สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96.4 ทอง 4 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายฐาปณพงษ์  ด้วงนุ้ย
 
1. นางสาวเกศสุดา  มุขพรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวปภาดา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวเกศสุดา  มุขพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 20 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงอาริษฌา  ปั้นอุทัย
 
1. นางฐิติพร  พรมวิชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวอำภา  ทรัพย์รังสิกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  จันทร์ชุ่ม
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 24 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัทร  จันทร์กันนา
 
1. นางสาวอรทัย  ใจใส
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 33 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงคทาพร  แก้วสุติน
 
1. นางอรุณพรรณ  การกล้า
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 25 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายดนุพล  พุ่มสลิด
 
1. นางวิมล  พิชัยณรงค์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72.83 เงิน 12 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชารีย์  นาคสวาสดิ์
2. เด็กชายธนกร  ทิพย์ประมวล
3. เด็กหญิงสาธิกา  ทาปิน
 
1. นางสาวพิมพิไล  หล้าใจ
2. นางปุณฑรา  บัวงาม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 20 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายพนารักษ์  กาขัน
2. นางสาววรดา  ทาปิน
3. นางสาวอารดา  เรืองเอก
 
1. นางปุณฑรา  บัวงาม
2. นางสาวพิมพิไล  หล้าใจ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 25 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตินันท์  จีบโจง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สัจจโสภิต
 
1. นางพรเพ็ญ  สว่างโชติ
2. นางภิญโญ  มาอ่อน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 73 เงิน 40 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุกสาด
2. นายธวัชชัย  แสนคำ
 
1. นางภิญโญ  มาอ่อน
2. นางพรเพ็ญ  สว่างโชติ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79.44 เงิน 17 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  อุ่นเรือน
 
1. นางนิภาพร  ทองโพธิ์ศรี
2. นางสาวสุวิภา  สายคำวงค์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 76.28 เงิน 20 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวกิตติกา  วงษ์กาวิน
 
1. นางสาวปรียาลักษณ์  พงษ์อยู่
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 31 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  พรตริไตร
 
1. นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 24 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายชญช์  อามระดิษฐ์
 
1. นางจิราภรณ์  ธรรมลังกา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 27 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ภู่นวล
2. นายธนาธิป  ศรีกาวี
3. นายอัษฎางค์  บุญประสิทธิ์
 
1. นางนาถตยา  สุธรรม
2. นายวรุตม์  เครือแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 25 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มีสุข
2. เด็กหญิงดาราณี  แซ่เฮ่อ
3. เด็กชายธนพล  คุณธนเกียรติ
 
1. นางศรัญยพร  ยันตะกนก
2. นางสาวดาราวรรณ  เศวตกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 6 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นายธีระศักดิ์  สุริโย
2. นางสาวสุวรรณี  ชยเมธากุล
3. นางสาวอาภา  แซ่ลี
 
1. นายจักรกฤษณ์  พรมไชย
2. นางศรัญยพร  ยันตะกนก
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 29 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลิสรา  วาจางาม
2. เด็กหญิงฐิติภา  เอี่ยมสิริวงศ์
 
1. นายเอกพงษ์  มูลแก้ว
2. นางอัญชุลี  วาวแวว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 79.5 เงิน 10 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายประณิธาน  พรหมแก้ว
2. นายพสิษฐ์  หลักเมือง
 
1. นายเอกพงษ์  มูลแก้ว
2. นางอุไรรัตน์  รัตนภักดิ์ดีกุล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่จ๊ะ
 
1. นางสารินี  บุญยะทิม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. นายไพโรจน์  ลีรานนท์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61.15 ทองแดง 27 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายจิรกิตติ์  บรรลือ
2. เด็กชายมโนชา  สุจริต
 
1. นายธีรวุฒิ  อภิปรัชญาฐิติกุล
2. นางสาวปริศนา  วิโนสุยะ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ผู้กำจัด
 
1. นายจักรกฤษณ์  พรมไชย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 42 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ปัญญาสงค์
 
1. นางพรทิพย์  ธรรมลังกา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวอมรพรรณ  ทรายศิริ
 
1. นางสาวกาญจนา  ด้วงนา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 4 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ทองอรุณศรี
2. เด็กชายภาคิน  เจริญพิทักษ์
3. เด็กชายสิรภพ  บุญเป็ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์  ศรีสุข
2. นางนารีนาฏ  จันทมงคล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  แหยมนาค
2. นายภัทรภณ  บุญปาล
3. นางสาววริศรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม
2. นายกิตติพงศ์  สิริมูลเครือ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายธนวันต์  ปานทอง
2. เด็กชายพงศกร  ชุมภู
3. เด็กหญิงเลโมนี  เลโอนฮาร์ด
 
1. นางอัญชลี  เกิดแสง
2. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 9 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐธิดา  กองห้าห้อง
2. นางสาวพัชรมัย  เจริญตรา
3. นายไชยภัทร  เกียรติรวี
 
1. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม
2. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง 40 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ประสาทศิลป์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  พันมีทอง
3. เด็กหญิงภาวิกา  ภู่จันทร์เจริญ
 
1. นางสาวจิตรา  สมพิงค์
2. นางสาวจิลลาภัทร  ต่ำจันทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.9 เงิน 19 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวจำลองลักษณ์  บุตรกำเนิด
2. นางสาวชุติกาญจน์  โทสาลี
3. นายภาณุวัฒน์  ศรีชัยวิทย์
 
1. นางบรรจงรักษ์  กันแก้ว
2. นางสาวทัศนีย์  ศรีชัยมงคล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนิต  เทอดโยธิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีอินทร์
3. เด็กชายวีรภัทร  เจริญขวัญเมือง
 
1. นางสาวณิชนันท์  คำนวนสินธุ์
2. นางสาวสุธาสินี  มะโต
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายกิตติภัสส์  สีม่วงคำ
2. นางสาวธิดารัตน์  ปวงคำ
3. นายวายุ  แปงวิระ
 
1. นายวุฒิไกร  ใจยา
2. นางสาวพัชรีพร  ธุระธรรม
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 15 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชญะดา  สิริบุญแก้ววโรดม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงไทยารักษ์
 
1. นางสาวพิมลวรรณ  น้อยท่าช้าง
2. นางสาวพิมพ์พิมล  ฝั้นเฝือ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 16 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นายธนัตถ์  บุตรทอง
2. นายศิรวิชญ์  มีสุข
 
1. นายนพประทีป  กองสี
2. นางชิโนลักษณ์  เรือนติ๊บ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 36.55 เข้าร่วม 30 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นายนัฐพงษ์  ดวงไพร
2. เด็กชายศศิวงษ์  หาวัน
 
1. นางธัญญา  พิมล
2. นายณัฐวุฒิ  หลอมทอง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.91 ทองแดง 28 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กชายนพดล  สอดศรี
2. เด็กชายวงศธร  วิสุทธิคุณากร
 
1. นายอิสรพงษ์  ใจคนอง
2. นางสาววิภาวรรณ  คำมงคล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวคุณาภรณ์  เหลืองอรุณ
2. นางสาวชิษณุชา  วิชาราช
3. นายอชิระ  สอนไว
 
1. นายอดิพงศ์  ท่วมจอก
2. นายสุทินธ์  คำน่าน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวกฤติยา  แซ่มี่
2. เด็กหญิงจานุภา  ศรีสมุทร
3. นางสาวปริยากร  กองแก้ว
4. นางสาวรุจิรา  -
5. นางสาววงศ์เดือน  วิเชียรฉายคีรีงาม
 
1. นางอินทิรา  ชิตก้องไพร
2. นางกชพร  นาคเจือทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง 9 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวกมลพิชญ์  ท้วมเรือง
2. นางสาวปณาลี  สวนศรี
3. นางสาวปาริชาติ  ทิทา
4. นายพงษ์ธกร  บกแก้ว
5. นางสาววรรณพร  โตป๊อก
 
1. นายพิทยา  รอดสุนทรา
2. นางธนิตตา  รอดสุนทรา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 12 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กชายกัมปนาท  ต๊ะคำ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขำสอางค์
3. เด็กชายณัฐชนน  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงธันยพร  ปันตา
5. เด็กหญิงอริสรา  วันเสาร์
 
1. นางธนิตตา  รอดสุนทรา
2. นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 28 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  ทองตะลุง
2. นางสาวภคนันท์  ศรีสุราช
3. นางสาวรวงข้าว  ตุ้นคำ
4. นางสาววรันธร  ไข่สังข์
5. นางสาวเกวลิน  เตจา
 
1. นางชลอ  ถนัดวณิชย์
2. นายช่วงศิลป์  บัวสอน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 34 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. เด็กชายพรชัย  สุริโย
2. เด็กชายสิทธิพล  ทัดปอย
3. เด็กหญิงแพรวพราว  แสนคงชัย
 
1. นายเจษฎา  เจริญศรี
2. นางสาวยุพิน  ทับเอี่ยม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 61 ทองแดง 42 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐมล  ทองเอีย
2. นางสาวพลอยชมภู  สุดโท
3. นายลัภยา  วิสุทธิกุลชัย
 
1. นายเจษฎา  เจริญศรี
2. นางนริศรา  อยู่ชา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81 ทอง 22 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีขุนด่าน
2. นายกิตติพัฒน์  ทองสา
3. นางสาวกิตติมา  เกิดแก้ว
4. เด็กชายคงคา  จันทร์ทร
5. นางสาวจารุวรรณ  โพธิ์ทอง
6. เด็กหญิงณัฐชา  โกมลสวรรค์
7. นางสาวณัฐพร  ชมภูพงษ์
8. นายทวีศักดิ์  แก้วในหิน
9. นางสาวปภาดา  พรมมาก
10. นายพงษ์ดนัย  โพธิ์รุน
11. นางสาวภานุชนาถ  บุญลือ
12. นางสาวมัลลิกา  แสงท้าว
13. เด็กชายรุ่งโรจน์  แซ่ลี
14. นางสาวลี  แซ่ย่าง
15. นางสาวศิรินภา  พินิจบุตร
16. นางสาวศุภาพิชญ์  ลาแดง
17. เด็กชายอนุกูล  โสภาวาง
18. นายเย้ง  แซ่ล่อ
 
1. นายเจษฎา  เจริญศรี
2. นางสาวอัจฉรา  ลำดวน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. เด็กชายจักริน  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
2. เด็กชายชูวิทย์  อุไรพันธ์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  อินทร์จันทร์
4. เด็กหญิงธีรดา  แสงช้าง
5. เด็กชายธีรภัทร  เขียวสด
6. เด็กหญิงนิชกานต์  หอมทอง
7. เด็กหญิงนิชดา  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
8. เด็กชายปณชัย  แก่นสี
9. เด็กหญิงปรัชญา  นาคำ
10. เด็กชายพงศ์พัฒน์  บัวสำลี
11. เด็กชายพงศ์ศิริ  จันทนา
12. เด็กชายภูธเนศ  ปานอ่อน
13. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ลี
14. เด็กหญิงวิชญาพร  พิกุล
15. เด็กชายศุภเศรษฐ์  บุญศรี
16. เด็กชายสุภกิณฑ์  วีระรุ่งเรืองกุล
17. นายหือ  แซ่เฮ่อ
18. เด็กชายอนุสรณ์  แซ่ท่อ
19. เด็กชายอาทิตย์  แซ่ย่าง
20. เด็กชายอิทธิพล  แซ่ย่าง
 
1. นายเจษฎา  เจริญศรี
2. นางสาวอัจฉรา  ลำดวน
3. นางสาวสุภัจฉรา  กาศสกุล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 34 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เพชรรอด
 
1. นางนิตยา  บุตรสุข
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกัลยรัตน์  มาคุ้ม
 
1. นางลั่นทม  ทองชุ่ม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.26 ทอง 11 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายนพกร  พันทองหล่อ
2. เด็กหญิงพิชญ์ชพร  พรมหาญ
 
1. นายพีรพัฒน์  พรมพล
2. นางวันวิสา  กลิ่นหอม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.6 เงิน 40 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. นายสิขเรศ  นุชเนื่อง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  นันใจยะ
 
1. นางสำเภา  เตียวนุกุลธรรม
2. นางบุษบา  สิงห์ไฝแก้ว
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.2 ทอง 10 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  หมีใจ
2. เด็กหญิงคุนัญญา  เผือกผ่อง
3. เด็กหญิงนภสร  ฟั่นทา
4. เด็กหญิงนวลรัตน์  อนุมัติ
5. เด็กหญิงพัชณิชตา  พานิชกุล
6. เด็กหญิงพิชชา  ไทยเจริญ
7. เด็กหญิงวารุณี  เขียวเกษม
8. เด็กหญิงสุพิชญา  หล้ามูล
9. เด็กหญิงสุภามาศ  แข็งแรง
10. เด็กหญิงเจนจิรา  หามา
 
1. นางธัญญาพร  เกตุด้วง
2. นางบังอร  บุญคง
3. นางสาวนุชจรี  เฉยสวัสดิ์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวดาริน  แซ่จ้าง
2. เด็กหญิงดาว  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แซ่เห้อ
4. นางสาวปภาดา  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงสกาวใจ  พิทักษ์หาญชัย
6. เด็กหญิงสายชล  แซ่โซ้ง
7. เด็กหญิงอังคนา  แซ่ม้า
8. นางสาวอุไร  วงศ์ธีรภาพ
9. เด็กหญิงเนตรนภา  แซ่ม้า
10. เด็กหญิงแจ่มศรี  เสียงก้องภูผา
 
1. นางกันดา  แก้วมณี
2. นางสาวอรชา  ลองขาว
3. นายไพฑูรย์  ดิษฐด้วงปล้อง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุท  เพียงใจ
2. นายชินวัตร  อินทรจร
3. เด็กชายณัฐภัทร  ทัศนา
4. นางสาวธนัชพร  ปินนา
5. เด็กหญิงวรัชยา  นุกูลคาม
6. เด็กชายศิริมงคล  ศรีวรรณากร
7. เด็กชายศุภชัย  น้อยแสง
8. เด็กชายสิรวิชญ์  จงจิต
9. เด็กหญิงสุพิชชา  ปาจิ๋ว
10. เด็กชายอภิชาติ  นันไชย
 
1. นายพยนต์  วนพฤกษ์
2. นายพงษ์วัฒน์  เกตุด้วง
3. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  ชลธีระเสถียร
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายคมสัน  ใจชนะ
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  คุมเห็ด
3. เด็กหญิงฐิติมา  จิรัมย์
4. เด็กชายธนากร  เกตุกลมเกลา
5. เด็กหญิงนราภรณ์  มั่นเมือง
6. เด็กชายปฎิพล  สกุลเสนารถ
7. เด็กหญิงพรรณปพร  มูลวงษ์
8. เด็กชายภีรพงษ์  ขันเงิน
9. เด็กชายภูริภัทร  ทองปาง
10. เด็กชายมานะชัย  ทับเอี่ยม
 
1. นายธีรวัช  นิลขลัง
2. นายวทัญญู  แสนประสิทธิ์
3. นายศรัทธาเทพ  ปัญญานาค
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวกรวลัย  แสงท้าว
2. นายสายฟ้า  แสงท้าว
 
1. นายปราโมท  นึกหมาย
2. นางจันทร์เพ็ญ  มุ่งปั่นกลาง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 22 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวภัทณวดี  คำจู
2. นางสาวสุวนันท์  ทานัง
 
1. นางสายสุนีย์  ศรีสวัสดิ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวสุภาพร  ทนุเดชคีรี
 
1. นายธณกฤต  มุมทอง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง 12 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายปรมี  ภู่เพ็ง
 
1. นายจัตตุพร  ป้าดีเหนือ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวอำพร  ทนุเดชคีรี
 
1. นายธณกฤต  มุมทอง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวศกุณกาญจน์  มหานิยม
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 20 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐัมพิดา  หาระคุณ
 
1. นายศิริภัทร  จันทมงคล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวอรทัย  วงศ์ธีรภาพ
 
1. นางสาวปณาลี  มณีพราย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาววิภาพร  กนกฐิติมงคล
 
1. นางสาวปณาลี  มณีพราย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวนภาพร  แซ่ม้า
 
1. นางสาวปณาลี  มณีพราย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงดารารัตน์  มุ่ยแดง
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ใจคำ
 
1. นางสาวจันจิรา  ขามะวัน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวน้ำทิพย์  ไพรพนาธร
 
1. นางสาวปณาลี  มณีพราย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวณิชพร  ศรีโมรา
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 71.33 เงิน 15 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายธันยากร  เครือแขม
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 9 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายศุภกิตติ์  หล้าเตจา
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร 1. นายสราวุฒิ   อินทฉิม
 
1. นายกฤตพน  ทนปั่น
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิราช  ขำประสาท
 
1. นายกิตติภัณฑ์  น้อยยม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวนภัสวรรณ  เกตุด้วง
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายเจตพล  เพราะดำ
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงชยุตรา  หมีนิ่ม
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวนภัสวรรณ  เกตุด้วง
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กชายปัญญา  เสริมทองหลาง
 
1. นายธงชัย  ฉายแสง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89.6 ทอง 6 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายพรรษวัฏ  หาญอินทร์
 
1. นายภูวรัต  กรวัชรโรจน์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) 1. นายกิตติกร  ยอดยิ่ง
 
1. นายเมธาสิทธิ์  แก้วอยู่
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายกิติภพ  พุ่มสลิด
2. เด็กชายธนภัทร  สุขสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนภัสภรณ์  บุญเสริม
4. เด็กชายวัชรพล  หวายแก้ว
5. เด็กชายสรศักดิ์  คงโพธิ์
6. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทร์องอาจ
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
2. นายพรเทพ  ใจมูล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. นายกฤษดา  เหล่าเขตร์กิจ
2. นายกิตติศักดิ์  สตารัตน์
3. นายคมกริช  ช้างเนียม
4. นางสาวฐิติรัตน์  มะเฮง
5. นายยศภัทร  ละเมียด
6. นายอรรคพล  ไตรรัตนทวีโชค
 
1. นายธงชัย  ฉายแสง
2. นายณัฐพงษ์  คำเพชร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กชายยุทธพิชัย  สุริวงศ์
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 36 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายภูบดี  ใจนิ่ม
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 36 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิตา  รอดโทน
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 13 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวเกวลิน  มณีวรรณ
 
1. นายจิตติ  ทองจิตติ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. เด็กชายสถาพร   ปูเครือ
 
1. นายปราโมทล์  สังข์ขาว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายคารม  คันทวี
 
1. นายณัฐชนนท์  แก้วปลั่ง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  มีหิริ
 
1. นายนพดล  ดิษร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกนกวรรณ  ไทยแท้
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นายภคินัย  อินใบ
 
1. นายอภิสิทธิ์  ตามา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.13 ทอง 12 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แสนพรม
 
1. นายเจษฎา  ฟู่มั่น
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวปานไพลิน  มณีรัตนโสภณ
 
1. นายจิตติ  ทองจิตติ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.66 เงิน 34 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นายอนุภัทร  หาวัน
 
1. นายณัฐวุฒิ  หลอมทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) 1. นายกิตติกร  ยอดยิ่ง
 
1. นายเมธาสิทธิ์  แก้วอยู่
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 41 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพรรณ  จำประโคน
 
1. นางสุภาภรณ์  ศรีบุญเรือง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกนกวรรณ  ไทยแท้
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายกฤษฎา  ปาระกุล
2. เด็กชายจิรายุ  สิงยะเมือง
3. เด็กชายธนพนธ์  เพ็ชรกำแหง
4. เด็กชายธนพล  พันสมุทร
5. เด็กชายพงศ์ปณต  ขัดกันทะ
6. เด็กชายวาสุกรี  โพธา
7. เด็กชายอติวิชญ์  พงษ์นุช
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  เขียวแดง
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
2. นายณัฐชนนท์  แก้วปลั่ง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 12 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกัญญาวีร์  บุรีรักษ์
2. นายจอมอัศวิน  นาคอ่อน
3. นายธีรชัช  เพิ่มเพ็ง
4. นายนันทพงศ์  ปันอ่วม
5. นายภูธเนศ  แสนเตปิน
6. นายภูมินทร์  คำสียา
7. นางสาววรรณวิศา  ศรีคำภา
8. นายศิวกร  เรืองรอง
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
2. นายณัฐชนนท์  แก้วปลั่ง
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกรรณิการ์  พุกวงษ์
2. นายจักราวุธ  ดาบแก้ว
3. นายฐากร  ยุวคูณชิตา
4. นายธนวัฒน์  พรหมภูวงศ์
5. นายธนากร  พิมมัชฉา
6. นางสาวพรนภัส  ช่างหลก
7. นางสาวรังสินี  อินทร์ครอง
8. นางสาววรรณิสา  สอนคุ้ม
9. นายสุรชัย  นิลขลัง
10. นางสาวเพชรติกานต์  สุขอยู่
 
1. นางวัชรี  ปัญจอาม
2. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงกชกร  แสงนา
2. เด็กหญิงกนิษฐา  ปันตา
3. เด็กหญิงวนิดา  ทิมอ่วม
4. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แก้วสุติน
5. เด็กหญิงสิตา  ขวัญสุข
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นันใจยะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ  พุ่มเรียบ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 8 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติวรา  การะเกตุ
2. เด็กหญิงจตุพร  วันอ้น
3. เด็กหญิงชนิดา  ศิริโภคา
4. เด็กหญิงปฤณชญา  ปันเหมือย
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อยู่เลิศลบ
6. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุดสวาท
7. เด็กหญิงสิริยากร  จันทร์วิไลนคร
8. เด็กหญิงสุพิชญา  นพวงศ์
 
1. นางสาวภัทราพร  วงษ์วาท
2. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
3. นายจิตติ  ทองจิตติ
4. นางรุ่งเดือน  ศิริมิลินทร์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวณัฐนันท์  อินแตง
2. นางสาวปานไพลิน  มณีรัตนโสภณ
3. นางสาวพรลภัส  จันทร์วิไลนคร
4. นางสาวมินทร์ทราภรณ์  สกุลวริศรา
5. นางสาวสิตาพร  ใบบัว
6. นางสาวอุริสยาภรณ์  สายตรง
7. นางสาวเจตสุภา  พรหมศรี
8. นางสาวเมธาพร  วัตถาภรณ์ศิริ
 
1. นางรุ่งเดือน  ศิริมิลินทร์
2. นางสาวภัทราพร  วงษ์วาท
3. นายจิตติ  ทองจิตติ
4. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวกุลจิรา  แซ่กือ
2. นางสาวปาริชาต  แสงสว่าง
3. นางสาวปาลิดา  เจริญผลิตผล
4. นางสาววรนิษฐา  เล่าศรีทอง
5. นางสาววันดี  แซ่กือ
6. นางสาวอรดา  แซ่ม้า
7. นางสาวอริศยา  แซ่ม้า
8. นางสาวแวววรรณ  เล่าศรีทอง
 
1. นางสาวณหฤทัย  ดีสังข์
2. นางสาวสาริกา  อาชาแสนเจริญกุล
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายจตุพล  คำจ๊อก
2. นายจอมอัศวิน  นาคอ่อน
3. นายณัฐวุฒิ  จันทร์เทศ
4. นายศักดินนท์  บุญอินทร์
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
2. นายจัตตุพร  ป้าดีเหนือ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89.4 ทอง 5 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวธญานี  วัดแดง
 
1. นางสาวกาญจณี  โชติสุข
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภรดา  วงษ์กาวิน
 
1. นางสาวจำเนียร  น้ำสังข์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายธนญ  ชัยมงคล
 
1. นางสุรีย์พร  มณีศักดิ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายวิศรุต  เจริญศุภผล
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เอี่ยมสะอาด
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72.66 เงิน 12 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวอาทิมา  มาจันทร์
 
1. นางอัญชนา  บุญอินทร์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79 เงิน 34 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงสุข
2. เด็กหญิงณัฏฐชา  ฤาชาญ
3. เด็กหญิงปพิชญา  ทองแก้ว
4. เด็กหญิงสาริกา  นกเพชร
5. เด็กหญิงสิรินดา  อ่อนพรม
 
1. นางสาวรมิตา  สุภาอ้าย
2. นางสาวธารารัตน์  วังคำ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 75.4 เงิน 27 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายชนะพงษ์  ฉายวัฒนา
2. นางสาวนาฬิกา  ศรีสุโพธิ์
3. นางสาวรจนา  สุขโทน
4. นางสาวเปมิกา  อึ้งทรงทรัพย์
5. นายโชติพงศ์ธิติ  ตรีประวัติ
 
1. นางสาวมลสิการ  ก๋าคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  เอี่ยมสะอาด
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  สวัสดิ์รัมย์
2. เด็กหญิงภัทรียา  โคว้ถาวร
 
1. นางมาลัย  บุญท้าวศิริ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 72.33 เงิน 22 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาววชิรญาณ์  สุขศิริ
2. นางสาวเบญจวรรณ  ป้องกัน
 
1. นางสาวปทุม  ใจอากะ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 53.67 เข้าร่วม 18 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาววิลาสินี  วันหาญ
2. นางสาวสุชานันท์  ประชากุล
 
1. นางรุ่งรัตน์  กลั่นการบุญ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวปราณปรียา  หม่อมแปง
 
1. นางสาวสิริธร  ปรีชาธรรมรัตน์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวขัตติยา  เขน่วม
2. นางสาวธัญรดา  เพ็ชร์ทูลย์
3. นางสาวพิไลวรรณ  หนุนยศ
4. นางสาววราภรณ์  สายทอง
5. นายวิทูร  โพธิ์เปี่ยม
 
1. นางสาวสิริธร  ปรีชาธรรมรัตน์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 71 เงิน 11 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกรรณิการ์  วงค์ชารี
2. นายณัฐวัตร  ขำศิริ
3. นายธนวัฒน์  ทาระวา
4. นายปฏิภาณ  เขียวคุ้ม
5. นางสาวสุธาสินี  ตุ่นตา
 
1. นางรุ่งรัตน์  กลั่นการบุญ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.34 เงิน 15 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวจิราภรณ์  นิตย์อดุลย์
2. นางสาวสิรีธร  นวพงษ์ภูษา
 
1. นางสาวสิริธร  ปรีชาธรรมรัตน์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 7 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกุลนันท์  กิจสมัคร
2. นายจักราวุธ  ดาบแก้ว
 
1. นางรุ่งรัตน์  กลั่นการบุญ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77.21 เงิน 19 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายนัทธพงศ์  กีเกียง
2. เด็กชายปิติวัฒน์  กิจสมานมิตร
 
1. นายชูชาติ  จารึก
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75.89 เงิน 19 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายอภิชิต  จีนเพชร์
 
1. นางภักดี  ด่านพิทักษ์กูล
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.91 ทอง 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายกฤษฎา  ขจรจบพนา
2. เด็กชายกวินภพ  สายธารโอบวารี
3. เด็กชายธันวา  วนายินดี
4. นายนิธิกร  ชอบของขาว
5. เด็กชายสมชาย  -
6. นายสมเกียรติ  ภมรศิริเลิศ
7. เด็กชายอภิชัย  ร่วมใจอาชา
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  ร่วมใจอาชา
 
1. นายประพิน  ปินตาคำ
2. นายสมหมาย  มาวงษ์
3. นายจารุวัฒน์  พูนทรัพย์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.9 เงิน 33 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายคนธรรพ์  สุขสิริ
2. นายณัฐชัย  มาน้อย
3. นางสาวดาราธิป  เครือยา
4. นายนนทพัทธ์  โวหาญ
5. นางสาวนภัสวรรณ  อุบลพิทักษ์
6. นางสาวพรรณวษา  รีกงราด
7. นางสาวพัสวี  อรัญสาร
8. นางสาวพิชชาพร  ทองมีมา
9. นางสาวศศิพิมพ์  สุกใส
10. นายอัศราวุธ  บัวกล้า
 
1. นายดำรงพล  กิตติรัตนวศิน
2. นายมงคล  มากจีน
3. นายเอกชัย  ผาแสนเถิน
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70.2 เงิน 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวกัลย์สุดา  แซ่ย่าง
2. นางสาวชุติมา  ธรรมพฤฒินันท์
3. นางสาวประภัสสร  สว่างเดือนฉาย
4. นางสาววาสนา  แซ่ท้าว
5. นายเอกพร  รุ้งแสนสวย
 
1. นายพิริยพงษ์  ลอยเลิศ
2. นางสาวนิยม  อยู่รัมย์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 38 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงกันนิดา  ซ้งชินวงศ์
2. เด็กหญิงชุติภา  ม่วงอ่อน
3. เด็กหญิงพรรชณิการ์  ด้วงนา
 
1. นางสาธิตา  มัตนามะ
2. นางสาวศันสนีย์  เลิกสายเพ็ง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 29 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวชนาพร  กวินไพรสนธ์
2. นางสาวมนรดา  แสงท้าว
3. นางสาวมนัสนันท์  เขน่วม
 
1. นางสาธิตา  มัตนามะ
2. นางสาวศันสนีย์  เลิกสายเพ็ง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายณัฐภัทร  จิ๋วสายแจ่ม
2. เด็กหญิงนงนภา  จันทะนาม
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  สุวรรณทอง
 
1. นางสาธิตา  มัตนามะ
2. นางสาวศันสนีย์  เลิกสายเพ็ง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกาญจนา  ลาดเหลา
2. นางสาวสรัลนุช  แซ่ม้า
3. นางสาวเจนจิรา  ปุกแก้ว
 
1. นางสาธิตา  มัตนามะ
2. นางสาวศันสนีย์  เลิกสายเพ็ง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พันธ์เจดีย์
2. เด็กหญิงบุณยาพร  แซ่กือ
 
1. นางสาวอ้อมใจ  แรงเขตกิจ
2. นายจิระวัฒน์  วังกะ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวภูริชญา  บัวบาน
2. นายมาโนช  -
 
1. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
2. นางสาวอ้อมใจ  แรงเขตกิจ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 23 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  เลยขามป้อม
2. เด็กชายธนพล  สิทธิโชคเหล่าทอง
 
1. นางสาวสายพาน  ทับนิล
2. นางนิภา  แหวเมือง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายนาวิน  ระบอบ
2. นางสาวปุณรดา  สุจริตจันทร์
 
1. นางสาวสายพาน  ทับนิล
2. นางนิภา  แหวเมือง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  เสริฐวิบูลย์
2. เด็กหญิงพรศรีวงศ์  ทองหลง
 
1. นางพรเพ็ญ  แก๊กนอน
2. นายสราวุธ  ชูหน้า
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงภูวณิดา  รัศมีน้อย
2. เด็กชายเพชร  คีรีชื่นชม
 
1. นายจิระวัฒน์  วังกะ
2. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายธีระพัฒน์  จ่อนตะมะ
2. เด็กชายฤทธิเดช  พงษ์ธีรภัทร
 
1. นายอดิศร  โยธา
2. นายวาณิช  แก้วเลิศ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวชลนิชา  สังข์เรือง
2. นายพิพัฒน์  ดีอ่อน
 
1. นายจิระวัฒน์  วังกะ
2. นางสาวอ้อมใจ  แรงเขตกิจ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายกันตพงศ์  เจือจันทร์
2. นายปฏิภาณ  จิ๋วปัญญา
 
1. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
2. นายปริญญา  กองทอง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายพุฒิพงศ์  พิพัฒนานิมิตร
2. นายวศิน  สายรัศมี
 
1. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายชินพัฒน์  บุญเสม
2. เด็กหญิงณัฐวรา  ทองไทยนันท์
3. เด็กชายอัครวิทย์  เผ่ากันทะ
 
1. นางสาวสายพาน  ทับนิล
2. นายวัชระ  วงษ์ดี
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวสกุลกาญจน์  ศรีจริยา
2. นางสาวสุพิชญา  แหวเมือง
 
1. นางสาวสายพาน  ทับนิล
2. นางนิภา  แหวเมือง
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. นางสาววาสนา   ทับทิมหอม
2. นายเสกสรร    แหวเมือง
 
1. นายสะอาด  หลอมทอง
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายณัวุฒิ  แก้วถึง
2. เด็กชายทัตพล  เรืองจันทร์
3. เด็กชายธนาอินท์  วงศ์ยะรา
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายวิบูลย์  เมฆเสือ
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายพีระวัฒน์  โภคินนามมาสกุุล
2. นายเถลิงศักดิ์  สุ่นสุข
3. นายไกรวิชญ์  ด้วงนา
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายศรัญญู  นิลนิยม
 
145 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวภาวิณี  สีใจคำ
2. นายฤทธิเดช  คำหนัก
3. นางสาวเบญญาภา  ได้พร
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายสิทธิศักดิ์  สุยะวงศ์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายชานุรัตน์  แซ่ท่อ
2. นายป้อจั่ว  แซ่ย่าง
3. นายอลงกรณ์  แซ่กือ
 
1. นายขัยพร  นังคัล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายพรเทพ  พรสัตย์
2. นายวีรพล  นิธิเกษมสมบัติ
3. นายสิทธฺชัย  ราษฎร์ขุนห้วย
 
1. นายชัยพร  นังคัล
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 36 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นางสาวธันย์ชนก  ไถเงิน
2. นายภาณุวัฒน์  สิงใส
3. นางสาวเกศศิริ  วิชาราช
 
1. นายอภิสิทธิ์  ตามา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กาจักร์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  เขียวไสว
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มณีเขียว
4. เด็กหญิงปวีณา  เปรื่องอักษร
5. เด็กหญิงภริตา  วงษ์ชมภู
6. เด็กหญิงสมัญญา  สุยะ
 
1. นางยุพิน  ชัยชนะ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75 เงิน 33 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  พรมมา
2. นางสาวชุติกาญจน์  กรวยทอง
3. นางสาวสมัชญา  วิบูลย์ศักดิ์
4. นายสุรศักดิ์  มั่นยืน
5. นางสาวอรสา  น้ำแก้ว
6. นางสาวเก็จแก้ว  เครือกลัด
 
1. นางอุษา  กมุธากรณ์
2. นางสาวรังสินี  อร่ามดิลกรัตน์
 
151 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกมน  อินทฉิม
2. เด็กหญิงธนพร  จำประโคน
3. เด็กหญิงสุชานาถ  แดงปรก
 
1. นางปัทมา  สามลทา
2. นางการเวก   ไชยโอชะ
 
152 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวกนกอร  จิราพรชัย
2. นางสาวบุปผา  พันธกิจพานิช
3. นางสาววรรณา  เสือสภาพ
 
1. นางบังอร  จันทร์ชุ่ม
2. นางขนิษฐา  ศรีปวนใจ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กชายภูมิภัทร  เกิดถิ่น
2. เด็กชายวิชญ์  ศรีกุล
3. เด็กชายสมพร  นวลงาม
 
1. นายภาณุวัตร  จันทร์แดง
2. นางกฤษณา  อุดมโภชน์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายขวัญชัย  ธนวิภาศพงศ์
2. นายศราวุธ  พัฒนาบรรพต
3. นางสาวอรณิชา  บ้านนาพิริยะ
 
1. นายพิริยพงษ์  ลอยเลิศ
2. นางสาวพนิดา  ฉิมสุด
 
155 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  นาคสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรรณิภา  ฉิมเชิด
3. เด็กชายสรรชัย  สงค์จันทร์
 
1. นางปัทมา  สามลทา
2. นางการเวก  ไชยโอชะ
 
156 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 34 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร   ฉัตรชมพูชวริน
2. นางสาวสุภาพร   เสือพิมพ์น้อย
3. นางสาวเจนจิรา   ยิ้มทัด
 
1. นายณัฐชานันท์  วันดี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เหลือบุญนุ่ม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  จูมาศ
3. เด็กชายอัครพนธ์  หนูแก้ว
 
1. นางอุษา  กมุธากรณ์
2. นางสาวกมลทิพย์  จรพรม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.6 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวจิตรลดา  วาระกูล
2. นางสาวนุชจรี  แซ่ม้า
3. นางสาวศศิตาภรณ์  ตรีเดชา
 
1. นายวรนิพิฐ  กองโกย
2. นางสาวพุทธชาติ  มหากันธา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 31 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กชายบูรชัย  สนิท
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เส็งเหี่ยว
3. เด็กชายปิยพัชร์  ฟักทองอยู่
 
1. นางอุษา  กมุธากรณ์
2. นางสาวรังสินี  อร่ามดิลกรัตน์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.48 ทอง 30 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. นางสาวมณฑิรา  บุบผา
2. นางสาวยุพาวดี  คำเกิด
3. นายวันชัย  แตงหอม
 
1. นางอุษา  กมุธากรณ์
2. นางสาวกมลทิพย์  จรพรม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวสมฤดี  อย่างรุ่งโรจน์เชิด
2. นางสาวอัมพา  นาจิตต์
3. นายแก้วเพชร  แซ่ลี
 
1. นายปรมินทร์  คำเครือ
2. นางสาวศุภศศิน  แซ่ย่าง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวนภาพร  ไพรเรือนทอง
2. นางสาวหยาดพิรุณ  อาจหาญ
3. นายไพโรจน์  กวางเนตร
 
1. นางสาวศุภศศิน  แซ่ย่าง
2. นางสาวสุจิตรา  หล้าสู
 
163 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ผาวัง
 
1. นายอนุภัทร  พรมเสน
 
164 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายจตุรวิทย์  แสงท้าว
2. นางสาวณธิชา  วิลาสไผ่เงิน
3. นายพิชิตชัย  ทรงวรกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง
2. นางสาวรุ่งรัตน์   สมโภชน์
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80.33 ทอง 12 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงรสริน  วงษ์ใส
 
1. นางสุกัญญา  ศิริมา
 
166 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย   ชัยพรอุปถัมภ์
 
1. นางนงนุช  มณเฑียรชัย
 
167 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงพรพรรณ  จันทพุก
 
1. นางสุกัญญา  ศิริมา
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.67 ทอง 5 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วแสนสาย
 
1. นางสาวรุจิรา  เครือกิจ
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. นายสิทธิพล   วงค์คำ
 
1. นางนงนุช  มณเฑียรชัย
 
170 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายทรงพล  คีรีวิไล
2. เด็กหญิงสุภาพร  วังลอยชาย
 
1. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
 
171 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร   แหวเมือง
2. เด็กหญิงอภัสรา   ยิ้มทัด
 
1. นางนงนุช  มณเฑียรชัย
 
172 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.67 ทอง 16 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ขันทองเฮ้า
2. นายพานิช  แสงเกษม
 
1. นางสาวรุจิรา  เครือกิจ
2. นางสาวพัชรา  มะโนวัง