สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 31 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงวิรัญชนา  วิชา
 
1. นางจารุณี  นันศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวชัญญานุช  สุทธะ
 
1. นายนรัญ  นันธนะวิบูลย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 79.5 เงิน 7 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  แก้วนิ่ม
 
1. นางจินตนา  ศิริรักษา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 61 ทองแดง 39 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. นางสาววิชญาดา  รุณตัน
 
1. นางสาววิรัญญา  พรมจักร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กชายธนพนธ์  จันลา
 
1. นางจุฑามณี  ทะขัติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 7 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายณัฐพล  ทะลือ
 
1. นางสาวปริญญา  เพชรสุภา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.7 ทอง 10 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงวิภาดา  ชมนันท์
 
1. นางภัทราปภา  บัวอาจ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนสา 1. นายธนาวุฒิ  มหาวัน
 
1. นางภัทราปภา  บัวอาจ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.16 ทอง 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  วิสมกา
2. นางสาวภวิตรา  พรประสิทธิกุล
3. นางสาวอรนลิน  อินนะลา
 
1. นางสาวภัทรมน  นาเหมือง
2. นางสาววิชุดา  อนุจร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 20 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวกัญญารัตน์  น้ำพี้
2. นางสาวนารากร  ไชยยงค์
3. นางสาวสุธิมา  เสียงหาญ
 
1. นางจารี  ใจสุขสันต์
2. นายวิทยา  จันทร์ปิง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงกุลวรา  มาลาคำ
2. เด็กหญิงธนพร  คำสิทธิ
 
1. นางประภัสสร  อัทธยศ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 10 โรงเรียนสา 1. นางสาวนวรัตน์  สร้อยสน
2. นางสาวปายศิกานต์  ทิมูล
 
1. นายสมโภชน์  จันด้วง
2. นางณิชารีย์  น้อยราช
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงประภารัตน์  พอใจ
2. เด็กชายภาคิน  เชื้อหมอ
 
1. นางสาวนิธิกานต์  ปัญญา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวกัลยรัตน์  มงคล
 
1. นางสาวนิธิกานต์  ปัญญา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  มโนชัยวุฒิกุล
 
1. นายนิวัฒน์  พันน้อย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวณัฐพันธุ์  ดาวนันท์
 
1. นายมิตร  ดีกัลลา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72.9 เงิน 14 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกมลชนก  ดีปินตา
2. นายนิปุณ  อินเป็ง
3. นางสาวปาณิศา  พันธุปาล
 
1. นางนฤมล  นิ่มพยา
2. นายธนชน  คำดี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 20 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวปิยพร  ประสงค์
2. นางสาวรวิพร  สอนศิริ
3. นางสาวเอมกมล  พิมพบุตร
 
1. นางเอมอร  สุมามาลย์
2. นายนิเวศน์  เทศใต้
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายพัทธพล  ฝายนันทะ
2. เด็กชายภูเบศ  ฝึปากเพราะ
3. เด็กชายไตรรัตน์  สวนกัน
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทาตาล
2. นางสาวกนกพร  เทพอินทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวสลิลญา  ทองโฉม
2. นางสาวสิริยากร  ทองศิริ
3. นางสาวสุธาสินี  หิรัญกุล
 
1. นางพัทธ์ธีรา  เหลืองวัฒนะโชติ
2. นางสาวจิรัชญา  กาแสน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสา 1. เด็กชายธนพล  ชาวเหนือ
2. เด็กชายปราบดา  ดาวัลย์
 
1. นายเกษมศานต์  กาวิชัย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 45.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวณัฏฐนิชา  ไชยช่อฟ้า
2. นายพิศักย์  ปลาสุวรรณ์
 
1. นางสาวจิรัชญา  กาแสน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายธนโชติ  อะโนติ๊บ
 
1. นางชัชฎาภรณ์  ใจจันทร์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายวรากร  เชี่ยวชาญ
 
1. นางมณทิรา  เชื้อหมอ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94.79 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ทะนันไชย
2. เด็กหญิงอรปรียา  จ๊ะโม่ง
 
1. นางจิราวรรณ  ชุ่มวงค์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78.13 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวรังสิมา  พรมคำปา
 
1. นางเนตรนภา  ขจรบริรักษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 8 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงโสภิดา  ขันเชียง
 
1. นางสาวมยุรา  มะราช
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวพลอยนภัส  พรงาม
 
1. นางสาวสัจจาพร  หมื่นโฮ้ง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เปี่ยมทวีศักดิ์
2. เด็กหญิงญาชิตา  ธิติพลวิภาส
3. เด็กชายเชาว์วรรธน์  แสนเสมอ
 
1. นายเฉลิมชาติ  เทพอาจ
2. นางสาวชนาธิป  อาราธนกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกนกรัตน์   มงคล
2. นายวิมุตติสุข   ประคัลภากร
3. นายโชติสุรัชช์  สุธรรมวรโรจน์
 
1. นายโพธิศักดิ์  โพธิเสน
2. นางอุมาภรณ์  ม่วงพัฒนา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 14 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายธนพนธ์  ภัทรเคหะ
2. เด็กหญิงภคพร  สอนทะ
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  คำเทพ
 
1. นางมธุละดา  วีระพันธ์
2. นางปวีณา  ปิ่นทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวณิชานันท์  ต่างใจ
2. นางสาวปทิตตา  กุลสุ
3. นางสาวปพัศดิ์ชลา  สูงงาม
 
1. นายมนตรี  นันตา
2. นางสาวชนาธิป  อาราธนกุล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 29 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวธนาภา  อานุ
2. นางสาววิรัญญา  กุลเรืองธนรัตน์
3. เด็กหญิงเปรมรินท์  ศรีชนะ
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคำ
2. นางชนิฐฆ์ศรา  แก้วใส
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวธัญวรัตน์  อิ่นแก้ว
2. นางสาวมาธวี  มงคลรัตน์
3. นางสาวสุภาพรรณ  ใจเย็น
 
1. นายมนตรี  นันตา
2. นายอรรณพ  สิทธิสาร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 33 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายธนนนท์   สมจิตต์
2. เด็กหญิงมัชฌิมา   ธิคำ
3. เด็กหญิงศิรประภา  ทนันไชย
 
1. นางธีรยา  นันตา
2. นางสาวดวงชีวัน  จันเครื่อง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.6 เงิน 23 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวนภัสวรรณ  ตันดี
2. นางสาวปณิตา   ธีระไพรพฤกษ์
3. นางสาวลักษณารีย์  อินทรประดิษฐ
 
1. นางธีรยา  นันตา
2. นางสาวดวงชีวัน  จันเครื่อง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.4 เงิน 25 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายสรวิชญ์  ไชยรังษี
2. นายอนุลักษณ์  อ่ำประยูร
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ทิศทาพวน
2. นายสมชาย  ตนใจ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายกรภัทร์  ลำน้อย
2. นายเจษฎาพร  หาญตระกูล
 
1. นายชัชวาลย์  ชุ่มวงค์
2. นายวรพงษ์  กาแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.05 เงิน 5 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายฐิติพงศ์  คณะศรี
2. เด็กชายพชร  ชื่นขจร
 
1. นายสัจจะ  รุณวุฒิ
2. นายมงคล  แดงฟู
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73.46 เงิน 10 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายวงศ์วรัณ  แก้วภิรมย์
2. เด็กชายเสฎธวัฒน์  ปานต๊ะระษี
 
1. นายสัจจะ  รุณวุฒิ
2. นายมงคล  แดงฟู
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายชัยมงคล  จันเป็ง
2. นายรัฐสภา  สารกาญจน์
3. นายเจษฎา  ขันกา
 
1. นายมงคล  แดงฟู
2. นายสัจจะ  รุณวุฒิ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 15 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  น้องการ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  สัมพันทะสิทธิ์
3. เด็กหญิงอุรัสยา  ไชยโย
4. เด็กหญิงเขมิกา  ดอนกาวิน
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ภูสด
 
1. นายสมเรียน  วงค์สัมพันธ์
2. นายชัยพร  สุขมี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง 15 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกรรณิการ์  คำปลิว
2. นางสาวชลธรา  ธนะเพทย์
3. นางสาวปรารถนา  อุตมะ
4. นางสาวลลิดา  อินวัง
5. นางสาววาทิตา  บัวมีธูป
 
1. นางมัลลิกา  ปาณะเสรี
2. นายสิงหวัฒน์  สารถ้อย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.9 เงิน 31 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กชายกฤกฤต  นันทะก๋า
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เขื่อนจันทร์
3. เด็กชายนรากร  นวลดี
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  ใจเถิ้ม
5. เด็กชายรุ่งสุริยา  ปิจดี
 
1. นายนันทวัฒน์  ก้อนแสนไชย
2. นางมณีรัตน์  ตาดี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 28 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกรกนก  ไชยชนะ
2. นายกฤตเมธ  สิริสุขะ
3. นางสาวปองเกษม  วิระขันคำ
4. นางสาวอภิชญา  ร่วมญาติ
5. นางสาวเขมจิรา  ริยะ
 
1. นางประทิน  สิทธิวงศ์
2. นายสิงหวัฒน์  สารถ้อย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง 16 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกชพร  วิจิตรปรางค์กุล
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  มาอุ่น
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุพร
4. เด็กชายธีรพัฒน์  กาบคำ
5. เด็กหญิงหทัยชนก  กันทะเขียว
 
1. นายอิฐธิพงษ์  พันธจักร์
2. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.2 เงิน 17 โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวกานต์พิชชา  อินถา
2. นายธนดล  ใจแปง
3. นางสาวธนัชชา  อ้นยะ
4. นายวสันต์  พรมกามินทร์
5. นายวีระวุฒิ  เขียวตื้ออินทร์
 
1. นายกฤษนัส  วังสาร
2. นางวิจิตรตา  ตาดี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.8 ทอง 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวชนินาถ  วงศ์กองแก้ว
2. นางสาวฐิติกาญจน์  สองสีขวา
3. นางสาวฐิติรัตน์  ไชยสลี
4. นายณรงค์ฤทธิ์  ศิริโภคา
5. นายธนายุส  ก๋ากัน
6. นางสาวธัญชนก  กองยักษี
7. นางสาวธันย์ชนก  เมืองด่าน
8. นางสาวนันฑกานต์  วงษ์สกุล
9. นางสาวนันท์นภัส   นพเก้า
10. นางสาวปิยากร  ขันรินทร์
11. นายภากร  วงศ์ชัย
12. นางสาวภูริชญาฐ์  นุธรรม
13. นายศุภกร  อินนาอัคราคุณ
14. นางสาวสลินดา  สุดสม
15. นายสันติภาพ  เตชะเสนา
16. นางสาวสุนิสา  สายนาค
17. นางสาวอนิศรา  วงศ์คำ
18. นางสาวอนุธิดา  ติ๊บแก้ว
19. นางสาวอัฐภิญญา  ทุ่นใจ
20. นางสาวเบญญาภา  ตนภู
 
1. นายธีรพล  เป็งมา
2. นางผุสดี  สงวนศรี
3. นางสาวกันธิยา  เมืองคำ
4. นายพีรวัฒน์   สุริยา
5. นางพัฒชา  คำแสน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงลัคนทิน  เชียงแข็ง
 
1. นางมิตรทิรา   กาบนันทา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง 13 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวสิริภา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางชวนพิศ  นันตาดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.86 ทอง 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มูลจันทร์
2. เด็กชายสรพรชัย  อยู่สุข
 
1. นางบุญเทียม  สมคำ
2. นางกาญจนา  ประกอบกิจ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนสา 1. นายสหรัฐ  พูรักษา
2. นางสาวสุชัญญา  บุญธรรม
 
1. นางสิริวลี  พิลา
2. นายอิฐธิพงษ์  พันธจักร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิริสาร
2. เด็กหญิงฐิติภา  ชุ่มเย็น
3. นางสาวณัฐณิชา  ณ น่าน
4. นางสาวธัญญาฎา  สิทธิมงคล
5. นางสาวปนัดดา  แปงล้วน
6. เด็กหญิงยุพารัตน  อุดทังไข
7. เด็กหญิงวริศรา  เชื้อสาร
8. เด็กหญิงวีรดา  เกียรติยศ
9. นางสาวศิริรัตน์  สวนมูล
10. เด็กหญิงศุภพร  ปินใจ
 
1. นางบุญเทียม  สมคำ
2. นางพัฒชา  คำแสน
3. นายพีรวัฒน์   สุริยา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวกุลวดี  คำตี
2. นางสาวขนิษฐา  สิงห์แก้ว
3. นางสาวณัฐณิชา  ธนูสนธิ์
4. นายธนวัฒน์  พังยะ
5. นางสาวภัทรชนก  อิทธิรักษ์
6. นางสาวยลดา  ก๋าวงค์
7. นางสาวรัชฎาพร  กรพาโชค
8. นางสาวสุกฤตยา  แก้วนา
9. นางสาวสุภาพร  สุทธเขต
10. นางสาวอัจฉรียา  อารินท์
 
1. นายบุรัสกร  กุดนาน้อย
2. นายจารุวิทย์  ตาทิพย์
3. นางสาวนภา  วงศ์รัก
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายพชรพล  ทาจันทิพย์
2. เด็กชายวรัญญู  มังคละ
 
1. นางศิวรินทร์  ตาเต็ง
2. นายณัฐพงศ์  ทักษณา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวณัฐมล  โชคเดชากุล
2. นางสาวธัญชนก  สายคำกอง
 
1. นายภาณุวัฒน์  ถูกใจ
2. นางสาววรนุช  สุนันทนานนท์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บังเมฆ
 
1. นายปริญศิลป์  คำพุฒ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นายทิวานนท์   วิหคไพรวัลย์
 
1. นายสายชิน  สุยะนา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิรา  อินปาต๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายธีระ  แซ่เฮ้อ
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายพัทธดนย์  เรืองรินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 24 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวสุชาวดี  หมื่นโพธิ์
 
1. นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงเกศศินี  พลายสาร
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวเพชรดา  คนสูง
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันวงศ์
2. เด็กหญิงวัฒนากร  กันใจ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
2. นางมาลี  ไชยยศ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงอัญธิกา  พอใจ
 
1. นายณัฐกิตต์  กันทะชมภู
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 33 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวสริลทิพย์  อุดฝั้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายนัฐพล  วุฒิตา
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ปาวิชัย
3. เด็กชายอัครพนธ์  ยะชุ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
2. นางณัชชาวีณ์  สุยะนา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นายจารุวัฒน์   สุรกิจมงคล
2. นายพัชรพงษ์   ยิ่งสินสุมิตร
3. นายวัชรพงษ์   สาทรวนนาเวศ
 
1. นายสายชิน  สุยะนา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายเกื้อสกุล  งานขยัน
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 74.66 เงิน 14 โรงเรียนนาน้อย 1. นายชยานันต์  ยะนันท์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายปุณยวัจน์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนนาน้อย 1. นายณัฐพนธ์  โนจักร
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 72 เงิน 14 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายพิษณุ  พิมพ์เถื่อน
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 73.66 เงิน 6 โรงเรียนนาน้อย 1. นายอมรเทพ  บุตรเสน
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายพงศ์เทพ  อุปละ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวเวธินี  แก้วเนตร
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  เติ้นตระกูลทอง
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ลอวิภา
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายธนากร  เงินวงศ์นัย
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวจตุพร  ไชยยา
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวปรีณาภา  ไชยวุฒิ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายธีรภัทร  สุทธะ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นางสาวรสริน  กันทะกาลัง
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงอนัญญา  โลหะกิจ
 
1. นายพิสิษฐ์  เชิงแก้ว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86.2 ทอง 6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายชนะ  ชูรัมย์
2. เด็กชายธนา  วังยศ
3. นายนวมินทร์  ปิงนา
4. นางสาวปรัชญาภรณ์  แสงม่วงยาง
5. นางสาวปรีณาภา  ไชยวุฒิ
6. เด็กหญิงมนัสชนก  เวชฤทธิ์
7. นางสาววชิรญาณ์  แซ่เติ๋น
8. นางสาวเกวลี  ไชยวุฒิ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84.4 ทอง 5 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. นางสาวกุลณัฐ  อิ่นแดง
2. เด็กชายชนาธิป  วิเศษสุข
3. นายต่อตระกูล  คำแก้ว
4. นายธนดล  อุตมา
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ทิศหน่อ
6. เด็กชายธนาวุฒิ  จินะแปง
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธิสาร
8. นางสาวบุษยา  แดงต๊ะ
9. นางสาวพัทธนันท์  ถาติ๊บ
10. นางสาวภัทรสุดา  วันต๊ะ
11. นายภูวมินทร์  ใจหลวงคำ
12. เด็กหญิงรัชกัลยา  อินทะ
13. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   ทิพย์กุมาร
14. นายศรัญยพงศ์  อินจ๊อด
15. นางสาวสิริกร  อินจ๊อด
16. เด็กหญิงสุชาดา  ไชยศรีธิ
17. นางสาวอธิชา  กันหมุด
18. เด็กหญิงอนัญญา  โลหะกิจ
19. เด็กหญิงอมลณัฐ  แก้วธรรม
20. นางสาวอาภาภัทร  ดีพรม
21. นางสาวเบญญา  วงศ์แก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยโทวิญญู  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวจาริยา  ภัทรธานนท์
3. นายกฤษฎาพงษ์  สุตะ
4. นางสาวพิมผการัง  ช่างทอง
5. นางสาวพัชรี  ฮ้อรี
6. นางสาวบุษย์ชานันท์  มณเฑียร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนสา 1. เด็กชายกฤษฎา  ยศบุญมี
2. เด็กชายกฤษฏิ์  ขัติยา
3. นางสาวกวิสรา  สิทธิมงคล
4. เด็กหญิงปิ่นทอง  เจริญวงค์
5. เด็กชายวรกานต์  ศรีใหญ่
6. เด็กชายศุภชัย  หนักแก้ว
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
2. นายวินัย  หมื่นพรมแสน
3. นายประสิทธิ์  ปรมาภิชัย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 70 เงิน 35 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวกฤตธีรา   ชัยพินิจ
2. นายกิตติชัย   ไกรยราช
3. นายณัฐนนท์   สุขโข
4. นายนุชานนท์   สิทธิ์คงตั้ง
5. นายสิทธิชาญ   อินทะรังษี
 
1. นายสุขสันต์   สร้างเสริมความดี
2. นายวุฒิพงษ์   สุตเกตุ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 79.6 เงิน 21 โรงเรียนสา 1. เด็กชายกฤษฎา  ยศบุญมี
2. เด็กชายกฤษฏิ์  ขัติยา
3. เด็กหญิงกุลปรียา  ไชยยศ
4. นางสาวคณัสนันท์  รัตนพันธ์
5. นางสาวจิราวดี  สุขสีทอง
6. เด็กชายจีรพงษ์  ปะละวัน
7. นายชัยธวัช  โนต๊ะยศ
8. นายชัยนรินทร์  เทียมชัยภูมิ
9. นางสาวณัชชา  สุนันท์
10. นางสาวณัฐกานต์  คงมาก
11. เด็กชายณัฐนนท์  สมบัติปัน
12. เด็กหญิงณัฐนันท์  อิสระ
13. นายณัฐพล  แก้วภิรมย์
14. เด็กหญิงณัฐภรณ์  กาวิชัย
15. นางสาวธีราภรณ์  วิชาธิ
16. นายนพรัตน์  โพธิ์ทรง
17. นางสาวนารีรัตน์  ชาริกา
18. นางสาวน้ำทิพย์  หนักแก้ว
19. นายปฏิพัทธ์  เฟื่องฟู
20. นางสาวปรีชญา  สุวรรณ
21. เด็กหญิงปิ่นทอง  เจริญวงค์
22. นางสาวพนัสดา  เชียงสอน
23. นางสาวพัชณิภา  เงินขัน
24. นายพิทักษ์ชน  มณีแดง
25. เด็กชายรัตนชาต  สมบูรณ์
26. นางสาวฤทัยรัตน์  เกียรติกลาง
27. นางสาวลัดดาวัลย์  สุขศรีราษฎร์
28. นางสาววนัสนันท์  สุขสุวรรณ์
29. นางสาววรพรรณ  มหาวัน
30. นางสาววรรณกานต์  จันฟอง
31. นายวีรยุทธ  พิเคราะห์
32. นางสาวศศิวรรณ  ไชยนันต๊ะ
33. นายศุภกร  สุนทร
34. นายศุภชัย  หนักแก้ว
35. นายสหัสวรรษ  กันทะมาตร
36. นางสาวสุกาญดา  แจ้งอรุณ
37. นายสุรชัย  สูงเนิน
38. นายเสฎฐวุฒิ  ปันยศ
39. เด็กชายเสริมศักดิ์  อาจฉายา
40. นางสาวไพลิน  โชตินันทกุล
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
2. นางสาวชนิดา  ทาระเนตร์
3. นายธงชัย  เขื่อนพันธ์
4. นายสลิลทิพย์  โพธิพัฒน์
5. นางสาวอมรา  พุ่มพวง
6. นางสาวถลัชนันท์  อิ่นภา
7. นายวินัย  หมื่นพรมแสน
8. นางมาลี  ไชยยศ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายปรมินทร์  ไชยเรือน
 
1. นางสาวภัทธิรา  กุลณาวงค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง 9 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายคมกริช  วุฒิ
 
1. นายปิยะ  คณะธรรม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 33 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กหญิงฌารินีย์  แซ่วื้อ
 
1. นายจักรพันธ์  สุทธวิจิตร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 17 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวอริสรา  ธรรมสัจจา
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมลังกา
 
1. นางสาวภัทธิรา  กุลณาวงค์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายชัยณรงค์  เจริญผล
 
1. นายปิยะ  คณะธรรม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  กาตาคำ
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 11 โรงเรียนสา 1. นางสาวพัชณิภา  เงินขัน
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  คำนาน
 
1. นางสุนันทา  ทิศหน่อ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสา 1. นายสุรชัย  สูงเนิน
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.16 ทอง 11 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงนีรานันต์  ไชยสุวรรณ
 
1. นางสาวภัทธิรา  กุลณาวงค์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 25 โรงเรียนสา 1. นางสาวกันตวีร์  สุวรรณโน
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 36 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายปรเมศวร์  ไชยเรือน
 
1. นางสาวภัทธิรา  กุลณาวงค์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนสา 1. นายปรัตถกร  คงทน
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกวิสรา  สิทธิมงคล
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.4 ทอง 11 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวประกายทิพย์  แก้วจินดา
 
1. นางแพรวไพลิน  ศศิทัตต์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80.08 ทอง 14 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายจิรพนธ์  ล้อมน้ำ
2. เด็กชายชินดนัย  มามาตร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชียงแก้ว
4. เด็กชายบุษกล  จำมะเขือ
5. เด็กชายปิยะภัทร์  พิมดา
6. เด็กชายสุพรัตน์  กลมลี
7. เด็กชายอรรถพล  ระอ้วน
8. เด็กชายเมธา  ธิยา
 
1. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
2. นายศุภมงคล  รินนาศักดิ์
3. นางสาวณัฎฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
4. นางสาวพรชนก  ขัติวงค์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 11 โรงเรียนนาน้อย 1. นายชายชาญ  ไชยศิริ
2. นายณัฐพงศ์  ไหมม่วง
3. นายณัฐพล  สิทธมงคล
4. นายธรชญาน์  บุญญา
5. นางสาววริศรา  อุปละ
6. นางสาววันเพ็ญ  ปะแปง
7. นายสรสิช  สิทธิโน
8. นายสหัสวรรษ  พรมฝั้น
 
1. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
2. นายศุภมงคล  รินนาศักดิ์
3. นางสาวณัฎฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
4. นางสาวพรชนก  ขัติวงค์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.4 เงิน 18 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เห็นทอง
2. เด็กชายกิตติพงศ์  หยาดยศทะ
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์   นุยศ
4. เด็กชายฐานวัฒน์   อรัญ
5. เด็กหญิงณัฐธิดา   ดวงงา
6. เด็กชายนนทนัทน์   ถามา
7. เด็กหญิงปพิชญา   มาสัง
8. เด็กชายภูบดินทร์  สุมาลัย
9. เด็กชายวรเมธ  แปงสวน
10. เด็กหญิงโยษิตา   ยศบุญเรือง
 
1. นางสาวสุธิดา  อธิกูล
2. นางสาวปรียาพรรณ   พรมเพ็ง
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.6 เงิน 23 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายกิตติพงศ์  หยาดยศทะ
2. นายชยากร   มะโนวร
3. นายชุติเดช   งานอ่อน
4. เด็กชายนนทนัทน์  ถามา
5. นางสาวนภัสศร   ปางน้อย
6. นางสาวพลอยไพลิน  ไชยวุฒิ
7. นางสาวพัทธนันท์   ติ๊บบุญเรือง
8. เด็กชายภูบดินทร์  สารเทพ
9. นางสาวสุปรียา  ผลดวงแก้ว
10. นางสาวโยษิตา  ชอบงาน
 
1. นางสาวสุธิดา   อธิกูล
2. นางสาวปรียาพรรณ   พรมเพ็ง
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ยาใจ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดำสนิท
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุวรรณตระการ
4. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ซิมเทียม
5. นางสาววริศรา  ไชยวุฒิ
6. เด็กหญิงอนุธิดา  พุทธิสอน
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวณัฐธิดา  แสงแก้ว
2. นางสาวธนาภา  อินทะรังษี
3. นางสาวปอรรัชม์  แก้วอุด
4. นางสาววรรณนิชา  ผาสุข
5. นางสาววริศรา  ไชยวุฒิ
6. นางสาววลัยพร  คำดา
7. นางสาวอนุศรา  เทพกัน
8. นางสาวอรดา  วงค์ษาสาย
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 32 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชินาวงค์
2. เด็กหญิงชวิศา  มะนิลทิพย์
3. เด็กหญิงธินัฐดา  ปานต๊ะรังษี
4. เด็กหญิงพรรณภัค  ชัยอิ่นแก้ว
5. เด็กหญิงพรรณภัทร  ชัยอิ่นแก้ว
6. เด็กหญิงยุพดี  วงค์ดี
7. เด็กหญิงรัญติญา  มูลละ
8. เด็กหญิงสุกัลยา  ศรีขัน
 
1. นางเปรมจิต  กองมงคล
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 10 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวณัฐธิดา  แสงแก้ว
2. นางสาวปอรรัชม์  แก้วอุด
3. นางสาวพีรยา  ฟ้าสาร
4. นางสาววรรณนิชา  ผาสุข
5. นางสาววริศรา  ไชยวุฒิ
6. นางสาววลัยพร  คำดา
7. นางสาวอนุศรา  เทพกัน
8. นางสาวอรดา  วงค์ษาสาย
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พงศาวิภาวัฒน์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เกษมวัฒน์
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  กมลศุภไมตรี
5. เด็กหญิงจินต์จุฑา  คีรีกุลเสนา
6. เด็กหญิงจีรวัลย์  แซ่วื้อ
7. เด็กชายพิษณุ  แสนหลวง
8. เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์บ่อโพธิ์
9. เด็กชายภูดินันท์  คำลือ
10. เด็กหญิงรชนีรมณ์  มิตรภาพทรงศรี
11. เด็กหญิงรัชนี  วัฒนาตระกูลวงศ์
12. เด็กหญิงวนิดา  แสนโซ้ง
13. เด็กหญิงวรรณณิสา  กลิ่นจันทร์
14. นายส่งศักดิ์  ธิติมูล
15. เด็กชายอานัน  พิศจารย์
16. เด็กชายเอกนรินทร์  ภูมลา
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นายยุทธภูมิ  สุประการ
3. นายเอกจิต  กองทา
4. นางเบญจพร  สักลอ
5. นางธัญลักษณ์  จันทร์เจนจบ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวกัลยา  แซ่ว่าง
2. นางสาวกุลนิภา  วัฒนาตระกูลวงศ์
3. นายจิณณวัตร  พรมเกษา
4. นางสาวนฤมล  คำภาเคน
5. นางสาวนิล  แซ่ย่าง
6. นายบรรณสรณ์  คำภาเคน
7. นางสาวบุลิน  แซ่เล้า
8. นางสาวปริศนา  ศรีเจริญ
9. นายพีรพัฒน์  มีเรียง
10. นางสาวมณีรัตน์  จันทะเลิง
11. นายยงยุทธ  แสนคำอ้วน
12. นางสาววุฒิพร  แซ่ว่าง
13. นายศุภชัย  ขันปาลี
14. นางสาวสุพรรัตน์  สกุลวรภัทร
15. นางสาวอารีย์  เกษมวัฒน์
16. นายเกรียงศักดิ์  ตามัน
 
1. นายยุทธภูมิ  สุประการ
2. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
3. นายเอกจิต  กองทา
4. นางธัญลักษณ์  จันทร์เจนจบ
5. นางเบญจพร  สักลอ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 71.8 เงิน 34 โรงเรียนสา 1. เด็กชายกฤตยชญ์  กองแก้ว
2. นายจุมพลภัทร์  คำแท่น
3. เด็กชายธนวัตร  มาดา
4. นายมรกต  คันทะมูล
5. นายอชิรวิทย์  สุยะนา
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพนิตชนันท์  ธรรมศิริ
 
1. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวฐานิชา  ดวงตา
 
1. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงนันท์ธนัชพร  งามเจริญสิน
 
1. นายจรัญ  รัตนศิลา
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 21 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวภูริสา  ใบยา
 
1. นางสาวรัชนีกร  เกิดไชย
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงณินมณี  โลหะพจน์พิลาศ
 
1. นางอรวรรณ  ขันหลวง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวณัฐธิดา  รัตนอนันต์
 
1. นางสาวเกษร  นุตไพโรจน์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.4 ทอง 5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายกฤตเมษ   สุเทปิน
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์   ท้าวขว้าง
3. เด็กหญิงศุภพร   สวนกัน
4. เด็กหญิงอังชุธาภรณ์  จิตตามัย
5. เด็กหญิงเพียงพอ  ยาวิชัย
 
1. Mr.Mark  Bannister
2. นางสาวรัตน์ชรีพร  กุมมาละ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.8 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวธันญ์วริน  สารสิริโรจน์
2. นางสาวพรสวาท  หน่อท้าว
3. นางสาวพิชญาพร  ยศอาจ
4. นายสงกรานต์  วิลัยสัก
5. นางสาวเฑียรมณี  เธียรสูตร
 
1. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
2. Mr.Kean Ralph  Jadormeo Alqueza
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.83 เงิน 23 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    มหานิล
2. เด็กหญิงสุทธิดา   เข็มหนู
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ   จันทร์ดี
2. นางสาวศศิธร   ศรีอมรโยธิน
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 74 เงิน 19 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวภูษนิศา   จิตตา
2. นางสาวอภัสรา   ขอนขาว
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีอมรโยธิน
2. Misske  ling
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.66 ทอง 5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงจิรภิญญา   สองสีโย
2. เด็กหญิงญาณิศา   เทพเสน
 
1. นายจองพล   ถุงเงิน
2. นางสาวศุภลักษณ์  ณ ราช
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวณัฐกานต์  วงศ์ปัญญา
2. นางสาวบุณยาวัฒน์   สัตยวงศ์
 
1. นายจองพล   ถุงเงิน
2. นางสาวศุภลักษณ์   ณ ราช
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน 32 โรงเรียนสา 1. นายปฏิวัติ  ต้นวงศ์
 
1. นางสาวปรียารัตน์  ขันทะสอน
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวฐนิชา   สายแปง
2. นายทักษ์ดนัย  ไชยกาอินทร์
3. นางสาวลักษิกา   ล้วนปวน
4. นายวัชระ   สอนสมฤทธิ์
5. นายเกียรติสรณ์   ก้อชนะ
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีอมรโยธิน
2. นางสาวทิพย์วรรณ   จันทร์ดี
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.33 เงิน 17 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวชนม์นิภา   วงศ์ซื่อสัตย์
2. นางสาวบัณฑิตา  วัตรสุข
3. นางสาวปิยาภรณ์  แก้วสวัสดิ์
4. นายพชรภัทร  อินถา
5. นายอภิสิทธิ์   คำจิตร
 
1. นายจองพล   ถุงเงิน
2. นางสาวศุภลักษณ์   ณ ราช
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวศิริลักษณ์   ห่วงแก้ว
2. นางสาวศุริพร   ศิลป์ล้ำเลิศ
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีอมรโยธิน
2. นายพงศกร  สกุลบุญญาธิการ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.65 เงิน 6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายชลน่าน   พานิชอิน
2. นางสาวใจพิสุทธิ์   มาลาวิลาศ
 
1. นายจองพล   ถุงเงิน
2. นางสาวศุภลักษณ์  ณ ราช
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85.55 ทอง 7 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงลินนภัสร์  วิจิตร์กุลวัน
2. เด็กหญิงอิงฟ้า  พรมวัง
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยดี
2. นางอำพร  เทพอาจ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายกฤษตวัฒน์  ว่องอิสริยวนิช
 
1. นายศาสตราพิพัฒณ์  ศิริภาณุกุล
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.33 ทอง 25 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กชายฉันทพัฒน์  ก๋านนท์
2. เด็กชายธนวัต  กันทะสีมา
3. เด็กชายธีรเดช  วงศ์เทพ
4. เด็กชายนพชัย  แซ่โซ้ง
5. เด็กชายวศิน  บังเมฆ
6. เด็กชายวิชชากร  ทองฟู
7. เด็กชายศุภกร  แสนยอง
8. เด็กชายสรสิช  มหายศนันท์
 
1. นางเบญญาภา  แก้วทิตย์
2. นายพันศักดิ์  กิจการ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 77.7 เงิน 22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายกฤตนัย  ฝั้นเบ้า
2. นายธีระศักดิ์  ยวงคำ
3. นายพงศธร  งามสง่า
4. นายพุฒิพงษ์  ป้องแก้ว
5. นายอภิชาติ   แซ่จ๋าว
6. นายเดโชชัย  ไชยวุฒิ
 
1. นายประทวน  มณีเพชร
2. นายธนชน  คำดี
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 71.15 เงิน 38 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เขื่อนคำ
2. นางสาวธิติพร  ทองเพ็ญ
3. นางสาวนิพาดา  ณะรินทร์
4. นายปัณณธร   วันทะก๋า
5. นางสาวปิยฉัตร  อินต๊ะจักร
6. นางสาวพิมพกานต์  ธนูสาร
7. นางสาวรดามณี  ใจรักษ์
8. นางสาววรัญญา  คำชมภู
9. นายศิวพงษ์  หิมมะวัน
10. นางสาวอนันตญา  ตาทิพย์
 
1. นายกิตติชัย  สอนศิริ
2. นางสุนันทา  ทิศหน่อ
3. นางสาวดารัสกานต์  พิยะ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 15 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีทุมมา
2. เด็กชายกิตติชัย  วงศ์ใหญ่
3. เด็กชายภาณุพงศ์  งามแปง
4. เด็กหญิงวธูสิริ  วงศ์ทาฝั้น
5. เด็กหญิงวรดา  จันขันธ์
 
1. นางสาวลำดวน  ท้าวเชียง
2. นางสาวปรารถนา  ต๊ะนา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74.2 เงิน 17 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาววัสสพร  อุตรนคร
2. นางสาวสิริภา  กันธฤทธิ์
3. นางสาวสุภัสสรา  ยาแก้ว
4. นางสาวสุภาวดี  วิมาละ
5. นางสาวเจียรนัย  การงาม
 
1. นางสาวลำดวน  ท้าวเชียง
2. นางสาวณัฐชกานต์   วงศ์ศัย
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 31 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิวงค์
2. เด็กหญิงธาวินี  อุตเสน
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สายน้ำเย็น
 
1. นางสาวจันทิรา  เครือใจ
2. นางจารุณี  นันศิริ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72.2 เงิน 17 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวจณิตรา  บุญมา
2. นายทักษ์ดนัย  ฝ่ายไธสง
3. นายเกียรติศักดิ์  นันต๊ะ
 
1. นางจารุณี  นันศิริ
2. นางสาวจันทิรา  เครือใจ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.6 เงิน 35 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กชายนวมินต์  อิ่นมะโน
2. เด็กหญิงภูริชญา  อนุพรม
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ทะมา
 
1. นายกิตติชัย  สอนศิริ
2. นายบัณฑิต  ม่วงพัฒนา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวพนิดา  การสมทบ
2. นางสาวสุกัญญา  สุปัน
3. นางสาวหนึ่งธิดา  กันทะมา
 
1. นางสุวพรรณ  สวนแก้ว
2. นางอุดมลักษณ์  ปันอินทร์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.75 ทอง 6 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  รัตน้ำหิน
2. เด็กหญิงอรไพลิน  สนิทยา
 
1. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
2. นางสาวอุมาวดี  วงษ์มิตร
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยาริตะ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ธะนะแก้ว
 
1. นายยุทธนา  กันทะสอน
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวญาณินี  กันทะสอน
2. นางสาวนัฐวรรณ  นันต๊ะปิน
 
1. นายศศกร  เฟื่องนิคม
2. นางอัจฉรา  นิลทะวงษ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  กลัดจ่าย
2. เด็กชายพศวัฒน์  อินธิศักดิ์
 
1. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
2. นายณัฐวิทย์  วงค์เวียน
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนนาน้อย 1. นายณัฐพล  ปานแดง
2. นางสาวพีรดาพร  ติขะ
 
1. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
2. นายธวัช  พรมี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เวชมะโน
2. เด็กหญิงเบญญาภา  กันทะมัง
 
1. นางณัชชาวีณ์  สุยะนา
2. นางวัชราภรณ์  พัฒนเกรียงไกร
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายนทีธาร  อุดตา
2. เด็กชายปราชญ์ชยา  ฤกษ์วิชัยกุล
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศิริชาญ
2. นางอัจฉรา  นิลทะวงษ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76.4 เงิน 20 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กชายพุฒิพงศ์   คำปา
2. เด็กชายวรปรัชญ์  อินแสง
 
1. นายยุทธนา  กันทะสอน
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนน่านนคร 1. นายชญานิน  ต๊ะเฮิง
2. นายธนภัทร  อินต๊ะวิชา
 
1. นายยุทธนา  กันทะสอน
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายกฤตเมธ  พรมเสน
2. นายนฤสรณ์  ปานเกิด
 
1. นางสาวทิพากร  แก้วอินทร์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายชลสิทธิ์  เชื้อหมอ
2. นางสาวปภาพินท์  บัวนิติสกุล
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วด้วง
2. นางสาวอัจฉริยา  สารถ้อย
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 20 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพลิน  สายปาระ
2. เด็กหญิงพอลภัส  ใบยา
3. เด็กหญิงอุสรา  โนทะนะ
 
1. นางสาวพัณณิตา  พิมพ์มาศ
2. นายอลงกต  สุทธการ
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนสา 1. นางสาวธาราทิพย์   เขื่อนเพชร
2. นายธีรนัย   มิหายศ
3. นายพัฒนชัย   ยาวิไชย
 
1. นางสาวดรุณรัตน์   จินดาคำ
2. นางรุ่งทิพย์  เทพประสิทธิ์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวณัฏฐธิดา  มงคลวิสุทธิ์
2. นายภานุพงศ์  สมมุติ
 
1. นายอลงกต  สุทธการ
2. นางสาวพัณณิตา  พิมพ์มาศ
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายธนภัทร  เลาคำ
2. เด็กชายปฏิพัทธ์   ชาญโลหะ
3. เด็กชายปุระชัย   ชัยชนะฉิมพลี
 
1. นางปียมาศ  พาใจธรรม
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายกฤษฎาพงษ์  คำนันท์
2. นางสาวณัฐธิดา  พังยะ
3. นายนนทพัทธ์  จันทุม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วด้วง
2. นายชโยดม  พลายสาร
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายฐานุพงศ์  ต๊ะชา
2. เด็กชายนิธาน  เชื้อสุวรรณ
3. เด็กชายวิริทย์  เอกอนันต์กุล
 
1. นางปียมาศ  พาใจธรรม
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวภัทริดา  นันปลิว
2. นายศศวัต  ทรงวรพันธ์
3. นางสาวอมลวรรณ  คำลือ
 
1. นายสุกิจ  สุวรรณ์
2. นายสิงห์  สุจันทร์
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นายชาญชล  แซ่ท้าว
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนซุ้ง
3. นายเทิดศักดิ์  กาญจนเวโรจน์
 
1. นายสุกิจ  สุวรรณ์
2. นายสิงห์  สุจันทร์
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนสา 1. นายจิรวัฒน์  สุภา
2. นายศิวกร  บุญอินทร์
3. นายเจษฎากร  เมฆแสง
 
1. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
2. นายภาสกร  กติยา
 
166 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงชญาณิศ  สนใจ
2. เด็กชายทฤนท์  อินต๊ะวิน
3. เด็กหญิงธันยธรณ์  โอตะแปง
 
1. นางภริตา  เสนาสุทธิพร
 
167 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนสา 1. นายธนวัฒน์  รักษายุทธภัณฑ์
2. นายนัทธพงศ์  ล้อมน้ำ
3. นายปุรชัย  ไชยแก้ว
 
1. นางโสภิณ  อมรรัตน์
2. นางสาวศิริลักษณ์  อิทธิประเวศน์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 26 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ทิพย์ธัญกุล
2. เด็กชายทินกร  จิตตมล
3. เด็กชายธนดล  หลวงตา
 
1. นายอภิชิต  เงินกองแก้ว
2. นายนรัญ  นันธนะวิบูลย์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นายณัฐพล  ปันอุ่น
2. นายธนธรณ์  สุยะหน่อ
3. นายนพรุจ  สุรี
 
1. นายอภิชิต  เงินกองแก้ว
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   ช่างปลูก
2. นายนิติภูมิ   ดวงทา
3. เด็กชายสุทธิชาติ  มหามิตร
 
1. นางพิมพ์ญาพร  เจริญรัมย์
2. นายประยงค์  คำก้อน
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นางสาวพิมพิศา  อินทะจักร์
2. นางสาวสุวนันท์  กันไชย
3. นางสาวอินทิรา  มาลีกิตติการต์
 
1. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
2. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดีสุยา
2. เด็กชายนวรัชช์  นวลละออง
3. เด็กหญิงนันทพร  สิงทองหอม
4. เด็กหญิงปวิณ์ธิดา  สารใจ
5. เด็กหญิงภิญญดา  สะท้านบัว
6. เด็กหญิงสุธิตา   อุ่นคำปา
 
1. นางประพิณ  ปิยาพันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  ณ น่าน
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 29 โรงเรียนสา 1. นางสาวกรรณิการ์  ฟูสี
2. นางสาวกัญธิกา  วิละขันคำ
3. นางสาวพัชราภรณ์  บุญนำ
4. นางสาวพิมพ์ชนก  มินทะนา
5. นางสาววิลัยวรรณ  บุญนำ
6. นางสาวสุธี  กาวีจันทร์
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
3. นายศุภณัฐ  ไชยศิลป์
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 32 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อดทน
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  น้อยนวน
3. เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์กันตา
 
1. นางชนิดา  สวนสาร
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง 33 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นายธนวรรฒ  ขันทะ
2. นางสาวปรียาภรณ์  จันต๊ะหลัก
3. นางสาวพิจิตรา  ปินทิพย์
 
1. นายเอนก  บุญชูภักดิ์
2. นายเอกชัย  พรมเทพ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 41 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภัทร   ขันอุดทา
2. เด็กชายภูริพัฒน์  เสนวงค์
3. เด็กชายศิริพงษ์  ฝายจันทึก
 
1. นายสถิตย์  นันทะน้อย
2. นางจุฑามณี  ทะขัติ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวจิราพร  ใหม่วงค์
2. นายสิรธีร์  คำจุ่น
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  มูลธิจันทร์
 
1. นายอนันต์  เทพอาจ
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพัชรพร  จันต๊ะกูล
2. เด็กหญิงมุทิตา  เสนใส
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ชุ่มวงค์
 
1. นางวิชชุตา  พานิชอิน
2. นางสาวดุลยา  บุพันธ์
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 21 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวมธุรส  บุญตา
2. นางสาวรัฐนันท์  ทะริยะ
3. นางสาววัชรินทร์  สมรส
 
1. นางปราณี  อินวาทย์
2. นางจุฬาวรรธน์   สะสม
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 76 เงิน 38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงดวงชีวัลย์  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงศรีศุกร์  เพชรรัตน์พันธุ์
3. เด็กหญิงศิริอร  อินต๊ะเม้า
 
1. นางสาวดาริณี  ตระกูลทอง
2. นางสาวศันสนีย์  ประชากรณ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.4 ทอง 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวญวิษฐา  แก้วแดง
2. นางสาวณัฐธิดา  เสารางทอย
3. นางสาวแก้วตา  ฐิติวณิชยา
 
1. นางสาวดาริณี  ตระกูลทอง
2. นางสาวศันสนีย์  ประชากรณ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 78.92 เงิน 35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงฉันทนา  ทรงตระกูลวงศ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  เกษมวัฒน์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  แสนโซ้ง
 
1. นางรัญจวน  เตชะบูรณ์
2. นางสาวดาริณี  ตระกูลทอง
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90.42 ทอง 18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวพิสินี  ศิริคาม
2. นางสาววิไลภรณ์  ศิริคาม
3. นางสาวสุตาภัทร  ต๊ะมุ้ง
 
1. นางสาวดาริณี  ตระกูลทอง
2. นางสาวศันสนีย์  ประชากรณ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวพรวนัช  วินโรจน์
2. นางสาวรวิสรา  เสนนันตา
3. นางสาวสายธาร  อินต๊ะเพ็ชร
 
1. นางสาวมาลัยพร  จันต๊ะ
2. นางนฤมล  มารัตน์
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นางสาวจุฑารัตน์  เซ็นน้อย
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 8 โรงเรียนสา 1. เด็กชายกิตติยุทธ  หมื่นไชยะ
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงพงศ์สุภา  วิชาดี
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายจตุรวัฒน์  สารสร้อย
2. เด็กชายศิวกร  รักเสน
3. เด็กชายอัครพนธ์  ผาบสละ
 
1. นายศุภฉันท์  ธนะปัด
2. นางสาวมยุรา  มะราช
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายสราวุธ  โพธิขาว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.66 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงวาสนา  ก๋าต๊ะ
 
1. นางกัลยาณี  ด้วงสุวรรณ์
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนสา 1. เด็กชายกิตตินันท์   ทะนันไชย
 
1. นางมาลี  ไชยยศ
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 9 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงสุนันทา  ต๊ะใจ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 21 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงปฑิตา  ก้อนใหม่
 
1. นางสุประภา  ทิเกียง
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงพงศ์สุภา  วิชาดี
 
1. นางสุประภา  ทิเกียง
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80.66 ทอง 9 โรงเรียนสา 1. นายกษิดิ์เดช  ชนะพิศ
 
1. นางสุประภา  ทิเกียง
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนสา 1. นายจิตตกร  จิตรัตน์
 
1. นางสุประภา  ทิเกียง
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นายฐานันดร  หมื่นจินะ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  แสนเฮ้อ
 
1. นางภิรญา  สอนศิริ
2. นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 4 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กชายธิติวุฒิ  คำแปลงตัน
2. เด็กชายพยุงทรัพย์  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวบุศราภรณ์  สมบุญ
2. นางสาวนันทิยา  เขื่อนเมือง