สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.4 เงิน 27 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงปานตะวัน  พิชิตสันต์
 
1. นางสาวสายฝน  ใจวงค์เป็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 30 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  ศิริโกมล
 
1. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 25 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พงค์ตาลูน
 
1. นางวิยะดา  ชุมรักษา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72.5 เงิน 23 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นางสาวปานชีวา  นันตา
 
1. นางอำไพ  เสวิกา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  หมีทอง
 
1. นางวรรณศรี  ซื่อตรง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 39 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายเจษฎา  หอมกลิ่น
 
1. นางสาววรางคณา  หาญจักราพิทักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายไกรศร  วินะ
 
1. นางสาวณัฐชยา  รุณผาบ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวพิมลพรรณ  ปันกุง
 
1. นางศรีวรรณ์  พรหมพันธ์ุ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทะสุยะ
2. เด็กหญิงธนิษฐา   ตันป้อม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  อุบลพันธ์
 
1. นางสายทอง  สุดเขต
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85.5 ทอง 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวชัญญานุช  วงค์ตัน
2. นางสาวพัชรรักษณ์  งานดี
3. นางสาวสุกานดา  ปันแดง
 
1. นางภาวินี  บุญธิมา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกรณ์   คำมา
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวมัทนา  อรุณสวัสดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 17 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นายลัทธพล  จานะ
2. นายอาทิตย์  แสงสรทวีศักดิ์
 
1. นางสาวอรพรรณ  ทิพนี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78.16 เงิน 18 โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กหญิงภาสินี  สุวรรณ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ไชยน้อย
 
1. นางสาวจักริศา  ศรลัมพ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 73.11 เงิน 26 โรงเรียนวชิราลัย 1. นางสาววรัญญา  ไชยกัณทา
 
1. นางสาวจักริศา  ศรลัมพ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายปัญญพัฒน์  วงษ์ดี
 
1. นางสุธิรา  แก้วมูล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 33 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายศักดิ์ชนม์  คำลอย
 
1. นางสาวสุรีย์  ปัญญาวชิโรภาส
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  สุนารินทร์
2. เด็กหญิงพรรัชดา  อินแก้ว
3. เด็กหญิงสุวิมล  รัตนกานต์กุล
 
1. นางจรัสศรี  ปวีณเกียรติคุณ
2. นางพรทิพย์  ศิระวงษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 21 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศุภวิริยะสกุล
2. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วบุญเรือง
3. นางสาวธวัลรัตน์  ศรีโพธิ์อุ่น
 
1. นายอรรถกร  ใจเดช
2. นางสาวพรไพลิน  ตาไฝ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  คำวัง
2. เด็กหญิงอธิษฐาน  ปัญญา
3. เด็กหญิงอรณิชา  รัตนชัยประสิทธิ์
 
1. นายกิจการ  กิติกา
2. นางสาวชริตรา  ฝั้นริยะ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 40 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาววาดฟ้า  สาระ
2. นางสาววาสนา  ภัทรสิริกุล
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  อานประยูร
 
1. นางสาวขนิษฐา  วรรณฤทธิ์
2. นางสักขี  ชัยพฤกษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  หงษ์คำ
2. เด็กชายบุญประพัฒน์  ตานัน
 
1. นายพิทยา  จิ๋วเจริญ
2. นายกิติศักดิ์  ติ๊บมา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 13 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นางสาวจรรยา  กุลสุพรรณรัตน์
2. นางสาวพรทิพย์  แซ่ย่าง
 
1. นางกมลรัตน์  ชัยวุฒิ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 32 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายเชิดเกียรติ  ก๋องบุญมา
 
1. นางปิยวดี  สมจิตต์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 39 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวปิยะรัตน์  โอโอ๊ด
 
1. นางสาวสมร  ปาดวง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 43.65 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  เลาว้าง
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เราจาง
 
1. นางสายฝน  ยะจรรยา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 60.36 ทองแดง 26 โรงเรียนวชิราลัย 1. นายปาณัท  อุตสาหะ
 
1. นายณัฐพล  พฤฒิสมพร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 24 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงดรัลพร  คำศิริ
 
1. นางสาวนุชธิตรา  พงศ์จิระปัญญา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนสันติสุข 1. นายทินกร  แสงสรทวีศักดิ์
 
1. นางสาวเพลิน  ใจแก้ว
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชริน  นันตา
2. เด็กหญิงนฤทัย   จันโม
3. เด็กหญิงสุปรียา  ปิยะลังกา
 
1. นางวลัยภรณ์   เขตสิทธิ์
2. นางนัยนา  จองแดง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38.25 เข้าร่วม 39 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวพัทธ์ธีราพร  อิวาง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์ต๊ะก๋อง
3. นายเอยิ  แปงใจ
 
1. นางลาวัณย์  แหวนเพชร
2. นางชนากานต์  แปงคำมูล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 24 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  พิลาสชวนพิศ
2. เด็กหญิงมาธวี  จี้เหียะ
3. เด็กหญิงเจือจันทร์  พิลาสชวนพิศ
 
1. นายเกตสุริยนต์  กลมเกลียว
2. นางพิมพ์ผกา  วงศ์ธิเวท
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.2 เงิน 32 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. นางสาวชนกานต์  มะชูแปะ
2. นางสาวมนภรณ์  มณฑาธารสวรรค์
3. นางสาวโสภิดา  ตาสิติ
 
1. นายสุทิน  จันทร์เทศ
2. นายกฤษดา  สัตย์พนา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 7 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงจารวี  ไพศาลธารา
2. เด็กชายชญานิน  คำมา
3. เด็กหญิงเอ  กันนะ
 
1. นายศรายุทธ์  สุริยะมล
2. นางสาวสุนิดา  เหล่ากาวี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.7 เงิน 36 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายปฐมพงษ์  จินา
2. นายสาโรช  ตันทะพงษ์
3. นายอณุวัฒน์  เต็มใจกูล
 
1. นายชัยวุฒิ  ไฝคำ
2. นายเกรียงไกร  อินถา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงจิรัชยา  รัตนกูล
2. เด็กหญิงนิสา  อับดุลเลาะ
3. เด็กหญิงนีรชา  พิงค์ชัย
 
1. นางนันทพร  โตจา
2. นางสาวกุลรัศมิ์  ตุงคนาคร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.2 เงิน 24 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวนพมาศ  ศรีวุฒิ
2. นางสาวปิยวรรณ  วรรณะทา
3. นางสาวพรธิดา  ทองคำ
 
1. นางนันทพร  โตจา
2. นางสาวดารุณี  กุลนา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 7 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบูรณ์สิริ  สมกัน
2. เด็กหญิงวิภวานี  เพชรมาก
 
1. นายปิยะ  ชำนาญปรุ
2. นายจักรพงศ์  จันทวงศ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 20 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กชายนายธนกร  ศักดิ์ชลธารกุล
2. นายพิทักษ์พล  เพ็ชรทอง
 
1. นายสุทิน  จันทร์เทศ
2. นายกฤษดา  สัตย์พนา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 47.83 เข้าร่วม 17 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนากร  ลุงจาย
2. เด็กชายปภพ  รักษ์มณี
 
1. นายอดิเทพ  ตุงคบุรี
2. นางสาวจุไรรัตน์  สุริยงค์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65.49 ทองแดง 17 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กชายตะวัน  ศิริชัย
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ออนเขียว
 
1. นายสุทิน  จันทร์เทศ
2. นายกฤษดา  สัตย์พนา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  บุญเรือง
2. นายวิศรุต  วงตา
3. นายอภิมุข  คำภิละ
 
1. นายทนงศักดิ์  พะวงศ์รัตน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 40 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจาม  ส่วย
2. เด็กหญิงชญานันท์  สุวรรณนัง
3. เด็กหญิงพัชรียา  บุญทา
4. เด็กหญิงเครือวัลย์  ลุงซอ
5. เด็กหญิงแสงเนิง  วงค์ทอง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ดาอินวงค์
2. นายวัชรสิน  จี๋แปง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กชายกิตติคุณ  อุปมาณ
2. นายปวเรศ  กุลวาณิชย์
3. เด็กชายภูริวัฒน์  จินนะตาล
4. นายสหวิชญ์  พรหมเทพ
5. นายอดุสิต  เชาวรรณะ
 
1. นายรุ่งศักดิ์  กันธิมา
2. นางสาวธัญพิชชา   ชัยชนะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.9 ทอง 5 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   เครื่องคำ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    แดงตาศรี
3. เด็กหญิงศรัญญา    ปาละบ่อง
4. เด็กหญิงอนงค์รัตน์   วิมลพันธ์
5. เด็กหญิงอริศรา   ใบเต้
 
1. นางสาวทิพวรรณ    แสนมงคล
2. นางปฏิพัตร   พจนาพันธ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 39 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  หุ่นโพธิ์
2. นางสาวทวินันท์  แสงบุญ
3. นางสาวธัญวรัตน์  เผ่าต๊ะใจ
4. นายศุภเลิศ  เหวยยือ
5. นางสาวแสงก่อ  ลุงจันต๊ะ
 
1. นายณรงค์วิทย์  ตรีพงษ์รัตนกุล
2. นางสาวดวงดาว  สังขะโต
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวขวัญชีวา   ใจมา
2. นายคชรัตน์   ส่งเสริม
3. นางสาวจิณณพัต   จินะ
4. เด็กชายศักดิธัช   ชุมภูปิน
5. เด็กชายศุภพงศ์   หลวงพล
 
1. นายทวิชา  ตาวินโน
2. นางสาวอรสิริพิมพ์  บริหารธนโชติ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.2 เงิน 14 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายธนภัทร์  ขันศรี
2. นายธนวัฒน์  อำนวยล้อมเจริญ
3. นายปรัญชัย  เวศยพิรุฬห์
4. นางสาวศศินันท์พร  จิรัชญาพงศ์
5. นายอณุวัฒน์  เต็มใจกูล
 
1. นายธีรวุฒิ  เชื้อพระชอง
2. นายอานนท์  ไชยฮั่ง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมลฤดี  อ่อนเมือง
 
1. นางสาวไพริน  เขื่อนแก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง 23 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวชฎาภรณ์  ตาบุญ
 
1. นายเศรษฐ์  ตุ่นมานะ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 13 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยนันท์  ลุงน่อ
2. เด็กหญิงอภิษฎา  ต่อบุญปั๋น
 
1. นางเกษณี  จรัสพันธ์ุกุล
2. นางสาวหทัยรัตน์  สมคำหล้า
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายศราวุฒิ  ใจหมี
2. นางสาวอมรรัตน์  ศรีมูล
 
1. นางพรทิพย์  มูลประการ
2. นางเพ็ญจันทร์  สมทอง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.2 ทอง 16 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงควีนนภา  คำสี
2. เด็กหญิงฆัมภิรฎา  อุ่นเรือน
3. นางสาวณัฐธิดา  ใจมา
4. นางสาวณัฐริกา  โสภา
5. เด็กหญิงนภัสกร  ม่วงทอง
6. นางสาวปพิชญา  จันยะมี
7. เด็กหญิงพิมพ์ภาพรรณ  อิวาง
8. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วิชัย
9. นางสาวมทินา  คำเวียง
10. เด็กหญิงเปมิกา  สุรินทร์
 
1. นายอนุชิต  อาจหาญ
2. นางเกษร  ครไชยศรี
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  สีสุกใส
2. เด็กหญิงอรอรัญญา  ผ่องศรี
 
1. นางมาลี  เนตรดวง
2. นายประสิทธิ์  ศิริแก้ว
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง 14 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวปิติยา  จันทร์ศิริ
2. นางสาววณิชา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวอรชร  อินทกุล
2. นางมาลี  เนตรดวง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  อิ่นแก้ว
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อารยวิจิตร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 23 โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาววนิดา  แซ่ยะ
 
1. นายธงชัย  เพียงใจ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงอชิรญา  พาใจธรรม
 
1. นางสาวไอลดา  โปทา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวนิลาวัน  เลาลี
 
1. นางสาวพงษ์สุดา  พิชิตสันต์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 20 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  เอื้องเงิน
 
1. นายสยาม  ชวนคิด
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 33 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวน้ำฝน  จิ่งต่า
 
1. นางสาวยุคุณธร  รักษ์สุวรรณ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  พิทักษ์ดำรงสุข
 
1. นายสุกลวัฒน์  แซ่ว่าง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายจักรวาล  ยาบุญนะ
 
1. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  กันธิยะ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  จี้โปทา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อารยวิจิตร
2. นางสาวไอลดา  โปทา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 36 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  แก้วบุญเรือง
 
1. นายศรายุทธ  วงศ์ไชย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวเพ็ญศรี  แซ่กือ
 
1. นายธงชัย  เพียงใจ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพันธ์  อินเหลา
2. เด็กชายธนภัทร  เลิกศิริ
3. เด็กชายธวัชชัย  ขอสีกลาง
 
1. นายนิติการณ์  ยมรัตน์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นายนันทภพ  ลีกู
2. นางสาวอัจฉรา  แสนแก้ว
3. นายเอกมงคล  จันตาบุญ
 
1. นายนิติการณ์  ยมรัตน์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายอติกานต์  กิ่งไทร
 
1. นายศุภโชค  เกษา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 18 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายศราวุฒิ  เสาร์มูล
 
1. นายวราพงษ์  ชาราษฎร์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายวรกันต์  ปัญญา
 
1. นายวราพงษ์  ชาราษฎร์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 76.3 เงิน 11 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายนันทกร  ปวนคำตื้อ
 
1. นางสาวอัจฉรา  รังสรรค์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิดาเทพ  จองคำ
 
1. นางสาวอัจฉรา  รังสรรค์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงรัญชิดา  ยาวิไชย
 
1. นายศุภโชค  เกษา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายไกรศร  วีนะ
 
1. นายวราพงษ์  ชาราษฎร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 64.6 ทองแดง 16 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วพงศ์
2. นางสาวญาดา  เพ็ญบุญ
3. นางสาวนฤทัย  แซ่ลิ้ม
4. นางสาวบุญ  สุขใส
5. เด็กชายปรเมษฐ์  ไชยเชษฐ
6. นางสาววิรากร  กิจการ
7. เด็กชายศักย์ภสิทธ์  กองตา
8. นางสาวสุปราณี  หินแดง
9. เด็กชายเชษฐ์ดนัย  หมื่นมหายศ
 
1. นายไพศาล  หลานคำ
2. นายอลงกรณ์  ดวงอาภัย
3. นางสาววธัญญา  อินทรีย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 61.6 ทองแดง 10 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวกนกพร  จ๋ามใหม่
2. เด็กหญิงกรรวีร์  เรือนสุภา
3. เด็กชายกฤษฏิ์  สังมณี
4. เด็กชายกษิดิ์เดช  ชำนาญเดชสกุล
5. เด็กชายกิตตินันท์  เลิศธรรมพิริยะ
6. เด็กหญิงชัญธิกา  บุญอภัย
7. เด็กหญิงฐิติกานต์  เต๋จ๊ะ
8. เด็กหญิงดลฤดี  ตรีรัตนวารีสิน
9. เด็กหญิงปรีญาพร  ปัญญาเครือ
10. เด็กชายปาณัสม์  ปรางค์สมบัติ
11. เด็กหญิงศิริขวัญ  ชัยมงคล
12. เด็กชายศุภกร  รุ่งสอาด
 
1. นายศุภโชค  เกษา
2. นายวัชระ  คำสุข
3. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
4. นางสาวชไมพร  ก๋าวงศ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายจิรันธนิน  อัฑเศรษฐ์กุล
2. เด็กชายฉัตรชัย  จันทร์หอม
3. เด็กชายณดล   ดวงแก้ว
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ขาตา
5. เด็กชายธนวัฒน์  กันธพันธ์
6. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พิมพ์ขันธ์
7. เด็กชายปวเรศ  ตมป่า
8. เด็กชายพีรภาส  มะณีดวงฤทธิ์
9. เด็กชายภัคพล  แก้วดวง
10. นางสาวภัฑทิราพร  สุขเกษม
11. เด็กชายภาคภูมิ  ถาวรประทาน
12. เด็กชายภานุพงศ์  กิติวงศ์
13. เด็กชายมนัสนันท์  ทาเรือน
14. เด็กหญิงรัตติกา  แก้วประชานนท์
15. เด็กชายฤทธิพร  ศรีกันทา
16. เด็กชายวรกันต์   ปัญญา
17. เด็กชายศราวุฒิ  เสาร์มูล
18. เด็กชายศุภวิชญ์  คำพลอย
19. เด็กชายสุภกร  ชำนาญ
20. เด็กชายอนุชา  บุญมา
21. เด็กชายเจษฎา  อินต๊ะวัน
 
1. นายวราพงษ์  ชาราษฎร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 72 เงิน 24 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรันดร์  สงวนประชา
2. เด็กชายพลวัชร์  ฉายากรวิทย์
3. เด็กชายวิศรุต  กาฬภักดี
4. เด็กชายศุกิจกานต์  ใจอ่อน
5. เด็กชายอรรษฎา  กูดแก้ว
6. เด็กชายเสรี  สุธรพรหมรักษ์
 
1. นายธนารัตน์  เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวอาภาวดี  ไชยทน
3. นายสรรเสริญ  ธรรมคุณ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 72 เงิน 32 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายคริส  ศักดาทร
2. นายจตุพร  อินต๊ะหล้า
3. นายชูศักดิ์  กัณธรรม
4. นายธวัช  ปัญญาเจริญ
5. นายสายธารทอง  บุญเจริญ
 
1. นายปฐมพงษ์  คำมูล
2. นายณรงค์กรณ์  อินทะมา
3. นายศุภโชค  เกษา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.4 ทอง 7 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายกันต์ธร  จะฟะ
2. เด็กหญิงคำหล้า  ลุงกอ
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  ต้นสัก
4. นางสาวจิ้งฟง  แซ่หวัง
5. เด็กหญิงจุฑาภัทร  วรรณวงศ์
6. นางสาวชญาดา  ใจเที่ยง
7. เด็กหญิงชลกาญจน์  สุวรรณนัง
8. นางสาวณัชชา  ทำบุญ
9. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปราณสุข
10. เด็กหญิงณัฐชยา  เย็นตา
11. เด็กหญิงณัฐฑริกา  อินทะวรรณ
12. นายณัฐวุฒิ  มาอุด
13. เด็กหญิงณิฐฌา  วงศ์แดง
14. นายธนวัฒน์  อารีมิตร์
15. นางสาวธัญวรัตน์  เรือนวิน
16. เด็กหญิงนันทิพร  วันจันทร์
17. เด็กหญิงนิราวัลย์  แก้วสาย
18. เด็กหญิงนุ  ลุงวะ
19. เด็กหญิงผกาทิพย์  คำจา
20. เด็กหญิงพรพิมนต์  ปันแดง
21. เด็กหญิงพรรณระวี   ลุงตา
22. เด็กหญิงพรรพษา  เจริญศรี
23. เด็กหญิงพิชชาภา  เทวิน
24. นางสาวพิณทาทอง  นนทบท
25. เด็กหญิงฟ้าใส   ลุงกอ
26. นางสาวภัทรวดี  คำมา
27. นายมินทร์ธาดา  รินใจ
28. นายรัชชานนท์  บุญแต่ง
29. เด็กหญิงลัคณา  สายสิงห์
30. เด็กหญิงวริศรา  อนุหวัน
31. เด็กชายวัน  ลุงคำดี
32. นางสาวศุภมาศ  ขัตติยะ
33. เด็กหญิงสิริพรรณวดี  นาคสินท์
34. เด็กหญิงสุขพัด   คำหมาย
35. เด็กหญิงอรชร  ปินตา
36. เด็กหญิงอัณณ์ชญาณ์  ฉัตรธีวรรณ
37. เด็กหญิงเจนจิรา  วงศ์ษาวรรณ์
38. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ตานุ
39. นายเรืองศักดิ์  ฝันดี
40. เด็กหญิงใยฝ้าย  ลุงใส
 
1. นายรุุ่งชาย  เย็นตา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 31 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายอภิรักษ์   ม่วงมัน
 
1. นางสาวเสาวรส  นันต๊ะภูมิ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายขจรยศ  นารายณ์
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรันธนิน  สุบจี่
 
1. นายรุ่งชาย  เย็นตา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 27 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวธัญวรัตน  เรือนวิน
 
1. นายรุุ่งชาย  เย็นตา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายฟรัยซาน  วานอ
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  การคนซื่อ
 
1. นายคเณศ  กันทะเนตร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญโพยม  สุนันต๊ะ
 
1. นายสรรเสริญ  ธรรมคุณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.6 เงิน 34 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นางสาวชีวาพร  นภาคีรีรมย์
 
1. นายสรรเสริญ  ธรรมคุณ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กชายปฏิพัธน์  ทวีรเพชรัตน์
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ปรีชามานพวงศ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  การคนซื่อ
 
1. นายคเณศ  กันทะเนตร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 8 โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กหญิงแคลเธอรีน จูลิกา  ซูซา
 
1. นางสิริลักษมี  สมเกตุ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง 6 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวยูเรีย  เฮเลบาน
 
1. นายคเณศ  กันทะเนตร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.75 เงิน 33 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายชานน  เจนสวัสดิ์วงศ์
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 27 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกรดา   มณีสม
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 9 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. นางสาวกิรณา  สิริภาณุพงศ์
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ปรีชามานพวงศ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 9 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวฐิติชญา  อินทร์เรือง
2. นางสาวนฤมล  ยิ่งคุณ
3. นางสาวปนัดดา  นิพนต์
4. นางสาววณิชชา  ยิ่งรักชัย
5. นางสาววริยาภรณ์  เทพสุวรรณ
6. นางสาววิลาสินี  สมบุญกันตวัฒน์
7. นางสาวศศิธร  วาริชาติ
8. นายสมรภูมิ  คณรังษี
9. นางสาวสุชาดา  จันทร
10. นางสาวสุญาดา  ม่วงพิณ
11. นายอรรถโกวิทย์  บุญมา
 
1. นายฤทธิกุล  ธรรมกุล
2. นายธนัท  วงศ์สุนทร
3. นางสาวศวิตา  ฉายาบล
4. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุทธินิล
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เลาว้าง
3. เด็กหญิงจันนิดภา  แซ่ลี
4. เด็กหญิงจิตรกัญญา  เลามาเยี่ย
5. เด็กชายชาตรี  ชปนมนต์
6. เด็กหญิงชุติมา  เจริญเจ้าสกุล
7. เด็กหญิงญาณภา  แซ่ลี
8. เด็กหญิงญาดา  ลุงสุ
9. เด็กหญิงณุตตรา  มาเยอะ
10. เด็กชายทองชัย  ธรรมะหนุนลาภ
11. เด็กหญิงทัศนีย์  รักษาวารีเลิศ
12. เด็กหญิงนพมาศ  หมื่นอ้าย
13. เด็กหญิงนริศรา  ตุ่นป้อ
14. เด็กหญิงนิมมิตา  สมริน
15. เด็กหญิงนิรันดร์  สงวนประชา
16. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พลดร
17. เด็กหญิงฝนทิพย์  มรุพงศ์
18. เด็กหญิงพรลิดา  บรรจงวรฉัตร
19. เด็กหญิงพรวดี  ดุเจโต๊ะ
20. เด็กหญิงพิชชาพร  นิยมกิจ
21. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ปันดี
22. เด็กชายภาคภูมิ  นิยมกิจ
23. เด็กหญิงรัชฎา  อร่ามเวชวิบูลย์
24. เด็กหญิงรัตนาวลี  จันทร์เทศ
25. เด็กหญิงรุ่งทิตย์พร  ชื่นสุขจำเริญกุล
26. เด็กหญิงลลิดา  บุญวงค์
27. เด็กหญิงวรานุช  แซ่เจ๊า
28. เด็กหญิงวิภวา  แซ่ลี
29. เด็กชายวีรพล  ฉิมนาคเงิน
30. เด็กชายสรวิชญ์  ยานะ
31. เด็กหญิงหมวย  สมพงษ์
32. เด็กหญิงอชิรญา  ธรรมชาติสถิต
33. เด็กหญิงอธิชา  ดำรงเกียรติไพร
34. เด็กหญิงอริสรา  มาขันธ์
35. เด็กหญิงเกสรา  ฉิมนาคเงิน
36. เด็กชายเกียรติคุณ  แสนคำ
37. เด็กหญิงเครือวัลย์  ธีระวงศ์
38. เด็กหญิงเพ็ญโพยม  สุนันต๊ะ
39. เด็กชายเรวัต  มหาวัน
40. เด็กหญิงแสงระวี  จรูญบุญทวี
 
1. นายสรรเสริญ  ธรรมคุณ
2. นายธนารัตน์  เชื้อเมืองพาน
3. นางสาวอาภาวดี  ไชยทน
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 8 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายดนุพล  เฉลียว
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  วัฒนวงศ์
3. เด็กชายภูมินพัทธ์  อุดมโชควิวัฒน์
4. เด็กหญิงวรวลัญช์  ศรีนวล
5. เด็กชายศรัทธาภพ  ภัทรนิรันดร์กุล
6. เด็กหญิงศุภิชญา  พุทธิ
7. เด็กหญิงสุธีกานต์  รินคำ
8. เด็กชายอรรถกร  คันธวงศ์
9. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  วงศ์รินทร์
10. เด็กชายเศรษฐดา  ศรีสงคราม
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
2. นางสาวชไมพร  ก๋าวงศ์
3. นางศิริพร  อินทร์ปาน
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 40 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  น้ำปุ่น
2. เด็กหญิงคำลุ  ลุงส่วย
3. เด็กหญิงจ๊อม  สายทอง
4. เด็กหญิงดาวประกาย  ข่ายคำ
5. เด็กหญิงปานวาด  อนุกูล
6. เด็กหญิงพิกุล  แก้วตา
7. เด็กหญิงสุพัตรา  สมแก้ว
8. เด็กหญิงหลู่  ลุงกอ
 
1. นางสาวสาวิตรี  บุตรนิยม
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ชมภู
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 33 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ยานะใจ
2. นางสาวกัญญารัตน์  นาโนพรม
3. นางสาวนวล  ลุงมะ
4. นางสาวบุญยานุช  โพธิ์ทอง
5. นางสาวลลิตา  จริยา
6. นางสาวสุดาพร  ธรรมสิทธิ์
7. นางสาวสุริวิภา  จูกระโทก
8. นางสาวอัฐภิญญา  อินต๊ะวงค์
 
1. นายยุทธพงศ์  จีโนสวัสดิ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 19 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญาดา  วงค์ดี
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ตาวะละ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ใจมี
4. เด็กหญิงธารารัตน์  กุยแก้ว
5. เด็กหญิงพิชชาภา  มีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงวราลี  วงษ์สุวรรณ์
7. เด็กหญิงวิลาสินี  ผัดมอย
8. เด็กหญิงวีร์สุดา  หาญใจ
9. เด็กหญิงศรีสุดา  ศิริวรรณ
10. เด็กหญิงศศิกานต์  ญาราช
11. เด็กหญิงสุชานันท์  ไชยชนะ
12. เด็กหญิงสุทธิดา  ปัญญาเจริญ
13. เด็กหญิงสุพรรษา  ฟูสวัสดิ์
14. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีคำฝั้น
15. เด็กหญิงอมลธีรา  พันทอง
16. เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์ป๋า
 
1. นายกฤศวัฒน์  อนันตนริศกูล
2. นางสาวรัญชญา  ชัยอุปละ
3. นางสาวบุษบากร  ติ๊บโครต
4. นายณรงค์  คำแก้ว
5. นางสาวอภิญญา  แก้วถา
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.3 เงิน 14 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกฤตติกา  แก้วอ้าย
2. นางสาวกัญจนพร  แก้วคำ
3. นายกัณณ์  ณ เชียงใหม่
4. นางสาวจิรัชยา  ก้อนแก้ว
5. นางสาวทิชากาญจน์  แขกเมือง
6. นายธนโชค  บุญธิมา
7. นางสาวนภสินธุ์  ปุณณวนิช
8. นางสาวพลอยไพลิน  ศิลป์เจริญ
9. นางสาวยุพรัตน์  คำอ้าย
10. นางสาวศศิวิมล  สุจาแสน
11. นางสาวศินาพร  บุญมา
12. นายศุภวิชญ์  กันแดง
13. นางสาวสว่างนภา  เมืองมา
14. นางสาวสุวณีย์  ทารักษ์
15. นางสาวอรทัย  ตันสุวิทย์
16. นายโทมัส  เพเลกิโน
 
1. นายกฤศวัฒน์  อนันตนริศกูล
2. นางสาวรัญชญา  ชัยอุปละ
3. นางสาวบุษบากร  ติ๊บโครต
4. นายณรงค์  คำแก้ว
5. นางสาวอภิญญา  แก้วถา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77.4 เงิน 30 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กชายกิตติภพ  แสงเท้า
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หงษ์ทอง
3. นายพงศกร  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงวรรณนภา  ุนุลาย
5. เด็กชายไชยภพ  แซ่ลี
 
1. นายชัยวิเชียร  เช่งยะ
2. นางจิราภรณ์  ทองสิริ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงกวิสรา   มะริด
 
1. นายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 19 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. นางสาวธัญพิชชา   สาครธัญวิทย์
 
1. นายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 16 โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กหญิงวรงค์รัตน์  คิดเลิศล้ำ
 
1. นางสาวมาลี  วิชิตผลไพบูลย์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง 19 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นางสาวศิริพรรณ  บุญลือ
 
1. นางสาววริศราภรณ์  สัจจะพัฒนกุล
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงลิลลี่ ลลินี   ออร์ด
 
1. นายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. นายเอกราช   ลาพา
 
1. นายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.6 ทอง 6 โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กชายธนกฤต  แก้วคำ
2. เด็กหญิงพีรยา  เพรชใส
3. เด็กหญิงภัทรกันย์  ฉัตรกาญจนรักษ์
4. นายภัทรพล  กันทาวัฒน์
5. เด็กหญิงแคลเธอรีน จูลิกา  ซูซา
 
1. นางสิริลักษมี  สมเกตุ
2. นายอาทิตย์  ศรีจันทร์ดร
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 23 โรงเรียนวชิราลัย 1. นายธนวัฒน์  เมฆคะ
2. นางสาวธัญชนก  ยาโน
3. นางสาวปาลิกา  ศิริรัตน์
4. นายยงยุทธ์  สั่นสะท้าน
5. นางสาววรพิชชา  เมทะโว
 
1. นายอรรถพล  มาดูลเวช
2. Mrs.Daisy  Silvestre
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงจิตนภา  ทัตพงศ์สกุล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ประโยงค์รักษ์
 
1. นายรักเกียรติ  แซ่เจียง
2. MissLiu  Jing
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.83 ทอง 5 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายธงไท  อนุวงค์
2. นางสาวธนัญญา  ลีวิสุทธิกุล
 
1. นายสืบพงศ์  กุศลพิทักษ์พงศ์
2. นางสาวขนิษฐา  อัชฌาสุทธิคุณ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 75.33 เงิน 13 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตยะ  ปั๋นแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐปัณฑ์  ศรียะ
 
1. นางกมลฉัตร  รานรินทร์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.33 เงิน 20 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  อินดี
2. นายสฤษฎ์วุฒิ  ตุ้ยหน้อย
 
1. นายเตธรรศ  ชำนาญเสือ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายคิมหันต์  พิทอนวร
2. นายมณเฑียร  สิทธิกูล
 
1. นางพัชรินทร์  สุกันธา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 72.5 เงิน 33 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นางสาวดวงดาว  แซ่ย่าง
 
1. นายพิทยา  จันทร์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.33 ทอง 5 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกมลชนก  บุญมา
 
1. นางสาวอัศวินี  กิติกุล
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.3 ทอง 11 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  จันทาพูน
2. นายธนกฤต  เด็ดดวงเดือน
3. นางสาวบุษยมาส   สมบูรณ์
4. นางสาวปานวรินทร์   อิ่นคำ
5. นางสาวอริสรา  แดงลังกา
 
1. นางสาวจิณณ์ณิชา   ตาคำ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  เลิศพฤกษ์พนา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.99 เงิน 18 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ปัญญานนท์
2. นางสาวกานต์ชนิต  สุริยะ
3. นายธนนท์ชัย  ศรีวิชัย
4. นายวิทวัส  สัมโพธิวงศ์
5. นายศิวกร  วณีสอน
 
1. นายเตธรรศ  ชำนาญเสือ
2. MissFukada  Mei
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 71.5 เงิน 10 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกชามาส  แก้วสระแสน
2. นางสาวประกายฟ้า  เลาย่าง
3. นางสาวศุกลภัทร  บุญศรี
4. นางสาวหงญาดา  ภาคิณวณิชญากุล
5. นางสาวหฤทัย  จรัสเสนากุล
 
1. นางพัชรินทร์  สุกันธา
2. นางสาวดาวรรณ  พรมไชย
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 72.6 เงิน 5 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวจิณห์นิภา  แพงดวง
2. นางสาวจิณห์วรา  แพงดวง
3. นางสาวณัฐริกา  หล้าคำแดง
4. นางสาวปพิชญา  ชัยวงค์
5. นางสาวเกศกรรณิกา  หล้าตุ้ย
 
1. นางสาวศรัญญา  อินทวิชัย
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.69 ทอง 7 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวณิชาภา   เตจ๊ะนา
2. นางสาวศิริลักษณ์   ปุ๊กถา
 
1. นางสาวจิณณ์ณิชา   ตาคำ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  เลิศพฤกษ์พนา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.66 เงิน 13 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายจิรายุ  ชมภูป่า
2. นายอดุลวิทย์  วรรณศรี
 
1. นายเตธรรศ  ชำนาญเสือ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 36.6 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวดวงใจ  คำต่อม
2. นายสิรวิชญ์  ศิริภา
 
1. นางพัชรินทร์  สุกันธา
2. นางสาวดาวรรณ  พรมไชย
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73.19 เงิน 26 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงพรธิตา  กล้าแข็ง
2. เด็กหญิงเบญญาลักษณ์  จอมแปง
 
1. นางสาวบงกชกร  จอมเตปิน
2. นายศิลป์ชัย  แซ่เท้า
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68.77 ทองแดง 30 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายพงษ์สิริ  จันทร์ฟู
 
1. นายสิริชัย  อรุณปิติชัย
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.86 ทอง 29 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายกาญจนโชติ  อาจคำ
2. เด็กชายจอม  มนใส
3. เด็กชายจ๋ามทุน  แสงศรี
4. เด็กชายฐิติรัฐ  ทนน้ำ
5. เด็กชายนันทนัท  นันต๊ะสิงห์
6. เด็กชายสุธีนันท์  ตาสา
7. เด็กชายอานนท์  บุตรเขียว
8. เด็กชายเท  ลุงคำ
 
1. นายปรีชา  กันทะชัย
2. นางปิยะนันท์  พลวัน
3. นางสายฝน  ยะจรรยา
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.15 ทอง 20 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์  จินตะณา
2. นางสาวชื่นจิตร  จันทะแพ
3. นายธนกร  ปันปี
4. นางสาวธัญยพร  แก้วจันทร์
5. นายธีรภัทร  เกิดสมจิตต์
6. นางสาวปัณฑิตา  ปัญญาแก้ว
7. นางสาวพรพิมล  สุยะ
8. นางสาวพรไพลิน  เหมยดวง
9. นายพิพัฒน์  ขันทอง
10. นายวุฒิพงษ์  สุทธเสน
 
1. นางสาวอรสิริพิมพ์  บริหารธนโชติ
2. นายจรัล  กาอินทร์
3. นางใจทิพย์  แก้วมงคล
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 22 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรประภา  เรือนมูล
2. เด็กหญิงภัคนันท์  แสนปุก
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  เขื่อนคำแสน
4. เด็กหญิงรวิภา  ต้นตระกูล
5. เด็กหญิงวชิรพร  ปุกอิ่น
 
1. นางชุลีกร  รักชาติ
2. นายธนธรณ์  สมผัด
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 72.3 เงิน 22 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวดวงหทัย  อินต๊ะคง
2. นางสาวนภสร  มีใจ
3. นายพัฒนพงค์  ไชยวงศ์สิงห์
4. นางสาวสุชัญญา  สิงห์สู่ถ้ำ
5. นางสาวอารียา  กาวี
 
1. นางสุรีย์พันธ์  ชัยศักดิ์
2. นางสาวสุนิษา  จำปาศรี
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.8 ทอง 14 โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ดีบุรี
2. เด็กหญิงธัญญานุช  แสงทิพย์
3. เด็กหญิงนวพร  พรหมวงค์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ปินชัย
2. นายวิทยา  ตะนันกลาง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70.6 เงิน 20 โรงเรียนวชิราลัย 1. นายพัฒน์ฐพงษ์  กันทา
2. นางสาวศิริพร  อาญาเรือน
3. นางสาวสุกัญญา  หอมสอาด
 
1. นายวิทยา  ตะนันกลาง
2. นายเกียรติศักดิ์  ปินชัย
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.6 เงิน 31 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนีรนุช  ใจคำ
2. เด็กหญิงศรุตา  ไทยใหญ่
3. เด็กหญิงสุชานาฏ  จันทร์ดี
 
1. นางสาวเกศรินทร์  สายสอิ้ง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  แก้วลูน
2. นางสาวนัทธมน  ศรีวิชัย
3. นางสาวเมษยนันท์  ถุงเสน
 
1. นางรวิวรรณ  ปีอาทิตย์
2. นางสาวมลวิภา  ชนะทิพย์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 10 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายกฤตัชญ์ภาส  ภาณุดิถีกุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อินกองงาม
 
1. นายสหพล  อ่อนหลวง
2. นางสาวศุภพร  วันโน
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 26 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  จักษุตน
2. เด็กชายภูผา  โพธิ์นอก
 
1. นางศิริวรรณ์  ไชยภักดิ์
2. นายวิทยา  วงอินทร์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 35 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายปรัญชัย  เวศยพิรุฬห์
2. นายอณุวัฒน์  เต็มใจกูล
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 33 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายจรรยวรรธ  ไทรงาม
2. เด็กชายนภสินธ์ุ  นันทิเดชาพันธ์
 
1. นายสหพล  อ่อนหลวง
2. นางสาวศุภพร  วันโน
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 37 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายณัฐนนท์  ยาวิละนนท์
2. นายอนวรรตน์  อัครพงศ์ทิพากร
 
1. นายวีระ  แสงแก้ว
2. นายสหพล  อ่อนหลวง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายศรวิทย์  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยากรณ์
 
1. นายวิทยา  วงอินทร์
2. นางศิริวรรณ์  ไชยภักดิ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ทาอิ่นคำ
2. เด็กหญิงสุเมธสา  พรมสุข
 
1. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
2. นางสาวกิตติยา  บุญนาม
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.2 เงิน 30 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายณัฏฐพล  ปันจุติ
2. เด็กชายอ้อย  สีกากุล
 
1. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
2. นางสาวกิตติยา  บุญนาม
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวทิตยา  สมธรรม
2. นายวงศธีร์  วัฒนกิตติรัตน์
 
1. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
2. นางสาวกิคติยา  บุญนาม
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63.25 ทองแดง 15 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายฐนศักดิ์  กันทา
2. นายภาณุวิชญ์  เปี่ยมเจริญ
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายธนสิน  ศรีวิชัย
2. นายพงษ์สิริ  จันทร์ฟู
 
1. นายประธาน  ลิปตะสิริ
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายกานต์ระพี  คำพรหม
2. เด็กชายมนัสทวี  คำวังสวัสดิ์
3. เด็กชายอานนท์  วงษ์พันธ์
 
1. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
2. นายบทมากร  ฤกษ์อภิวาทย์
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวธิดาเทพ  วงศ์ล้อมนิล
2. นางสาวนิรัชพร  ดุลยธรรมภักดี
3. นางสาวลลิตา  คำสาคู
 
1. นายวีระ  แสงแก้ว
2. นายสหพล  อ่อนหลวง
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวชลิดา  ตาบุญ
2. นายพฤทธิพงศ์  สวยพัน
 
1. นายสุทธิพร  ต้นเถา
2. นางณัฎฐนิช  เผ่าพันธุ์
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายนครินทร์  คีรีคุปต์ปกรณ์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ถามดี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปัญญาทอง
 
1. นายสหพล  อ่อนหลวง
2. นางสาวศุภพร  วันโน
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายขจรศักดิ์  ศรีอินทร์นพ
2. นายชนกนันท์  กันธะวิลา
3. นายวรปรัชญ์  เยี่ยมไพศาล
 
1. นายสหพล  อ่อนหลวง
2. นางสาวศุภพร  วันโน
 
152 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  รังทะษี
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นิติกิจไพบูลย์
3. เด็กชายวงศ์วรัณ  พัวธนาโชคชัย
 
1. นายสหพล  อ่อนหลวง
2. นางสาวศุภพร  วันโน
 
153 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนวชิราลัย 1. นายกลวัชร  แก้วมูล
2. นายชิติพัทธ์  บุญทายศ
3. นายธนวิทย์  บุญวิจิตร
 
1. นายกีรติ  ทรัพย์จุล
2. นายสิรภพ  อุตสม
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรชวกร  ลุงแดง
2. สามเณรตาลหลู่  แสง
3. สามเณรทรงวุฒิ  บรรพตเกศคีรี
 
1. พระวิฑูรย์  อินฺทปญฺโญ
2. นางปราณี  คชนิล
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรบวรพจน์  ทาปาละ
2. สามเณรศุภณัฐ  ม้าสดร
3. สามเณรเรืองอำนาจ  ดีอูป
 
1. พระทวีชัย  คมฺภีรโต
2. พระพิเชษฐ์  ปิยธมฺโม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรพนม  ทรงคีรีบรรพต
2. สามเณรวิษณุ  กาลพัฒน์
3. สามเณรเกรียงไกร  กองเจ
 
1. นางสาวเกศริน  ศรีวิลัย
2. พระทวีชัย  คมฺภีรโต
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 18 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรพรมนัส  อยู่เปา
2. สามเณรศักดิ์สิทธิ์  สิงทร
3. สามเณรอาทิตย์  คำน้อย
 
1. พระพิเชษฐ์  ปิยธมฺโม
2. นางสาวเกศริน  ศรีวิลัย
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกรกนก  แสงท้าว
2. เด็กหญิงชุติมา  ถนอมวรกุล
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แสงท้าว
4. เด็กหญิงนฤมล  แสงท้าว
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนโซ้ง
6. เด็กหญิงเม้า  ใจมั่น
 
1. นางสาวดวงทิตย์  ศรีธิอ้าย
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  เป็งเรือน
2. นางสาวณัฐพร  ก้อนแก้ว
3. นางสาวปลายฟ้า  ชะลา
4. นางสาวศิริธิดา  ดวงบุปผา
5. นางสาวสุปรียา  พรอ้าย
6. นางสาวสุพรรษา  ชมพูนุทแจ่มจรัส
 
1. นางอัมรา  สารณาคมม์กุล
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศิริแก้ว
3. นางสาวมุทิตา  กาปวน
 
160 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  คงแหลม
3. เด็กหญิงวาสิตา  ใจใหม่
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง 33 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นางสาวคำเย็น  ปันทะ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ส่างหน่อ
3. นางสาวศศิวิมล  ปัญญาแปง
 
1. นายกิจการ  กิติกา
2. นางวราภรณ์  อินต๊ะทา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 41 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กหญิงญาณี  แสงเท้า
2. เด็กหญิงปวีณา  รุ่งสุดฟ้า
3. เด็กหญิงเขมิกา  เลาโซ้ง
 
1. นางสาวอนงค์  ศรีวิชัย
2. นายสัมพันธ์  คีรีไพรภัคดี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  บุญจู
2. นางสาวสรัลชนา  อิสระรุ่งโรจน์
3. นางสาวสินิทรา  สว่างบุญมี
 
1. นายปราโมทย์  สารณาคมน์กุล
2. นายประพันธ์  ป้อมเผือก
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มอยแสน
2. เด็กหญิงพรชนก  สมโน
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ตานวล
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยวงค์
2. นางวัชรี  ทาวงค์
 
165 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวพัทธมน  ปันถา
2. นางสาวศศิธร  พุทธิมนต์
3. นางสาวสุภารัตน์  นิลสุภา
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยวงค์
2. นางวัชรี  ทาวงค์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสาธินี  บุญมา
2. เด็กหญิงสุธิดา  ผาสุก
3. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์ไชย
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นางสาวนันทา  สุทธิเจริญ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.2 ทอง 17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกัญจน์ชญา  แซ่ล่า
2. นางสาวกาญจนา  ปัญญากา
3. นางสาวชลิดา  จิตตะไสย
 
1. นางมุทิตา  กาปวน
2. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92.3 ทอง 8 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  วิยะ
2. เด็กชายสรวิศ  สุขใส
3. เด็กหญิงอักษราภัค  แซ่เล้า
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นางสมพร  ศิริรัตน์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85.36 ทอง 35 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายจารุวัฒน์  รุจิมนัส
2. นางสาวณัฏฐรินีย์  ธรรมรัตน์
3. นางสาววิชุดา  สุขสำราญ
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศิริแก้ว
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เมืองด้วง
2. เด็กหญิงภาวิดา  ใจน้อย
3. เด็กชายสิรภพ  ณ เชียงใหม่
 
1. นายณรงค์  คำแก้ว
2. นางสมพร  ศิริรัตน์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวนภัสรา  พรมเกษา
2. นายบุญยชา  เพ็ญจันทร์
3. นางสาวปรางค์ทอง  แก้วคำมา
 
1. นางสมพร  ศิริรัตน์
2. นายณรงค์  คำแก้ว
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายภคณัฐ  เลื่อนวงษา
2. เด็กหญิงสิรินยา  เป็งใจ
3. เด็กชายอนุพงษ์  มหาสุวรรณ
 
1. นางสุธิตา  เขื่อนรัตน์
2. นางจิตรา  ทาคำแปง
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กชายปฏิญญา  กาวีย์
 
1. นางสาวสุปิพร  บุญตัน
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายวทัญญู  จันทร์เที่ยง
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายอธิชาติ  หล้าบุญตัน
 
1. นางจันทร์ทรา  ยศสมแสน
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินยา  คำหล้า
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.33 ทอง 4 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิสอน
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 27 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. นายกรวิชญ์  ลือม๊ะ
 
1. นายชัยวิเชียร  เช่งยะ
 
179 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 33 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กชายคมสันต์  พรพนาวัลย์
2. เด็กชายนนธวัฒน์  ตาจุมปา
 
1. นางสาววรวลัญช์  จัตุกุล
2. นายศุภสิทธิ์  ทาทอง