สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79.4 เงิน 17 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงอลิศา  เสือนุ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี  บุญชู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 18 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวณิชาพัชร์  สายอุดมสิน
 
1. นางปิยะนุช  ชัยขันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74.5 เงิน 17 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  วชีระสุทธิ์
 
1. นางสาวอัมพวัน   บุญช่วยเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. นางสาวหัสยา  อภิชาติ
 
1. นางจำเนียร  อินทร์บุหรั่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายนิทัศน์  เที่ยงนิล
 
1. นางสาวจรรยา  พูลเกษม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวญณินชญา  อุ่นจิตต์วรรธนะ
 
1. นางสัมพันธ์  สมพงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.3 ทอง 8 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ธรรมชาติ
 
1. นางพรทิพย์  ประกายสกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.3 ทอง 5 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวปริญทิพย์  ทองมนต์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ช่างเภา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชลิตา  คุ้มบุญ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ทองพูน
3. เด็กหญิงพัชรี  พิศสกุณา
 
1. นางณัฐกานต์  ติยะสัญ
2. นางพรลภัส  ทองชุบ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกมลนัทธ์  สุขเสือ
2. นางสาวปิญาดา  วัดตูม
3. นางสาววิศัลย์ศยา  แจ้งสุข
 
1. นางอัจฉรา  เมณฑ์กูล
2. นางสาวสุนันวดี  ทองแจ่ม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายคมปกรณ์  พวงดอกไม้
2. เด็กชายอนุกูล  เพชรพงศ์
 
1. นางสาวณัฐริกา  อุณหันต์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 17 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวธุวพร  มีโพธิ์
2. นางสาวสุกัลญา  สุวรรณชะนะ
 
1. นางสมจินตนา  เทียมวิไล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72.42 เงิน 27 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปัญจพร  ศิริทรัพย์
2. เด็กชายพันธุ์แท้  พัฒนากุล
 
1. นางนุจารี  สุขีเมฆ
2. นางยุพิน  อุตสงควัฒน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 73.25 เงิน 25 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 1. นายธนชาติ  สิงห์เถื่อน
 
1. นางสาวจิตวิมล  นนทลา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางวิลาวรรณ์  ศรีทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกฤษฎินทร์  นุสติ
 
1. นายทัศนัย  ชำนาญเพชร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74.1 เงิน 9 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ชานนท์
2. เด็กชายสรวิชญ์  เหรียญทอง
3. เด็กชายเฌอชล  อภัย
 
1. นายสมัย  จันทร์เหลือง
2. นางอรกัญญา  คุ้มนาคนพคุณ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกีรติกา  บุญจันทร์
2. นางสาวปรีด์เปรม  อภิรักษชัยกูร
3. นายปารินทร์  คงอินทร์
 
1. นายสมัย  จันทร์เหลือง
2. นางอรกัญญา  คุ้มนาคนพคุณ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายธรรศ  ธารทองวงศ์
2. เด็กชายธัญญวัฒน์  ธัญญมงคลชัย
3. เด็กหญิงสุวรัญชา  ภู่จำรูญ
 
1. นายเชาว์  ภู่จำรูญ
2. นายธรธร  เพ็งผจญ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวชลิตา  สายโพธิ์
2. นางสาวบัวชมพู  บัวขาว
3. นางสาวพิมพ์ลภัทร  ฟองเอม
 
1. นางวารุณี  เกลี้ยงเกิด
2. นางศศิธร  เกิดทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นายกิตติธัช  ชูมา
2. เด็กหญิงญาณิศา  โฆษะ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชริตภิรัต
2. นางปวีณา  สุวรรณเพ็ชร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐนิช  มูรามัญ
2. นางสาวณิชชาพิชญ์  วรสิทธิ์ตานนท์
 
1. นางสาวสุพรรณี  อภิชัยเอนก
2. นางประยงค์  สวนดอน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 25 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวศรัณยภัทร  เรือนเงิน
 
1. นางลัดดาวรรณ  ขุนพิลึกลือเดช
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายณัฐสิทธิ์  พิศโสระ
 
1. นางพนารัตน์  จิวสืบพงษ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 44.4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายบดินทร์ชัย  แสงเดชา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โยคี
 
1. นายเอนก  แสนชัย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 60.72 ทองแดง 24 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. นางสาวทิพยดา  แสงเดชา
 
1. นายพีระณัฐ  ศรีมาก
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 26 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีอริยานนท์
 
1. นางเสาวภาคย์  สนจุ้ย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 29 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวนีรชา  ประสิทธิเกตุ
 
1. นางสาวสุพรรณี  อภิชัยเอนก
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.75 เงิน 8 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกิตติวรา  อุรุวรรณกุล
2. เด็กชายชยุต  โชติวิชาศิริกุล
3. เด็กชายพีรพัฒน์  พฤกษมาศ
 
1. นางสมพิศ  สิทธิพิสัย
2. นางสาวสมัชญา  พานรอด
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายธารวัชร์  ธาราวัชรศาสตร์
2. นายพิสิฐ  อ่องแก้ว
3. นางสาววณิชชา  ตั้งศิริวัฒนวงศ์
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  โพธิ์อ่อง
2. นางสาวกิตติญา  พรมพรสวรรค์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงภวิษย์พร  สนองคุณ
2. เด็กหญิงสโรชา  แข็งการเขตร์
3. เด็กหญิงอลิตา  กำมะลาต
 
1. นางอุษา  พงษ์ชัยสิทธิ์
2. นางเพชรา  บัวเทศ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.2 เงิน 43 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวณัฐนิช  ผลสมบัติ
2. นางสาวสตรีรัตน์  ดรุณเพ็ชร
3. นางสาวสุภัสสภา  อุ่นศรี
 
1. นางกิตตินภา  เขตวิทย์
2. นางนภัสวรรณ  นุชชม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 17 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  ภาณุเตชะ
2. เด็กชายพศวีร์  แฝงพงษ์
3. เด็กชายภูวพัศ  เทียมจรรยา
 
1. นางสุรีย์  จันทร์เปีย
2. นายสามารถ  สุขเกษม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 11 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวญาณิศา  จันทร์ศรีดีชัย
2. นายวงศธร  สุนทรสุริยวงศ์
3. นายสุกฤษฎิ์  รุกขชาติ
 
1. นางสุรีย์  จันทร์เปีย
2. นางสาวเกษศิรินทร์  เซ็นบัว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายพงศ์เพชร  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  พัวสุวรรณ์
3. เด็กชายสารหิรัญ  สมสุข
 
1. นางศิริวรรณ  ทัพทวี
2. นางสุภาวดี  คำเมือง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.2 ทอง 6 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวชนกาญจน์  นาคปนคำ
2. นายชวกร  จีบแก้ว
3. นางสาวเบญจวรรณ  กรินทร์
 
1. นางสุภาวดี  คำเมือง
2. นางศิริวรรณ  ทัพทวี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กชายรัชเนศ  ยอดนิล
2. เด็กชายศุภณัฐ  สดสอาด
 
1. นายสิรวิชญ์  ทีปสิริลัทธพล
2. นางนลินี  ประทุมานนท์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายจิรายุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ
2. นางสาวรักษิณา  ปัญจะมงคล
 
1. นางสุณีรัตน์  โฉมยงค์
2. นางเฉลิมรัตน์  ฮิรากาว่า
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กชายวันชัย  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายวิทยา  ทองทะจิตร
 
1. นางสาวอภิรดี  ผิวผ่อง
2. นางสาวจิดาภา  ศรีมาพา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.92 ทองแดง 27 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายกานตภัช  เวชประชา
2. เด็กชายไอยเรศ  หงษ์สกุล
 
1. นายอนนท์  แย้มเม
2. นายสุรพงษ์  อร่ามศาสตร์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ทองหยิบ
2. นายวันชัย  ดอนไพวัติ
3. นายเอกพล  อินธิสาร
 
1. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
2. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง 5 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชญานี  เนียมนัด
2. เด็กหญิงประภาพร  นิ่มนวล
3. เด็กหญิงวรางคณา  แสนทราชา
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วินทะไชย
5. เด็กหญิงโยษิตา  มีโชติ
 
1. นางขวัญศุภางค์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาวชุติกาญจน์  เชียวเขตรวิทย์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง 6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวทิพยาภัสสร์  ชูเสน
2. นางสาวธนัญญา  ทองทา
3. นางสาวนนทิชา  สีรวัตร
4. นางสาวร่มฉัตร  ธีรา
5. นางสาวสุพิชา  อินสน
 
1. นางขวัญศุภางค์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาวอารีรัตน์  เอี่ยมสอาด
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.9 ทอง 7 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใยเย็น
2. เด็กชายธรากร  สวามิวัสดุ์
3. เด็กหญิงนนท์นภัส  ประมายะยัง
4. เด็กหญิงปัณชญา  แสงศักดิ์
5. เด็กหญิงปานตา  ทวีแหลม
 
1. นางณฐนันท์  หล่อสมฤดี
2. นางญานี  อนันตอาจ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง 8 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐจารีย์  ปิ่นโตนด
2. นางสาวนิภารัตน์  โพธิ์ทอง
3. นางสาวภัทรพร  ขุนเทียน
4. นางสาววนิดา  จารุพินิจกุล
5. นางสาววริศรา  เดชสำเภา
 
1. นางธนพร  ยมรัตน์
2. นางวรพรรณ  ศรีเจริญวนะกิจ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.2 ทอง 30 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณิชา  ตุงคะเตชะ
2. เด็กชายปวริศ  ศรฤทธิ์
3. เด็กชายปิยวุฒิ  บุญเจริญ
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงษ์ดาว
5. เด็กชายอภิวิชญ์  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวสุวรรณี  เนินทอง
2. นายยศธน  ทองรุ่ง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.2 เงิน 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายกิตติชัย  สุนทรบุตร
2. นางสาวชณัฐธิดา  พุทธเษม
3. นายธนธัญ  ลีลาวรฤทธิ์
4. นายเดชาพล  แก้วคง
5. นายเมธาวิน  ชูศักดิ์
 
1. นางนันทวันท์  จันทร์สอน
2. นางสาวชุติกาญจน์  เชียวเขตรวิทย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.4 ทอง 15 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  รัศมี
2. เด็กหญิงจิตปะพัทธ์  ฤทธิ์เทพ
3. เด็กชายชนาธิป  จำนงค์
4. เด็กชายชยณัฐ  ดีทองงาม
5. เด็กชายทรงพล  ไทยปรีชา
6. เด็กชายธนโชติ  ครอบแพ
7. เด็กชายธรรมรัตน์  ซื่อตรง
8. เด็กชายธัญเทพ  ก๊กพิทักษ์
9. เด็กหญิงประริสา  วิไล
10. เด็กชายพศวีร์  พลล่องช้าง
11. เด็กชายภัทรพล  ปะนันท์
12. เด็กหญิงยศศินี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
13. เด็กชายรพีภัทร์  ปั้นช้าง
14. เด็กชายรัฐสรรค์  ดำรงรัตน์
15. เด็กหญิงรัตนลักษณ์   ปลิวอิสระ
16. เด็กหญิงศรีรัตน์  เหมารา
17. เด็กชายศุภวิชญ์  เลิศพิพัฒน์กุล
18. เด็กชายอรณ  นารถชลันธร
19. เด็กชายเกรียงไกร   อิ่นแก้วปวงคำ
20. เด็กชายเฉลิมรัตน์  ปานมี
 
1. พระคุณากร  คุณากโร
2. นางสาวเกศรา  เณรจ่าที
3. นายปรเมธ  เมฆสุข
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 23 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศิริลดา  จงกล
 
1. นายอำนาจ  จันทร์อิ่ม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง 29 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวณัฐนนทพร  แสนวงศ์
 
1. นายพีรวิชญ์  เสือเผือก
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง 6 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกันย์ดนัย  พิตรพิบูลทวี
2. เด็กหญิงรักษิณา  พิริยะศักดิ์จินดา
 
1. นางชุลีภรณ์  กลิ่นชื่น
2. นางสาวรัตนา  วงค์ถาติ๊บ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.2 ทอง 9 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายวชิระ  ยอดบัว
2. นางสาวอลิษา  จันทับหลวง
 
1. นางสาวจงกลนี  ลีนะกุล
2. นางวรรณวิภา  ปลอบโยน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ธารารัตนสุวรรณ
2. นางสาวกวินทิพย์  คมขำ
3. เด็กหญิงกานต์สินี  สายยวง
4. นางสาวจิณณพัต  ดั่นเจริญ
5. เด็กหญิงญาดา   บัวเทศ
6. นางสาวณิชา  ด่านสกุลเจริญ
7. เด็กหญิงนภสร  แจ่มฟ้า
8. เด็กหญิงภูตาวัน  วงษ์หงษ์
9. เด็กหญิงวิมลิน  ปั้นนาค
10. เด็กหญิงวิยะดาวรรณ  กล้ากสิกิจ
 
1. นายปัญญพจน์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาวเบญญาภา  คูณสระน้อย
3. นางสาววราภรณ์  คงหอม
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวกชนันท์   สุขนันท์
2. นางสาวจิราพรรณ  เทียมสุวรรณ
3. นางสาวชลธิชา  นางงาม
4. นางสาวณัฏฐนิช  แสงทอง
5. นางสาวณัฐณิชา  จันทร์รักษา
6. นางสาวรสิตา  อุ่นศรี
7. นางสาวระพีพัฒน์  ตึงจ๊ะ
8. นางสาวลลิตา  ประสงค์ผล
9. นางสาวศิวัชญา  โพธิ์พึ่ง
10. นางสาวเพ็ญพักตร์  อยู่นุ่ม
 
1. นายสมเจตน์  พิกุลทอง
2. นางสุณีรัตน์  โฉมยงค์
3. นางสาวลาภิสรา  กันทา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิรชา  หงษ์ยิ้ม
2. เด็กหญิงบุุณยาพร  มกรธวัช
 
1. นางสุวรรณา  ภมรพิบูลย์
2. นายนครชัย  บุญเป็ง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจีราวัชร์  เจริญศิลป์
2. นางสาวศศิวิมล  คำเครือ
 
1. นายปณต  หมีทอง
2. นายนครชัย  บุญเป็ง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงภิญญดา  บุญยวัฒน์
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจตุพร   ฉัตรอักษรานนท์
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศรุดา  ศรีวรรณะ
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวสุภัค  อิ่มสมบัติ
 
1. นายวศิน  ไพบูลย์ศิริ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญอาจ
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายอภิณพ  สมรูป
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายศิรวิชญ์  เพ่งผล
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชุดา  พะหงษา
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศักดิ์สน
2. เด็กหญิงพิจิตรา  แก้วงาม
 
1. นายประวัติ   จันทร์สุวรรณ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปริชญา  ดีพร้อม
 
1. นายวศิน  ไพบูลย์ศิริ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวนฤมล  วิชาพร
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายธนทฤษ์  ศรรุ่ง
2. นายธัชพล  สิทธิ
3. นายเนติพงษ์  สิทธิวงษา
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
2. นายอิสระ  วีระน้อย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาววิชญาพร  กลิ่นจันทร์
2. นางสาวศิริพร  หาญเชิงค้า
3. นายเพทาย  ดาวสุข
 
1. นายกษมา  ดิษฐเจริญ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  หนองเต่า
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81.66 ทอง 7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวอารยา  เสาแก้ว
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 7 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีวงษา
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. นายภราดร  กาละศรี
 
1. นางสาวพัชรพร  ปิ่นสกุล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีคูณ
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. นายอิทธิพัทธ์  ประสาทกสิกรณ์
 
1. นางสาวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายพัชรพล  เคยเหล่า
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโกรกพระ 1. นายอิทธิพล  พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจารุณี  แก้วพินิจ
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายธีรภัทร  คะเชนทรภักดิ์
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายเขมฉัฑต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  พัสสร
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.3 ทอง 7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายรชานนท์  หล่อทอง
 
1. ว่าที่ร้อยโทเกียรติศักดิ์  กิ่งเนียม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธีรภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายปราบดา  ป้อมยุคล
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.4 ทอง 5 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกฤษฎ์  คำภาเมือง
2. เด็กชายกีรติ  คงคาสวรรค์
3. เด็กหญิงจารุณี  แก้วพินิจ
4. เด็กหญิงทิพาพรรณ  เป้กลาง
5. เด็กหญิงธีรภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี
6. เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีวงษา
7. เด็กหญิงนันทวิภา  แก้วพินิจ
8. เด็กหญิงพิชญ์พักตร์  แม้นสุรินทร์
9. นายวิทวัส  ศรีพุทธ
10. นางสาวศวรรยา  ศรีจุลฮาต
11. เด็กหญิงศิรภัสสร  พัสสร
12. นางสาวศิรภัสสร  โพธิ์ทัย
13. เด็กหญิงศิริขวัญ  เทศเขียว
14. นายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
15. นายเขมฉัฑต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
2. นายดนัย  เชื้อสกุล
3. นางปิยะนาฏ  ดีศิริ
4. นางเบญจมาศ  ทวนไกรพล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายชนะโชค  แจ้งสุข
2. เด็กชายธีรภัทร  พลายเพ็ชร
3. เด็กชายบรรเจิด  วงษ์สวัสดิ์
4. เด็กชายพัชรพล  เคยเหล่า
5. เด็กชายมิตรภาพ  ปานศิลา
6. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีคูณ
7. เด็กชายวรรณชัย  แย้มทิพย์
8. เด็กชายวรากร  สัมปชัญญสถิตย์
9. เด็กชายวีรชิต  ยะเขตต์กรณ์
10. เด็กชายสงกรานต์  อาจวง
11. นายสำเนา  ศรีเพ็ษร์
12. นายอิทธิพล  พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
2. นายสุรศักดิ์  ปวุตตานนท์
3. นายแหลม  เชตนุช
4. นายวีระ  เดชครุฑ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89.8 ทอง 4 โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายชนะโชค  แจ้งสุข
2. เด็กชายณัฐพล  เสืออุดม
3. เด็กหญิงดวงกมล  บุรานนท์
4. เด็กชายธนธรณ์  เสืออุดม
5. เด็กชายธนวัฒน์  อาจวงษ์
6. นายธนวัฒน์  สุวรรณนิตย์
7. เด็กหญิงธนัญญา  ม่วงศรี
8. เด็กชายธีรภัทร  พลายเพชร
9. เด็กชายบรรเจิด  วงษ์สวัสดิ์
10. เด็กชายพัชรพล  เคยเหล่า
11. เด็กชายมิตรภาพ  ปานศิลา
12. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีคูณ
13. เด็กชายวรรณชัย  แย้มทิพย์
14. เด็กชายวรากร  สัมปชัญญสถิตย์
15. เด็กชายวิเชษฐ์  เมืองสวรรค์
16. เด็กชายวีรชิต  ยะเขตต์กรณ์
17. เด็กชายวุฒิชัย  ม่วงจั่น
18. เด็กชายสงกรานต์  อาจวง
19. เด็กหญิงสิรินดา  พวงสมบัติ
20. เด็กหญิงสุริวิภา  พงกลาง
21. เด็กชายเขษมศักดิ์  เดชนุช
 
1. นายสังวร  ยมรัตน์
2. นายสมบัติ  ศรีวงษา
3. นายวีระ  เดชครุฑ
4. นายเกษม  สารีพันธ์
5. นางพัชรา  ศรีสว่างสุข
6. นางสาววันดี  ศรีเรือง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกชพร  สุขใจ
2. เด็กหญิงกุลพัชร  อรุณทิพย์ไพฑูรย์
3. เด็กหญิงฐิตาพร   นนทะนำ
4. เด็กหญิงทิพย์ลดาวรรณ  ใจยะวงษ์แก้ว
5. เด็กหญิงทิพาภัสสร์  ภู่บัว
6. เด็กหญิงศศิภา  ทับทิมศรี
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
2. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
3. นายรชต  พวงน้อย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจันทวรรณ  นิลบรรหาญ
2. นายนรวิชญ์  ปั้นนาค
3. นายปริญญา  หนุนทรัพย์
4. นายปัญญาวุธ  เจริญทรัพย์
5. นางสาวสุประวีณ  อิ่มอุระ
6. นายอรรถพล  บุญคง
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
2. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
3. นายรชต  พวงน้อย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นางสาวกชนิภา  พูนผล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พุ่มเพียร
3. นางสาวจันทร์สุดา  คุ้มวงษ์
4. เด็กหญิงชลนิชา  ธรรมวิไล
5. นายชัยวัฒน์  เสือทุ่ง
6. เด็กชายชากร  วรรณนาค
7. เด็กชายฐิติศักดิ์  บุญมี
8. เด็กหญิงณัฐนิชา  เกิดผล
9. นายดิศพงษ์  กันเจียก
10. เด็กชายต้นตระการ  ดิษสาคร
11. นายทัศนชัย  คำศรี
12. นายธนพล  พัดทอง
13. เด็กชายนนท์ตระการ  ดิษสาคร
14. นายนันฐพงษ์  ศรีพัฒน์
15. เด็กหญิงปนัดดา  นาคสมบูรณ์
16. นายปวรุตม์  อินทร์สุข
17. เด็กชายปะกาศิต  วิเวกวรรณ์
18. นายปิยพัทธ์  ติยานันทิ
19. เด็กหญิงพนิดา  ศรีแก่น
20. นายพีรพัฒน์  เทียนหวาน
21. นายพูลศิล  บัวตูม
22. เด็กหญิงภคพร  บัวนารถ
23. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทองแท้
24. นายภานุพงษ์  จันทร์แย้ม
25. เด็กชายภูชิต  สนหอม
26. นางสาวมนต์นภา  เกิดผล
27. เด็กชายวรพงษ์  อิทธิไกรวัฒนา
28. เด็กชายวรภพ  วิสิทธิเขต
29. นางสาววลัยกร  เอี่ยมวงษ์
30. นายวีรภัทร  เจริญสาริกันฑ์
31. นายวีรภัทร  เพ็ญภู่
32. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  จุลพันธ์
33. นายศิวกร  สุขขวัญ
34. นายศุภกิจชัย  ยิ้มเจริญ
35. นายอนุชา  ยิ้มละมัย
36. นางสาวเข็มอัปสร  ชีพธรรม
37. นายเจตนิพัทธ์  เรือนเย็น
38. เด็กชายเจษฎา  มิ่งขวัญ
39. เด็กหญิงเพ็ญธิพร  รอดปันนา
40. นางสาวแก้มกมล  นิลใจพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
2. นายมงคลชัย  ไวกสิกรรม
3. นายศิริชัย  ก้อนจันเทศ
4. นางดรุณี  วลัญช์อารยะ
5. นายสมคิด  เจริญสุข
6. นายภาคินัย  ชัยดี
7. นางณัชฐ์พร  แก้วแดง
8. นางสาวยุวภา  หัดคำหมื่น
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. เด็กชายปัญจพล  พิกุลทอง
 
1. นายวิรุฬห์  โสภาเจริญ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายชลธี  มัณทัศน์
 
1. นายศุภชัย  ชลาสินธุ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 7 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญธิพร  รอดปันนา
 
1. นายมงคลชัย  ไวกสิกรรม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 27 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวแคทรียา  โพธิ์อินทร์
 
1. นายศุภชัย  ชลาสินธุ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกันญ์นิภัทร  นันทะโกมล
 
1. นางสาวสุจิรา  กันเกตุ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายอภิสิทธิ์  เล็กขำ
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.3 เงิน 12 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  คุ้มนวล
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นางสาวจันทร์สุดา  คุ้มวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายสุวสันต์  จันทระ
 
1. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกานต์ชนก  ปานทรัพย์
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 16 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงอนัญญา  จันผ่อง
 
1. นายเอกทัศน์  สุยสว่าง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.66 ทอง 10 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกัญญาพัชร   มาลินันท์
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.66 เงิน 12 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกันญ์นิภัทร  นันทะโกมล
 
1. นางสาวสุจิรา  กันเกตุ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 24 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายปัณภัทร์  รอทอง
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 17 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญธิพร  รอดปันนา
 
1. นายศิริชัย  ก้อนจันทร์เทศ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.7 ทอง 5 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกัญญาพัชร  มาลินันท์
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 17 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณตะวัน  บุญส่ง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงสุวรรณ
3. เด็กชายธนพงษ์  มากบุญ
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ภักดี
5. เด็กชายธัญวรัตน์  บัวแก้ว
6. เด็กชายนิรุตต์  พันธหชาติ
7. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สมศรี
8. เด็กชายสิงหภูมิ  หนูพุ่ม
9. เด็กชายอภิรักษ์   ชมประเสริฐ
10. เด็กชายอัครชัย  ไพรสิงห์
11. เด็กชายเจษฏาภรณ์  พูลสุข
12. เด็กชายเยี่ยมยุทธ  ศรีรอด
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86.6 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. นางสาวจิตตินันท์  โสธรจิตต์
2. นายจิรภัทร  วังประภา
3. นางสาวฐิติมา  ศรีสุข
4. นายธวัชชัย  ศิริรึก
5. นายพลกฤษณ์  คุณเจริญ
6. นายฤทธิเดช  รักกลิ่น
7. นายวุฒิพงษ์  วัตติ
8. นางสาวสกุลณา  บุญประจวบ
9. นายสุธิราช  รอดขาว
10. นางสาวอรอุษา  เกเจริญ
11. นางสาวเกตุวดี  ฝอยทองสุข
 
1. นายวิรุฬห์  โสภาเจริญ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจันทร์ประภา  ข่มอารมณ์
2. เด็กหญิงจิรัชยา  บุรานนท์
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แซมเขียว
4. เด็กหญิงชนกนันท์  สวยรูป
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  เล็กสิงห์โต
6. เด็กหญิงฐิติพร  รอดสการ
7. เด็กหญิงณัฎฐ์ฌา  ประครองใจ
8. เด็กหญิงทินประภา  แสงศักดิ์
9. เด็กหญิงธนวดี  อำไพพันธ์ุ
10. เด็กหญิงธนารีย์  น้อยสุภาพ
11. เด็กหญิงนัชยานันต์  แทนเกษม
12. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ศรี
13. เด็กหญิงนันท์นภัส  ภานุทัต
14. เด็กหญิงปริชตา  เพ็ชรกระต่าย
15. เด็กหญิงปรียาพัศ  คีรีวรรณ
16. เด็กหญิงปรียาภรณ์  จิตหาญ
17. เด็กหญิงปัณฑิตา  ไหมทอง
18. เด็กหญิงปุณย์จรีย์  ราชวงศ์
19. เด็กหญิงพรยมล  เหมือนเงา
20. เด็กหญิงพิชชาภา  นาคคล้าย
21. เด็กหญิงพิรยากร  พงษ์ประเสริฐ
22. เด็กหญิงฟ้าพราว  ไตรณรงค์
23. เด็กหญิงภัคนันทร์  แป้นห้วยไผ่
24. เด็กหญิงภัทราวรรณ  แสงดอกไม้
25. เด็กหญิงรสิกา  รัตนวิฬาร์
26. เด็กหญิงวรัญญา  อุดมวรวุฒิ
27. เด็กหญิงศิริภัสสร  มีกรสม
28. เด็กหญิงสิรัญญาดาล์  สิทธิอัครานนท์
29. เด็กหญิงสุชัญสินี  โหมรันต์สุขศกุณ
30. เด็กหญิงสุธรรมมา  โพธิ์ปฐม
31. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดุมคำ
32. เด็กหญิงสุพิชญา  อิ่มสมบัติ
33. เด็กหญิงอัครณี  สุหร่ายมาตร์
34. เด็กหญิงอังคณา  ตระกูลดี
35. เด็กหญิงอัจฉราพร  จุงวงศ์สุข
36. เด็กหญิงเชษสุดา  เขียวสด
37. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  สุดเขตร์
38. เด็กหญิงโชตินภา  พุ่มจงกล
 
1. นายภัทรพงศ์  วิจิตรวงศ์
2. นางเพ็ญนภา  นิติเชาวกุล
3. นางสาววรรณดี  บังเพลิง
4. นายกมล  ชูเฉลิม
5. นางชุลี  ไพรสันต์
6. นางปราณีต  คูณหอม
7. นางสาวสุกัญญา  สุนามะ
8. นายศิริพงษ์  ชื่นศิริ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87.2 ทอง 5 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นางสาวกรรวี  ปั้นนาค
2. นายกัณตพล  ราชกิจ
3. นางสาวจุฑามาศ   โตทับ
4. นางสาวญาดา  ปัสตัน
5. นางสาวณัชฑิรา  เก่งธัญญกิจ
6. นางสาวณัฐชยาน์  เชยกลิ่น
7. นายณัฐพงศ์  ปัญญาบุญ
8. นางสาวณัฐสุภา  วิริยะกุลสิทธิ์
9. นางสาวธมลวรรณ  ศักดิ์บูรณาเพพชร
10. นายธีรภาพ  อานามวัฒน์
11. นางสาวนฤมาศ  ชื่นกระมล
12. นายบุญชัย  แซ่ย่าง
13. นายบุญชู  คงกิตติเกษม
14. นางสาวปาริชาติ  วานิชยานนท์
15. นางสาวปุณช์กนก  ศาสตร์สาระ
16. นางสาวพรพรรณ  อินพิทักษ์
17. นายพัชระพงศ์  เซอร์
18. นายพิเชษฐ์  แผ่นสุวรรณ์
19. นายภูริ  มนัสวิภาวี
20. นายรัชภัทร  รุ่งเรือง
21. นายวัชรากร  สิงห์เพ็ชร
22. นายศตวรรษ  ขอมีกลาง
23. นายศรายุทธ์  พัวสุวรรณ์
24. นางสาวศรีหัทยา  เอี่ยววุฑฒะจินดา
25. นางสาวศิริวิมล  รอดทุกข์
26. นายสมภพ  ราชกิจ
27. นายสิริมงคล  รัตนวนิช
28. นายสุพจน์  ทองแก้วกันทร
29. นางสาวอองฟองต์  ศรีสุขศุภพิพัฒน์
30. นางสาวอุษา  เดชด่าน
31. นายเจษฎากร  กมลสาร
32. นางสาวเพชรดา  พวงสมบัติ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  จันทรัตน์
2. นายประภาศ  ศรีเจริญ
3. นางสอางค์  สุรพัฒน์
4. นางเมสสิยาห์  จันทร์สว่างอรุณ
5. นางสาวลัดดา  กล่ำชัย
6. นายมณี  ทองคำบุปผา
7. นายประวัติ  จันทร์สุวรรณ
8. นางสาวทัศนีย์  กรรณิกา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกษสำโรง
2. เด็กหญิงชลดา  ชูศรีทอง
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  สองสี
4. เด็กชายธนภัทร  เหล็กบุญเพชร
5. เด็กชายธีระศักดิ์  คนเที่ยง
6. เด็กหญิงพรพรรณ  เทพพิทักษ์
7. เด็กชายพีรพัฒน์  ฉวีจันทร์
8. เด็กชายพีระพัฒน์  อรุณน้อย
9. เด็กหญิงภัชณภา  ยุ้งศิริ
10. เด็กหญิงอาทิตติยา  สายบุตร์
 
1. นางอรนุช  ชาติพันจัน
2. นางกำไร  โสภาพ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.8 เงิน 25 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวฐิตินันท์  ผึ่งดิบ
2. นางสาวฑิตฐิตา  ภู่ทิพย์
3. เด็กหญิงธีรดา  พันวัน
4. นายธีรเดช  เอี่ยมน้อย
5. นายบรรพต  ภู่ฉัตร
6. นางสาวปาลิตา  จันที
7. นายภานุวัตน์  อังคะสุวรรณ์
8. นายยศพัทร์  ใจเด็ด
9. นายสิทธิวรชัย  ทวิชัย
10. เด็กหญิงสุวนันท์  คำสุข
 
1. นางกำไร  โสภาพ
2. นางอรนุช  ชาติพันจัน
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.4 ทอง 5 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  อินทร์ชู
2. เด็กหญิงณัฐชญานันต์  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงณัฐภัทร  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันราตรี
5. เด็กหญิงนรัญญณัฎฐ์  พิมมล
6. เด็กหญิงปฏิมา  ศรีภูธร
7. เด็กหญิงปัทมา  ทัพทวี
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสงนภา
9. เด็กหญิงภัทรวดี  แข็งกล้า
10. เด็กหญิงสุทัศณี  อุ่นตาดี
11. เด็กหญิงอัจฉรา  พุ่มเพ็ชร
12. เด็กหญิงแพรวา  พรมแตง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
2. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
3. นายไพศาล  กันทะษา
4. นางสาวสุนทรี  สุขอร่าม
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  อินทร์ชู
2. นางสาวตวิษา  ชำนาญศิลป์
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันราตรี
4. นางสาวธันยนิษฐ์  ทับทอง
5. นางสาวนริศรา  วีระเดชะ
6. นางสาวปรายฟ้า  เตห่าน
7. นางสาวพัชราภรณ์  คงเพ็ชร
8. นางสาวมุกดา  อึ่งขวัญ
9. นางสาววัลลภา  แป้นแก้ว
10. นางสาวศศิธร  ทับทิมศรี
11. นางสาวสุภาพร  เอี่ยมละออ
12. นางสาวอินทร์ชูรักษ์  อินทร์ชูเดช
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
2. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
3. นายไพศาล  กันทะษา
4. นางสาวสุนทรี  สุขอร่าม
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.1 ทอง 16 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิมล  ครุฑจันทร์
2. เด็กหญิงพรพิริยา  พรมทอง
3. เด็กหญิงพันธ์วิรา  สีโรจน์
4. เด็กหญิงรักศิฏาพร  มีมุข
5. เด็กหญิงวรรณภา  คล้ายอินทร์
6. เด็กหญิงวริศรา  หลวงวังโพธิ์
7. เด็กหญิงสุจิตรา  กุลจันทร์
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  อินทร์ชู
 
1. นางสาวหทัยกนก  ขลิบปั้น
2. นางสาวรัตนาวดี  เผือกคล้าย
3. นางสาวปิยนุช  มั่นสิงห์
4. นางสาวพิมพ์ชนก  มูดอน
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.4 ทอง 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชญานิษฐ์  ศรีเกษม
2. นางสาวตวิษา  ชำนาญศิลป์
3. นางสาวนริศรา  วีระเดชะ
4. เด็กหญิงปฏิมา  ศรีภูธร
5. นางสาวปรายฟ้า  เตห่าน
6. นางสาวพิชญา  บริจาค
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  พุ่มสับจีน
8. นางสาวมุกดา  อึ่งขวัญ
9. นางสาววัลลภา  แป้นแก้ว
10. นางสาวศศิธร  ทับทิมศรี
11. นางสาวสุภาพร  เอี่ยมละออ
12. เด็กหญิงอัจฉรา  พุ่มเพ็ชร
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
2. นายไพศาล  กันทะษา
3. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
4. นางสาวสุนทรี  สุขอร่าม
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. เด็กหญิงกรกมล  นามอาญา
2. นางสาวนาฏอนงค์  กรีประดับ
3. เด็กหญิงนิภาพร  สุขกัญญา
4. เด็กหญิงปาณิสรา  คงศัตรา
5. นางสาวปาณิสรา  ไกรนิตย์
6. เด็กหญิงมนฑกานต์  แสงผดุง
7. เด็กหญิงมนธิรา  สร้อยบรรดิษ
8. เด็กหญิงรุ้งราวัลย์  ขำอ่อน
9. นางสาวลลิตา  ภู่อ่ำ
10. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ยืนยง
11. เด็กหญิงอภิญญา  บุตรศรี
12. นางสาวอรอุมา  จันทร์น้อย
 
1. นางสาวสนิตา  ศรีนราสกุล
2. นายวรวุฒิ  ทองจันอับ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.3 ทอง 4 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. นางสาวกุลเนตร  ขุนเทพ
2. นายจิตรทิวัส  ยศสมบัติ
3. นายจิรัฏฐ์  ปั้นนาค
4. นางสาวณัฐณพร  เหมือนฤทธิ์
5. นางสาวณัฐพร  กันโต
6. นางสาวดารากร  คงถาวร
7. นายทักษิณ  มั่นเขตวิท
8. นางสาวนภัสวรรณ  จันทร์เชื้อ
9. นายปรีดี  ศรีรัตน์
10. นางสาวภัทราภรณ์  แก้วภู
11. นางสาวภาณุมาศ  ช่างจ่าย
12. นางสาวศุภมาส  หมู่พยัคฆ์
13. นางสาวสโรชา  ฟาริก
14. นายอภิวิชญ์  อุดมการเกษตร
15. นางสาวอริสา  ละออ
16. นายอัศวิน  สุขสมศรี
 
1. นายมนตรี  เผือกจีน
2. นางสาวมลินดา  แรงกสิวิทย์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. นายธนโชติ  คำบัวโครต
2. นายธีรภัทร  ทัพทอง
3. นายนพดล  กลิ่นหอม
4. นายนพรัตน์  อำนวยโรจน์โภคิน
5. นายวิทวัส  ขุนเทพ
 
1. นายกิตติพงษ์  ธงชัย
2. นางสาวสนิตา  ศรีนราสกุล
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83.25 ทอง 10 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชาร์ลิซ  อินทัศน์
2. เด็กหญิงพลอยนารี  วัฒนดีเลิศ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายเด็กชายธนกฤต   บุศรากุล
 
1. นางรัชนี    บุญค้ำ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 21 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. นางสาวแอทน่า พรวิมล  วิลเลี่ยมด้อททีร์
 
1. MissDaisy  T.Macatuggal
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.67 ทอง 20 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงทิตญา  นิลสนธิ
 
1. นางสาวกมลพรรณ  เรืองเดช
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.4 ทอง 5 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกิตติพงษ์    ครุฑเผือก
 
1. นางปนิดา   นามโสวรรณ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายฉัตริน    เอี่ยมสงคราม
 
1. นางนงลักษณ์    แพงเรือน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74.33 เงิน 11 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายวชิรกร   วิภาศรีนิมิต
 
1. นางสาวกฤษณา   บุญชื่น
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.2 ทอง 7 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกัญกวี  มีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  บำรุงจิตร
3. เด็กชายวรเวช  ทองอร่าม
4. เด็กชายศิวะ  แซ่จ๋าว
5. เด็กหญิงไอริณ  กลิ่นหอม
 
1. Mr.Rey  L Collantes
2. นายสุชาติ  มธุรสปรีชากุล
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.6 ทอง 6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายกฤษณะ  สมประสงค์
2. นายจีรพัฒน์  ชำเรือง
3. นายชัยวิชิต  เจริญสุข
4. นางสาวนฤดี  โพธิ์ทอง
5. นางสาวรัตนา  รื่นอารีย์
 
1. นางวัชรี  จันทนามล
2. นายภาณุพันธุ์  จันทรมณี
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.16 ทอง 6 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงปัญญดา  กล่ำเดช
2. เด็กชายภูมิธาดา  สุวัฒนา
 
1. นางสาวปฏิชญา  ปะตังทะสา
2. นายอดิเรก  ทองศรี
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. นางสาวกิตติญากรณ์  บุญรักษาสกุล
2. นายวิริยะ  โดรณ
 
1. นางสาววธิดา  พิทักษ์ทิม
2. Miss Guo  Lei
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวปิยธิดา  ศรีเสนาะ
2. นางสาวปิยนุช  พงษ์วัฒนลิขิต
 
1. นางกุสุมา  ศิริ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 12 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวธัญญลักษณ์  สุระชาติ
2. นางสาวศิริพร  โจฤทธิโย
 
1. นายชัยวัฒน์   หอวรรณภากร
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 79.3 เงิน 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวสุชานาถ  บัวนารถ
2. นางสาวอฐิตยา  อารีรอบ
 
1. Mrs.Chung   Sunhee
2. นายพลวิทย์   ชลธารอุดมลาภ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 76.5 เงิน 26 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวปัณฑารีย์  มีมุข
 
1. นายสุรเศรษฐ์   บุญนก
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวสุธาสินี  ผิวอ่อน
 
1. Mrs.Chung  Sunhee
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.3 ทอง 8 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวบุษบากร  เทพนม
2. นายสุรพงศ์  พุเพ่ง
3. นางสาวอริศรา  พูลเขตจิตร
4. นางสาวอังคณา  กลัดอยู่
5. นางสาวไพลิน  ขำขาว
 
1. นายสุรเศรษฐ์   บุญนก
2. Miss Chen Juan  He
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.33 เงิน 24 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวญาณกร  ยะสุกริม
2. นายฑณกรณ์  อุดมผล
3. นางสาวปวริศา  กิจวานิชรุ่งเรือง
4. นางสาวพิมพ์นิภา  อุทโยชาติ
5. นายอภิสิทธิ์  หาญสิทธานนท์
 
1. นางกุสุมา  ศิริ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 77.83 เงิน 8 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายกฤตธี  ชาญธัญญกรรม
2. นางสาวฉัตรสุดา  คำภักดี
3. นายณัฐนันท์  สุขสำราญ
4. นางสาวณัฐนิการ์   อำพาพันธ์
5. นายเก้าศรัณย์  แก้วนิล
 
1. นายชัยวัฒน์   หอวรรณภากร
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจิราพร  กลิ่นรอง
2. นายทักษ์ดนัย  ชมภู่
3. นางสาวลักขณา  แก้วหินลาย
4. นางสาวอาธิตยา  สุพลจิตร
5. นางสาวอาภาศิริ  คงพันธ์
 
1. นายพลวิทย์  ชลธารอุดมลาภ
2. Mrs.Chung  Sunhee
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 58.68 เข้าร่วม 26 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวศศีประภา  เนตรถาวร
2. นางสาวสิริวรีย์  ศรียิ้ม
 
1. Miss Tang  Yun Lu
2. นางสาวจิรารัตน์  จันทัน
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70.9 เงิน 6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายคณิน  พรมมา
2. นางสาวฐิติกานต์   เฮงประเสริฐ
 
1. นายชัยวัฒน์   หอวรรณภากร
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวภัทรินทร์  ครพิรุณ
2. นางสาวเบญจมาศ  จุ้มอ้าย
 
1. นายพลวิทย์  ชลธารอุดมลาภ
2. Mrs.Chung  Sunhee
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77.25 เงิน 18 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายพิพัฒพงษ์   อัดโดดดร
2. เด็กหญิงอรจิรา   รังสีโอภาส
 
1. นางอาทิตยา   พรหมแก้ว
2. นางสมพิศ  สะบายแท้
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐชา  ทองจั่น
 
1. นางสาวชมพูนุท   อ่อนเลิศ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.36 ทอง 7 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายกิตติคุณ  แหลมแก้ว
2. เด็กชายกิตติพศ  วงษ์มณี
3. เด็กชายจิรภัทร  บุตรเสน่ห์
4. เด็กชายตระการ  คณาเดิม
5. เด็กชายธีรพัฒน์  พุทฒสร
6. เด็กชายปรเมศร์  แสนสอาด
7. เด็กชายปัญจพล  ปั้นงามวงศ์
8. เด็กชายยศระวี  แจ่มดี
 
1. นายชรัมภ์  เณรยิ้ม
2. นายนภัสกรณ์  จิตรเกษม
3. นายเทพรักษ์  กลิ่นรุ่ง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.3 ทอง 10 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายชนินทร์  ฤทธิ์เอียม
2. นายพัทธดนย์  พุ่มทองดี
3. นายสุวัจน์  จวงเงิน
4. นายอนล  สุทธิธนกูล
5. นายอุปนัย  จันทนา
6. นายเจตน์สฤษฎิ์  อุตมะ
 
1. นางสมคิด  รัตนพิชิตสกุล
2. นางทัศนีย์  ยมนา
3. นายวรภพ  จันทร
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.5 ทอง 7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวณัฐริกา  อาภรณ์รัตน์
2. นางสาวนิติญา  จิตรัก
3. นายพีรพัฒน์  จันทฤกษ์
4. นายภาณุวัฒน์  พรหมดี
5. นายรัชชานนท์  กระต่ายทอง
6. นายวีรพงษ์  คล้ายเเสง
7. นางสาวสุพิชญา  สมภาค
8. นางสาวหทัยภัทร  พุ่มซ่อนกลิ่น
9. นายอดิเทพ  ภูคา
10. นางสาวเจนจิรา  เเก้วสุวรรณ์
 
1. นายณคพศ  ปิยภัทรกุล
2. นายวราวัฒน์  กลั่นหุ่น
3. นายอดิศร  ชนะโลก
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89.4 ทอง 7 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงกรรต์ธิรา  แสงจันทร์กระจ่าง
2. เด็กชายคฑา  ฉ่ำรัศมี
3. เด็กชายนิธิศ  กองนึก
4. เด็กชายวุฒิพงษ์  ท่วมแก้ว
5. เด็กหญิงอริยา  นิลรัตน์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  สุขคลาย
2. นางสาวทิพวรรณ  อยู่พุ่ม
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวกรกนก  ศรสวรรค์
2. นายนำโชค  จันทร์อ้น
3. นางสาวบุญฑริกา  จั่นมา
4. นายพันธการ  สุขแก่น
5. นางสาวรุ่งนภา  ทองสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวสุนันทา  คชเถื่อน
2. นางสาวกมลทิพย์  สถิตย์พงษ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.8 ทอง 4 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงศศิภาวรรณ   บรรณวัฒน์
3. เด็กหญิงเกศกัญญา  โพธิ์สฤษดิ์
 
1. นางสาวดาระณี  พัฒนศักดิ์ภิญโญ
2. นางสาวสาวิตรี  นาคนาคา
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 23 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายธนกฤทธิ์  ฉุยฉาย
2. นางสาวมาริษา  วงษ์คลัง
3. นางสาวสุธาทิพย์  เกิดโต
 
1. นางสาวอัมพวัน  บุญช่วยเจริญ
2. นางนงคราญ  บูรพา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐมน  แก้วแสงทองเจริญ
2. เด็กหญิงปิยาพัชร   เพ็ชรสุกใส
3. เด็กหญิงลักษณารีย์  มีนาภา
 
1. นางใจทิพย์  ภู่พุ่ม
2. นางสาวนิภา  กำจร
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.6 ทอง 8 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นางสาวณัชชา  วรวาท
2. นางสาวนภสร  อุบลอ่อน
3. นางสาวภัทราพร   รับบุญ
 
1. นางออมสิน  พงษ์เกษตร์กรรม์
2. นางปิยะนาถ  ลุนอุบล
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชุติมา  พงษ์พจนารถ
2. เด็กหญิงปภัสมน  วิไชยวงค์
 
1. นางสาวสายฝน  เชียงสา
2. นางสุภีร์  อ่วมงาม
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญชพร  อู๋สูงเนิน
2. เด็กหญิงชนิษฐา  สุระมาตย์
 
1. นายธนพงศ์  หมีทอง
2. นายวสันต์  วิสิทธิ์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.83 ทองแดง 33 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวนาตาชา  จันทร์อิ่ม
2. นางสาวโชติภา  กรีโภชน์
 
1. นางอัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ์
2. นางสุนทร  กงสอน
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 22 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายชนกันต์  ศิลป์อยู่
2. เด็กชายเป็นเอก  รอดแก้ว
 
1. นายมนัสพงศ์  ชัยเรือง
2. นายชลชัย  มีมุข
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 24 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. นายธนากร  กลิ่นหอม
2. นายอรัญ  อรัญยถาวร
 
1. นายศศิกิจจ์  เขตวิทย์
2. นางสาวกัลย์ญาณินท์  ศรีเจริญ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายติณภพ  อู่คงคา
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  โกสีย์ไกรนิรมล
 
1. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  งาทิพย์
2. นางสาวโสภิดา  โตพัญญะ
 
1. นางสาวกิตติ์ชญาห์   เมธาวรารักษ์
2. นายศราวุธ  คงเจริญ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.2 เงิน 36 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐญา   พัสสร
2. เด็กหญิงนันทิกานต์   สกุลเนตร
 
1. นางสาวสุพัตรา  หิรัญชโลธร
2. นายพฤติพงษ์  เพ็ญวิจิตร
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นายธนาวินท์  ดาวศรี
2. นางสาวภัทรสุดา  เจนสาริกรณ์
 
1. นางสาวลัดดา  เพ็ชสังฆาต
2. นางสาวกิตติ์ชญาห์   เมธาวรารักษ์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 26 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นางสาวภัทรพร  สัจสันตินุกูล
2. นางสาวสุธาสินี  ขุมทอง
 
1. นางนิพาภร  เตียฮง
2. นายสุรพงษ์  เส็งเอี่ยม
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 18 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายชนภัทร  มาสรินทร์
2. นางสาวชุตาภรณ์  ทองเที่ยง
 
1. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
2. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิตติมา  มากมาย
2. เด็กหญิงฑณกาญ  อุดมผล
3. เด็กหญิงวัลย์วรี  คล้ายพงษ์
 
1. นายอลงกรณ์  ราชคฤห์
2. นายพฤติพงษ์  เพ็ญวิจิตร
 
168 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 22 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวยุภาวดี  ศรีตัณฑ์
2. นางสาวศิริวรรณ  ปานสกุล
3. นางสาวสุพิชชา  เจริญศรี
 
1. นางปิลันธนา  พรธาดาวิทย์
2. นางมยุรี  แย้มจันทร์ฉาย
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 44 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. นายนพดล   รักษาเคน
2. นายพัชรพล   ศรีแก้ว
 
1. นายบุญญรัตน์  ตั้งประเสริฐ
2. นางสาวชนิตา  หลวงอินทร์
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กชายนครินทร์  เหล่าอินทร์
2. เด็กชายพัทธนันท์    กลิ่นนิ่มนวล
3. เด็กชายอนุสิทธิ์  แก้วคูณ
 
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายฐาปนัท  สุรัตพิพิธ
2. นายพัทธนันท์  สกุลยืนยง
3. นายวันทการ  เสือส่าน
 
1. นายธนพงศ์  หมีทอง
2. นางจินตนา  สมศิลป์
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  เพชรถึก
2. เด็กชายภัทรพล  กระต่ายทอง
3. เด็กชายสุพพัต  แจ่มจำรัส
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นายธัญจิราพัชร  จิรกิตติสิทธิโชค
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ทองหยิบ
2. นายวันชัย  ดอนไพวัติ
3. นายเอกพล  อินธิสาร
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กชายบุรินทร์  ยอดเกิด
2. เด็กชายภานุมาศ  ปรางโท้
3. เด็กชายอรรถพงษ์  สมานวงษ์
 
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 27 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายพิทักษ์พงษ์  สุทธิศักดิ์
2. นายสุเมธ  ธารณะ
3. นายอฐพล  แสงซื่อ
 
1. นายพฤติพงษ์  เพ็ญวิจิตร
2. นายสุริโยทัย  เมืองมา
 
176 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงภัทรภร  ศรีตัณฑ์
2. เด็กหญิงวรรณษา  พิมพ์แพ
3. เด็กหญิงอุมาพร  ศรีตัณฑ์
 
1. นางสาวสุนันทา  คชเถื่อน
2. นางปิลันธนา  พรธาดาวิทย์
 
177 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายจตุพงศ์  อบอุ่น
2. นายณรรฐชนน  ทองอนันต์
3. นายปิยนนท์  เจริญพูนพาณิชย์
 
1. นายธนพงศ์  หมีทอง
2. นางจินตนา  สมศิลป์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงทิพย์กมล  บัวผา
2. เด็กชายสุรพัฒน์  แช่มชื่น
3. เด็กหญิงไพริน  แซ่ลอ
 
1. นางบุญช่วย  โดรณ
2. นางสาวมาลีรัตน์  เนินพลับ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 25 โรงเรียนโกรกพระ 1. นายจักรกฤษณ์  บุญลือ
2. นายปัญญา  เอี่ยมอนันต์
3. นางสาวโชติกา  เกาะช้าง
 
1. นายเกษม  สารีพันธ์
2. นางสาวมาลีรัตน์  เนินพลับ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงนันทิดา  เอี่ยมโต
2. เด็กหญิงวิภาดา  ปิยวัฒน์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีบุญนาค
 
1. นางบุญช่วย  โดรณ
2. นางสาวมาลีรัตน์  เนินพลับ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกรกพระ 1. นางสาวนิศารัตน์  ศรีโชค
2. นางสาวประนอม  ม่วงเชียง
3. นายพีระยุทธ์  ไวทยานนท์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จั่นเจริญ
2. นางกิติกาญจน์  ฤทธิ์บำรุง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงกนกนิภา  บุญยัง
2. เด็กหญิงชญานิศ  เดชปาน
3. เด็กหญิงพิมลภัส  สุขแย้ม
4. เด็กชายวรวุธ  รอดใหญ่
5. เด็กหญิงสุพัตรา  เชิงเอี่ยม
6. เด็กหญิงเพชรนภา  บัวมาก
 
1. นางวรรณทนาภร  ลิขิตสุภิณ
2. นางสุวิมล  อินอ้าย
3. นางสุรีย์มาศ  เกียรติวงค์กมล
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. นางสาวขวัญแก้ว  ขุนพินิจดี
2. นางสาวนภสร  หนูแสง
3. นายนวพล  นาวิชิตร์
4. นางสาววรรณนิภา  สีสด
5. นางสาวสุนันท์  ชูตระกูล
6. นางสาวสุภัทรา  นกเทศ
 
1. นางสาววิริยาภรณ์  พิชัยโชค
2. นางสมหญิง  เกียรติอริยะ
3. นางจารุนีย์  กานตานนท์
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  ส้มอินทร์
2. เด็กหญิงปทิตตา  พรมเขียว
3. เด็กหญิงภัณฑิลา  จูฑะพันธุ์
 
1. นางกุศล  กลั่นด้วง
2. นางสาวจิดาภา  สักกายะกรมงคล
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวพงศ์พัชรา  เย็นจุระ
2. นางสาวพัชรี  แสงโต
3. นางสาวเกตน์นิภา  ชำนาญหมอ
 
1. นางสุวิมล  พิกุลทอง
2. นางทิตยา  มั่นมาตร
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 34 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพ  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  นิมานนรดี
3. เด็กหญิงลลิตา  สุวรรณ
 
1. นายสถิตย์  จันทร์เม้า
2. นางสาวปัทมา  ปิ่นเทพ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจิดาภา  วงศ์ผลบุญ
2. นางสาวทิพย์สิรินทร์  อินทร์เหมือน
3. นางสาวสุวิชาดา  ทิมศิลป์
 
1. นายจิระ  ประเสริฐลาภ
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงพัชชาภรณ์  ฤทธิ์เต็ม
2. เด็กหญิงพิณญดา  เพชรท้วม
3. เด็กหญิงเกษมณี  เกตุเกษร
 
1. นางเสาวลักษณ์  มาลัยรักษ์
2. นายชนินทร์  กรีมิน
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. นางสาวกุลสตรี  ศรีสมัย
2. นางสาวณัฐวรรณ  ทองเหลืองสุข
3. นางสาวลฎาภา  ชมพูน้อย
 
1. นายชนินทร์  กรีมิน
2. นายพัทธนันท์  จิตต์อำไพ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญธิมา  ทีฆะสุข
2. เด็กหญิงณัฐนิช  เขตกิจ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ริมสันเที๊ยะ
 
1. นางวนาลี  บุตรสะ
2. นางฐิตานันท์  สิรินภสวัสดิ์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.4 ทอง 24 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. นางสาววิรัลฐิตา  อินประสิทธิ์
2. นางสาววิวิศนา  กุลชา
3. นางสาวสวรรยา  เมืองจั่น
 
1. นางเสาวลักษณ์  มาลัยรักษ์
2. นายชนินทร์  กรีมิน
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92.9 ทอง 6 โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  บัวดี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สายสำราญ
3. เด็กหญิงศิริพร  เชื้อวงค์
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ปิตินันท์พงศ์
2. นายณัฐชา  ปั้นลายนาค
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  แจ้งสัน
2. นางสาวนวินดา  ไต่เต้า
3. นางสาวปรียากุล  ไตรยงค์
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ปิตินันท์พงศ์
2. นางสาวสุดารัตน์  งามวิลัย
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงรติมา  ทองย้อย
2. เด็กหญิงสาริณี  สุภาวิมล
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ใจธรรม
 
1. นางสาวแสงอรุณ  ไข่หิน
2. นางสาวศิริวรรณ  ไข่หิน
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายธีระ  วิเศษวงศ์ษา
2. นายมนตรี  บุญครอง
3. นายรัชภูมิ  ศรีหา
 
1. นางสาวแสงอรุณ  ไข่หิน
2. นางสาวศิริวรรณ  ไข่หิน
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงเมทินี  หิงษา
 
1. นางสาวมาลัย  สุขเกษม
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  คำสนธิ
2. เด็กหญิงประกายดาว  ทั่งนาค
3. เด็กหญิงสิรินทร์ยา  ภู่จรูญ
 
1. นางประจวบ  รอดวิหก
2. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 30 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายธนพล  พลนาค
 
1. นางกาญจนณัฐ  อยู่สนิท
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 24 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สร้อยสังวาลย์
 
1. นางสาวทัศวรรณ์  รอดแก้ว
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. นางสาววรรณฤดี  แช่มตา
 
1. นางสมภรณ์  องอาจ
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐทนันทร์  เมฆมะตูม
2. เด็กหญิงอนันตญา  สมบุญโภชน์
 
1. นางสาวศรีสุคนธ์  พุทธรักษา
2. นางสาวสุพัตรา  หิรัญชโลธร
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.33 เงิน 26 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงชลดา  พิมพ์สอน
2. เด็กหญิงสุนันทา  แสงสุข
 
1. นางมยุรี  แย้มจันทร์ฉาย
2. นายวันชัย  แย้มจันทร์ฉาย