สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79.2 เงิน 21 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณวัสสา   ชูประสิทธิ์
 
1. นางสาวสะอาด  ยังบุญช่วย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวชณิกานต์  ศรีลา
 
1. นางสาวนฤมล  สุขศรีแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงอันธิกา  ขุนสม
 
1. นางสาวนิศากร  ชมภูนุช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 28 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวชนิสรา  เพชรพงศ์
 
1. นางสาวสาลี่  ชาญณรงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงสุรัสสา  บุญศิลป์
 
1. นางเบญจมาศ  มีเมตตา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นายนาถวัฒน์  ประดิษฐสุวรรณ
 
1. นางสาวนฤมล  สุขศรีแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.5 ทอง 4 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  มั่งมี
 
1. นางสมบัติ  เทศขำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 23 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายเจษฎากร  พลขันธ์
 
1. นางสุกัญญา  เทพสุริยวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71.83 เงิน 16 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลจิรา  นุ่มอิ่ม
2. นางสาวณัฐณิชา  ศุภกิจเวชกรณ์
3. เด็กชายวัชร  มานุวงศ์
 
1. นางยุราวรรณ  สิงห์โต
2. นางรวิวรรณ  พิมพาวะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 36 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวญาดา  จิราภรณ์
2. นางสาวประภัสสร  ทับผึ้ง
3. นางสาววรินทร  เดชคำรณรัตน์
 
1. นางรวิวรรณ  พิมพาวะ
2. นางยุราวรรณ  สิงห์โต
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 25 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญา  คำมี
2. เด็กหญิงสิรินดา  บุญเขียวบุตร
 
1. นายไพฑูรย์  บุญดุฉาว
2. นางสาวลำใย  ทองใบ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 17 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  อุไรวรรณ์
2. นายธนากร  นุกูล
 
1. นางอัจฉรา  ตุ้มสุวรรณ
2. นางแสงอรุณ  เปี่ยมงาม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 89.28 ทอง 5 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนากร  เสาวรภย์
2. เด็กหญิงพรศิริ  ธิตะจารี
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  จุ้ยเรือง
2. นางสุภาพร   สุขวิถี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 72.28 เงิน 28 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกริณฑา  กล่อมบาง
 
1. นางสุภาพร  สุขวิถี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  เรือนวงค์
 
1. นางกัญจณ์นภา  สุขล้อม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 21 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายธงไชย  นันทะนานุศิษฎ์
 
1. นางบุญเจือ  ดิษฐไชยวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนน  จุลกลับ
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรีเสน่ห์
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทะทำมัง
 
1. นางสาววรัญญา  ม่วงวัดท่า
2. นายทรงยศ  สกุลยา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 17 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาววิราวรรณ  อยู่ศิลป์ชัย
2. นางสาวอุดมลักษณ์  กล้าธัญกรณ์
3. นางสาวเนตรดรุณี  โสฬส
 
1. นางนพรัตน์  พันธ์กสิกร
2. นางจริยา  ฟักเงิน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนมี
2. เด็กหญิงปัญญดา  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  พวกน้อย
 
1. นางอุไรวรรณ  พิพัฒนกุล
2. นางณิชาภา  อ่อนน้อม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 16 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ   เพชรทอง
2. นางสาวศรัณญา  แนบกลาง
3. นางสาวสุจิตรา  สาขำ
 
1. นางสาวพรพรรษา  เชื้อวีระชน
2. นางสาวพนิดา  สมบูรณ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญากาณฑ์  มีชูโภชน์
2. เด็กหญิงณัฑณิชา  คลังเพชร
 
1. นางกัญจน์นภา  สุขล้อม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 23 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวนิภาภัทร  เคียนยี่คิ้ว
2. นางสาวภัทรวดี  สุ่มทรัพย์
 
1. นางกัญจณ์นภา  สุขล้อม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยาภัทร์  ชูเมือง
 
1. นางนพคุณ  บุญพระคุ้มครอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวชรินรัตน์  อยู่พ่วง
 
1. นางนพคุณ  บุญพระคุ้มครอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78.7 เงิน 9 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์  ทองประพันธุ์
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  คุ้มสลุด
 
1. นางสาวอารมณ์  พงษ์พานิช
2. นางนงลักษณ์  สว่างเมฆ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 62.61 ทองแดง 20 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายนรภัทร  ปัณณราช
 
1. นางนิพิศ  วิเชียรสรรค์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายพระยา  วะยาคำ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  บุญช่วย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวอลิสา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางนพรัตน์  พันธ์กสิกร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลลดา  วิมล
2. เด็กหญิงสุภาวดี  โตยอด
3. เด็กหญิงอรกัญญา  สุขขารมย์
 
1. นางชัญญานุช  สุวรรณ์ทา
2. นางเรวดี  สุขสุภักดิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.25 เงิน 11 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐนิชา  ดีมั่น
2. นายธีร์ธวัช  เพ็ญต่าย
3. นายพชรพล  ตันคงจำรัสกุล
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ม่วงดิษฐ์
2. นางสาวบุปผา  สันตวา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงปณิตา  พิญโญ
2. เด็กชายฤทธิศักดฺิ์  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงสิริยากร  ระดาสาร
 
1. นางสาวปนัดดา  เมฆเจริญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.4 ทอง 10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวญาริดา  เฟื่องฟู
2. นางสาวปนัสยา  กันสุข
3. นายรังสิมันฌ์  จันทร์โท
 
1. นางรัชนี  โสดถานา
2. นางสวนีย์  เพ็ชรพงศ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 11 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  วงศ์วาด
2. เด็กหญิงศตพร  คุ้มชัย
3. เด็กหญิงสิรินดา  มีศรี
 
1. นางรัชนี  โสดถานา
2. นางสวนีย์  เพ็ชรพงศ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79.1 เงิน 10 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายณัฐพล  สายแวว
2. นายณัฐวร  เวียงแก
3. นายสหธน  ผาเงิน
 
1. นางสาววัชรี  สายโต
2. นางสาวปริณดา  วิเศษผล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ภูกลาง
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ชัยรัตน์
3. เด็กหญิงสุรดา  ภิญโญ
 
1. นายวิรัตน์  มาสุข
2. นายพีระยุทธ  สุขสำราญ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.8 เงิน 20 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธัฏฐา  กาเลี่ยน
2. นางสาววรรณภา  พิศมัย
3. นางสาวสุพัตรา  แก้วเรือง
 
1. นางสาวธนินท์ธร  นิ่มทอง
2. นางวรารัตน์  ขำพัน
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 36 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  สิงห์ลอ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  กรัดเฟื่อง
 
1. นางสาวมินนา  มูลประสิทธิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายศุภกร  ศรีสวัสดิ์
2. นายเดชาพล  เปลื้องอภัย
 
1. นางสาวนงนุช  จากปั้น
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ม่วงดิษฐ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 32.87 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรี  บูรณะกิติ
2. เด็กหญิงฟ้าสรินทร์รักษ์  ถิ่นอำนาจ
 
1. นายชัยณรงค์  ฉายศรี
2. นางสาวณิชกมล  มีศิริ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 14.95 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัณยา  แสงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์สนิท
 
1. นายชัยณรงค์  ฉายศรี
2. นางสาวณิชกมล  มีศิริ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วมั่น
2. เด็กหญิงปรินดา  ขุนชัย
3. เด็กหญิงพัชชมน  บรรจงรักษ์
4. เด็กหญิงรุ่งรวี   เปลี่ยนอำภัย
5. เด็กหญิงสุพิชญา  หว่านเครือ
 
1. นายเรืองวิทย์  กลิ่นอำพร
2. นางสาวอัญชรี  โจดโจน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 12 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  โหกรัด
2. นางสาวจุฑามาศ  เย็นสุข
3. นางสาวนิลรวดี  บุตดี
4. นางสาวภริตพร  อุระอิต
5. นางสาวสุชานรี  รุ่งเรือง
 
1. นายเรืองวิทย์  กลิ่นอำพร
2. นางสาวอัญชรี  โจดโจน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.2 เงิน 40 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงธนันญา  ขวัญเพชร
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  สุขอยู่
3. เด็กหญิงภัคธร  กัลยาศิริ
4. เด็กหญิงวทันยา  พรหมมานุวัตร
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กวยทะวิมล
 
1. นายนิรุตติ์  หัทยัง
2. นายวิศรุต  รอดกำเหนิด
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง 5 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวกมลลักษณ์  ทองใบ
2. นางสาวขวัญเรือน  แก้วสว่าง
3. นางสาวณัฐรดา  โพธิ์ศรี
4. นางสาวพลอยไพลิน  เที่ยงอยู่
5. นางสาวสุธาสินี  ปั้นเกี้ยว
 
1. นางสาวพิกุล  สีเสาร์
2. นางสาวอุทุมพร  สุริยวงค์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง 16 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผึ่งโค
2. เด็กชายนฤพน  พุ่มเกตุ
3. เด็กชายสุรเชษฎ์  มากอิ่ม
4. เด็กหญิงเพิ่มทรัพย์  แก้วกสิกรรม
5. เด็กชายเสกอนันต์  มาเนียม
 
1. นายเกื้อสิรกาณฑ์  ศรีมิตรานนท์
2. นายพนม  ไชยพรพัฒนา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.8 เงิน 16 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  บุตรสะไล
2. นางสาวณัชชา  อ่อนบุญ
3. นางสาวณัฐวดี  แป้นจันทร์
4. นางสาวนภัสสร  รอดเขียว
5. นายนราธร  แก้วโพนเพ็ก
 
1. นางนิรันตรี  อาจเอื้อ
2. นายปัญณธร  เพ็งยอด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 8 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอุภาลักษณ์  ดวงรัตน์
 
1. นายวัชรพล  เทพสิทธิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง 23 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวปัทมาพร  เทพาโส
 
1. นายวัชรพล  เทพสิทธิ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายพันธวัสส์  เกียรติพงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงสุวรรณวลี  แก้วกาญจนะวงษ์
 
1. นายอุบล  พิมพาวะ
2. นางวิไล  เขียวพุ่มพวง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 25 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นางสาวฐิติญา  แก้ววิชิต
2. นายตรีธวัช  เครืออยู่
 
1. นายสุชน  อ๊อดหมี
2. นางสาวรุจิรา  สุดแก้ว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  รังแก้ว
2. นางสาวกมลวรรณ  กฤษสนั่น
3. เด็กหญิงชลธิชา  นวนหมวก
4. นางสาวธนพร  สิงห์พรหม
5. เด็กหญิงธัญวรา  รุ่งเรือง
6. เด็กหญิงนฤมล  สีนวล
7. เด็กหญิงวณิชยา  มายะนันท์
8. นางสาวศิริพร  สุวรรณวงค์
9. นางสาวอินทิรา  สดสี
10. เด็กหญิงแพรทองแท้  มนัสตรง
 
1. นางสาววาสนา  เอี่ยมปฐม
2. นางวรารัตน์  ขำพัน
3. นางสาวฤทัยรัตน์  ฤทธิ์นุช
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ศิริไกรวัฒนาวงศ์
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ตอนปัญญา
 
1. นางนิตยา  อ่อนจันทร์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88.5 ทอง 6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิชา  เพ็งนุ่ม
2. นางสาวธนัตดา  เปรมเขียว
 
1. นางนิตยา  อ่อนจันทร์
2. นายเทอดพงษ์  ทำดี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงศิริพร  ออมสิน
 
1. นายเอกพันธ์  ศิริเขตรกรณ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายวิทวัส  ศรีจันทร์โคตร
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงวันวิสา  คำพาอินทร์
 
1. นายสมโภชน์  พูลเขตกิจ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์สุภา  พรหมมานุวัตร
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 39 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  กองบาง
 
1. นายภูเบศ   ภวัตพิบูล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวเนาวเนตร  ศรีลอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงอารีญา  กล้าการนา
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวเบญญทิพย์  กิ่งนอก
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  ทีเพ็ง
2. เด็กหญิงวิภาวี   โคตะนนท์
 
1. นายสมโภชน์  พูลเขตกิจ
2. นางสาวสุจิตรา  ศรีสุวรรณ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงจันทรณัฏฐ์  สอนศรี
 
1. นางสาวอรอนงค์  จำนงค์คุณ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 21 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวพลพร  เขียวพุ่มพวง
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายวิทยา  อรุณไพร
2. นายเกษม  ทับพรม
3. นายไกรวิน  กล้าหาญ
 
1. นายสุทัศน์  บุญพรม
2. นายปรีชา  ดามาพงษ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายอรรถกฤช  สุขพัฒน์
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายวรากร  สุขพัฒน์
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายอรรถกฤช  สุขพัฒน์
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  แผ่นผา
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายคุณานนต์  กระสังข์
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  เทียมเย็น
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  แผ่นผา
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 12 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายคุณานนท์  กระสังข์
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  เทียมเย็น
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธาริณี  บานแสง
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  เทียมเย็น
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวสุธิกานต์  เพชรอ่อน
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  เทียมเย็น
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำตาล  เอี่ยมชำนาญ
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 13 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวรินสุดา  ศรีบุญธรรม
 
1. นายอภิเชฐ  คงรอด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  รอดเส็ง
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  เทียมเย็น
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายรัตนชัย  คำจริง
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิดา  อุ่นศรี
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  เทียมเย็น
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 72.33 เงิน 14 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวสุธิกานต์  เพชรอ่อน
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  เทียมเย็น
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 20 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำแหวน
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายธนากร  เทแก้ว
 
1. นางสาวทาริกา  เมินดี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชกานต์  ทิมแย้ม
 
1. นายอภิเชฐ  คงรอด
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 70.4 เงิน 13 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  สระทองแดง
2. นายคุณานนท์  กระสังข์
3. เด็กหญิงตันหยง  เต่าโพรง
4. นายธนากร  เทแก้ว
5. นางสาวธนาพร  แดงซิว
6. เด็กชายน้องแบงค์  สิงห์กวาง
7. นายศุรศักดิ์  ทองดอนกุ่ม
8. นางสาวสุธิกานต์  เพชรอ่อน
9. นางสาวเกตน์สิรี  ยอดตอง
 
1. นางสาวทาริกา  เมินดี
2. นางสาวณัฐกาญจน์  เทียมเย็น
3. ว่าที่ร้อยตรีธนกร  มั่นคง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80.2 ทอง 8 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายคุณานนท์  กระสังข์
2. นายจรัญ  โปร่งตุ้ม
3. นายจักรกฤษ  ตั้งใจ
4. นายธนวัฒน์  นรชาญ
5. นายธีรภัทร  มีโม
6. นายรุจิโรจน์  อยู่ศิริ
7. นายวทัญญู  สุขดี
8. นายวุฒิชิระ  จุไร
9. นายศุรศักดิ์  ทองดอนกุ่ม
10. นายสิริโชค  เมฆโต
11. นางสาวสโรชา  เต่าโพรง
12. นายเกษมสันต์  สิงห์วี
 
1. นายอิสริยะ  สติใหม่
2. นางสาวณัฐกาญจน์  เทียมเย็น
3. นางสาวทาริกา  เมินดี
4. นายวุฒิกร  พันธุ์ุหวยพงศ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 66.6 ทองแดง 10 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญรัชญ์  เสียงหวาน
2. เด็กชายก้องภพ  พิมหนู
3. นายธนภัทร  วัฒนพันธ์
4. เด็กชายธีรภัทร  เพ็ชรคล้าย
5. เด็กชายนพดล  มูลเมือง
6. นางสาวนรินญา  มาคำ
7. นางสาวนัตถพร  บุญทัด
8. นางสาวนันทิชา  จันทร์เทศ
9. นางสาวนิรันพร  กันหา
10. นายประสิทธิชัย  โตเครือดี
11. นางสาวภาวิกา  เทียมทองคำ
12. นางสาวภีรพัตร์  ทัศนัย
13. เด็กหญิงมนัสนันท์  คงหลี
14. เด็กชายวสันต์  สุขมาก
15. เด็กชายศรันย์ภัทร  วิเชียรสรรค์
16. นางสาวศานันทินี  ศรีสุเทพ
17. นางสาวศิรินภา  สุ่นเดช
18. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จิตณรงค์
19. เด็กชายศุภากร  จันทวงศ์
20. เด็กชายสถาพร  ภู่นิ่ม
21. นายสุรกิจ  วงวรรณา
 
1. นางอารีรัตน์  เถาสมบูรณ์
2. นางอุบลรัตน์  ฤกษนันทน์
3. นางสาวพัชรา  สุภอมรพันธุ์
4. นางละมัย  ทุ้ยแป
5. นางสาวปาริฉัตร  ฟักเกตุ
6. นายชัยรัตน์  ขมินทกูล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  พิมพ์โคตร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทาเกลี้ยง
3. เด็กหญิงลออง  สุนทรชัย
4. เด็กชายศุภวิชภ์  เพ็ชรนารถ
5. เด็กชายสุวรรณชัย  มีไชยโย
6. เด็กหญิงเพชรลัดดา  มณีเนตร
 
1. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
2. นายยุทธนา  เตชรังศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายธีรศักดิ์  พาทิพย์
2. นายนรวิชญ์  เดียวตระกูล
3. นายนราพัฒน์  สระทองขำ
4. นายรติพงษ์  ม่วงศรี
5. นางสาวศรัญญา  อุตะมะ
6. นายสุรวุฒิ  ยิ้มฤทธิ์
 
1. นายอรุณวัฒน์  อินทร์แนม
2. นายวัฒนพงษ์  สาลี
3. Mr.Forh Claude  Mbah
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.8 ทอง 5 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  พิมพ์โคตร์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  สงฆ์จันทร์
3. นายกิตติศักดิ์  สกุลนี
4. เด็กชายคเณศ  เหมือนอบ
5. เด็กชายจิรพัฒน์  แวงวรรณ
6. นายจิรภัทร์  เพ็ชรวิจิตร
7. นางสาวชานัญธิดา  ดีมี
8. เด็กหญิงชาลินี  ตุงคะศิริ
9. เด็กหญิงณัฐชยา  สุขเล็ก
10. นางสาวณัฐณิชา  เคหะบาล
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทาเกลี้ยง
12. เด็กหญิงณิชกานต์  อ่ำปั้น
13. เด็กหญิงณิชาภัทร  แตงณรงค์
14. เด็กหญิงบุญญิตา  วิเศษชาติ
15. เด็กหญิงปราริษา  จงพึ่งกลาง
16. เด็กชายพงศกร  วรรณสุข
17. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีหาบุตร
18. เด็กชายพลกฤต  พรมสง่า
19. เด็กหญิงภัศรา  จุลพันธ์
20. เด็กหญิงมุฑิตา  จรัญรัตนศรี
21. เด็กหญิงรวิสรา  กล่อมรักษา
22. นายรัตนชัย   คำจริง
23. เด็กหญิงลออง  สุนทรชัย
24. เด็กชายวรพล  วิงพัฒน์
25. เด็กชายวรากร  สุขพัฒน์
26. เด็กหญิงวริศรา  ศรีพระจันทร์
27. เด็กหญิงวสุธิดา  บัวชุม
28. เด็กหญิงวัชรินทร์  หัตถาจารย์
29. นางสาววัชโรทัย  โกฉิม
30. เด็กชายศุภวิชภ์  เพ็ชรนารถ
31. นางสาวสุชานาถ  สุขพัฒน์
32. นางสาวสุดารัตน์  สกุลนี
33. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   อินเกิด
34. นางสาวสุรีรัตน์  ปลื้มทรัพย์
35. เด็กชายสุวรรณชัย  มีไชยโย
36. นางสาวสุวิมล  เฟื่องสนิท
37. เด็กชายอนวรรษ  ใจชื้น
38. นายอรรถกฤษ   สุขพัฒน์
39. เด็กหญิงเพชรลัดดา  มณีเนตร
40. เด็กชายเวฟ  แจ่มแจ้ง
 
1. นายจสินทร์  ถมยา
2. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
3. นายรักชาติ  นาครัตน์
4. นายวีระ  สิงหนารถ
5. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
6. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
7. นายยุทธนา  เตชรังศรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.8 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวกนกวรรณ  แสงรูจี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีพิมเดื่อ
3. นายกฤษกรณ์  ภักดีชน
4. เด็กหญิงกิตติพิชญ์  ยุปานันท์
5. เด็กหญิงจิรภัทร  แสงรูจี
6. เด็กหญิงชวิศา  ยิ่งสูง
7. เด็กหญิงณัฐชา  สุขพาย
8. เด็กชายณัฐนันท์  ก๋าจู
9. นายณัฐพล  โคตรหลักคำ
10. เด็กหญิงธนัชชา  รังสูงเนิน
11. นายธนัตถ์  เขียวเขิน
12. นายธีรภัทร  หาญประกาศ
13. นางสาวนิพาพรรณ  แก้วดวงใหญ่
14. นายนิรุทธ์  จูเกษม
15. เด็กชายปกรณ์  ชวนมองพิศ
16. เด็กชายปวริศ  พุ่มมาลิน
17. เด็กหญิงปาริชาติ  สุขกล่ำ
18. เด็กหญิงพนิตสุภา  บุญธรรม
19. เด็กหญิงพนิตา  หนูชาวนา
20. เด็กหญิงพรรษมน  ห้วยหงษ์ทอง
21. นายพาทิศ  สมัครเขตกิจ
22. เด็กชายภัทรพล  คุ้มม่วง
23. นายภูชิต  โพธิ์อยู่
24. นางสาววริศรา  นาคเอี่ยม
25. เด็กหญิงวันวิสา  ทันวิเศษ
26. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เปรมเขียว
27. เด็กหญิงวิจิตรา  คงอินทร์
28. เด็กหญิงวิลาสินี  จ่าเชิญ
29. เด็กหญิงศศินภา  สกุลเกิด
30. เด็กหญิงศิรภัสสร  คงคาสุริยฉาย
31. เด็กหญิงศิรินธา  หอมหวล
32. เด็กหญิงศุภวรรณ  แตงเต็มวรรณ
33. นางสาวสมฤดี  ขาต่าย
34. เด็กหญิงสายธาร  ศิริกาล
35. เด็กหญิงสุชาวดี  เขียวสะอาด
36. นางสาวสุภาภัค  พูนดังหวัง
37. นายสุวิทย์  นนทา
38. เด็กชายอรรถชัย  แซ่อึ้ง
39. นางสาวเจนจิรา  กันทะษา
40. เด็กหญิงเบญญาภา  ธิอินโต
 
1. นายอภิเมธ  หว่างคีรี
2. นายพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ
3. นายวิญญ์ธชัย  ศักดิ์กัณฑ์หา
4. นายกิตติชาติ  ทองรักษ์
5. นายอัศวิน  ถาวรศักดิ์
6. นายภาณุพงศ์  บัวส่อง
7. นางสาวนารีรัตน์  ตั้งประดิษฐ์
8. นางฐิติยา  จันทร์ชัยภูมิ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 41 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กชายอานนท์  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวโชติกา  นิลมะณี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 18 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นายจักรกฤษณ์  ม่วงมี
 
1. นายศรรธรรศ  กุลวงค์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.25 ทอง 5 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวสุภาภัค  พูนดังหวัง
 
1. นายอภิเมธ  หว่างคีรี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กชายอานนท์  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวจันจิรา  เผ่ากลิ่น
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 22 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นายจักรกฤษณ์  ม่วงมี
 
1. นายศรรธรรศ  กุลวงค์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อินเกิด
 
1. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวเมธารินทร์  กลิ่นเกิด
 
1. นางภัทราพร  นิธิธรรมกร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 36 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  เม่นเจริญ
 
1. นายธีระยุทธ  เล็กพลอย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 30 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายนิพิษฐ์  ทับหมัน
 
1. นายธีรวัต  เอี่ยมดี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.73 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงชนากานต์  สังข์โชติ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสุวรรณวิเชียร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวศรัญญา  อุตมะ
 
1. Mr.Forh Claude  Mbah
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 31 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนภัทร  มีเอี่ยม
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทองทวี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง 12 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายเขตรัฐ  พุฒซ้อน
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.3 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวสุภาภัค  พูนดังหวัง
 
1. นายอภิเมธ  หว่างคีรี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  พิมพ์โคตร์
2. เด็กชายกริชเพชร  จำปีเรือง
3. เด็กชายจิรพัฒน์  แวงวรรณ
4. เด็กหญิงชาลิสา  ติณะมาศ
5. เด็กชายพงศกร  วรรณสุข
6. เด็กชายศุภวิชภ์  เพ็ชรนารถ
7. เด็กชายอนาวิน  ทัดเที่ยง
8. เด็กหญิงเพชรลัดดา  มณีเนตร
9. เด็กชายเวฟ  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
2. นายยุทธนา  เตชรังศรี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวกนกวรรณ  แสงรูจี
2. นายกฤษกรณ์  ภักดีชน
3. นายณัฐพล  โคตรหลักคำ
4. นายธนัตถ์  เขียวเขิน
5. นางสาวนิพาพรรณ  แก้วดวงใหญ่
6. นายนิรุทธ์  จูเกษม
7. นายพาทิศ  สมัครเขตกิจ
8. นายภูชิต  โพธิ์อยู่
9. นางสาวสุภาภัค  พูนดังหวัง
10. นายสุวิทย์  นนทา
11. นางสาวเจนจิรา  กันทะษา
 
1. นายอภิเมธ  หว่างคีรี
2. นายพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 16 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกชมน  แตงอ่อน
2. นางสาวจิราภรณ์  หอมประเสริฐ
3. นายชาคริต   แก้วย้อย
4. นางสาวณัฐพร  วงค์อินตา
5. นางสาวดารารัตน์  ธนศรีวิวัฒน์
6. นางสาวดาราวีย์  อ้นอิน
7. นายธนัช   สุดท่าแห
8. นายธีรศักดิ์  พาทิพย์
9. นางสาวนภารัตน์  โหมดเทศ
10. นายนรวิชญ์   เดียวตระกูล
11. นายนราพัฒน์  สระทองขำ
12. นางสาวปริยากร  เขียวพุ่มพวง
13. นายปัธวี   เพชรม่อม
14. นางสาวปิยะนันท์  นวลจันทร์
15. นายพงศกร  เกตุศรี
16. นางสาวพลอยวรีย์  บุญคง
17. นางสาวพิยดา  คำจริง
18. นางสาวภัคจิรา  เมืองแก้ว
19. นายภาคภูมิ  วงค์หาร
20. นางสาวภาวีนี   ผึ่งบัว
21. นางสาวรดา   คงมี
22. นางสาววชิรญาณ์  แพพยอม
23. นางสาววรวลัญช์  อ่อนแก้ว
24. นางสาววิมลสิริ  วิมล
25. นางสาวศิริพร  แพพยอม
26. นางสาวสิริกาญจน์  สินประเสริฐ
27. นางสาวสุกฤตา  เขียวเขิน
28. นางสาวสุชาดา  เถรักษา
29. นางสาวสุธิตา  รุ่งเรือง
30. นางสาวสุพิชญา  บ้งจ่า
31. นางสาวสุภาพร  เสือสา
32. นางสาวสุภาพร   สาวสวรรค์
33. นางสาวสุรภา  ศรีศักดา
34. นายสุรวุฒิ  ยิ้มฤทธิ์
35. นางสาวอดิศา  ลำเจียก
36. นางสาวอรัญญา  ภักดีโต
37. นายอลงกรณ์  โตรูปสม
38. นางสาวอาทิตยา  แพพะยอม
39. นางสาวอารยา  ปัณราช
 
1. นายอรุณวัฒน์  อินทร์แนม
2. นายวัฒนพงษ์  สาลี
3. Mr.Forh Claude  Mbah
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.4 เงิน 18 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนตา
2. เด็กชายปรเมศ  เกิดชื้น
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  เทียรขำ
4. เด็กชายพรชัย  ทับทอง
5. เด็กหญิงพิมมาดา  วิมล
6. เด็กชายพีรวิทย์  ไผ่งาม
7. เด็กหญิงภัณฑิลา  ชูเมือง
8. เด็กชายภัทรกร  เพชรชาติชั้น
9. เด็กหญิงมัญชุสา  สิงห์ทอง
10. เด็กหญิงอารียา  บุตรพิลา
 
1. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
2. นางสาวจุฬารัตน์  เกิดเพ็ง
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.8 ทอง 12 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายกิติพัฒน์  รักสุข
2. นางสาวขวัญเรือน  พิมิตร
3. นางสาวจินต์ทิพา  สรรคพงษ์
4. นายธนกร  ทองใบ
5. นายนราธิป  วัดจะยา
6. นายประธาน  อาชวรัตน์ถาวร
7. นางสาวพรชิตา  แซ่ลี้
8. นางสาวสาวิกา  พงษ์ทองเมือง
9. นางสาวสุพัตรา  พังคะ
10. นายเขตรัฐ  พุฒซ้อน
 
1. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
2. นางสาวจุฬารัตน์  เกิดเพ็ง
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 75.4 เงิน 10 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นางสาวพรพิชชา  มาน้อย
2. นางสาวละอองทิพย์  มั่นคง
3. นางสาวศศิวิมล  เพียรดี
4. นางสาวสายฝน  มีดี
5. นางสาวเจนจิรา  สิงห์รอ
6. นางสาวแก้วมณี  กรัดเฟื่อง
 
1. นายชลรวี  อ้นอินทร์
2. นางสาวบุษยมาส  บุญจันทร์
3. นางมนัสชนก  นุชมี
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.3 ทอง 25 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุลลัดดา  ใจแน่
2. เด็กหญิงจิตรา  จีนตวง
3. เด็กหญิงธีราพร  อยู่ศรี
4. เด็กหญิงมลิศา  เขียวพุ่มพวง
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  บางบุญ
6. เด็กหญิงสิริมา  พลขันธ์
 
1. นางสาวสวณี  บุญอินทร์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 19 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวกันติยา  เทียมอ๊อด
2. นางสาวนงนภัส  พรามไธสง
3. นางสาวนงนาฏ  โพธิ์จร
4. นางสาวนริศรา  พวงเข็มแดง
5. นางสาวประกายเพ็ชร  ประกอบธรรม
6. นางสาวพรพรรณ  บุญแตง
7. นางสาวอภิญญา  ป้อมมอญ
8. นางสาวอุไรวรรณ  ต้นบุญ
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เกิดเพ็ง
2. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  อรรถเศรณีวงศ์
2. นายพงษ์ศิริ  รอดจรูญ
3. นายพรชัย  คงขัน
4. นางสาวภัทรวดี  ศรีพันธ์
5. นายอณุวัฒน์  กัณหา
 
1. นายเกริก  กล่ำน้อย
2. นายปัญญา  รุ่งอินทร์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 8 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงนพเกศ  สุรรัตน์
 
1. นางสาวศุภนันท์  คิดยาว
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 21 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวรัศมี  พรหมมาก
 
1. นางกรกช  รุ่งทอง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.33 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ทองปรุง
 
1. MissMa Leovilyn  Mae Selda Gauma
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.2 ทอง 11 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายญาณเทพ  กันทะวิน
 
1. นางสาวจุฑามาส  ริยะขัน
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  สิทธิเวช
 
1. Mr.Ivanjoe  Truita
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 59.33 เข้าร่วม 26 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวณัชฐิณี  สวัสดิ์
 
1. MissShelma  Truita
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 38 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรพิมล  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงรัตนวรรณ  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงสุภศิริ  หมีแช
4. เด็กหญิงสุวิชา  ทองอยู่
5. เด็กหญิงเมขลา  มงคลพงษ์
 
1. นางสาววาสนา  เอี่ยมปฐม
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ฤทธิ์นุช
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 75 เงิน 29 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชัญญา  นวนหมวก
2. นายชินวัฒน์  ใจดี
3. นายพงค์ภัค  เต็มเพ็ชร
4. นางสาวพิชามญชุ์  บุญสว่าง
5. นางสาววิภาณี  ผู้ประเสริฐ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ฤทธิ์นุช
2. นางสาววาสนา  เอี่ยมปฐม
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.16 เงิน 25 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุสุมา  วิมล
2. เด็กหญิงวันวิสา  จันทราทิพย์
 
1. นางสาวฉันทนา  ชนะคุณ
2. MissLi  Xueting
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 59.33 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวกิ่งแก้ว  อินทรักษา
2. นางสาวจิราภรณ์  ทองอำไพ
 
1. นายสมบูรณ์  แซ่ตั้ง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกานต์พิิชชา  ทัพใหญ่
2. นางสาวศุทธินี  ธงชัย
 
1. นางสาวสุดหทัย  ขมินธกูล
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 13 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  พิพัฒนกุล
2. นายภานุวัฒน์  มวลชู
 
1. นางสาวสุขจิตร  ไชยูปถัมภ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวธีรดา  สุทธิชัง
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ลือชา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 58.33 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายวีรภัทร   หงษ์สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวสุดหทัย  ขมินธกูล
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  น้อยเขียว
2. นางสาวรวิพร  เนื้อยาดี
3. นายวิชยุตม์  ทาแจ่ม
4. นางสาวศิริประภา  สลีอ่อน
5. นางสาวอรพิน  วงศ์จันทร์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ลือชา
2. นางชุติรัตน์  แสงสุวรรณ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวฐานิตา  โป๊ะโดย
2. นางสาวณัฐทิตา  สีแดง
3. นางสาวนัฐพิชาธรณ์  เอี่ยมต่อม
4. นางสาวสุพิชชา  เสียงดัง
5. นางสาวอัสมาภรณ์  อุรัตน์
 
1. นางสาวสุดหทัย  ขมินธกูล
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายกัณต์รพี  ทองมา
2. นางสาวฐิติพร  เลาวกุล
3. นางสาวพรนภา  เพชรล้อมทอง
4. นางสาวพรพรรณ  เพ็ชรคง
5. นางสาววัลลภา  สว่างเพ็ง
 
1. นางสาวสุรีย์พร  แก้วมา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 25.68 เข้าร่วม 34 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายภูเบศวร์  พ่อแก้ว
2. นางสาวอภิชญา  คำพะวา
 
1. นายสาโรจน์  พะลาด
2. นางสาวอุบลวรรณ  ลือชา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 18 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐา   คำหอม
2. นางสาวนราวดี  รอดจันทร์
 
1. นางสาวสุดหทัย  ขมินธกูล
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงนัยนภา  ล้อมเศรษฐี
2. เด็กหญิงหัทยา  ขุนศรี
 
1. นางสุภมาศ  มโนวชิรสรรค์
2. นางฐาปนี  จวนอาจ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 76.69 เงิน 18 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาววรวรรณ  ทองอุบล
 
1. นายธนรัชต์  จันทรสกุนต์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.76 ทอง 21 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เงินเรียน
2. เด็กหญิงรสริน  ใสงาม
3. เด็กหญิงวรรณชนก  จันทร์นาค
4. เด็กหญิงศุภญาลักษ์  สายทอง
5. เด็กหญิงสรวงสุดา  แพทอง
6. เด็กหญิงสิดาพร  แสงโสด
7. เด็กชายอติภัช  รอดพึ่ง
8. เด็กชายเรวัตร์  ดารงค์
 
1. นายภคพล  เอมเอี่ยม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภานัน  อยู่ทิม
3. นายวรจักษ์  ชาวด่าน
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 17 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นายคุณากร  บัวดี
2. นายธนายุต  เกตุแมน
3. นายศุทณพงษ์  พลอยไป
4. นายอานนท์  นาคทอง
5. นายอาภากรณ์   เนียมสนิท
6. นายเกรียงไกร  คงรุ่มรวย
 
1. นางกรรณิกา  คุ้มดี
2. นางสาวกาญจนา  สภาภัตร์
3. นางสาวปริศนา  งามทวีกุล
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 62.35 ทองแดง 40 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  เจือประเสริฐ
2. นางสาวธนภรณ์  ศรีภู่
3. นางสาวนริศรา  ผะอบเหล็ก
4. นางสาวภุมรา  แพรพยัพ
5. นางสาวรัติยา  ก้อนทอง
6. นางสาวรุ่งตะวัน   สระรัมย์
7. นายวิชิต  อู่ทอง
8. นางสาวสุกฤตา  สุขเจริญ
 
1. นายสุพร  พันสด
2. นางสาวรังสิยา  ฉิมพาลี
3. นางสาวสุนิสา  บิดพันลำ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 74.8 เงิน 24 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  โตปรางค์
2. เด็กหญิงจิรกานต์  บุตรเอื้อ
3. เด็กหญิงปริศนา  ตรีอินทอง
4. เด็กหญิงอโรชา  มูลละคร
5. เด็กหญิงเกตุวดี  บรรชาเมฆ
 
1. นางสุวิชา  เนตยานันท์
2. นางเบญจวรรณ  ชูเตชะ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  วัฒนแสวงชัย
2. นางสาวณัฐธิดา  อ่ำปั้น
3. นางสาวณัฐนันท์  ปิ่นเงิน
4. นางสาววัลยา  ศรีดำรงค์
5. นางสาวสุจิตรา  โชติรัตน์
 
1. นางอรสา  ศิลปวรณ์วิวัฒน์
2. นางสาวกฤษณา  ไทยอู่
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวณัฐฐาพร  สายงาม
2. เด็กหญิงพิชยา   อ่องแดง
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  จันทนากร
 
1. นางดวงกมล  เรืองเพชร
2. นายคฑาวุฒิ   โพธิ์ศรี
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72.6 เงิน 16 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  เอกตาแสง
2. นางสาวปริญญา  เหล่าเขตกิจ
3. นางสาววราลักษณ์  นิยมวงษ์
 
1. นายชยุตพันธุ์  แจ่มโภคนิษฐ์
2. นางช่อทิพย์  กองเทียม
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.2 เงิน 27 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณรัญญา  สนเรือน
2. เด็กหญิงนิศาชล  ทองพงษ์เนียม
3. นางสาววารีนิธ  ฝั่งมณี
 
1. นางอุไรวรรณ  พิพัฒนกุล
2. นางสาวสุกัญญา  พวงพันธ์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 70 เงิน 37 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวรัชนีวรรณ์  เมืองทอง
2. นางสาวอนัญพร  จันทโชติ
3. นางสาวอพิณญา  จันทโชติ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พิพัฒนกุล
2. นางสาวสุกัญญา  พวงพันธ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายกฤตนัน  อานุภาพ
2. เด็กชายพลวัฒน์  สว่างเนตร
 
1. นางสาวธีรดา  สุภะเสถียร
2. นางสาวเมธาวี  อุปจันทร์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 21 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤตพงศ์  ติณะคัด
2. เด็กชายธนพนธ์  น้อยกอ
 
1. นางสาวกฤตยา   บริบูรณ์
2. นายนิรุตต์  อิ่มปั้น
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายชัยชาญ  สิงห์เรือง
2. นายนราดล  ร่ำรวย
 
1. นายศราวุธ  ตั้งใจ
2. นายเดชฤทธิ์  ปาระรักษ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายพีรธาดา  บุญปู่
2. เด็กชายวีรภาพ  สงวนศรี
 
1. นางสาวธีรดา  สุภะเสถียร
2. นางสาวเมธาวี  อุปจันทร์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 24 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นายวันชัย  พรรณขาม
2. นางสาวอารยา  เนียมพันธ์
 
1. นายชัยยะ  สว่างวงษ์
2. นางสาวจตุพร  เที่ยงอยู่
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตรีสูนย์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์   เยาวขัน
 
1. นางสาวลัคณา  มันตะวัตร
2. นายไพศาล  ศิวเวทพิกุล
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายจตุรพร  พิลึก
2. เด็กชายวิรุฬ  สำเภาทอง
 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
2. นายสามารถ  หลักฐาน
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.6 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายธวัลรัตน์  ท้าวโพธิ์ทอง
2. เด็กชายวรกมล  ยี่คิ้ว
 
1. นางสาวธีรดา  สุภะเสถียร
2. นางสาวเมธาวี  อุปจันทร์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวลลิดา  บุญรักษาศรี
2. นางสาวอรุณฉาย  ชูอิฐ
 
1. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
2. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายพิเชษฐ์  นาคทอง
2. นายยศธนา  วาทะยา
 
1. นางสาวรุจิรา  สุดแก้ว
2. นายสุบิน  อ๊อดหมี
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  เปียศิริ
2. นายนิพนธ์  คำฝอย
 
1. นายมาโนชญ์  แสงศิริ
2. นายธีรภัทร  สวัสดิ์สุภผล
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีทองคำ
2. เด็กหญิงอนัญญา  บุปผาวรรณา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชูพินิจ
 
1. นายจักรกฤษณ์  นุชพ่วง
2. นายวิศิษฏ์  สิริปิยานนท์
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 34 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวนภาวรรณ  คุ่ยดี
2. นายอภิเดช  จันทะสอน
3. นายเกียรติศักดิ์  ทองขาว
 
1. นายจักรกฤษณ์  นุชพ่วง
2. นายวิศิษฏ์  สิริปิยานนท์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 27 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  แดงซิว
2. นางสาวณัฐวดี  เกตุวงศ์
 
1. นางนริสลา  ทองคำ
2. นางสาวพิจิตรา  หมอกมืด
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ศิลาอ่อน
2. เด็กชายพลศักดิ์  ฤทธิ์ทรง
3. เด็กชายอาทิตย์ศฎา  เจิมสุวรรณ
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นายสุริยา  ทองดอนพุ่ม
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายกิตตินันท์  พงษ์เจริญ
2. นายจีรภัทร  มูลสภา
3. นายเรวัตร  เทยจันทร์ทึก
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นายธนพล  ถัดทะพงษ์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายวิทวัส  ขุนศรี
2. เด็กชายอาดิเทพ  ศรีจูม
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นางสาวพัณนิดา  ใจยา
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  ทองรอดชูวงษ์
2. นายดนุพร   จันท์โสภา
3. นายเติมตระกูล  มาเนียม
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นางสาวอัญชลี  ม่วงแจ่ม
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กชายจิรโชติ  สุภาวงค์
2. เด็กชายนราธิป  พวงมณี
3. เด็กชายอนุรักษ์  ทองมี
 
1. นายปริวรรต  แสงโชติ
2. นายชัยยะ  สว่างวงษ์
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นายธนพัฒน์   ศรีจูมพล
2. นายธีร์ธวัช  ประสาทสีดา
3. นายนพดล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายปริวรรต  แสงโชติ
2. นางสาวจตุพร  เที่ยงอยู่
 
166 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงจินตหรา  ชูเกตุ
2. เด็กหญิงธัญชนก  ไชยูปถัมภ์
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  กรีอินทอง
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นางณัฏฐิรา  คำพันธ์
 
167 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวธนัชพร  ความรัมย์
2. นางสาวนภัสสร  อินรัญ
3. นางสาวนริศรา  โสภา
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นางณัฏฐิรา  คำพันธ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กชายกิตติวินท์  ฟักสนิท
2. เด็กชายจรณินทร์  พุ่มมาลี
3. เด็กชายพงเพชร  เกตุเม้า
 
1. นายละเอียด  หินเพชร
2. นางสาวอรุณี  สมยาสุข
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 17 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายวุฒิพงษ์  พรมมา
2. นายศักศิยา  สิงหะเรือง
3. นายสงกรานต์  กันตีมูล
 
1. นายละเอียด  หินเพชร
2. นางสาวอรุณี  สมยาสุข
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชมภูวิเศษ
2. เด็กชายปฏิพัฒน์  ทิมดา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไกรแก้ว
 
1. นายกีรติ  งามเลิศ
2. นางสาวปานทิพย์  กองกันภัย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  ถาวรกุล
2. นางสาวปนัดดา  เมืองวัง
3. นางสาวอารีรัตน์  ดำมินเศก
 
1. นางบุญรวม  แดงชาวนา
2. นางภัครมัย  ด้วงฉุน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงปารีส์ยา  สุทัศน์
2. เด็กหญิงพนิดา  ปานทิม
3. เด็กหญิงมัลฑนา  สีสม
4. เด็กหญิงมาริษา  สาริยันต์
5. เด็กชายสุกฤษฏิ์  คงกะศรี
6. เด็กหญิงอริสา  สนธิ
 
1. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
2. นางลำใย  ด้วงน้อย
3. นายไพฑูรย์  บุญดุฉาว
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวนภัสนันท์  นาคเอม
2. นางสาวนราพร  คล้ายพรม
3. นางสาวสาริณี  รุนอ่อน
4. นางสาวสุวรรณา   สิทธิยา
5. นางสาวสโรชา  ทุมเสน
6. นางสาวอัจฉราภรณ์  ธนูศร
 
1. นายปัญญา  โสดถานา
2. นางสาวศรีนวล  ขิระนะ
3. นายไพฑูรย์  บุญดุฉาว
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. เด็กหญิงพิญาดา  วงค์ชมภู
2. เด็กชายรัชชานนท์  คงสมุทร
3. เด็กหญิงวรัญญา  หนุนเมือง
 
1. นางบุญรวม  แดงชาวนา
2. นางอรสา  ศิลปวรณ์วิวัฒน์
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง 33 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายคมกริช  พูพวงจันทร์
2. นางสาวภณิดา  สุวรรณสุข
3. นางสาววราภรณ์  แยมคล้าย
 
1. นายฐิติ  ภาคถารีย์
2. นางศุภรา  ศิลปธร
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 44 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทภัค  ถุงทันพิมพ์
2. เด็กหญิงสุมิตรา  มหามาตน์
3. เด็กหญิงอภิญญา  คำชมภู
 
1. นายสมชาย  อินทะเสน
2. นางสาวนุชจรี  แพ่งนคร
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวปานวาด  สังข์สุวรรณ
2. นางสาวปาริษา  คำเอก
3. นางสาวสตรีรัตน์  เมืองทอง
 
1. นางลำใย  ด้วงน้อย
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงปริญากรณ์   แสนสุข
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  คำคิด
3. เด็กหญิงเนรัญชลา  เตชะมณีสถิตย์
 
1. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
2. นางนิศารัตน์  ยกให้
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง 17 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวชนิดาพร  ม่วงเอี่ยม
2. นางสาวหทัยพร  บังอร
3. นางสาวอินทิรา  จอมสังข์
 
1. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
2. นางนิศารัตน์  ยกให้
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  อยู่พ่วง
2. เด็กหญิงลักษนันท์  คุ่ยสว่าง
3. เด็กชายเพชร  บัวบาน
 
1. นางฐิติยา  จันทร์ชัยภูมิ
2. นางศุลีพร  กล่อมจิตต์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 9 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  นุชบ้านป่า
2. นางสาวสุปรียา  ขำเงิน
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สุรรัตน์
 
1. นางนิศารัตน์  ยกให้
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 78.46 เงิน 36 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  สุขโชติ
2. เด็กชายสุขวัฒน์  เกตุทอง
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ศิริ
 
1. นางเรณู  อึ้งศรีวงษ์
2. นางสาวสมใจ  แย้มสันต์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85.12 ทอง 36 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธนารีย์  แย้มเลี้ยง
2. นางสาวเบญจวรรณ  เย็นใจ
3. นางสาวโสภา  ถือซื่อ
 
1. นางเรณู  อึ้งศรีวงษ์
2. นางสาวสมใจ  แย้มสันต์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนาภา  คำจริง
2. เด็กหญิงรมิดา  ทองก้อน
3. เด็กหญิงวันวิสา  หมั่นขั้นหมาก
 
1. นางสาวพรทิพย์  อ่อนชูศรี
2. นางนิตยา  เอี่ยมแดง
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  สุขหนุน
2. นายศิวะดล  เขียวประไพ
3. นางสาวอาทิตยา  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาววรนานรถ  ตันพานิช
2. นายปัญญา  โสดถานา
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. เด็กหญิงอัชรา  แสงศิริ
 
1. นางเตือนใจ  คำเผื่อน
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 74.66 เงิน 11 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. เด็กชายรวิโรจน์  คำติ่ง
 
1. นางสาวอาภรณ์พรรณ  หอมเจริญ
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 30 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  นากอก
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 35 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายบัณฑิต  ศรีคำ
2. เด็กชายฤทธิกร  จุมปูนาง
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี