สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 37 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสายฤดี  ศรีเพ็ชร
 
1. นางสาวสุนิสา  คงเพชรศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 23 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวธนาภา  กล่อมเภรี
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 25 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เทพเนาว์
 
1. นางสาวสุนิสา  คงเพชรศักดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76.5 เงิน 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  ประเสริฐมาก
 
1. นางสาวกาญกนก  สุนทรแย้ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิตา  สระแก้ว
 
1. นายมรรคณา  คาระวะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวสุภัชชา  อินทวัน
 
1. นางชฎาพร  แหงมงาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 32 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พูลพันธ์
 
1. นางสาวกัญญา  ขำดวง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.6 ทอง 6 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายพินิจ  นิลเนตร์
 
1. นางสาวกัญญา  ขำดวง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 24 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทนา
2. เด็กหญิงสุพิตรา  กัญหา
3. เด็กหญิงแพรวา  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นางอุไรวรรณ  สุทธิชาติ
2. นางสาวพิมพ์ใจ  สุวรรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 11 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  เนียมสุ่ม
2. นางสาวบุษชบา  ยิ้มย่อง
3. นางสาวเพ็ญภาณี  เทียมจันทร์
 
1. นางอดิภา  ศรีพูล
2. นางสาวกัญญา  ขำดวง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงชวาลา  สวนสลา
2. เด็กหญิงนฤมล  พรมศักดิ์
 
1. นางอดิภา  ศรีพูล
2. นายปิยะวัฒน์  เฉลิมวุฒิกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 42 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวชฎาพร  ปิ่นปั้น
2. นางสาวเปมิกา  แน่นอุดร
 
1. นายศุภชัย  นัคราจารย์
2. นางสาวสิรินันท์  ฤทธิ์บำรุง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76.12 เงิน 20 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทับทิมพันธ์
2. เด็กชายปริญญา  พงษ์ธนภูมิ
 
1. นางศุภกานต์  พงษ์ธนภูมิ
2. นางสาวอุไร  นาคเสน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 84.36 ทอง 9 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวภควดี  คุณธรรมรักษ์
 
1. นางศุภกานต์  พงษ์ธนภูมิ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 38 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กชาย จิรายุส  แพงมะจรินทร ์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สุริวัน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 36 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายอนุชา  สว่างจิตร
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สีสวย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.7 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. เด็กหญิงพุธิตา  ทิพย์เนตร
2. เด็กหญิงรวิสรา  คำแพง
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  นิลบรรพต
 
1. นางสาวธิดาทิพย์  บัวระพา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรอุมา  บุญศิลป์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 9 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวกันตยา  เอี่ยมดี
2. นางสาวกิตติยา  ลาดนอก
3. นางสาวศิระดา  แก้วบัวดี
 
1. นายอนุวัตร  พูลเอี่ยม
2. นางสาวสุรีรัตน์  หมีภู
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 30 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  กระสังข์
2. เด็กหญิงรักษิณา  แสนนารี
3. เด็กหญิงศิริพร  ปานพรม
 
1. นางดวงดาว  ไตรศรีวิรัตน์
2. นายธนชัย  ขุนแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 17 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวพัชรดา  แก้วภาพ
2. นางสาวอัจฉรา  บุญเกิด
3. นางสาวเมวดี  ศิริเวช
 
1. นางสาวเกศกนก  ใจสุบรรณ
2. นางสาวสิริวิมล  เส็งเมือง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธรรมธร  บุญพุด
2. เด็กชายนภดล  บุญมี
 
1. นางสาวสุนิภา  สังข์เปีย
2. นางสาวศศิธร  ขจรจิตต์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวชลดา  ชาภักดี
2. นายสรัล  ด้วงนวม
 
1. นางสาวสุนิภา  สังข์เปีย
2. นางสาวอภิญญา  ยอดนิล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 25 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนุสรา  แตงร่ม
 
1. นางสาวขวัญตา  ลือเฟื่อง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายซัน  อ่อนพุทธา
 
1. นางสาวขวัญตา  ลือเฟื่อง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 50.52 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายนราธร  อินทะพันธ์
2. เด็กชายวีรภัทร  พิมพ์พิพัฒน์
 
1. นางสาวปิยะพร  ศรีตะลา
2. นางนันทวัน  ปลั่งดี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65.23 ทองแดง 17 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายจิรพัทธ์  หึกขุนทด
 
1. นายทัศนชัย  เก่งกำลังพล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 17 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายเจษฎา  อัศจรรย์
 
1. นางสาวบัณฑิตา  โพธิ์เสือ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวอนัญพร  กลิ่นสังข์
 
1. นางนันทวัน  ปลั่งดี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุพัตรา
2. เด็กหญิงสุธิดา  สิงห์โตทอง
3. เด็กหญิงเมธาวี  จุลมุสิก
 
1. นายโยธิน  ศาสตร์ศรี
2. นางชนม์พิศา  ศาสตร์ศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวพรทิพย์  ดำอ่อน
2. นางสาวศศิกานต์  เกิดเมฆ
3. นายอนุรักษ์  สุขพูล
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  คลังฤทธิ์
2. นางสาวปินัชยา  นาคจำรูญ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณ์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วงศ์สุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุมิตรา  หม้อมีสุข
 
1. นางสาวนิรมล  รอดไพ
2. นางลลิตา  แหงมปาน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นางสาวธนัญญา  รื่นรวย
2. นายภวัต  สว่างเวียง
3. นางสาวสิริยากร  แก้วก๊อ
 
1. นายเอกชัย  พรมศักดิ์
2. นายมาโนช  แยบเกษตร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 8 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กชายดนดนัย  นราศรี
2. เด็กหญิงทักษพร  พาไทยสงค์
3. เด็กชายอินทรีย์  ทองสุกดี
 
1. นางสุพินิจ  โรพันดุง
2. ว่าที่ร้อยตรีอุทัย  สินแต่ง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 16 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวปิยะภรณ์  คิดไร
2. นางสาววิภารัตน์  แป้งนวนดี
3. นายเทพรัตน์  มาดี
 
1. นางสาวนิรมล  รอดไพ
2. นางลลิตา  แหงมปาน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 30 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณปภัช  เรืองวงษ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  โททอง
3. เด็กหญิงศศิภา  ขจรนาม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  พรสิงชัย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 17 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายธัญญะ  หนูกลัด
2. นางสาวพัณณิตา  สมัครเขตกิจ
3. นายอนุภัทร  นงเนตร
 
1. นายกิตติชัย  เชี่ยวชาญ
2. นายภูวนัย  สาหร่ายสุวรรณ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 43 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  คำบุรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สอนแก้ว
 
1. นางกุลจิรา  วิรัชชั่ว
2. นางกฤติมา  กองทองนอก
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 33 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายณัฐกร  เหล่าแก้วก่อง
2. นายศรพิชัย  หล้าทองคำ
 
1. นายศุภชัย  หวังสุข
2. นางภัทรารักษ์  พลพจนารถ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 58.25 เข้าร่วม 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  พรมพินิจ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เผือกยอด
 
1. นายจีระศักดิ์  อบอาย
2. นายไพรวัลย์  เกิดสวัสดิ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.71 ทองแดง 29 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  หลวงจอก
2. เด็กชายเพชรรัตน์  มนตรี
 
1. นางกฤติมา  กองทองนอก
2. นางรจนา  ด้วงชื่น
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 26 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ผิวจันทร์
2. เด็กหญิงชนากานต์  โพธิยอด
3. เด็กหญิงฐิติมา  พุทธรัตน์
4. เด็กหญิงณิชพยกานต์  ชัยฤทธิ์
5. เด็กหญิงธันยพร  ใสใหม
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ตั้งถิ่น
2. นางนภิศ  ก้อนทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวณัชชากร  ทองขัน
2. นางสาวธนาภา  โพธิพล
3. นางสาวปัณณพร  ผึ้งหลวง
4. นางสาวภัทรจาริน  คงคา
5. นางสาวสุภาวิณี  ศิริสอน
 
1. นางสาวจิรสุดา  ธรรมรังศี
2. นางทัศณี  ทะอินเลย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.6 เงิน 26 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุทจิต
2. เด็กหญิงนันทวัน  วัฒนพรม
3. เด็กหญิงพนิดา  เฟื่องคำ
4. เด็กหญิงเขมมิกานต์  ภู่พันธ์
5. เด็กชายเมคิม  ปัญจศีล
 
1. นายกิตติ  จันทะเคลื่อน
2. นายสุรเดช  บุญรอด
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 36 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายกวินภพ  กระสัง
2. นายจิรภัทร์  บนขุนทด
3. นางสาวณัฐนิชา  พรหมฉิมพลี
4. นางสาวสายฝน  คูณเพิ่ม
5. นายโชคทวี  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นางสาวสำเนียง  ศรีหิรัญ
2. นายสุเมธวิทย์  ชาวลุ่มบัว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.4 ทอง 13 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  สอนพวง
2. เด็กหญิงธนิตา  โพธิ์อ่อง
3. เด็กหญิงนพรัตน์  ผาแดง
4. เด็กหญิงนิตา  นัตติสุทธิ์
5. เด็กหญิงสุเนตรา  น้อยกลด
 
1. นายสุเมธวิทย์  ชาวลุ่มบัว
2. นายภาณุพงษ์  บิณฑวิหค
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.2 เงิน 36 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวทอแสง  คูหาทอง
2. นายธนโชติ  พงษ์สาริกิจ
3. นางสาวปภาวรินทร์   โกวิทย์
4. นางสาวพัชรพร  อ่อนวัน
5. นายภาคภูมิ  อำภาพันธ์
 
1. นายวานิช  ยาเพ็ชรน้อย
2. นายกิติชัย  เชี่ยวชาญ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวชนนิกานต์  วงศ์งาม
2. นายชนมน  มาประเสริฐ
3. นายชิษณุพงศ์  ก่อกุศล
4. นางสาวณัฎฐา  ก้อนพร
5. นายณัฐพล  สีโสภา
6. นายธวัชชัย  หัสดง
7. นายธีรภัทร  อ้นกลิ้ง
8. นายพงศกร  เรื่อศรีจันทร์
9. เด็กหญิงพิชญานิน  ตรีเดช
10. นายพีรพัฒน์  รอบคอบพรมราช
11. นายภูชิชย์  ศิลาชัย
12. นางสาวรุ่งทิวา  ฮะสม
13. นายวงศธร  ชูขุนทด
14. นางสาวศรินดา  พิมภากรณ์
15. นางสาวศิริลักษณ์  สีหัวโทน
16. เด็กหญิงสิกัญญา  เรือนทะยา
17. นางสาวสุธินี  โกสุมา
18. เด็กหญิงสุธิมนต์  คุ้มนุ่ม
19. นายอุเทน  พึ่งจันทร์
20. นางสาวเกศินี  โพธิ์น้อย
 
1. นางสาวสมฤทัย  ฤทธิ์โพธิ์
2. นายพงษ์สวัสดิ์  สวัสดี
3. นายกฤษณะ  ไกรสี
4. นางสาวกนกพร  คำลือไชย
5. นายวัชระ  พรมชาติ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ชำนาญถิ่นเถื่อน
 
1. นางสาวยุพาพร  เทศสิงห์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 31 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวปรียากร  สังข์อ่ำ
 
1. นางสาวจิรสุดา  ธรรมรังศี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง 9 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  หอมดวง
2. เด็กหญิงมาริษา  แก้วจันทร์
 
1. นางทัศณี  ทะอินเลย
2. นางสาวรจนกร  เอกวัตร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.2 ทอง 11 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวชิดชนก  พิมพ์พล
2. นายอลงกรณ์  อาจอารี
 
1. นางทัศณี  ทะอินเลย
2. นายภัทรพล  คำขวัญ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.8 ทอง 24 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิติยา  พันวัน
2. นางสาวจารุพัสตร์  ทำบุญยิ่ง
3. เด็กหญิงจิรัชญา  จั่นผ่อง
4. นางสาวปัณฑารีย์  เพียรธัญกิจ
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  น้ำทิพย์
6. เด็กหญิงวรวรรณ  เติมพันธ์
7. นางสาววาสนา  เฉยปั้น
8. เด็กหญิงสุรีวัลย์  สายสวาสดิ์
9. นางสาวเบญจมาศ  อาจองค์
10. เด็กหญิงโชติกา  ทองโพธิ์
 
1. นางทัศณี  ทะอินเลย
2. นางวัชราภรณ์  วิทยารักษ์
3. นายสมพงษ์  สุขเกษม
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.5 ทอง 24 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกุลสินี  อุ้ยเหง่า
2. นางสาวกุสุมา  แก้วถิ่นดง
3. นางสาวกุหลาบ  ฤทธิชัย
4. นางสาวฐานิต  คำเก่า
5. นางสาวบุษกร  นิสัยพราหม
6. นางสาวพรทิพย์  วงค์วัง
7. นางสาวลัดดา  มะโนใจ
8. นางสาวศศิพร  สุขนิยม
9. นางสาวอาทิตติยา  อยู่สุข
10. นางสาวเกวลิน  เทือกเทียน
 
1. นายปริญญา  สุขุประการ
2. นายสยมภู  พิลึก
3. นางสาวรัชฎาพร  สุดเสมา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาลัยมาตร์
2. เด็กหญิงชลนิชา  เกตุพิจิตร
3. เด็กหญิงทัศนวรรณ  หิริโอ
4. เด็กหญิงปนัดดา  กลั่นกสิกรณ์
5. เด็กหญิงพัชราภา  เปรมสังข์
6. เด็กหญิงลักษิกา  ชัยวิเศษ
7. เด็กหญิงวนิดา  แก้วทรัพย์
8. เด็กหญิงวริศรา  กาปัญญา
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงทิม
10. เด็กหญิงอภิญญา  แยบกสิกิจ
 
1. นายชินพัฒน์  แก้วลายคำ
2. นายปราโมทย์  พูลเกิด
3. นายปวงไทย  ประสมพงษ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  รอดรัตน์
2. เด็กชายฤทธิพล  เรืองปรีชา
 
1. นางสาวฝันฤทัย  สนจุ้ย
2. นายวรรณลพ  ศิลลา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ทองน้อย
2. นางสาวนพมาศ  เส็งเมือง
 
1. นายณัฐวุฒิ  สอนชม
2. นางสาววัชรินทร์  เจริญวิเศษกรณ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายปวริศ  ลงลา
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายดุจปกรณ์  คำฤทธิ์
 
1. นายถาวร  ศรีลาศักดิ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิดา  กุสุโมทย์
 
1. นายถาวร  ศรีลาศักดิ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวปริญญาทิพย์  แก้วบัวดี
 
1. นายชวลิต  ทองอ่อน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  วรรณนวล
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายภาณุพงษ์  วงศ์ทองแดง
 
1. นายถาวร  ศรีลาศักดิ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงปานทิพย์  พิลึก
 
1. นางยุพิน  สมสวย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายชุติพนธ์  ดีเลิศ
 
1. นางยุพิน  สมสวย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงมีนา  จันทร์เกษม
2. เด็กหญิงแคตตี้   แซนเบิร์ก
 
1. นางฤทัยรัตน์  จันทร์หอมประดิษฐ์
2. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรัญญา  คงสิบ
 
1. นายบุรินทร์  บุญมาก
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 21 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวรวงข้าว  บุญมี
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์เดช  อินทร์มณี
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสนพันธ์
3. เด็กชายโกญ์จนาท  รุ่งสว่าง
 
1. นายชวลิต  ทองอ่อน
2. นายชุมพล  อินทร์ก่ำ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกัลยาณี  เก่งเขตวิทย์
2. นายวศิน  อุทัยเลี้ยง
3. นายอานนท์  สิทธิพรม
 
1. นายสันติ์  แสนสุข
2. นางสาวนันทวัน   จันทสุริโย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80.33 ทอง 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายนิรันดร์  ภูมิสัตย์
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิมา  วัฒนะรุ่ง
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายนิธิพัฒน์  บัวบังใบ
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ภูครองจิตร
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ชมภูนุช
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  เกิดสุวรรณ์
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 77.3 เงิน 12 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายพงศธร  ศรีเรืองพันธ์
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  พุ่มขจร
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 78.2 เงิน 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  พึ่งแก้ว
2. เด็กชายทนงศักดิ์  รัตนมิถุนา
3. นายธนกร  ปัทมาลัย
4. เด็กชายธิเบต  อาริกุล
5. เด็กหญิงนันชิดา  ราชแสง
6. นายบัณฑิต  คล้อยตาม
7. เด็กชายภากร  ครามวิชิตกุล
8. นางสาวรัตติกาล  จันประจักษ์
9. เด็กชายรันกรณ์  โสภิณ
10. เด็กหญิงฤทัย  สระทองน้อย
11. นางสาววรพร  พูลสวัสดิ์
12. นายสราวุฒิ  บุญน้อย
13. เด็กหญิงสุธิมา  วัฒนะรุ่ง
14. นางสาวสุพิชชา   ฤทธิ์โพธิ์
15. นางสาวเสาวลักษณ์  เจริญสิงห์
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
2. นายเกรียงไกร  คงกรุด
3. นายสุชาติ  ศิริชู
4. นางมาลินี  มูระวงษ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 70 เงิน 9 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษดา  สิงห์ทา
2. นางสาวชนาภา  สีหาบุตร
3. เด็กชายธีรภัทร  ฟักทอง
4. เด็กชายนรินศักดิ์  พิลึก
5. นางสาวปนัดดา  รัตน์น้อย
6. เด็กหญิงประไพพรรณ  ฉลองภูมิ
7. เด็กชายศักดินนท์  เหมือนงาม
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นุ่มน้อย
9. นางสาวสายชล  ภูมิภักดี
10. นางสาวสิริยากร  กิตติพงษ์
11. เด็กหญิงเยาวภา  สีขาว
12. เด็กชายแสงชัย  เขม้นกิจ
 
1. นายพรวิศิษฐ์  บุญสด
2. นายอภิชัย  เขม้นเขตการ
3. นางสาวปัจฉิมา  ลักษณะวิเชียร
4. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกร  กล้ากสิกิจ
2. เด็กชายปรนันท์  สรรศรี
3. เด็กชายพงศกร  เหล่ารอด
4. เด็กชายวศิน  พันธยัก
5. เด็กหญิงศิรินภา  บัวผา
 
1. นายฐาปนิก  ศาลศาลา
2. นายสมบัติ  งามเลิศ
3. นายเพียรเวช  สระทอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นายกิตติพร  น้ำส้ม
2. นายณัฐพงษ์  เกษอางค์
3. นายธีรวัฒน์  พันเทศ
4. นายปฏิภาณ  เสือดอนกลอย
5. นายพีระพงษ์  รัตนนิตย์
6. นางสาวรัตติกาล  เตียสรรเสริญ
 
1. นายฐาปนิก  ศาลศาลา
2. นายณัฐกานต์  เทียมตา
3. นายเพียรเวช  สระทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 16 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กชายศักดา  สุสดี
 
1. นายกฤษณะ  เพชรรัตน์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 30 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายวีรพล  บุญเพ็ชร
 
1. นางสาวฉัตรวิมล  เข็มพันธ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.25 ทอง 9 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงเกล้าแก้ว  เอกวิลัย
 
1. นายประดิษฐ์  เลิศนอก
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 13 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวพัณณิณ  มะแม้น
 
1. นายอภิรักษ์  กัลพันธุ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กชายนิกร  พัดฉา
 
1. นายอัษฎาวุธ  มิ่งเมือง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 22 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. นายโชคชัย  แสงเงิน
 
1. นายอัษฎาวุธ  มิ่งเมือง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.3 เงิน 31 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงเกล้าแก้ว  เอกวิลัย
 
1. นายอัษฎาวุธ  มิ่งเมือง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.3 ทอง 15 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวเพ็ญนภา  กล้าการขาย
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. เด็กชายภูวดล  ทองดี
 
1. นางสาวเรียงศิลป์  สหัสสรังสี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 30 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายอนุภัทร  นงเนตร
 
1. นางสาวดุริยา  พุมานนท์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  โทศรี
 
1. นายวัชระ  พรมชาติ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  รวมใหม่
 
1. นายวัชระ  พรมชาติ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. เด็กชายภูวดล  ทองดี
 
1. นางสาวเรียงศิลป์  สหัสสรังสี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.25 เงิน 41 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นายเกษมชัย  เชี่ยวชาญ
 
1. นายจิรายุฐกานต์  บุญคำ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 9 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  ยันยง
 
1. นายอโนชา  จิ๋วจู
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 23 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวพัณณิณ  มะแม้น
 
1. นายนิลรัตน์  พิมพา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฐาพร  สิทธิไกร
2. เด็กหญิงชวรินทร์  สติปัญญา
3. เด็กชายณัฐพันธุ์  ตรีสุทธิ
4. เด็กชายณัฐศักดิ์  สุวรรณพงษ์
5. เด็กหญิงดวงฤทัย  ทองกรม
6. เด็กชายติณณ์  ทรัพย์ศรี
7. เด็กชายทัศนัย  เพ็ญสุข
8. เด็กชายธนพล  ชลาสินธุ์
9. เด็กชายธนวัฒน์  คงยุทธ
10. เด็กชายธาราดล  ควรกาญจน์
11. เด็กชายปฏิภาน  พุ่มกล่อม
12. เด็กชายปฏิภาน  คงคุ้ม
 
1. นายอภิรักษ์  กัลพันธุ์
2. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
3. นางสาวดุริยา  พุมานนท์
4. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.2 ทอง 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงชนิษฐา  กันตุ่ม
3. เด็กหญิงชาลิสา  โวหาญ
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  สนธิกุล
5. เด็กชายณัฐวัตร  หมีไข่
6. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แสนเวียง
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสนเวียง
8. เด็กชายสิทธิพงษ์  ไชยดา
9. เด็กหญิงสุนิตา  สุคำวัน
10. เด็กชายอิษฎา  อ้วนพรม
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นางสาวนุจนาฏ  เชาว์ไว
3. นายอภิชัย  เขม้นเขตการ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.4 ทอง 6 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวดลยากร  ลืออ้าย
2. นางสาวพรอารักษ์  โกมล
3. นางสาวพิมพ์อัปสร  จบศรี
4. นายภิญโญ  มั่นกสิกรรม
5. นายวรมินท์  คำสุข
6. นายศุภชัย  ลำทา
7. นางสาวสุมาลี  นพคุณ
8. นายอดิสรณ์  สุธรรมา
9. นายอภิเดช  จันทะวงค์คำมี
10. นางสาวเบญจรัตน์  เปี่ยมสุข
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นางสาววิภารัตน์  ฉายแสง
3. นายศักรินทร์  พันธุ์ไกร
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 54.6 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทร์ฑามาศ  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติพร  ทรัพย์สำรวย
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  ท้าวแก้ว
4. เด็กหญิงพิมพิกา  จูงรัมย์
5. เด็กหญิงวัชรมน  เจริญโพธิ์
6. เด็กหญิงสุทธฺิดา  บุญไหล
7. เด็กหญิงอมรภัณฑ์  เด่นทวีวาณิช
8. เด็กหญิงเพชรลดา  เพชรรัตน์
 
1. นายกฤษณะ  เพชรรัตน์
2. นางสาวปวีณา  แนบเนียน
3. นางสาวปัทมา  แนบเนียน
4. นางสาวภัทรวดี  โสรัจวงษ์เจริญ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวธนิดา  บุษดี
2. นางสาวบุษราภรณ์  แสนกล้า
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  ยิ้มละมัย
4. นางสาวมัณฑนา  ทองน้อย
5. นางสาวสุพรรษา  สุขจิตร
6. นางสาวอนุดาวรรณ  จันทวงศ์
7. เด็กหญิงอังคณา  กลิ่นขจร
8. นางสาวเกศราพร  โม่งทอง
 
1. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
2. นายจรูญ  ตาวงค์
3. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
4. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 6 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงชนิษฐา  กันตุ่ม
3. เด็กหญิงชาลิสา  โวหาญ
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  สนธิกุล
5. เด็กหญิงบุญฤทัย  รัตน์น้อย
6. เด็กหญิงพัชราพร  ภูคลัง
7. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แสนเวียง
8. เด็กหญิงสุนิตา  สุคำวัน
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นางสาวนุจนาฏ  เชาว์ไว
3. นายพรวิศิษฐ์  บุญสด
4. นางอาทิตยา  พิลึก
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกานดา  หวานดี
2. นางสาวขนิษฐา  หาป้อง
3. นางสาวจิราภรณ์  ภูผิวเมฆ
4. นางสาวดลยากร  ลืออ้าย
5. นางสาวปรียาภรณ์  ทุมสิงห์
6. นางสาวปัณธิมา  สีไสลา
7. นางสาวพรอารักษ์  โกมล
8. นางสาววีรญา  หินพลาย
9. นางสาวศศิพิมพ์  จันที
10. นางสาวสุกัญญา  สินประเสริฐ
11. นางสาวสุนันท์  จันทาฟ้าเหลื่อม
12. นางสาวสุมาลี  นพคุณ
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นายกริชรุ่งโรจน์  ปารมีสี
3. นางอลิสา  วีระน้อย
4. นางสาวฐิตินันท์  แป้นทอง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 20 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  แสงศักดิ์
2. เด็กหญิงจินตนาภรณ์  เลิศรสนันทการ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  พิมเพียร
4. เด็กชายดุษิต  หุ่นจันทน
5. เด็กหญิงธัญรดา  อาชีวะ
6. เด็กชายพชรพล  จันทร์ศิริ
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  ยิ้มละมัย
8. เด็กชายยสินทร  ทัพเกษตร
9. เด็กชายราชัน  คำดี
10. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เกตุรัตน์
11. เด็กหญิงวริยา  ขวัญตา
12. เด็กชายศักดิ์ดา  ทองสุข
13. เด็กชายสหรัฐ  ปั้นแก้ว
14. เด็กหญิงอังคณา  กลิ่นขจร
15. เด็กชายเจนณรงค์  มะเอียง
16. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กลัดปรี
 
1. นายจรูญ  ตาวงค์
2. นายกิตติพงษ์  คงโต
3. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
4. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
5. นางสาวอาภากร  รักษ์ขจีกุล
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 17 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวจรัสศรี  แก้วรัมย์
2. นายชนาธิป  จันทรานุสรณ์
3. นางสาวธิติมา  เจริญผล
4. นายนวพล  แก้วดี
5. นางสาวบุษราภรณ์  แสนกล้า
6. นางสาวปาริชาติ  เงินยิ่ง
7. นางสาวมัณฑนา  ทองน้อย
8. นางสาววราภรณ์  อรรถวิล
9. นายวัชระ  ต๊ะวรรณ
10. นายวิวัฒน์  แพรงิ้ว
11. นางสาวศุภิสรา  ไชยปัญหา
12. นายสหัสวรรษ  จานพูม
13. นางสาวสุพรรษา  สุขจิตร
14. นางสาวเกศราพร  โม่งทอง
15. นายเสกสรรค์  วานิ่ม
16. นายเอกภพ  จายไธสงค์
 
1. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
2. นายจรูญ  ตาวงค์
3. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
4. นายกรกต  ชื่นอารมย์
5. นางสาวอาภากร  รักษ์ขจีกุล
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.4 ทอง 18 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กหญิงพัชราภา  บุญพอ
2. เด็กชายภัครพล  สุวรรณชาติ
3. เด็กหญิงวิจิตรา  พรหมโชตฺิ
4. เด็กชายศักดา  สุสดี
5. เด็กชายอาคม  พ่วงแตง
 
1. นายกฤษณะ  เพชรรัตน์
2. นางสาวปวีณา  แนบเนียน
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 75.5 เงิน 17 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  หาสินทรัพย์
2. เด็กชายอนุเดช  แนวอินทร์
 
1. นางสาวปวีณา  แนบเนียน
2. นายกฤษณะ  เพชรรัตน์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 35 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายอนุชิต  แตงไทย
 
1. นางสาวสุปราณี  ทีลา
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายพอดี  พู่เจริญ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อรพินปฏิพัทธิ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง 30 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลญาพร  สาธร
2. เด็กหญิงภานุมาศ  เกตุพิจิตร
3. เด็กหญิงภิญญดา  พรมศักดิ์
4. เด็กหญิงวรกฤตา  ไวยเขตกรณ์
5. เด็กหญิงอนันตา  พงษ์พัฒ
 
1. นางสาวนพวรรณ  จันทรบาง
2. นางสาวธนิดา  ทิพย์เสน
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 26 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายจักรินทร์   ยงเพชร
2. นายรณชัย  มุสิราช
3. นางสาวศิรินภา  ศรีวงษ์ผาง
4. นายเอกรัตน์  แสงจันทร์
5. นายแมนชัย  เปราเร
 
1. นางนวลอนงค์  สุขจันทร์
2. Ms.Lourdes  P.Aroco
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 35 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาพร  ผาสุขขี
2. เด็กหญิงอริสา  ทองประสาน
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  มั่นคง
2. นางสาวภัทริดา  กาญจนะ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 63.66 ทองแดง 33 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวพัทธ์วิรา  บุญเขียว
2. นางสาวสุจิตรา  อินเฉลิม
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  มั่นคง
2. นางสาวภัทริดา  กาญจนะ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 40 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวปณิตา  สมหะ
 
1. นางสาวรัตนาพร  บุญตัน
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกิติภรณ์  ศรลัมภ์
2. นางสาวดลยา  สุดใจ
3. นายดำรงเดช  พะวันทะ
4. นางสาวสโรชา  บรรพทา
5. นางสาวเยาวรี  ดำรุทัย
 
1. นางเสาวนา  นันทะ
2. นายอัครเดช  สอนอุ่น
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวชนิตา  รอดสร้อย
2. นายธวัชชัย  คำทอง
3. นางสาวภควดี  แจ่มดี
4. นางสาวศศิวิมล  อู๋เถื่อน
5. นางสาวเบญจวรรณ  เสงี่ยมทรัพย์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชื่นอารมย์
2. นายชัยภัทร  แย้มครวญ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 58.68 เข้าร่วม 26 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวทัตพิชา  ภิรมย์ไกรภักดี
2. นางสาวรัชนีกร  บัวผา
 
1. นางณพิชญา  ปันทิพย์
2. นางนวลอนงค์  สุขจันทร์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67.59 ทองแดง 32 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายขวัญเมือง  อาจองค์
2. เด็กชายอธิคุณ  คำฟัก
 
1. นางปราณี  จันดำ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 73.71 เงิน 23 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายภูชิต  เรืองโพธิ์
 
1. นางปราณี  จันดำ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.48 ทอง 23 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กชายณัฐชนน  สมานสุข
2. เด็กชายณัฐพล  เนียมเพาะ
3. เด็กชายบัญชา  มาลัย
4. เด็กชายพลวัต  แก้วชัง
5. เด็กชายภัทรพล  ปลิงกระโทก
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญเต็ม
7. เด็กชายอณุกูล  แฮมเบอร์รี่
8. เด็กชายโกศล  บุญช่วย
 
1. นายอนุชาติ  เอียนสี
2. นางสาวปัทมา  แนบเนียน
3. นางสาวปวีณา  แนบเนียน
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.84 ทอง 5 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายพงษ์ระพี  เหิมขุนทด
2. นางสาวพิมพ์อักษร  โลเลิศ
3. นายรัฐศาสตร์  กลมเกลียว
4. นายสกุลชาติ  สุขสำราญ
5. นายสมพล  ชุ่มตะคุ
6. นายสิทธิศักดิ์  กระสังข์
 
1. นายบุตร  สุดสังข์
2. นายชัยฤทธิ์  สงฉิม
3. นายสุรชาติ   ชะมังชัย
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.3 ทอง 12 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกิตติมา  อินตะ
2. นายคมสัน  สอาด
3. นายจักรพัทธิ์  โพธิ์สละ
4. นางสาวชุติมา  นามท้าว
5. นางสาวธาริณี  วงศาไทย
6. นางสาวปนัทดา  ขันอาสา
7. นางสาววรรณิศา  หิริพงษ์
8. นายโยธิน  ลิ้มวงษ์พัฒนา
9. นายไตรวิช  ศรีชามก
 
1. นายสยมภู  พิลึก
2. นางอาทิตยา  พิลึก
3. นายปริญญา  สุขุประการ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ไกรแสง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  แสนสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสโรชา  เทพนวล
4. เด็กหญิงอภิญญา  เกิดศรี
5. เด็กหญิงเมย์  อินทร์ทอง
 
1. นางรุจีรัตน์  ยาสุทธิ
2. นางสาวณัฐวดี  ไวกสิกรณ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 12 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวดุจฟ้า  เผ่นจันทึก
2. นางสาวบุศรา  สุขจิตร
3. นางสาวภัทรวรรณ  จุลมุสิ
4. นางสาวศิริพร  อินทะสิทธื์
5. นางสาวออชุดา  สาระไกร
 
1. นางรุจีรัตน์  ยาสุทธิ
2. นางสาวณัฐวดี  ไวกสิกรณ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. เด็กหญิงปภัสสร  สันตนุด
2. เด็กหญิงสิริกร  น้อยเชียงคุณ
3. เด็กหญิงเกษสุดา  ธิมาศ
 
1. นางสาวขวัญจิตร  หวังมั่นคงสกุล
2. นางตติญา  เสมาทอง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 31 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิการ์  พรายเพลิด
2. นางสาวบุศรินทร์  โยตะนันท์
3. นางสาวเกวลิน  มีประสาตร์
 
1. นางดอกอ้อ  จุลพันธ์
2. นางภาวิณี  นุตเวช
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.8 ทอง 8 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  พิลึก
2. เด็กหญิงมนทกานต์  สามัญตระกูล
3. เด็กหญิงมนทรัตม์  เสี้ยวสกุล
 
1. นางศุภกานต์  พงษ์ธนภูมิ
2. นางสาวอุไร  นาคเสน
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.2 เงิน 28 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวจริยา  มาเต็ง
2. นางสาวภัทริกา  เสี้ยวสกุล
3. นางสาววาสินี  นุ่มวาที
 
1. นางศุภกานต์  พงษ์ธนภูมิ
2. นางสาวอุไร  นาคเสน
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.25 ทอง 12 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติชัย  ห่านเทศ
2. เด็กชายจีรนันท์  รอดเมือง
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 35 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายบูรพา  พรมมารักษ์
2. เด็กชายเจษฎา  สุริยันต์
 
1. นางสาววารุณี   เรืองศรีไพร
2. นางนวพรรษ  เก่งกำลังพล
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.83 เงิน 19 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายนครินทร์  เสนเสาร์
2. นายสุทธิภัทร  สุวรรณจันทร์
 
1. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
2. นางสาวเกสรี  แจ่มสกุล
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายธนชาติ  นรบุตร
2. เด็กชายไชยพัฒน์   อินทรานุสรณ์
 
1. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
2. นายสุพัฒน์  คำฤทธิ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 15 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกพร  แสงนวน
2. นายธีรกานต์  ฤทธิ์เอี่ยม
 
1. นางนวพรรษ  เก่งกำลังพล
2. นางสาวศิริกุล  อินทสิทธิ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงตุลยา   พรมศักดิ์
2. เด็กหญิงนรีกานต์  อุทกธาร
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
2. นางสาววริษา   ทรัพย์สำราญ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธนายุทธ  ก๊กบางยาง
2. เด็กชายธนโชติ  กะปุระ
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตตานันทิ์  บุตรพิพัฒน์กุล
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์   ภูบัวลี
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
2. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 26 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ยมรัตน์
2. นางสาวเกสรา   กำไรทอง
 
1. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
2. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 32 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายชวกร  อิ่มวัด
2. นายยศพนธ์  กองแก้ว
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายศราวุฒิ  ศรีอำภัย
2. นายเกียรติศักดิ์  อุทุมพันธ์
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุเทียน
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  หุ่นสุวรรณ
3. เด็กหญิงอภิรดา   อินทร
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
2. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาววรรณพร   กุลฑลรัตน์
2. นางสาวสุชัญญา  อ่อนมี
3. นางสาวอรัชพร   อุ่นศรี
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
2. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 27 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวดวงแก้ว  แสนเมืองชิน
2. นางสาวเกศวลี  ใจเก่งดี
 
1. นางสาวเกสรี  แจ่มสกุล
2. นายพีระพงษ์  พิมพ์พันธ์
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์ภัทร  ม่วงแก้ว
2. เด็กชายวันชัย  เมฆคุ้ม
3. เด็กชายไชยวัฒน์  กลิ่นรอด
 
1. นางสาวอาทิตยา  ชุ่มแป้น
2. นางสาวสโรชา  พวงทอง
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  ประมูลสิน
2. นายธนชัย  บรรณพรรณ
3. นายภาณุพงศ์  บุบผา
 
1. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วจันทร์
2. เด็กชายธีรภัทร์  ดินแดง
3. เด็กชายภัทรพล  ศักดิ์สนธ์
 
1. นางมาลินี  มูระวงษ์
2. นายสราวุฒิ  สาจิต
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 27 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  แก้วคำ
2. นายธีรพงศ์  สายชมจันทร์
3. นายรัตนะ  โนราช
 
1. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
2. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
 
148 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายจตุพงศ์  คงภักดี
2. เด็กชายจักรพงศ์  บัวพันธ์
3. เด็กชายชัยวัฒน์  บางเหลือง
 
1. นายสราวุฒิ  สาจิต
2. นางสาววิลาวัลย์  นาคภพ
 
149 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวศราวณีย์  ขำสนิท
2. นางสาวศิรดา  ชัยวงษ์ษา
3. นายสิทธิพร  มูลไชยสอ
 
1. นางสาวช่อลดา  ทองธรรมชาติ
2. นายสิทธิพร  พุ่มเกิด
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กชายนิรันดร์  บัวพันธ์
2. เด็กชายศราวุฒิ  แก้วคำแสน
3. เด็กชายศักดิ์  เกตุภูษา
 
1. นายคมสันต์  กิ่งสายหยุด
2. นางนภาวรรณ  รื่นณรงค์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 25 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นายจีระศักดิ์  เขียวเรือง
2. นางสาวธนัชพร  อินทร์สำราญ
3. นางสาวสุกันยา  จันคุณ
 
1. นายปฐมรัฐ  ศรีตะลา
2. นายชุมพล  อินทร์ก่ำ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 18 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวนภสร  ช่อม่วง
2. นางสาวสุทธิกานต์  การะภักดี
3. นางสาวสุทธิดา  กลีบมังกร
 
1. นางสาวธุมวดี  บุรีวงศ์
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สว่างวงษ์
2. เด็กชายบดินทร์  พิมจอง
3. เด็กหญิงบุญยานุช  เขตนอก
4. เด็กหญิงพงศ์ภรณ์  ภิรมย์ชม
5. เด็กหญิงสุพัตรา  มาระปะทิ
6. เด็กหญิงอรสา  มาระปะทิ
 
1. นางสาวภัทรภร  สมควร
2. นางสาวพรทิพย์  เขม้นกสิกรรม
3. นางสาวธิดาทิพย์  บัวระพา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. นางสาวพสิกา   ถนอมเชื้อ
2. นางสาวรจนา  ทองอ่อน
3. นายวิทวัส   สุวรรณมาโจ
4. นางสาวเกษศิริ  ชำนิเกตกรณ์
5. นางสาวเพ็ญนภา   บุตรสาร
6. นางสาวโสภิตา   สาสีทา
 
1. นายทรงศักดิ์   นะลาคุณ
2. นางสาวปาวีณา  ทองดีเขียว
3. นางสาวศิริวรรณ  สุขมา
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  ดีเหมือน
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  มินทยัก
3. เด็กชายศิลปกร  สิงห์สุวรรณ์
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางสาวนงลักษณ์  ทับเกษตร
 
156 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายกิตติโชค  เทพประสิทธิ์
2. นางสาวมาริสา  พัดสาริกิจ
3. นางสาวศิริขวัญ  คำตะลุง
 
1. นางรมิตา  ป้อมยุคล
2. นางอนงทิพย์  สิงห์ศิริ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  วรรณวงษ์
2. เด็กชายมนัญชัย  บุญเนตร
3. เด็กหญิงอัจริยา  บุปฝา
 
1. นายยงยุทธ  หมั่นเขตรกิจ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ดิษฐ์ทอง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 37 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวคำพลอย  โนนทะราช
2. นางสาวอภิญญา  บุญกุล
3. นางสาวอรุณรัตน์  ศรีด้วง
 
1. นางสาวสุภัค  ชาญถิ่นดง
2. นายเกียรติกวิณ  กาพย์ไกรแก้ว
 
159 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 21 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งโสภา  บุญรอด
2. นางสาวศศิวิมล  นิลสนธิ
3. นางสาวศิริลักษณ์  ภู่ทอง
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  นาคกราย
2. เด็กหญิงศรอนงค์  โคตรแสง
3. เด็กหญิงสุทธิกา  สิงห์โต
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  คลังฤทธิ์
2. นางสาวน้ำฝน  วงศ์ดวงดำ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77 เงิน 41 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นายณัฐพล  พันธุ์อุดม
2. นางสาวสุกานดา  เพ็ญสุข
3. นางสาวสุชานาถ  ปานมณี
 
1. นางสาวกนกพร  นันทับ
2. นางสาวศันสนีย์  กลิ่นเก้างิ้ว
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 77.44 เงิน 38 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนินาถ  บัวชื่น
2. เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์ทรง
3. เด็กชายอนุษร  ทองรักษ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พุกคะชา
2. นางสาวน้ำฝน  วงศ์ดวงดำ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.48 ทอง 22 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นางสาวนัฐวรรณ  ศรีตระกูล
2. นางสาววศินี  พะเทพ
3. นางสาววิไลรัตน์  แพรสีนวล
 
1. นายสิทธิชัย  ไชยรัตน์
2. นายอภิสิทธิ์  กองแก้ว
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  พงษ์สาริการณ์
2. เด็กหญิงวิรดา  โสระฐี
3. เด็กหญิงสุจิภรณ์  โพธิ์อ่อง
 
1. นางสาวสุภัค  ชาญถิ่นดง
2. นายชัยยง  เครือภักดี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 32 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวทักษิณา  สังชัย
2. นางสาวนุชนารถ  คชสิทธิ์
3. นายสมประสงค์  หอมแพงไว้
 
1. นางสาวสุภัค  ชาญถิ่นดง
2. นางวรรณา  ศิริวัฒพงศ์
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 13 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงไอสวรรค์  พันธ์ยา
 
1. นางอัมพร  ปัสสา
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ไกรสมรส
 
1. นายเพียรเวช  สระทอง
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กชายทวัฒกร  ทิมวรดี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  รุ่งรัตน์
3. เด็กหญิงสนธยา  ผาบสายยาน
 
1. นางสาวจิตรา  ศรีอรุณ
2. นางปรานี  ชาญชัย
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  ศรไชย
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวีนันท์  ไชยชิน
 
1. นางเกษมศรี  อ่วมทอง
 
171 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.67 เงิน 36 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายชลสิทธิ์  เกศรี
2. เด็กชายธนภัทร  ทายงาม
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นางปาณิศรา  จำปารัตน์