สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79.4 เงิน 17 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกิตติยา  ฉิมอ่อง
 
1. นางบุบผา  ยันอินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.2 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวณัฎฐณิชา  จารสาร
 
1. นางอมรรัตน์  เงารังษี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  เบิกบานดี
 
1. นางสาวธรรมรัตน์   ราชรองเมือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวปริมวิษา  ทองฉอ้อน
 
1. นางสาววิชุตา  คำนวนวิทย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 41 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  บุญเหลือ
 
1. นางสุภาพรรณ์  วิริยะรัตนกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79.8 เงิน 32 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายกิตติพันธ์  เอี่ยมเย็น
 
1. นางสุมาลัย  รอดบาง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงณัฐพร  พูนชื่น
 
1. นางดวงรักษ์  ปาหา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวพิมพ์ชนก  สุรวัฒน์มนตรี
 
1. นางดวงรักษ์  ปาหา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงณัฐชยา  บุญพยอม
2. นางสาวพิสุทธิ์  ณ สงขลา
3. นางสาววลัยวัฒน์  กระทู้
 
1. นางสาวกัลชณาณิช  ยามสุข
2. นางอมรรัตน์  เมืองจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวฐิติขวัญ  สหกุลบุญญรักษ์
2. นางสาวพชรวรรณ  สุวรรณศิลป์
3. นายเมธัส  อินทร์ทอง
 
1. นางจันทนา  ศิลปศาสตร์
2. นางสาวจันทร์แรม  ม่วงสวน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  รัศมี
2. เด็กหญิงเปรมรัศมี  ธนรัตเธียรชัย
 
1. นายอนุสรณ์  มีสุข
2. นางดวงใจ  พุฒตาล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 10 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายนิธิกันต์  ปริมิตร
2. นางสาวมณฑิตา  ทาลำปาง
 
1. นางณัชภัทร  วงศ์จีน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 1. เด็กหญิงพุชนา  หงษา
2. เด็กหญิงเสาวภาคย์  โตพงษ์
 
1. นางอิงอร  นะมะหุต
2. นางสาวกาญจนา  ใจมั่น
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 1. นางสาวปิยธิดา  แก้วมา
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจมั่น
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงณัฐประภา  ขวัญวงศ์
 
1. นางนิภาพร  ไทยหล่อ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. นายพันธกรณ์  รัตนโชติทีปกร
 
1. นางสาวประภาพร  แสงอนุศาสน์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71.4 เงิน 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายธณนนทน์   ธะนะ
2. เด็กชายภูมิภัทร  หนูทอง
3. เด็กชายสามหมอก  จอปา
 
1. นางวรรณภา  มานักฆ้อง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายพิธิวัฒน์  เหลืองวิชชเจริญ
2. นายศิวกร  อินกองงาม
3. นายศุภชัย  สอนไว
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มาเกตุ
2. นางสาวพรรณธิภา  บุญศิลป์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ   คล้ายทรัพย์
2. เด็กหญิงปิยพัชร์   นวนแก้ว
3. เด็กหญิงสุพิชชา   ทองไหลมา
 
1. นางสาวปรางค์ทราย   อุดด้วง
2. นางสาวพิมพ์ทอง   พัฒนาประพันธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 13 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวธันย์ชนก   ขวัญแก้ว
2. นางสาวปารีณา    เกิดคำ
3. นางสาวอทิตยา    เรือนเอี่ยม
 
1. นางสาวปรางค์ทราย   อุดด้วง
2. นางสาวธัญญาเรศ   เร่ในไพร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 26 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงณัฐชยา   สมัครการ
2. เด็กหญิงมาณวี   เต็งชัชวาล
 
1. นางมณีรัตน์   อินทรเทพ
2. นางวาสนา   ปราบุตร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 41.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชญานันท์  คุ้มฉาย
2. นางสาวสมิตานัน  ธเนศราภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  วนาธรัตน์
2. นายเอกพงศ์  เบญจกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายรณชัช  เนี่ยมเปี่ยม
 
1. นางสาวสุชาวดี  พิมหานาม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวสุทธิดา  ภู่สิน
 
1. นางณัฐชานันท์  ชูแสง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายภูรินทร์  ฟักแฟง
2. เด็กชายมาวิน  ศรีชาติ
 
1. นางรพีพร  สุขใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีวันเสด็จ   สุขใจ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66.52 ทองแดง 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นายนายธนบดี   สำลีราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนพดล   พรมอ้น
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันธ์แสง
 
1. นางนิตตรา   บุญรอด
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 32 โรงเรียนดอนทองวิทยา 1. นางสาวกิ่งกานต์  เทียมสอน
 
1. นายวิเชียร  ทองพลับ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงกมลภัทร   อินต๊ะวงศ์
2. นายธีรวัฒน์   เชื้อพันธ์งาม
3. นายเทพวรรณ์  รักผกาวงศ์
 
1. นางสิรินาถ  ขำคง
2. นางอิสญาภา  ธรรพรังษี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.88 เงิน 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นายกฤษดา   คุ้มตลอด
2. นางสาวกัญญาณัฐ   ไกรแก้ว
3. นายสุทธิพงศ์   สีหะวงษ์
 
1. นางจารุวรรณ  จงทอง
2. นางดวงนภา  สมพงษ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.2 เงิน 34 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกรกนก  ลิ้มประเสริฐ
2. เด็กหญิงพีรดา  ชัยจิตติประเสริฐ
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ลาภอุดม
 
1. นางเพื่อนจิต  สิงห์เผ่น
2. นางสาวขวัญฤดี  ชุ่มชุมภู
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.4 เงิน 28 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวนริศรา  เตชาชินรักษ์
2. นางสาวสุพิชญา  จันต๊ะคาด
3. นางสาวอชิรญา  พาทพุทธิพงศ์
 
1. นางเพื่อนจิต  สิงห์เผ่น
2. นางสาวขวัญฤดี  ชุ่มชุมภู
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษมงคล  รัตนถาวร
2. เด็กชายธนดล  พูลทวี
3. เด็กชายรังสิโรจณ์  กุลเพชรจิระ
 
1. ว่าที่พันตรีสาธิต  อธิวาส
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.3 เงิน 20 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวนันทนัช   เหลืองวงศ์วาน
2. นางสาวปพิชญา   เสรีพันธ์พานิช
3. นายเวสารัช   บาลเพียร
 
1. นางจารุวรรณ   จงทอง
2. นายรัตนโชติ  จงทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มั่นบัว
2. เด็กหญิงสิริอาริยา  สายทอง
3. เด็กหญิงเทพกัลญา  นันทพัทธ์ธนโชต
 
1. นางสาวสายชล  สุขโข
2. นางวนิจดา  เอี่ยมประเสริฐ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกัญญาวีร์  สมเจตริน
2. นางสาววรรณวิษา  สงวน
3. นางสาวอรสา  มูลจัด
 
1. นางสาวสายชล  สุขโข
2. นางสมพิศ  ภู่เพ็ชร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายพชรภูมิ   สมารังคสุต
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์   บุญตาแสง
 
1. นางจารุวรรณ  จงทอง
2. นางถนัดศรี   ทัดเที่ยง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 18 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวธัญญารัตน์   สุขเกื้อ
2. นางสาวนภา   จันทรศรีวงศ์
 
1. นางณัฐภัสสร   เหล่าเนตร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 32.78 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ใจดวง
2. เด็กชายณัฏฐกิตต์  ศรีสกุล
 
1. นางจิตราภรณ์  ใจมูลมั่ง
2. นางสาวบังอร  ชะเอมจันทร์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายขุนพล  หมอรักษา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธุรี
 
1. นายประเสริฐ  จำปาแดง
2. นางอังคณา  แสนอุบล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายวุฒินันท์  พิริยะนุพงศ์
2. นางสาวสุทานันท์  น้อยโต
3. นายอำพล  สมพันธุ์แพ
 
1. นางกาญจนา  คำคูณศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 18 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชโลมพร  ชื่นวิทยา
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  คำเที่ยง
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  พูลพุฒ
4. เด็กหญิงวันใส  โสมณวัตร
5. เด็กหญิงอธิติยา  พรมจีน
 
1. นายนทีบดี  ชูรัสมี
2. นางสานิลัช  ทิพย์รัตน์มงคล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 22 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกัลยรัตน์  พุทธนาวงค์
2. นายธนวันต์  ทายา
3. นางสาวปิยะวรรณ  ภู่เสม
4. นางสาวพลอยชมภู  ภิญโญ
5. นางสาวสโรชา  ฉิมพาลี
 
1. นายนทีบดี  ชูรัสมี
2. นางนิตยา  ชื่นอารมณ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.7 เงิน 33 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงดลธิฌา  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงธารดา  พรหมอยู่
3. เด็กหญิงศศิธร  ศิริอินทราทร
4. เด็กหญิงสิริณญา  บัวบุตร
5. เด็กหญิงสุวพัชร  จีนด้วง
 
1. นางสาวปุญญิศา  พิมพ์สุข
2. นางสาวมาริสา  ทรัพย์โฮ้
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง 19 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวฐิติยา  เกตุวรภัทรา
2. นางสาวธัญญชนก  หิรัญพานิช
3. นางสาวภัทรวรินทร์  บทไธสง
4. นางสาววริศรา  เมฆทับ
5. นางสาววริษา  ตันมาดี
 
1. นางสาวมาริสา  ทรัพย์โฮ้
2. นางสาวปุญญิศา  พิมพ์สุข
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ใจดวง
2. เด็กหญิงรุ่งธิดา  บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  หงษ์สุข
4. เด็กชายอนาวิล  ทองดอนกลิ้ง
5. เด็กชายอภิชาติ  สายบุญจันทร์
 
1. นางสาวณัฐพร  ทิมจันทร์
2. นายปริวัตร  ศรสุรินทร์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายคีรพัชร   จรัสศรี
2. นางสาวจิริญญา  สุวรรณอินทร์
3. นายนวมินทร์  จันจีน
4. นางสาววรดา  สุวรรณรัตน์
5. นางสาวสิรภัทร   อินทวงค์
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางชนากานต์  สกุลหงษ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 32 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทับทิมศรี
 
1. นายนทีบดี  ชูรัสมี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง 25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวแพรพานทอง  บัวหิน
 
1. นางผาณิต  คณะเกษม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.52 ทอง 18 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายชญานนท์  ทองมาก
2. เด็กหญิงอรนภา  เนื่องไผ่
 
1. นางปราณี  แย้มกันชู
2. นางศิริกุล  ตั้งอารมณ์มั่น
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.8 ทอง 10 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายอัครวัฒน์  ประทุมทอง
2. นางสาวเฌอริดา  สาระรัมย์
 
1. นางพิมพ์กุล  เรืองวุฒิฐิติกุล
2. นางกมลพรรณ  สนศิริ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 79.6 เงิน 32 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สิงห์ลอ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สายันแก้ว
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  คตสุข
4. เด็กหญิงธีราพร  พันมา
5. นางสาวนภัสสร  ขวัญมุข
6. เด็กหญิงวิจิตรา  พรมโยธา
7. นางสาวศิริลักษณ์  สันทอง
8. นางสาวศิวาริกา  มีสวัสดิ์
9. เด็กหญิงสวรส  ตาลเสี้ยน
10. นางสาวสิริรัตน์  ราชขวัญ
 
1. นายปราโมทย์  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางธนพรรณ  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
3. นางสาวศลิษา  วงศ์ษาพาน
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกัลยกร  นุกูลรัตน์
2. นางสาวจิรนันท์  เครื่องจันทร์
3. นางสาวชลดา  เทพบิ้ง
4. เด็กหญิงชุณหทัย  ทองเทียบ
5. เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรหมเสน
6. นางสาวภักภิราภรณ์  รักถิ่นไทย
7. นางสาวมนัญชญา  บุญเหลื่อม
8. นางสาวยิ่งรักษ์  กิติยศ
9. นางสาววงศ์ชนก  ธิรินทอง
10. นางสาววรรษมน  บัวเพ็ง
 
1. นางละไม  มารศรี
2. นางฉวีวรรณ  มากมี
3. นายนิโรจน์  นนท์นา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงนพเก้า  มีแสง
2. เด็กหญิงอมรกานต์  เขียวดำ
 
1. นายออมทรัพย์  มูลหงษ์
2. นางรุจิราภรณ์  บุญยิ้ม
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกาญจนา  ทองเชื้อ
2. นายธิติพล  จันทสงเคราะห์
 
1. นายกำธร  งูทิพย์
2. นางคนึงนิจ  อุทัศน์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนภัส  ดวนมีสุข
 
1. นางสาวจิราวรรณ  อินเกิด
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายภานุวิชญ์  อนุรักษ์วัฒนะ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สกุลณมรรคา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กหญิงพิชญา  พันธฺุ์กลิ่นเเก้ว
 
1. นางวรอัญญู  ศศิตรานนท์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาววิภาวี  สุจริต
 
1. นางสาวจิราวรรณ  อินเกิด
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงชนากานต์  เสือส่าน
 
1. นางวิไลลักษณ์  คำทา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวอรทัย  เย็นขัน
 
1. นางวิไลลักษณ์  คำทา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงถลัชนันท์  ผ่องจิตร
 
1. นางวิไลลักษณ์  คำทา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นายชรัล  เขียวดี
 
1. นางวิไลลักษณ์  คำทา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 39 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  มาน้อย
2. เด็กหญิงณัฐชา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาววิริยาภรณ์  แพงจันทร์
2. นางสาวชนิกานต์  กลิ่นอาจ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 25 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงพรนภัส   สีสังข์
 
1. นางสาวปนัดดา  ประทุมมาศ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวมาสิรี  สุวรรณภูมิ
 
1. นางเพชรา  อาสมาน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  สุขเมือง
2. เด็กชายภูธน  อะทะไชย
3. เด็กชายสิรภัทร  ภู่เสือ
 
1. นางสาวธนวรรณ  เจริญภัทราวุฒิ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ตั้งตน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวจันจิรา   ใจทอง
2. นางสาวประภัสสร   มะเดื่อ
3. นางสาววันวิสาข์   โครตสมบูรณ์
 
1. นายไพบูลย์   อมรประภา
2. นางสุภาพ  อมรประภา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายอัศวเมธ  เอี่ยมน้อย
 
1. นางสินีนาฎ  คชนิล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.66 ทอง 5 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายภาณุเดช  ละโส
 
1. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.3 ทอง 5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายธนัช  อนุสรณ์สัญญา
 
1. นายกำพล  เนตรเชย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายณรากร  กันอ่อง
 
1. นายกำพล  เนตรเชย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายทักษินาวัชฬ์  กลิ่นหอม
 
1. นายกำพล  เนตรเชย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 โรงเรียนดอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงบุญฑิตา  จันทร์เจริญ
 
1. นางสุรินทร์  มีบางซื่อ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชนัญธิดา  พลอยงาม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจิราวรรณ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวชนัญธิดา  พลอยงาม
3. เด็กหญิงธนพร  วรรณธง
4. นางสาวธนัชพร  ล้อมจันทร์
5. นางสาวธมลวรรณ  ดีดกลิ่น
6. เด็กหญิงปรมา  อนุสิทธิ์
7. เด็กหญิงพัฐยาพร  พิศาลอัครชูสกุล
8. นางสาววรรณกร  คร้ามมี
9. เด็กหญิงวราภรณ์  เกตุทอง
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
2. นางสาวพนัสญา  ลูกพลับ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 77.6 เงิน 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวชารีรัตน์  เกราะเพชรไพฑูรย์
2. นางสาวณิชากร  ทองเครือมา
3. นายตระการ  รอดเพ็ชร
4. นางสาวธิดารัตน์  แผลงไพรี
5. นางสาวธิติมา  กล่ำงิ้ว
6. นายปฏิภาณ  วระโคตร
7. นางสาวปรียาภรณ์  สิงห์ลอ
8. นายปัญญาพัฒน์  เพียงพิมาย
9. นางสาวพชรมนตร์  แสงสว่าง
10. นายพุฒิเมธ  เอี่ยมน้อย
11. นางสาววรัชยา  รอดเครือวัลย์
12. นายวัชระ  กล่ำสามเรือน
13. นายวิชญ์พล  คงตัน
14. นางสาวเกศกนก  สุดแก้ว
15. นางสาวเขมวันต์  นิลทอง
 
1. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
2. นายวีระชัย  จันทะเสน
3. นางสุนิศา  ดิษฐ์แก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81.2 ทอง 5 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายจิรภัทร  คล้ายมี
2. เด็กหญิงญานิกา  ประเสริฐสังข์
3. เด็กชายตะวัน  สุขวงษ์
4. นางสาวทิพย์วัลย์  งามขำ
5. นายภาณุเดช  ละโส
6. เด็กชายภาว์วิษน์  แดงน้ำคู้
7. นายวงศกร  เปียศิริ
8. เด็กชายวรวิทย์  ปัทมคัมภ์
9. นายวิรุฬห์  กิ่งแก้ว
10. เด็กชายศูภณัฐ  อ่อนแตง
11. เด็กชายสุรชา  แสงทองคำ
12. เด็กชายอนันตโชติ  จันฉิม
 
1. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
2. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
3. นางสาวจิตต์เมธี  บุตรศรี
4. นายวัฒนา  โพธิ์ศรี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกฤศญารัตน์  รื่นถวิล
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  สงมา
3. เด็กหญิงจันทร์นิภา  เปลี่ยนโพธิ์
4. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองแย้ม
6. เด็กหญิงณิชาภัทร  เกษมรัตน์
7. เด็กหญิงธนพร  วรรณธง
8. เด็กหญิงธนภรณ์  นางาม
9. นางสาวธมลวรรณ  ดีดกลิ่น
10. เด็กหญิงธิญาดา  พลแก้ว
11. เด็กหญิงประสิตา  มูลหล้า
12. เด็กหญิงปรียาพัชร  จันทร์ทิพย์
13. เด็กหญิงปิยนัดดา  บุศยศักดิ์
14. เด็กหญิงพรณิภา  รอดละม้าย
15. เด็กหญิงพัฐยาพร  พิศาลอัครชูสกุล
16. เด็กหญิงภาสินี  สมบูรณ์หนู
17. เด็กหญิงรสิตา  กิมเส็ง
18. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  บุญคุ้ม
19. เด็กหญิงศศินิภา  สิริเมธินธนา
20. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  ภิญโญ
21. เด็กหญิงสุไรดา  อยู่จันทร์
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
2. นางสาวศิริรัตน์  เจษฎาวุฒิ
3. นางสาวจันทร์แรม  ม่วงสวน
4. นางสานิลัช  ทิพย์รัตน์มงคล
5. นางสาวพนัสญา  ลูกพลับ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 72 เงิน 24 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 1. เด็กชายณัฐนันท์  อ่ำดัด
2. เด็กชายธนทัต  วิลัยศิลป์
3. เด็กชายภูวดล  ทุมมา
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  แต่งรูป
5. เด็กชายวรฤทธิ์  จะนะพรม
6. เด็กชายอภิเชษฐ์  ชีรอด
 
1. นายเตโชทัย  นึบสูงเนิน
2. นางชนาธิป  นึบสูงเนิน
3. นางสาวณริท  ป้องโทน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายกนต์ธร  พุทษา
2. นายจิรเมธ  มีสุข
3. นายพุทธ  แพงศร
4. นายศุภกร  ม่วงศรีสวัสดิ์
5. นายศุภวิชย์  รอดทรัพย์
6. นายสิทธิกร  คร้านมี
 
1. นายวรวิทย์  ไชยมิ่ง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกนกรดา  ศิริรัตน์
2. นางสาวกันต์ธิดา  ศิลา
3. นางสาวกันยารัตน์  สมบัติทองใบ
4. เด็กชายกิตติธร  บุญแท้
5. นางสาวกุลชา  อินทุกูล
6. นายคฑาวุธ  ขำทอง
7. นายคณิศร  เพชรี
8. เด็กชายคมกริช  ด้วงทา
9. เด็กหญิงจิตราวดี  จุลละนันท์
10. นายฐาปกรณ์  บุญอ่ำ
11. นางสาวฑิฆัมพร  ยอดบุตรดี
12. นายณัฐชัย  คำมี
13. เด็กชายธนบดี  สิทธิศร
14. เด็กหญิงธิญาดา  สนศิริ
15. เด็กหญิงนันทิพร  บริจาค
16. นางสาวปัญญากุญ  สุขโชติ
17. เด็กหญิงปิยะนุช  สว่างเมฆ
18. นางสาวพรพชร  อินไชยเทพ
19. เด็กหญิงพัชรพร  โคตรเพชร
20. นางสาวพาขวัญ  รอดสิน
21. นางสาวพิชยา  รอดเมือง
22. นายพีระพล  สิงห์ลอ
23. นางสาวภัชชรัตน์  สำราญศิริกุล
24. นายภูธเนศ  นาคสวาท
25. เด็กหญิงรัตติกาล  จุลศิลป์
26. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วเอี่ยม
27. เด็กหญิงรุ่งนภา  ข้ามแปด
28. นางสาววิภาดา  นาคธรรมชาติ
29. นางสาววิภารัตนศิริ  เกตุปาน
30. นางสาวศจีรัตน์  ย่อมแอ่น
31. นางสาวศุภรดา  จันทรา
32. เด็กหญิงสนิฐา  คชนิล
33. นายสรศักดิ์  อ้นอินทร์
34. นางสาวสุภัสสรา  หมื่นส่ง
35. นายอนุพงษ์  มีแสง
36. นางสาวอภิชญา  ไพสิฐสุวรรณ
37. นางสาวอมรภัค  กลิ่นแข
38. นายอรรถชัย  ยิ้มคง
39. นางสาวเฌอเอม  ขวัญเงิน
40. นายโชคจุฑานันท์  ดิฐษาทวีพร
 
1. นายเสน่ห์  เทศนา
2. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
3. นางสาวสุจิตรา  ทรัพย์พึ่ง
4. นางวลีรัตน์  วงศ์สุทธิ์
5. นางสาวพิญาภรณ์  บำรุงดี
6. นางพรรณธนีย์  พงษ์ตระกูล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 22 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายจิรันธนิน  กาบแก้ว
 
1. นายธนากร  ติยะวิสุทธิ์ศรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง 9 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายนรินทร์   ท้วมทองดี
 
1. นางสุรภา   จันทร์เปล่ง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชนัญธิดา  พลอยงาม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 34 โรงเรียนดอนทองวิทยา 1. เด็กชายสิทธิชัย  สุขขวัญ
 
1. นางสุรินทร์  มีบางซื่อ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายนรินทร์   ท้วมทองดี
 
1. นางสุรภา   จันทร์เปล่ง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาววิภารัตนศิริ  เกตุปาน
 
1. นางสาวสุจิตรา  ทรัพย์พึ่ง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 34 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายภีมะเดช   ช่อผูก
 
1. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 15 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. นายนนทพัทธ์  แก้วสอนดี
 
1. นายอนุพงษ์  ยกตรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กหญิงมารีเเอล  อเวสโตร
 
1. นายจาตุรันต์  วัฒนากุล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.66 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. นางสาวนภาพร  น้อยม่วง
 
1. นายอนุพงษ์  ยกตรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายพีระพล  สิงห์ลอ
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.9 ทอง 12 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชนัญธิดา  พลอยงาม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 24 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายจักรกรินทร์  มณีแย้ม
2. นายทิวากรณ์  บุญอินทร์
3. เด็กชายธนกร  อินทโภคา
4. เด็กชายธนกฤต  ขุนบรรเทา
5. เด็กชายธนวัฒน์  ชุ่มชื่นทรัพย์
6. เด็กชายนนทกานต์  กำลังเอื้อ
7. เด็กชายนวพล  คงสุจริต
8. นายปฏิพล  นาคชา
9. เด็กชายปวริศ  ตุลาพันธ์
10. เด็กชายพงศกร  เจิดเจิมพล
11. นายภูมิภัทร  มั่นนุช
12. นายศาสตรา  ปะระไทย
 
1. นายธนากร  ติยะวิสุทธิ์ศรี
2. นายวชร  เงินแจ้ง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวกรณิศ  วงศ์เศรษฐภูษิต
2. นางสาวกัลยรัตน์  ปรางวิรุฬห์
3. นางสาวชนัญญา  มีสุวรรณ์
4. นางสาวชนิชา  ตึงทอง
5. นางสาวณัฐนรี  แทนนิกร
6. นางสาวธิดารัตน์  เทพบุรี
7. นายพลรัตน์  อินถา
8. นายภานุพงศ์  ชมพูเพชร
9. นางสาววริยา  เจียมประสิทธิ์
10. นางสาวสุพรรษา  อิวชาวนา
11. นางสาวสุภาพร  เพชรทิม
12. นางสาวอติพร  ยุตติธรรม
 
1. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
2. นายอรรถวิทย์  ฤทธิ์แก้ว
3. นายณัฐกฤษฏ์  ศรีวงษ์ฉาย
4. นายสรอรรถ  เทิ้งบ้านคลอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. เด็กชายกมล  ยอดเพชร
2. เด็กชายกฤษฎา  เนื่องกลิ่ม
3. เด็กหญิงกวินจา   สกุลแก้ว
4. เด็กชายจิรนันท์  หมีนิ่ม
5. เด็กหญิงชลธิชา   แสนเมือง
6. เด็กชายณัฐชัย  ยอดเพชร
7. เด็กชายณัฐพล  ฉิมแว่น
8. เด็กชายณัฐวุฒิพน  แก้วกำพร้าธัญสิริ
9. เด็กชายธนกฤต  หนิมฮะ
10. เด็กชายธนดา  สุขเกษม
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพ็ญต่าย
12. เด็กชายนฤนน  โพธิ์สา
13. เด็กหญิงปฑิตตา  จันทพันธ์
14. เด็กหญิงพรรัมภา  วงศ์วุฒิ
15. เด็กชายพฤกธิพงษ์  แย้มวัตร
16. เด็กหญิงมณฑกานต์  นาคจันทร์
17. เด็กหญิงมลฤดี  แซ่ตั้ง
18. เด็กชายยอดรัก  เอี่ยมสะอาด
19. เด็กหญิงรัตนากร  เฉยสอน
20. เด็กชายวรจักร  แซ่เฮง
21. เด็กหญิงวรัญญา  โสภณภูมิปัญญา
22. เด็กหญิงวิภาดา  รวมญาติ
23. เด็กชายวีรวัฒน์  จันเหลือง
24. เด็กชายศุภวรรณ  อินทหอม
25. เด็กหญิงสุพรรณษา  ภานนท์
26. เด็กหญิงสุพิชญา  ยอดเพชร
27. เด็กหญิงสุภาพร  สาลีกร
28. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญนาค
29. เด็กชายเจตนิพัท   ปานรอด
30. เด็กหญิงเยาวภา  สุขโชติ
 
1. นายณัฐพล  น้อยเลิศ
2. นายพีระ  เมฆาจิรพล
3. นางศิริกร  เมฆาจิรพล
4. นางสาวจิรพรรณ  พรมสงฆ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวCiara rose  Mc Master
2. นางสาวกมลลักษณ์  น้อยนาง
3. นางสาวกรณิศ  วงศ์เศรษฐภูษิต
4. นายกฤษฎา  นิลเลิศ
5. นางสาวกัลยรัตน์  ปรางวิรุฬห์
6. นางสาวชนัญญา  มีสุวรรณ์
7. นางสาวชนิชา  ตึงทอง
8. นายชัยวัฒน์  คำม่วง
9. นายชาคริต  พลต้น
10. นายชโนทัย  มโนนัย
11. นางสาวญาณินี  สินทูล
12. นางสาวณัฐนรี  แทนนิกร
13. นางสาวธิดารัตน์  เทพบุรี
14. นางสาวปรียาภรณ์  บัวแก้ว
15. นายพศิน  หมั่นมี
16. นางสาวพัชราภรณ์  คงเจริญ
17. นางสาวพัชรี  เมืองมา
18. นางสาวพิมพ์พิศา  มั่นฤทธิ์
19. นายภาคภูมิ  ศิลา
20. นายภานุพงศ์  ชมภูเพชร
21. นางสาวมัศยา  เพชรเกิด
22. นายวรชาติ  ใจดี
23. นางสาววริยา  เจียมประสิทธิ์
24. นายวศิน  สิงห์ชา
25. นายศักดิ์สิทธ์  เรือนแก้ว
26. นางสาวสุพรรษา  อิวชาวนา
27. นางสาวสุภาพร  เพชรทิม
28. นางสาวสุวรญา  ภู่เชย
29. นายสุฬิโญ  คงเมือง
30. นายอชิตะ  สมเพราะ
31. นางสาวอติพร  ยุตติธรรม
32. นางสาวเบญญาภรณ์  ปูนปาน
33. นายเริงชัย  อินสิงห์
 
1. นายอรรถวิทย์  ฤทธิ์แก้ว
2. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
3. นางสุนิศา  ดิษฐ์แก้ว
4. นายวีระชัย  จันทะเสน
5. นายณัฏฐนันท์  โชติณภาลัย
6. นายนัทพงศ์  วังทัน
7. นางวิวัฒนา  วงศ์พุฒิ
8. นางสาวโพยมรัตน์  นพรัตน์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.4 เงิน 21 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ตรงต่อกิจ
2. เด็กชายณฐกร  จันทิมา
3. เด็กหญิงตีระนิตย์   บุญพรม
4. เด็กชายทรงวุฒิ   ไหลเจริญ
5. เด็กหญิงพิชญธิดา  ชาวพิจิตร
6. เด็กชายพีรพัทธ์  สระพงษา
7. เด็กหญิงพีรยา  ยมจินดา
8. เด็กชายยุทธศาสตร์  เดชแพ
9. เด็กหญิงวริศรา  เสือคง
10. เด็กชายศรายุทธ์   ใจเดียว
 
1. นางณัฐฉรียา  สุขสวัสดิ์
2. นายเจษฎากร  ขันทอง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.6 ทอง 19 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ตรงต่อกิจ
2. นางสาวกัญญาณัฐ  เถื่อนเครือวัลย์
3. นางสาวณัชชา   ทองชันลุก
4. นายธนวัฒน์   จันทร์โต
5. นายนครินทร์  ผาคำ
6. นายนิรันดร   มะนาวหวาน
7. นางสาวปภาวรินท์  เจริญทรัพย์
8. นายพุทธิพงษ์   นิ่มอนงค์
9. นางสาวศุภนิดา  จันทร
10. นายสหัสวรรษ  อุดมสุข
 
1. นางณัฐฉรียา  สุขสวัสดิ์
2. นายเจษฎากร  ขันทอง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.6 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกรกนก  สิงห์วี
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ม่วงทอง
3. เด็กหญิงปุณยาพร  จงอยู่สุข
4. เด็กหญิงศรัณยภัทร  ม่วงทอง
5. เด็กหญิงสิริยากร  บุญยนต์
6. เด็กหญิงอาริษา  แสนสุข
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เอี่ยมพิษณุวงษ์
2. นางสาวโสภิดา  แดงเรือง
3. นางณรรฐวรรณ  หนูเผือก
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกัณฑาภรณ์  สมพงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวจีดาภา  สีโอ
3. นางสาวจุฬารักษ์  พรพ่วง
4. นางสาวภัสอร  อมรมุนีพงศ์
5. นางสาวสิริรดา  ยอดบุรี
6. นางสาวสุนิตตา  ชัยมีเขียว
 
1. นางณรรฐวรรณ  หนูเผือก
2. นางสาวโสภิดา  แดงเรือง
3. นางสาวจุฑารัตน์  เอี่ยมพิษณุวงษ์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกัญจน์อมล  ม่วงยิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐชนัน  กรุณี
3. เด็กหญิงณัฐนิสา  มีจอ
4. เด็กหญิงธัญญ์นรี  ศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงพฤกษา  บ่องเขาย้อย
6. เด็กหญิงพิญญาเนศวร์  อั้งสุวรรณ
7. เด็กหญิงสุชาดา  โชติรัตน์
8. เด็กหญิงสุทิวัน  พรมสุข
9. เด็กหญิงเทพศิรินทร์  บางหลวง
 
1. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 15 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวชนิสรา  คำคุ้ม
2. นางสาวพรพิมล  กุหลาบ
3. นางสาวพฤกษา  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวภัทริดา  แพ่งสมบูรณ์
5. นางสาวรมิดา  แสงมณี
6. นางสาววิจิตรา  อินตลาดชุม
7. นางสาวสุนิสา  พิมแพง
 
1. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงกรวีร์  บุญรอด
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หยวนแหยม
3. เด็กหญิงจีรนันท์  คำเครือคง
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  ซื้อนิธิไพศาล
5. เด็กหญิงชลดา  สุขคุ้ม
6. เด็กชายธนารัตน์  ขำเฟื่อง
7. เด็กชายบัญญพนต์  นราศรี
8. เด็กหญิงบุณยานุช  ตันประเสริฐ
9. เด็กหญิงประวีณา  แก้วแจ้ง
10. เด็กหญิงพรรณนิภา  รังเพ็ชร
11. เด็กหญิงสุนิดา  ฆ้องประเสริฐ
12. เด็กหญิงสุพัตรา  ชูแสงทอง
13. เด็กหญิงสุวิดา  ศรีภิรมย์
14. เด็กชายอดิเดช  น้อยนึ่ง
15. เด็กชายอธิชัย  อารีรักษ์
16. เด็กหญิงอาริสา  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวลักษณา  เยาวสังข์
2. นางทวีสุข  บัวทอง
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 16 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นางสาวกชกร  สาจักร
2. นายณพลศธร  โชติฐิกุลชัย
3. นายธัญวัฒน์  ชูสกุล
4. นางสาวนริศรา  ขุนเพชร
5. นางสาวพิมพ์นภัส  คนคล่อง
6. นายภูวมินทร์  แจ้งมุข
7. นายรัชชานนท์  จิตรจริต
8. นายศิรสิทธิ์  ชีคงเนียม
9. นางสาวสิริภัทร  ภู่ทับทิม
10. นายสุทธิพงษ์  เครือมี
11. นางสาวอภิชญา  ปลาสุวรรณ์
12. นายเจษฎา  เสมียนอ่ำ
13. นางสาวเรณุกานต์  จันทร์รอด
 
1. นางสาวทัตพิชา  ประภากร
2. นางสาวสมฤทัย  ฟั้นคุ้ม
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.8 ทอง 5 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. นายชินกร  บางศรี
2. เด็กชายนันทพัฒน์  สุขม่วง
3. นายประกฤษฎิ์  เอกวิลัย
4. เด็กชายปองภพ  หาญพิเศษ
5. นายพีรภัทร  แช่มเทศ
 
1. นางระวีวรรณ  มีรัตน์
2. นางลีนา  สิงห์โตทรัพย์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 23 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีปุงวิวัฒน์
 
1. นางศิริรัตน์  พรหมอินทร์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 87.8 ทอง 7 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายศุภวิชญ์   สุขะอาคม
 
1. Mr.Evan  Bagshaw
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.33 ทอง 9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงจรรยพร  พุ่มนาค
 
1. นางวันเพ็ญ  วาณิชยพงศ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาววริศรา  จันทวงษ์
 
1. นางสาวมันตา  อัตตพงษ์ไพบูลย์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82.67 ทอง 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงกมลภัทร  อินต๊ะวงศ์
 
1. นางชเนตตรี   กาญจนศิริ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70.33 เงิน 14 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายศุภกฤษณ์  ขันกสิกรรม
 
1. นายขวัญชัย  ตระกูลเชิดชูชัย
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.3 ทอง 24 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏิ์  การกุศล
2. เด็กชายกษิดิศ  บุญจันทร์
3. เด็กชายชายชล  ใจน้ำ
4. เด็กชายภควัช  ประดุจพงษ์เพ็ชร์
5. เด็กหญิงอาลิซ่า  โรย์ซิค
 
1. Mr.Alexis  Bertulfo
2. MissEstela  Bolay-og
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายชิษณุพงศ์  ภาณุภาส
2. นายภควันต์   บูรณเขตต์
3. นางสาวหฤทัยชนก  ทวีประภาวัฒน์
4. นายอินทัช  หวังตระกูลดี
5. นายเมนาถ  นาวีวิตรผดุง
 
1. นางยุพา  สมบุญมี
2. Mr.Lorenzo  Caballes Jr.
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91.16 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกัลยรัตน์  สิงห์ทอง
2. นางสาวทิพวรรณ  สิงห์สถิตย์
 
1. นางพัชจิราพร  รุ่งแจ้ง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง 9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกษมา  ดวงพัตรา
2. นางสาวนัทกานต์  อนันต์ภัควัต
 
1. นางสาววิกัญญา  วงศ์พุฒิ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.66 ทอง 8 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายพุฒิพัฒน์  ณรุจวรกิตติ์
2. เด็กชายศุภกฤต  อ่อนช่างเหล็ก
 
1. นางสุรีวัลย์   สงวนให้
2. นางสาวแก้วกัลยาณี   อิ่มชม
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.33 ทอง 4 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายภานุมาศ  ชูสาย
2. นางสาวศิรดา  ไกรวิจิตร
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  กลิ่นทับ
2. นายวชิรพงศ์  พูลเกษร
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.83 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นายตรีทศยุทธ  วงษ์ทาโส
2. นางสาวธวัลรัตน์  เพ็งเจริญ
 
1. นายนิโคลาส์  เรย์โกเค่ย์
2. นางสาวรัตนา  สุขาวห
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 67.1 ทองแดง 10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวสุธีมา  ลำพาย
2. นางสาวอรกานต์  นาคคงคำ
 
1. นางสาวภัทราพร  เวทะธรรม
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.5 ทอง 8 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจิรัชยา  พลหาญ
 
1. นางสาวอภิชนาฎ  มีประกอบ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.33 เงิน 8 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายศุภกรณ์  แสงสว่าง
 
1. นายวชิรพงศ์  พูลเกษร
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจารุวรรณ  บูรณะชาติ
2. นางสาวปณิชา  แก้วไพฑูรย์
3. นางสาวปวีณสมร  ฉุยฉาย
4. นางสาวพิชญานิน  มหาสิริณัฐ
5. นางสาวอนัญพร  รักษ์ชน
 
1. นางสาวอภิชนาฎ  มีประกอบ
2. นางสาววิกัญญา  วงศ์พุฒิ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีสุกไฮ้
2. นางสาวชลนิภา  พงศธรพฤกษ์
3. นางสาวณัฐรดา  สิงห์ปภาภร
4. นางสาวพัชราภา  ภูชำนิ
5. นายภาคภูมิ  โพระดก
 
1. นางสาวจริยา  บัวหลวง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวณัฐณิชา  คุ้มสนิท
2. นางสาวนวพร  ทองเถื่อน
3. นางสาวนันท์นภัส  ฉายอรุณ
4. นางสาวพิมพ์ญาดา  กาวิน
5. นางสาววนภรณ์  ไฉไลพานิช
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุขกมลธรรม
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 78.01 เงิน 11 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชนัษภรณ์  เรือนจันทร์
2. นางสาวศิลาลักษณ์  เพ็งอ่วม
 
1. นางพัชจิราพร  รุ่งแจ้ง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.33 เงิน 9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวญาณิศา  รักษาสัตย์
2. นายดลธันวา  โรจน์สุนทรกิตติ
 
1. นางสาวพีรดา  บัวกลิ่น
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวธารทรายทอง  หิรัญศรี
2. นางสาวแพรพานทอง  พึ่งพิณ
 
1. นายภาณุพงศ์  ศรีสมบัติ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 91.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กชายณัฐกฤต  ทิมศรี
2. เด็กชายศิลป์  ขจิตวิชยานุกูล
 
1. นางพิมลสิริ เถาว์แล  เอี่ยมละออ
2. นางสาววันทกาญจน์  เล็กกระจ่าง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 87.78 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. นายธนกร  คงความขยัน
 
1. นางพิมลสิริ เถาว์แล  เอี่ยมละออ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์รักษา
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  บัวอำไพ
3. เด็กชายธีรพัฒน์  กลิ่นแจ่ม
4. เด็กชายปรวัตร  สุขทวี
5. เด็กชายพงศ์พัทธ์  ทับคล้าย
6. เด็กชายราเชน  เอี่ยมบริสุทธิ์
7. เด็กชายวุฒธิชัย  นุ่มน้อย
8. เด็กหญิงอรไพลิน  แป้นเมือง
 
1. นายสุขะวัฒน์  สุขทั่ง
2. นายจเร  โคกทอง
3. นางสาวจันทร์จิรา  สกุลณมรรคา
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.66 ทอง 4 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายกฤษฎา  แจ้งเล็ก
2. นายณรงค์ชัย  ตัณฑโชติ
3. นายธนวัฒน์  เทแก้ว
4. นายนิธิพล  ทองเสือ
5. นายอานนท์  อรรถอินทรีย์
6. นายเสกศักดิ์  พิมพ์พิจารณ์
 
1. นายสุขะวัฒน์  สุขทั่ง
2. นายจเร  โคกทอง
3. นายรัตน์  เกตุจันทร์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.3 ทอง 15 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  พูนรัมย์
2. นางสาวชลิตา  คงแหง
3. นางสาวชุติกาญจน์  ไชยโสภา
4. นางสาวณัฏรุจา  เนียมวัน
5. นายณัฐภัทร  บุญคง
6. นางสาวสรัลรัตน์  แปลกอ่อง
7. นางสาวสันศิริ  วงศ์ประเสริฐ
8. นางสาวหฤทัย  นัทฤทธิ์
9. นายอินทนนท์  มาดบังอ่อน
10. นายเจษฎา  สิทธิเขตรกรณ์
 
1. นางแน่งน้อย  มาเนียม
2. นางนรี  สุทธายศ
3. นายสิทธิชัย  พลอาจ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.8 ทอง 4 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงกิตติกา   จอยพุก
2. เด็กหญิงสิริภัทร   มาแจ้ง
3. เด็กหญิงแพรทองธาร   จอยพุก
 
1. นางสาวธรรมรัตน์  ราชรองเมือง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 19 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวธนัชพร   เดียวสุขประเสริฐ
2. นางสาวพิทยารัตน์   มาดหมาย
3. นายวรากร   เดือนเพ็ญ
 
1. นางสาวธรรมรัตน์  ราชรองเมือง
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.2 ทอง 23 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  แซ่ลี
2. เด็กหญิงนฤมล  เจตนจิตร์
3. เด็กหญิงเดียน่า  รัตนวงศ์
 
1. นางลีนา  สิงห์โตทรัพย์
2. นางภัคจิรา  ปันทิพย์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายปรภัทร   แพโต
2. เด็กชายศุภรักษ์   มั่นกตัญญู
 
1. นางดารารัตน์    มะอิ
2. นายธีรพงษ์   นวลด่อน
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกานตญา  กิจสุวรรณ
2. เด็กชายภัทรกร  ศรีโท
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางสาววริษฐา  บัวทอง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายชินกฤต  โตพันปี
2. นายศุภวิชญ์  แก้วรุ่งเรือง
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางสาววริษฐา  บัวทอง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ป่าทอง
2. เด็กหญิงสาธิตา  เพิ่มพิพัฒน์
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวตุลยา   ทองสิน
2. นายศุภกร   เพ็งปรางค์
 
1. นายธีรพงษ์   นวลด่อน
2. นางดารารัตน์   มะอิ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เป้าพะเนา
2. เด็กหญิงณฤทธิ์สรา  ฤทธิรอน
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายพลณัฐธนา  โมรา
2. เด็กชายอัมเทวา  แสนบุญเรือง
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.6 ทอง 7 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายจิรพัส  ทองสอน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชมภู่
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายณิวัฒน์ชัย  หวังตระกูลดี
2. นายทินภัทร  สืบพันธ์
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายกาญจน์ฑนพ  คำคูณศรี
2. นายทรงกลด  ศิริสกุลวัฒน์
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกนลรัตน์  จิระเดชประไพ
2. นางสาวธัญชนก  เตชาพุฒิพงศ์
 
1. นายอานนท์  มากมี
2. นายอภิสิทธิ์  เม่งตรี
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตื้อปั้น
2. เด็กหญิงมณธวรรณ  อาภัย
3. เด็กหญิงสิริยากรณ์  แสนบุญเรือง
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นางสาวเบญจวรรณ  แหวนนิล
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกันต์ชิตา  แสนศิริ
2. นางสาวจิราธิป  เกษามูล
3. นางสาวพิมพ์ชมพู  แก้วสูงเนิน
 
1. นายอานนท์  มากมี
2. นายนิธิกร  แทบศรี
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายฉัตรดนัย  ชัยปัญหา
2. นางสาวอริญชยา  แพ่งสมบูรณ์
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางสาววริษฐา  บัวทอง
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุชา  อ่อนฤทธิ์
2. เด็กชายปัณณทัต  เถื่อนกูล
3. เด็กชายยศกร  ลิ้มศรีประพันธ์
 
1. นายจรูญ  เถื่อนกูล
2. นายกิตติพันธ์  บุญปัน
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นายกิตติพงษ์  สีสมโภชน์
2. นายณัฐพนธ์  ถะเกิงผล
3. นายนวพล  ชำนาญ
 
1. นายมงคล  ม่วงน้อย
2. นายร่มไทร  ไมตระรัตน์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทพงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  เล้าพิทักษ์ศิริโชติ
3. เด็กชายไพฑูรย์  ทองมีศรีสุข
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นายจรูญ  เถื่อนกูล
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นายภูธิป  แสนขวา
2. นายอัครภพ  มากะนัดถ์
3. นายอิทธิราช  ประเทือง
 
1. นายอานนท์  มากมี
2. นางตะวันฉัตร  ด้วงสั้น
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายจักรภัทร  ชูสกุลพัฒนา
2. เด็กชายภัทรภัทร  ชูสกุลพัฒนา
3. เด็กชายรัชพงษ์  ประดิษฐ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นายจรูญ  เถื่อนกูล
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายชิตสกุล  สุทธาพันธุ์
2. นายธนาดุล  กันมา
3. นายพชร  ฟักเจริญ
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นายจรูญ  เถื่อนกูล
 
162 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายณปวร  ทองสั้น
2. เด็กชายณัฐนนท์  ตั้งจินตวิวัฒน์
3. เด็กชายทินภัทร  โตศรี
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นางเบญญาภา  สอนสุภาพ
 
163 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายชยพัทธ์  นาคคุ้ม
2. นายธราธร  เลิศเสม
3. นายสิทธัติ์  พุ่มประดับ
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นายจักรวาล  ภู่อ่ำ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 27 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายธีระวัฒน์  กาบกรณ์
2. เด็กชายนิธิโชติ  โมกออนซอน
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  นาคจันทร์
 
1. นางภริตพร  พึ่งไชย
2. นางสาวจิรนันท์  คุ้มบัว
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายกฤษณะ   ขาวอาราม
2. นายธานินทร์   เพียงต่อ
3. นายปุณณภพ   แซวหิว
 
1. นายธีรพงษ์   นวลด่อน
2. นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 31 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนน  แซ่ด่าน
2. นายธนัญชัย  แจงทอง
3. เด็กชายปรัชญาวัตร  จันทร์เพ็ง
 
1. นางภริตพร  พึ่งไชย
2. นางสาวจิรนันท์  คุ้มบัว
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวนริศรา  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวปวีณา  โคแล
3. นางสาวสุวารินทร์  วรคุฒ
 
1. นางผาณิต  คณะเกษม
2. นางสาวนันทนา  ศรีเดช
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงฐานัชฌา  อิ่มพึ่ง
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  แย่งใจรัก
4. เด็กชายฟ้าอัมรินทร์  ฟักทอง
5. เด็กชายวาคิม  เขตคาม
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสงอ่วม
 
1. นางธิติมา  วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางประพิณมาศ  ศรีผุย
3. นายสุชาติ  สาดอ่ำ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ภู่ฤทธิ์
2. นางสาวกาญจนา  สาดอ่ำ
3. นายณัฐวุฒิ  แช่มขำ
4. นางสาวน้ำฝน  จาดศรี
5. นางสาวรุจาภา  กันเกตุ
6. นางสาวลลิดา  หมีนิ่ม
 
1. นางธิติมา  วุุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางนันทิยา  ศุภราชโยธิน
3. นายสุชาติ  สาดอ่ำ
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  อุปรัง
2. เด็กหญิงปาลิตา  เกิดทวี
3. เด็กหญิงสุชาญา  คนใหญ่
 
1. นางสาวยุพิน  จิตรกำเหนิด
2. นางเพื่อนจิต  สิงห์เผ่น
 
171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จุนสละ
2. นางสาวบวรรัตน์  เขมรัตน์สุขโชติ
3. นางสาวสุนิพพา  ธรรมพิทักษ์ใจ
 
1. นางกมลวรรณ  บรรดาสุข
2. นางสาวรัตน์ชนิดา  อิ่มอ่อง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 16 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวนลิน  แผลงศร
2. เด็กหญิงรสริน  ท้วมทองดีเดชนะ
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  สระทองพรม
 
1. นางวันเพ็ญ  ตาริยะ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกรวรรณ  พึ่งชา
2. นางสาวชญาพัฒน์  จันพุฒ
3. นางสาวรวงข้าว  สินธุ์วนินทเลิศ
 
1. นางวันเพ็ญ  ตาริยะ
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายพงศ์ภัทร์  อึ้งประดิษฐ์
2. นายวีรภัทร  คุ้มบุญ
3. นายสรวิศ  เทศสถิตย์
 
1. นางภริตพร  พึ่งไชย
2. นางสาวจิรนันท์  คุ้มบัว
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ปิยศทิพย์
2. เด็กหญิงปิณจ์ฑิรา  การะเกตุ
3. เด็กหญิงอภิชญา  อาศัยกร
 
1. นางวีระวรรณ์  สาระวรรณ
2. นางฉวีวรรณ  ศรีนาง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชนนิกานต์  เกตุสกุลณี
2. นางสาวสุภาวดี  คงทิพย์ธีรศรี
3. นางสาวสุรัชนินทร์  ภู่มณี
 
1. นางยุเพียร  อ่อนสี
2. นางสาวยุพิน  จิตรกำเหนิด
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวณัฐวดี  เพิ่มขุนทศ
2. นางสาวบวรรัตน์  กลิ่นหอม
3. นางสาวพนารัตน์  นวลจีน
 
1. นางสาวบงกชรัศม์  จันทรวงศ์
2. นางฉวีวรรณ  ศรีนาง
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 23 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กชายกฤตวิทย์  ดิษเจริญ
 
1. นางอทิตญา  น้อยน้ำใส
 
179 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง 8 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 1. นายจักรกริช  ฮะเฮง
2. นายเอกปัญญ  ม่วงบ้านยาง
 
1. นายสงัด  ดาทอง
2. นางพัชรินทร์  รั้งท้วม
 
180 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.33 เงิน 26 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  อินเขาย้อย
2. เด็กชายสุวัจน์  ทะแกล้วทะหาญ
 
1. นางสาวณัฐพร  ทิมจันทร์
2. นายปริวัตร  ศรสุรินทร์