สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70.8 เงิน 30 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภกานต์  คำแสง
 
1. นางสาวรัญชนา  มีบุญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 21 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาววรรณภา  จันทร
 
1. นางมณทิรา  จำรูญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัสยา  สุทธิแสน
 
1. นางณัฐกา  คำวัง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวอลีนา  ณ ชน
 
1. นางภูริตา  ใบยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ธรรมลังกา
 
1. นางสุธีร์  โคตรภักดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 15 โรงเรียนปัว 1. นางสาวสุดารัตน์  บุญอนันท์กุล
 
1. นางบุษบา  จันทร์สุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิชญา  เขยตุ้ย
 
1. นางชนกนันท์  คำจิตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 34 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  ทะนิต๊ะ
 
1. นางอุรา  ปิงยศ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62.83 ทองแดง 30 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงวรัญญา   ระลึก
2. เด็กหญิงสุพิชชา   อินทนนท์
3. เด็กหญิงอรณิชา   ใหม่ยะ
 
1. นางเพ็ญพิชชา  ตันกุระ
2. นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวขวัญชีวา  อาชาบุญญาวิศิษฏ์
2. นางสาวพัชรินทร์   ศิลป์ท้าว
3. นางสาววนิดา  อาชาบุญญาวิศิษฏ์
 
1. นางเพ็ญพิชชา  ตันกุระ
2. นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 25 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   คงเลิศพานิช
2. เด็กหญิงณัทพิชญา  เสือเพ็ชร
 
1. นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์
2. นางเพ็ญพิชชา  ตันกุระ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวชลฐิญาภรณ์   การินทร์
2. นางสาวทิรารักษ์   อินต๊ะเม้า
 
1. นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์
2. นางเพ็ญพิชชา  ตันกุระ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 73.48 เงิน 24 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงพิชยดา  ศิริ
2. เด็กหญิงรัศมิณัน  จันต๊ะวงศ์
 
1. นางอนงค์ลักษณ์  มโนวงค์
2. นางประพิมพร  แสนทวีสุข
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวเขมอัปสร  นาคสุกดี
 
1. นางอนงค์ลักษณ์  มโนวงค์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 21 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายวชิราวุธ  สุนทร
 
1. นางพรณภา  ต้าวใจ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายเมธพนธ์  จินะแปง
 
1. นางรุจิเรข  บุญมาปะ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70.8 เงิน 18 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ล้านมา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  หนอท้าว
3. นายภูวนาถ  มีบุญ
 
1. นางสุดธาวรรณ  เกษประทุม
2. นางสาวศิริพร  สลีอ่อน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวธนัชชา  ไชยช่อฟ้า
2. นางสาวธนิตา  ตุ้ยสาร
3. นางสาวนฤพร  จิตตารมย์
 
1. นายกันตพงษ์  หมั่นดี
2. นางวณัทสนันท์  คงตาล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 18 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงชมพูนุท  วงค์สวัสดิ์
2. นางสาวญาณินท์  อินสองใจ
3. นางสาวฐิตาภรณ์  เนตรทิพย์
 
1. นายธีรวัฒน์  ต๊ะแก้ว
2. นางสาวมัลติกา  ยะแสง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 5 โรงเรียนปัว 1. นายชาณกานต์  พันธ์ชน
2. นางสาวณัฐชา  ปดิฐพร
3. นางสาวพัชราภรณ์  เกษศรี
 
1. นายศราวุฒิ  สุริยะพรหม
2. นางสุจิวรรณ  ศิริคำวงศ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัชพรรณ  ธนะขว้าง
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  กันศร
 
1. นางกาญจนา  เสนนันตา
2. นายนพวิศว์  พลทิพย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82.5 ทอง 8 โรงเรียนปัว 1. นายชนาธิป  สุทธหลวง
2. นางสาวธนัชพร  สารเทพ
 
1. นายศราวุฒิ  สุริยะพรหม
2. นางสาวกาญจนา  มโนขัติยะ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  มีเล้
 
1. นางสุจิน  เปี่ยมอริยธน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายรัชฎา  ทาชมภู
 
1. นางศุภลักษณ์  ก้อนใหม่
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92.26 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำเมือง
2. นายวุฒิชัย  ธรรมลังกา
 
1. นางนวพร   ฆ้องเดช
2. นางแสงเทียน  อินต๊ะแสน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 64.51 ทองแดง 18 โรงเรียนปัว 1. นายณัฐยศ  วรรณภพ
 
1. นางภัทราภรณ์  เลขะวิพัฒน์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายสหธร  ยะใหม่วงศ์
 
1. นางพุทธธิดา  ไชยยงค์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  เดชะ
 
1. นางพุทธธิดา  ไชยยงค์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 22 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายคณิศร  ถานะวุฒิพงศ์
2. นางสาวปิยธิดา  กิตติยังกุล
3. เด็กชายอัครวิชญ์  อุตรชน
 
1. นางกนกพร  ประทุมแก้ว
2. นางมยุรา  ปัญญาวงค์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 10 โรงเรียนปัว 1. นางสาวรจนา  แสนคำแพ
2. นางสาววรัญญา  แสนทรงสิริ
3. นายเขตแดน  ปัญญาเดช
 
1. นายอภิรัตน์  เชียงหนุ้น
2. นางลัดดา  มหานิล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงนันท์ลพรรธก์  จันต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงภควดี  วงศ์ยังประเสร็ฐ
3. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ปัญญาภู
 
1. นายรัชชานนท์  เทพอาจ
2. นางสาวพัชรินทร์  สมบัติ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.2 เงิน 24 โรงเรียนปัว 1. นายกรพิสุทธิ์  กันทเสน
2. นายดุลญฤทธิ์  สุระปัญญา
3. นางสาวปรีชญา  แสนแสน
 
1. นางสุพรรษา  เขื่อนธะนะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 27 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงประกายดาว  ทิวานันท์
2. เด็กหญิงศิริพร  แสนคำแพ
3. เด็กหญิงอัญวีณ์  ธีระสุรีภัสร์
 
1. นางกัณฐมณี  สมมุติ
2. นายปักธงชัย  สวาทดิ์วงค์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 40 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายกฤษฎากรณ์  ยาวุธ
2. นายจตุรงค์  สมรรถวัฒน์
3. นายจิรพงษ์  กำเนิดมงคล
 
1. นายศิลป์ชัย  จิตตรง
2. นางมลฤดี  เตชะตา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงธนภร  หล่อวัฒนา
2. เด็กหญิงปวีณา  จิตอารี
3. เด็กหญิงสุชานันท์  คดง้วน
 
1. นางอรณี  ผาแก้ว
2. นางสาวพัชรินทร์   สมบัติ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายจิรพงศ์  ตันกาบ
2. นายนันทวัฒชัย  จันทะสุรินทร์
3. นางสาววันสิริภรณ์  ศาลาคาม
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ผลรินทร์
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 31 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายพีรณัฐ  วังแสง
2. เด็กชายพีรพล  ยะปัน
 
1. นางสมร   พิมพ์มาศ
2. นางมลฤดี  เตชะตา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นายณัฐวุฒิ  แสนรินทร์
2. นายอภิวัฒน์  ถำวาปี
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  บริคุต
2. นายวีระชาติ  บุญเทพ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 50.61 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายชนะชัย  ชะเต
2. เด็กชายปรีชานนท์  ขระสุ
 
1. นางศรีไพ  จิตอารี
2. นางสาวกฤติยา  มณีกาศ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.29 ทองแดง 37 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายณัฐนันท์  ผึ่งฉาย
2. เด็กชายธาวิน  เสียงกอง
 
1. นายวิรัช  รุ่งโรจน์
2. นายมานพ  ตันติกตัญญุ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนปัว 1. นายชาตรี  วราคมเดชา
2. นายพรพิพัฒน์  พันธ์ปัญญา
3. นายมนเทียน  สุขประเสริฐ
 
1. นายอนุรักษ์  เมฆแสน
2. นายวิจารย์  จิณะเสน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 35 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกัญชพร  ลือยศ
2. เด็กหญิงณฐิตา  วุฒิไชย
3. เด็กหญิงปภาวิน  พันชน
4. เด็กหญิงปราณปริยา  ปะเกียน
5. เด็กหญิงสุตภาวี  ฮั่นตระกูล
 
1. นางวิรัชนก  จันทร์เรีย
2. นางเตือนใจ  ประกอบเที่ยง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 20 โรงเรียนปัว 1. นางสาวจีรภิญญา  วงศา
2. นางสาวฐิรยา  อุดมวงษ์
3. นางสาวนพมาศ  เทพอินทร์
4. นางสาววนัสนันท์  กันธุระ
5. นางสาวสุธินี  สีแดง
 
1. นางเตือนใจ  ประกอบเที่ยง
2. นางวิรัชนก  จันทร์เรีย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 41 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์กมล  บัวอิ่น
2. เด็กหญิงฐนิชา  หรั่งสาคร
3. เด็กหญิงนรีกานต์  ฝายนันทะ
4. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  คำแสน
5. เด็กหญิงภัทรสุดา  อุทธิยา
 
1. นางมัธณา  จินะแปง
2. นางสาวพัชราภรณ์  จันปันเมือง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 14 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวธมนวรรณ  จันต๊ะยอด
2. นางสาวมิจิรา  สุปัน
3. นางสาววิสสุตา  คำแสน
4. นางสาวศิวพร  ศิริ
5. นางสาวโสภิดา  แก้วทิตย์
 
1. นางมัธณา  จินะแปง
2. นางสาวพัชราภรณ์  จันปันเมือง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  อินไชย
2. นางสาวจตุพร  ศรีโสภา
3. นายภานุพงษ์  เทพอาจ
4. เด็กหญิงยมลพร  ธรรมลังกา
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  ภักดีนอก
 
1. นายอัศวิน  กลับมา
2. นางสาวนริศรา  คำหว่าง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายชนวีร์  เทพจันตา
2. นายฐิติพงษ์  อินทะรังษี
3. นายปรวรรตน์  แสนใหญ่
4. นางสาวรุ่งทิวา  ตามัย
5. นางสาวศุภิสรา  ตันกาบ
 
1. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
2. นางเยาวเรศ  รัตนะ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.4 ทอง 9 โรงเรียนปัว 1. นายกฤตยช  แก้วหลวง
2. นายจิรายุทธ  เทพทิพย์
3. นายชาญชัย  ไชยโย
4. นางสาวญาณิศา  ตรีพุทธ
5. เด็กชายณนนท์  สุทธหลวง
6. นายธนากร  พรมรักษ์
7. เด็กหญิงธาราทิพย์  จารุศิลากุล
8. นายน่านนที  เพชรรัตน์
9. เด็กหญิงปพิชญา  ไชยศิลป์
10. นายปรัญชัย  กะรัตน์
11. นายปาณชัย  ยาปัน
12. นายพลวัต  เชี่ยวสุวรรณ
13. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุทธนะ
14. นางสาวมณฑิตา  ภิญโญยิ่ง
15. นายลัทธพล  สุทำแปง
16. เด็กหญิงศศิศรา   อรินทร์
17. นางสาวศุภากร  ไชยมงคล
18. นางสาวหัทยา  สิงห์คำ
19. นายเปรมเมษา  รัตนะประภา
20. นายเมธายุตม์  ยั่งยืน
 
1. นายเทพทัต  ไชยศิลป์
2. นางวจีพรรณ  บัณฑิต
3. นางเตือนใจ  ประกอบเที่ยง
4. นางวิรัชนก  จันทร์เรีย
5. นางสาวมณทการณ์  เนตรทิพย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 16 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ยากอง
 
1. นางสุจิตรา  ศรีเครือมา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 31 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกมลรัตน์  หาญต๊ะ
 
1. นายบุตราลักษณ์  สืบบุตร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง 42 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงภีรณัฐ  วัชรางกูร
2. เด็กชายยศพล  นิมิตร
 
1. นางสาวบัวถิน  เตชนันท์
2. นางสาวเจนจิรา  กุณะ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.4 ทอง 34 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นายพิภพ  มังคละ
2. นางสาวอนุธิดา  ปิงเมือง
 
1. นางรัชนียา  จันต๊ะยอด
2. นายวัชระ  ปายสาร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนปัว 1. นางสาวชฎาพร  แซ้ม้า
2. นางสาวธนัญญา  วังแสง
3. นางสาวพินท์สุดา  ชาวส้าน
4. นางสาวพีระดา  โวทาน
5. นางสาววิภาพรรณ  ศิริคาม
6. นางสาวหทัยรัตน์  ลือยศ
7. นางสาวอาพัทชา  ตนภู
8. นางสาวอารีญา  คำยัน
9. นางสาวเบญญาภา  ถาวรชาติ
10. นางสาวเปมิกา  คงอยู่
 
1. นางดวงใจ  เนตรทิพย์
2. นายวิรัตน์  คุณสิทธิ์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.5 ทอง 15 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวจันทรวดี  ยั่งยืนทวี
2. นางสาวชนิภา  แซ่โซ้ง
3. นางสาวนลินทิพย์  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงนันทิชา  คงธนาวัฒน์
5. นางสาวบวรรัตน์  พงศ์ยังประเสริฐ
6. นางสาวบุษบา  ย่านสากล
7. นางสาวมณีรัตน์  กิตติชนะกุล
8. นางสาวรัตนาวลี  เฟื่องฟูกิจการ
9. นางสาววิยะดา  กิตตินันทวัฒน์
10. นางสาวเต็มสิริ  แซ่ท้าว
 
1. นายเศกสันต์  สุทธหลวง
2. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 37 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจาฏุพัจน์  ใบยา
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ทำงาม
 
1. นายเกษมศักดิ์  ปุกคาม
2. นายศิริชัย  เสารางทอย
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74.5 เงิน 31 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวกรพันธ์   เขื่อนเมือง
2. นางสาวจริญญา   ขาเหล็ก
 
1. นายสุเนตร  สุยะ
2. นายสาคร  ไชยมงคล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงอภิญญา  แสนศรีเชาว์พันธ์
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวนิชา  มหัทธนกิตติภัค
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงศุภาพร  เสรีนวกุล
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวเสาวลักษณ์  คีรีธีรกุล
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายจิราวุฒิ  วัฒนะ
 
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 31 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาววรยา  แซ่ซ้ง
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงบุศยา  แซ่ท้าว
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 31 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวหทัยรัตน์  สลีอ่อน
 
1. นางจินดา  ยังศิริ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สาลี
2. เด็กหญิงนวลพรรณ  คำรังษี
 
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
2. นางสาวอนงลักษณ์  ปันแก้ว
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงนภัสสร  พนมพิบูล
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 33 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายจิรเวช  แซ่จ๊ะ
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายกรวิทย์  ไชยทิพย์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เตชนันท์
3. เด็กชายสมภพ  บรรลือ
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
2. นางสาวสุดารัตน์  ทุ่งพรวณ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองแงง 1. นายชนะภูมิ  จันพฤกษ์
2. นายยุทธศิลป์  ธัญญะ
3. นางสาวใบเฟิร์น  ปงลังกา
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
2. นางยุวรีย์  ใจการณ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กชายโยธิน  ทศรักษา
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัชชา  เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  ศิริคุณนาสกุล
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา  ปวงคำ
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 70 เงิน 15 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวสุวรรณี  ยืนยงกุล
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 8 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวศุภานิช  บูรณีพิบูล
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 25 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีประสิทธิ์
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวปิยะณัฐ  สุทธะ
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุรุพินท์  ปาละ
2. เด็กชายฟิสิกส์  หลวงทะ
3. เด็กชายภาคภูมิ  สิงห์ไชย
4. เด็กชายสุทธิพงศ์  คำแสง
5. เด็กชายเมธาสิทธิ์  มุขเพชร
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
2. นายนิยมศิลป์  สุนทร
3. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวชรินรัตน์  แหวนหลวง
2. นายณัฐวุฒิ  ตนะทิพย์
3. นายธินาธิป  หอมดอก
4. นายบูรณศักดิ์  ปะทิ
5. นายภานุพงศ์  โลราช
6. นายสุวสันต์  วงศ์สาร
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
2. นายนิยมศิลป์  สุนทร
3. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 35 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายทิฐินันท์  ยะแสง
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 28 โรงเรียนปัว 1. นายสรชัช  ธิจันทร์
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.25 ทอง 38 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  สุทธหลวง
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 7 โรงเรียนปัว 1. นางสาวภัทรวดี  สุมทุม
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายวิษธร  สุรินทร์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 33 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายอธิวัฒน์  คำวัง
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.3 เงิน 23 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงญดาพร  เขื่อนแก้ว
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 22 โรงเรียนปัว 1. นางสาวอรุณิชา  ชราชิต
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 25 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายศุภวิชณ์  ปัญญาดี
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายณัฐพล  หนักแน่น
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.66 เงิน 35 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงดาเรศ  เพชรภา
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 30 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาววรินดา  นาสมบูรณ์
 
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายวิษธร  สุรินทร์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.75 ทอง 21 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นายชาญณรงค์  ใจคำปัน
 
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงวลีพร  หนองหงอก
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.1 เงิน 30 โรงเรียนปัว 1. นางสาววรัญญา  เงินทอง
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.6 เงิน 26 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจิตรานุช  จิตรประเสริฐ
2. นางสาวดรุณี  กองทอง
3. นางสาวนันท์นภัส  ลำน้อย
4. นายปฎิภาณ  โลราช
5. นายพัชรพล  ภิรัญคำ
6. นางสาวรัตนากร  ทิพย์คำ
7. นายอนลฤทธิ์  สุรีย์รักษ์
8. นายไชยวัฒน์  แปงใจ
 
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 14 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิตา  ใหม่คำ
2. เด็กหญิงฐิตาพร  ใหม่คำ
3. เด็กหญิงธนาวดี  ศักดิ์สิรพันธุ์
4. เด็กหญิงลักษมี  โสล้อมค้อ
5. เด็กหญิงวริศรา  สุปินะ
6. เด็กหญิงสิรินญา  ทานันท์
7. เด็กหญิงเปรมมนัสญา  สุริพล
8. เด็กหญิงแจ่มจรัส  ม่วงเรือง
 
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.3 ทอง 22 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกัญชลิกา  สุนทร
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ภาพติ๊บ
3. นางสาวชรินรัตน์  สุปินะ
4. นางสาวชวัลรัตน์  กุศลส่ง
5. นางสาวธิดารัฐ  แสนทนะ
6. นางสาวปทิตตา  ไชยปรุง
7. นางสาววรนุช  ธรรมศิริ
8. นางสาววัสสิยา  ชาวน่าน
 
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 4 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กชายฉัตรมงคล  มีแสงนิล
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ก่อเกิด
3. เด็กชายนันทภัทร  ยะปัญญา
4. เด็กหญิงนิชนันท์  แปงอุด
5. เด็กหญิงพรพรรณ  พันธ์เวช
6. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุทธการ
7. เด็กชายภูมิพันธ์   จันทร์งาม
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  จักรนา
9. เด็กหญิงรุจิรดา  แก้วฤทธิ์
10. เด็กชายศักรินทร์  ศิลาอ่อน
11. เด็กชายสรัณรักษ์  วังแสง
12. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชูชื่นกลิ่น
13. เด็กหญิงสุนิษา  จันทร์รอน
14. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีสถาน
15. เด็กหญิงอติกานต์  ซอระสี
16. เด็กชายโอชิษฐ์  ยาวิไชย
 
1. นายจรัส  ลำทา
2. นายวัชระ  ยะปัญญา
3. นายสถาพร  จันต๊ะยอด
4. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์
5. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.1 ทอง 10 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวจุฬาภรณ์  เกียรติมีแสง
2. นางสาวณัฐณิชา  ศาลาคาม
3. นางสาวณัฐวิภา  วันต๊ะ
4. นางสาวธมนวรรณ  ใจเต็ม
5. นางสาวพลอยชมพู  คำชั่ง
6. นางสาวพัชรี  ศรเตโช
7. นางสาวยุพารัตน์  เกลี้ยงสี
8. นางสาวยุวรี  แปงคำใส
9. นางสาวรสริน  กิติยศ
10. นางสาวสมฤดี  สิทธิยศ
11. นางสาวสุกัญญา  เทพจันตา
12. นางสาวสุพิชญา  คำรังษี
13. นางสาวสุวาริน  อินต๊ะนาม
14. นางสาวอาทิตยา  สมศักดิ์
15. นางสาวอารียา  คำแปงใส
16. นางสาวอิสริยา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสมร  คัญใหญ่
2. นายสรธร  คำรังษี
3. นางสาวมาลินี  คำรังษี
4. นางสาวอารีรัตน์  สุทธิ
5. นางสาวอนุสรา  ทาเกิด
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายกันตินันท์  พนะสัน
2. เด็กชายจิราพัชร  ไชยกันทะ
3. นางสาวลลิตา  กิตติชนะกุล
4. นายวรศิลป์  มูลคำ
5. นางสาวสิรินดา  นอห้วยแก้ว
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
2. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.75 ทอง 8 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายอภิชาต  กำเนิดมงคล
2. นายอากิระ  ฝีปากเพราะ
 
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
2. นายเอกภักดิ์  แสงสุข
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 20 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงสิริกร  ศศิวัจน์ไพสิฐ
 
1. นางสาวเครือศรี  กันฟัน
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 19 โรงเรียนปัว 1. นายสนธภัทร  ทีฆาวงค์
 
1. นายสวัสดิ์  วิวัฒน์วรชาติ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 34 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงนงนภัส  สุขสถาน
 
1. นางเล็ก  จันทร์ผง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 21 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายณัฐพล  หนักแน่น
 
1. นางศิริพร  แก้วสุวรรณสกุล
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69 ทองแดง 19 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายนภัทร  สุฤทธิ์
 
1. นางสาวอริสลา  สุวรรณ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58.16 เข้าร่วม 27 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกชกร  ยาปัน
 
1. นางอรพรรณ  พึ่งวสิษฐ์ธร
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 21 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญา  สุทธิแสน
2. เด็กหญิงชมรัก  รวมสุข
3. นางสาวนลินทิพย์  บุญงอก
4. นายพงศกร  บางทราย
5. นางสาวสิริยากร  มุขเพ็ชร
 
1. นางสาวปวีณา  พรหมรักษ์
2. นางนันทิชา  พรมอ้น
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 16 โรงเรียนปัว 1. นายกิตติภพ  จากอง
2. นางสาวนนทิชา  วีรวงค์
3. นางสาวพลอยชมพู  ดอกแก้ว
4. นายศุภกิจ  ไชยตัน
5. นางสาวเบญญาภา  นาราศิริฤกษ์
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม
2. นางสาวพิมพิสุทธิ์  ภัทระวิจิตร
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.16 ทอง 11 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงจีระนันท์  กุลนิวาต
2. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่ท้าว
 
1. นายสุพจน์  คุณวีระนันท์
2. นางสาวมาลินี  คำรังษี
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวตติยา  ชราชิต
2. นายสุรธัญ  ไชยเสน
 
1. นางสาวนภาพร  ทนะขว้าง
2. MissLin  Jiaxue
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกุณฑลี  ใจกลม
2. นางสาวพลอยไพริน  นิลพลอย
 
1. Mr.Makoto  Ikegami
2. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85.5 ทอง 15 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวเรณุกา  แซ่เฮ้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์  คงไว
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายอัครชัย  สุทธหลวง
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.6 ทอง 10 โรงเรียนปัว 1. นางสาวปัทมวรรณ  ปัญญาภู
2. นายภาณุพันธ์  กันทะพะเยา
3. นางสาวยลดา  เตชนันท์
4. นายรัฐธรรมนูญ  จารุภคพร
5. นายวสันต์  เทพกอม
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
2. MissZhu  Songmiao
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.33 ทอง 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวปอรรัตน์  ใจชัย
2. นายปิยะภูมิ  ไชยวงค์
3. นางสาวศศธร  บัวอิ่น
4. นายศศิพงษ์  อินก๋อง
5. นายศิวกร  กองวารี
 
1. นางสาวจินตนา  อำขำ
2. MissWatanabe  Ikumi
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นางสาวนภัสสสร  กันยะ
2. นางสาวพิมพ์นภา  ยังศิริ
 
1. นางสาวศรัญญา  ใจคำ
2. นางสาวฐิตินันท์  เตชะนันท์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกุลนาถ  กระสี
2. นางสาวณัชชา  หาญยุทธ
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
2. Mr.Seiya   Nagashima
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงมาริสา  มีบุญ
2. เด็กหญิงศุภิศรา  เทพอินทร์
 
1. นางเนาวรัตน์  คำเวียง
2. นางเนาวรัตน์  คำเวียง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นายอัมรินทร์  พรมมา
 
1. นางเนาวรัตน์  คำเวียง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.88 ทอง 33 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจิดาภา  คำภีระ
2. เด็กชายนันทนัช  ธงหิมะ
3. เด็กชายนิรวิทย์  ทองสุข
4. เด็กชายพงศธร  แซ่ท้าว
5. เด็กชายพีรณัฐ  สนนา
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  ปุกคาม
7. เด็กชายวธัญญู  ก้อนสีลา
8. เด็กชายศุพศิน   ยะแสง
 
1. นายศิริชัย  เสารางทอย
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำแสน
3. นายกมล  สุทธาวาส
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.93 ทอง 13 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ไชยปรุง
2. นายนพดล  เตชนันท์
3. นายวรวิทย์  สุขพัฒนกิจ
4. นายวรัญชิต  บุญประดิษฐ์
5. นายวุฒิพงษ์  ไชยป้อ
6. นายสุรพงษ์  ใจปิง
 
1. นายไสว  สุทธไชย
2. นายชลายุทธ  วิเศษกาศ
3. นายวันชัย  พูลทรัพย์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74 เงิน 34 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกรกนก  เจริญสุข
2. นายธงชัย  คำรังษี
3. นายธนกฤต  มีบุญ
4. นายธนโชติ  คำยา
5. นายนันทกร  จิตตรง
6. นางสาวนันทฉัตร  ละขะไพ
7. นายปัญญา  ก๋าคำ
8. นางสาวมนัญญา  บุญกระโทก
9. นางสาวศศิกานต์  โนจิตร
10. นางสาวสุนิสา  ไชยศิลป์
 
1. นายสมชาย  เขื่อนธะนะ
2. นายวิรัตน์  คุณสิทธิ์
3. นายชัยยศ  จงจิตร
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 30 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  คันถี
2. เด็กหญิงนฤภร  เพตะกร
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  วงษา
4. เด็กหญิงวาสนา  ทวีทรัพย์
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญเกิด
 
1. นางวัจนา  ชัยรักษา
2. นางจิราภา  อินสองใจ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 64.9 ทองแดง 32 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวชลธิชา  อินปา
2. นางสาวนิรดา  ยอดออน
3. นางสาวบุลพร  แซ่ซ้อง
4. นายสิริศักดิ์  ศิลป์ท้าว
5. นายเดชา  แซ่ท้าว
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
2. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไชยปรุง
2. เด็กหญิงพรนภัส  จิณะกับ
3. เด็กชายอาชัญ  นันตา
 
1. นางณัฐกา  คำวัง
2. นางวัชราพรรณ  วิเศษกาศ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76.8 เงิน 6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกัลยรัตน์  กองบุญเรือง
2. นางสาวณิชนันท์  อุตรชน
3. นางสาวปาริชาติ  ทรงอภวัฒน์กุล
 
1. นางอนงค์ลักษณ์  มโนวงค์
2. นางบุษบา  จันทร์สุข
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำแสน
2. เด็กชายสันติราษฎร์  นนทจักร
3. เด็กหญิงสิริวิมล  น้อยมนตรี
 
1. นางนฤมล  สมมิตร
2. นางสาวรชนิศ  อุดอ้าย
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.4 ทอง 5 โรงเรียนปัว 1. นางสาวทิพนารี  อุตรชน
2. นายบุญรักษ์  นุ่มสุวรรณ
3. นางสาวยุพารัตน์  ตันกุระ
 
1. นางนฤมล  สมมิตร
2. นางสาวรชนิศ  อุดอ้าย
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 22 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปันชู
2. เด็กหญิงวรรณิดา  ยะสุข
 
1. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
2. นายภคพล  วัฒนะ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายฌานวัฒน์  ธรรมสอน
2. นายฐิติศักดิ์  สายแก้ว
 
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางบุญยดา  สุยะหมุด
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 7 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นายภราดร  วงศ์หมื่นเนตร
2. นายยศพัฒน์  คำแสน
 
1. นายสุพจน์  สุทธิแสน
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงจิดาภา  หล่อวัฒนา
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  วังสาร
 
1. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
2. นายภคพล  วัฒนะ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 33 โรงเรียนปัว 1. นางสาวปดิวรดา  เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวศุภาพิชญ์  จิณะ
 
1. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
2. นายภคพล  วัฒนะ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายภูริณัฐ  สายแปง
2. เด็กหญิงสหทัย  สายแปง
 
1. นางกานต์พิชชา  เจียมรุ่งรักษา
2. นางสาวสุธิดา  ยาปัน
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงคนึงกานต์    ปุกคาม
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์   ศิริมงคล
 
1. นางสาวยุวดี  ชุรี
2. นายอภิชัย  แสนใหญ่
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงวริศรา  แสงประเสริฐ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนย่าง
 
1. นายสมโภชน์  หอมดอก
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายภัทรพล  แซ่เติน
2. นายเจริญชัย  แสงประเสริฐ
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นายธีรนัย  วงค์เหมอะ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 73.5 เงิน 8 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกัลยรัตน์  เรือนปัน
2. นางสาวมุกตาภา  เสมอใจ
 
1. นายดำรงค์  คันธะเรศย์
2. นายภคพล  วัฒนะ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายคณิติน  แสนกัน
2. นายชาญชัย  ไชยสลี
 
1. นายศราวุธ  ธรรมวงศ์
2. นางปริศนา  ยาวิไชย
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงวรางรัตน์  จิตอารี
2. เด็กหญิงสุธัญญา  ไชยและ
3. เด็กหญิงสุภาภร  แปงคำใส
 
1. นายเอกชัย  พนะสันต์
2. นางสาวจารินี  มนตรี
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวลดาพร  คำพับ
2. นางสาวอรอนงค์  ส่องสี
3. นายเอกรัตน์  ศรีวรรณ์
 
1. นายเอกชัย  พนะสันต์
2. นางสาวจารินี  มนตรี
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวนันทัชพร  สถลัชธรรม
2. นายปิยวัฒน์  อินทำ
 
1. นายธราภพ  ยานการ
2. นายอำนาจ  จิตอารี
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายภูวรินทร์  ดวงแก้ว
2. เด็กชายวรท  เรศมณเฑียร
3. เด็กชายเสกข์ศิลป์  อินทะยศ
 
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางบุญยดา  สุยะหมุด
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศิริรัตน์
2. นางสาวปิยดา  ชาวเทิง
3. นางสาวสุธางศ์ุรัตน์  ใจบุญดี
 
1. นางกรชนก  ศิริรัตน์
2. นายชนษร  ศิริรัตน์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายณัฐพล  สุทธหลวง
2. นายวายุภักต์  ทนะขว้าง
3. นายสุวิจักษณ์  คำหว่าง
 
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางบุญยดา  สุยะหมุด
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนเมืองแงง 1. นายกิตติวุธ  อุดอ้าย
2. นางสาวพรนภา  อินสองใจ
3. นางสาววรยา  วังสาร
 
1. นางกรชนก  ศิริรัตน์
2. นายชนษร  ศิริรัตน์
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกิตติพงศ์  วิหก
2. เด็กชายณัชนนท์  ทนุ
3. เด็กชายรัชชานนท์  ขอดเตชะ
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นายเดชา  จันทร์ผง
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนเมืองแงง 1. นายประพันธ์  เมฆแสน
2. นายศิริชัย  เตชนันท์
3. นายสิทธิชัย  เต็มอุ่น
 
1. นางกรชนก  ศิริรัตน์
2. นายชนษร  ศิริรัตน์
 
152 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงณภัทร  สารถ้อย
2. เด็กชายณัฐพัฒน์  อิ่นมีกุล
3. เด็กหญิงอันนา  ยามะณี
 
1. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
2. นายภคพล  วัฒนะ
 
153 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 73 เงิน 17 โรงเรียนปัว 1. นางสาวจุรีรัตน์  สิงห์ธนะ
2. นางสาวณัฐธภรณ์  ใจสว่าง
3. นายธรรมนูญ  ยั่งยืนทวี
 
1. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
2. นายภคพล  วัฒนะ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายชัยยานัน  แก้วเทพ
2. นายภูริณัฐ  คะเชนมาตย์
3. นายอภิรักษ์  สารธิ
 
1. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
2. นายณัฐพล  มุณีนันทวัฒน์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง 14 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นายณัฐภูมิ  น้ำตอง
2. นายปฏิวัติ    โยเฮือง
3. นายอดุลวิทย์   เสารางทอย
 
1. นายประดิษฐ์  หาญยุทธ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดีวรรณา
2. เด็กชายวัชรพล  หอมดอก
3. เด็กหญิงวิจิตรา  รกไพร
 
1. นางสุวรรณี  อุตมะ
2. นางสาวชนัญชิดา  อุปจักร์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 15 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวชนัญชิดา  ดานเรือง
2. นายณัฐวุฒิ  เมืองเล็น
3. นางสาวสุพิชญา  คำยันต์
 
1. นายอำนาจ  จิตอารี
2. นายพิศุทธ์  รัตนวงศ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกรพิณ  แซ่เต็น
2. เด็กหญิงปาริดา  รางแดง
3. เด็กชายพงศ์วรินทร์  สาระไชย
4. เด็กหญิงวิภาวี  เนตรทิพย์
5. เด็กหญิงสุธีมา  ทรงอภิวัฒน์กุล
6. เด็กหญิงแพรวา  แสนนิทา
 
1. นางสาวอารี  เสาศิริ
2. นางกุลวรรณ  จันทร์เพ็ง
3. พระพงษ์พัฒน์   ใจปิง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัว 1. นายณัฐวัฒน์  เนตรทิพย์
2. นางสาวธนัชชา  สุวรรณประชา
3. นางสาวปัณชญา  อุตรชน
4. นางสาวมณีรัตน์  ปามะ
5. นางสาวสาธิตา  โนพวน
6. นายเนติพงษ์  ขระสุ
 
1. นางสาวอารี  เสาศิริ
2. นางสาวกนกพร  แซ่ปัง
3. พระพงษ์พัฒน์   ใจปิง
 
160 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจิตตรา  สงคราม
2. นายนัทธ์พสิษฐ์  วงค์ม่าน
3. นางสาวไปรยา  สุวรรณศิลา
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
2. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกนกวรรณ  เขียวปัญญา
2. นางสาวคุณิตา  ทองศิริ
3. นางสาวจิราภารณ์  ปั๋นแก้ว
 
1. นางกุลวรรณ  จันทร์เพ็ง
2. นางสาวสริตา  ไชยเกิด
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายกฤษฎา  โพธิติขำ
2. นายณัฐนนท์  หน่อปัน
3. นายธนกฤต  กลัดคำ
 
1. นายบรรเจิด  คำชนะ
2. นายเจนภพ  วิถาน
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวนภัสกร  พิมเสน
2. นางสาววิมลรัตน์  คำยันต์
3. นางสาวสุภัสสรา  ใจปิง
 
1. นายเจนภพ  วิถาน
2. นายบรรเจิด  คำชนะ
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวปริญทิพย์  คำแสน
2. นายศรัทธาพงษ์  สุปัน
3. นางสาวสุภินดา  ปะทิ
 
1. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
2. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
165 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง 13 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวนฤมล  ต๊ะลี
2. นางสาวภัทรวรรณ  ทองจ้อย
3. นางสาวสิรินดา  จะวรรณา
 
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
2. นางสาวศศิธร  ณ วันจันทร์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แสนโซ้ง
2. เด็กหญิงสิรินทรา  อินสองใจ
3. เด็กหญิงสิริยากร  นนท์ฐิตินันทกุล
 
1. นายภาณุเดช  เอกจิต
2. นางสาวประภัสสร  แก้วโก
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.4 ทอง 24 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวธัญสินี  แซ่ม้า
2. นางสาวนิรัชพร  เครือผัด
3. นางสาวสุวรรณา  กล้าพิทักษ์
 
1. นายภาณุเดช  เอกจิต
2. นางสาวพรพิไล  ธรรมวงค์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.42 ทอง 22 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกชกร   ลือยศ
2. เด็กหญิงชมพูนุท  จุ้ยกระยาง
3. เด็กหญิงนิศาชล  เทียมตา
 
1. นางสาวเกศฎาภรณ์  นุใหม่
2. นางสาวสริตา   ไชยเกิด
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89 ทอง 24 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาววิวาห์  แปงอุด
2. นางสาวอรทัย  ใจปิง
3. นางสาวเบญจรัตน์  ใจปิง
 
1. นายภาณุเดช  เอกจิต
2. นางสาวอัมพร  สินสวัสดิ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายธีรเดช  เกตศรี
2. เด็กชายพงษ์ศกร  ชราพก
3. เด็กหญิงโชติภา  ต๊ะแก้ว
 
1. นางสาวสริตา  ไชยเกิด
2. นางสาวอารี  เสาศิริ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนปัว 1. นางสาวจุฬารัตน์  เนตรทิพย์
2. นางสาววิชุดา   สุกานนท์
3. นางสาวศศิวิมล  พรวชิรวิทย์
 
1. นางสาวสริตา   ไชยเกิด
2. นางสาวอารี  เสาศิริ
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงปณาลี  ยอดออน
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  วชิราธนกิจ
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 25 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงพรนภา  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงพิมพิกา  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงวัลภา  ชนารัตนานนท์
 
1. นางภูริตา  ใบยา
2. นางสาวรวงรัตน์  วัฒนเสาวลักษณ์
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 71.67 เงิน 11 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวกนิษฐา  กีรตินันทกุล
2. นางสาวจันทมณี  กำธรรุ่งวิวัฒน์
3. นางสาวปรารถนา  แซ่ม้า
 
1. นางภูริตา  ใบยา
2. นางสาวรวงรัตน์  วัฒนเสาลักษณ์
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงกรุณา  แซ่ท้าว
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายวรากร  ทิพลักษณ์
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  กะรัตน์
 
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงศิริพร  แซ่โซ้ง
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 15 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ไชยมงคล
 
1. นางสาวอุทัยทิพย์  ธนทิพยเนตร
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นายอนุนาท  นนท์ฐิตินันท์กุล
 
1. นายจุลจักร  เกเย็น
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวลัดดาพร  อินปา
 
1. นายจุลจักร  เกเย็น
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 14 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นายนวพรรษ  แคแดง
 
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์
 
184 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงกัลยา  เตชะพิมพ์
2. เด็กหญิงวุฒิพร  นิธิโชติยานันท์
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง 9 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายณัฐวุฒิ  จันทร์ขาว
2. นายวิษณุ  ปทุมไพโรจน์
 
1. นายวีรากร  คำนาน
2. นายเอกชัย  พนะสันต์