สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.4 เงิน 27 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงมุกธิดา  สีหวงษ์
 
1. นางชนัดดา  เกิดผล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 21 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวกาญจนา  หย่ำวิลัย
 
1. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 33 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บุตรน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรดล  จันทร์เชื้อ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายศิริวัฒน์  บุญช่วย
 
1. นางจินตนา  แพรเขียว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  กองแก้ว
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อินต๊ะจักร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวณิชา  สยุมพร
 
1. นางพรพิสุทธิ์  แสงคำธนาศิริ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.8 ทอง 21 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายณธีพัฒน์  สมานมิตร
 
1. นางศศณัฐ  มารยาท
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 22 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวณัชชา  เสือเถื่อน
 
1. นางสาวสมฤดี  ทาแดง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72.66 เงิน 14 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงสิริยากร  ดุกลิ่ม
2. เด็กหญิงสุพิชชา  พรหมอยู่
3. เด็กหญิงสุมิตรา  ดินแดง
 
1. ดร.สุธาสินี  พรมแตง
2. นางสาวสุภาวดี  ศรีใจวงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญเลิศ
2. นางสาวรุจิสา  สังเวียนกสิกิจ
3. นายเจษฎา  เอนกพงษ์
 
1. นางขนิษฐา  ทองแจ่ม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงบุษรา  ปานอ่วม
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีเวียง
 
1. นายสมศักดิ์  ปัญจศิล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 74 เงิน 35 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายชาญณรงค์  สิงเวียง
2. นางสาววิภาดา  ผากาเกตุ
 
1. นางสาวขนิษฐา  กล่ำทับ
2. นางสาวปรางทิพย์  ฮอนบุตร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60.25 ทองแดง 41 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ประมานณ
2. เด็กหญิงสุพรทิพย์  จันทร์เกตุ
 
1. นางปุญชรัสมิ์  แก้วกล่ำ
2. นางสาวขนิษฐา  กล่ำทับ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75.28 เงิน 22 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายสุปัญจะ  จันทร์เกตุ
 
1. นางปุญชรัสมิ์  แก้วกล่ำ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 26 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายภูริภัทร  วงศ์แสงน้อย
 
1. นางมาลี  คามเกตุ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 20 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายตะวัน  ซึงประเสริฐ
 
1. นายพรรษา  รื่นรวย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60.3 ทองแดง 39 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  อินทวิเศษ
2. เด็กหญิงพรรณพนัช  ปานแดง
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  คำมา
 
1. นายไพศาล  ปัญญาอัครธรรม
2. นางศรีไพร  จันทร์ทักษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 16 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวจรัญญา  แย้มโพธิ์
2. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์ขำ
3. นางสาวเรณู  ชาญไชยเวช
 
1. นายไพศาล  ปัญญาอัครธรรม
2. นางศรีไพร  จันทร์ทักษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 33 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงกวินธิดา  จำนงค์การ
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อวยศิริ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  เพ็ชรโต
 
1. นางนิตยา  ทีดี
2. นางสาวสุนิสา  ป้อมแย้ม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 20 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวธัญญารัตน์  บุญโห้
2. นางสาวสุชาดา  ม่วงอยู่
3. นายอาทิตย์  ทะนุ
 
1. นางอาภามาส  อุษณรัสมี
2. นางวิยะดา  สง่าไพบูลย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาพร  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงอัทธยา  พันธ์พูล
 
1. นางกาญจนา  ธนะมั่น
2. นางสาวนวพร  กลีบประทุม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 33 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายชิษณุพัฒน์  หมวกอินทร์
2. นายสิรภพ  มูลเงิน
 
1. นายโชคชัย  สุนทรวัตร
2. นางภิรัญญา  ขาวพราย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 43 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กชายชัยเฉลิม  ศรีคัดเค้า
 
1. นางสาวพัชรพร  ศรีนาราง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายมณฑล  นิยมไทย
 
1. นางสาวผุสดี  กล่อมวงษ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75.59 เงิน 12 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วปรีชา
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  จันทร์บัว
 
1. นางปรียาภรณ์  ชาติวรรณ
2. นายโอบบุญ  บูรพา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 45.38 เข้าร่วม 36 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายณรงค์เดช  แพรชื่น
 
1. นางศิริพร  พรมศิริเดช
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายเบญจกิติ  งามอุไรรัตน์
 
1. นางนิตยา  ทีดี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวสโรชา  ยมจันทร์
 
1. นางพัชรีญา  สุวรรณคีรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายณัชนนท์  พัฒนสิริกุล
2. เด็กชายทัสสุระ  นันทะเสน
3. เด็กหญิงอริสา  ส้มลิ้ม
 
1. นางหฤทัย  อุดคำมี
2. นางสาวฌานีกร  ปรารถนารักษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  สุขเอม
2. นางสาวอารีรัตน์  พุกเฉย
3. นางสาวเกษนภา  พรายแก้ว
 
1. นางขวัญเรือน  ภู่ทอง
2. นางสมบัติ  ฉัตรตระกูล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงจันทิมา    บุญพามา
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   สวัสดิกุล
3. เด็กหญิงรุ่งรวี   มีตัวตน
 
1. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย
2. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 27 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวนวพร  พุทธน้อย
2. นางสาวพรรณิกา  นามบุญ
3. นางสาวรุ้งนภา  เค้ามิม
 
1. นางกฤษณา  พุ่มชาวสวน
2. นางสาววริษฐา  อรพิมพ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 27 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  กาวิไล
2. เด็กหญิงประภาศรี  บุญเหลือ
3. เด็กหญิงวรดา  อยู่สอาด
 
1. นายวีรชิตพงศ์  พิศอ่อน
2. นางวราภรณ์  วรเลิศ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.1 เงิน 28 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายกรศุทธิ์  เกิดแย้ม
2. นายศรัญยู  เขียวเขิน
3. นางสาวอุรัสยา  สมหวัง
 
1. นางสาวพจีพร   ศรีแก้ว
2. นางสาวนงนุช  ชมพู
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริวงค์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  นาภีร์
3. เด็กหญิงเพชรา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวนภาพร  พรรณสุดร
2. นางสาวสุจิตรา  พรรณสุดร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 38 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวนภัสรา  เพ็ชรมี
2. นางสาวนิตยาวรรณ  พรหมจันทึก
3. นางสาวภัทราพร  แท่งทอง
 
1. นายนฤพงศ์  อยู่แก้ว
2. นางสาวสุดารัตน์  คำภูมี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 19 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีทุมพร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมไพศาล
 
1. นายวีรชิตพงศ์  พิศอ่อน
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวชัชญาภรณ์  ทองดอนคำ
2. นายวทัญญู  อินทุภูติ
 
1. นายพงษ์เทพ  สุระสมบัติพัฒนา
2. นายวรพจน์  ตระการศิริ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 30.27 เข้าร่วม 38 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กชายณัชนิช  พุฒธิมา
2. เด็กชายเจษฎา  ฤทธิ์กระจาย
 
1. นายอำนาจ  ลอสวัสดิ์
2. นางสาวญาณิศา  ปานศรี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 12.86 เข้าร่วม 42 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กชายวีรภัทร  รอดทอง
2. เด็กชายสุวิจักษณ์  เพ็ชรดี
 
1. นายนพชัย  บุญเรืองยา
2. นางสาวอรวรรณ  เที่ยงดาห์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 29 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงปริชาติ  เอกสุภาพันธ์
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงลลิดา  ชมเมือง
4. เด็กหญิงสุรัชณา  จุลพันธ์
5. เด็กหญิงอภิชญา  รองทอง
 
1. นางสาวอัญญรัตน์  ฉายทอง
2. นางสาววราภรณ์  บัณฑิตโรจนฤทธิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง 18 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวจุฬารักษ์  บุญเกตุ
2. นางสาวปิยวรรณ  สัจจาริยาภรณ์
3. นางสาวรวีธนา  ปัญญา
4. นางสาวอินทิรา  มีขวัญ
5. นางสาวเบญญาภา  จักรคุ้ม
 
1. นางสุกานดา  แก้วลอย
2. นางสาวอรนุช  พวงทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.5 เงิน 44 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงณัฐฑิฌา  ขุมเงิน
2. เด็กหญิงธันว์อิสรา  โพธิ์สอน
3. เด็กหญิงนารุจา  มารเขตวิธี
4. เด็กหญิงมลิวัลย์  โพระฎก
5. เด็กหญิงอนุธิดา  ภูมี
 
1. นางนิษณา  วัลลภ
2. นางสาวพรทิพย์   ดำรงชัย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 41 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวณัฐกาญจน์  แก้วแกมแข
2. นางสาวธัญชนก  วงษ์แก้ว
3. นางสาวธิดารัตน์  ท้าววิบูลย์
4. นางสาวสายรุ้ง  รักซ้อน
5. นางสาวสุมาลี  เป็งจา
 
1. นางจันธิรา  มูลทองชุน
2. นางสาวพิมพ์ใจ  สมศรี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.2 เงิน 29 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายกันตพงศ์  อุทัยวรรณ
2. นางสาวดุสิตา  สุขเส็ง
3. นายวัชรเกียรติ์  หัสดีวิจิตร
4. นางสาวสบันงา  ยิ้มกล่ำ
5. นางสาวเจนจิรา  มิ่งขวัญ
 
1. นางสายลม  พุดทรัพย์
2. นายบริวัตร  มัชฌิมา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 30 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทับทอง
 
1. นางสมคิด  พิศวง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง 14 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวภาวินี  สินชัย
 
1. นางสาวนฤมล  อินทร์รอด
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 37 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 1. เด็กชายวรเมธ  ผาสุขใจ
2. เด็กหญิงอมรา  ทองคำ
 
1. นายมณฑล  ทะริยะ
2. นางสาววิรยา  รักบุญ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 20 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. นายณัฐพล  ศรีภูมิ
2. นางสาวอรวรรณ  ศรีเขียว
 
1. นายภาณุพงษ์  เทพสวรรค์
2. นางทองหยิบ  บุษบก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.2 ทอง 29 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ยิ้มเมือง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์สอน
3. นางสาวขัติญสุดา  หล่ายพันธ์
4. เด็กหญิงพรพรรษา  เอกจิต
5. นางสาวศรัณยา  เพ็ชรสุ่น
6. เด็กหญิงสุพัตรา  คล้ายแก้ว
7. นางสาวอรทัย  บุญมี
8. นางสาวอารีย์ภรณ์  วันเชียง
9. เด็กหญิงเกตน์สิริพรรณ  คันศร
10. เด็กหญิงเมธาพร  แก้วทับ
 
1. นางบุญก้าน  ต่อมยิ้ม
2. นางสาวพรพรรณ  จุ้ยวงศ์
3. นางสาวรวิปรียา  ศิลปคุณ
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.5 ทอง 8 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนัชชา  โก่งสอน
2. เด็กหญิงพรหมพร  ฉิมจิ๋ว
3. เด็กชายภูธเนศ  วงที
4. เด็กหญิงมณีรุ้ง  รอดพันดุง
5. เด็กหญิงมนัสวี  เนตรฉ่ำ
6. เด็กหญิงมาลี  กลิ่นทอง
7. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นแก้ว
8. เด็กหญิงวิภารัตน์  ก้านยก
9. เด็กหญิงศศิกานต์  พันธ์พรม
10. เด็กหญิงเปรมฤดี  บัวบาน
 
1. นางสาวดวงใจ  เปียอินทร์
2. นางสาวอัจฉรา  บุญอ้อย
3. นายนพฤทธ์  อนุรักษ์
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  คีรีกรณ์
2. เด็กชายกิตติชัย  โตทุ้ย
 
1. นายสังเกษ  เจ็กมา
2. นายทวีผล  เร่งพลั้ง
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  วัลลพ
2. นางสาวอมราพร  สุขเกษม
 
1. นางสาวพรนิภา   บัวสถิตย์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  หมายเทียมกลาง
 
1. นางรัชกรณ์  ทองจั่น
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายกฤตพร  พงษ์เจริญ
 
1. นายสมศักดิ์  นิติสกุลชัย
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายก้องภพ  สุทธิ
 
1. นายธีรยุทธ  เจียมวิศิษฐ์กุล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวอารวี  รังสิภาพรกุล
 
1. นายสมศักดิ์  นิติสกุลชัย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 41 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพียงธาร  สายทอง
 
1. นายธีรยุทธ  เจียมวิศิษฐ์กุล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 33 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นายนรินทร์  อยู่มั่น
 
1. นายวิโรจน์  อานทอง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุหลัน  ไชยชนะ
 
1. นายเอกชัย  นุใจมา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 39 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นายพิรันธร  วงษคำหาร
 
1. นางดอกใหม่  ชื่นโพธิ์ชัย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีวงศ์นาค
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พรมอ่อน
 
1. นายกฤษณพงษ์  กรรณิกา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 36 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 1. เด็กหญิงอรัญญา  ยิ้มสวย
 
1. นางรัชกรณ์  ทองจั่น
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นายชัยธวัช  สุขรอด
 
1. นางดอกใหม่  ชื่นโพธิ์ชัย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  เลิกเวรี
2. เด็กชายนำพล   เหล็กดี
3. เด็กชายอริญชย์  พุ่มเขียว
 
1. นายกฤษณพงษ์  กรรณิกา
2. นายอนุชา   สาถิตย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  สัสดี
2. นายสรัช  มหากาล
3. นายอัษฎาวุธ  เพียขันทา
 
1. นายกฤษณพงษ์  กรรณิกา
2. นายนิรุต   เงินยิ่ง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  มติมาลังการ
 
1. นายสุรสิทธิ์  ใจดี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81.66 ทอง 7 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายศิขริน  กิ่งแก้ว
 
1. นางศรีวรรณา  เรือนแก้ว
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77.6 เงิน 14 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายธีระพัฒ  ทองคำสาร
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 6 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นายสุวิน  บุตรวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ  คุฒแก้ว
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 13 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงอริสา  บัวบาน
 
1. นายสุรสิทธิ์  ใจดี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  ศรียาน
 
1. นางศรีวรรณา  เรือนแก้ว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  บุญประกอบ
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นายกฤษณ์  อาจสุรินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ  คุฒแก้ว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อารดารา
 
1. นายวันชัย  ฉิมจิ๋ว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองมา
 
1. นายพันณุพงศ์  ระแวกกลาง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายพรเทพ  พึ่งจาบ
 
1. นางมันทพร  เลิศวีรศิลป์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทร์ภูงา
 
1. นายสุรสิทธิ์  ใจดี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายณังพงค์  พุฒทอง
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายธนวัฒน์  สิงฆนาท
 
1. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายณัฐพงค์  พุฒทอง
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  สุขเอม
2. นางสาวชนิดา  โตม่วง
3. เด็กชายชาติชาย  วงศ์ล่าม
4. เด็กชายชานน  หล่ายพันธ์
5. นางสาวฐิติมา  อ่อนน้อย
6. นายณัฐพงค์  พุฒทอง
7. เด็กชายธีระพัฒ  ทองคำสาร
8. นายปกาศิต  ปิ่นม่วง
9. นายปารเมศ  อินทรฤทธิ์
10. นายพรเทพ  พึี่งจาบ
11. เด็กหญิงยุพาพร  จิ๋วสุข
12. นางสาวศรุตา  สุทธิพงษ์
13. เด็กชายสาธิต  คำรักษ์
14. เด็กชายสิทธิพงษ์  บุญประกอบ
15. นางสาวเมธาพร  สิงห์วี
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
2. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
3. นางมะลิวรรณ  ฤทธิ์รอด
4. นางสาวเพ็ญรพี  กลับกูล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ผาผ่อง
2. นายกฤษกร  จรันรัก
3. นายชาคริต  ดวงดี
4. นายชินวัตร  บัวเก๊า
5. นางสาวดวงกมล  จันทรา
6. นายทินภัทร  แก้วอ่อน
7. เด็กชายนาคินทร์  แสงเทียน
8. นางสาวบุญสิตา  จินดาวงษ์
9. นายพงศ์เทพ  สมัครราษฎร์
10. นางสาวฤทัยวรรณ  ทองเงิน
11. นายวิษณุ  อินทร์สง่า
12. เด็กหญิงวีรวรรณ์  เกิดดี
13. นางสาวสาธิมา  สุวรรณพุ่ม
14. นายอนุรัตน์  กรณี
15. เด็กชายอภิวัตน์  พรมมาศ
16. เด็กชายอริศรา  คงสิน
17. นางสาวอรไพลิน  กว้างขวาง
18. นางสาวเบ็ฐจมาศ  ตู้สระกาศ
19. นางสาวเพ็ญนภา  แรงทอง
20. นางสาวไพลิน  เจียรเจริญกิจ
 
1. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
2. นายวีระ  ณ ลำปาง
3. นายนพชัย  บุญเรืองยา
4. นายภูวดล  ชื่นอยู่
5. นางสาวอนุสรา  กมุทชาติ
6. นางสาวอรวรรณ  เที่ยงดาห์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายชัยอนันต์  สาวิกัน
2. นายธนากร  มั่งมี
3. นายนครินทร์  สีนวล
4. นางสาวศศิกานต์  เกิดยิ้ม
5. นายอิสรา  ยาแก้ว
 
1. นายสงกรานต์  พลประถม
2. นางสาวกฤดิ์มณี  พลประถม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ขอนทอง
2. เด็กหญิงกัญญานุช  โยมา
3. เด็กหญิงกันยาวี   เพ็ชรมี
4. เด็กหญิงจินต์จุฑา  พรมรอด
5. เด็กชายจิรายุส  วีระพันธ์
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำจันทร์
7. เด็กหญิงชนาพร  เป้แพน
8. เด็กหญิงชลธิชา  มาพร้อม
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำลา
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดสันเทียะ
11. นางสาวทอฝัน  แท่งทอง
12. นางสาวทักษิณา  เจือจันทร์
13. เด็กหญิงทัตพิชา  วานิ่ม
14. นายธนวัฒน์   พักดี
15. เด็กชายธนายุต  หาดอน
16. เด็กชายธีร์ธวัช  แท่งทอง
17. เด็กชายนครรัตน์  แสงมะณี
18. นายนพเก้า  ชาวเพชร
19. เด็กชายนราธาร  ภิรมย์กิจ
20. เด็กหญิงนิดานุช  ตุ่มทรัพย์
21. เด็กหญิงนิรดา  เที่ยงทิศ
22. เด็กชายปริญญา  แก่นทอง
23. เด็กหญิงมนัสนันท์  คงมณี
24. นายวรพงษ์  บุญมา
25. เด็กหญิงวรพรรณ  พัดแสง
26. นางสาววรรณญา  เกตุสุวรรณ์
27. นางสาววรรณภา  เกตุสุวรรณ์
28. นายวาทิต  ขันธลักษณา
29. เด็กหญิงศศิพร  อ่อนจันทร์
30. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สัมพันธ์
31. นายศิริสิทธิ์  สังครุธ
32. เด็กชายอดินันท์   พันธ์โคตร
33. เด็กหญิงอภิญญา  ชัยเอี่ยม
34. เด็กหญิงอภิฤดี  กันสุข
35. นางสาวอรจิรา  ธูปหอม
36. นางสาวอรวรา  ธูปหอม
37. นางสาวอวิกา  สินาคม
38. เด็กหญิงอสมา  ชูแหวน
39. นางสาวอารีรัตน์  บุญเจริญ
40. นายีวีรยุทธ  สุขโข
 
1. นางเตือนใจ   คล้ายแก้ว
2. นายประจวบ  ชูจิตร
3. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
4. นางสาวไพรินทร์  มีทอง
5. นายนฤพงศ์  อยู่แก้ว
6. นายณัฐพงศ์  วงษ์นุช
7. นางสาวสุดารัตน์  คำภูมี
8. นางสาววิภารักษ์  มีนาวงศ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81.6 ทอง 13 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกวินทิพย์  เจนสาริกิจ
2. เด็กหญิงกาญจนา  ทับทอง
3. เด็กหญิงจริยา  แสนแก้ว
4. นายชนกชนม์  จะเติบโต
5. นายชัยอนันต์  สาวิกัน
6. นายชาญณรงค์  กลิ่นนุ้ย
7. นางสาวฑิฆัมพร  ยิ้มสว่างแก้ว
8. เด็กชายณัฐวรา  มิคะนุช
9. นายทยากร  อาสว่าง
10. เด็กชายธนบดี  อยู่แก้ว
11. นายธนากร  มั่งมี
12. นายนครินทร์  สีนวล
13. นางสาวนพวรรณ  มั่นสกุล
14. เด็กชายนวมิตร  น่วมครุฑ
15. เด็กหญิงบุรัสกร  สีชมพู
16. นางสาวปาริชาติ  พุ่มไสว
17. เด็กหญิงปิยธิดา  โพธิ์ขวัญ
18. นางสาวพนิดา  ขำหล่อ
19. เด็กหญิงพรรณพัชร  แสงบุญ
20. นางสาวพรสวรรค์  ฤดีทัย
21. นายพิเชษฐ์  ม่วงคำ
22. เด็กชายพีรณัฐ  หนูเทศ
23. เด็กชายภินิค  เครือเทศ
24. นางสาวมีนตรา  ทรงไทย
25. นางสาวรติษา  นานอก
26. นางสาวลลิตา  วังคีรี
27. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แสนเรืองเดช
28. นางสาววรรณา  ทองอาจ
29. นายวัชรพงศ์  รุ่งสว่าง
30. นายวัชรพล  อยู่พร้อม
31. นางสาวศศิกาญจน์  เหลืองสนิท
32. เด็กชายศักดิ์ติพงษ์  จงเทพ
33. นางสาวสตรีรัตน์  แสงวิจิตต์
34. เด็กหญิงสาวิกา  ชมเมือง
35. นายสุรสิทธิ์  หิมพานต์
36. เด็กชายอนิรุทธ์  ป้องศรี
37. นายอนุชิต  ธนวงษ์เจริญ
38. นางสาวอริสา  นรบุตร
39. นายอิสรา  ยาแก้ว
40. นางสาวเบญจมาศ  โพธิ์ไทย
 
1. นายสงกรานต์  พลประถม
2. นางสาวกฤดิ์มณี  พลประถม
3. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
4. นายสมศักดิ์   นิติสกุลชัย
5. นายพรรษา  รื่นรวย
6. นายภาณุสิษฐ์  ม่วงดิษฐ์
7. นางสาวกรรณิการ์  พนารักษ์
8. นายธีรวัฒน์  เสนาซิว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง 10 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  เหล็กสิงห์
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง 9 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายศรัณย์  เปรมเกษม
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 14 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  บุญยัง
 
1. นางรัชกรณ์  ทองจั่น
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 17 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวอลิษา  ปัญญามี
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ดอกไม้เทศ
 
1. นายพิสิษส์  ทีดี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายวุฒิชัย  อิ่มกูล
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงพิชญานิน  โพธิ์คำ
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.6 เงิน 25 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวอารีพร  ดีจานเหนือ
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 30 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายธารา  ผูกพรม
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.96 ทอง 13 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงอลิชา  นุ่นงาม
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง 15 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวอารียา  ธนะธรรมโกศล
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 17 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายนิธิภัทร  นาคดี
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.75 ทอง 27 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายวุฒิชัย  อิ่มกูล
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.4 ทอง 14 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริชญา  เรี่ยมสุวรรณ
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.7 ทอง 14 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวอารียา  ธนะธรรมโกศล
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 25 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กิจโชครุ่งเรีือง
2. เด็กหญิงดลยา  จันทวิโรจน์
3. เด็กหญิงธัญพร  ตันวิจิตร
4. เด็กหญิงพจณิชา  คุณะชาติ
5. เด็กหญิงมลิวรรณ  ภู่ยิ้ม
6. เด็กหญิงรัตฎามาศ  นวลจันทร์
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  องอาจ
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  องอาจ
9. เด็กหญิงรุ่งระวี  สุริยะมาศ
10. เด็กหญิงสุภัทรา  ศรีสุพรรณ์
11. เด็กหญิงอาทิตยา  อุบลอ่อน
12. เด็กหญิงเอื้อการย์  สิริเสรีภาพ
 
1. นายวันชัย  ฉิมจิ๋ว
2. นายอุดม  สิริเสรีภาพ
3. นางดวงใจ  สิริเสรีภาพ
4. นางสาวอุบลทิพย์  กายา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินทรา  เปียวิเศษ
2. เด็กหญิงจิรานุช  นุชเทียน
3. เด็กหญิงณัฐนรี  สันหลง
4. เด็กหญิงประไพพร  สวนดอน
5. เด็กหญิงประไพพัชร  สวนดอน
6. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เพิ่มพูล
7. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจีน
8. เด็กชายรามเมศ  แตงเหล็ก
9. เด็กชายศุภโชค  ภูเรืองเดช
10. เด็กชายสุเมธ  ไววิชา
 
1. นางภัสวรรณ  กันนา
2. นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์
3. นางสาวปริศนา  อุ่ยอู่ทิพย์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 39 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นายนายนพนัย  นกทอง
2. เด็กหญิงพรวรรณา  สอนคำ
3. เด็กชายภูริภัทร  อัฐทอง
4. นางสาวรัตติการ  กาแดง
5. เด็กชายวีรภัทร  พึ่งน้อย
6. นางสาวศิริญญา  นิลยา
7. นายศุภกิตติ์  พุฒหอม
8. นางสาวสุธาสินี  ศุภางคะนันทน์
9. เด็กหญิงเมธรินทร์  ยอดศิลป
10. เด็กชายเลิศฤทธิ์  ชาวไร่อ้อย
 
1. นายนิรุต  เงินยิ่ง
2. นางสาวสุพัตรา  ศักดิ์ดี
3. นางกิตติรัตน์  เกตุนวม
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 14 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงชนิดาภา   สร้อยพูล
2. เด็กหญิงชลลดา  กลัดปิ่น
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เมืองแพน
4. เด็กชายภาณุวิชญ์  ดับทุกข์
5. เด็กหญิงมัณฑรวรรณ  พรมมา
6. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สงวนดิษ
7. เด็กหญิงรัชนาถ  สาดสินแก้ว
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หล่อทรัพย์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พนารักษ์
2. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 75.6 เงิน 9 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายตรัทเศศ  แย้มพลาย
2. นางสาวธนาภา  อรุณรื่น
3. นางสาวนวินดา  จันทร์ดวงโต
4. นางสาวนันทิชา  แจ่มเจริญ
5. นางสาวปิยธิดา  เชิงเพาะพานิช
6. นางสาวภาวิดา  ทองมูล
7. นางสาววนิดา  ยนต์อินทร์
8. นายศรราม  ปิ่นประยูร
9. นางสาวสวรินทร์  เอมสอาด
10. นางสาวสุพัตรา  เกษแก้ว
11. นางสาวเปรมปรีด์  วงศ์วาศ
12. นางสาวโศจิรัตน์  เขตนิมิต
 
1. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
2. นางสาวกรรณิการ์  พนารักษ์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.3 ทอง 10 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อินทร์รอด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  หยวกวัด
3. เด็กหญิงธัญญพิชชา  พงสิน
4. เด็กหญิงพรทิพย์  กลิ่นประทุม
5. เด็กหญิงมณีนุช  กงรี
6. เด็กหญิงสุภัทราวดี  คงเสมา
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จุ้ยด้วง
8. เด็กหญิงเบญญาภา  โคตรดง
 
1. นายวันชัย  บุญสอง
2. นางสาวเด่นนภา  โพพิมล
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 16 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวจิตินันท์  กองจันทร์
2. นางสาวณัชชา  โพธิ์ศรี
3. นางสาวปรีชญา  ภู่กัน
4. นางสาวปรียนันท์  ผลประเสริฐ
5. นางสาวพรวิมล  พินองรัมย์
6. นางสาวพิชญาภัค  นรายศ
7. นางสาวพิมพ์ธิรัตณ์  ศรีปัญญา
8. นางสาวศุภิสรา  บ่อทอง
9. นางสาวสุริยาพร  จันทร์ขำ
10. นางสาวอรวรรณ  ทองเงิน
11. นางสาวอาริสา  อินตา
12. นางสาวเปรมปรีดิ์  วงศ์วาศ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
2. นางสาวกรรณิการ์  พนารักษ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78.6 เงิน 26 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นายพงศธร   เนียมทอง
2. นายยุทธนา  เฉื่อยฉ่ำ
3. นายวราเมธ   จันทร์โม้
4. นางสาวสุธาสินี  ทับทิมทอง
5. นายอดิเทพ  ศิษวระชัย
 
1. นางเพชรากรณ์  เป็นใจ
2. นางสาวอัจฉริยา  เที่ยงอยู่
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 27 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายอรรถพร  สีมาจารย์
 
1. นางสาวณภัทร  พูลเส็ง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 77.4 เงิน 27 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวมณีวรรณ  บุญมากุล
 
1. นางสาววีรญา  เมฆกระจาย
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.67 เงิน 35 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชนางค์   นครปราสาท
 
1. นางสาวสิริมาศ  จันทร์เพ็ญสุริยา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.4 ทอง 23 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกุลปรียา  ต่ายเมือง
 
1. นายนันท์ชญาน์  มั่นเจริญ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติชญา  คำเส็ง
 
1. นางอรทัย  บุญยิ่ง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64.16 ทองแดง 19 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกัญญารัตน์  คงภิรมย์
 
1. นางสาววีรญา  เมฆกระจาย
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 22 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  สีสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญภู่
3. เด็กหญิงหทัยชนก  แป้นถนอม
4. เด็กชายอภิมุข  สุนทรบุตร
5. เด็กหญิงอรทัย  นัยวินิจ
 
1. นายประวิทย์  นิลวิลาศ
2. นางสาวณัชชา  สังข์หิรัญ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 39 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวชญานิษฐ์  เลิศสถิตย์
2. นางสาวนลัทพร  เรืองสงคราม
3. นางสาวศจิษฐา  รักพึ่ง
4. นางสาวสุภาวดี  ทัศนา
5. นางสาวอินทิรา  สากุล
 
1. นางกัญญา  ศรีทองสุข
2. นายประวิทย์  นิลวิลาศ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 36 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายคงกวี  คงสุข
2. เด็กชายปิยวัฒน์  อุ่นแก้ว
 
1. นายปริญญา  พวงทอง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 63.66 ทองแดง 33 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายณัฐวัตร์  สุริยะกุล
2. นางสาวปิ่นสุดา  ขุมทอง
 
1. นางสาววราพร  ศรีอินทร์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 17 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงจันทกร  ประกาศพร
2. เด็กหญิงชนิตา  ธีระชาติดำรง
 
1. Mr.Hiroshi  Sasaki
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.33 ทอง 17 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวธัญญรัตน์  นิกรฐา
2. นางสาววิไลวรรณ  เผือกรอด
 
1. นางนันท์นภัส  น่าบัณฑิต
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 69.83 ทองแดง 11 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวมนปริยา  คมขำ
2. นางสาวสุดารัตน์  ตราชู
 
1. นางสุภาพร  พิชญ์ภักดีอนันต์
2. นางสาวสุภิญญา  กองสวรรค์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง 20 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวแพรวา  แสงอินทร์
 
1. นางสาวอารีย์  แสงพระเวช
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 10 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวสุพิชญา  ตาลสุก
 
1. นางนันท์นภัส  น่าบัณฑิต
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 75.3 เงิน 33 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกัลยา  ใบโพธิ์
2. นางสาวชุติมณฑน์  ล้อวิลัย
3. นางสาวพรอุมา  เพ็ตเตอร์เซ่น
4. นางสาววรรณิภา  มั่นสด
5. นางสาวสุกฤตา  สงค์ประเสริฐ
 
1. นางสาวสายสุนีย์  สิงห์เวียง
2. นางสาววราพร  ศรีอินทร์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.33 เงิน 25 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวณํฐธิดา  พันธ์อินทร์
2. นางสาวปนัดดา  สาดคล้า
3. นางสาวพิมพ์ลภัส  ขุนทอง
4. นางสาววิลาวรรณ์  ทองสา
5. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งห่วง
 
1. นายจตุรงค์  นรมัตถ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70.33 เงิน 13 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกุลปริยา   ต่ายเมือง
2. นางสาวจีรยา  บุระตะ
3. นายพุฒิพงศ์  งามสม
4. นางสาวสุกาญดา  ชัยนคร
5. นางสาวสุนิสา  ทำเกวียน
 
1. นางสุภาพร  พิชญ์ภักดีอนันต์
2. นางสาวสุภิญญา  กองสวรรค์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 63.34 ทองแดง 23 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวสุรัตน์ติกานต์  วงษ์แย้ม
2. นางสาวอรกานต์  สุวรรณไพรัช
 
1. นางสาวสายสุนีย์  สิงห์เวียง
2. นายปริญญา  พวงทอง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.32 เงิน 16 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายกิิตติพงษ์  ภักดีสกุลชัย
2. นางสาวเพชรลดา  เรืองศิริ
 
1. นายจตุรงค์  นรมัตถ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 51.6 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายชนวีร์  อ้นไข่
2. เด็กชายตรรกวิท  สังข์เมือง
 
1. นางสาวนพรัตน์  ทสะสังคินทร์
2. นายราเมศร์  รอดยิ้ม
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68.82 ทองแดง 29 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายธนภัทร  จันทร์เหม
 
1. นางสาวขนิษฐา  อยุู่ข้างแรม
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง 17 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประดับทอง
2. เด็กชายจิรพัฒน์  แทนไร
3. เด็กชายจิรสิน  รักซ้อน
4. เด็กชายพชรพล  สุริยะ
5. เด็กชายพัสกร  มุนี
6. เด็กชายศุภณัฐ  สุริยะ
7. เด็กชายสหภาพ  เขียนอำนาจ
8. เด็กชายอัษฎายุธ  ปานเงิน
 
1. นายเฉลิมเดช  หอมสุวรรณ์
2. นายณัฐพล  คล้ายขำ
3. นายอุดม  สิริเสรีภาพ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  สอนเพ็ง
2. นายภูวนาถ  ภาโส
3. นางสาวศศิธร  มงคลเคหา
4. นายศุภสร  ปูทอง
5. นายสราวุฒิ  เกิดแก่น
6. นางสาวสุพรรรษา  คงอ่ำ
 
1. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์
2. นายอุทัย  ทวีรัตน์
3. นางสาวญานิศา  ปานศรี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 73.85 เงิน 35 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวชรินรัตน์  สุขนิรันดร์
2. นางสาวฐิติวรดา  นะโม
3. นางสาวดวงกมล  วุฒิยากร
4. นายภาคภูมิ  ประดิษฐเขียน
5. นางสาววลัยลักษณ์  รองทอง
6. นางสาวศิริญญา  แสงแก้ว
7. นางสาวสุดารัตน์  พวงรอด
8. นางสาวสุภาพร  วงศ์มานิตย์
9. นางสาวอัญธิตา  ป้องศรี
10. นางสาวเพียงเกตุ  แก่นเพ็ชร
 
1. นายภูวดล  สังขพาลี
2. นางประภาศรี  เพ็ชรโต
3. นายดรุณ  เพ็ชรโต
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงพิกุลทอง  แช่มช้าง
2. เด็กหญิงภัคจิรา  หมายมั่น
3. เด็กหญิงวรรณสุลี  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางปุญชรัสมิ์  แก้วกล่ำ
2. นางสาวขนิษฐา  กล่ำทับ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60.2 ทองแดง 44 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายจิระพันธ์  ปลอกทอง
2. นางสาวสิริลักษณ์  ตั้งตรีธารทิพย์
3. นางสาวสุชัญญา  ฉิมแสง
 
1. นางกองแก้ว  เมทา
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ทุ่งจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณวรรษา  ศรีรักษ์
3. เด็กหญิงเกสรา  มาตรสมบัติ
 
1. นางจิราพร  สมอไทย
2. นางสาวนิตยา  สายแวว
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.4 เงิน 27 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวภัทรนันท์  ปัญญายงค์
2. นางสาววิภาวี  มีชำนาญ
3. นายอานนท์  กันฑ์จู
 
1. นายกัมปนาท  คำอ่อน
2. นางรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ่อนเอี่ยม
2. เด็กชายอโณทัย  ดารา
 
1. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี
2. นางสาวกนิษฐา  วงศ์ชมภู
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 21 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายวรพงศ์  หน่อแก้ว
2. เด็กชายโตมร  ศักดิ์โสภิษฐ์
 
1. นายบริวัตร  มัชฌิมา
2. นายสมัคร  พงษ์พุฒ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 9 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายวายแอต  สมิธ คงเจริญ
2. นายอัษฎา  ฟักสุวรรณ
 
1. นางสวีณา  วัชรสุนทรกิจ
2. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 33 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  สายสุจริต
2. เด็กชายวิชญะ  กลางสวัสดิ์
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 33 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายชนินทร์ธร  อยู่เกษ
2. นายสิทธิชาติ  จาวรรณกาศ
 
1. นายบริวัตร  มัชฌิมา
2. นายสมัคร  พงษ์พุฒ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายกวีวัธน์  ศรีทอง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  จูประเสริฐ
 
1. นางพรพิมล  เรี่ยมสุวรรณ
2. นางสาวทิพย์สุดา  อ่อนพุทธา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายวรชาติ  เปี่ยมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   สุวรรณพันธ์
 
1. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี
2. นางสาวกนิษฐา  วงศ์ชมภู
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายพร้อมวงศ์   กมเลศรังสรรค์
2. เด็กหญิงอริสรา  เมืองน้อย
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นางสาวหทัยชนก  กล่ินน้อย
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวบุษกร  แก้วอ่ำ
2. นางสาวพัชราพร  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวปุญญิศา  โพธิ์ศรีรัตน์
2. นายศุภชัย  ช่อมะลิ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 64.75 ทองแดง 10 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. นางสาวจิตราภรณ์  ทุ้ยแป
2. นายอนุชาติ  เรืองวงศ์
 
1. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี
2. นางสาวกนิษฐา  วงศ์ชมภู
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายพัชรพงศ์  พรหมคำ
2. นายพุฒิพงษ์  วงษ์สมบูรณ์
 
1. นางสวีณา  วัชรสุนทรกิจ
2. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวดุสิตา  สุขเส็ง
2. นางสาวเจนจิรา  มิ่งขวัญ
3. นางสาวไอศวรรย์  เกษมสวัสดิ์
 
1. นางสวีณา  วัชรสุนทรกิจ
2. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นายปรเมศฆ์  พุกเปี่ยม
2. นายศุภวิชญ์  เถาลอย
 
1. นายเรือง  ชูมลัยวงษ์
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายกษิดิ์สิณ  มณีรัตน์
2. เด็กชายธนาชัย  มัชฌิมา
3. เด็กชายธัชพล   แย้มทอง
 
1. นายภักดี  เจริญรส
2. นายสมัคร  พงษ์พุฒ
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 23 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายวิธวินท์  แสงจันทร์
2. นายเกียรติคุณ  วันชาติ
 
1. นายภักดี  เจริญรส
2. นายบริวัตร  มัชฌิมา
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายธิติพงศ์  พานะมา
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  อิ่มฤทัย
 
1. นายภักดี  เจริญรส
2. นายสมัคร  พงษ์พุฒ
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายคณินณัฏฐ์  ส่งศรี
2. นายฉันทัช  คำแหง
3. นายเจษฏา  มาธุพันธ์
 
1. นายภักดี  เจริญรส
2. นายบริวัตร  มัชฌิมา
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  ชาชำนาญ
2. เด็กชายสรวิชญ์   สิงห์แอด
3. เด็กชายสายชล  พระทัด
 
1. นายจักรี   เบญจรัตนฉัตร
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณศักดิ์  ศรีอุ่น
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  เกตุบางลาย
3. เด็กชายนนทกานต์  เขียวยิ่ง
 
1. นายพสุธันย์  จูทัย
2. นายอำนาจ  ลอสวัสดิ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง 14 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นายภาณุพงษ์  จันทร์เพ็ญสุริยา
2. นายศราวุฒิ  โท้นพราห์ม
3. นายเพชรนตชัย  นิลกำเนิด
 
1. นายสมยศ  คงสิน
2. นายวีระ  ณ ลำปาง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 31 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงพิชญา  วังคีรี
2. เด็กชายอชิตพล  อร่ามศรี
3. เด็กหญิงเพทาย  วินพิชัย
 
1. นางทิพย์รัตน์  ฤกษ์ดี
2. นางสาวอุบลทิพย์  กายา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 28 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวนภาลัย  โชติธนบูรณ์
2. นางสาวอัญชนา  ดอนแดงปิ่น
3. นางสาวอารยา  เที่ยงพลับ
 
1. นางสิริพร  จ้อยโหมด
2. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กชายคลังแสง  สุขสมบูรณ์
2. เด็กหญิงชลดา  ทรัพย์เมฆ
3. เด็กหญิงณัชณิชา  กายะชาติ
4. เด็กหญิงภัสภรณ์  พงษ์สาระนันทกุล
5. เด็กชายสุทธิรักษ์  ส้มเช้า
6. เด็กหญิงอรทัย  ประสมทรัพย์
 
1. นายจักรพันธ์  ประสมทรัพย์
2. นางสาววรรณวนัช  วงษ์หิรัญโสภณ
3. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวจามรี  ทะละมัย
2. นายตรัทเศศ  แย้มพลาย
3. นางสาวปาริฉัตร  สายทองสุข
4. นางสาวพรรภษา  ทำมิตา
5. นางสาวสุนิษา  โภคา
6. นางสาวเมทิณี  เหมือนเพชร
 
1. นางสาวจิรวรรณ  อิศราภรณ์
2. นางวัลลาห์  สายอุบล
3. นางชบาไพร  เทียมธรรม
 
163 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  ตรีสินชัย
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญมา
 
1. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย
2. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย
 
164 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง 16 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นายกฤษกร  นครประสาท
2. นางสาวพรประภา  กลิ่นเกษร
3. นางสาวอาทิตยา  พร้าเพียง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
2. นางสาวไพรินทร์  มีทอง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 13 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายชนะชัย  ทองโส
2. เด็กชายทรงวุฒิ  ชูวงษ์
3. เด็กชายสิทธิกร  บุญโสภา
 
1. นายธนิตศักดิ์  พันธุ์นวล
2. นางธัญญ์ฐิตา  พันธุ์นวล
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายจักรชัย  สมบัติ
2. นายธนพัฒน์  สอนฉุย
3. นายอัครพล  ขุนไกร
 
1. นายธนิตศักดิ์  พันธุ์นวล
2. นางธัญญ์ฐิตา  พันธุ์นวล
 
167 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คุ้มม่วง
2. เด็กหญิงดารณีนุช  แย้มเจริญ
3. เด็กหญิงรัตนาวรรณ  ลึกถาวร
 
1. นางสาวประนอม  สมีเพชร
2. นางเดือนรุ่ง  ยกตรี
 
168 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 34 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นางสาวจิตตาพร  มุ้ยนาม
2. นางสาวธิติมา  หิรัญเขว้า
3. นางสาวภาวิณี  สามโพธิ์สี
 
1. นางสาวไคริกา  ปาระมี
2. นางสาวกัลยกร   มาลี
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  สิริไทย
2. เด็กหญิงอภิญญา  พันชนะ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พากเพียร
 
1. นางสาวพัชชา  มิ่งสมร
2. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.4 ทอง 12 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายคมสัน  สามพรรณพ่วง
2. นางสาวธัญชนก  นครกัณฑ์
3. นางสาวนิภาวรรณ  นครกัณฑ์
 
1. นางนาถอนงค์  ทสะสังคินทร์
2. นายนิธิพล  พุฒิ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.1 ทอง 23 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เกตุบางลาย
2. เด็กหญิงศศิปภา  วงษ์กัณหา
3. เด็กชายอติคุณ  คงกะจง
 
1. นายสันติชัย  เหลืองทองคำ
2. นางสาวนันทิดา  เพ็ชรเนียม
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 28 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  ฟักพันธ์
2. นางสาวนภศร  สระทอง
3. นางสาวเจนจิรา  ศรีบุปผา
 
1. นางสาววรรณวนัช  วงษ์หิรัญโสภณ
2. นางสิริพร  จ้อยโหมด
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 32 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายณัฐพร  ศรีรัตน์
2. นายนันทกร  หย่ำวิลัย
3. นายสิทธิพร  เสือปรางค์
 
1. นางสิริพร  จ้อยโหมด
2. นางสาววรรณวนัช  วงษ์หิรัญโสภณ
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรกนก  คำมา
 
1. นางเพชรากรณ์  เป็นใจ
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ภู่บัว
 
1. นางเพชรากรณ์  เป็นใจ