สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 31 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงเพลงอัปสร  กรรณิกา
 
1. นางสาวธนิสสรา  ไมตรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวจิรารัตน์  กุศล
 
1. นางสาววรัญญาภรณ์   นาถา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงนภัสรพี  อินทรองพล
 
1. นางสาวเดือนฉาย  ล้อมเขตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวสุพรรณี   แสนสุขอุดมสิน
 
1. นางนฤมล   จอมธรรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาเหล็ก
 
1. นายประจักร์  ศรีวิทะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวญาณิกา  เชื้อวิญญาณ
 
1. นางอังคณา  สุปน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 39 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงนพมาศ  มุ่งหมาย
 
1. นางสาวปาริชาติ   เรือนวิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.9 ทอง 13 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายจรัณ  หนักแน่น
 
1. นางสาวชนิศา  พุทธเหมาะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60.66 ทองแดง 36 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ทิพย์สอน
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ร่มโพธิ์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสงสรทวีศักดิ์
 
1. นางสาวณิชากร  อินต๊ะคำ
2. นางสาวอาบทิพย์  สุรักษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 39 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกรรณิการ์  สำราญศรี
2. นางสาวจิราพร  ฝั้นแยง
3. นางสาวรุ่งนภา  บุญมา
 
1. นางชุมศรี  คุณยศยิ่ง
2. นายสมคิด  เมืองวงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงจิราพร  จันตา
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ใจชมชื่น
 
1. นางสายสุนีย์  พลอยศรี
2. นายอำนวย  ธรรมขันแก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 24 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวปรียานัฐ  เขียวคำ
2. นางสาวศศิกาญจน์  มหายาโน
 
1. นายณัฐพงษ์  กาญจนา
2. นายสมคิด  เมืองวงค์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 63.44 ทองแดง 39 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พระวิวงศ์
2. เด็กหญิงนภวรรณ  มะยอง
 
1. นางอังคณา  สุปน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง 30 โรงเรียนจอมทอง 1. นายอนุวัฒน์  ไพรกระจ่าง
 
1. นางอังคณา  สุปน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 29 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  อินต๊ะยศ
 
1. นางสาวกนกภรณ์  ขุนสมุทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 36 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวเกสรา  สาครินทร์
 
1. นายชัยบดี  ไชยพรหม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 26 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายกิติศักดิ์  สุภาวงศ์
2. เด็กชายชนะภัย  วีระ
3. เด็กชายณัฐนรินทร์  ลีลาศีลธรรม
 
1. นางสาวกนกภรณ์  ขุนสมุทร์
2. นางสาวทิฆัมพร  ต๊ะเสี้ยว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 29 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวฌาวนันท์  กรรณิกา
2. นายธนกร  อุทารลาภบุญ
3. นางสาวสุวรรณดา  โพธินา
 
1. นายอนุชา  เลิศศรี
2. นายอดิศักดิ์  ทันแก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงศิขริน  อินทะรน
2. เด็กหญิงหมวย  คำอ้าย
3. เด็กหญิงอรนาฏ  ปะนันชัย
 
1. นางสาวกนกภรณ์  ขุนสมุทร์
2. นางสาวทิฆัมพร  ต๊ะเสี้ยว
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 7 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวปรารถนา  คำใจ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วน้อย
3. นางสาวอทิตยา  บุญทา
 
1. นายบรรพต  อินทรารัตน์
2. นางสาวกนกภรณ์  ขุนสมุทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 31 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกาญจนา  นันต๊ะยศ
2. เด็กหญิงอโณทัย  มังยะสุ
 
1. นางสาวรักษวดี  เกล็ดจีน
2. นางสาวณิศจิณณ์  สุภาวงศ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 45.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนจอมทอง 1. นายพาสุกรี  วิเชียรวรรธนะ
2. นางสาวอารียา  กันทาใจ
 
1. นางสาวณิศจิณณ์  สุภาวงศ์
2. นางสาวรักษวดี  เกล็ดจีน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 44 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงสายธาร  ตุ้มปามา
 
1. นางเสาวลักษณ์  ตุ้ยแก้ว
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 44 โรงเรียนจอมทอง 1. นายวุฒิพงศ์  อุ่นจะนำ
 
1. นายสิงห์ทอง  มงคลพงษ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 35.51 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กชายคณิน  แสนวังทอง
2. เด็กชายสุรชัย  ประหนึ่งทอง
 
1. นางสาวณัฎฐรินทร์   บุญเรือนยา
2. นางสาวอัญชลี  อ่องนา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 61.32 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. นางสาวสุพัตรา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวณัฎฐรินทร์   บุญเรือนยา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 37 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงณัฐฐิณี  จี้โนเป็ง
 
1. นางสาวชลธิชา  ธรรมใจ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 41 โรงเรียนจอมทอง 1. นายณัฐพล  ม่วงมายะ
 
1. นางสาวชลธิชา  ธรรมใจ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายปฏิภาณ  บุญทาวงค์
2. เด็กชายพิทยุตม์  พิทาคำ
3. เด็กหญิงสิริยากร  หรั่งนางรอง
 
1. นางแจ่มศรี  ผดุงศิลป์
2. นางรุ่งอรุณ  อุ่นเรือน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 54.75 เข้าร่วม 19 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกมลวรรณ  สมประสงค์
2. นายทศพล  แก้วสุยะ
3. นางสาวเพียงดาว   มูลตามา
 
1. นางสาวปอแก้ว  อินต๊ะยศ
2. นางนัฐยา  ทองจันทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 29 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงภาวินี  ทาวดี
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ใจมั่น
3. เด็กหญิงเกสรา  อินต๊ะก๋อน
 
1. นางสาวปวีณา   อุทัยทัศน์
2. นายเวทพิสิฐ  วิสิทธิ์พจมาลย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง 13 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวทิพย์สุดา  มหาสุวรรณ
2. นางสาวปุณณมาศ   พินิจ
3. นางสาววลี  จี๋จ๋อมเมือง
 
1. นางสาวสุภาคิณี  อภิชัย
2. นางสาวศยามล  เมฆวงค์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 34 โรงเรียนจอมทอง 1. นายธนกฤต   มูลปินใจ
2. นายวุฒิชัย  พิทักษ์ชลธี
3. เด็กหญิงอรณัชชา  ธรรมชัย
 
1. นางสาวดวงเนตร  สุขรักษ์
2. นางสาวพรทิวา  นันตาบุญ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 42 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกชพร  เพ็ญแสวง
2. นายกนกพล  ชมภูศรี
3. นางสาวมาริษา  ชัยชนะ
 
1. นางสาวพรทิวา  นันตาบุญ
2. นางสาวดวงเนตร  สุขรักษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันทิมา
2. เด็กหญิงดวงดารา  สุธีรานนท์
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ใจดี
 
1. นางสาวนันท์นภัส  อังขุนทด
2. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์ชัย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.2 เงิน 24 โรงเรียนจอมทอง 1. นายนิติภูมิ   ศรีสุข
2. นายปภาวิน  ปินทะยา
3. นางสาวสุภาวดี  วงษายะ
 
1. นางสาวนันท์นภัส   อังขุนทด
2. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์ชัย
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 24 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กชายกิตติชัย  แซ่เจ๊า
2. เด็กหญิงวรรณิกา  แซ่เฒ่า
 
1. นางสาวมนัสนันท์  บุญยัง
2. นายฐาปกรณ์  รื่นเริง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายชนะชัย  จริยา
2. นายเจมรัฐ  เตียงเกตุ
 
1. นายอนุชา  เลิศศรี
2. นางสายพิณ  สวนใจ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 46.59 เข้าร่วม 20 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  ดวงสุวรรณ
2. เด็กหญิงจ๋าม  อ่องมอน
 
1. นางสาวรัตติกาล   ศิริ
2. นายกิตติศักดิ์   ซอนปา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64.28 ทองแดง 21 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายธรากร  สมปอน
2. เด็กชายอภิรักษ์  อภิชัย
 
1. นางปิยฉัตร  กาบทุม
2. นางสาวรัตติกาล   ศิริ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนจอมทอง 1. นายวรวิทย์   โพธิ์ศรี
2. นายวีระวุฒิ   วิระราช
3. นายศตวรรษ   ต้อตานา
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายกนก  แสนใจ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 11 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใจจันติ๊บ
2. เด็กชายพัชรพล  หมื่นเทพ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ปันโนจา
4. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วงาม
5. เด็กหญิงโชติกา  เปิ้นตานะ
 
1. นางสาวล้านนา  อภิชัย
2. นางสาวสุนิษา  วงศ์ฝั้น
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 38 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวจุฑามาศ  ตาปัญญา
2. นางสาวชนสรณ์  กลิ่นหอม
3. นางสาวทิวาพร  คำวงศ์ษา
4. นางสาวนงนภัส  ชายสิงห์คำ
5. นางสาวอัจฉรา  กันทะศิลป์
 
1. นายสมพงษ์  พรปิยรัตน์
2. นางสาวสุวิมล  สุขสบาย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกัญชพร  สิริวรรณภา
2. เด็กหญิงบุญญิสา   อมรกิจพึ่ง
3. เด็กหญิงวารุณี    ชวสิทธิ์มงคล
4. เด็กหญิงศรานุช    ตระกูลไมตรี
5. เด็กหญิงเบญญญาภา   นันทวิเชียรชม
 
1. นางสาวอาภาภรณ์   สอนประเสริฐ
2. นางสาวศิริมา   เมฆปัจฉาพิชิต
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สิริไฉไล
2. เด็กหญิงกิตติยา  นะที
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แสงปัน
4. เด็กหญิงปฏิมา  ศรีแสงอ่อน
5. เด็กหญิงวรรณิกา  สมหมาย
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เมืองงาว
2. นายนิธิพงค์  อาจใจ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73.6 เงิน 30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวชลธิชา  รักวัฒนธรรม
2. นางสาวทิตยา  เลิศดำเนิน
3. นางสาวพัทธนันท์  จันต๊ะมูล
4. นางสาวพิมลภัส  กุออ
5. นางสาวเบญจพร  สิทธิ์คงกิตติ
 
1. นายพงศ์ธร  เปงวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์  ตระการศุภกร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายกฤษฎิน  ก้อนสุรินทร์
2. นายกษิดิศ  จันตาบุญ
3. นางสาวกัลยกร  ประคัลภ์นุกุล
4. เด็กชายชญานนท์  ใจชุ่มเต็ม
5. นายณัฐพล  ลือยศ
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  เทพวงค์
7. นายธนกฤต  บุญมั่นคง
8. นายนนธชัย  ใจยา
9. นางสาวนุสรา  โนจา
10. นางสาวปภาวี  ตุ๋นเครือ
11. นางสาวปาริชาติ  ไชยรักษ์
12. นางสาวพิชญาพัฒน์  ป้อกอ้าย
13. นางสาวพิมพ์พร  บุญมาปะ
14. เด็กชายรณกฤต  มายรรยงค์
15. นางสาววลัยลักกษณ์  ต้อติดวงค์
16. นายวัชรกร  เพิ่มวงษ์วาลย์
17. เด็กชายศักดิ์ดา  พรมมาโนช
18. นางสาวสุจินันท์  บุญมาเชย
19. นางสาวสุปรีชยา  กันใหม่
20. เด็กชายอภินันท์  สิทธิกิจ
 
1. นางสาวยุวดี  สุรินต๊ะ
2. นายยุทธนา  เรือนสุภาธง
3. นายนิรุทธ์   มูลโรจน์
4. นางสาวสุนิษา  วงศ์ฝั้น
5. นางสาวล้านนา  อภิชัย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 26 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงสุธาสินี  แก้วอุ่น
 
1. นายยุทธนา  เรือนสุภาธง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 35 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายธนากร  ขยันการ
 
1. นางสาวอัมภวัลย์  พฤษกรรม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 19 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงมนสุดา  สมยศ
2. เด็กชายอาทิตย์  นิธิสกุลบวร
 
1. นางสาวกรวรรณ   โกฏิมูล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 29 โรงเรียนจอมทอง 1. นายปิยภูมิ  ภูดอนตอง
2. นางสาววรางคณา  แก้วสิงห์สุ
 
1. นายนิรุทธ์   มูลโรจน์
2. นางสาวปิยาภรณ์   กันเกตุ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เจริญตามปัญญา
2. นางสาวชยานี  หล้าละวงค์
3. นางสาวณัฐปภัสช์สร  บรรณพร
4. นางสาวพัณณิตา  ไชยเสน
5. นางสาวพันธ์ทิพย์  สมวถา
6. นางสาววรัญญาธร  ธิโน
7. นางสาวสุทินา  คำแสน
8. นางสาวอนงค์นุช  แก้วบุตร
9. นางสาวอรุโนทัย  สมนวล
10. นางสาวเบญจรัตน์  กุออ
 
1. นางสาวสุวิมล  สุขสบาย
2. นายบุญสอน  ประถมวงศ์
3. นายสมพงษ์  พรปิยรัตน์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 73 เงิน 36 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกฤษณา  ตุ้ยแก้ว
2. นางสาวจิราลักษณ์  พงศ์ปัญญา
3. นางสาวณิชนันทน์   เตชะรินทร์
4. นางสาวพัชรี  เลื่อนฉวี
5. นางสาวภรณ์  แสงเรือง
6. นางสาววรารัตน์  ปัญญาแสง
7. นางสาววาสนา  สมีนาง
8. นางสาววิไล  ชนะมณีรัตนะ
9. นางสาวศศิกานต์   บุญนาวา
10. นางสาวศศิวิมล  ไพรกระจ่าง
 
1. นางสาวอำไพ  ฟูไฝติ๊บ
2. นายทวี  แสนสีอ่อง
3. นายพงษ์วินิจ  บุญชู
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเทียม
2. เด็กหญิงภาษินี  คำแสน
 
1. นางสาวอรทัย  ทะบุญ
2. นางสาวชนากานต์  เลิศดำเนิน
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวธิติมา   ฤทัยไพรวัลย์กุล
2. นายสุทธินันท์   สุขใจร่วมพัฒนา
 
1. นางสาวจิตตานาถ   เทพวงศ์
2. นายวีรวิชญ์    สถิตท่าผาพัฒนา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงชนะวรรณ   เรืองกิจขยัน
 
1. นางสาวพิสิฐณี    ธนาวิทรรศน์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวสุดารัตน์    มรุพงศ์
 
1. นางสาวยุวดี   กลิ่นกุหลาบไพร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กชายอาทิตย์    กฤติกายิ่งสกุล
 
1. นางสาวพิสิฐณี   ธนาวิทรรศน์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวจิรดา   เสรีประชาคม
 
1. นายนิทัศน์   อินถานันท์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงวัชรีย์    มฤคมาศ
 
1. นางสาวสุพรรณ    เยลงกุ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาววิไลพร   แงแก้ว
 
1. นายนิทัศน์   อินถานันท์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กชายผดุงศักดิ์   สากลบูชา
 
1. นางสาวสุพรรณ    เยลงกุ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวปริชญา   ชมชื่น
 
1. นายวรกานต์  ปินตา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 39 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ปิงกุล
2. เด็กหญิงปริชญา  สาคะรินทร์
 
1. นายวรกานต์  ปินตา
2. นางสาวปวีณา  อุทัยทัศน์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงพิศมัย   แซ่ย่าง
 
1. นางสาวพิสิฐณี   ธนาวิทรรศน์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวชุลีพร  ดีหลวง
 
1. นางสาวทิพย์วดี  บางแวก
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  เงินคำคง
2. เด็กชายนนทกร  ตุ้ยตาจม
3. เด็กชายวัชรกร  จุ่มภา
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวจงจิตร    เสรีประชาคม
2. นางสาวจิราพร   ลิขิตวรปกรณ์
3. นางสาวธิดาพร   วาณีชโกมล
 
1. นายนิทัศน์   อินถานันท์
2. นางสาวยุวดี    กลิ่นกุหลาบไพร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 68.3 ทองแดง 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวอัจฉรา   กาไวย
 
1. นายคณธร   ศรีไม้
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวจิราพัชร  นะติกา
 
1. นายคณธร   ศรีไม้
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงสิริพร   เอกดำรงเลิศชัย
 
1. นางสาวทฤฒมณ   การะหงษ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 70 เงิน 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวกฤษดารัตน์   พนากำเนิดสกุล
2. เด็กหญิงกุลจิรา   วิทยาวัฒนวันชัย
3. เด็กหญิงจันจิรา   เทพปณะ
4. นางสาวจันทร์จิรา   กูลสวัสดิ์มงคล
5. นางสาวจันนอม   ชื่นสุขศิลปกร
6. นางสาวจิดาภา   วิรามสมบัติกุล
7. นางสาวจิราพัชร   นะติกา
8. เด็กหญิงฐานิดา   ชื่นสุขเลิศเกษม
9. นางสาวณัฐธิกา   แซ่เฒ่า
10. เด็กหญิงปรียาภรณ์   ยิ่งคุณจตุรัส
11. นางสาวพิมธิดา   ไชยาภัทร์
12. เด็กหญิงยุพารัตน์  ยิ่งคุณจตุรัส
13. เด็กหญิงฤดี   จิรสินสุนทร
14. นางสาววนิดา   บรรณสรณ์กุล
15. นางสาววัชรพร   มฤคมาศ
16. นางสาวศศิพิมพ์   ปัญาติวงค์
17. เด็กหญิงศิฤมล   บารมีสรรเสริญ
18. นางสาวสุดาพร   พงค์ไพรสถาพร
19. เด็กหญิงสุภาพร   กนกพรไพรวัลย์
20. นางสาวอรนุช   สุธรพรหมรักษ์
 
1. นายคณธร   ศรีไม้
2. นางสาวอรอนงค์   สุวรรณสิงห์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 70 เงิน 27 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ตันมา
2. เด็กชายธีระนันท์  อุ่นใจแรม
3. เด็กชายพงศกร  จอมแปง
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทวงค์
5. เด็กชายวรปรัชญ์  คำจุมปู
6. เด็กชายวัชรมงคล  ประสงค์ดี
 
1. นายสุรพันธ์  ยารังกา
2. นายณัฐพงษ์  กาญจนา
3. นายไตรภพ  ตุ้มปามา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 18 โรงเรียนจอมทอง 1. นายตระกูล  หัตถสรรเสริญ
2. นายตรัยรัตน์  จินาคำ
3. นายธนกฤต   บุญมั่นคง
4. นางสาวธนภรณ์  ถาวร
5. นางสาวธนัชพร  แสนใจมูล
6. นายวงศกร  ทรตัน
 
1. นายสุรพันธ์  ยารังกา
2. นายณัฐพงษ์  กาญจนา
3. นายไตรภพ  ตุ้มปามา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาว บุญธิดา   เตจ๊ะ
2. นางสาว ลัคนารี   กันทาดง
3. เด็กชายกฤษนัย  อ๊อดต่อกัน
4. นายคุณากร  ตันกาวิน
5. นางสาวจันจิรา  สุตาคำ
6. นางสาวชนะกานต์  ลิ่มเจริญสุขสกุล
7. เด็กชายชยณัฐ  วงศายะ
8. เด็กหญิงชลธิชา  เชื้อจิตร
9. นางสาวชลธิชา  เมฆงามฟ้า
10. เด็กหญิงฐนิชา  วงค์อุด
11. เด็กหญิงณัชชา  ทาจันทร์
12. นางสาวณัฐธิดา  ประชุม
13. นายณัฐวุฒิ  ไฝนันตา
14. นายตระกูล  หัตถสรรเสริญ
15. นายตรัยรัตน์  จินาคำ
16. นายธนกฤต   บุญมั่นคง
17. นายธนัชพร  แสนใจมูล
18. นางสาวธวัลรัตน์  มั่งมี
19. เด็กหญิงธัญญชนก  ตันใจวงค์
20. นายปรัชญาวัต  เสวี
21. นายพงศกร  ยุบยำแสง
22. เด็กชายพณทรรศน์   ยานะโส
23. นางสาวพวงผกา  วาทะไทย
24. นางสาวพิณวรา  จอมสัก
25. นายภาณุพงค์  เปิ้นตะนะ
26. เด็กหญิงลักขณา  สุภาลม
27. นายวงศกร  ทรตัน
28. นายศรันยู  ปัญญาจักร
29. เด็กหญิงศิริภรณ์   ชัยเลื่อน
30. เด็กชายสรนันท์  โตกำแพง
31. เด็กชายสรศักดิ์  เก่งไฉไล
32. เด็กหญิงสายฝน  พิลึก
33. เด็กหญิงอติกานต์  อุ่นจาย
34. นายอภิรักษ์  ศรีวิชัย
35. นางสาวอรปรียา  ยอดเงิน
36. เด็กหญิงอักษราภัค  รักษ์สีมา
37. เด็กชายเขตโสภณ   อภิชัย
38. เด็กชายเทพรักษ์   เลาวะ
39. นางสาวเยาวลักษณ์  ถาวงศ์
40. นายไพฑูรย์  แสนสุข
 
1. นายสุรพันธ์  ยารังกา
2. นายณัฐพงษ์  กาญจนา
3. นายไตรภพ  ตุ้มปามา
4. นายประจักร์  ศรีวิทะ
5. นางสาวทิพย์วดี  บางแวก
6. นางนวลฉฉวี  ยารังกา
7. นายวิทยา   ยาสาร
8. นางสาวจิรชญา  ศรีอุทัย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 35 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  กันยานัน
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายวัชรพล  พวกกล้ากุศล
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ    อรุณปิติชัย
 
1. นายลิปปกร   เหมืองคำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.75 ทอง 5 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวกาญจนา  คำเบี้ย
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายธีระนันท์  อุ่นใจแรม
 
1. นายสุรพันธ์  ยารังกา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 37 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายบดินทร์  แสงแก้ว
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.3 เงิน 34 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงญาณี  กันทอง
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 22 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวบุษยมาศ  ไชยสุ
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 30 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. นายกฤตพจน์   แสงกระจ่างชื่น
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ขัดตุ่น
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 42 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  ปิติปราการ
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 38 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. นางสาวธิดาพร   มธุรสเบญจา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ขัดตุ่น
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.66 เงิน 16 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายจตุพล  บุญมาปะ
 
1. นายสุรพันธ์  ยารังกา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.25 ทอง 7 โรงเรียนจอมทอง 1. นายทัตเทพ  ทองสงวน
 
1. นายสุรพันธ์  ยารังกา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.4 เงิน 28 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงลักษิกา  โพธาวรรณ
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวณิชากร  โปธิ
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวจันทริญา   จำรัสประทีปพงศ์
2. นางสาวจิดาภา   วัชราธารชน
3. นางสาวดาวเรือง   ดนัยกรประเสริฐ
4. นางสาวธนาพร   กนกนาวากุล
5. นางสาวพิมพ์จันทร์  แซ่ย่าง
6. นางสาวภัณทิลา   ยอดยิ่งสินทรัพย์
7. นางสาวมณีแสง   ธรรมธีรกร
8. นางสาววรรณา    แซ่เฮ้อ
9. นางสาววาสนา    ภูมิอนันท์พนาไพร
10. นางสาวศิริลักษณ์   จิราภรณ์วิใล
11. นางสาวเกณิกา    เลิศวงศ์ร่มเย็น
12. นางสาวเกศินี    ก้อนยอดทอง
 
1. นายวชิรวิทย์    หันจางสิทธิ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศักดิ์คงแก่นสาร
2. เด็กหญิงกอข้าว   บรรพตคีรีไพร
3. เด็กหญิงกาญจนา    เอกอักษรสกุล
4. เด็กหญิงณิชา    สิริภัทรประทีป
5. เด็กหญิงดรัลพร  โกเมศบุษา
6. เด็กหญิงธนพร    สามัคคีดำรง
7. เด็กหญิงนิดานุช    เมธากุลาดี
8. เด็กหญิงนิภาพร   คำมาวัน
9. เด็กหญิงพรคีรี   ยิ่งสินสาขา
10. เด็กหญิงพิศมัย    มณีเมธาวี
11. เด็กหญิงภัคจีรา    บุญนิธิอุดร
12. เด็กหญิงมะลิวัลย์   ลิขิตศิลป์
13. เด็กหญิงวรดา   ฐานวิริยะบารี
14. เด็กหญิงวรนุช    อนุสาณ์ความดี
15. เด็กหญิงศศิธร   บุญนิธิอาภา
16. เด็กหญิงศิริพร    บุญนิธิอนันต์
17. เด็กหญิงศิริรัตน์    เมฆบุญเขต
18. เด็กหญิงศิลา  อรุณนภาลัย
19. เด็กหญิงสรณีย์    ดอยพนาสุข
20. เด็กหญิงสิดาพร   โคมไพรคีรี
21. เด็กหญิงสิริกร   บรมบรรพตกุล
22. เด็กหญิงสุทธิดา  ชวลิตสกุลวงศ์
23. เด็กหญิงสุธิดา    ภูมิอนันต์พนาไพร
24. เด็กหญิงสุวรรณี   มงคลวิริยคุณ
25. เด็กหญิงสุวารี   ชุติวัฒน์ธารสุข
26. เด็กหญิงอรณิช   เมธาวิโรจน์
27. เด็กหญิงอรวี   ธนังลาภอุดม
28. เด็กหญิงอรุณรัตน์   มณธินา
29. เด็กหญิงอัมพร    ละอองแก้วเกศ
30. เด็กหญิงเขมอัปสร   นิมิตพรชัย
 
1. นายวชิรวิทย์   หันจางสิทธิ์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง 4 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  พันธ์พิชัย
2. เด็กหญิงกวินธิดา  ดวงสุข
3. เด็กหญิงทินประภา  สารินจา
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์   วรรณคำ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  นวลหอม
6. เด็กหญิงพิมพ์  ลุงที
7. เด็กหญิงสิรินดา  แก้วบุตร
8. เด็กหญิงอิสรียา  วาศรี
 
1. นางจิตตกาญจน์  สมยศ
2. นางสาวชลธิชา  ขัติยะ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวกัลยาณี   ฟองตา
2. นางสาวชนิกานต์   หมอกใหม่
3. นางสาวธัญญาวดี   มรุพงศ์
4. นางสาวบุญรอด    บุญรัง
5. นางสาวบุษบา    เจริญสุข
6. นางสาววราพร   บรรจงวรวัตร
7. นางสาววันชนก   แซ่ลี
8. นางสาวศิริพร   สุขใส
 
1. นายอัศนัย   กันงาม
2. นางสาวกัลยา   ส่างกานโหย่
3. นางสาวนันทริกา   กล่อมเบี้ย
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกมลทิพย์  ประยูรทอง
2. เด็กหญิงกศมากานต์  จินใจ
3. เด็กหญิงกาญจนา  พรมผัด
4. เด็กหญิงปิ่นมณี  แสนสัจจะ
5. เด็กหญิงพลอยนุดา  เดชาระพีพันธ์
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  กาวิชัย
7. เด็กหญิงพิชญา   บุญมาปะ
8. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไชยวงค์
9. นายวรรณศิลป์   โสภา
10. เด็กหญิงวราลี  สำราญ
11. เด็กหญิงวัฒนรินทร์  สุนันต๊ะพันธ์
12. เด็กหญิงสาวิตรี  หาญใจ
13. เด็กหญิงอชิรญาณ์  มะโนปัน
14. นางสาวอริสรา  หวันแดง
 
1. นางสาวจิรชญา  ศรีอุทัย
2. นายสุรพันธ์   ยารังกา
3. นายวิทยา  ยาสาร
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงวีณา   เรืองพลังชูพร
 
1. นางสาวธีรภรณ์  ไชยเวช
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 14 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวชนิดาภา  ชัยวศิลป์
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์   ใจเมือง
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.33 ทอง 4 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงข้าว  สุภารัตน์
 
1. นางสาววิจิตรา  สมฤทธิ์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.2 ทอง 24 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวชนากานต์  ตันมา
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  อูปธรรม
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 37.33 เข้าร่วม 36 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงภัทรฤทัย  ริยะนา
 
1. นางมลิวรรณ  ชูคดี
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 22 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวณัฐกานต์  อินต๊ะสุรินทร์
 
1. นางสาววริยา  ศิริทรายทอง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 25 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงฑิตยา  อภิชัย
2. นายธนากร  จินดาพร
3. เด็กชายภาราดร  ขันธรรม
4. เด็กหญิงวิจิตรา   หอมแก่นจันทร์
5. เด็กชายศาสตราวุฒิ  บัวลังอาด
 
1. นายสมมิตร  รัตนานุการุณย์
2. นางสาวไพรินทร์  จันทะกี
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 13 โรงเรียนจอมทอง 1. นายน่านฟ้า  เพิ่มพูล
2. นางสาวบุรินทร์  วงศ์ลือเกียรติ
3. นางสาวพัชรภรณ์  นันโต
4. นางสาวสุดารัตน์  ใจยา
5. นางสาวอารีญา  ปันมาเรือน
 
1. นายธีรวัฒน์  สิทธิ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 79.33 เงิน 12 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองก้อน
2. เด็กหญิงวรรณาพร  จินดาจรัส
 
1. นางสาวทิพวัลย์  คนอยู่
2. นางสาวกัลยาณี  หมีจันต๊ะ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 58.66 เข้าร่วม 40 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวนิศรา  จันทร์ตระการ
2. นางสาวโยทะกา  บุปผาเศวต
 
1. นายรชต  วงศ์สุธางศ์รัตน์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 74.5 เงิน 30 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวหนึ่งธิดา  ชัยยาศรี
 
1. นางสาวธัญญวรัศม์  โปทา
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวชนิกานต์  คลี่บาน
2. นางสาวธิดาวัลย์  ชูเจริญสัมพันธ์
3. นายปณิธาน  อินทะวงศ์
4. นางสาวปนิตตา  ทอนช่วย
5. นายภูมิภัทร  คำติ๊บ
 
1. นางสาวณภัค  ชีพพึ่งวนา
2. นางสาวธัญญวรัศม์  โปทา
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 56.01 เข้าร่วม 28 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวธันยพร  หาญเสนา
2. นางสาวนวินดา  ก้อนสุรินทร์
 
1. นางสาวรมชลี  ทวิชัย
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 72.97 เงิน 27 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงรัญชนา  สุภาวงค์
2. เด็กหญิงอรัญญา   สอนธิ
 
1. นางสาวปิยะธิดา  สยะรักษ์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 67.08 ทองแดง 35 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาววัฒนีย์  ทะบุญ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สารินจา
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.88 ทอง 19 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เตชะตา
2. เด็กชายนัทธวัฒน์  ยานะ
3. เด็กชายนันทพงษ์  จันตาบุญ
4. เด็กชายนิติธร   แซ่วื่อ
5. เด็กชายพงษ์ธีรัช  พงษ์เจริญวรรณ
6. เด็กชายภูมิศักดิ์  มรรคระตานนท์
7. เด็กชายศรัณยู  โปโซโร
8. เด็กชายสหรัฐ  ปาละปัญญา
 
1. นางสาวพรอนันต์  เสือคลื้น
2. นายนายพิสิฏฐ์  ศรีวิชัย
3. นายนนทชัย   นามเทพ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.36 ทอง 16 โรงเรียนจอมทอง 1. นายกตัญญู  แสนสัจจะ
2. นายกนกพล  อินต๊ะปาน
3. นายภาณุพันธ์  สิงห์สา
4. นายวัชรเกียรติ  สุริยะชัย
5. นายศักรินทร์  สิงห์ไผ่
6. นายอัษฎายุทธ  อุ่นนะ
 
1. นายพิสิฏฐ์  ศรีวิชัย
2. นางสาวพรอนันต์  เสือคลื้น
3. นายมนตรี  สุต๋าคำ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77.65 เงิน 31 โรงเรียนจอมทอง 1. นายกตัญญู  สุวรรณฉิม
2. นางสาวจารุวาจ  ใจเวียง
3. นางสาวทักษพร  เอกรัตนสวรรค์
4. นายพีรเดช  นากุ
5. นายภูมิภัส  ทะนานแก้ว
6. นายวุฒิชัย  เชียงชีระ
7. นางสาวสรัญญา  พนากำเนิด
8. นางสาวสุภาวิดา  มาชัย
9. นางสาวสุวิชญา   ปัญญาปิน
10. นางสาวเพชรดา  สุนันต๊ะ
 
1. นายธีระยุทธ  ไชยชนะ
2. นางสาววัลยา   ไชยพรม
3. นางสาววริยา  ศิริทรายทอง
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิง พรลภัส   สิริสันต์กุล
2. เด็กหญิงน้ำฝน  วิจิตรโยธิน
3. เด็กหญิงสุวิณี   กระจ่างเสิศ
4. เด็กหญิงเขมิกา   อุดมไพรวัลย์
5. เด็กหญิงแสงจันทร์  เสิศวงศ์ร่มเย็น
 
1. นางสาวรัตติกาล  ยศสุข
2. นางสาววันวิสาข์  อินทะวงศ์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74 เงิน 18 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวกฤษณา  รินทะกะ
2. นางสาวดาวฟ้า  สิทธิ์คงชัย
3. นางสาวนิชธาวัลย์  จาตา
4. นางสาวปัญชญา  สารินจา
5. นางสาววิภาดา  หล้ามา
 
1. นายกรกช  กติยศ
2. นายเวทพิสิฐ  วิสิทธิ์พจมาลย์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงจันคำ   ภาพมโนทรัพย์
2. เด็กหญิงศศิกร   วีระชูสกุล
3. เด็กหญิงสาธินี   ลิขิตวรปกรณ์
 
1. นางสาววรรณภรณ์   ทิพย์สอน
2. นางสาวจิตตานาถ   เทพวงค์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวพร   พงษ์บริสุทธิ์
2. นางสาวอรทัย   พงศ์ไพรสณฑ์
3. นางสาวอัทธนีย์   พนาบรรพต
 
1. นางสาววรรณภรณ์   ทิพย์สอน
2. นายนราวุฒิ   ริยะนา
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กหญิงกนกพร  เจริญเจ้าสกุล
2. เด็กหญิงจารุณี  แซ่เห่อ
3. เด็กหญิงวรนุช  ขวัญโสภณกิจ
 
1. นางสาวอรพินท์  เพ็ชร์ดี
2. นางสาวพิมพ์พจี  วิเศษคุณ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77.6 เงิน 20 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวขวัญฤทัย  สุติน
2. นางสาวนฤมล  เทวัญนะ
3. นางสาวอภิสรา  อุตตสุรดี
 
1. นางสาววัลยา  ไชยพรม
2. นางอังคณา  สุปน
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 36 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงณัฐพร  เพชรเมือง
2. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  อะติยะ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม
2. นางพัชชา  สิทธุวานนท์
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   สิทธิ์คงชู
2. เด็กชายตรีวิทย์   พนาลัยสมบูรณ์
 
1. นางสาวสุชาภัสร์    จำปาคำ
2. นางสาวอริศรา   พุทธวงค์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 11 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายคชภูมิ  แก้วชัย
2. นายธิติวุฒิ  วงศ์ซี่อ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม
2. นางพัชชา  สิทธุวานนท์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 40 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายธัชพล  แสงสรทวีศักดิ์
2. เด็กชายรัชชานนท์  ไกรศรี
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นายนิรุติ  สิทธุวานนท์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 31 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายกรพิทักญ์  กรรณิกา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีวิชัย
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นางพัชชา  สิทธุวานนท์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงจิณณา   แก้วดอกรัก
2. เด็กหญิงสาธิดา   วรนาถยืนยง
 
1. นางสาวสุชาภัสร์   จำปาคำ
2. นางสาวฐิตารัตน์   คัมภีระ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายกิติพัฒน์  แก้วเมืองอนันท์
2. เด็กชายอดุลวิทย์  ขัดมา
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายกนก  แสนใจ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 40 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงภัทรพร  เทพวิชัย
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ธนัญชัย
 
1. นายวุฒิกร  คำแก้ว
2. นางสาวรุ่งทิวา  แก้วสุริยะ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 41 โรงเรียนจอมทอง 1. นายธนกฤต   ยศถามี
2. นายพิทวัส  ปัญญาเทพ
 
1. นายวุฒิกร  คำแก้ว
2. นายภานุพงศ์   พูลทาจักร์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 26 โรงเรียนจอมทอง 1. นายชิษณุ   แสนรส
2. นางสาวลินจง   แซ่ซุง
 
1. นายวุฒิกร  คำแก้ว
2. นางสาวรุ่งทิวา  แก้วสุริยะ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 17 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายณัฐพล  ใจอ่อน
2. นายมนัสวิน  กุลเม็ง
 
1. นายนิรุติ  สิทธุวานนท์
2. นายอิศราวิทย์  จริยา
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกฐิน  จอมคำสิงห์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พูลผล
3. เด็กหญิงวิภาพร  เจริญใจ
 
1. นายนิรุติ  สิทธุวานนท์
2. นายอิศราวิทย์  จริยา
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวมลธิชา  เกิดอาชาชาญ
2. นางสาวรัตติกาล  โอบอ้อม
3. นางสาวอินธิรา  ดูเจะ
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นายนิรุติ  สิทธุวานนท์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวศิรประภา   นาคะภากรณ์
2. นายอิทธิกร   ใจเมือง
 
1. นายจิรพงศ์  ธรรมไชย
2. นางสาวธัญชนก  คำวินิจ
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายต่อตระกูล  แสนสัจะ
2. เด็กชายธีรเดช   ธนะขว้าง
3. เด็กชายสิทธิกร  เชียงชีระ
 
1. นายวิทยา   ยาสาร
2. นายประจักร์  ศรีวิทะ
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายนครินทร์   แสนศรี
2. นายพีระพงษ์  ศรีเที่ยง
3. นายอภิสิทธิ์  วงค์สอน
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายกนก  แสนใจ
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายณัฐดนัย   เพี้ยงจันทร์
2. เด็กชายพงศภัค  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายศิวฤทธิ์   ปินตาอินทร์
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายสมคิด  เมืองวงศ์
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนจอมทอง 1. นายยุทธชัย  อินต๊ะยศ
2. นายสุกฤษฏิ์  สุธรรมแปง
3. นายไกรวิชญ์  เงินพะช่อ
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายศุภชัย   สิงหเสนี
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายพุทธิพงศ์   อินต๊ะปาน
2. เด็กชายสรวิทย์  อินต๊ะวงศ์
3. เด็กชายสุทธิพงษ์   นันต๊ะภูมิ
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นางสาวพิชญา  ตันวิรัช
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 75 เงิน 11 โรงเรียนจอมทอง 1. นายกฤษณะ   นันตา
2. นายบัณฑิต  ต๊ะเลง
3. นายเอกมงคล   ดวงเล็ก
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายวิทยานนท์  อุดมา
 
140 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายชโยดม  ยาโน
2. เด็กชายตรีทิตยพงษ์  เตชะระ
3. เด็กชายประกาศิต  ราชแสนศรี
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายกนก  แสนใจ
 
141 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนจอมทอง 1. นายณัฐชนนท์   ไชยนันท์
2. นายพัสกร  ปริยะ
3. นายรัชชานนท์  ธะนะวงค์
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นางสาววิชชุดา   กันทะมาลา
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงฐิติมา  หนูเพชร
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  บรรพต
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ธิลังกา
 
1. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป์
2. นายลิขิตศิลป์  คำมาลา
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนจอมทอง 1. นายธนพล  เป็งปันมา
2. นายภูดิษ  สุเวชวัฒนกุล
3. นายศุภโชค  คำยอง
 
1. นายนิรันต์  ยานะโส
2. นายนนธชัย  นามเทพ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กชายถิรพล    ขวัญสุภาพพร
2. เด็กชายทนงศักดิ์   วัชรพยุงกิจ
3. เด็กชายอภิราช   กระจ่างกิจคงเชื้อ
 
1. นายยศวริศ   เพิ่มบุญ
2. นายภูวิศ   มณี
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 36 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. นายวิจารณ์  ธีรณัคคิ
2. นายสิทธิพงษ์   ขนาบข้าง
3. นายสุวิทย์เดช   ยิ่งสินสุมิตร
 
1. นายอภินนท์   ศรีเอื้องดอย
2. นายสุรชาติ   พิพัฒหฤทัยกุล
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงจิรภัทร   แก้วมูล
2. เด็กหญิงชนาภา   วิริยะสามารถ
3. เด็กหญิงชนิสา   เลิศวงศ์ร่มเย็น
4. เด็กหญิงมยุรา   ชมพูนุทแจ่มจรัส
5. เด็กหญิงวรัญญา   จิตรวารีเกษม
6. เด็กหญิงสายสวรรค์   อัตตะแจ่มใส
 
1. นางสาววีร์รัศมิ์   สิทธิพิพัฒนานันท์
2. นางสาวลภัสนันท์   คำลือเกียรติ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 29 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวจารุวรรณ  ตาจุมปา
2. นางสาวฐานิดา  แยงเตือย
3. นายณัฐวัตร  กันทะลอม
4. นางสาวธิดารัตน์  สมสิงห์คำ
5. นางสาววันทนีย์  ใหม่เป็งเมือง
6. นางสาวสุนิตา  ปัญญามี
 
1. นางธัญญภัสร์  ทองคำ
2. นางสาวรดา  ธรรมกุลเจริญ
3. นางพลิน  ณ วรรณไทย
 
148 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 37 โรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยา 1. สามเณรนราวิชญ์  ฐานกรณ์สกุล
2. สามเณรปฏิวัติ  ยาวิชัย
3. สามเณรศุภวิชญ์  สิงห์สิทธา
 
1. พระธนพันธ์  ณฎฺฐิเมธี
2. นางสาวนงค์เยาว์  หล้าคำ
 
149 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวทรงพร    อร่ามเวชวิบูลย์
2. นางสาวนิรชา    วงศ์ธรรมสว่าง
3. นางสาวศกาวรัตน์   สิริทวีเมตตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกอร   วงศ์ษา
2. นางสาวปัณชดา    ไชยมงคล
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กชายนิรันดร  วงศ์ธรรมสว่าง
2. เด็กชายพฤหัส   ฐิตินันท์บุญทวี
3. เด็กชายสุภิชาติ  คุณานาถอัปสร
 
1. นายรัตนวัชร์  เลิศนันทรัตน์
2. นายพนม  บุญตอม
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายกิตติธัช  อิตฐากูร
2. นายบวร  ดำรงคงอยู่เลิศ
3. นายไตรภพ  เสริมไพบูลย์วงศ์
 
1. นายรัตนวัชร์  เลิศนันทรัตน์
2. นายพนม   บุญตอม
 
152 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 21 โรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยา 1. สามเณรนัทธพงค์  ดุลยภาพสายชล
2. เด็กชายราชัน  คลังจันทร์
3. สามเณรสุทธิชัย  ใจเมือง
 
1. พระธนพันธ์  ณฎฺฐิเมธี
2. นางสาวนงค์เยาว์  หล้าคำ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงวิชญาดา    โสภณภูมิปัญญา
2. เด็กหญิงองค์อร   ธัมยพรประทาน
3. เด็กหญิงอัจฉรา   เกตุรัตนสมบูรณ์
 
1. นางสมพร   อิ่นใจ
2. นางสาวธนัญภรณ์    ธรรมใจ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวนภาพร  หยกจำรัสโสภา
2. นางสาวยุพิน  วิมลประสพ
3. นางสาวเกศรา  พีระวัฒน์คีรี
 
1. นางสาวธนัญภรณ์  ธรรมใจ
2. นางสาวกรแก้ว  โอภาสสุวคนธ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 26 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงรัตนา  ตระกูลมิตร
2. เด็กหญิงสุภลักษณ์  สนธิคุณ
3. เด็กหญิงอรัญญา  กองจันทร์
 
1. นางพรรณภา  ด้วงทอง
2. นายชลกานต์  พุทธสอน
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.74 ทอง 29 โรงเรียนจอมทอง 1. นายภัทรกร  ฟูเมือง
2. นางสาววศินี  ประทุมมา
3. นางสาวสุนิสา  ล้อลำเลียง
 
1. นางพลิน  ณ วรรณไทย
2. นางสาวรดา  ธรรมกุลเจริญ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 32 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวชุติกาญจน์  กาวี
2. นางสาวอัญชัญ  สันติพงค์
3. นางสาวเกศราภรณ์  ไพรบูลย์
 
1. นางพลิน  ณ วรรณไทย
2. นางเฉลิมศรี  ปินทะยา
 
158 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงยุพาพิน   ขจรศักดิ์จรัส
2. เด็กหญิงสุรีย์พร   คุณานาถอัปสร
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทรงพลประธาน
 
1. นางสาววรรณภรณ์   ทิพย์สอน
2. นางสมพร   อิ่นใจ
 
159 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 6 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายธัชพล  บุญเกิด
 
1. นางสาวภัทรภร  ต๊ะมัง
 
160 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กชายเกษม   ละอองดาวกุล
2. เด็กชายเดชาธร   สิทธิ์คงเกียรติ
 
1. นางสาวสุชาภัสร์   จำปาคำ
2. นางสาวกุลริศา   สนธิคุณ