สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา  เสียงเย็น
 
1. นายฐาปนินทร์  ทานันท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 39 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวกิตติลักษณ์  ขยัน
 
1. นายจิตติภูมิ  เทพคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลบุตร  ประทุมมลัย
 
1. นางสาวลีลา  จำมะเทวี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 36 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวศิริวรรณ  ดวงทิพย์
 
1. นางนิชนันท์  สุกันทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 43 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพียงรวี  วงค์ชัย
 
1. นางสาวตาณิกา  เงินฝรั่ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวพิมพกา  ประชามิ่ง
 
1. นางสาวตาณิกา  เงินฝรั่ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.5 ทอง 7 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงตุลภัทรา  เมืองมูล
 
1. นางรุจิรา  แสงศรีจันทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายวันเฉลิม  อินต๊ะขัน
 
1. นายกิตติกรกวิน  ปิ่นแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 24 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คำมูล
2. เด็กหญิงธิดาเทพ  คนอยู่
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ฟองการ
 
1. นางดวงเด่น  บุญชุม
2. นางสาวธิดารัตน์  พรหมศร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84.5 ทอง 7 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  เงิน
2. นางสาวธิดารัตน์  ภิญโญ
3. นายนัทธวุฒิ  โสรินทร์
 
1. นางจิณณ์ณิชา  บุญวงศ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุมภู
2. เด็กหญิงอลีนา  เกตุเอี่ยม
 
1. นางรุจิรา  แสงศรีจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์หลิน  ตั้งอิสราวุฒิกุล
2. นางสาววิชญาพร  ไทยทาน
 
1. นางสาวณิชาภัทร   ใจคำ
2. นางสาวพิมสิริ  อ่อนนวล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82.97 ทอง 12 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายธีรเดช  วงศ์ราษฎร์
2. เด็กชายยมก  ลอยสุวรรณ
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  พลนรัตน์
2. นางสาวลีลา  จำมะเทวี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 97.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายภูเบศ  คำคง
 
1. นางสาวลีลา  จำมะเทวี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงรวงข้าว  ถุงออน
 
1. นายนาทธพงค์  แก้วสุข
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายดรันภพ  รัตนไพศาลกิจ
 
1. นายธนดล   พุทธสาร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 31 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกุลปริยา  เทพนากิจ
2. เด็กหญิงภิญญดา  พันตา
3. เด็กหญิงรัญชิดา  มังคลาด
 
1. นางมณีรัตน์  ศรีจันทร์
2. นายศักดิพันธุ์  มั่นคง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวชนม์นิภา  ณ ลำปาง
2. นางสาวพนิตชนก  เทพนากิจ
3. นายยศกร  ตีรณวิบูลย์
 
1. นางสุวรรณรักษ์  มาสุข
2. นางสาวเจนจิรา  หาญพีระพันธ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 14 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  วุฒิชัยยา
2. เด็กหญิงชนกานต์  ใจตรง
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญหมั้น
 
1. นางสายใจ  สมจิต
2. นางสาวจารุวรรณ  พรมนิล
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวธนธรณ์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวนภเกตน์  ต้าวก๋า
3. นางสาวอังคณา  มาใจวงศ์
 
1. นางอรนุช  พิกุลทอง
2. นางวิลาวรรณ  ธะนะ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 13 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายณัฐพนธ์  สุทธวงศ์
2. เด็กชายภัทรภณ  ตาคำ
 
1. นางสาวจิตรวี  ซื่อสัตย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 11 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายพิพัฒน์  ใจหมั้น
2. นายโสภณ  วงศ์ใหญ่
 
1. นางสาวกานดา  พงศ์นภารักษ์
2. นางสาวพิราวรรณ  โพธิเลิศ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา   กันทะวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย  ชาวน่าน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายมควัฒน์  เจริญศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย  ชาวน่าน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77.03 เงิน 10 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายธนารัฐ  ฐานะราช
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ปัญจะจอม
 
1. นางดุษณี  นราทอง
2. นางอรพินท์  ยี่สิบแสน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 47.56 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวดาริกา  แสงศรีจันทร์
 
1. นางดุษณี  นราทอง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 11 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ต๊ะโย
 
1. นางสาวญาณิชศา  ตุ้ยเอ้ย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์ประภา  พรมเทพ
 
1. นายวรชิต  ฟูศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกรวีร์  บัวเย็น
2. เด็กหญิงชนากานต์  ยาวิชัย
3. เด็กชายธนากร  เพชรพัชรากุล
 
1. นางอชิรญา  ป้อเฮือน
2. นางจิราพร  บุญประเสริฐ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกนกพิชญ์  ปิงสุแสน
2. นางสาวชัญญานุช  ทองสุข
3. นางสาวปรัชญาภรณ์  คนการ
 
1. นางจันทร์ฟอง  ผิวสอาด
2. นายศักดิ์ดาวุฒิ  เมืองก้อน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 35 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชการ  ศรีจันทร์
2. เด็กชายจิรายุ  ดะนัย
3. เด็กหญิงวรรณศิริ  ดำแดงดี
 
1. นางขวัญกมล  จางวิริยะ
2. นางสาววันเพ็ญ  พวงมะลิ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรสุดา  พระเดิม
2. นางสาวพาณิภัค  สุนทรดี
3. นางสาววราพร  ใจคำสุข
 
1. นางสายรุ่ง   มีหลาย
2. นายประหยัด  ปันแปง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิศ  ลือชา
2. เด็กชายจุนชนวีร์  จันธิมา
3. นายศุภวิชญ์  กบคำ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  เสาร์จันทร์
2. นายภัทรพล  เมืองก้อน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 32 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  หลวงคา
2. นางสาวอภิชญา  เผ่าทรงฤทธิ์
3. นายเดโชชัย  ใจปัญธิ
 
1. นายภัทรพล  เมืองก้อน
2. นายเฉลิมศักดิ์  เสาร์จันทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกาญจ์  คำมาปัน
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงศริณย์พร  เหมลักษะ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กลางหมู่
2. นางสาวธัญพิชชา  อุตสาห์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 14 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายณัฐโชค  นำทาน
2. นายธัชพล  สะสวย
3. นางสาวนิตยา  ใจดี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กลางหมู่
2. นางสาวนันนภัทร์  บัวเย็น
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 12 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  อุทธิยา
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ลุนอาทิตย์
 
1. นางจิราพร  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวกานต์ธีรา  กุลชวาล
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 16 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวนิรัตติยา  ไชโย
2. นางสาวสุภาวดี  วิชัยเนตร
 
1. นายสุรกิจ  ปัสตัน
2. นายประสิทธิ์  บุญประเสริฐ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 29.21 เข้าร่วม 42 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. นายกฤษกร  เทพจันที
2. นายธวัชชัย  แก้วยา
 
1. นายจักรกฤษณ์  ประกาสิทธิ์
2. นายฟ้าประทาน  เกตุสิงห์น้อย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65.99 ทองแดง 16 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายนพณัฐ  อิ่นคำ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  กันทะสอน
 
1. นางพชร  โหจินดารัตน์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายนายกฤษราวุฒิ  หอมนาน
2. นายวทัญญู  มูลศรี
3. นายอัษฎา  วัฒนา
 
1. นางพชร  โหจินดารัตน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 32 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกัญจนา  พลหาร
2. นางสาวณัฐกฤตา  กาละพวก
3. นางสาวนงนพร  คะมณีวรรณ
4. เด็กหญิงมาริษา  แสงศรีจันทร์
5. นางสาววัฒวรรณ  ชื่นเมือง
 
1. นางปาริชาติ  ราษี
2. นางศุทธิรัตน์  ทองภูมิพันธ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง 24 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวพรประภา  ขีดขิน
2. นางสาวภัทรภร   สถิตกาญจนวาณิช
3. นางสาววิรัญชนา  สุจันทร์
4. นางสาวสิรินาถ  พระยาชัย
5. นางสาวสุชัญญา  วงค์ปัน
 
1. นางเกษร  สิงห์โตนาท
2. นายสุทิน  เรืองนภารัตน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.9 ทอง 17 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนพิน   คำเเสน
2. นางสาวณัฐรดี   ดีมาก
3. เด็กหญิงปนิดา  มาไกล
4. นางสาวพฤนท์ภิตา  บัวติ๊บ
5. นางสาวสกุลทิพย์  หาญสูงเนิน
 
1. นางสาวฤชุตา  จันต๊ะคาด
2. นางภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 21 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  วงศ์ราษฎร์
2. นายธฤต  มีบุญล้ำ
3. นางสาวสุธาสินี  เมืองมูล
4. นางสาวเจียรไน  อ้วนใส
5. นายเพทาย  ภิญโญขวัญ
 
1. นางภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ
2. นายก้องกัมปนาท  กุลปัญญา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.2 ทอง 30 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐาปนี  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงณัฐนรี  มั่งมูล
3. เด็กหญิงบุณญิศา  อิ่นคำ
4. เด็กหญิงสุชัญญา  ดอนแก้ว
5. เด็กหญิงอินทิรา  ตั้งศิยานนท์
 
1. นายอนุุพันธ์  มุสิกะ
2. นางจิรสุดา  ปั๋นโตน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  เสนาธรรม
2. นายนิรวิทย์  สิบหมื่นอาด
3. นายพันโชค  ปวงคำ
4. นายศุภกฤต  ศุภภิญโญ
5. นายสุภิวัฒน์  ปัญญาแก้ว
 
1. นายวุฒิชัย  ยาวิไชย
2. นางศนิสา  ศรีสว่าง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.4 ทอง 24 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  หมายจริง
2. นางสาวกัญญาวีร์  พรมเสน
3. นางสาวชนิษฐา  อุ่นเรือน
4. นางสาวชัญญานุช  สิงชัย
5. นายชาญวิทย์  สายเนตร
6. นางสาวณัฐชยา  เจนใจ
7. นางสาวธัญชนก  สุวรรณเปิ้น
8. นายนัฐชนน  รัศมี
9. นางสาวพัชรพร   เวียงลอ
10. นางสาวพิมลวรรณ  บุญเติม
11. นายพีรพัฒน์   โฮมภูเขียว
12. นายภานุวัฒน์  มูลข้าว
13. นางสาวรัตติยากร  ใจพรม
14. นางสาวศิรภัสสร   มหาวรรณ์
15. นายศิวกร   ศรีแก้ว
16. นางสาวสุปรียา   เจิมเฉลิม
17. นายสุริยัน  วรรณการ
18. นางสาวอัจฉรา   ศิริภัทรากูร
19. นางสาวเฟื่องฟ้า  ไกลถิ่น
20. นางสาวโสระยา  แสนคำแสง
 
1. นางสาวสุพัตรา  วันติยา
2. นางจินตนา  ยศเรืองศักดิ์
3. นายมนตรี  ศรีวิชัย
4. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี  ฟูคำ
5. นางสาวทิพวรรณ  จันทิมา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82.8 ทอง 7 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวกณิกา  มณีสว่าง
2. นายกฤษดา  ก๋ายะ
3. นายกิตติกร  เนตรบังอร
4. นางสาวชนกนารถ  คำภาษี
5. นางสาวชนัญชิดา  ปวงคำ
6. นางสาวชลิดา  จันทร์ปา
7. นายชินวัฒน์  จันธิมา
8. นายณัฐวุฒิ  จันคนา
9. นางสาวธัญญาลักษณ์  รวมสุข
10. นางสาวนภารัตน์  แก้วนันทะ
11. นางสาวนารากร  มุ่งจูงกลาง
12. นางสาวนิทูพันธ์  ก๋าคำ
13. นางสาวนุชจรินทร์  ต๊ะอ้าย
14. เด็กชายภานุวัฒน์  สมนาม
15. นายวรากร  จันงาม
16. นางสาวศิริกัญญา  เบ็ญชา
17. นางสาวสุจิตตรา  รัตนเมธีรุ่งโรจน์
18. นายอภิศักดิ์  กุมใจ
19. นางสาวอัจฉรา  ทัศนพันธ์เพชร์
20. นางสาวเสาวนีย์  จันธิมา
 
1. นายปญณต  อินทการ
2. นางลัดดา  เดชสวัสดิ์
3. นางชลิดา  สุหล้า
4. นางสาวลักษณาวดี  คชเศียร
5. นางสาวปิยดา  เมืองมูล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง 7 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนงนภัส  คำขะ
 
1. นางสาวรัตนา  อินทิยโกเศศ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.4 ทอง 7 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายณภัทร  อุบลรัตน์
 
1. นางสาวรัตนา  อินทิยโกเศศ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 25 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายชัยมงคล  บรมฤทธิ์
2. เด็กหญิงบุษกร  ธนากรกิตติสุข
 
1. นางสาวสายทอง  แก้วนันทะ
2. นายรัชนาท  ยะมงคล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 36 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  เอื้องเพชร
2. นางสาวสุชาวดี  วงศ์ใหญ่
 
1. นางลัดดา  เดชสวัสดิ์
2. นางสาวลักษณาวดี  คชเศียร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.8 ทอง 20 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงกัลยณัฐ  ถาวรชาติ
3. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ฉลาด
4. เด็กหญิงจิระกานต์  วรรณธะสุข
5. เด็กหญิงชินณา  รวมสุข
6. เด็กหญิงมุทิตา  จิตตนา
7. เด็กหญิงยลรดี  วงศ์กำแหง
8. เด็กหญิงริโอ  วาตานาเบ้
9. เด็กหญิงวาสนา  หายทุกข์
10. เด็กหญิงโชติกา  แก้วเกิด
 
1. นางกุลวดี  ตาจันทร์อินทร์
2. นางศิริกาญจนา  ไกรอ่ำ
3. นางสาวชุมพร  บุญศรี
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง 13 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  วิจารณ์
2. นางสาวฐิติชญา  บัญชา
3. นางสาวปวีณ์นุช  บรรจง
4. นางสาวพัชราภรณ์  หอมนาน
5. นางสาวพัชริณ  เวียนรอบ
6. นางสาวรุ้งตะวัน  คุ้มแสง
7. นางสาวฤทัยรัตน์  ประชุมพร
8. เด็กหญิงสิรินดา  แก้วหน่อ
9. นางสาวสิริโสภา  ประกาสิทธิ์
10. เด็กหญิงอชิรญา  สามัญแก้ว
 
1. นางเจนจิรา  เดชวงศ์ษา
2. นายวิชาญ   ไชยมงคล
3. นายสมยศ  พานทอง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตนา  เจริญสิงห์
2. นางสาวจุฑามาศ  พงษ์เถื่อน
3. นางสาวชลธิชา  พวงมาลา
4. นางสาวชลธิชา  ศรวิเศษ
5. นางสาวธนัชพร  คำงาม
6. นางสาววรรณนภา  เย็นกาย
7. นางสาววรรณนิสา  สักแกแก้ว
8. นางสาวสุพรรษา  จิตรคำ
9. นางสาวอัมพา  สมสมัย
10. เด็กหญิงเฟื่องกมล  กองมงคล
 
1. นายสายันต์  เวียงคำ
2. นายประพันธ์  เดชสวัสดิ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวพนิตนันท์  สิงขร
2. เด็กหญิงพรสินี  แสงศรีจันทร์
 
1. นายอัครเดช  มัลลิกะมาลย์
2. นายพิษณุ  รัตนไพศาลกิจ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 30 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวจิราพร  เมืองขาว
2. นางสาววรรณพร  ศรีพรม
 
1. นางสาวโสภิตรา  ศรีวิชัย
2. นายถิรวิทย์  มหาวงศนันท์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  ประเทศ
 
1. นางระวีรรณ  ศรีพิเชียร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวศุภลักษณ์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงนิรา   เกษตรโสภาพันธ์
 
1. นายอธิพรรณ   อินต๊ะชัย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวศิวิมล  เทพรักษา
 
1. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  หัวนา
 
1. นางณิญดา  เสนาบุตร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  พนมเขต
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉริยาวรรณ  หน่อแก้ว
 
1. นางณิญดา  เสนาบุตร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายดลณฤทธิ์  ฟ้าแลบ
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงศิราณี  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เฮ้อ
 
1. นายอธิพรรณ   อินต๊ะชัย
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 25 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  เย็นใจ
 
1. นางณิญดา  เสนาบุตร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 21 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายจักรกฤษณ์  ธนะจักร
 
1. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายกวีภัทร  วัฒนภาวงษ์
2. เด็กชายสหรัฐ  อิ่นคำ
3. เด็กหญิงสุวิมล  ประวัง
 
1. นางณิญดา  เสนาบุตร
2. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกฤษ  วนาเจริญธรรม
2. นายจีรศักดิ์  อินดร
3. นายศรายุทธ  ศรีจันทร์
 
1. นางณิญดา  เสนาบุตร
2. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายธนญชัย  วงศ์ใหญ่
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 10 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวพรลภัส  ดอนลาว
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงเอื้ออารี  สุคำภีร์
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายกีรภัทร  เตชะแก้ว
2. เด็กชายชาติกล้า  แสงศรีจันทร์
3. นายณัฐพล  มังคลาด
4. นางสาวณิชมน  ปั๋นป้อม
5. นายธนญชัย  วงศ์ใหญ่
6. นายนรภัทร  วงค์ราษฎร์
7. นางสาวนัชชา  ศิริขวา
8. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงศรีจันทร์
9. นางสาวปภาวี  ต้นวงค์
10. นายพงค์พล  สนชาวไพร
11. นางสาวพรลภัส  ดอนลาว
12. เด็กชายศักราช  ดาวงษ์
13. เด็กหญิงสุจิรา  ขันทะวงค์
14. นายอยู่ยงค์  ใจดี
15. นายเอกวัฒน์  หอมนาน
 
1. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
2. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
3. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
4. นายวัชรพงศ์  ชมชื่น
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 33 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กชายคเชนฤทธิ์  ลิพล
2. เด็กชายติณณภพ  ต๊ะรังษี
3. เด็กชายนัทธพงศ์  บัวย้อย
4. เด็กหญิงภูริชญา  จอมคำ
5. เด็กหญิงวรรณรดา  ทานันท์
6. เด็กชายสมภพ  ถาทอง
 
1. นายดุริยะ  วงศ์ใหญ่
2. นายภานุพงษ์  รวมสุข
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 74 เงิน 30 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายปัญญา  มัธยัสถ์วงศ์
2. นายพิธิวัต  สีท้าว
3. นายพิริยากร  แก้วไหล
4. นายภานุวัฒน์  มงคล
5. นายสุภนัย  บัวสระ
6. นางสาวอรไพลิน  นิลคง
 
1. นายดุริยะ  วงศ์ใหญ่
2. นายภานุพงษ์  รวมสุข
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.6 ทอง 16 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกนกลักษณ์  สงวนพงษ์
2. นางสาวกนิษฐา  แก้วดำ
3. นางสาวกมลฉัตร  ไชยเพชร
4. นายกฤษดา  ไกลถิ่น
5. เด็กชายคชาณัฐ  ใจชื่น
6. นางสาวณัฐชา  บุญหอม
7. นางสาวณัฐณิชา  เดชรพีพากร
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  วิศรีใจ
9. เด็กชายดิศรณ์  เกิดคง
10. นางสาวธัญมาศ  การถาง
11. นางสาวธารตรี  บุญประเสริฐ
12. นางสาวธาริณี  ศรีตระการ
13. นางสาวนพมาศ  อุ่นคำ
14. นางสาวนันทภัค  กันทะ
15. นายนันทิพัฒน์  เมืองงาม
16. เด็กชายนิธิกร  อุ่นคำ
17. นายปรเมศร์  มณีวงศ์
18. นายปิติพัฒน์  กวีรัตน์ภูผา
19. นางสาวปิยะธิดา  ปะนิทานะโต
20. นางสาวพัชรธิดา  วงค์สวรรค์
21. นางสาวพัชรีภรณ์  พงษ์สุระ
22. เด็กหญิงพิมพิมล  วงค์ราษฎร์
23. นางสาวพิมพ์ประภา  ใจคำ
24. นางสาวพิมพ์พกานต์  อุทัยรัตน์
25. นางสาวภูษณิศา  คำมา
26. เด็กหญิงมนัญชยา  กาติ๊บ
27. นางสาวยลดา  มาไกล
28. เด็กหญิงรินลนี  วงศ์ศิริ
29. นางสาววริศรา  เมืองใจ
30. นางสาววีรภัทรา  สิงห์ทอง
31. นางสาวศิรประภา  ชูชีพ
32. เด็กหญิงศิรภัสสร  บรรจง
33. นางสาวศิริพร  พันธ์โสภา
34. เด็กหญิงศุภิสรา  ชูไว
35. นายสรวิทญ์  พ่วงจาด
36. นางสาวสุกฤตา  ยงยศ
37. นางสาวสุนันทา  หอมนาน
38. เด็กชายอดิเทพ  หายทุกข์
39. นางสาวอารียาพร  ปวงคำ
40. นางสาวเมธินี  แซ่ท่อ
 
1. นายอัครเดช  จิตศรัทธา
2. นางธิติยา  อาจบำรุง
3. นายนคร  ผ่องใส
4. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
5. นายชานนท์  ทองหล่อ
6. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
7. นายธงชัย  วงศ์อารี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 22 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายถิรวุฒิ  รัตนะ
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายณัฐนรินทร์  บุญเทพ
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 25 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงวสุสุกาญจน์  ศรีพล
 
1. นายจักรกฤษณ์  ประกาสิทธิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.5 เงิน 44 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวณภัทรสร  ถิ่นแสน
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกฤษกร  หงษ์ยะปานันท์
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายณัฐนรินทร์  บุญเทพ
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.3 เงิน 41 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  เขื่อนแก้ว
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 27 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวอมรรัตน์  สิทธิวงษา
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 37 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพัฒน์  แจ้งจีน
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายดุลยวัต  โวหาร
 
1. นายสุรเดช  ดอกมะลิ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.16 เงิน 37 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิศรุตา  จตุโชคอุดม
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง 20 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวเมธินี  แซ่ท่อ
 
1. นายนคร  ผ่องใส
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 29 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายศุภัชพงศ์  พินิจจอหอ
 
1. นายพิษณุสรณ์  หวานเสียง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.75 เงิน 31 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายเฉลิมชัย  หลงอยู่เจริญ
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.8 เงิน 23 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิระประภา  ดอนมูล
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 26 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวสุพิชญา  วุฒิ
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.6 เงิน 17 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกพร  คนการ
2. เด็กหญิงกุลวดี  งามทวีกุล
3. เด็กชายธราธร  ศรีลา
4. เด็กหญิงนรัตน์สุดา  วงษาไชย
5. เด็กหญิงนิชนาถ  สุทธหลวง
6. เด็กชายภูริณัฐ  เขียนทอง
7. เด็กชายยศพัทธ์  วรกิจพานิชย์
8. เด็กหญิงสิริยากร  สีสัน
9. นายอนุสรณ์  บุญทา
10. เด็กชายอัศวิน  คำนนท์
 
1. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
2. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
3. นางสาวกนิษฐิกา  พรหมวาทย์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.8 เงิน 22 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายกัมปนาท  คำนวล
2. นางสาวณัฐริกา  มานะ
3. นายณัฐศักดิ์  เข็มแก้ว
4. นางสาวบัณฑิตา  อุตสาห์
5. นางสาวพัชรินทร์  โฉมอินทรีย์
6. นายภาณุวัฒน์  อินต๊ะลาส
7. นายภานุวัฒน์  แข็งแรง
8. นางสาววราภรณ์  วงษ์วุฒิ
9. นายสุทธิวัฒน์  ดวงทิพย์
10. นางสาวเพชรรัตน์  มีผล
 
1. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
2. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
3. นางสาวกนิษฐิกา  พรหมวาทย์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 62 ทองแดง 17 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวจนิสตา  ศิวะเสน
2. นายธนายุต  หวลอารมณ์
3. นายธราดล  ธะนะพิมพ์
4. นางสาวนิติยา  ไชยลังกา
5. นายปิยวัฒน์  จอมทอง
6. นางสาวเอื้องพร  เวียงลอ
 
1. นางสาวลักษณา  แสงเมืองเปี่ยง
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.3 ทอง 7 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวจารุณี  มัธยัสถ์วงศ์
2. เด็กหญิงนัฐญาพร  อินปั๋น
3. เด็กหญิงบุญญาลักษ์  แซ่ลี
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  บัวย้อย
5. เด็กหญิงมาริษา  อินทร์สุก
6. นางสาวอรณภัทร  แสนแก้ว
 
1. นางสาวนิศาชล  แซ่โก
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.1 ทอง 12 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวชญานี  ท้ายเรือคำ
2. นางสาวณิชกานต์  โพธิ์ธรรม
3. นางสาวปิยะธิดา  ปะนิทานะโต
4. นางสาวพิมพ์ประภา  ใจคำ
5. นางสาววริศรา  เมืองใจ
6. นางสาววีรภัทรา  สิงห์ทอง
7. นางสาวอภิภาวดี  เข็มเพชร
8. นางสาวอาริษา  ทาม้าดี
9. นางสาวอารียาพร  ปวงคำ
 
1. นางธิติยา  อาจบำรุง
2. นางสาวปานรวี  สุวรรณรัตน์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุกใส
2. เด็กหญิงจิรนันท์  บัญชา
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สถาน
4. เด็กหญิงชาลิสา  นาต๊ะ
5. เด็กหญิงชุติมา  รุ่งรัตน์วัฒนเสรี
6. เด็กหญิงฐิติวรดา  ค้าแก้ว
7. เด็กหญิงณิชานันทน์  ทวีเดช
8. เด็กชายธนุดล  ฟ้าเลิศ
9. เด็กชายธีรเดช  วงค์กว้าง
10. เด็กหญิงนามิดา  กลิ่นหอม
11. เด็กชายรณชัย  โล
12. เด็กหญิงสุภารัตน์  มงคลเกตุ
13. เด็กหญิงหยาดทิพย์  ใหม่กันทะ
14. เด็กหญิงอาภัสรา  อ่อนแก้ว
15. เด็กหญิงเกวลิน  หอมนาน
16. เด็กชายเอกประพันธ์  เผ่าปินตา
 
1. นางธิติยา  อาจบำรุง
2. นางสาวปานรวี  สุวรรณรัตน์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77.2 เงิน 32 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายจุลจักร  จันทะวงค์
2. เด็กชายนฤเบศ  นามราชา
3. เด็กชายสหพัฒน์  ไชยยศ
4. นายสหรัฐ  ไชยมงคล
5. นางสาวสุปรียา  ยาวิละ
 
1. นายเชิง  จันทะวงค์
2. นางสาวสุพัตรา  วันติยา
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.75 ทอง 5 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  อินทะรังษี
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  รัตนสิน
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีวงศ์
2. นายจักรกฤษณ์  ประกาสิทธิ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 26 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ศิริรัตน์
 
1. นางสาวศศิกานต์  ขันทะวงศ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 37 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวปาณิสรา  แอสมรัง
 
1. นางสาวอนงค์   ซูดดิกค์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 30 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงนมัชวรรณ  เกิดทองสุก
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ดอนลาดลี
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  พุทธรุณ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อนุตรพงศ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55.33 เข้าร่วม 27 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เทศสิงห์
 
1. นายปวินท์  เบิกบาน
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวพิชามญช์ุ  แสงศรีจันทร์
 
1. นายโชติ  ขันทะบุตร
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.7 ทอง 26 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงชัชพิมพ์  ผลขำ
2. เด็กชายธีระพล   ปรารมภ์
3. เด็กหญิงภิญญดา  พันตา
4. เด็กหญิงวิภาดี   ศิริมูลเครือ
5. เด็กชายเมธาทักษ์   ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวชฎาพา  มุงคุณคำซาว
2. Mr.Christopher A.  Cabidog
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจักรินทร์  กิตตินนทวัฒน์
2. นายนัฐวัฒน์  ปัญญากอง
3. นางสาวพรรษพร  ดอนลาว
4. นายพีรภพ  แก้วคำปา
5. นางสาวพีรยา  เกเย็น
 
1. นางสาวกานต์สินี  ณ น่าน
2. นางสุพัตรา  หอมนาน
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.33 ทอง 10 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร   ศิริเพ็ชร
2. เด็กชายภูมินทร์  ชาญประเสริฐ
 
1. นายจิรพงศ์  สุนันต๊ะ
2. นางสิรินุช  ตุมแก้ว
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.66 เงิน 10 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกิรฐิกา  อินเต็ม
2. นางสาวอารีย์รัตน์  สวาทชาติ
 
1. นายศุภเมธา  ธาดาชลวัฒน์
2. MissHuang   Lian
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 78.33 เงิน 11 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
2. เด็กหญิงปุญญิศา  ณ น่าน
 
1. นางสาวมัทนี  คิดว่อง
2. Mr.Okada  Motomu
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.33 ทอง 17 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวนภาพรรณ  ต๊ะอ้าย
2. นางสาวพุทธรักษา  ดวงหาคลัง
 
1. นางสาวมัทนี  คิดว่อง
2. Mr.Okada  Motomu
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวภัทรพรรณ  หอมนาน
2. นายรณกร  บัวติ๊บ
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวจิราพรรณ   วงศ์ใหญ่
 
1. นางสาวศิรินันท์  ปิ่นแก้ว
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.6 ทอง 24 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวจารุวัลย์  กันยะ
2. นางสาวนงนภัส  ปันนา
3. นายพรชัย  แซ่ลี
4. นางสาวพัณณิตา  นิสัยซื่อ
5. นางสาวอริศรา  วงศ์ใหญ่
 
1. นางสุริยาวดี  มะโนวงศ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  จุมปา
2. นายนิติ  ไชยมงคล
3. นายภัคภณ  พงศ์กฤตญา
4. นางสาวศศิกานต์  สว่างวงศ์
5. นางสาวเอรีน่า  โอคามุระ
 
1. นางสาวมัทนี  คิดว่อง
2. นางสาวรุ่งนภา  ขาวแดง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 69.83 ทองแดง 14 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  สีดาแดง
2. นางสาวจิติพร  หลงฉิม
3. นางสาวญาณัจฉรา  วงค์ราษฎร์
4. นายภัทรพล  คุมพล
5. นายสิทธิโชค  งามเริง
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 78.35 เงิน 10 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายกฤตนัย  ไชยมงคล
2. นางสาวดรณี  คำงาม
 
1. นางสิรินุช  ตุมแก้ว
2. นายจิรพงศ์  สุนันต๊ะ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายธีรวิทย์  คำยั่งยืน
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีมูล
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90.02 ทอง 4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายชนกันต์  ใจชุ่ม
2. เด็กหญิงไรวดา  อนุตรพงศ์
 
1. นายวิษณุ  ทิมวิธรรม
2. นางอัญชลี  พรหมเสน
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 84.47 ทอง 8 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจีรภัทร  สุริยะ
 
1. นางอัญชลี  พรหมเสน
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 38 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธนพล  คนดี
2. เด็กชายธรรมรัตน์  คงยิ้ม
3. เด็กชายพีรดนย์  ใหลทูล
4. นายพีรพล  อุปมา
5. เด็กชายศุภกิจ  มหาวงศ์
6. นายศุภชัย  ว่องไว
7. เด็กชายสมศักดิ์  มาประสงค์
8. เด็กชายสรวิชญ์  ขอดแก้ว
 
1. นายอนุชา  ปินตา
2. นายอดุลย์  คมขัน
3. นายธีระ  หล้าตัน
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 73.06 เงิน 27 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์   อินทร์จันทร์
2. เด็กชายกิตติภณ   แก้วโก
3. นายนวมินทร์   ภูกิ่งดาว
4. นายนันทพงศ์   บุรีนนท์
5. เด็กชายวิชานนท์   ดอกคำ
6. เด็กชายวิชานนท์   แสงศรีจันทร์
 
1. นายจำนง  คำมูล
2. นายพันธนิจ  ฟองอินทร์
3. นางสาวอัญชลี  แสนอ้าย
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.1 ทอง 13 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  จุฑาธนาศิลป์
2. นายกันตพัฒน์  คำแสน
3. นายจิรศาสตร์  เกษเกษร
4. นางสาวชลนิชา  บุญปลื้ม
5. นางสาวณัฐวรา  มหาวงศนันท์
6. นางสาวปาณิสรา  ปานพรม
7. นายภานุพงศ์  ก๋าไชย
8. นายภูษิต  ศิริพานกุล
9. นางสาวสิรภัทร   ขัติยศ
10. นางสาวเอมอรกานต์  ผลขำ
 
1. นางศนิสา  ศรีสว่าง
2. นายวิเชียร  ใจดี
3. นางสาวเมทินี  ทิตา
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายพิชญุตม์  บัวจ้อย
2. เด็กหญิงวรัญญา  สองสีใส
3. เด็กหญิงวาโกะ  ฟุรุฮาชิ
4. เด็กหญิงศิรดา  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิตวงศนันท์
 
1. นางสาวบงกชวรรณ  มีลือกิจ
2. นางสาวรัตติกาล  ต๊ะอ้าย
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวลักษณพร  วงศ์ใหญ่
3. นางสาวสุภัสสรา  หอมนาน
4. นายอภิศักดิ์  ดวงมาลา
5. นางสาวอรวรรณ  คำประเสริฐ
 
1. นางฐิฏิวรฎา  เสาร์จันทร์
2. นางรำพึง  ศรชัย
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรชยา  บุญธรรม
2. เด็กชายธนภัทร  งามตา
3. เด็กหญิงรัตนาพร  รัตนพงค์
 
1. นายมรุต  ชลฤทธิ์
2. นางนงนุช  วันทิตย์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  วงค์แพทย์
2. นายพงศกร  สมัคร
3. นางสาววรรณิศา  ดอนแก้ว
 
1. นางวินนา  เทพคำ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวธนัฐพร   หลวงประมูล
2. นางสาวธัญชนก   ท้าวแก่นจันทร์
3. นายอนุชิต  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวดาราวรรณ   ขันธะรัก
2. นางพัทธนันท์  กองทิพย์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.2 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวกุลธิดา   พานผ่องเจริญ
2. นายรัชพล   แซ่หาญ
3. นางสาวเพ็ญศรี   หาญวิริยะกิจ
 
1. นางสาวดาราวรรณ   ขันธะรัก
2. นางพัทธนันท์  กองทิพย์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 39 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายศุภณัฐ  อะทะเทพ
2. เด็กชายอนุชา  สอนใจ
 
1. นายประหยัด  วงค์ขัติย์
2. นายเอกพงษ์   แก่นจันทร์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาตาฆัมค์  ชยรัฐสิริมงคล
2. เด็กหญิงธิญาดา  เฉลียว
 
1. นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 38 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวทัศนวรรณ   ปันอินทอง
2. นายธวัชชัย  สุนันต๊ะ
 
1. นายเอกพงษ์   แก่นจันทร์
2. นางวนิดา   อุทธวัง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภสร  ใจซื่อ
2. นางสาวรุ่งนภา  จอมวุฒิ
 
1. นางสาวภัทรจิต  ดิลกเดชาพล
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวญาณนารี  กองสิน
2. นางสาวณัฐณิชา  คงกล่อม
 
1. นางสาวโสภา  มูลเทพ
2. นางสาวปราณี  ไชยจันดี
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ยศทะนะ
2. เด็กหญิงปณิตา  โกฎิรัมย์
 
1. นางสาวปราณี  ไชยจันดี
2. นางสาวโสภา  มูลเทพ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรญาภา  บุญสวน
2. เด็กหญิงแคทลียา  อุดซิว
 
1. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
2. นางกรรณิการ์  ปัฐวี
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.6 ทอง 4 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายคมกริช  ชำนาญ
2. เด็กหญิงฐิติยา  ธงสัตย์
 
1. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
2. นางกรรณิการ์  ปัฐวี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 69 ทองแดง 29 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวพนิตสุภา   โครงกาบ
2. นายไกรวิชญ์   บุญทา
 
1. นายไพบูลย์   ภิญโญ
2. นายเอกพงษ์   แก่นจันทร์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายกิตตินันท์   อุปมา
2. นายศุภวัฒน์   จำแน่
 
1. นายไพบูลย์   ภิญโญ
2. นายเอกพงษ์   แก่นจันทร์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายชูฤกษ์  แต่บรรพกุล
2. นายรัชทร  วงศ์ไชย
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขอดแก้ว
2. เด็กชายณัฐวัตร  คงสถาน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จำแน่
 
1. นายประหยัด  วงค์ขัติย์
2. นายเอกพงษ์   แก่นจันทร์
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัญญาภัทร   โกนซา
2. นางสาวนภัสกร   คำตื้อ
3. นายภาณุพงศ์   เชียงทา
 
1. นายไพบูลย์   ภิญโญ
2. นายเอกพงษ์   แก่นจันทร์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวพิชญา  แดงมณี
2. นายสุภกิจ  น่าชม
 
1. นางรุ่งทิพย์  ขันธวงค์
2. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายพชรดนัย  สมฤทธิ์
2. เด็กชายภูชิต  ใจดี
3. เด็กชายวสุพล  ปวงคำมา
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นางรุ่งทิพย์  ขันธวงค์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวจิรัฐติกาล  บุญชุม
2. นายชนายุทธ  แสงแก้ว
3. นายธีรภัทร์  คำเมืองใช
 
1. นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กาติ๊บ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตั้งประเสริฐ
3. เด็กหญิงรัตติกาล  เมืองมูล
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นายปริญญ์  พันธ์ดี
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 76 เงิน 13 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายปรัชญาธร  บุญธรรม
2. นายพงค์พนิช  กาละพวก
3. นายเศรษฐวุฒิ  บุญชื่น
 
1. นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายชินวัตร  พหรมเทพ
2. เด็กชายธีรดนธ์  เป็นนวล
3. เด็กชายอุดม  อนุชิตวรการ
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นายณัฐดนัย  คำคง
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายจักริน   อิ่นติ๊บ
2. นายณัฐพงศ์    ชมภู
3. นายสหรัฐ  พริบไหว
 
1. นายไพบูลย์   ภิญโญ
2. นายเอกพงษ์   แก่นจันทร์
 
153 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวบุญฑริก   มังคลาด
2. เด็กหญิงปานทิพย์  ปิ่นศักดิ์
3. เด็กหญิงวรารวีย์  สมฤทธิ์
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นางสาวกษิรา  ศศิภาศุภสิน
 
154 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาววพรรณษา   คำวิจิตร
2. นางสาววรางคณา   ทากาศ
3. นางสาวสุทธิพร   อุทธิยา
 
1. นายไพบูลย์   ภิญโญ
2. นายเอกพงษ์   แก่นจันทร์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายคมเดช   วงศ์บุญชัยเลิศ
2. เด็กชายสิทธิโชติ   แซ่จ่าง
3. เด็กชายหือ  แซ่ฟ้า
 
1. นายอภิลักษ์  กันคำ
2. นายจรัล  ฟังเร็ว
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายคุณากร  คำเรือง
2. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีกันชัย
3. นายวรัญชัย  ไชยมงคล
 
1. นายมณฑล  คำวังจันทร์
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  รวมสุข
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณสา  วาริคิด
2. เด็กหญิงวราลี  ตั้งอิสราวุฒิกุล
3. เด็กหญิงเมธิยา  บุระคร
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
2. นายชาญเดช  อิทธิยา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวจิรภา   แซ่ลี้
2. นางสาวบรรณารักษ์  ลีลาภยศ
3. นายหวังเน้ง   แซ่หาญ
 
1. นางพิมพ์ใจ  กาวีละ
2. นางสาวดุษฎี  เย็นใจ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายฐิติกร  คำเผ่า
2. นางสาวณัฐธิดา  ส่องศรี
3. นางสาวบัณฑิตา   ขัฒมาตย์
4. นางสาวพัชรี  ใจวังโลก
5. นายรัฐฒิพงศ์  คำเฟย
6. นางสาวสุวนันท์  คำมา
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
2. นายกฤษณพงษ์  ปิงยศ
 
160 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิษฐา  คำมา
2. เด็กหญิงดวงกมล  ชิณวงศ์
3. เด็กหญิงทิตยาภรณ์  สอาดเอี่ยม
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
2. นายชาญเดช  อิทธิยา
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายธีระเดช   แซ่ย่าง
2. นางสาวบุษบา  ตาคำ
3. นางสาวพิชยา  แซ่ลี
 
1. นายนัทธวัฒน์   พลเมฆ
2. นายวีรพนธ์   พลเมฆ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 22 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัชชา  ยะอุโมงค์
2. เด็กหญิงธัญชนก  ศรียา
3. เด็กหญิงมัลลิกา  บุญทา
 
1. นายประสิทธิ์  ทองอุ่น
2. นางสาวพัฒนฉัตร  โยงยศ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวชนกนันท์  อินทร์ธรรม
2. นางสาวทิพกฤตา  อินยม
3. นางสาววิชญาพร  หมอยาดี
 
1. นายประสิทธิ์  ทองอุ่น
2. นางสาวพัฒนฉัตร  โยงยศ
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปวงแปงปัน
2. เด็กหญิงกาญจนี  อำขำ
3. เด็กหญิงอุทุมพร  จันกิเสน
 
1. นางอนัญญา  สมฤทธิ์
 
165 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวจริญญา  โซ่งชีวะพันธ์
2. นางสาวนุชนาถ   แซ่หาง
3. นางสาวรุจิดา   ยอดมณีกาญจน์
 
1. นางจุฑารัตน์  ชิดสนิท
2. นางเกศริน   ชุมภู
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิพร  อินสมบัติ
2. เด็กหญิงศิริวิมล  บวรนันทรัตน์
3. เด็กหญิงสุนิสา  มะลิทอง
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
2. นางสาวเรณุกา  ใจศรี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.8 ทอง 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวกัญญารักษ์   แซ่ย่าง
2. นางสาวรัชนี  จางศิริสกุลชัย
3. นางสาวอรพิน  แซ่ย่าง
 
1. นายนพดล  ธรรมใจอุด
2. นางสาวจิรสุตา   เมืองอินทร์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กชายธีรนัย  ยารังษี
2. เด็กหญิงอนัญตญา  จวบศรี
3. เด็กชายเสกสรรค์  แก้วโน
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
2. นางสาวเรณุกา  ใจศรี
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.62 ทอง 12 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวกุลจิรา  คนทา
2. นางสาวขวัญจิตร  จันทร์บาง
3. นางสาววริศรา  เหลืองรินอำไพ
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
2. นางสาวเรณุกา  ใจศรี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชนันท์  คงคำเปา
2. เด็กหญิงนัฏธิดา  กองพลนัน
3. เด็กหญิงอนันญตา  บุญสะอาด
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
2. นายกฤษณพงษ์  ปิงยศ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวชนิภา  หัวนา
2. นางสาวพรซิตา  พนฤทธิ์
3. นางสาวมาริสา  แซ่ว่าง
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
2. นายกฤษณพงษ์  ปิงยศ
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 15 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กชายบุญทัช  หิรัญพานิช
 
1. นายฉัตราภรณ์  วงศ์ดุษฎีกาล
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 7 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงปลิตา  แซ่จาง
2. เด็กหญิงรุจิษยา  ผัดค้า
3. เด็กชายสราวุฒิ  กาพุฒ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ลาบุตรดี
2. นางสาวจรรยา  ทามัน
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายนันท์ธนสาร  ประทุมทอง
2. นางสาวศิริวรรณ  หงษ์ยี่สิบสี่
3. นางสาวโยษิตา  คำบุญเรือง
 
1. นางกัญญา  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวจุฬามณี  ฟ้าแลบ
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายเจษฎา  เงินสัจจา
 
1. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 27 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงเย้ง  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ลาบุตรดี
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 9 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีเกตุ
 
1. นางกัณณ์ณิชาพัฒน์  สิงห์มหาไชย
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 8 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชากร  กันทะ
 
1. นางสาวจุฬามณี  ฟ้าแลบ
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวลักษณา  สุริยะ
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
 
180 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.33 เงิน 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวพัชรี   มุดเขียว
2. นางสาวษบาทิพย์  ไชยมงคล
 
1. นางสาวแสงแก้ว  ไชยมงคล
2. นางฐิติมา  สุริหาร
 
181 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง 12 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายพงศ์พล  คมแก้ว
2. นายพุฒิพงษ์  บุญชื่น
 
1. นายสิทธิชัย  หวลอารมณ์
2. นางจริญญาพร  จิตตะ