สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79.6 เงิน 16 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวไขขวัญ  เอื้องอ้าย
 
1. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์  คงกล่อม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71.2 เงิน 27 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวจารุวรรณ  แก้วสูงสิงขร
 
1. นางสุพันณี  สุนันต๊ะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 28 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายนรวิชญ์  ประเสริฐหล้า
 
1. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72.5 เงิน 23 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  ขันคำ
 
1. นางสุมาลี  บุญมาก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุริยะวงษา
 
1. นางสาวฐานิตา  อิ่มวิมล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวจนัญญา  สกุลทหาร
 
1. นางพรรณี  ดิษฐบรรจง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.8 เงิน 35 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  จรูญวนาลัย
 
1. นางสาวณชานันท์  ประเสริฐสุข
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 32 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวชื่นกมล  ศรีจันทร์
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีดาเดช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 37 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวิภา  เวียงวิเศษ
2. เด็กหญิงนารี  -
3. เด็กหญิงสุวิมล  ดาวประดับฟ้า
 
1. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกันต์ฤทัย  สาทไทย
2. นางสาวนูรีล่า  ศรีไสยเพชร
3. นางสาวปฑิตตา  มั่นคง
 
1. นางสุมาลี  บุญมาก
2. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  สัมฤทธิ์ไพรสณฑ์
2. นางสาวมลฤดี  -
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 17 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวจันทนา  สมมีไชยเลิศ
2. นางสาวปัณฑิตา  พรมคำ
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86.55 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ดวงแก้วโสภา
2. เด็กหญิงอนงค์   ดินแดนคีรี
 
1. นางสาวแพรวา  ตะวงษ์
2. นายภูวนาท   กองธรรม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 84.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวพรสวรรค์   รติกิจสถาพร
 
1. นางสาวแพรวา  ตะวงษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาววรางคณา  อังษานาม
 
1. นางรัตนาภรณ์  วิเทศน์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวจารวี  คำบุญเรือง
 
1. นางภณิตา  แก้วเจริญเนตร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 32 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัสสร  วิจิตรไทย
2. เด็กหญิงเกตนิภา  คุตนา
3. เด็กชายเอกภักดิ์  ปิ่นฑสิริ
 
1. นายวินัย  แขวนโพธิ์
2. นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 18 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  กังวานสาคร
2. นายทศพล  ดีรัศมี
3. นางสาวธัญพิชชา   ศรีนวลจันทร์
 
1. นางสาววราภรณ์  พรหมรักษา
2. นางสาวสุนิสา  อุดเป็งเครือ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 20 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  สอนอินต๊ะ
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ใจสอนนา
3. เด็กชายยศพล  สุรางวัด
 
1. นางสาววรินดา  สุพา
2. นางสาวมริษา  เอี้ยงเตจ๊ะ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 36 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายณฐนนท์  จันโทสถ
2. นางสาวพิมพ์หทัย  คำพลอย
3. นางสาวอิสริยา  ดีอินทร์
 
1. นางวิไลพร  ศรีนิล
2. นางสาวนงลักษณ์  ตาคำ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริชญา   สิงหราช
2. เด็กหญิงอรปรียา  ไชยโย
 
1. นายคมสัน  จินา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายบุญชัย   กานดา
2. นายพีรวุฒิ   รินคำ
 
1. นายคมสัน  จินา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายดิถดนัย  ปานแม้น
 
1. นางสาวหนู  อินต๊ะ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  จันทโสภา
 
1. นายวินัย  หาญพรม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85.22 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นายลาคึ   สกุลพุฒินาท
2. เด็กชายหม่อจียุ   วงษ์พรวิลัย
 
1. นายธรรมนูญ   แจ่มอยู่
2. นางสาวนันท์นภัส  สีจันทร์สุข
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 79.13 เงิน 8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายกิตติพัฒน์  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นางกานต์ธีรา  มาแก้ว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 28 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายธีรภัทร์  เนตรแก้ว
 
1. นายกิตติพงษ์  มินทะนา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 32 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาววันเพ็ญ  ไพรกุลนิรมล
 
1. นางสาวหนู  อินต๊ะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายบริวัตร  แซ่หมี
2. เด็กหญิงพิชชา  ขวัญอาชากุล
3. เด็กหญิงภิญญดา  วีระธนเกียรติ
 
1. นางสาวสีออน  ตาเรือนสอน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์   แก้วมาลี
2. นายชนสรณ์   ศรีจันทร์
3. นางสาวพุทธิชา   จอมประเสริฐ
 
1. นายชัยสวัสด์   ทองประวิทย์
2. นายวิทยา   วินาโร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.8 เงิน 16 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  -
2. เด็กชายอ่องตาโม  -
3. เด็กหญิงเอ็มมี่  -
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  ใจมา
2. นางสาวศศิกานต์  แสนตา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.8 ทอง 15 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์   มุมกลาง
2. นางสาวธิติมา   ศรีมะหัน
3. นางสาวพัลลภา   ชิดชาญกิจ
 
1. นายฐาปนะพงษ์   ทะนันชัย
2. นางสาวตรีทิพย์  สุขโข
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายศุภชัย  ตาสี
2. เด็กหญิงสาวินี  แซ่ว้าน
3. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ขุนณรงค์
 
1. นางสาวยุวดี  ทุมโคตร
2. นางกัณฐิกา  ยาโนยะ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69.1 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวกัญญา   เสียงสู่สวรรค์
2. นางสาวภัทราพร   ธนทิพยเนตร
3. นางสาววันดี   เสียงสู่สวรรค์
 
1. นางสุภาพร   แสงทอง
2. นางแพรวนภา   ไชยวงค์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  มูลตา
2. เด็กหญิงราชาวดี  ปัญญาแวว
3. เด็กหญิงเนตรดาว  -
 
1. นางสาวพรรชน์ชญมน  ไพรสณฑ์
2. นางสาวเกตน์สิรี  สุวรัตน์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.2 ทอง 11 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวศศิมาภรณ์  ทองสี
2. นางสาวสุรีพร  กล่ำใจ
3. นางสาวอริสา  ปัญญา
 
1. นางสาวพรรชน์ชญมน  ไพรสณฑ์
2. นางสาวนิตยา  นภากาศ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 20 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพล  พวงทอง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทิน้อย
 
1. นายเฉลิม  ระบอบ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 40 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายนพกร  คีรีคำรณ
2. นางสาวสุธิดา   แซ่เกอ
 
1. นายเฉลิม  ระบอบ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  วนาปกป้อง
2. เด็กชายธนา  ห้วยน้ำรื่นชื่นจิต
 
1. นายธนากร   โพธารินทร์
2. นางสาวชีพสุมน   ชัยแก้ว
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72.05 เงิน 11 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายรวิศวร์  ทายาทกวิน
2. เด็กชายอานุภาพ  สมมะโน
 
1. นายภาณุวัฒน์  คะนิกา
2. นายชูเกียรติ  เนตรจอมไพร
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 26 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายธัญพิสิษฐ์  คำปาน
2. นายศุภณัฐ  ไตรโภค
3. นายสกุลรัตน์  ศรีโสภาคีรี
 
1. นายอลงกต  เทอดโยธิน
2. นายอดิเรก  ทิมกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 16 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สายธารโอบวารี
2. เด็กหญิงณิชกานต์  เทพบุญ
3. เด็กหญิงปริยพัช  เทพบุญ
4. เด็กหญิงผ่องฉวี  สุขศรีไพรพนา
5. เด็กหญิงมุทิตา  พิชิตโชคพนา
 
1. นายวุฒิชัย  สกุณี
2. นายวิโรจน์  ใจพรมเมือง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวจินดาพร  คีรีพิไล
2. นางสาวณัฐพร  คีรีพิมาน
3. นางสาวธนภรณ์  ชลนทีบวร
4. นางสาวพิมพา  วนาโชคชัย
5. นางสาวรัชดา  คีรีพนาวาส
 
1. นายสุรสิทธิ์  รอดประเสริฐ
2. นายเรืองทรัพย์  ธนมงคลวารี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.9 ทอง 7 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวจันทวรรณ  กลัดนุ่ม
2. เด็กหญิงจินดาลักษณ์  ต๊ะศิริ
3. เด็กหญิงธัญรัศม์  ทองพิทักศ์พงษ์
4. นายวรินทร  สิริพงษ์ณภัทร
5. เด็กหญิงเกวลิน  ป้อสกุล
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  คำลือ
2. นางสาวนวรัตน์  เหลือศรีจันทร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 21 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวจินดารัตน์  นักสัตย์
2. นายชัยพร  อวดคม
3. นางสาวธัญลักษณ์  เฉยชู
4. นายพงศธร  ยะหัวฝาย
5. นางสาวภัทราพร  ทองอิ้ม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพชรปัญญา
2. นายเอกชัย  พันธุลี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงฉัตรชฎากรณ์  ปันดิ
2. เด็กชายซามิบู  -
3. เด็กหญิงธนพร  พนมประทีป
4. เด็กชายเซยา  แยเย็ง
5. เด็กชายแทนไท  -
 
1. นายธงชัย  ล้านคำ
2. นายเกียรติศักดิ์  สีขาว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายจรัญ   คีรีศักดิ์ศรีขจร
2. นายพาลาบึ   ไม่มีนามสกุล
3. นางสาววรรณา   จันทิพย์
4. นางสาววันเพ็ญ   วังลอยชาย
5. นางสาวสิริมา   วนาเฉลิมสิทธิ์
 
1. นายนัธทวัฒน์   สมภาร
2. นายยุทธศาสตร์   ทองสน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.6 ทอง 4 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวกนกกาญจน์  ดลใจธรรม
2. นางสาวชวัลรัตน์  เจนใจ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  บังเกิดทรัพย์ทวี
4. นางสาวดาวพระศุกร์  วังพลับ
5. นางสาวธรารัตน์  ปิ่นวงษ์
6. นางสาวนันทินี  ผ่องพาณิชย์อำไพ
7. นางสาวน้อย  -
8. นางสาวภิญญาพัชร์   ปานยิ้ม
9. นายวริศ  โตวรานนท์
10. นายวรโชติ  ดรรชนีกนก
11. นางสาวศรัณย์พร  กิมไล้
12. นายสมนึก  ตรรกชนนาถ
13. นางสาวสุทธิดา  ดนุพงศ์ลิขิต
14. นางสาวสุทธิดา  โชคจรัสศรี
15. นายอำนาจ  -
16. นางสาวอุไร  ชัยชนะมาร
17. นายเกรียงกร  -
18. นายเมทัส  วรจักรอนันต์
19. นายเอกรัตน์  -
20. นางสาวแสงเดือน  ดลใจคณาทรัพย์
 
1. นางกาญจนา  บุญถนอม
2. นางสาวดาหวัน  บุญตาเห็น
3. นางสาวนิตยา  ได้การ
4. นางศศิกานต์  ธนะการ
5. นายอนุพงศ์  อภัยรุณ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวกนกพร  แซ่ม้า
2. นายกังวาน  เรียนพร้อน
3. นายคณิณ  แซ่ม้า
4. นางสาวชุติมา  แซ่ว้าน
5. นางสาวฐิตา  แซ่ย่าง
6. นางสาวณิชากร  ฉลองนุกุุล
7. นายดนัย  แซ่โซ่ง
8. นายธงชัย  แซ่เฮ่อ
9. นางสาวธนพร  นิกุลพินิจ
10. นางสาวธันย์ชนก  แซ่ม้า
11. นางสาวนิราวรรณ  มังกรอัศว
12. นางสาวพรทิพย์  แซ่ฟุ้ง
13. นางสาวพิมพ์วิภา  อัครรุ่งโรจน์
14. นางสาวภัสรา   แซ่พ่าน
15. นายวรยศ  ท้าวเจริญรุ่งเรือง
16. นายวัชระชัย  เมืองมา
17. นางสาววาสนา  แซ่จาง
18. นายวิสิทธิ์  ท้าววัฒนากุล
19. นายสุรชัย  จะแสง
 
1. นายสุนทร  ปัญญาสิทธิ์
2. นางสาวศุภิสรา  บรรพศรี
3. นายปกรณ์  พูนใจสม
4. นางอัญชลี  ธำรงรัฐกุล
5. นางสาวภิรมย์ญา  นิกรสันติธรรม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  สุริยศ
 
1. นายภิภพ  สุทำแปง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นางสาวศรวณีย์  มีสมพร
 
1. ส.ต.ท.อุเทน  มิ่งก่อ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 13 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กชายดำรง  ตะวันเฉิดไฉ
2. เด็กหญิงมึตอตอ  -
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โกศัยวิเศษสกุล
2. นางสาววิชุตา  ศรีม่วง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.8 ทอง 14 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายถวิน  ทิพย์โรจน์
2. นางสาวเขมิกา  สกุลเดชสำราญ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โกศัยวิเศษสกุล
2. นางสาววิชุตา  ศรีม่วง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 79.4 เงิน 33 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  พนมสมรรถชัย
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  การะเกตคีรี
3. นางสาวชวัลลักษณ์  กณิกนันต์กุล
4. เด็กหญิงดารินทร์  กาใจ
5. นางสาวรัชนก  ชมชอบวนาลี
6. เด็กหญิงวรดา  -
7. เด็กหญิงศศิธร  สิงห์อนุสรณ์
8. นางสาวสุพัตรา  กำชัยชนะ
9. เด็กหญิงอรนิชา  ขจรเดชวัฒนกุล
10. เด็กหญิงอาภรณ์  พนาสมปอง
 
1. นายสุกิจ  สว่างเดือนฉาย
2. นางสาววิภาวรรณ  โกศัยวิเศษสกุล
3. นางสาววิชุตา  ศรีม่วง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.5 ทอง 24 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงกันติชา  เครือพนาวัลย์
2. เด็กหญิงกันติยา  เครือพนาวัลย์
3. เด็กหญิงจิราภา  อนุพงศ์คีรี
4. เด็กหญิงฑุลิกา  ไพรวันไพศาล
5. นางสาวนันธิดา  ดิ๊หะ
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  ไพรวันไพศาล
7. นางสาวสาลิณี  วสุธนนธี
8. เด็กหญิงอัมพร  วนาวัฒนกุล
9. เด็กหญิงอาพร  วนากิตติชัย
10. นางสาวโสภา  คีรีพิไล
 
1. นางนันทิยา  ปิ่นคำ
2. นางนงค์นุช  เริ่มเเรก
3. นายสมพร  เทศาราช
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายชัยชาญ  ขวัญข้าวกานน
2. เด็กชายประชา  บริหารพานิช
3. เด็กชายมานะ  สมบูรณ์
4. เด็กชายอนุชิต  -
5. เด็กชายอภิชัย  มันตาธรรม
6. เด็กชายอภิเดช  ตะนวน
7. เด็กชายอาโป  -
8. เด็กชายเดชดนัย  วทันย์พนากุล
 
1. นายสามารถ  สุยะยอง
2. นายอนุฤทธิ์  ปกติจิต
3. นายณรงค์ศักดิ์  ปันขัด
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  นวมเมือง
2. นางสาวกันหา  มั่งมูล
3. นางสาวฐิติรัตน์  กิจกิติวิริยะ
4. นางสาวนภจรส  แซ่เฮง
5. นางสาววิชชุดา  คีรีอารักษ์
6. นางสาววิมลวรรณ  ดวงตาทิพย์
7. นางสาวสุภัคสิริ  เทาตัน
8. นางสาวอมรรัตน์  กันทิละ
9. นายอัษฎา  นาละต๊ะ
10. นางสาวอาทิตยา  ศรีสุคนทารัตน์
 
1. นางวิมลณัฐ  กันทะทำ
2. นางสาวกรรณิการ์  ดิษชกรร
3. นายอาทิตย์  ธรรมแสน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินต์ศุจี  ขุนทะอาด
2. เด็กชายณัชพล  สถานเดิม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ดิษชกรร
2. นายธัญวุฒิ  บัวหลวง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 16 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธีรา  เนเต็ก
2. นายพัชรพล  สุภาปัญญา
 
1. นายศุภฤกษ์  พลังฤทธิ์
2. นายณรงค์ชาญ  นุชารัมย์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   นิรันดรวงศ์คีรี
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวม่านฟ้า   รักชาวเขา
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงบุ้ยพอเซ    ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวอรพรรณ  ปิติกวิน
 
1. นายอมร  สุวรรณยศ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชวรา  สิริวรรณภา
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายณัฐกิตต์  คำอ้าย
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายชาคริต  ชนิดาพงศ์พันธ์
 
1. นางสาวธนภรณ์   ทิพวัน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายประเสริฐ  พนาไพโรจน์
 
1. นายหริภุญไชย  จินาติ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติมา  พันพนาคีรี
2. เด็กหญิงอุสรา  วงศ์นราพัฒน์
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาววรรณา   ไกรบรรพต
 
1. นางสาวจิรันธนิน   นาถพงศ์พันธ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายสมชาติ  ไพรวันผาสุก
 
1. นายหริภุญไชย  จินาติ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กชายจรัส  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วลัยผ่องอำไพ
3. เด็กชายภารดร  ศิริเจริญพัฒน์
 
1. นายนิรันดร์  ศรีโสภาสายชล
2. นายวิสุทธิศักดิ์  บุตรดี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นายธนภัทร   ตะวันรักษา
2. นายวีระพงษ์  ไม่มีนามสกุล
3. นายสุทัศน์   พิศาลธนชัย
 
1. นายบรรจง   เทียนเจริญ
2. นายจตุพล   ใจยวน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายภัคพล  อินหลวง
 
1. นายฉัตรดนัย  เรือนใจดี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 71.33 เงิน 15 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายชรินทร์  ชนะสงคราม
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 78.3 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายจตุพล   หิรัญรักษ์สกุล
 
1. นายจตุพล   ใจยวน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายกฤษณพล  เสนีวงค์ ณ อยุธยา
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายไตรภพ  มะพร้าวอ่อน
 
1. นายจตุพล   ใจยวน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวกานดา   พิทักษ์พิพัฒน์ผล
 
1. นายจตุพล   ใจยวน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายดำรงค์   ก้องภพสกุล
 
1. นายจตุพล   ใจยวน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงษ์ตระกูล
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 78.6 เงิน 8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจิรโชติ  ศาลางาม
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  ดุจพรรณ
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจิรโชติ  ศาลางาม
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กชายอัครพล  ใจยอด
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรอุมา  วณิชชาศิริ
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวนีรดี  มีเงิน
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงอรทัย  ดอยแก้วขาว
 
1. นางสาวรัฐพร  ชัยประสิทธิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81.3 ทอง 11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายเกรียงไกร  ใจมี
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายเจตนิพิฐ  ไชยา
 
1. นางสาวอนันตญา  รวมเงิน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายอุเทน  คำแก้ว
 
1. นางสาวอนันตญา  รวมเงิน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 70.8 เงิน 11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงคชาศิภรณ์  เรืองสิริ
2. นางสาวตะวันฉาย  ธังดิน
3. นายธนวัฒน์  แต้มคม
4. เด็กชายธีรสิทธิ์  ดุจพรรณ
5. นางสาวนิศารัตน์  ชมภู
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงแก้ว
7. เด็กหญิงศุจิกา  ดินสอ
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงษ์ตระกูล
9. นายเกรียงไกร  ใจมี
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
2. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
3. นายสมาน  โตสิงห์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันตยา  กันต์อักษร
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ฟูวงค์
3. นายถิรวัฒน์  แจ้งประสิทธิ์
4. นายธีรภัทร  แจ้งประสิทธิ์
5. เด็กชายพงศกร  กันหา
6. เด็กชายรัชกร  จันน้อย
 
1. นายชิษณุ  วงค์เหล็ก
2. นางศรีรัตน์  อินทนุ
3. นางสาวกิ่งสุคนธ์  ไชยวงค์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  ชุมภู
2. นายพรหมธาดา  เนืองนันท์
3. นางสาวพิชชาพร  เนืองนันท์
4. นายพีรภัทร  สุภาราช
5. นายศักรินทร์  ต๊ะแปงปัน
6. นางสาวเบญจรัตน์  ส่างโน
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
2. นายณัฐพล  ปัญบุญมี
3. นายฐากูร  กรรขำ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82.6 ทอง 10 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกร  สุวรรณพจน์
2. เด็กหญิงกันยา  วาณิชย์สุขนนท์
3. นายกิตติคุณ  บุญเปี่ยม
4. นางสาวกุลรัตน์  ลอยฟ้าเจริญสุข
5. นายจิรายุ  แซ่ย่าง
6. นางสาวจีรนันท์  แสงอุดม
7. เด็กหญิงณรึมล  กัญชลา
8. เด็กหญิงณัฏฐ์วลัยกร  รอดดีเสน
9. นายณัฐพล  แซ่ว้าง
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่บุญ
11. นายดัว  ไม่มีชื่อนามสกุล
12. นางสาวนันท์นภัส  คำชู
13. นางสาวนารีรัตน์  ชุตินิมิตร
14. นางสาวบุษบา  ตระการสินชัย
15. นางสาวปิยวรรณ  คำลือ
16. นางสาวพัชรี  แซ่ว้าง
17. นางสาวพิชญา  ตนัยต่อกุล
18. นางสาวภัทราภรณ์  แสนคำลือ
19. นายภานุพงศ์  สุขเสนา
20. เด็กหญิงมัลลิกา  ไม่มีชื่อนามสกุล
21. นางสาวรัชนีกร  แซ่กือ
22. นางสาววนิดา  ตระการตระกูล
23. นางสาววรรณา  ทรัพย์พนาเวศ
24. เด็กหญิงวันฤดี  ทำนุพงศ์พันธ์
25. เด็กหญิงวิรมณ  ชินภัทร์ไพศาล
26. นางสาววิไลวรรณ  พะเกอะ
27. นายวุฒิพงศ์  ยั่งยืนคุณธรรม
28. เด็กหญิงสมิตา  ขุนรินชา
29. เด็กหญิงสวรินทร์  สิทธิโชคโยธิน
30. เด็กชายสิทธิเดช  ยั่งยืนคุณธรรม
31. นายอดิลักษณ์  ว่าคุณธรรม
32. นายอภิสิทธิ์  วงศ์คำ
33. นายอเนชา  บุญเกตุ
34. เด็กชายเกียรติศักดิื  ไม่มีชื่อนามสกุล
35. เด็กหญิงเจนจิรา  ไม่มีชื่อนามสกุล
36. นายเตชินท์  เอี่ยมไผ่
37. เด็กหญิงแก้ว  แซ่ย่าง
38. เด็กหญิงแอ้พอ  คีรีมาลี
 
1. นายธรรมพัฒน์  บริบูณร์
2. นางสาวขวัญฤทัย  เทพกิจ
3. นายพศิน  อุตสาสาร
4. นายบุญส่ง  กุญแก้ว
5. นายวัฒนา  นะวะแก้ว
6. นางสาวปวีณา  กลัดนุ่ม
7. นางสาวดารารัตน์  มูลแก้ว
8. นายกันตพันธ์  วอนเพียร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.2 ทอง 4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวกัลยารัตน์  แซ่ยั้ง
2. เด็กชายกิตติพงศ์  แซ่กือ
3. นางสาวจิตตา  แซ่ม้า
4. นายชัย  -
5. นายชาญชัย  ชัยมงคล
6. นางสาวตรีรัตน์  แซ่ม้า
7. นางสาวนิชา  มีสวัสดิ์วงค์
8. นายนิพัฒน์  ลีพิพัฒนกุล
9. นายประเสริฐ  อาชีวพฤกษากิจ
10. นายปริตต์  แซ่ม้า
11. เด็กหญิงปวิณี  อาชาคีรี
12. เด็กหญิงพัชรี   แซ่ม้า
13. เด็กหญิงพิชญา   แซ่ว่าง
14. นายพิชัยภูษิต  แซ่กือ
15. นางสาวพิมพ์วิไล  แซ่เล่า
16. นายรัชชานนท์  ชาววิวัฒน์
17. นางสาวรุ่งทิวา  สินวิริยะนนท์
18. นางสาวลักษิกา  แสงยางใสสะอาด
19. นางสาววราภรณ์  กรสกุลภัสร์
20. นางสาววราภรณ์  สินวิริยะนนท์
21. นางสาววศินี  ศรัญย์กุล
22. นางสาววันเพ็ญ  เจริญผลิตผล
23. นางสาววาริน  กุลยาปอ
24. นางสาววาสนา  แซ่ม้า
25. นางสาววิไล  พิทักษ์พงศ์วารี
26. นายวีรวัส  แซ่ยั้ง
27. เด็กชายวีรศักดิ์  ภัทรศัยต์
28. เด็กชายวีริศ  สุรินทร์
29. นายศักดิ์พล  แซ่หมี
30. เด็กชายสันติภาพ  อย่างยอดเยี่ยม
31. นายสานิต  ถาวรกุล
32. เด็กหญิงสุทธินี  แซ่ม้า
33. เด็กหญิงหทัยทิพย์  รุ่งธนเศรษฐ
34. นายหิรัณย์  พันธ์รัตนชาติ
35. เด็กหญิงอภิญญา  แซ่ย้าง
36. เด็กหญิงอภิษฐา  จันทรมณฑล
37. นางสาวอรณิช  แซ่ม้า
38. เด็กหญิงอารียา  แซ่เฮ่อ
39. นางสาวิจิณห์นิภา  แซ่ว้าน
40. เด็กหญิงเสาวนีย์  ชนิดาพงศ์พันธุ์
 
1. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
2. นายเหมันต์  ยะอุทัย
3. นายฤทธิไกร  วีระ
4. นายเสกสรรค์  หงษ์เวียงจันทร์
5. นางสาวสุชาดา  เสือกลิ่น
6. นางสาวภานุมาศ  เคหะลุน
7. นางสาววิลาวัณย์  โต๊ะถม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 31 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  วงษ์อำนาจ
 
1. นายณัฐพล  ปัญบุญมี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายอนันต์   อาศัยไพรพนา
 
1. นายจิรายุ    มหายศ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.75 ทอง 12 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ต๊ะอ้าย
 
1. นางสาวกิ่งสุคนธ์  ไชยวงค์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวจิตตา  แซ่ม้า
 
1. นางทัศนีย์  สิงห์ทอง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์คำจันทร์
 
1. นายฐากูร  กรรขำ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายสุริยา  สิงห์โต
 
1. นางรักษ์สุมล  โกศล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรุตตา  อินต๊ะเขียว
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 27 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวลักษมี  แซ่ม้า
 
1. นางทัศนีย์  สิงห์ทอง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กชายแอ้ก้อมึ   ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ก๋าวิโยค
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายวิชชากร  บุญมา
 
1. นางสาวอนันตญา  รวมเงิน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  ชนิดาพงศ์พันธุ์
 
1. นายเหมันต์  ยะอุทัย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 28 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวสุภัสสรา  อ้ายจุ้ม
 
1. นางรักษ์สุมล  โกศล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 26 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  วงษ์อำนาจ
 
1. นางสาวนิธินันท์   แดงโชน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายไตรภูมิ   ไม่มีนามสกุล
 
1. นายประจักษ์   คำเชื้อ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 40 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัฐสุดา  ตาเรือนสอน
 
1. นางสาวกิ่งสุคนธ์  ไชยวงค์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 31 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวนีรปาล  นับพรอันเลิศ
 
1. นายฉัตรดนัย  เรือนใจดี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  สุวรรณจันทร์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  อุ่นใจ
3. เด็กชายประดิภาส  อุตทาสา
4. เด็กชายพิชัย  วิจินธนสาร
5. เด็กชายภูมิภัทร  ภัทรภูวนัตถ์
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เอี่ยมมา
7. เด็กหญิงสุกฤตยา  ภุมรินทร์
8. เด็กชายสุขเพชร  คีรีเทียมพโยม
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ทับสีแก้ว
10. เด็กหญิงอธิชา  วงจะรุ่ง
11. เด็กชายเกียรติศักดา  โอชาลำธาร
12. เด็กหญิงแพรพลอย  แสนกิติ
 
1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
2. นายสมาน  โตสิงห์
3. นายณัฐพล  ปัญบุญมี
4. นายฐากูร  กรรขำ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  น้อยรักษา
2. นางสาวณัฐวรรณ  นันตา
3. นายธรรมนูญ  ต๊ะสุ
4. นางสาวปิยธิดา  บุญมี
5. นางสาวพรณภัทร  เรือนใจดี
6. นางสาวพิชฎาภรณ์  มีเงิน
7. นายภานุวัฒน์  ชมอ้าย
8. นายวรกานต์  วุฒิปรีชา
9. นางสาววิภาพร  ลาโภ
10. นางสาวศุกกัญญา  เพ็งสมบัติ
11. นายศุภชัย  อินต๊ะ
12. นายศุภโชค  อินต๊ะ
 
1. นางรักษ์สุมล  โกศล
2. นางอรพิน  ศิวาดำรงค์
3. นายณัฐพล  ปัญบุญมี
4. นายฐากูร  กรรขำ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 7 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่หยาง
2. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงจิณห์นิภา  แซ่ว้าน
4. เด็กหญิงจินตพร  แซ่ว้าน
5. เด็กหญิงจีรัชญา  จงเจริญกุล
6. เด็กหญิงณหทัย  สินวิริยะนนท์
7. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พันธ์รัตนชาติ
8. เด็กหญิงดลพร  แซ่ย้าง
9. เด็กหญิงตรีรัตน์  แซ่ม้า
10. เด็กหญิงธัญสุดา  แซ่กือ
11. เด็กหญิงธิดา  แซ่ว่าง
12. เด็กหญิงปริศนา  แซ่ว้าน
13. เด็กหญิงปวิณี  อาชาคีรี
14. เด็กหญิงปาลินี   แซ่ย่าง
15. เด็กหญิงปิยนุช  แซ่ย้าง
16. เด็กหญิงผาณิต  แซ่กือ
17. เด็กหญิงพนิตสุภา  แซ่ม้า
18. เด็กหญิงพาขวัญ  พันธ์รัตนชาติ
19. เด็กหญิงยุวดี  แซ่หว้า
20. เด็กหญิงรวีวรรณ  แซ่ย้าง
21. เด็กหญิงรัชนี  แซ่ย่าง
22. เด็กหญิงวราภรณ์  ปูชิดากุล
23. เด็กหญิงวิบุญ  ชนิดาพงศ์พันธุ์
24. เด็กหญิงวิภาวี  ศิริยั่งยืน
25. เด็กหญิงวิไล  พิทักษ์พงศ์วารี
26. เด็กหญิงสายชล  แซ่กือ
27. เด็กหญิงสุวรรณ   เจริญผลิตผล
28. เด็กหญิงอรทัย  แซ่ว่าง
29. เด็กหญิงอาจรีย์  แซ่ซ้ง
30. เด็กหญิงเม้อ  แซ่ว่าง
 
1. นายเสกสรรค์  หงษ์เวียงจันทร์
2. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
3. นางสาวภานุมาศ  เคหะลุน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นางสาวชมพูนท  สว่างธรรมคีรี
2. นางสาวนภาพร  โด่งสนั่น
3. นางสาวนันทนัช  มานะพจนา
4. นางสาวนุชรียา  คีรีไพสิฐ
5. นางสาวนุสรา  คอยเพียงดาว
6. นางสาวพนิดา  บ้านนาเจริญ
7. นายพิทักษ์พงศ์  นิธิหวังสมจิตร
8. นางสาวมาลัย  สรมุขคีรี
9. นางสาวรัชนีภรณ์  ชมชิดพนา
10. นางสาวรุจีรัตน์  คีรีประณีต
11. นางสาวศรีพร  เมฆามาศคีรี
12. นายสมยศ  สิงห์ทุ่งเสือ
13. นางสาวสุกัญญา  รักป่าไพร
14. นางสาวสุพรรณณี  วังอาชา
15. นางสาวสุภาวดี  วิชัยวนารัตน์
16. นายสุรพล  มานะพจนา
17. นางสาวสุวิภา  ฤทัยหวนพนา
18. นายอัสดานันท์  เบ็ญร่าหีม
19. นางสาวอารียา  จำเริญชลาลัย
20. นางสาวอารียา  คีรีไพสิฐ
21. นางสาวเนตรนภา  วนาจตุรงค์
22. นางสาวเบญญาภา  ไพรพรรณา
23. นางสาวเสาวนีย์  มนัสประจวบโชค
24. นางสาวแบล๊ะซี  มรดกคีรี
25. นางสาวโมโมอ่อ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสมศักดิ์  ธุถาวร
2. นางสาวรัตนา  วงศ์หิรัญกุล
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.2 เงิน 16 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ใจดี
2. เด็กหญิงธนัญญา  อินหว่าง
3. เด็กชายนครินทร์  ตุ้ยเขียว
4. เด็กหญิงปพิมพร  พรสุวรรณ
5. เด็กหญิงปรียากร  มณีวงษ์
6. เด็กชายพันธรักษ์  สมมิตร
7. เด็กหญิงพิมพิศา  พิมสุวรรณ
8. เด็กหญิงภาวิดา  คำมงคุณ
9. เด็กชายสมัชญ์  ปวงนคร
10. เด็กชายสรศักดิ์  ขวัญใจ
 
1. นางสาวนิธินันท์  แดงโชน
2. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
3. นางอรพิณ  ศิวาดำรงค์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายฑิฆัมพร  มาปา
2. นายธนินวัฒน์  รวีพันธานนท์
3. นางสาวนงนุช   แซ่เฮ่อ
4. นางสาวนลินนิภา  แซ่ซ้ง
5. นายพิทักษ์  ปาแก้ว
6. นางสาววาทินี  เสถียรวีระกุล
7. นายศราวุฒิ  กวินยอดยิ่ง
8. นางสาวสุรัตนาพร  ชำนาญคีรี
9. นางสาวเจนจิรา  ถมทอง
10. นายเศกมนตรา  มูลอินทร์
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
2. นางสาวจันจิรา  บุญเรือง
3. นางสาวรัชนีกร  สินใจ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.8 เงิน 7 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มาใหญ่
2. นายธีรพงศ์  ก่ำใจ
3. เด็กหญิงนภัส  ตระกูลสุขพนา
4. เด็กหญิงปุณยาพร  กันเมืองเวียง
5. เด็กหญิงอาลิษา  แจ่มวงษ์อินทร์
6. เด็กหญิงเนตรดาว  โสภณเอกสุข
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
2. นางสาวอัญชุลีกร  เตจา
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 14 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวนลินธร  จันทร์ฟู
2. นางสาวพนิดา  ยอดคลังทอง
3. นางสาวพิมพ์ศิริ  เดโชคงลาภ
4. นางสาวรัฐพร  อุตเต
5. นายศุภกิตติ์  คำลำปาง
6. นายเศกสรรค์  ยะธิเป็ง
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
2. นางสาวอัญชุลีกร  เตจา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 29 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  แซ่ย้าง
2. นางสาวกุลสินี  ปูชิดากุล
3. นางสาวชนาภา  วงศ์กิตติทอง
4. นางสาวธิดารัตน์  มานิตเกรียงไกร
5. นางสาวศันสนีย์  รุ่งธนาดุล
6. เด็กหญิงสีดา  วงศ์กิตติทอง
7. เด็กหญิงอุมากร  ขจรแสง
8. นางสาวเบญจรัตน์  แซ่ย้าง
 
1. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
2. นางกนกจันทร์  หลอมทอง
3. นางสาวกัญญาวีร์  แห้วเพ็ชร
4. นางสาวกฤษณา  โลหการก
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวกานต์ธิดา   สรรพคีรี
2. นางสาวจันทร์พร   วนาจรดล
3. นางสาวณิชกานต์   กรินีตระกูล
4. นางสาวนารีลักษ์.    ปัญญาเครือ
5. นางสาวพูลสุภา    จันทระ
6. นางสาวมณฑา   มานะประสงค์
7. นางสาววราพร   ศรีเสริมวนาไพร
8. นางสาวสิเรียม  สองยางเจริญสุข
9. นางสาวสุดารัตน์  มานะอากร
 
1. นางสาวรัชดาภร    อินจันทร์
2. นางสาวสุภัคณา    นามวงค์ศรี
3. นายอนุทัศน์   ปานศรี
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 25 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงจินตนา  พุทธกุลนัง
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  พนาธัญญกิจ
3. เด็กหญิงตาลิดา  -
4. เด็กหญิงพรกนก  ทรัพย์ขุนดอน
5. เด็กหญิงมลฤดี  ลีประกายพร
6. เด็กหญิงลัลนา  ทรัพย์ขุนดอน
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ชลนทีเกิดคุณ
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์  กวีสานต์
9. เด็กหญิงวีนัส  แซ่ม้า
10. เด็กหญิงสุกัลยา  ดวงดุษฏี
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
2. นางสาวธนิษฐา  สายบัว
3. นางวิมลพร  แจ่มวงษ์อินทร์
4. นางสาวรัฐพร  ชัยประสิทธิ์
5. นางสาววนิดา  ทวีชัยไพศาล
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.2 ทอง 20 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  เกษกลางดอน
2. นายธนพล  ธนพงษ์ไพฑูรย์
3. นายธนินวัฒน์  รวีพันธานนท์
4. นางสาวพสิกา  รัชชานนท์ไพลิน
5. นายสิทธินันท์  แซ่ลี
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
2. นายเอนก  เป็งมูล
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.75 ทอง 8 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายหนึ่งสองสาม  -
2. นายอนุศักดิ์  -
 
1. นางสาววราภรณ์  พรหมรักษา
2. นางสาวสุนิสา  อุดเป็งเครือ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยดา  ทังดิน
 
1. นางสาวแสงเดือน  กองยอด
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 77.4 เงิน 27 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวรวีวรรณ  คีรีไพบูลย์
 
1. นางกัลยา  พัทยาวรรณ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.67 เงิน 35 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงนาซนีน  คานมงคล
 
1. นางปิยะฉัตร  จิตจริง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 33 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวภรณ์สินี  แซ่ม้า
 
1. นายวิธวินท์  นาศฤงคาร
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 24 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายธเนศ  จิตสันเทียะ
 
1. นางวัลภา  จิรกุลธรวณิช
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 46.66 เข้าร่วม 35 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวโรชิดา  เจียรศิริสมบูรณ์
 
1. นายภูริชาภัทร  ภู่คำมี
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 36 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายจีรวัสส์  คำแดง
2. เด็กหญิงพิทยา  วนาไพศาล
3. เด็กหญิงรุ้งรพี  มูลหมู่
4. เด็กหญิงสิริกัลยา  สุปินชมภู
5. เด็กหญิงอรพินท์  ติต๊ะ
 
1. นางวชิราภรณ์  สิงห์วงค์
2. นางสาวมลฤดี  นิลทัพ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 79.2 เงิน 20 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวจารุวรรณ  มิ่งมานิต
2. นางสาวฑิฆัมพร  ปูชิดากุล
3. นางสาวปวีณา  อาชาคีรี
4. นางสาววิรดี  แซ่ว่าง
5. นางสาวศศิภา  กิตติยังกุล
 
1. นายเหมันต์  ยะอุทัย
2. นายวิธวินท์  นาศฤงคาร
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ขวัญอาชากุล
2. เด็กหญิงณัฐิดา  แซ่เล็ก
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
2. MissChen  Xiangji
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวธัญกร  ชัยดี
2. นายวศิน  ยอลือ
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
2. MissChen  Xiangji
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 71.6 เงิน 8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวบัวบุษบา  ธัชเศวต
2. นางสาวพิทชาพร  พรหมศรี
 
1. นางสาวชญาณิศา  ฤทธิ์เจริญ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวนันท์นภัส  เหล่าสินสกุลวานิช
 
1. Mr.Chen  Kelei
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวกุลนันท์  ยะเขียว
2. นายณัฐนนท์  เรืองน้อย
3. นายณัฐพงศ์  กันทจักร์
4. นายศรณ์  เลิศวิจิตรทรัพย์
5. นางสาวสมัชญา  นาแล
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
2. Mrs.Shao  Shaohua
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นายชนเมธ  แดนเดือนเพ็ญ
2. นางสาวตติยา  เสรีชัย
 
1. MissLiu  Min
2. Mrs.Yang  Haiqin
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65.94 ทองแดง 33 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายนิธิศ  อินทจักร์
2. เด็กชายบารมี  ศรีงาม
 
1. นายภราดร  วงษ์ราช
2. นายพันตรี  สีขาว
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82.9 ทอง 11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวจณิสตา  บุญมาคำ
 
1. นางกุลภาภร  มีเงิน
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.32 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายคารม   สิงห์กฤษฎา
2. เด็กชายทรงยศ   ตะวันหลวง
3. เด็กชายธีระพงษ์   ไม่มีนามสกุล
4. เด็กชายพาริยู   ชลธารรส
5. เด็กชายพิทยา   เกษตราการ
6. เด็กชายยงยุทธ   คีรีบูชา
7. เด็กชายเอกชัย   พนากุลชน
8. เด็กชายเอกชัย   ตะวันหลวง
 
1. นายธีรวิทย์   กวดขัน
2. นางสาวสวิตตา  ดอยแก้วขาว
3. นายสุชาติ   โรจุยะ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายธนาเทพ  เอกกำแหง
2. นายธีรพันธ์  แสงดาวกลางไพร
3. นายมนตรี  วนาพาพบสุข
4. นายวิชัย  วนามงคลเลิศ
5. นายเดชา  อำรุงสายชล
6. นายโซคูล  วนานิเวศ
 
1. นายธนศักดิ์  ซิโน
2. นายสุดแดน  อุดมไพรสนธ์
3. นายสิทธิวัฒน์  ชีวสัมพันธ์กุล
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.1 ทอง 27 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  ปัญญาตา
2. นายทศพร  เมฆาทัศนีย์
3. นายนราธร  คำมา
4. นายปริทัศน์  คำพลอย
5. นางสาวพรนภา  คำมอญ
6. นางสาวมนต์ธิดา  ยอดระยับ
7. นางสาวลักษิกา  ปู่ตาลคำ
8. นายศิริชัย  ปรากฏวงศ์
9. นางสาวเสาวณีย์  พัฒนกิจอาชา
 
1. นายกันตภณ  นุชวิจิตร
2. นายนพดล  อภัยจิตต์
3. นางจุฑามาศ  มูลเขียว
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 13 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวจันทกานต์  ปิ่นสุวรรณ
2. นางสาวปิยะนันท์  อินทรา
3. นางสาวยุพารัตน์  ขึ้นเอื้อย
4. เด็กหญิงลัลลลิลล์  แดงแบน
5. นางสาวสุจิตรา  อุ่ยสันติศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรเวศน์  มงคลวราจารย์
2. นางพัทธมน  แสงทอง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวปวีณ์ธิดา  ท้วมจั่น
2. นางสาวปุญญิศา  เจนใจ
3. นางสาวอริสรา  บุญชื่น
4. นายเมธัส  จูเกษม
5. นางสาวแพรพลอย  ใจพรมเมือง
 
1. นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ
2. นางสาววิภาภรณ์  ชุ่มศรี
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 43 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวปลายฟ้า  บุญตาปวน
2. นางสาวฝ้าย  -
3. นางสาววรินทร  นิลสนธิ
 
1. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์  คงกล่อม
2. นางสาวจิตตระการ  ยะสุกิม
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวถิรมน  สุริโน
2. นางสาวธนัชพร  มิฟองฟู
3. นางสาวอาทิตยา  นาคปานเสือ
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.8 ทอง 5 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำดี
2. เด็กหญิงชัญญานุช  จันแก้วปง
3. เด็กหญิงดรุณี  อุดถา
 
1. นางสมใจ  อ้นอำไพ
2. นางสุมิตตรา  บูลย์ประมุข
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77 เงิน 22 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวจิรัฎติกานต์  กันทา
2. นางสาวชลธิชา  วิเชียรชาติ
3. นางสาวศรีวรรณ  เพียรตา
 
1. นางจิตตราภรณ์  ทองดอนเหมือน
2. นางสาวอัญชลี  คุยดี
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 22 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงปพิชญา  คำปาน
2. เด็กหญิงโชษิตา  กันชาติ
 
1. นางสาวิตรี  ยาคำลือ
2. นางสาวอินธิรา  จันทา
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 39 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. เด็กชายซอรวย  -
2. เด็กชายวิชัย  -
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สุรินตัน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ทัพปัญญา
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 43 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายธนกร  แซ่ซ้ง
2. นายอิศริยศ  กันทะ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อินทศร
2. นางวิไลพร  ต๊ะสุ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจอมพล  แก้วมาลี
2. นายพัสกร  แก่นเมือง
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นายไกรรัตน์  ศรีชมพู
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายวันมงคล  โปร่งหลวง
2. นางสาวอชิรญา  จำปาวัน
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นายชณุภงค์  โคตะมี
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงบวรภัค  แซ่หลี
2. เด็กหญิงลลิตา  จารึกกุล
 
1. นายฤทธิไกร  วีระ
2. นายสาธิต  พรมทับ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายณัฏฐพล   กานดา
2. เด็กชายภาณุพงศ์   บุญช่วย
 
1. นางสาวอินธิรา   จันทา
2. นางสาวิตรี  ยาคำลือ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายสมบูรณ์  พนาล้อมพงษ์
2. นางสาวเชอร์รี่  คีรีประณีต
 
1. นางสาวเกตุสุดา  แคแดง
2. นางสาวนุสรา  พรมวิหาร
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทองประวิทย์
2. นางสาวนิศาชล  กุลมาลา
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นางสาวกมลวรรณ  ศิริโภคานันท์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจตุรภัทร  เกียรติสัน
2. นางสาวศิริภรณ์  ชำนาญการ
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นายชณุภงค์  โคตะมี
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หล้ามา
2. เด็กหญิงตุ๊กตา  -
3. เด็กหญิงธวัลพร  ศรีสุขสันต์คีรี
 
1. นางสาววชิราภรณ์  มัคนา
2. นายปรัสษกรณ์   วังสิงห์
 
161 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวญาตาวี  แก่นเมือง
2. นางสาวสุชาวดี  ใจเหล็ก
3. นางสาวเมษยา  สัพโส
 
1. นายชณุภงค์  โคตะมี
2. นางสาวกมลวรรณ  ศิริโภคานันท์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายนายสุธีร์  วันชา
2. นายศุภวิชญ์  บางทิพย์
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นายปรัชญา  มณีรัตน์
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายคามิน  จุลบุตร
2. เด็กชายจิรเดช  ไทยเขียว
3. เด็กชายสิทธิเดช  แย้มขะมัง
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นางสาวรุ่งทิพย์  จันดี
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 72 เงิน 15 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายกฤตพจน์  แซ่ย่าง
2. นางสาวพิชญวดี  พิมุกต์จินดา
3. นายพิษณุ  เดชจำรูญกุล
 
1. นายโกสินทร์  ปัณราช
2. นายบุญทาน  สารเพ็ชร
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ตนะพูลสิน
2. เด็กชายวชิรสธน  เชื่อมาก
3. เด็กชายสหภพ  ศรีแสงทอง
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นางสาวรุ่งทิพย์  จันดี
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายกันต์ธีภพ  นอนา
2. นายฐิติกร  ปราณีต
3. นายเต็งโซ  -
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จันดี
2. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 32 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายพฤทธิ์  แสนฟ้างาม
2. เด็กชายวรัญญู  เตียอุดมชัยสิทธิ์
3. เด็กชายศุภวีธ์  แก้วปาคำ
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นายกษิดิศ  เลิศรัตนพันธุ์
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 74 เงิน 12 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายธนกร  ขุนนคร
2. นายปกรณ์เกียรติ  สมล้วน
3. นายภาณุวัฒน์ขจร  บุญช่วย
 
1. นายโกสินทร์  ปัณราช
2. นางสาววรารัตน์  ก้อนทอง
 
169 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  รักชาติ
2. เด็กหญิงสุภัควัน  วิเศษคุณ
3. เด็กหญิงอณัฐฌา  จันผง
 
1. นางสาวสุนันท์  รักทุ่ง
2. นายบุญทาน  สารเพ็ชร
 
170 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายซ้ง  แซ่ซ้ง
2. นายวศิน  แซ่เฮ่อ
3. นายอนวัช  ศิริมงคลอัศวะ
 
1. นายศราวุธ  ปิจนันท์
2. นายอนุศักดิ์  เมืองมูล
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายธวัชชัย  วนาสิริเจริญ
2. นายวาที  เพทายแดงจัด
3. เด็กชายอนุพงศ์  เกอเตระ
 
1. นายธนศักดิ์  ซิโน
2. นายถนอมศักดิ์  ใจอ่อน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายนายธีรคม  ไม้สน
2. นายศิวศักดิ์  ด้วงสงกา
3. นายอธิคม  แม่เกศินี
 
1. นายธนวิชญ์  กฤตโรจนธร
2. นางสาวจุรี  แสงหงษ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 21 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กชายศิริชัย  คีรีประณม
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  วนาวิไลวรรณ
3. เด็กชายไกรศรี  ห้วยไพจิตร
 
1. นายสุริยา  ใจแปง
2. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายณัฐนัย  โสดาสมาธิ
2. นายวุฒิ  ตราดรรชนี
3. นายศุภชัย  แสงหงษ์
 
1. นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกษิกา  กีรติธาดา
2. เด็กหญิงนารา  มั่นมงคลเดช
3. เด็กหญิงนิตยา  สานอินสี
4. เด็กหญิงบรรฑิตา  อินคำมา
5. เด็กชายพิตตินันท์  จันทร์พรม
6. เด็กหญิงเมทินี  -
 
1. นางนวลจันทร์  โคตะมี
2. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร
3. นางสาวสุกัญญา  ด้วงวัน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ตาละสา
2. นายกิตติธัช  ทวีสุข
3. นางสาวชะวา  หน่อพิชญ์
4. นางสาวณัฐชา  -
5. นางสาวมุธิตา  สาธุพันธ์
6. นายอรันตชา  ปรวนแก้วมณี
 
1. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร
2. นางนวลจันทร์  โคตะมี
3. นายอำนวย  อาจหาญ
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 37 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิวพร  เทพฤทธิ์
2. เด็กหญิงสินี  จารสเย็น
3. นางสาวเปรมสิณี  กลิ่นหอม
 
1. นายสุชาติ  เขียวน้อย
2. นางสาวสุดคนึง  สุรศักดิ์สิทธิชัย
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นางสาวน่อกะยุพอ  -
2. นางสาววราภรณ์  วนาเกษมศรี
3. นางสาวสุวิมล  ชัยนทีนาวิน
 
1. นางสาวรัตนา  ถกลบูชา
2. นางมึเส่เซ  ชาญเดชาชัย
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 34 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ   แซ่กือ
2. เด็กหญิงพออ่าโซ  -
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  -
 
1. นางหรรษา  ทริชาติ
2. นายครรชิต   ละอองทอง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวปวีณา  แซ่ยั้ง
2. นางสาวภาวิดา  นิติศรา
3. นางสาววันเพ็ญ  นิติศรา
 
1. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
2. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
 
181 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวพัชราภา   คีรีการะเกด
2. นางสาวรัตนาวดี  ศรีธนจิต
3. เด็กหญิงสายสุดา  ปีแจะ
 
1. นายภัทรชัย  สุขุมวัฒนะ
2. นางสาวอรทัย  ใจคำฟู
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 24 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวศิริมน  ชุมปัญญา
2. นางสาวศุภัสสร  สารเอื้อย
3. นางสาวอลิษา  อินทร์ต๊ะ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ด้วงวัน
2. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แซ่ย้าง
2. เด็กหญิงพรศรี  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงโชติมณี  ใจรังกา
 
1. นางจิราภรณ์  พึ่งพิณ
2. นางสาวสุดารัตน์  นาวินสันติราษฎร์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.8 ทอง 27 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวกาญจนา  คีรีพิราม
2. นางสาววรรณพร  คีรีพิราม
3. นางสาวอภิญญา  วนารังสี
 
1. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
2. นางสาวชลาพร  จำลองเพ็ง
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.44 ทอง 10 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พรมขาว
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มังสา
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  ปินตา
 
1. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร
2. นายพนัส  รามสูต
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.08 ทอง 4 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายพีระพัฒน์  โพธาชัย
2. นางสาววริษา  สิงหราช
3. นางสาวสุพัตตรา  เตตะสังข์
 
1. นางสาวอรทัย  ใจคำฟู
2. นายภัทรชัย  สุขุมวัฒนะ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงดารินทร์  วิทยาเรืองศรี
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ต๊ะแปงปัน
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วกลุ่ม
 
1. นางกนกวรรณ  สวนใต้
2. นางสถิรดา  กิติเวียง
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 14 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวจิตตมาส  แสงม้า
2. นายรัฐพล  พิมานครองคีรี
3. นายแสวง  วิชิตชัยเจริญกุล
 
1. นางอชิรญา  นพวงศ์คีรี
2. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.67 ทอง 5 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรสุดา  ทองผกาธารา
 
1. นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวธัญวรัตม์  หม่อนปู่จา
 
1. นายนิพนธ์  บุญประเสริฐ
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง 6 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  เตจา
 
1. นางศรีรัตน์  อินทนุ
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.67 เงิน 28 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นายธนวิชญ์  มีศรี
2. เด็กชายนพรัตน์  ใชยราช
 
1. นางจิตตราภรณ์  ทองดอนเหมือน
2. นางสาวจันทนา  ขัดต๋า