สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญท้าว
 
1. นายณรรฐพงษ์  ฉ่ำน้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวฉัตรชนก  จิตรชื่น
 
1. นางสุภัทธา  ทองกันทา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 36 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงสุพัฒศร  แสงแก้ว
 
1. นางสาวปิยมาส  วัดสิงห์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน 17 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวปัทมา  บุญรัตน์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญเงิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 38 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงปภาดา  คล้ายกระจ่าง
 
1. นางสาววิชยา  กลั่นหุ่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 24 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวนิศากร  ทาทองมา
 
1. นางทักษิณา  เหลืองทวีผล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พัตตาสิงห์
 
1. นางวันทนา  นิลสนธิ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.2 ทอง 10 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวสุพัตรา  ลาเสือ
 
1. นางณัฐณิชาช์  แสงโห้
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72.83 เงิน 12 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญ์ฐญาณ์  วราธนากิตติ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วมณี
3. เด็กชายธนภัทร  ด้วงทอง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อินทร์เพ็ญ
2. นางสาวจุฑารัตน์  เสนาธรรม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84.5 ทอง 7 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นายกิตตินันท์  แก้วคง
2. นายศุภชัย  สังคะรินทร์
3. นายสุมาตร  หุ่มกระโทก
 
1. นายสงกรานต์  เนียมทอง
2. นางสาวกฤติญดา  อ่อนคล้าย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  อิ่มศิลป์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ยืนยง
 
1. นางสุนันท์  รัตนเวชสิทธิ
2. นายธนานนท์  แสงทองทาบ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 10 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายชลัมพล  สาลีขาว
2. นางสาวนภสร  ชั่งเหลือ
 
1. นางสาววิภาดา  เปลี่ยนไทย
2. นายอำนาจ  เสียงสวัสดิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76.34 เงิน 19 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิระจีดา  พรหมประสิทธิ์
2. เด็กหญิงภูริดา  ทวีแสง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อินทร์เพ็ญ
2. นางสาวจุฑารัตน์  เสนาธรรม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 74.18 เงิน 24 โรงเรียนหนองบัว 1. นายแสงเดช  สุขพรรณ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญเงิน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภัทรมล  ทองลอย
 
1. นางสนอง  ชนิดสะ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 24 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวอภิพร  กาญจนมาศ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  โตโภชนพันธุ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76.7 เงิน 6 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายพุฒิพงค์  ซามี
2. เด็กหญิงสุธิษา  เฮงสกุล
3. เด็กชายอธิปบดี  ค้าวัตถุ
 
1. นายพชร  พันธ์ุรอด
2. นางสาววริยา  ชาติสุทธิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 23 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. นางสาวกัญญามาศ  ม่วงลายทอง
2. นางสาวปรายฟ้า  พาพิมล
3. นางสาวรุ่งรวีวรรณ์  ด้วงเฟื่อง
 
1. นายปิยะวัฒน์  ศรีสังวาลย์
2. นางสาววนิดา  เกตุทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงชุติมา  จันทร์ทบ
2. เด็กหญิงรสุกา  โชคไพบูลย์ทวีสุข
3. เด็กชายรัฐธนัทพล  วัฒนแจ่มศรี
 
1. นางสาวสุขสวัสดิ์  ปรียาโชติ
2. นางปิยะมาศ  วงศ์อุไร
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 17 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวนภัสวรรณ  คุ้มวงษ์
2. นายนรภัทรธนา  ศรีคชไกร
3. นางสาวสุภัสสร  เศษจันทร์
 
1. นางสุนันท์  จันทร์ดิษฐ
2. นางสาวนพมาศ  อิสระบุตร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชโยดม  จรรยาภิสัณห์
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  นามผล
 
1. นางสาววิสาร์กร  จิตตะ
2. นายธีระชัย  เอื่ยมผ่อง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72.5 เงิน 12 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวสุนิสา  ทรงอธิบาย
2. นายอนุชา  แก้วเกิด
 
1. นางสาววิภารัตน์  บุญวาส
2. นางสาวมนต์วลี  สิทธิประเสริฐ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริพร  พรมเวียง
 
1. นายวิรัช  ญาณปัญญา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายรัชพล  เลิศไชยงค์พานิช
 
1. นายอิศเรศ  แก้วคง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68.79 ทองแดง 17 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงพันธกานต์  แก้วลอย
2. เด็กชายสิรภพ  เหล่ากุดบอด
 
1. นายธนายุทธ  สุขคำฟอง
2. นายปิยะวัฒน์  ศรีสังวาลย์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 61.91 ทองแดง 21 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายไชยภพ  โพธิ์พรม
 
1. นางนงลักษณ์  ต่วนชัย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงเสาวพร  ฤทธิ์กล้า
 
1. นางสาววิภารัตน์  บุญวาส
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวบุนยานุช  สุถาขจรกุล
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธรรศกมณ  ลอยมา
2. เด็กชายปัญญ์  กุลวงศ์
3. เด็กหญิงวันพิสุทธิ์  พินิจ
 
1. นางสาวนันทิกา  ชื่นสำนวล
2. นางรวีวรรณ   พูนสุวรรณ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวทิญาดา  ควรรับส่วน
2. นายพีระ  มาลยสุวรรณ
3. นายเมธัส  มานวกุล
 
1. นายมนัส  ชวดดา
2. นางสาวนวลวิสา  สมบูรณ์เพ็ง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 12 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาภัทร  แป้นอินทร์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีบุญ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  กุมมาน้อย
 
1. นายปิยะวัจน์  กูบขุนทด
2. นางสาวขนิษฐา  สกุลวา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.2 ทอง 5 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวนฤภร  บัวชื่น
2. นางสาวรัตนา  ทองแท่ง
3. นางสาวเนตรชนก  ขวกเขียว
 
1. นางสาวภาวิณี  กลั่นแตง
2. นางสาวฉัตรวรุณ  พจนการุณ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงทัณฑิมา  เมืองเจริญ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ฟื้นผา
3. เด็กหญิงศุภิสรา  สีหา
 
1. นายสุรวิชญ์  เกตุแก้ว
2. นางสาวนันทชา  อัมฤทธิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 12 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นายจีรวัฒน์  แสนรัก
2. นายนที  ชูเชื้อ
3. นายศักรินทร์  แสนรัก
 
1. นางสาวฉัตรลัดดา  บุญมา
2. นางสาวหทัยรัตน์   วิสิทธิเขตรกรรม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลิตา  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เงินฉลาด
3. เด็กหญิงอนุตตรีย์  เขตจัตุรัส
 
1. นางเสาวลักษณ์   นิ่มตลุง
2. นางสาวถิรนันท์  อะสุพล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 9 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวพรรณนิภา  ทองทัพ
2. นางสาวรสา  พัดไทสงฆ์
3. นางสาวอนัญญา  ผาสุข
 
1. นางรวีวรรณ   พูนสุวรรณ
2. นายทรงศักดิ์  คงสมศรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 5 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายธนกฤต  พูลเกษม
2. เด็กชายวรพล  ทรงศักดิ์สุจริต
 
1. นางสาวสุขสวัสดิ์  ปรียาโชติ
2. นางสาววลัยภรณ์  คงเจริญ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายณภัทร  คุ้มพุ่ม
2. นางสาวณิชากร  คำน่าน
 
1. นายมนัส  ชวดดา
2. นางสาวนันทิกา  ชื่นสำนวล
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 33.79 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธีรวุฒิ  บุญเร
2. เด็กชายวรเมฆ  กาญจนะชาติ
 
1. นางรัชนี  ศรีเอี้ยง
2. นางพัชรี  ทองธานี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 19.91 เข้าร่วม 40 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายทินภัทร  ไกรสรเสนา
2. เด็กชายอรวิทย์   ชาแก้ว
 
1. นายทวีป  วรรณา
2. นางทิพวรรณ  แก้วภาพ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายธนากร  โพธิ์ตุ่น
2. นายยีเวยอง  .
3. นายราวิน  ศรีไพรสนธิ์
 
1. นายสามารถ  กล่อมเกลา
2. นายณรงค์  ฤทธิ์เทพ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สนธิโพธิ์
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  สมหมาย
3. เด็กชายธนานันท์  ปักไคหัง
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เรืองคำ
5. เด็กหญิงอรปรียา  โพธิ์พันธ์
 
1. นายปรเมศวร์  สุขแจ่ม
2. นางสาวรุ่งทิวา  อ่ำอำไพ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง 15 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวชุติมา  ภิรมย์นาค
2. นางสาวทัศนีย์  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวสุมินตา  แซ่ตั้ง
4. นางสาวสุรีย์พร  นกลอย
5. นางสาวอัจฉราพร  ศรสุรินทร์
 
1. นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ
2. นางสาวเพ็ญนภา  ลายน้ำเงิน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชื่นผล
2. นางสาวปรายฟ้า  บุญทอง
3. นางสาวรชฎา  พลับพลึง
4. เด็กหญิงสุภัสสร  ใจปิง
5. เด็กหญิงอริสรา  ครองสัตย์
 
1. นางสาวสาวิตรี  เกตุประยูร
2. นางสาวชนิดาภา  พวงจำปา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง 18 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวซุ้มผกา  ช้อยสูงเนิน
2. นางสาวณัฐภรณ์  บุญนะ
3. นางสาวนฤนาท  ใจชอบ
4. นางสาวพรรวสา  อ่องเภา
5. นางสาวสิรินดา  นกลอย
 
1. นางบุญญาภา  อิ่มศีล
2. นายสัญญา  แดนพิมาย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.4 ทอง 35 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เหลืองอร่าม
2. เด็กชายจักรรินทร์  ศรีประเทือง
3. เด็กชายธีรณัฐ  ถนอมเงิน
4. เด็กชายวรพล  ภู่หลิ่ม
5. เด็กชายสราวุธ  คงเพชรศักดิ์
 
1. นายธราธร  เนตรทิพย์
2. นางสาวชัชวรัชย์  ใบยา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.4 เงิน 34 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกานดา  ทองปาน
2. นางสาวกิติยาลักษณ์  ป้องโรคา
3. นางสาวธนพร  บุญสอน
4. นายนนทวัตน์  ทิมนิ่ม
5. นางสาวลลนา  ถาเงิน
 
1. นายสมเกียรติ  เอมใจ
2. นางสาวสุนันทา  แข็งแรง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.8 ทอง 13 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีนา
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เขียวเกิด
3. เด็กชายกิตติเชษฐ์  เกษมสวัสดิ์
4. นางสาวกิ่งกาญจน์  นุ่มน่วม
5. นางสาวชลดา  ผึ้งเถื่อน
6. เด็กหญิงชลธิชา  ฟักเทศ
7. นางสาวทวินันต์  วงษ์คำ
8. นายธนภัทร  แก้วพิศดาร
9. เด็กชายนิธิภัทร  วินิจสรณ์
10. นายนเรศ  รอดนิล
11. นางสาวพรชิตา  อ่อนคล้าย
12. นางสาวพัชรี  พรหมพล
13. นายพีรพัฒน์  แท่งทอง
14. เด็กชายภูตะวัน  นิลสนธิ
15. เด็กชายมกานนท์  บุตรสิทธิ์
16. นายรักไทย  ฐานทองอรุณ
17. เด็กชายศิวกร  กิตติกุล
18. นางสาวสุพัตรา  แผนบัว
19. นายเชาวรัตน์  ฉุนหอม
20. นางสาวเพ็ญนภา  แผนบัว
 
1. นางสาวกำจัด  อินชูพงษ์
2. นางสกุลตา  รอดสการ
3. นายสิทธิชัย  พรหมประสิทธิ์
4. นายอภิชาติ  ยะไข่
5. นางรัชนี  จันทร์ไข่
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงมลทกานต์  ใบโพธิ์
 
1. นายเจนวิทย์  ถ้วยอิ่ม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง 25 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวปราจรีย์  แสนกล้า
 
1. นางบุศรินทร์  ลัทธิเดช
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.26 ทอง 4 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญมี
2. เด็กชายรัฐนนท์  ใจเกื้อ
 
1. นางอารีวรรณ  ชุ่มวิจารณ์
2. นางสาววศิณี  วรวงษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง 7 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นายธราดล  ใจเพียง
2. นางสาวปิยวดี  คชเสนี
 
1. นางสาวพรพรรณ  คำมีรักษ์
2. นางสาวชริตา  ธนาวรภา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวณัฐณิชาพร  สอนพิมพ์
2. เด็กหญิงดาริกา  ดีกล้า
3. เด็กหญิงนริศรา  มากมุข
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  ติธรรม
5. นางสาวบงกช  ผงสูงเนิน
6. นางสาวพรพรรณ  ศรีสอาด
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทะ
8. นางสาววริศรา  ทับทอง
9. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สุยบุดดา
10. เด็กหญิงอินทุอร  ประดับศรี
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  น้อยประชา
2. นางนิติยา  น้อยเกิด
3. นางสาวณิชารีย์  เหลืองอร่าม
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวกชนันท์  กลิ่นรัตน์
2. นางสาวธัญวลัย  เทพทอง
3. เด็กชายปฐวี  แก้วเกิด
4. เด็กหญิงปวีณา  จำปาทอง
5. เด็กชายพันกร  บุญประดิษฐ์
6. เด็กหญิงวริศรา  ศรีนวลสด
7. นางสาวสุภัทรา  สนทอง
8. นางสาวอรอนงค์  น้อยสวัสดิ์
9. นางสาวเพชรัตน์  ชื่นชวน
10. นางสาวเพชรา  ชื่นชวน
 
1. นายอรรถมาพงษ์  บุญรอด
2. นางเสมอ  เปลื่ยนหมื่นไวย์
3. นางยุพา  พรมแตง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกรัณฑรัตน์  สระบัวทอง
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  แสงยนต์
3. นายณัฐพงศ์  ประยันโต
4. นางสาวทรรศน์พร  อ่อนเกิด
5. นางสาวทอตะวัน  ฉิมพาลี
6. เด็กหญิงทัสมา  ปิยะปรีชา
7. เด็กหญิงประกายดาว  ทองทรัพย์
8. นางสาวสุกัญญา  สุริสาร
9. นางสาวอัมรินทร์  กระแสปัญญาดี
10. นางสาวเกตุกนก  ฟักเงิน
 
1. นายพิชิต   ฑีฆะสุข
2. นายสมพร  ปราบมะไลย
3. นางสาววิมล  จันทวงศ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายชิณวัตร  กันมินทร์
2. เด็กชายณัฐกฤต   สุขนิล
3. เด็กชายธนากร  แสวงเจริญ
4. เด็กชายธีรภัทร  มีอุบล
5. เด็กชายนภัสกร  เสือเล็ก
6. เด็กชายนัตถพล  ประเชิญสุข
7. เด็กชายนันทพงษ์  กองยอด
8. เด็กชายนิธิกร  แตงอ่อน
9. เด็กชายศุภวิชญ์  โพธิ์อุไร
10. เด็กชายสุขสันต์  บุญมา
 
1. นายวัชระ  จันทร์ทรา
2. นายนิรันด์  บรรเลงกลอง
3. นายภุชงค์  นพคุณ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ใสแก้ว
2. เด็กหญิงสรัญรัตน์  อ่วมทร
 
1. นายศศิวงศ์  หริ่งรอด
2. นางสาววิชุดา  ทองหาญ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. นายธีรภัทร์  บัวบานค่ำ
2. นายพันกร  รินแก้ว
 
1. นายบัญชา  ชมบริสุทธิ์
2. นางอุไรวรรณ  ชมบริสุทธิ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวศวิตา  ขำพิมล
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สังคะรินทร์
 
1. นางสาวจิรภัทร  บุญเรือง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวณัฏฐกานต์  ปานเพ็ชร
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐชนน  นิ่มดิษฐ
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 33 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วไพรชัด
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัลยาณี  ทองปาน
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกรกนก  ทูลฉลอง
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวเกศรินทร์  สกุลมี
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกณิกนันท์  ขำเดช
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองคำ
 
1. นางวิไลวรรณ  ยามสุข
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัว 1. นายทรงงยศ  คำอยู่
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวไอรีณ  แป้นแก้ว
 
1. นายประสพโชค  กองแก้ว
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สิงห์เรือง
2. เด็กหญิงอารยา  ทรัพย์เที่ยง
3. เด็กหญิงเกดสุดา  จิ๋วสุข
 
1. นางวิไลวรรณ  ยามสุข
2. นางสาวกรองกาญจน์  น้อยประชา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นายจิรภัทร  รอดยิ้ม
2. นายศุภเดช  ฉ่ำเจริญ
3. นายสุริยะ  สีดา
 
1. นางวิไลวรรณ  ยามสุข
2. นางสาวกรองกาญจน์  น้อยประชา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  พรมคำ
 
1. นายไพศาล  มีสุวรรณ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สารมะโน
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 5 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายสุวสันต์  สอนนิล
 
1. นายลิขิต  แก้วคง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัว 1. นายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิราศินี  สุระจิตร
 
1. นายลิขิต  แก้วคง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 74.66 เงิน 5 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา  นุ่มมีศรี
 
1. นายลิขิต  แก้วคง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 18 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นายสรรเพชญ  เกิดสมบัติ
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 15 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวปทิตตา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวญาดา  สวยไธสง
 
1. นายหัสชัย  ขำประไพ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองพราว
 
1. นางเย็นจิต  สิงห์ทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 71.66 เงิน 15 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวปณิดา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงสุชยา  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายชญานนท์  บุญดล
2. เด็กหญิงณิชกานต์  โลหะเวช
3. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
4. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
5. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
6. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
7. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
8. เด็กหญิงสุชยา  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
2. นายเสรี  บุญประเทือง
3. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 75.8 เงิน 13 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกิตติมา  คล้ายสมมุติ
2. เด็กชายชญานนท์  บุญดล
3. เด็กชายชัยพร  สีสวย
4. เด็กชายชัยวัฒน์  ยิ้มปาน
5. เด็กหญิงณิชกานต์  โลหะเวช
6. นายธวัชชัย  รอดศรีสมุทร
7. นายธีรภัทร  คงโต
8. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
9. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
10. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
11. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
12. เด็กชายศราวุธ  คชลี
13. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
14. เด็กหญิงสุชยา  ศรีเมฆ
15. เด็กชายสุเมธ  จุ้ยโต
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
2. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
3. นายดลภัช  ปิติเมธานนท์
4. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  สังข์เที่ยง
2. เด็กชายติณณภพ  แตงหอม
3. เด็กชายธนากร  เข็มศรี
4. เด็กหญิงรุ้งเพชร  ชัยมงคล
5. เด็กหญิงวรรณวิสา  เพ็ญสูตร
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พวงสมบัติ
 
1. นายวิสุทธิ์โกศล   อุ่นใจ
2. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
3. นายปวริศร  เบ็งทอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกมลวรรณ  กล่อมปาน
2. นางสาวจริญญา  ทองคำ
3. นายภาณุชิต  ชุ่มวิจารณ์
4. นายวรวุฒิ  ดวงอักษร
5. นางสาวสิริณัฏฐ์  หนูเมืองธำรง
6. นายอิสรา  บึงไกร
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
2. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
3. นายพิสุทธิศักดิ์  หนูเมืองธำรง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 79.4 เงิน 22 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. นางสาวกนกวรรณ  อยู่สุข
2. เด็กชายจิรศักดิ์  เชื้อนุ่น
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญเร
4. เด็กชายชญานนท์  ศรีวรรณา
5. เด็กชายชยาธิป  โพธิ์ทอง
6. นายณัฐพล  กระตุดเงิน
7. เด็กชายณัฐพล  วรพุฒิ
8. เด็กชายณิชกานต์  จาดประทุม
9. นายธนาธิป  ธรรมชาติ
10. เด็กชายธนาวัฒน์  อินทร์อิ่ม
11. นายธีรภัทร  บานบัวค่ำ
12. นายธีรยุทธ  วงศ์บุตร
13. เด็กชายนครินทร์  รุ่งแจ้ง
14. นายนพคุณ  แช่มเมือง
15. นายนพฤทธิ์  แช่มเมือง
16. เด็กหญิงนราศรีทิพย์  พลบุตร
17. เด็กหญิงบุษกร  ตั้งเจริญ
18. นางสาวประภัสสร  ภู่สงค์
19. เด็กชายปริญญา  พัฒนเหม
20. เด็กหญิงปิตินัดดา  เผ่าทองไทย
21. นายภัทรกันต์  กลิ่นนารายณ์
22. เด็กหญิงภัทรสุดา  สุขเกษม
23. เด็กชายภูวดล  ภักดีสุข
24. เด็กชายมนัสนันท์  พรมโพธิ์
25. นางสาวรจนา  เหมือนนึก
26. นางสาวรุ่งอรุณ  เปี่ยมสุข
27. เด็กหญิงวรัญญา  ประทุมอ่อน
28. นางสาววรัญญา  วงศ์แสง
29. นางสาววีรวรรณ  ทวีทรัพย์
30. เด็กชายสมพล  ฟักผล
31. นายสหัสวรรษ  เรไร
32. เด็กหญิงสิรภัทร  ฟุ้งสุข
33. นางสาวสุพรรษา  คลังนิล
34. เด็กชายอนุสรณ์  เสือนิล
35. นายอภิวัฒน์  กุนที
36. นางสาวอัจจิมา  มีอ่อน
37. เด็กหญิงอัญชลี  ใจเฉื่อย
38. นางสาวอารยา  ยอดนิล
39. เด็กหญิงเกศสิริ  ตินะมาศ
40. นายเอกราช  สุขสำราญ
 
1. นางพนิดา  พิมพ์หนู
2. นายสนธยา  แสงแก้วสุด
3. นางสาวสุธาวรรณ  สุขพัฒน์
4. นางสาววนิสสา  สายทอง
5. นางพัชรี  ทองธานี
6. นางเฉลิมศรี  ภู่จรูญ
7. นางสาวสุธิดา  จงดี
8. นางสาวอาทิตยา  แดงทองดี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 16 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กชายธนานันท์  ปักไคหัง
 
1. นายปรเมศวร์  สุขแจ่ม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายภูธิป  รัตนภักดี
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงราไวย์  ยังรอต
 
1. นายปิยะ  บุญสุวรรณ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง 6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกมลวรรณ  กล่อมปาน
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายนวพล  พูลทอง
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายวรวุธ  สุวรรณรงค์
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธุวดารา  มีแดนไผ่
 
1. นายอนุวัฒน์  เกียรติวงค์ชัย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 40 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวธัญสิริ  ยาวงค์
 
1. นางสาวรจนา  สินใหม่
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎากร  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายภูธิป  รัตนภักดี
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง 14 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธุวดารา  มีแดนไผ่
 
1. นายอนุวัฒน์  เกียรติวงศ์ชัย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง 6 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวฉัตรชนก  จิตรชื่น
 
1. นายพรชัย  ศรีชมภู
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 10 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กชายนัฐชนัญ  จีนเจ๊ก
 
1. นายหัสชัย  ขำประไพ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.25 ทอง 15 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายภูธิป  รัตนภักดี
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ทรัพย์สิน
 
1. นายพรชัย  ศรีชมภู
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.5 เงิน 32 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  สิงห์ทอง
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.6 ทอง 4 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชุติพนธ์  ภูมรินทร์
2. เด็กชายณรงค์  เพ็ชรทอง
3. เด็กชายณัฐนันท์  คันทะทรัพย์
4. เด็กชายติณณภพ  แตงหอม
5. เด็กชายธนากร  เข็มศรี
6. เด็กหญิงปนัดดา  สงสกุล
7. เด็กชายภาณุวัฒน์  แป้นโต
8. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พวงสมบัติ
9. เด็กหญิงศศิธร  มนุญโญ
10. เด็กชายสุวพัชร  มีมั่งคั่ง
11. เด็กชายอนพัทย์  อินยิ้ม
12. เด็กหญิงเขมจิรา  สายอุดมสิน
 
1. นางสาวฐนธร   บุญประเทือง
2. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
3. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
4. นายปวริศร  เบ็งทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.2 ทอง 11 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  สิงห์ทอง
2. นางสาวกานต์ธิดา  อินทร์หอม
3. นายขจรศักดิ์  เลพล
4. นางสาวจริญญา  ทองคำ
5. เด็กชายจักรกฤษณ์  แป้นโต
6. เด็กชายจิรายุทธ  แจ่มจิตร
7. นางสาวฉัทชนาภา  เสถียรบุณย์
8. นายชัณภบ  เสือโฮก
9. นางสาวณัฐวดี  ศิริปากร
10. นางสาวณิชกานต์  ประโยชน์สุข
11. นายธนากร  กะโห้เหม
12. เด็กชายธนโชติ  พวงมาลัย
13. นางสาวธัญจิรา  จินตะเกษกรณ์
14. นายนิธิพัฒน์  ไกสสรรัตน์
15. นางสาวปิยธิดา  อินทร์อ่อน
16. นายพชร  มงคล
17. นายพรพงษ์  ชัยสมบูรณ์รชตะ
18. นายพรรณพิธร   ทรัพย์เหมือน
19. นางสาวพิมพ์พร   พีรศักดิ์โสภณ
20. นางสาวภัทรนันท์  อินทะสิงห์
21. เด็กชายรัชนชัย  เดชศรชัยสิทธิ์
22. นางสาวรุ่งทิวา  แพงผา
23. นายวรวุฒิ  ดวงอักษร
24. นางสาวศรุตา  บุญเกิด
25. เด็กหญิงศศิธร  มนุญโญ
26. นางสาวสิริณัฏฐ์  หนูเมืองธำรง
27. นางสาวสุรภาพร  คงสนิท
28. นายสุรสีห์  แสงงามซึ้ง
29. นางสาวอัสมาร์  เจนการ
30. นายเกษมสันต์  บุญเพ็ง
31. เด็กหญิงเขมจิรา  สายอุดมสิน
32. นายเจษฎา  ภู่ทองคำ
33. เด็กชายเจ้านาย  วิเสส
34. นางสาวไพลิน  อัมระนันท์
 
1. นางสาวฐนธร  บุญประเทือง
2. นายณัฐศวรรษ  สาระจันทร์
3. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
4. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
5. นายปวริศร  เบ็งทอง
6. นางสาวจิรปรียา   ชูยอด
7. นายพิสุทธิศักดิ์  หนูเมืองธำรง
8. นายพจนลักษณ์  ชูยอด
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.4 ทอง 9 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  คุณนา
2. เด็กหญิงกัลยา  มะเริงสิทธิ์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์อิ่ม
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดาบแก้ว
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรทอง
6. เด็กชายบัญญัติ  ศรีสวัสดิ์
7. เด็กชายพีรวิทญ์  พันกลั่น
8. เด็กชายภาคภูม  เพชรสัมฤทธิ์
9. เด็กหญิงมินทรา  คงเพชรศักดิ์
10. เด็กหญิงศศิกาญน์  สีลา
 
1. นางสาวปิยนันท์  บุญเกื้อ
2. นางสาวสมฤทัย  เขียวขำ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายชรินรัตน์  เทศโป๋
2. นางสาวณัฎฐ์นรีย์  เม่นวังแดง
3. นายดนัย  สังข์หรณ์
4. นางสาวดาราณี  เฮงทรัพย์
5. นางสาวดิษฎี  แสงแก้ว
6. นางสาวมาริสา  หอมหวาน
7. นายรณภรณ์  เนตรดี
8. นางสาววรุณยุพา  แสงแก้ว
9. นายวีระภัทร  กลิ่นสอน
10. นายสมศักดิ์  เสือคง
 
1. นางรัศมี   ธรรมวงศ์
2. นางสาวฐนธร  บุญประเทือง
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 15 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขำพุก
3. เด็กหญิงนวลวรรณ  เงินกลม
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  บางเภา
5. เด็กหญิงวิจิตรา  เงินกลม
6. เด็กหญิงอริสา  เกตุเนต
 
1. นางกิ่งขวัญ  นวลศรี
2. นางสาวนาถยา  บัวงาม
3. นางปรางทิพย์  แป้นวงษ์
4. ว่าที่ร้อยตรีไกรวี  พันธ์วิชัย
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขำพุก
2. นางสาวธิดาวรรณ  นุ่มนวล
3. นางสาวปวิชญา  บุญแนะ
4. นางสาวศิรประภา  พรมโชติ
5. เด็กหญิงอริสา  เกตุเนต
6. นางสาวอินอร  เอี่ยมละออ
 
1. นางกิ่งขวัญ  นวลศรี
2. นางสาวนาถยา  บัวงาม
3. นางปรางทิพย์  แป้นวงษ์
4. ว่าที่ร้อยตรีไกรวี  พันธ์วิชัย
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เจริญศิลป์
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  คงวิริยะกิจ
3. เด็กหญิงผกาวรรณ  จูสิงห์
4. เด็กหญิงพรนภา  สุภาษิต
5. เด็กหญิงรสริน  แจ้งใจ
6. เด็กหญิงศุภานัน  เอี่ยมพรม
7. เด็กหญิงอนุสรา  ทองไทย
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวสมฤทัย  เขียวขำ
2. นางสาวปิยนันท์  บุญเกื้อ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง 7 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวชลธิชา  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวณัฐวรรณ  เอี่ยมกระจ่าง
3. นางสาวนิติยากรณ์  แสงชนินท์รัตน์
4. นางสาวประภาสิริ  ประสาททอง
5. นางสาวพลอยไพลิน  ส่อแสงแก้ว
6. นางสาวมุทิตา  ศรสุรินทร์
7. นางสาววรรณนิสา  น้อยสังวาลย์
8. นางสาวสุนิษา  ศรีสงคราม
 
1. นางสาวปิยาพัชร  มัณฑการ
2. นางสาวเกตน์สิรี  บัวเขียว
3. นางสาวรัชนีกร  บัวเขียว
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 22 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงกนกพร  เกิดผล
2. เด็กหญิงกมลพร  กอบุตร
3. เด็กหญิงฐิติมา  สิงห์พรม
4. เด็กหญิงธนาพร  สงเคราะห์
5. เด็กหญิงนภาพร   ราชกิจ
6. เด็กหญิงนิชา  บุญช่วย
7. เด็กหญิงสุนิสา  มีมาก
8. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เสือเอี่ยม
 
1. นางสาวอรณี  แสงศรี
2. นางสาวฉัตรนภา  สีสดเขียว
3. นายภาณุพงษ์   จิตรเอื้อตระกูล
4. นายสถิตย์  ภูมิแสนโคตร
5. นางขวัญลดา  ภูมิแสนโคตร
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.8 ทอง 8 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายขวัญชัย  บัวโพช
2. นายชัยธนา  ลีลโรจน์วงศ์
3. นายปภาวิน  โอบอ้อม
4. นายพชรดนัย  แสงศรี
5. นายวุฒิชัย  ศรีสุวรรณ์
 
1. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
2. นางสาวฐนธร  บุญประเทือง
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82.5 ทอง 12 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวณัฐฐริณีย์  อินทร์ปอ
2. นายวิศวะ  รักนา
 
1. นางสาวกมลทิพย์  นารี
2. นางสาวปิยาพัชร  มัณทการ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 29 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวดมิสา  กฤตภาสพงศ์
 
1. นางสาวสุตาภัทร  เข็มวงษ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.67 ทอง 14 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงดิษยา  หะทะยัง
 
1. นางจรัสศรี  หะทะยัง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 33 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวรัชนีกร  เพชรทอง
 
1. นางสาวณิชารีย์  เหลืองอร่าม
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 28 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดอนจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  พิระศักดิ์โสภน
3. เด็กชายทินกฤต  รื่นฤทธิ์
4. เด็กหญิงพรหมรักษ์  สังข์ทิพย์
5. เด็กหญิงสุพิชา  พิสุทธิ์ศิริ
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  กุ่มดวง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 14 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวปัณฑารีย์  ชูพินิจ
2. นางสาวภัทรนิดา  ม่วงมา
3. นายสหรัฐ  บุญเผือก
4. นางสาวสายชล  แก้วฉนวน
5. นางสาวอรปรียา  พนมสวย
 
1. นางสาวแสงทอง  ภูศรี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.33 เงิน 21 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวปิยะธิดา  ประการะโพธิ์
2. นางสาววรกานต์  น้อยทิพย์
 
1. Miss TING  ZHOU
2. นางรณิดา  อินทร์ฉ่ำ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76.33 เงิน 12 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  เกตุละ
2. เด็กหญิงเมธาวี  โพธิ์หอม
 
1. นางสาวสุนทรี  คงอาชีวกิจ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71.33 เงิน 25 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายธนพล  เจริญพร
2. นายพรภิรมย์  สอนเสียง
 
1. นางสาวสุนทรี  คงอาชีวกิจ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 70.8 เงิน 9 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวมณียา  สุจริตร์
2. นางสาวรัตนประภานันท์  อินทร์ทับ
 
1. นายศาศวัต  โมราสุข
2. Miss Song Yu  Jin
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 76.5 เงิน 26 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาววิลาสินี  เผือกจินะ
 
1. นางสาวศิริพร  พิพัฒน์อนุสรณ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 75.6 เงิน 5 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวฐิติชญา  สายทอง
 
1. นายศาศวัต  โมราสุข
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.3 เงิน 26 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกนกภรณ์  ยังเพ็ง
2. นางสาวจิตตา  ม่วงหวาน
3. นางสาวนารีรัตน์  โลหะเวช
4. นางสาวพนัชกร  นิ่มฮง
5. นางสาวภาสินี  แสนอุ่น
 
1. นางสาวพัชรี  ยิมิสุโท
2. Miss Liao  Xuan
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.34 เงิน 20 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  สว่างยิ่ง
2. นายชนะพล  กรรขำ
3. นางสาวณิชาภัทร  บุบผา
4. นายสิทธิพล  พรมมา
5. นายอธิป  วันทัศน์
 
1. นางสาวสุนทรี  คงอาชีวกิจ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกัณฐิกา  ธัญญเจริญ
2. นางสาวชิดชนก  พัดดำ
3. นางสาวพรวลัย  พันธ์หวยพงษ์
4. นางสาวพรสวรรค์  กุสุมาลย์
5. นายวัชรพงศ์  ศาสตร์สมัย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ใสสีสูบ
2. Ms.Park   Ah Young
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 32.34 เข้าร่วม 32 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวมาธวี  อาชนะปาน
2. นางสาวอนัญญา  โตเขียว
 
1. นางสาวพัชรี  ยิมิสุโท
2. Miss Liao  Xuan
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 66.3 ทองแดง 4 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  โพธิ์หอม
2. นางสาวพรธิดา  พวงทอง
 
1. นายศาศวัต  โมราสุข
2. Miss Song Yu  Jin
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78.77 เงิน 16 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายนิสิต  อินทร์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงศิรินทรา  ธูปบูชา
 
1. นางพนิดา  พิมพ์หนู
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75.06 เงิน 20 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกรกนก  จิ๋วสุข
 
1. นางวารุณี  ฉ่ำน้อย
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.09 ทอง 12 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กชายกันทรากร  บัวรอด
2. เด็กชายคุณากร  พูลสนธิ์
3. เด็กชายจิรโชติ  แรมไพร
4. เด็กชายธนกฤต  กียะสูตร์
5. เด็กชายนครินทร์  ดาราวงค์
6. เด็กชายปรเมศวร์  พรมส้มซ่า
7. เด็กชายปิยะวัฒน์  หอมมาลา
8. เด็กชายสุรศักดิ์  เงินเถื่อน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ฤทธิ์คง
2. นายบำรุง  อรุณประเสริฐ
3. นางสาวณัฐฐินันท์  จันทะขึ้น
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.73 ทอง 14 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นายกฤตนัย  นิลสนธิ
2. นายจิตรภณ  มากบุญ
3. นายจิรกิตติ์  คำเขียว
4. นายชินดนัย  ชะขุนทด
5. นายธนวัฒน์  กรตุ้ม
6. นายภาณุพงศ์  อยู่ป้อม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ฤทธิ์คง
2. นายบำรุง  อรุณประเสริฐ
3. นายสิทธิศักดิ์  พิลึก
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.45 ทอง 18 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวณัฏฐธิดา  คงเจริญ
2. นางสาวณัฏฐวรา  บุญชื่น
3. นางสาวทิชาภัทร์  กล่อมกุ้ย
4. นายพสิษฐ์  แฝงกระโทก
5. นางสาววรารักษ์  อ้นนาสา
6. นายวิรัช  ทับทิมชื่น
7. นางสาวศุจีภรณ์  สร้างการนอก
8. นางสาวสิริภัสสร  โกสูงเนิน
9. นางสาวสุวิชญา  มีเกิด
10. นางสาวหทัยรัตน์  เสือเถื่อน
 
1. นายนุกูล  บุญปาน
2. นางสาวฉัตรวรุณ  พจนการุณ
3. นางสาวชลธิชา  มั่นนวล
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 8 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวกนกพร  เหล็กทอง
2. นางสาวณิชภัทร  เรือนอินทร์
3. นางสาววริศรา  ทองรอด
4. นางสาวสวรส  เกิดชัย
5. นางสาวสุดารัตน์  แก้วคง
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  สุภายอง
2. นางสาวลัดดา  บุญนาค
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71.8 เงิน 28 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายภัทรพงศ์  รอดโย
2. เด็กหญิงภิมขวัญ  คำดวง
3. เด็กหญิงศิริญญา  สนามทอง
 
1. นางสาววรรณวิมล   ไกราม
2. นายอาวรณ์   คล้ายเนียม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวชนากานต์  ขันทอง
2. นางสาวอรอุมา  โคกทอง
3. นางสาวเกษมณี  พิทักษิณ
 
1. นางอุไรวรรณ  พรน้อย
2. นางสาวกัญญ์ฐญาณ์  ตั้งเชยวิไล
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.6 ทอง 15 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  อาภาพัชร์เจริญกุล
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เฟื่องจันทร์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วันทะวงษ์
 
1. นางกรวิการ์  น่วมอินทร์
2. นายวัชระ  น่วมอินทร์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิการ์   แสงศรี
2. นางสาวชื่นกมล  อินทร์พิทักษ์
3. นางสาวธัญวีร์  มั่นทอง
 
1. นายอาวรณ์   คล้ายเนียม
2. นางสาววรรณวิมล   ไกราม
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.25 ทอง 12 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายสุวพิชญ์  คำแหง
2. เด็กหญิงอทิตาพร  เสือป่า
 
1. นางสมมาศ  นิศานารถ
2. นายวชิร  วชิรวัฒก์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 21 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายวรัชยา  แจ้งจิตร์
2. เด็กชายสรเดช  คำอ้าย
 
1. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
2. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 16 โรงเรียนหนองบัว 1. นายรักษ์สันติ  โนนหิน
2. นายสุเมธ  จันทร์คัด
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 33 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงธนัญพร  แขค้างพลู
2. เด็กชายสุรเกียรติ์  อินทร์ยิ้ม
 
1. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
2. นายวรณัฐ  หมีทอง
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 15 โรงเรียนหนองบัว 1. นายธนศาล  รอดวินิจ
2. นายยศธร  สนพรม
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  อนันตะสุข
2. เด็กหญิงปัณณพร  สุขสม
 
1. นางสาวสิรินทิพย์  เอี่ยมสาหร่าย
2. นางสาวอัญชลี  เวียงนาค
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  แบบเหมือน
2. เด็กหญิงธีราพร  ชนไพโรจน์
 
1. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
2. นางสาววลัยลักษณ์  ปิยะตระกูลเลิศ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติคุณ  สุทัศน์สันติ
2. เด็กชายเจษฎา  กิจธนทรัพย์
 
1. นายปาโมกข์  ทาประสิทธิ์
2. นางสาวรัชธิรส  หาทรัพย์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายปวเรศ  หลิ่มสุริยะ
2. นางสาวสุวิมล  เหลืองอร่าม
 
1. นายอภิสิทธิ์  สุริยะ
2. นายวชิร  วชิรวัฒก์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายกณวรรธน์  มะมุด
2. นายธเนศวร  อัครโชติวรรณ
 
1. นางสาวนุกูล  สถาพร
2. นายปาโมกข์  ทาประสิทธิ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายวริศ  สุขเจริญ
2. นางสาวอุรชา   สิงห์ทอง
 
1. นางสาวนุกูล  สถาพร
2. นางสาวชนกานต์  ผานดอยแดน
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิตยา  สิงห์เถื่อน
2. เด็กหญิงสุภัควดี  บุญชิต
3. เด็กหญิงอริสา  โชคชัย
 
1. นางสาวนิพาดา  วิสิทธิเขตร์
2. นางปิยะฐิฎาร์  ประภาชัยมงคล
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 22 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวชลันธร  จันทร์ขำ
2. นางสาวศิริกัญญา  แก้วขุนทศ
3. นางสาวสุดารัตน์  ร่มสุข
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ปิยะตระกูลเลิศ
2. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 40 โรงเรียนหนองบัว 1. นายกาจพล  เทียนน้อย
2. นางสาวนริศรา  คงเพ็ชรศักดิ์
 
1. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
2. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายธนกฤต  ว่องสาริกิจ
2. เด็กชายนวพล  พุทธา
3. เด็กชายสรรพวิท  อ่องเภา
 
1. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 25 โรงเรียนหนองบัว 1. นายชยานันท์  จันทะขิน
2. นายทินภัทร  ทิมโต
3. นายศุภประโชค  พลเดช
 
1. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
2. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายจิรเดช  พรมอ่อน
2. เด็กชายอมรศักดิ์  สุขเเจ่ม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชูตระกูล
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ปิยะตระกูลเลิศ
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวจุฬารัตน์  ลือหาญ
2. นางสาวญาณิศา  เพ็งอิ่ม
3. นายเมธาสิทธิ์  เหล่าต้น
 
1. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายกฤตนัย  สหะชาติ
2. เด็กชายจิตรเทพ  มณีธรรม
3. เด็กชายนิคคอน  สีลาหอม
 
1. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
2. นางสาววลัยลักษณ์  ปิยะตระกูลเลิศ
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายทินรทัศน์  ชัยรัตน์
2. นายยศชิฮิโร่  คำน้อย
3. นายสหรัฐ  ปฏิสนธิ์
 
1. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
165 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รวยสูงเนิน
2. เด็กชายจีรพันธ์  วันดี
3. เด็กหญิงสิรีธร  ศรีมาก
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายวรณัฐ  หมีทอง
 
166 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกตวรรณ  บุญมี
2. นางสาวธนพร   สายทอง
3. นายวิศวะ  รักนา
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายวรณัฐ  หมีทอง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. นายชัชพล  ทองอ่ำ
2. นายนัทธพงศ์  พัดตาสิงห์
3. นายศักดิ์ดา  เสนนอก
 
1. นายทนงศักดิ์  ฟักเงิน
2. นางสาวอัญชลี  ระดมแสง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนหนองบัว 1. นายนพรัตน์  มีแสง
2. นายนันทกร  หล่ำสาย
3. นายวรัญญู  ห่างสูงเนิน
 
1. นายจักรภพ  บุญขาว
2. นายมาโนชญ์  สุขสุม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  ข่อยแก้ว
2. เด็กหญิงบุณยาพร  คล้ายแสง
3. นางสาวบุณยาพร  นาแซง
 
1. นางสาวนัฏฐา  อัครวงษ์
2. นายรุ่งทิวา  อ่ำอำไพ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวนุจรินทร์  บัวรอด
2. นางสาวปิยฉัตร  คำสนิท
3. นางสาววรรณิสา  แน่นหนา
 
1. นายเจริญชัย  วงศ์สิริธารา
2. นายณัฐวุฒิ  ปกสุข
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ชำนาญไพร
2. เด็กหญิงนิฐิภาพร  สุราฤทธิ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  ชำนาญไพร
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดวงมา
5. เด็กหญิงอินทิรา  พรมคำ
6. เด็กหญิงโยธิกา  มีสุวรรณ์
 
1. นางดาริสา   วงศ์นิสากร
2. นายทรงศักดิ์   คงสมศรี
3. นางสาวอาจารี   ครุฑจันทร์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  ยศสมบัติ
2. นางสาวนาตยา  มีนัด
3. นายพงศกร  เกตุทอง
4. นางสาวสุภาวดี  ละเอียด
5. นางสาวอนัญญา  พลสิงห์
6. นางสาวอุษา  ดีฉนวน
 
1. นางสาวสุดสวาท  พุ่มเปี่ยม
2. นางอัญชลี  อัครวงษ์
3. นายวิทยา  พงษ์ชัยสิทธิ์
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ปานา
2. เด็กหญิงจรรยา  ผาสุข
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ  แสงงาม
 
1. นางทิศนา  เหมือนวงค์
2. นางสาวสุวรรณนา  มีเดช
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. นางสาวนิรัชพร  เรืองกสิจิต
2. นางสาวสีนวล  พรหมสะโร
3. นายไพรัตน์  วังประทุม
 
1. นางทิศนา  เหมือนวงค์
2. นางสาวหนึ่งนุชนาถ  อ่อนนุ่ม
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 16 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  หมีทอง
2. เด็กหญิงวาสิณี  พุ่มผึ้ง
3. เด็กหญิงเกศสิริ  สีเถื่อน
 
1. นายสนธยา  แสงแก้วสุด
2. นางพนิดา  พิมพ์หนู
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นายวีรวัฒน์  วัฒนพันธุ์
2. นายศุภกรานต์  ควรเรียน
3. นายอภิรักษ์  ฉลวยศรี
 
1. นายศานิต  มีพ่วง
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญนำ
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทองเหลืองสุข
3. เด็กชายเอกพงษ์  คำพา
 
1. นางทิศนา  เหมือนวงค์
2. นางจุฑามาศ  โตพงษ์
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. นางสาวมณีรัตน์  ชุนชำนิ
2. นางสาวสุนันทา  บัวบาน
3. นางสาวสุมาลี  บัวบาน
 
1. นางทิศนา  เหมือนวงค์
2. นางสาวสุวรรณนา  มีเดช
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เสือคุ้ม
2. เด็กหญิงดุษณียา  แย้มแก้ว
3. เด็กหญิงปรีชญา  เปี่ยมสุข
 
1. นางบุบผา  ดีเจริญ
2. นางสาวกรองกาญจน์  น้อยประชา
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.2 ทอง 17 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวธนพร  น้ำใส
2. นางสาวสมิตา  สรสวรรค์
3. นางสาวอริสา  พวงสมบัติ
 
1. นางส่งศรี  โอภาษี
2. นางวิกานดา  บุญเอก
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.02 ทอง 18 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ฟักเงิน
2. เด็กหญิงสุภานัน  ตุงกระโทก
3. เด็กหญิงอัญชิสา  แตงพรม
 
1. นางคนึงคิด  พานพิจิตร
2. นางสาวอัญชลี  ระดมแสง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93.72 ทอง 7 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. นางสาวกัญญาภัทร   มั่นสติ
2. นางสาวกัญญารัตน์   แพรม้วน
3. นางสาวสิตานัน   พ่วงพี
 
1. นางสาวรัชนี  วุฒิศักดิ์
2. นายจิระพันธุ์   เกลี้ยงล่ำ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 30 โรงเรียนหนองโพพิทยา 1. เด็กหญิงกันตรัตน์  รื่นรวย
2. เด็กหญิงปณิตา  แก้วสีงาม
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  ภู่ทรัพย์
 
1. นางจีรวรรณ  อ่อนสิงห์
2. นายปรีชา  อ่อนสิงห์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 32 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. นางสาวกนกพร  เจริญดี
2. นางสาวชุติภา  วัฒนะ
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  สิงหรัตน์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  เพ็งพรม
2. นางสาวลำดวน  ปัญญา
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 5 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  บุญช่วย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์ศรี
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 11 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงนิศา  พรมศรี
2. เด็กชายปัญญวัช  เริงรมย์
3. เด็กหญิงภารดี  ร่มโพธิ์รี
 
1. นางสาวจงรักษ์  คงสูน
2. นางสาวนฤมล   อิ่มเต็ม
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 9 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. นายพิชิตชัย  สุขเจริญ
2. นายศรัณย์  แสวงเจริญ
3. นายสุวัฒน์  รอดโฉม
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ทาระธรรม
2. นางสาวบุญน้อม  บุญส่ง
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80.67 ทอง 11 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โตอ่อน
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  วัฒนาเสรีวงศ์
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายวันเฉลิม  ม่วงช้าง
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายสุนทร  แวงวรรณ
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายปฎิภาณ  ภู่มณี
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชุดาภา  ภักดีสุข
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 9 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงวริษา  พรหมมินทร์
 
1. นายปรเมศวร์  สุขแจ่ม
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวสมรัก  วิทยา
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.33 เงิน 8 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายรัฐนนท์  แจ่มจำรัส
2. เด็กหญิงเขมิกา  มั่นพรม
 
1. นายสุภัทรชัย  นุ่มฤทธิ์
2. นางสาวณัฐกฤตา  ขำขาว
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง 13 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทุ้ยศรี
2. นายสุรเสกข์  ธรรมชาติ
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นางสาวจงรักษ์  คงสูน
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 14 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายธัชพงษ์  ชำนาญกิจ
2. นายสุธีพงศ์  มนัญชัยวัฒน์
 
1. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
2. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ