชุมภู
 
1. นางนภาพร  ใสศรี
2. นางสาวศิริกาญจน์  งาช้าง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 42 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงหาญทอง  ลุงซู่
2. เด็กหญิงอบ  เซียมลาย
3. เด็กหญิงอรษา  ปัญญาดี
 
1. นางสาวเกศรินทร์  ปัญญาศรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 36 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ทิพวงศ์
2. นายพีรพัฒน์  บุญเรือง
3. นางสาวสิกัญญามาศ  ทำกิน
 
1. นายนรินทร์  สายแวว
2. นายชัยวัฒน์  เกรียงชุติมา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กชายกรกฎ  ขัติยนต์
2. เด็กชายปรัชญา  จันทร์เที่ยง
 
1. นางสาวกฤษณา  บุญทาวงศ์ษา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. นายธวัชชัย   แซ่หย่าง
2. นายรัชพล   แซ่ต้วน
 
1. นางสาววิกานดา   ฟักทอง
2. นางสาวอรวรรณ  ศักดิ์ใหญ่
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 33.16 เข้าร่วม 34 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กชายทักษิณ  แสนฟู่
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์  อินต๊ะมา
 
1. นางสาวกฤษณา  บุญทาวงศ์ษา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 22 โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   มุฑิตาวงศ์
2. เด็กชายวีระชัย  แซ่เหอ
 
1. นางสาวสุพัตรี  มีสวัสดิ์
2. นางสาวกิติยา  ฉายศิริ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 24 โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวประภาพร  แซ่ย่าง
2. นางสาววริศรา  เขื่อนคำ
3. นายเคอแรง  คิงลืน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย  ใจแก้ว
2. นายสุเทพ  ลิอุบล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 42 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อมรทวีรักษ์
2. เด็กหญิงพัชราพร  ถาปะนา
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  เยเบียง
4. เด็กหญิงสุมาลี  พงศ์ไพรสัณฑ์
5. เด็กหญิงเพียงใจ  จตุรวิทย์สถาพร
 
1. นางพรนภัส  นุชวณิชกุล
2. นางสาวกนกวรรณ  กลิ่นเสาวคนธ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 41 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวทรรศิกา  ป้องคำไหล
2. นางสาวธรรมพร  ศรีปินตา
3. นางสาวนลพรรณ  พรหมเทศ
4. นางสาวมัญชุพร  แซ่ย่าง
5. นางสาวอนันตญา  เทพวงค์
 
1. นางปิยภัคร  บุญถึง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 27 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เสื้อมา
2. เด็กหญิงธนัชพร  มโนนันท์
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  รู้ดี
4. เด็กหญิงอาทิตยา  เหมยแก้ว
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เก่งกล้า
 
1. นางสาวมณทิรา  จินะโสติ
2. นายอิทธิพล  อินถา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 21 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นายธิติวุฒิ  ชุ่มเตียม
2. นายพงษ์พัฒน์  น้อยหน่อ
3. นางสาวพิมพร  น้อยสม
4. นางสาววธิดา  ทาดวงแก้ว
5. นายวัลลภ  จะแล
 
1. นายกันตพงษ์  สอนทุ่ง
2. นางณัฏยา  ไชยคำ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 11 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงจันทิรา  แซ่หลิน
2. เด็กชายตุลา  ลุงลาย
3. เด็กหญิงธนัชพร  แซ่หยาง
 
1. นายกฤษณะ  วงศ์ริน
2. นายกฤษณะ  วงศ์ริน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73.6 เงิน 30 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวกัณฑิกา  พรมมิตร
2. นางสาวพอฤทัย  พรมมินทร์
3. นางสาวพุทธิพร  ณ ศรี
4. นางสาวสุรางรัตน์  สุยะใจ
5. นางสาวสุวพัชร์  สุกันทา
 
1. นางสาวรัชฎาพร  สิงห์คำ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 76.6 เงิน 26 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลุงหม่อง
2. เด็กหญิงชฎาพร  บุญจิตรวิมล
3. เด็กหญิงฐิติวรรณ์  สนวิเศษ
4. เด็กหญิงดลฤดี  ลูกเต้า
5. เด็กหญิงนภัสสร  -
6. เด็กหญิงบุษกร  อย่าจา
7. เด็กหญิงบุษบา  ซือผะ
8. เด็กหญิงภาสิรี  จ๋าวเสรี
9. เด็กหญิงศศิมา  พรหมไพร
10. เด็กหญิงศันศนีย์  เมืองวิลัย
11. เด็กหญิงศิริกานต์  สิงค์คำ
12. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ย่าง
13. เด็กหญิงสาวินี  แสงคำ
14. เด็กหญิงสิริธร  แสหน่อ
15. เด็กหญิงสุพรรษา  ปู่ลี่
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กลิ่นเสาวคนธ์
2. นางพรนภัส  นุชวณิชกุล
3. นายอนุชิด  คำมาวัน
4. นางสาวสุภาวดี  จอกทา
5. นายวิทวัส  สุรินทร์วงค์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 24 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงฤทัยกานต์  ลุงคำ
 
1. นายธราพงษ์  ศรีสวัสดิ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง 14 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุพัตรา   ติยานุพันธุ์
 
1. นางสาวเสารสิริ   เมืองเจริญ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.8 ทอง 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กชายธนา  เมอแล
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แซ่หาง
 
1. นางสาววิจิตร  เกิดเกียรติก้อง
2. นางพจนีย์  คำแหลง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.4 ทอง 34 โรงเรียนไชยปราการ 1. นายณัฐนันท์  ปุ๊ดผัด
2. นางสาวรุ่งทิวา  จ๊ะสา
 
1. นายอลงกรณ์  ไชยราช
2. นางสาวมาลัย  พงค์กู่
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 79 เงิน 35 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์   ก้อนแก้ว
2. เด็กหญิงปรียานุช   ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงพนิดา  เป้าแก้ว
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ผันเพชร
5. นางสาวพัชรินทร์   สอาดล้วน
6. นางสาวพัณณิตา   พิมพิสาร
7. นางสาวพิมผกา   จังเกี่ย
8. เด็กหญิงสิริกร   จะแสง
9. นางสาวแสงหอม   ลายคำ
10. เด็กหญิงโยลดา   จนจิตร
 
1. นางสาววรนิษฐ์   คำลือ
2. นางสาวเสารสิริ   เมืองเจริญ
3. นางสาวศิริพร   อ๊อดต่อกัน
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  นิมิตไพรพันธุ์
2. เด็กหญิงจันทรัช  แซ่หลี่
3. เด็กหญิงดวงดาว  แซ่หลี่
4. เด็กหญิงติชิลา  ลุงแดง
5. เด็กหญิงธัญชนก  ปฐวีชุติมา
6. เด็กหญิงบางปีน  แซ่หลี่
7. เด็กหญิงมาลี  แซ่หล่อ
8. เด็กหญิงรจนา  แซ่หยาง
9. นางสาวรัชนก  จเรวงค์
10. เด็กหญิงสาริกา  แซ่หวัง
 
1. นางสาวรัตติกาล  กินณรงค์
2. นายศราวุธ  เชียงแรง
3. นางสาวชมจันทร์  สิงห์ด้วง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงชญานี  โป่งกิติ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  วงค์ไข่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  วงศ์ศรี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 33 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นายทศวรรษ  หนั่นตา
2. นางสาวพร  ชัยทองคำ
 
1. นางสาวณัฐฐิณี  คำแสน
2. นายพรชัย  จินะทา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ย่าง
 
1. นายวิชัย  สามไชย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวก่ำ  ลุงสาม
 
1. นายสุวิจักขณ์  สีสมพร
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์  กูนโน
 
1. นายธราธร  อุ่นธง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายวสันต์  หน่อคำ
 
1. นายธนากร  ศรีอุทธา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาบิง  แซ่เจ้า
 
1. นายวิชัย  สามไชย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 33 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  โกมล
 
1. นายธนากร  ศรีอุทธา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  ลังกาตุง
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 39 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายเอก   ลุงหลู่
 
1. นายเศวต  อินทวงศ์พันธุ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 39 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจาถ่วง  แซ่หลี่
2. เด็กหญิงซิงจ่วน  ่แซ่จาง
 
1. นายวิชัย  สามไชย
2. นางสุวาสิณี  วรฉัตร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายเสน่ห์   นามแสง
 
1. นายเศวต  อินทวงศ์พันธุ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายสองเมือง   นายพงษ์
 
1. นายเศวต  อินทวงศ์พันธุ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กชายคำอ่อง  ลุงจิ่ง
2. เด็กชายศุภณัฐ  ต๊ะมูล
3. เด็กชายอนุสิทธิ์  เมืองอินทร์
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นายมล  ลุงคำ
2. นายวรชาติ  ดวงรัตน์
3. นายสิทธิโชค  เพ็ญจิต
 
1. นายธราธร  อุ่นธง
2. นางปุญญาพร  ประทุม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 77.3 เงิน 12 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายกนกพล  แก้วเกตุ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์ทา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายกฤติน  เจริญใจ
2. เด็กหญิงฐิติชญา  จำปาทอง
3. เด็กหญิงนิราพรรณ  ใจแก้ว
4. เด็กหญิงปรียานันท์  อธิศักดิ์สกุล
5. เด็กหญิงอัญชิสา  ตนอารีย์
 
1. นางวิยะพรรณ  ใจแก้ว
2. นายกิตติพล  ปัญญา
3. นายศิวกร  สิงห์กันฑ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนไชยปราการ 1. นายกฤษณ์พีรัช  กุลนา
2. นายชโนทัย  พวงมาลา
3. นายณัฐนนท์  กันธะมาลา
4. นายธนดล  ธะสุข
5. นายธีรภัทร์  ฟองอินทร์
6. นายสิทธิพร  ยาชัย
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงก้อย   ปู่มู
2. เด็กหญิงจันจิรา  สันฟู
3. เด็กหญิงจันแรม  เซียมลาย
4. เด็กหญิงจิตติมา    สันคำ
5. เด็กหญิงจิรนันท์   กุนแดง
6. เด็กชายจิรพันธ์   กุนแดง
7. เด็กชายฉัตรนรินทร์   ผัดมอย
8. เด็กหญิงชมพูนุช  กองแก้ว
9. เด็กชายชัชพงษ์   คำดวงดาว
10. เด็กหญิงณหทัย   ศักดิ์งาม
11. เด็กชายณัฐภูมิ   สมหน้า
12. เด็กหญิงณิชารีย์   ปันดอน
13. เด็กหญิงดวงรัตน์   เทศพงษ์
14. เด็กหญิงนันทิยา   แสนใบ
15. เด็กหญิงนาดู๋  จะแฮ
16. เด็กหญิงบุญฑริก  ขันคำ
17. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ใจตา
18. เด็กหญิงภคพร   พลตรี
19. เด็กหญิงภัสสร  เขื่อนแปง
20. เด็กหญิงภูษณิศา   บุญยศ
21. เด็กหญิงมุก  ปัญญา
22. เด็กหญิงรุ่งนภา  สำราญ
23. เด็กชายรุ่งเรือง  ใจกาศ
24. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ปันทะนะ
25. เด็กหญิงศิริประภา  ปันทะนะ
26. เด็กชายศิวกร  เดชนรสิงห์
27. นายศุภการ  สายสินธุ์
28. เด็กชายสิทธิชัย   ธรรมชัย
29. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จะแฮ
30. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ศรีเรือน
31. เด็กชายหนุ่ม  โพธา
32. เด็กหญิงหมี่ชู  อาจอ
33. เด็กหญิงหาญทอง   ลุงซู่
34. เด็กหญิงอนิตยา  เดชะบุญ
35. เด็กหญิงอบ   เซียมลาย
36. เด็กหญิงอรษา  ปัญญาดี
37. เด็กชายอัครพงค์   กานต์นิธิกิตติกุล
38. เด็กชายเจษฎาภรณ์  กันธะวงค์
39. เด็กหญิงเนตรนภา   ปัญญาศรี
40. นายไกรวิทย์  สกิดกัน
 
1. นายอิทธิพล   ทองบำเรอ
2. นายสาโรจน์  มาหมื่น
3. นายนวพงศ์   เปียนาค
4. นางสาวเจนจิรา   เตชะรังสี
5. นางสาวนุชราภรณ์   ไข่กอ
6. นางกิตติยา   ดวงแก้ว
7. นางสาวกานต์ธิดา  วรรณชัย
8. นางทิพวรรณ์  อินสอน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 22 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายรักชาติ  ลุงซู่
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 18 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายปกาศิต  สุริวรรณ
 
1. นายอาทิตย์  อิ่มเย็น
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงเนตรนภา   ปัญญาศรี
 
1. นายอิทธิพล   ทองบำเรอ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.25 ทอง 37 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นางสาวจรรจิกา  ทาดวงแก้ว
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายธวัลรัตน์  พงศ์กู่
 
1. นางกิตติพร  พุฒแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 37 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายชัยพัฒน์   ปิ่นหย่า
 
1. นายสุตเขต   ศรีอิสรางกุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.3 เงิน 39 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กหญิงรักษิณา  สันธิ
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.6 เงิน 25 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาววณิชชา  ทิพรส
 
1. นายอาทิตย์  อิ่มเย็น
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 27 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กชายภัทรพล  ทองเจริญทรัพย์
 
1. นางสาวอัจฉรา  มะโนราช
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายญาณพัฒน์  ชูควร
 
1. นางกิตติพร  พุฒแก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.13 ทอง 15 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  เดวีเลาะ
 
1. นางกิตติพร  พุฒแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 13 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาววาษิณี  คำมูลใจ
 
1. นางกิตติพร  พุฒแก้ว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.66 เงิน 12 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายรักชาติ  ลุงซู่
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง 12 โรงเรียนไชยปราการ 1. นายณัฐนนท์  กันทะมาลา
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  เดวีเลาะ
 
1. นางกิตติพร  พุฒแก้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 23 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤทัย  อินมาใหม่
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แซ่ฉั่ว
2. เด็กชายคุณานนท์  ใจขัติ
3. เด็กชายจักรพันธ์  ล่องลาย
4. เด็กชายดุริยางค์  ขันด้วง
5. เด็กหญิงนิธิตา  บุญชุ่ม
6. เด็กชายปวเรศ  ขันใจ
7. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อ่องคำ
8. เด็กชายวีรชน  คำภีระ
9. เด็กชายศุภณัฐ  ชุณหสุวรรณ
10. เด็กหญิงอัญธิกา  จันทร์ชมภู
11. เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยศร
12. เด็กหญิงเพชรดารินทร์  ธนดาวพิจารณ์
 
1. นายมงคล  ศิลป์สุพรรณ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  สมบูรณ์ดี
2. นายจิรเดช  หมื่นเที่ยง
3. นายนภัสรพี  ตรีรัตน์ตระกูล
4. นางสาวปุณยานุช  ประพาพันธ์
5. นายพัลลภ  แหล่งชอบกฤษณ์
6. นางสาวพีรดา  ชัยชนะ
7. นางสาววริศรา  จำปาทอง
8. นางสาววิจิตรา  สูนกาย
9. นางสาววิชญาดา  ปิ่นพรหม
10. นายวิริทธฺ์พล  ราศรี
11. นายศาสวัต  ภาใจธรรม
12. นางสาวเบญจพร  ยงบรรทม
 
1. นายมงคล  ศิลป์สุพรรณ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกีรัศชยา   ยืนยงค์
2. นางสาวขวัญจิรา   วนันต์ไพร
3. นางสาวคำอิ่ง   ลุงมุ้ง
4. นายจิตต์   ปัญญา
5. นายจ๋าม   ลุงบุญ
6. นายณัฐดนัย   องค์ชัย
7. นางสาวธนพร   นายจาง
8. นางสาวธนาภรณ์   นวลศรี
9. นายธีรเดช   ยาปวน
10. นายธีรเทพ   นันตา
11. นายปรัชญา   ตั๋นพิงค์
12. นายพิชิต   สิทธิสม
13. นายภานุกร   แสนพอ
14. นางสาวรวิพร   บุญผ่อง
15. นางสาวลักษณ์ขิกา   ไยบัญทิตย์
16. นางสาววรรณภา   จินาเรือง
17. นางสาววศิกา   จันทร์คำมี
18. นางสาวศรีนยา   มโนวร
19. นายสมพงษ์   บุญคำ
20. นายสุกิจ   แซ่ลี
21. นางสาวสุทธิดา   ปัญญาเจริญ
22. นางสาวหลู่   ลุงต๊ะ
23. นายอภิวรรธน์   กุลดี
24. นางสาวอรณิชา    ลุงยาว
25. นายอรรถพล   ลบทอง
26. นายอลงกต   คำดวงดาว
27. นางสาวอัจฉราทิพย์   กันทา
28. นางสาวอำไพพร   ต้มน้อย
29. นางสาวเขมิกา   นุชฉิมภาลี
30. นายเจนณรงค์   งูใหญ่
31. นายเจษฎา   โป่อินทนะ
32. นางสาวแสงเดือน   ลุงสุ
 
1. นายสุตเขต   ศรีอิสรางกุล
2. นายสุทิวัส   ทัศน์ประสิทธิ์
3. นางสาวศศิณัฏฐ์   สกุลณัฏฐ์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายชวกร  วงศ์ศรี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุ่นคำหน้อย
3. เด็กชายนที  เวสสะสม
4. เด็กหญิงน้ำหอม  ลุงเพชร
5. เด็กชายพัชรพงษ์  ศรีนางแย้ม
6. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  ทาคำปัน
7. เด็กชายวรโชติ  บุญสม
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ธิราช
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  สิงห์โต
10. เด็กชายเจษรินทร์  ใจมาตุ่น
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สำเภาแก้ว
2. นายอลงกรณ์  ไชยราช
3. นางสาวนุจรินทร์  ลาวนันท์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.2 ทอง 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  สุริยะ
2. นายธนกฤต  ยองจา
3. นายธเนศ  เครือแสง
4. นางสาวปิยธิดา  บุญทรัพย์
5. นายพุฒิพงศ์  วารีรัตน์
6. นายวิจัย  เงินตัน
7. นางสาววิภาดา  ใจตา
8. นางสาวศศิกานต์  ศรีนวล
9. นางสาวสตรีรัตน์  หมื่นพฤกษ์
10. นางสาวเจนจิราณ์  เขียวบัว
 
1. นางสาวชิดชนก  แก้วมณี
2. นางสาวณหทัย  บุญรอด
3. นายเมษยา  เสมอเชื้อ
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยกร  ไชยหาญ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สายละออ
3. เด็กหญิงจุไรรัตน์  การะหงษ์
4. เด็กหญิงนิชาภัทร์  วงค์วรพันธ์
5. เด็กหญิงพิชชาภา  ธุงลาย
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ปวงย้อยแก้ว
 
1. นางสาวชิดชนก  แก้วมณี
2. นางสาวณหทัย  บุญรอด
3. นายเมษยา  เสมอเชื้อ
4. นางสาวกัญญ์ศิริ  จันทรศรี
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐพงษ์   หมูฝั้น
2. นางสาวธิวาภรณ์   แสงทอง
3. นางสาวปรารถนา   หนั่นต่า
4. นางสาวปวริศา   สิทธิ
5. นางสาวศุภากร   รู้การงาน
6. นางสาวสุทธิกานต์   สมราช
 
1. นางกมลวรรณ   แสงอุทัย
2. นายเศวต   อินทวงศ์พันธุ์
3. นายจงกลชัย   ใจปัญญา
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผลคำมี
2. เด็กหญิงกิตติมา  ภู่พยอม
3. เด็กหญิงทักษพร  มะโนริน
4. เด็กหญิงพิยดา  พิทักษ์เทียนชัย
5. เด็กหญิงพิรานัย  กิติตาล
6. เด็กหญิงฟ้าประทาน  ใจลังกา
7. เด็กหญิงรัตนทิพย์  ศรีกุณะ
8. เด็กหญิงรุ้งนภา  หว่อง
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สำเภาแก้ว
2. นายอลงกรณ์  ไชยราช
3. นางสาวนุจรินทร์  ลาวนันท์
4. นางสุดารัตน์  ไชยเทศ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 17 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นางสาวกัทกัท  เลิศกุลยา
2. นางสาวจุฑารัตน์  โพธิ์เวียง
3. นางสาวณัฐวดี  จันต๊ะโสภา
4. นางสาวนภาพร  รับรู้
5. นางสาวนารีรัตน์  สุดรัมย์
6. นางสาวสุธาวัลย์  มากชิต
7. นางสาวสุมารินทร์  พรมจันทร์
8. นางสาวอทิตยา  เกี๋ยงคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษกร  ยงบรรทม
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายคมภูศิษฐ์  ปฐมพงศ์เกษม
2. เด็กหญิงจึม  เซียมราย
3. เด็กชายธีรภัทร  ทองน้อย
4. เด็กหญิงนรมน  ใจวรรณ์
5. เด็กหญิงนิ่ม  เซียมราย
6. เด็กหญิงปิยวรรณ  ลุงคำ
7. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  ขาวเถิน
8. เด็กหญิงพิมผกา  ติยะ
9. เด็กหญิงมอญ  จอเมือง
10. เด็กหญิงยลดา  ซอหริ่ง
11. เด็กหญิงฤทัย  ลุงมู
12. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ถาวัล
13. เด็กหญิงหอม  ลุงทา
14. เด็กหญิงอัญชลี  ลุงยี่
15. เด็กชายเดชาธร  ผ่องพรรณ์
16. เด็กหญิงเพชรฉาย  ขาวเถิน
 
1. นายอาทิตย์  ลายแสง
2. นางสาวศุราภรณ์  ปกติ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.7 ทอง 8 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวคำแปง  จันทร
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ก้างจาย
3. นายชัยนรินทร์  หม่อมแก้ว
4. นางสาวช่อผกา  อริยะ
5. นายณัฐวุฒิ  ชัยยา
6. นายธนนันชัย  แอตุ
7. นายธนวัฒน์  สีทอง
8. นายธราดล  ดูเบี่ยง
9. นางสาวนิภาภรณ์  กล้าหาญ
10. นางสาวน้องแสง  คำแป
11. นายภากร  กองสิงห์
12. นางสาวรติกานต์  ลิจาง
13. นางสาวละอองดาว  บุตรอินตา
14. นางสาวศศิธร  สุวรรณ
15. นางสาวเบญจมาศ  สวยงาม
16. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ษาอินทร์
 
1. นายอาทิตย์  ลายแสง
2. นางสาวศุราภรณ์  ปกติ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77.4 เงิน 30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวกาญจนา  ย่านะ
2. นางสาวธนัญญา  แซ่พู่
3. นางสาวพรสวรรค์  ทิตย์อัมพร
4. นายภูวดล  บุญช่วย
5. นางสาวแพร  ปอกี
 
1. นางสาวชญาพิมพ์  กองมูล
2. นายนราธิป  พุทธวัตร
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 76.5 เงิน 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงวรัญญา  จะฝะ
2. นายสุวรรณ  แซ่ย้า
 
1. นายปัญจพัฒน์  พรวชิรวิทย์
2. นางสาวชนิศรา  อุปสุขิน
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัชชา   สิทธิเวช
 
1. นางสาวหล้าดี  สัมพันธ์สินก่อ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 72 เงิน 35 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นายกิตติธัช  จองเจน
 
1. นางสาวเตือนใจ  สุนุกุล
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.33 เงิน 32 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวัชราพรรณ   หน่อฤทธิ์
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์   อินต๊ะคำมา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวทัณฑิกา  กาซัน
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทร์หลวง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70.67 เงิน 16 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายบัญญพนต์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวศศิธร  บุญแต่ง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 23 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายสหัสวรรษ  บุญสงค์
 
1. นางกาญจณ์รพี  แก้วนาง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74.9 เงิน 37 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิ์ลดา  เทพวงษา
2. เด็กชายจิรศักดิ์  ศรีใจ
3. เด็กหญิงนรีกานต์  สายคำฟู
4. เด็กหญิงพิมพ์จันทร์  สุตัน
5. เด็กหญิงอรอนงค์  วงค์จันทร์
 
1. นายณัฐพัทธ์  รุ่งอรุณคีรีธาร
2. นางสาวภาวินี  คุณา
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 38 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นางสาวกนวรรณ  หนั่นตา
2. นางสาวกินรี  ทาธิ
3. นายชานนท์  น้อยสอน
4. นางสาวณัชรัตน์  ยะผล
5. นางสาวรัตนากร  ไข่แก้ว
 
1. นางสาวเตือนใจ  สุนุกุล
2. นายรัฐพล  ศรีชัยวงศ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77.5 เงิน 17 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์ธีรา  พีรวรรธนเมธาวี
2. เด็กหญิงทิญาดา  กมลวิสุทธิเลิศ
 
1. นางสาวภานุมาศ  ทาอินน้อย
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 41 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐพงษ์   เพียงกิจพงษ์ไพร
2. นายธนวันต์   ภววทัญญู
 
1. นางสาวมัซนีย์   แซ่ม้า
2. นางสาววิภาพร  โปธิ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 50.33 เข้าร่วม 20 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายหัสวรรษ  ละหลัง
2. นางสาวอัมภวรรณ  ระฆังทอง
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
2. นางสาวพรพรรณ  สุอ้าย
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน 29 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นางสาวอารียา  โมนัยกุล
 
1. นางทิพานิษฐ์  ไข่ทอง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.6 ทอง 13 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาลักษณ์   กันทะวี
2. นางสาวนนทกาญจน์   พานพิศุทธิ์
3. นางสาวปราณี   แซ่เกา
4. นางสาวสุกาญดา   พานจรัสแสง
5. นางสาวอัมพร   แซ่ย่าง
 
1. นางสาวมัซนีย์   แซ่ม้า
2. นางสาววิภาพร  โปธิ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวกานพลู  บุญเกิดวัย
2. นายรัชชานนท์  ต่อนบุตร
3. นายวิทวัฒน์  แก้วมณีชัย
4. นางสาวศิริพร  ใจราม
5. นางสาวสุภาพร  อินตา
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
2. นางสาวพรพรรณ  สุอ้าย
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวธนัชชา  ธีรการจินดาวงศ์
2. นางสาวอารียา  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวสุรีย์พร  จันทร์ประเสริฐ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 25.6 เข้าร่วม 16 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวปิยะธิดา  สีมา
2. นางสาววิชญาดา  คำใบ
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
2. นางสาวพรพรรณ  สุอ้าย
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70.56 เงิน 29 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงฐิติมน  พรหมรักษา
2. เด็กชายธนวัฒน์  เลิศพิพัฒนกิจ
 
1. นายภราดร  ปันชัย
2. นางสาวอัจฉราพรรณ   สิงคำโม
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 73.8 เงิน 22 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายอานนท์  วงศ์อุดม
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.79 ทอง 20 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วิชัย
2. เด็กชายณัฐพล  วิชัย
3. เด็กชายนิเวศ  บุญตัน
4. เด็กชายสุรพงษ์  ปานแสง
5. เด็กชายหลู่  คำหมู่
6. เด็กชายอติพล  ครองสมบัติ
7. เด็กชายอธิป  นายจอง
8. เด็กชายอานนท์  ริยะปา
 
1. นายพรชัย  จินะทา
2. นายกันตพงษ์  สอนทุ่ง
3. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นายกิตติกร  ศรีชัย
2. นายณัฐวุฒิ  มีทองคำ
3. นางสาวณิชการนต์  เต๋มิจ๊ะ
4. นางสาวธีรวดี  ปวนสิงห์
5. นายอภิสิทธิ์  ปอคำ
6. นายอรชุน  ปะละดี
 
1. นายปิยะพงษ์  ตาใจ
2. นายสนธยา  กะหลู่
3. นายภาคภูมิ  วงศ์วรรณา
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 70 เงิน 39 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลชนก  คำมา
2. นางสาวจิรวรรณ  ใจคำ
3. นายฉัตรมงคล  วันพระศรี
4. นายชนาธิท  ขัตศรี
5. นายทักษิณ  มหาพรม
6. นายนันทวัช  นามแก้ว
7. นางสาวฝน  แซ่หวัง
8. นายศตวรรษ  ยอดดี
9. นางสาวอาทิตยา  ชัยกันทา
10. นางสาวโสธยา  สุยะใหญ่
 
1. นายภานุวัฒน์  ติดทะ
2. นายพิริยวัตร  ติใหม่
3. นายจงกลชัย  ใจปัญญา
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงพรชลี  จะลา
2. เด็กหญิงพัชรี  คำเล็ก
3. เด็กหญิงสิรินยา  ยี่ปิว
4. เด็กหญิงสุธารส  มอก่าย
5. เด็กหญิงอุนารินทร์  ยี่ปิว
 
1. นายสุชิน  ตามี่
2. นางสาวลักษณ์สุดา  จันทร์น้อย
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70.4 เงิน 26 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นางสาวชลนิชา  งามตา
2. นางสาวณัฐกฤตา  แก้วเขียว
3. นางสาวทิพยนารี  ฟองเลา
4. นางสาวปรางแก้ว  มหาวงค์
5. นางสาววรัญญา  ปอคำ
 
1. นางสาวสิริวิมล  จันทร์บุญ
2. นายภาคภูมิ  วงศ์วรรณา
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงคำจิ่ง  ลุงอ่อน
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ใจดี
3. เด็กหญิงหลาว  ลุงซอ
 
1. นางสุนันท์  ธาราศักดิ์
2. นางสาวพิมพิกา  จันต๊ะเสาร์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 21 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกฤติยา   ลุงโอ
2. นางสาวพรทิพย์  รุ่งเรือง
3. นางสาวอรุณี   ชัยลังกา
 
1. นางกรรณิการ์   สรรพสุข
2. นางสัญญารัก  นุตาลัย
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.2 ทอง 21 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   วงค์ชัย
2. เด็กหญิงพอง   ลุงแขก
3. เด็กหญิงอรอุมา   ตุ้มจันทร์
 
1. นางนันทพร   อนุวงศ์เจริญ
2. นางสาวดลฤดี  อูปคำแดง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.2 เงิน 28 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจินดาพร   ทองคำ
2. นางสาวสินัตตรา   สุขเกษม
3. นางสาวอรัญญา   นายจะหวิ่ง
 
1. นางปาริชาติ   อมรรัตนพิบูลย์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 16 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายกันยา  จองทุน
2. เด็กหญิงบุญมี  ลุงหลู่
 
1. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
2. นางสาวสุธาสินี  ก้อนใจ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพุ่มพวง  ดีจิ่งมุ้ง
2. เด็กหญิงอริสา  เจริญคุณ
 
1. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
2. นายอรรถชัย  อ้วนคำ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 28 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นายพาณาสน์  คำอ้าย
2. นายอนวัทย์  ฟองแก้ว
 
1. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
2. นางสาวสุธาสินี  ก้อนใจ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์  แสนดวงดี
2. เด็กหญิงพวยจ๋าม  จอใส
 
1. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
2. นางสาวหอมไกร  จันทคุปต์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 24 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นายวรินทร  จองโหย่
2. นายอนุชิต  แช่หลอ
 
1. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
2. นางสาวหอมไกร  จันทคุปต์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 32 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงภูษิตา  ภูคงทอง
2. เด็กหญิงเนตรชนก  บัวละวงค์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ลาวรี
2. นายสุเทพ  ลิอุบล
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงชาริสา  ศิวายพราหมณ์
2. เด็กหญิงชุติมา  ทองสุข
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ดวงชัยยา
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายนฤเบศ  ครองสมบัติ
2. เด็กหญิงอังศุมาลิน  เหม่ถ่า
 
1. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
2. นางสาวสุธาสินี  ก้อนใจ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นางสาวนันทิพร  แก้วฝั้น
2. นายเครือลืน  ยอดคำ
 
1. นางสาวสุธาสินี  ก้อนใจ
2. นายอรรถชัย  อ้วนคำ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายปรีชาพงศ์  นพรัมภา
2. นางสาวปิยะธิดา  ประทีปเกาะ
 
1. นายณัฐภัทร  ใจหมั้น
2. นายสมฤทธิ์  ต๊ะปัน
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐกิตต์   หงษ์ทอง
2. นางสาวสุนันทา   วินาภา
 
1. นายกิตติภัณฑ์   คำธิตา
2. นายภาณุพงศ์  เลขอิน
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงกชกร  บุญประคม
2. เด็กหญิงชนิดา  ปัญญาวงศ์
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  คำกาศ
 
1. นายไพบูลย์  พันหนองหว้า
2. นายนที  นาคทอง
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐกร   ศรียานะ
2. นายพชร   ยุนะ
3. นายศรันย์   พันธุ์แสนกอ
 
1. นายกิตติภัณฑ์   คำธิตา
2. นายสุเทพ  ลิอุบล
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 19 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  สมผิว
2. นางสาวอัญชณา  อินทญาติ
 
1. นายสมเกียรติ  ดำฤทธิ์
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนไชยปราการ 1. นายธาดา  แก้วเนตร
2. นายพงษ์สิริ  จันทร์เสาร์
3. นายพันธนากรณ์  บัวอ่วม
 
1. นายชานนท์  สิทธิ
2. นายสรรค์เอ  ปาทา
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายฉัตรสิริ  วิลัยรัตน์
2. เด็กชายดัษกร  บัวหลง
3. เด็กชายศักรินทร์  มาทิศ
 
1. นายชานนท์  สิทธิ
2. นายสรรค์เอ  ปาทา
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนไชยปราการ 1. นายจิตตกร  แก้วสร้อย
2. นายธนวัฒน์  กิติรัช
3. นายอัครพล  วรรณวงษ์
 
1. นายชานนท์  สิทธิ
2. นายสรรค์เอ  ปาทา
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1. เด็กชายนิพนธ์  ยะอื่อ
2. เด็กชายพายุ  นายนะ
3. เด็กชายโชคชัย  อินต๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์  ปัญญา
2. นายกิติพงษ์  วงศ์ธิเวท
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 71 เงิน 20 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1. นายจะแฮ  จะเด๋อ
2. นายจักรรินทร์  ลุงทุน
3. นายวันจักร  ลุงทุน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์  ปัญญา
2. นายกิติพงษ์  วงศ์ธิเวท
 
149 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงจตุพร  ซวงคำ
2. เด็กชายณัฐนนท์  มูลปนันท์
3. เด็กหญิงศศิธร  พันธุพิน
 
1. นายชานนท์  สิทธิ
2. นายสรรค์เอ  ปาทา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายทวีรัฐ  แก้วชัย
2. เด็กชายทอแสง  กูนโน
3. เด็กชายพัทธพล  กันทะนันท์
 
1. นายธีรภพ  ส่งศรี
2. นายณัฏฐ์ชนนท์  วงศ์เสือ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 17 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายพร้อมพงศ์  แสนย่าง
2. นายอติพงษ์   จันทร์แก้ว
3. นายเมธาสิทธิ์   บุญใส
 
1. นายกมลศิษฐ์    ตาคำ
2. นางสาวปิยมาภรณ์   จันทร
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงณัชชา  สุรนวกิจ
2. เด็กหญิงภัทรภร  พนากำเนิดสกุล
3. เด็กหญิงสุดาพร  ตะโน
 
1. นายวิทวัส  สุรินทร์วงค์
2. นางสาวอรดา  อาทิตยานันท์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายธีรภัทร   บัวหลวง
2. นายลูนคำ   หมอกใส
3. นายศุภกิจ   สิทธิเดช
 
1. นายกมลศิษฐ์   ตาคำ
2. นางสาวปิยมาภรณ์   จันทร
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจ๋ามเงิน   ลุงหาญ
2. เด็กหญิงฐิติมา   ชีวรณ์
3. เด็กหญิงณัฐมน   อินต๊ะ
4. เด็กหญิงธารทิพย์  บุญมา
5. เด็กหญิงหมอแสง   หนั่นตอ
6. เด็กหญิงอ่อง   ปอจำคำ
 
1. นางบังอร   พรหมจอม
2. นางสาวปิยมาภรณ์   จันทร
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นางสาวจิตติกานต์  ปันดวง
2. นางสาวซื้อ  ม่านเฮือง
3. นางสาวธนพร  จองมิ้น
4. นางสาวมล  คำมั่น
5. นายวิรัช  ลุงจิ่ง
6. นางสาวสโรชา  จองอ่อง
 
1. นายณัฏฐ์ชนนท์  วงศ์เสือ
2. นายธีรภพ  ส่งศรี
 
156 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงจารวี   แซ่ก่อ
2. เด็กหญิงนภัทร  แซ่หยาง
3. เด็กหญิงสีนวล  จั่นตา
 
1. นายวสันต์  หมื่นสอน
2. นางกมลชนก  หมื่นสอน
 
157 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 20 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวกวินทิพย์  กองสถาน
2. นางสาวดวงเดือน  ลุงสู้
3. นางสาวศรัญญา  ดีแจ๊ะ
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม
2. นางบุญนิสา  สิงห์ทอง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 13 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กหญิงคำอ่อง  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ลุงหม่อง
3. เด็กหญิงอัมพร  ออมล
 
1. สิบโทนิกร  อ้ายกาศ
2. นายพรชัย  จินะทา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายกิติพันธ์  ใจปัน
2. นางสาวปิยะพร  มโนวรณ์
3. นางสาวพุทธมาศ  หลวงนวล
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีแสวง
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร  ทับสุวรรณ์
 
160 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  ลอหล่อ
2. เด็กหญิงธนาพร   โพธิระ
3. เด็กหญิงปิยพร   เตจ๊ะแก้ว
 
1. นายภานุรังษี  คงธนกฤตกร
2. นางสาวขวัญดารินทร์   พงศ์กสิณปภพ
 
161 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาววลัยลัดดา  ก่อเมือง
2. นางสาวอาชง  แซ่หว่าง
3. นางสาวแสงจันทร์  ลุงต๊ะ
 
1. นางอัญชรา  ปันโย
2. นางชัชฎาภรณ์  ทะฤทธิ์ชมพู
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กชายทนุพงค์  คำเล็ก
2. เด็กชายราชัน  รุ่งไพรพนา
3. เด็กชายวีรณัฐ  พันธุ์ภัครินทร์
 
1. นายพิชห์ชากรน์  ท้าวคำ
2. นางสาวกานต์พิชชา  ตะติยา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82 ทอง 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นายชัยวัฒน์  สอนปู
2. เด็กชายสมศักดิ์  หมื่อแลกู่
3. นายอานนท์  บุญเทิง
 
1. นายพิชห์ชากรน์  ท้าวคำ
2. นางเยาวภา  เสี้ยนไทยสงค์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90.84 ทอง 12 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ปิวรรณนา
2. เด็กหญิงชนิดาภา  แซ่จิว
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ใจทะบุญ
 
1. นางรมิดา  อินทนนท์
2. นางนงลักษณ์  เมืองแก้ว
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94.36 ทอง 6 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นางสาวจิ๋วเซียง  แซ่หมิ่ง
2. นางสาวสายชล  แซ่จาง
3. นางสาวหมิงจู๋  แซ่เกา
 
1. นายเกรียงไกร  สิงห์แก้ว
2. นางนิตยา  อัดแอ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภณัฐ   ศรีสิงห์
2. เด็กชายเดือนคำ   ลุงซู่
3. เด็กชายเอกกำพล   หลวงบุญ
 
1. นางบังอร   พรหมจอม
2. นางสาวขวัญดารินทร์   พงศ์กสิณปภพ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวกนิดา  โทเอ
2. นางสาวจาม  ส่างอ่อน
3. นางสาวนภาลัย  สุขคำ
 
1. นางบุญนิสา  สิงห์ทอง
2. นางดุจเดือน  ตั้งสมบูรณ์
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กชายกฤตินัย  นายออ
 
1. นางสาวอังคณา  อากาศรักษา
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงจารุณี  ยี่ปิว
2. เด็กหญิงดอลลี่  จะเหมาะ
3. เด็กหญิงภัทรพรรณ  จะหวะ
 
1. นายพิชห์ชากรน์  ท้าวคำ
2. นางสาวอังคณา  อากาศรักษา
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวดวงนภา  โสภา
2. นางสาววารุณี  ฉิ่นยี่
3. นางสาวศิริขวัญ  แซ่มั่ว
 
1. นางสาวอังคณา  อากาศรักษา
2. นางสาวทัศนียา  ตาแก้ว
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กชายมโนชา  แซ่จาง
 
1. นางสาวอังคณา  อากาศรักษา
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงคำ  เซียมลาย
 
1. นางสาวอังคณา  อากาศรักษา
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 18 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงชลทิพย์  ภาระกิจ
 
1. นางสาวภาณชนก  นภาพร
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวศิริพร  พิทักษ์
 
1. นางสาวทัศนียา  ตาแก้ว
 
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 23 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธนกิจ  แซ่หยิ่ง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แซ่ห่อ
 
1. นางสาวปนัดดา  ฝาเรือนดี
2. นางสาวภาวิษย์พร  กสิกุล