สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง 11 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรฤทัย  นามวงศ์
 
1. นางสาวอัมพร  เพียรการ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 34 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายสุทธิพงษ์  บำรุงนา
 
1. นางศิริธร  อุตโม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพรรณ  กอบคำ
 
1. นางนฤมล  พันธุ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 14 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวภุมรีรัตน์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงนราลี  วางที
 
1. นางสาวปุณยนุช  ก๊กศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาววรรณวิษา  สุวรรณนวล
 
1. นางชลธิชา  ชลฤทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.4 ทอง 12 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกา  สุขเสรี
 
1. นางพัชรียา  ทิศร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวพรรณผกา  อ่อนคำ
 
1. นางพัชรียา  ทิศร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 29 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญวรา  ใจประภา
2. เด็กชายจักรพงษ์  วงค์ปัญญา
3. เด็กหญิงนลิน  ดูเบย์
 
1. นางชุติมา  พู่ตระกูล
2. นางเบญจวรรณ  มงคลดีอนันต์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. นางสาวกาญจนารี  โพธิ์สง่า
2. นางสาวปรียาภรณ์  อินเป็ง
3. นายศุภวิชญ์  ปินตากุล
 
1. นายคงอมร  เหมรัตน์รักษ์
2. นางสาวไพลิน  อินคำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 38 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายธัญพิสิทธิ์  บัวเขียว
2. เด็กหญิงอิษยา  แสงวรรณดี
 
1. นางวาสนา  ปัญสุวรรณ์
2. นางกรรณิกา  พรหมเผ่า
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 17 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวชัญญานุช  จินดากุล
2. นางสาวณฐอร  ไชยเมือง
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง
2. นายพศิน  สาดสาร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.66 ทอง 15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายวทัญญู  พนาไพศาลสกุล
2. เด็กหญิงวัสนนันท์  ปัญญา
 
1. นางนงค์พรรณ  สุคันธมาลา
2. นางสาวน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 84.02 ทอง 11 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายบูรพา  ลัดทอง
 
1. นางนงค์พรรณ  สุคันธมาลา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาสิริ  ใจดี
 
1. นางนิชาภร  ต๊ะสมบัติ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธีรสิทธิ  วิไลลักษณ์
 
1. นายเสน่ห์  อยู่สุข
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.3 ทองแดง 28 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิดา  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ไชยมงคล
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  ขันแก้ว
 
1. นายนราวุธ  สมศักดิ์
2. นางวริญา  มหาลาภก่อเกียรติ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 13 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวพลอยไพลิน  โภคินนันทกุล
2. นางสาวมุกดาวัลย์  ห่วงวงค์
3. นายวิชญกร  นาแพร่
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  ชัยเดช
2. นางศิริชร  นันทชาติ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 31 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงนฤมล  คนยง
2. เด็กหญิงพรชนก  เข่งค้า
3. เด็กหญิงสุภาพร  ธิศรี
 
1. นางสาวณัฐชยา  ทองจำรูญ
2. นางเอื้อการย์  นาขยัน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวนพวรรณ  วงศ์ขัติย์
2. นางสาวภริดา  ฟองจำ
3. นายเกษมสันต์  ชัยชมภู
 
1. นางวันวิสาข์  พรรณกุล
2. นางสาวนิภาพร  นิลประภา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 29 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  นำไพศาล
2. เด็กชายพงศพัศ  แสงแก้ว
 
1. นางสาวสรัญญา  มูลมาก
2. นายสำเริญ   ปัญญาใจ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 39 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวนันทิชา  แซ่ตั้ง
2. นางสาวสุพรรณี  มั่นคง
 
1. นายยงยุทธ  ตนบุญ
2. นางกานต์ธีรา  วาเพ็ชร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายปฏิภาณ  เวียงลอ
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กระภูฤทธิ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายจิรกิตติ์  เกตุศรีพงษ์
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กระภูฤทธิ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74.86 เงิน 14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ใจมา
2. นายณวรรธน์ปพนพรรษ  โชติจินดากุล
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กระภูฤทธิ์
2. นางวลัยพร  ปิ่นแก้ว
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 58.21 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. นายภูรินทร์  นาคเสวก
 
1. นายตระกูลพันธ์  ยุชมภู
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายทองกันธิชาติ  ทองกันทา
 
1. นางดวงจันทร์  หลายแห่ง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวอินทิรา  กันทะเป็ง
 
1. นางสาวภณิดา  อุทธโยธา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  จำรัส
2. เด็กชายเขมณัฐ  ใจเสาร์ดี
3. เด็กชายเสกข์  ภูสด
 
1. นางสาวยุณีย์  ก๋าวิน
2. นางสาวเกศกนก  ใจวัง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธนดล  แสงแก้ว
2. นายพิชญะ  เจริญราษฎร์
3. นายวริทธิ์ธร  อุตตะมา
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรอินทร์
2. นางอรชร  ถาคำ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 19 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภชา  ลัมยศ
2. เด็กชายไอศูรย์  จันจองคำ
 
1. นายสุทัศน์  บุญเลิศ
2. นางสาวกนกวรรณ  ณ ลำพูน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 19 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกชกร  ผันอากาศ
2. นายณัฐพล  ศิริชุมพันธ์
3. นางสาวดิษยา  ท้าวงาน
 
1. นายสุทัศน์  บุญเลิศ
2. นางสาวกนกวรรณ  ณ ลำพูน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรวรรธ  ใสสม
2. เด็กหญิงดาราพร  สร้อยเพชร
3. เด็กหญิงวิชชุภรณ์  ใหม่คำ
 
1. นางพิมพ์ชนก  อินต๊ะวงศ์กา
2. นางสาวอีสซา  เดสสิ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.3 เงิน 20 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวดารินทร์  นันต๊ะ
2. นางสาวสุนิตสา  สุขสมบัติ
3. นายอนุชา  ชอบจิต
 
1. นายณัฐพงศ์  วงศ์ชัย
2. นางจามจุรี  พรหมเผ่า
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชญาดา  อนุมาวัฒนากุล
2. นางสาวศิบุญตรัตน์  พ่วงมาลี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เศรษฐอัครเบญจา
 
1. นางดารากร  จางคพิเชียร
2. นางสาวสวรรยา  ขวานเพชร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77 เงิน 32 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายกตัญญู  ไทยกุล
2. นายกฤติพงษ์  บุญปั๋น
3. นายอาทิตรัตน์  มณี
 
1. นางสาวนุชนารถ  ด้วงสงค์
2. นางณัฐจิรา  หล้าธิ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรธร  ใจอยู่
2. เด็กชายสืบสกุล  โพนทอง
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  อภิวงค์งาม
2. นางวิลัยพร  ชัยเมือง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 37 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวนวพร  ทรายเขียว
2. นางสาวอมรพรรณ  บุญยะวัตร
 
1. นายวิวัฒน์  ดาปุก
2. นางสาวอรสา  กาโนรักษ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.95 เงิน 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติชัย  ใหม่ยศ
2. เด็กชายไท้ธนา  ัมั่งมา
 
1. นายวิทยา  สิทธิไพร
2. นางจงจิตร  สิทธิไพร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์พณิช  ไกรลาศ
2. เด็กชายอลงกรณ์  อิ่นแก้ว
 
1. นายแอ๊ด  ชาวน่าน
2. ว่าที่ร้อยตรียศ  สักลอ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายทิเนศวร  แสงจันทร์
2. นายภาณุพงษ์  เลิศคำ
3. นายวิชชากร  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
 
1. นายธวัชชัย  เป็นพนัสสัก
2. นายอาทิตย์  สุจชารี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 32 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์สรรคกร
2. เด็กชายธีรพงศ์  บุญตือ
3. เด็กหญิงพิมพิไล  ใจคำ
4. เด็กหญิงภคินีนาถ  สุเมธากร
5. เด็กชายเจษณ์พิพัฒต์  นันตาลิต
 
1. นางสาวณัชชณิช  ทิพกุล
2. นางสาวรุจิรา  กาจินา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  เพ็ชรคง
2. นางสาวชนิตา  มงคล
3. นายพิธิวัฒน์  สุวรรณรัตน์
4. นางสาวลลิตา  อุดกันทา
5. นายศุภชีพ  พรหมทอง
 
1. นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์
2. นายณฉัตรมงคล  มูลศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 29 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตราภร  ถุนาพันธ์
2. เด็กหญิงจิตราภา  ถุนาพันธ์
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กุเปีย
4. เด็กหญิงศิริพรรณ  คิดเคี่ยน
5. เด็กหญิงอมินตาร์  กุลวงษ์
 
1. นางเอมอร  กาศสกุล
2. นายสมบัติ  พรมเสน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 31 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  จอมแปง
2. นางสาวพัชรินทร์  มิ่งขวัญ
3. นางสาวรัตติกาล  สายสุวรรณ
4. นางสาวศศิธร  ไชยลังกา
5. นางสาวอภิชญา  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวสุกัญญา  เรือนสอน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายคุณานัน  สมศรี
2. เด็กชายภูผา  จำรัส
3. เด็กชายสรยุทธ  อินอร่าม
4. เด็กชายอนุสรณ์  ไชยวุฒิ
 
1. นายตาลเดี่ยว  ไชยวุฒิ
2. นายวรปรัชญ์  หลวงโย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73.6 เงิน 30 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรา  สมศรี
2. นายชโยดม  เจนใจ
3. นางสาวซะยะกะ  คะเนะดะ
4. นายนครินทร์  แก้วเทพ
5. นายวิศวกร  ทะลือฤทธินาถ
 
1. นายภุมริน  ยมหา
2. นางเอมอร  กาศสกุล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.8 ทอง 19 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  วังวล
2. นายกรวิชญ์  วงศ์วิ่ง
3. นางสาวกานต์ธิดา  วันดี
4. นางสาวชนิตา  ไชยมงคล
5. นางสาวชลธิชา  ชะนะมา
6. นางสาวธนพร  ภู่บุบผา
7. นางสาวธนัชชา  ศักดิ์สูง
8. นางสาวธัญญารัตน์  นามวงศ์
9. นายธีรภัทร  พลอยงาม
10. นายนภสินธุ์  ใจมา
11. เด็กหญิงนภัสสร  เล้า
12. นายนิติธาดา  จุมปา
13. นายปริเยศ  สนั่นนอก
14. นางสาวปรียานันท์  อ่อนละมูล
15. เด็กหญิงปาลิตา  นวลเสน่ห์
16. นายพิษณุ  เหมะภูษิต
17. นายพีรวิชญ์  เมืองสุวรรณ
18. นายสุกฤษฎิ์  สิงห์กา
19. นางสาวเจนิสา  แก้วเขียว
20. นายเนติรัฐ  บัวอินทร์
 
1. นางอุไรวรรณ  วงศ์ชัย
2. นางมาริษา  สิงห์กา
3. นายสมหวัง  ศรีธิเลิศ
4. นางสาวกิติยา  ชัยเลิศ
5. นางสาวชุลีมาศ  คำบุญเรือง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายกิตติพิชญ์  มาดูเหมา
2. นายกิตติภพ  นามบ้าน
3. นายจิรพงษ์  นางาม
4. นางสาวจุฑารัตน์  มูลวงศ์
5. นางสาวจุฬาภรณ์  สุยะ
6. นายชนะพล  อายุยืน
7. นางสาวฐิติพร  พรหมวิชัย
8. นายณัฐวุฒิ  ตุลา
9. นางสาวธนาภรณ์  เมืองชุม
10. นายธีรยุทธ  เครือคำ
11. นายนนทพัทธ์  ปิติ
12. นายนรเศรษฐ์  เรือนปง
13. นายนาเคนทร์  เยี่ยมชัยภูมิ
14. นายพงศกร  สอนใจ
15. นายพิพิธธน  จรรยา
16. นางสาวพิมพ์นภา  รูปสูง
17. นายวาทิตภูมิ  มาตมูล
18. นายเกษม  ปัญญาชื่น
19. นายเนติพงษ์  ปัญญาวงค์
20. นางสาวเบญจมาศ  วาวงศ์มูล
 
1. นายสุดเฉลิม  อ่อนเปี่ยม
2. นางบัณฑิดา  เมืองวงค์
3. นายวิชยา  ทำดี
4. นายพิทักษ์พงษ์  เต็มใจ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 21 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กันทะวงค์
 
1. นางศศิธร  อินต๊ะปัญญา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ผกา  ปันแก้ว
 
1. นางศศิธร  อินต๊ะปัญญา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 25 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  นามวงศ์
2. เด็กชายศักดายุทธ  คำสีลา
 
1. นางสาวสาริณี  มิ่งขวัญ
2. นางสาวรัฐการ  ธรรมสิทธิ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.8 ทอง 26 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายธนากร  สิทธิกรรม
2. นางสาวปิยนุช  อินเรือน
 
1. นางเพียรผจง  บัณฑิตสมบูรณ์
2. นางนวลปราง  ก๋าใจ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.8 ทอง 9 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกนกนารา  ธาดาธนากร
2. นางสาวชลดา  เงินเย็น
3. นางสาวณัฐนรี  ดีรัก
4. เด็กหญิงธัญชนก  เชื้อบุญยืน
5. เด็กหญิงธัญรดา  รุ่งแสง
6. เด็กหญิงนริศรา  ปิติยาภิรมย์
7. เด็กหญิงปุญญาณินท์   ถิ่นลำปาง
8. เด็กหญิงปุณณภัสสร  เครือมา
9. นางสาววริศรา  ปู่จันทร์
10. เด็กหญิงเวทิกา  หงษ์สี่
 
1. นางสาวปิโยรส  ใจเอื้อ
2. นางดารุณี  ใหม่ตาจักร์
3. นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 71 เงิน 40 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญชพร  สมศรี
2. เด็กชายกิตติชัย  เผ่ากันทะ
3. เด็กหญิงกุลธิดา  เตชะ
4. เด็กชายชัยโยโดม  ใจผง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนทอง
6. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สุพร
7. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  คำแจ้
8. เด็กหญิงวรรณิศา  รักษาจันทร์
9. เด็กหญิงสุภาลักษณ์  สุวรรณกาศ
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุธรรม
 
1. นางระพีพรรณ  ฉิมอุปละ
2. นายอัฐสดา  อินทร์วิเศษ
3. นายประสงค์  จุมพลนิรมล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ยศแผ่น
2. นางสาวเบญญาภา  ฝั้นจุมปู
 
1. นายธีรเดช  สองคำชุม
2. นายเสกสรร  อ้ายสุรินทร์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 16 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวจิ่ง  ละวรรณ
2. นางสาววิจิตรา  บุญนาดี
 
1. นายนพรัตน์  เสมอเชื้อ
2. นายไพศาล  ขัติวงศ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรวรรณ  แปงณีวงศ์
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายจรัสทวี  จันทสิงห์
 
1. นายยุทธนา  เปี้ยจันตา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัมรา  ปัญญาเสน
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. เด็กหญิงคุณากร   อินต๊ะฟู
 
1. นายอธิพงศ์  สัทธรรมนุวงศ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกรณ์  มูลอินต๊ะ
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เขียวงาม
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  มหายศ
 
1. นายศิริชัย  ธรรมศิริ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายพร้อมบุญ  อินทร์มาตย์
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทิพโก่ย
2. เด็กหญิงมรกต  เจนประชากร
 
1. นายยุทธนา  เปี้ยจันตา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภิสรา  พึ่งเดชะ
 
1. นายศิริชัย  ธรรมศิริ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 33 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวรัตนาภรณ์  คำเหมย
 
1. นายวรรณะ  โพธิ์ชะอุ่ม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิชัย  รำไพ
2. เด็กชายอนาวิน  แสนกรุณา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินต๊ะ
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
2. นางสาวปวริศา  วังผา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายชนายุทธ  ยาวิเริง
2. นายศิรสิทธิ์  ใจป้อม
3. นายเกียรติศักดิ์  ช่างปัด
 
1. นายสมบูรณ์  แก้วร่วมวงค์
2. นางสาวปภาณิน  ดิษอ่ำ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เครือสาร
2. เด็กชายนันณภัทร  ทิศสุกใส
3. เด็กหญิงวนิดา  ยาสมุทร์
4. เด็กชายวีรวร  คำโล
5. เด็กชายสุชาครีย์  นามแก้ว
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีชัย
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
2. นางสาวพิจิตรา  สุริยะชัย
3. นายยุทธนา  ก้อนคำ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73 เงิน 31 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายกรฤทธิ์  ศรีสมบัติ
2. นายธนศักดิ์  สมศรี
3. นายนันทนัช  อ้อยบำรุง
4. นางสาววิสา  เผ่าก๋า
5. นายศุภโชค  ตุ้ยคำ
6. นายอวยพร  เก่งทอง
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
2. นายปวิชญา  วงค์เรือง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์    วรรณวิจิตร
2. นางสาวกรรณิการ์    อินทะ
3. นางสาวกรวรา   ใจบุญ
4. นายกฤษณะ  ประดิษฐ์
5. นายกอปรลาภ   ใจกล้า
6. นายกิตติภณ   อ่อนวงษ์
7. นายคุณากร   ทะดวงศร
8. นายจักรพรรณ  วงค์ปัญญา
9. นางสาวจารุพรรณ    ท้าวล่า
10. นางสาวจิรกานต์    สมปาน
11. นายจิรพัส    ธนะสังข์
12. นางสาวณฐมน  แสนใส
13. นางสาวณัฐฐินันท์    สิทธิเวช
14. นายธนากร  จันทร์สา
15. เด็กชายธรรม์ปกรณ์    อุณวงศ์
16. เด็กชายธีราภัทร    ข่ายสุวรรณ
17. นางสาวนันยา    เชียงโส
18. เด็กหญิงบัณฑิตา    ชุ่มใจ
19. นายปรัชญากร    ยะตา
20. นายพจน์   ทะอุด
21. เด็กหญิงพรนัชชา    ยะเกียง
22. นางสาวพัฒน์นรี   แท่งทอง
23. นางสาวพิมพ์ลภัส    สิงห์ชัย
24. นายภาณุวัฒน์    สพานแก้ว
25. นายภูมิรพี  สมหล่อ
26. นางสาวมัณฑณา  สิงห์แก้ว
27. นายวริทธิ์ธร  โพธิสิทธิ์
28. เด็กหญิงวัศัลยา   ลิ้มพุทธานุภาพ
29. นางสาววิลาสินี    วงศ์ช่างเงิน
30. เด็กชายศิวนาถ   กาตาสาย
31. นางสาวสุกัญญากรณ์    แผ่จิต
32. นางสาวสุดานี   เรืองหุ่น
33. เด็กชายสุธิพงษ์    เจนใจ
34. นางสาวสุภาพิชญ์    ชลาลัย
35. เด็กหญิงสโรชา    เครือคำ
36. เด็กชายอภิวิชญ์    รัตนเคลือคำฝั้น
37. เด็กหญิงอัญชิสา   แก้วเทพ
38. เด็กหญิงอาทิตยา    เปรื่องวิชาธร
39. นายอายุวัฒณ์   เกิดสมบัติ
40. นางสาวโสภาวดี   ภูรักษา
 
1. นายเปรมฤทธิ์    อิ่นแต่ง
2. นายสิทธิโชค   หากิจ
3. นายกฤษณ์   วาเพชร
4. นายพรรณนันทน์   พงศ์กรวรรณ
5. นางสาวพรเมษา  กรรณทรา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 35 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  หมั่นทำ
 
1. นายชัยพร  ธรรมโยธิน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 18 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธนภูมิ  ฟองคำ
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.75 ทอง 30 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีชัย
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 27 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวนิสา  ใจรัตน์
 
1. นางนพรัตน์  ปราศรัย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายนพรุจ  ทะนะวงค์
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  ศิริคำน้อย
 
1. นายเปรมฤทธิ์   อิ่นแต่ง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 30 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จินดาชัย
 
1. นายเปรมฤทธิ์   อิ่นแต่ง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวปิยะดา  จันทร์ขาว
 
1. นางสุขศรี  ลาดอุ่น
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ข่ายสุวรรณ
 
1. นายกฤษณ์  วาเพชร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายปรัชญา  อบมา
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 30 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพัชญา  จตุเทน
 
1. นายเอกชัย  นามหน่อ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.66 ทอง 10 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาววิสา  เผ่าก๋า
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายภัทรดร  ภัทรดรปกรณ์
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  เภตรา
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 19 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวินี  กลมไล
 
1. นายเอนก  วันลับแล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวสุรัชดา  บุญมาสืบ
 
1. นายชินวัชร์  ปินตา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 21 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรชัย  ชัยแดง
2. เด็กชายถาวร  แซ่ตั้ง
3. เด็กชายธนวัตร  แซ่ซู
4. เด็กชายนันณภัทร  ทิศสุกใส
5. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  เพชรรัศมีไพร
6. เด็กหญิงภูนาง  ตันกูล
7. เด็กชายวีรวร  คำโล
8. เด็กชายศักดินา  กะทาง
9. เด็กชายสุชาครีย์  นามแก้ว
10. เด็กหญิงสุพิชญา  หลักฐาน
11. เด็กชายอัครพล  เดชะบุญ
12. เด็กชายเอกมงคล  วงศ์ไชย
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
2. นายยุทนา  ก้อนคำ
3. นางสาวพิจิตรา  สุริยะชัย
4. นางสาวปวริศา  วังผา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกนกพล  ขยันขาย
2. นางสาวณฐมน  แสนใส
3. นางสาวปนัดดา  ทำดี
4. นายพจน์   ทะอุด
5. นายภุชงค์  นุกูลรักษ์
6. นางสาวมัณฑนา  สิงห์แก้ว
7. นางสาววิลาสินี  วงศ์ช่างเงิน
8. นางสาวสุดานี  เรืองหุ่น
9. นายอายุวัฒณ์  เกิดสมบัติ
 
1. นายเปรมฤทธิ์   อิ่นแต่ง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพร  ไชยเลิศ
2. เด็กหญิงกชรัตน์  ธิเป็ง
3. เด็กหญิงกมลชนก  เผ่าเครื่อง
4. เด็กหญิงกรนันท์  งานดี
5. เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตน์เถลิงศักดิ์
6. เด็กหญิงกันต์กมล  คำยอด
7. เด็กหญิงจิราพัชร  พิทักษ์เมธี
8. เด็กหญิงชนิตา  กิจสถาพรไพศาล
9. เด็กชายชิษณุพงษ์  ฟูแสง
10. เด็กหญิงชุติมาภัสสร  วังศรี
11. นางสาวชุลีกร  จินะวัน
12. เด็กหญิงญาดา  เครือชัยวัฒนา
13. เด็กชายฐิติพงศ์  ติ๊บบุญเรือง
14. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เมืองวงศ์
15. เด็กชายณัฐพงษ์  สุทธะ
16. เด็กชายดวงชัย  ยอดพล
17. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใจยา
18. เด็กหญิงปวีณา  นามโท
19. เด็กชายพฤกษ์  พฤกษ์สุวรรณ
20. เด็กชายพีรภาส  ขันคำ
21. เด็กชายภัทรดร  ภัทรดรปกรณ์
22. เด็กชายภูบดินทร์  ลาวตุม
23. เด็กชายภูริฉัตร  เสมอเชื้อ
24. เด็กหญิงรมิดา  คำยอด
25. เด็กชายรัชพล  ศรีคำตัน
26. เด็กชายวรายุส  ทาฝุ่น
27. เด็กชายวัฒนา  ทิมาไชย
28. เด็กหญิงวิชิตา  วรภูรีกุล
29. เด็กชายศักดิ์สิทธิื  เดชพิริพัฒน์
30. เด็กหญิงศิริฌานี  นวลไชยดี
31. เด็กหญิงศุภสุตา  เต็มเปี่ยม
32. เด็กหญิงสรณ์กนก  ศิลลัย
33. เด็กหญิงอชิรญาณ์  วงศ์สุชา
34. เด็กชายอภิวิชญ์  รตนเครือคำฝัน
35. เด็กหญิงอัจริยา  ดวงแก้ว
36. เด็กหญิงเรณุกา  อ่องคำ
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกมลพัฒน์  สุนทรพงศ์
2. นางสาวกานต์พิชชา  นามเมือง
3. นางสาวจิณณพัต  อวดครอง
4. นางสาวชวิศา  สันถนอม
5. นายชูรัตน  ยศกาศ
6. นางสาวญาณิฐา  ธนะวงค์
7. นายฐิติโชติ  ชัยกุหลาบ
8. นางสาวณหทัย  ภูศิริ
9. นางสาวณัฐกานต์  สิงห์ชัย
10. นายธวัชชัย  เสมอเชื้อ
11. นายนนทวัฒน์  วิสัย
12. นายนพรัตน์  ทาทอง
13. นายนันทวัฒน์  คำจันทร์
14. นางสาวปาณิศา  พลพานิช
15. นางสาวพัณณ์ชิตา  บัวไชยา
16. นายพีรพัฒน์  ไชยมงคล
17. นางสาวมาลิกา  อินต๊ะวิชา
18. นางสาวรพีพรรณ  สุรินทร์รังษี
19. นางสาวลลิตภัทร  เชี่ยวชาญ
20. นายวรายุทธ  เรือนสอน
21. นางสาววรินรำไพ  เทพทองคำ
22. นางสาววิรัญญา  ชำนาญหล่อ
23. นายศุภกร  ขำแนวนาค
24. นางสาวสรียาภรณ์  เสมอเชื้อ
25. นางสาวสุภาวรรณ  ทองธรรมชาติ
26. นางสาวอักษราภัค  เสมอเชื้อ
27. นางสาวเพชรแพรพร  กิติคำ
28. นางสาวเวียนนา  สุขเจริญ
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.8 เงิน 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงกมลพร  แก้ววงศ์
2. เด็กชายฉัตรชัย  แสงบุญเรือง
3. เด็กชายปฏิพล  ตันกูล
4. เด็กหญิงพชรพร  คีรีวงศ์
5. เด็กหญิงพรรณษา  ปินตา
6. เด็กชายภรัณยู  จิตต์อารีลมัย
7. เด็กหญิงวรรนิภา  ลืมหลง
8. เด็กชายวิรชัช  คำพีระ
9. เด็กหญิงอชิรญา  บุญตัน
10. เด็กชายอานนท์  สุริยะศักดิ์
 
1. นางปวิตรา  เทพโพธา
2. นางสาวปุณยนุช  ก๊กศรี
3. นายชินวัชร์  ปินตา
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 72.2 เงิน 33 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายบูรพา  อายุมั่น
2. นางสาวปริยากร  ศรีคำบุญลือ
3. นางสาวปริยากร  กันเดช
4. นายพสธร  วงค์บุตร
5. นางสาวภัคจิรา  แก้วภักดี
6. นายภูมิชนก  ชำนาญญา
7. นายรัฐภูมิ  อุปวรรณ์
8. นางสาววันดี  วิสุทธิแพทย์
9. นายวุฒิภัทร  รุ่งเจริญอารีจิตต์
10. นางสาวแคทรียา  ฮายามะ
 
1. นางปวิตรา  เทพโพธา
2. นายชินวัชร์  ปินตา
3. นายธนกฤต  เทพมงคล
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินอิ่น
2. เด็กหญิงกุลริศา  บุญเสาร์
3. เด็กหญิงณัฐชลีพร  บุญถา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันทะชา
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยาสมุทร์
6. เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ทังสนิมิตสกุล
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางกรรณิกา  คำถิน
3. นายพิชิตชัย  คะเน
4. นางอุบล  กุลศรี
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.6 เงิน 7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวชัญญานุช  อุปะละ
2. นางสาวณพัฐอร  กิติวีระพงศ์
3. นายธนกฤต  แปงแก้ว
4. นางสาวนริศรา  งามหน้า
5. นางสาวสุธัญญา  ธุระ
6. นางสาวแพรวา  ภมรมานพ
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางกรรณิกา  คำถิน
3. นายพิชิตชัย  คะเน
4. นายอริน  พูลเกษม
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.1 ทอง 19 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  ฟูเชื้อ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อินอิ่น
3. เด็กหญิงกุลริศา  บุญเสาร์
4. เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีสมพร
5. เด็กหญิงณัฐชลีพร  บุญถา
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันทะชา
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยาสมุทร์
8. เด็กหญิงรังสิมา  ชีัยชนะ
9. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทิพย์เสถียร
10. เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ทังสนิมิตสกุล
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางกรรณิกา  คำถิน
3. นางอุบล  กุลศรี
4. นางสาวสามินี  มะโนใจ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 18 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกชพร  ภาชนะ
2. นางสาวกมลชนก  มีทรัพย์
3. นางสาวชัญญานุช  อุปะละ
4. นางสาวณพัฐอร  กิติวีระพงศ์
5. นางสาวนริศรา  งามหน้า
6. นางสาวสุธัญญา  ธุระ
7. นางสาวแพรวา  ภมรมานพ
8. นางสาวไอรดา  พนธ์ธนะ
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นายพิชิตชัย  คะเน
3. นางกรรณิกา  คำถิน
4. นายอริน  พูลเกษม
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.9 ทอง 8 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  ฟูเชื้อ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อินอิ่น
3. เด็กหญิงกุลริศา  บุญเสาร์
4. เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีสมพร
5. เด็กชายณัฐชนน  ธรรมยืน
6. เด็กหญิงณัฐชลีพร  บุญถา
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันทะชา
8. เด็กชายภควันต์  ฝันถึงภูมิ
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  ชัยชนะยานนท์
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยาสมุทร์
11. เด็กหญิงรังสิมา  ชัยชนะ
12. เด็กหญิงวชิรญา  ขรวงศ์
13. เด็กชายศตวรรษ  ฟักแก้ว
14. เด็กหญิงสุพิชญา  อุ้มเงิน
15. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทิพย์เสถียร
16. เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ทังสนิมิตสกุล
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นายอริน  พูลเกษม
3. นางกรรณิกา  คำถิน
4. นางอุบล  กุลศรี
5. นายสุรชัย  คำสุ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.9 ทอง 7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกิตติภณ  อ่อนวงษ์
2. นายชนพรรษ  ศรีวิชัย
3. นายชลสิทธิ์  จี๋คำวัน
4. นายชัชนันท์  ทองทา
5. นางสาวชัญญานุช  อุปะละ
6. นายชโนดม  จันทอน
7. นางสาวณพัฐอร  กิติวีระพงศ์
8. นายณัฐพล  ปิงเมือง
9. นายธนกฤต  แปงแก้ว
10. นายธิติวุฒิ  พรมมูล
11. นางสาวนริศรา  งามหน้า
12. นางสาววนัชพร  ตั้งสุโชติรัตนกุล
13. นางสาววริศรา  ปัญญาวรรณ์
14. นางสาวสุธัญญา  ธุระ
15. นางสาวอรอนงค์  ทองเรือง
16. นางสาวแพรวา  ภมรมานพ
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นายอริน  พูลเกษม
3. นายสุรชัย  คำสุ
4. นางกรรณิกา  คำถิน
5. นางอุบล  กุลศรี
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.6 ทอง 11 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายกิจการ  ปัญญาฟู
2. นายกิตติพร  เพียรจริง
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  เปียทิพย์
4. นางสาววารีรัตน์  บุญต๊ะสืบ
5. นางสาวสุชานาถ  อิงออน
 
1. นางสาวพิจิตรา  สุริยะชัย
2. นายอิทธิกร  มาฟู
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79.33 เงิน 9 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎากร  วังวิเศษ
 
1. นายราชนุชา  อินจันทร์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 16 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวสุดาณิช  สอาด
 
1. นายอานุพันธ์  เทพรักษา
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.33 ทอง 11 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธฤษวรรณ  เอื้อพิทักษ์สกุล
 
1. นางอเนรี  ใจวงศ์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.4 ทอง 7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกนกนารา  ธาดาธนากร
 
1. นายภีรภูมิ  จินดา
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81.33 ทอง 8 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธนัท  พิสิษฐ์ชลกาญจน์
 
1. นางพรรณทิพย์  ศักดิ์ศร
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75.33 เงิน 7 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นายพลับพลา  สุพรรณ
 
1. นางรติรัตน์  ธิราช
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  นาปรัง
2. เด็กหญิงธุลีพร  ชาวริม
3. เด็กชายยาวาทิต  ดาแว่น
4. เด็กหญิงสุพิชญา  จันระวัง
5. เด็กหญิงสุรัมภา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เมืองวงศ์
2. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายนิธิกันต์  โพธา
2. นางสาวภัททิยา  ตันติเวชรักษ์
3. นางสาวมีนา  คอนโด่ะ
4. นายสมิทธิ์  สุยะเพี้ยง
5. นางสาวแก้วเกล้า  ชัยศร
 
1. นางรวิกานต์  ลือวงค์
2. นางสาวชมัยพร  สุวรรณ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72.5 เงิน 27 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายพรหมภัสสร  อินทร์พระรักษา
2. เด็กชายเปรมประชา  กาศคำสุข
 
1. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ
2. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 72.33 เงิน 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวภาวินี  ขันทะกิจ
2. นายอนันตพงษ์  ผลมาก
 
1. นางสาวสุรีย์  ไชยชนะ
2. นางสาวกนกพร  ภู่ปรางทอง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 78.66 เงิน 10 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายขจรวิชช์  วงศ์ไชย
2. เด็กชายณัฐพฤทธิ์  ปานทอง
 
1. นางสาวฤทัยพร  กิจเบญจะ
2. Mr.Koichi  Oyama
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง 13 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกรวิน  ธิติธารวัฒน์
2. นางสาวณภัทรสร  เงินมูล
 
1. นางสาวฤทัยพร  กิจเบญจะ
2. Mr.Koichi  Oyama
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 73.33 เงิน 10 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายคมสันต์  คำวงค์
2. นายธนบัตร  จันพรหม์
 
1. นางรัตนา  เดชะบุญ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 77.5 เงิน 24 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวนันท์นภัส  ศรีคำมูล
 
1. นางศศิณัฏฐ์  อินต๊ะ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกานติมา  ส่องแสง
2. นายกิตติภูมิ  อริยะ
3. นายชนาธิป  เลิศรัตน์
4. นายชินวัตร  ธรรมปัญญา
5. นางสาวปริศนา  ทองน้อย
 
1. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ
2. MissZhou  Ying
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  เทียมศร
2. นางสาวถวัลย์รัตน์  เอ็มปราดเทิ้ม
3. นางสาวปาริชาติ  วงค์แสนศรี
4. นางสาวสิมิลันญา  สวนแร่
5. นางสาวเกตุกัญญา  ภาระจำ
 
1. Mr.Koichi  Oyama
2. นางบุษบา  อริยะคำ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 79.5 เงิน 7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิตต์  ปัญญาวรกาญจน์
2. นายณัฏฐากร  ค้าไป
3. นางสาวณัฐณิชา  อินต๊ะสุวรรณ์
4. นางสาวทิพวรรณ  ก๋าใจ
5. นายสิกขชาติ  ณ น่าน
 
1. นางสาวโสภา  สุกำปัง
2. นางรุจิรา  เครือพันธ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 63.35 ทองแดง 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาววรดา  มูลสถาน
2. นางสาวเจนอักษร  นันทชัย
 
1. นางสาวกนกพร  ภู่ปรางทอง
2. นางสาวสุรีย์  ไชยชนะ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.33 เงิน 15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  สังขรักษา
2. นายสหัสวรรษ  วีระชัย
 
1. นายรณชัย  วรรณรัตน์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวสิรภัทร   คิดศรี
2. นางสาวสุชานาถ  สมิง
 
1. นางสาวเกตุมณี  ใจปัญญา
2. นางสาวโสภา   สุกำปัง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75.89 เงิน 22 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวปณิธิ  ปินใจ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  สืบแจ้
 
1. นายธวัชชัย  เป็นพนัสสัก
2. นางสาวรสสุคนธ์  สุโพธิ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 67.32 ทองแดง 34 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. นายพันธ์วริศ  ฤกษ์วัฒนอำไพ
 
1. นางสาวอุทุมพร  ศักดิ์โสภิน
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.96 ทอง 18 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพล   สุดใจ
2. เด็กชายชนาธิป   โพธิภา
3. นายนัทธพงศ์  โพธิลังกา
4. เด็กชายภัทรพล   พรมเส็น
5. เด็กชายลายไทย   นุนพนัสสัก
6. เด็กชายวชิรธาร  หวลคิด
7. เด็กชายสุรเชษฐ์  อินต๊ะสาร
8. เด็กชายเตชภณ   พิลาวัลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา  แก้วจิโน
2. นายอรุณ  จำปาไหล
3. นางวรวรรณ  ทิพย์รัตน์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ยารวง
2. นายนสิทธ  ฝ่ายเดช
3. นางสาวนุชราพร  โออิ
4. นางสาวปภาวี  สนม
5. นางสาวภูริชญา  ศรีคำตัน
6. นางสาวลักขณา  สุทธสม
7. นายวรภิมุข  อินต๊ะสาร
8. นางสาวศิกาล  ประชากลาง
9. นางสาวศิรทิพย์  เอกธราเตชะพันธ์
10. นางสาวสวรรยา  สอนเล็ก
 
1. นายนวิพันธุ์  จันทร์ธีระวงศ์
2. นายสงกรานต์  แก้วสา
3. นายชยวีร์  กุ่นใจ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89.4 ทอง 7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  พรมมา
2. เด็กหญิงพนิดา  สุทธภักติ
3. เด็กหญิงวิจิตตรา  ยาสมุทร
4. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ตารินทร์
5. เด็กชายอัษฎายุธ  ทุนกุล
 
1. นางเกศิรินทร์  รัตนรักษ์มงคล
2. นางสาวปนัสยา  แก่นพล
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐ์ชญาดา  ศิริปิยะภิญญากุล
2. นางสาวดวงกมล  ไชยโพธิ์
3. นางสาวปานชีวา  คำนวล
4. นางสาวศิรประภา  เงินงาม
5. นายเจตน์บดินทร์  มิ่งเมือง
 
1. นางสาวกานท์ชญา  อ่อนนวล
2. นางอภิญญา  โยธามาศ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 44 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยกร  เป็กเครือ
2. เด็กหญิงประกายดาว  พลานามัย
3. เด็กหญิงภัทราจิตร  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวอัมพร  เพียรการ
2. นางอุษณีย์  จันทร์สุริยา
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 43 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายฐิติวัสส์  ส่องแสง
2. นางสาวอรปรียา  อินทร์วงศ์วรรณ
3. นางสาวเยาวพา  ฝังวาปี
 
1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน
2. นางรัตนา  อานนท์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกณิการ์  แสนมา
2. เด็กชายปิยณัฐ   เครือมา
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  จันทร์ศุภเสน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กรงจักร์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวชลธิชา  โพธิ์ทอง
2. นางสาวศิริพร  วางท่า
3. นางสาวศิริภัสสร  ฟองจำ
 
1. นายธีรชาติ  พงษ์นฤมิตร
2. นางสาวจามจุรี  สมฤทธิ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.75 ทอง 20 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวณรี  ไชยคำ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  กองกุนะ
 
1. นางพัชรี  สารงาม
2. นางราตรี  คำปัน
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายพัลลภ  จันทร์ปัญญา
2. เด็กชายเอกราช  แซ่ซื้อ
 
1. นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา
2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69.16 ทองแดง 24 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายพงศธร  ขุนกิจ
2. นายสรวิศ  อินอร่าม
 
1. นายนาวิน  กาวี
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายนนท์วริทธิ์  เมาลานนท์
2. เด็กหญิงปวริญญา  ไชยคำ
 
1. นายยศ  กันทายวง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายจิตตพล  จันทร์คำ
2. นางสาวพรพิมล  ดีใจ
 
1. นายยศ  กันทายวง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ทาทอง
2. เด็กหญิงปาณิชา  ช่วยแก้ไข
 
1. นางธัญฐิติ  เกตุอ๊อต
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวิชญา  คำมี
2. เด็กชายภูริณัฐ  ภาณุพงศ์สกุล
 
1. นางราตรี  คำปัน
2. นางพัชรี  สารงาม
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81.2 ทอง 15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทำทอง
2. เด็กชายศิวกร  สารเร็ว
 
1. นางสาวจิรสุดา  กุมาลี
2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายทักษิณ  ไชยวุฒิ
2. นายอัจฉริยะ  ชาวน่าน
 
1. นายนาวิน  กาวี
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  พรหมเผ่า
2. นายศุภฤกษ์  ไชยสาร
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  พร้อมสุข
2. นายธีรสุวัตน์  ตั้งธนพนธ์
 
1. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
2. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 17 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  บัวหลวง
2. เด็กชายพลภูมิ  การเร็ว
3. เด็กชายศุภณัฐ  เมืองชื่น
 
1. นายนาวิน  กาวี
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  พรหมเผ่า
2. นางสาวฐิตวันต์  อินทะนิล
3. นายพยุภัทร  คำมูล
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 27 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายกรกช  สริรัตน์
2. นายเพชรพงศ์  ไชยวัง
 
1. นายภุมริน  ยมหา
2. นายชญานัท  บัวหลวง
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายพีรณัฐ  สร้อยเกียว
2. เด็กชายรณกฤต  เพียรการ
3. เด็กชายศุภโชติ  เบ้าชาลี
 
1. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
2. นางศิวาพร   เหลี่ยมศิริวัฒนา
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 74 เงิน 13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายพีรณัฐ  ควรบุบผา
2. นายอุดมศักดิ์  สัญญเขื่อน
3. นายเจษฎากร  อ้อยบำรุง
 
1. นายเหนือสยาม  สิงห์แก้ว
2. นางสาวอำพรรณ  กันทวงค์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายญิชกุณ  ชุ่มลือ
2. เด็กชายพศิน  นิมมานพิภักดิ์
3. เด็กชายศุภกฤต  เอื้อหยิ่งศักดิ์
 
1. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
2. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวญาธิณี  จักรแก้ว
2. นางสาวปามาลิน  คำมาเร็ว
3. นายพงศ์ภัค  ตาปวน
 
1. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
2. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  หงษ์หิน
2. เด็กชายนันทกฤษ  เตชะยอด
3. เด็กชายสุจินดา  สมควร
 
1. นายเกชา  ธรรมขันแก้ว
2. นายปัณณ์  ปัญโญใหญ่
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 72 เงิน 18 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายฐาณัจ  ใจดี
2. นายณัฐนันท์  ยะตา
3. นายภูริพัฒน์  แก้วคำ
 
1. นายวรันย์  ปัญญา
2. นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ
 
153 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงพรรณิภา  จันธิมา
2. เด็กหญิงสุรัชญา  กองอิ่น
3. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  จันทิมา
 
1. นายพิภพ  ยอดอ้อย
2. นางสาวอำพรรณ  กันทวงค์
 
154 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวพันธิตรา  ลือชา
2. นางสาวภัทรวดี  ฟักแก้ว
3. นางสาวสิริภัทร  สมดวง
 
1. นายพิภพ  ยอดอ้อย
2. นายเหนือสยาม  สิงห์แก้ว
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายชลสิทธิ์  เผ่าเครือ
2. เด็กชายวสวัตติ์  ทะกัน
3. เด็กชายอรรถพล  เดือนแจ่ม
 
1. นายกฤษฎิ์  กาบทุม
2. นายอุดมทรัพย์  บุญงาม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 17 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายทนงศักดิ์  สมศรี
2. นายราชพงษ์  วงค์หาญ
3. นายลิขิต  คำจ่าง
 
1. นายกฤษฎิ์  กาบทุม
2. นายสถาปัตย์  หงษ์ทอง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 15 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายทศพล  สมศรี
2. เด็กหญิงมนัสญา  เผ่าแก้ว
3. เด็กหญิงรุจิราพร  เผ่าแก้ว
 
1. นางมลธิลา  สุริยะไชย
2. นางสาวอังคณา   กองพรม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 15 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  นามเมือง
2. นางสาววริศรา  นามวงศ์
3. นายโอบนิธิ  ธะรงค์
 
1. นางมลธิลา  สุริยะไชย
2. นางสาวอังคณา   กองพรม
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 72 เงิน 32 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทะนุษิต
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ปิยะตา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจเย็น
4. เด็กชายศักรินทร์  ทะลือ
5. เด็กหญิงศิริกาญจน์  นาลาด
6. เด็กหญิงศุกร์ศิริ   สถิตย์พงษ์ปภา
 
1. นายอนุรักษ์  กระทง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 77 เงิน 32 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกัญจนพร  หมอนอรุณ
2. นางสาวจุฑามาศ  สมศรี
3. นางสาวธิดารัตน์  ม้าแก้ว
4. นางสาวพรทิพย์  ฮิรุตะ
5. นางสาววนิตา  ทะลือ
6. นางสาววรัญญา  วงค์หาญ
 
1. นายอนุรักษ์  กระทง
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติการ์  ไชยแรง
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  รวมสุข
3. เด็กหญิงพนิดา  พุทธวงศ์
 
1. นายนิวัติ  เชียงแรง
2. นางสาวพัชรา  จันทร์ทิพย์
 
162 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นายจิรพงศ์  ภาระจริง
2. นายฐานันดร  นาครอง
3. นายวิศรุต  เต็มศิริ
 
1. นายลักษ์พงษ์  ปิงเมือง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 16 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กชายธนัท  เดชพัชรโภคิน
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์   เธียรเล็ก
3. เด็กชายวุฒิชัย  ประกอบศิลป์
 
1. นายลักษ์พงษ์  ปิงเมือง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวธัญญาศิริ  เชื้อดี
2. นางสาวศิริรัตน์  สายวงค์
3. นางสาวเพชรลดา  เข่งค้า
 
1. นายลักษ์พงษ์  ปิงเมือง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุตมา
2. เด็กหญิงปิยวรรณ์  สุรินทร์
3. เด็กหญิงศศิธร  กรุดมินบุรี
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
2. นางสาวสุณิสา  สมศรี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 34 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  หลักคำ
2. นางสาวพุทธรักษา  เบิกนา
3. นางสาวเจนจิรา  ทรงกุล
 
1. นางมณฑยา  ภูแสงศรี
2. นางสาวอัญญารัตน์  ฟูแสง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงลฎาภา  สาพิกุล
2. เด็กหญิงสิรามล  ผลดี
3. เด็กหญิงหทัยชนก  จันทร์น้อย
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
2. นางสาวสุณิสา  สมศรี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 81.48 ทอง 41 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  บุญลาภัง
2. นายธนกร  ทัดแก้ว
3. นายฤทธิ์เกียรติ  ดงเจริญ
 
1. นางกรณ์วิการ์  สมฤทธิ์
2. นางสาวหนึ่งนภา  มูลเทพ
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  เครือมา
 
1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 13 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนงเยาว์  ฟักแก้ว
 
1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 21 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพิดา  กันตี
2. เด็กหญิงสริตา  คำบัวภา
3. เด็กหญิงสุมินตรา  สิมมา
 
1. นางศิริวรรณ  ณ น่าน
2. นางนพรัตน์  ปราศรัย
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 12 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายธิติวุฒิ  ทองสุวรรณ
2. นางสาววรรณิกา  อินต๊ะวิเศษ
3. นางสาวอริสา  มาตึง
 
1. นางศิริวรรณ  ณ น่าน
2. นางนพรัตน์  ปราศรัย
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83.33 ทอง 9 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญญาดา  ศรีวิลัย
 
1. นายศักดา  สีทา
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤติพงษ์  แท่งเงิน
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนนท์  บัวผัด
 
1. นางนุชรี  ขุนน้ำ
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงภารวี  รอดศิริ
 
1. นายเอกชัย  นามหน่อ
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวอริศรา  อิ่นแก้ว
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายพิตตินันท์  ใจมิภักดิ์
 
1. นางสาววันดา  วิลัย
 
179 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายนนธวัช  ฤทธิรงค์
2. นายสิทธิภาคย์  ระวังของ
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
2. นายศักดา  สีทา
 
180 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.67 ทอง 8 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายชิษณุพงศ์  ปัญญาวงค์
2. นายบดินทร์  เคลือเนาวรัตน์
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
2. นายศักดา  สีทา