สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงอทิพติยา  รัศมีปิ่น
 
1. นางพัชราภรณ์  วรบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 15 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายกฤษณพงษ์  หลุ่งเป้า
 
1. นางจินดาภา  คล้ายบุญมี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 35 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กลิ่นจันทร์หอม
 
1. นางประเชิญ  อินทร์จันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 32 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นางสาวพจนีย์  เมืองพรม
 
1. นางสาวประคอง  อุมะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   แสงสุวรรณ์
 
1. นางสรัญญา  ชำนาญผา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 42 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวพิมพกา  นุชพงษ์
 
1. นางศริลลา  ไวยวงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 25 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัฐดา  ถาวรวงค์
 
1. นางศิริญาณี   ดาวดิษฐ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวธัญญลักษณ์  สุทธศิริ
 
1. นางสาวเพียงไพลิน  โพธิ์ทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 37 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรธีรา   บุญปราบ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ   แซ่เล็ก
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์   ปุยทอง
 
1. นางพิมลรัตน์   อ่ำอยู่
2. นางสาวนิตยา  ทองทา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวนฤมล  สุทธิ
2. นางสาวพิมลมาศ  มาทา
3. นางสาวอารีรัตน์  น้อยพันธ์
 
1. นางสาวเพียงไพลิน  โพธิ์ทอง
2. นางจินดาภา  คล้ายบุญมี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณพร  หมื่นจร
2. เด็กหญิงอภัสรา   สีวันดี
 
1. นางสาวนิตยา  ทองทา
2. นางพิมลรัตน์  อ่ำอยู่
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 17 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล   มั่งมี
2. นายธีรภัทร   มาสีกุก
 
1. นางสาวนิตยา  ทองทา
2. นางพิมลรัตน์  อ่ำอยู่
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69.11 ทองแดง 29 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภา  นาวาพนม
2. เด็กหญิงวริศรา  หอมจันทร์
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 63.16 ทองแดง 38 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวพิมพ์ปรางค์  แก้วโง
 
1. นางจินดาภา  คล้ายบุญมี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  เกตุแก้วกุลนันท์
 
1. นายสมพงค์  แก้วเข้ม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นายนาวี  โสภาพรม
 
1. นายสมพงค์  แก้วเข้ม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 38 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เขจรนิตย์
2. เด็กหญิงธนัญญา  รักงาม
3. เด็กหญิงยลธิดา  ทองสุข
 
1. นายอิสรานุวัธน์  เมธาธีรชนกุล
2. นางปภานันท์  พัสกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 40 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาววิยะดา  เสาะด้น
2. นางสาวอังคณา  อินทร์จักร์
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  สุขสวรรค์
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
2. นางสาวสมพร  กุลนานันท์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายจิระพงศ์  ป้อมสาหร่าย
2. เด็กชายชนินทร์  อ้นแจ่ม
3. เด็กชายอวิรุทธิ์  ขำสมัคร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์  ทองกลัด
2. นายสมพงค์  แก้วเข้ม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 77 เงิน 31 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวชัชชา  จันทรา
2. นางสาวนันทิยา  พรมวงษ์
3. นางสาววิปัศยา  มั่นสาย
 
1. นายอิสรานุวัธน์  เมธาธีรชนกุล
2. นางศุภานัน  ปฏิสนธิ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 26 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร  น้อยพันธ์
2. เด็กชายรพีภัทร  ฟองน้ำ
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
2. นางสาวพัชรินทร์  หล่อแหลม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวธัญญาพร  จันทรศร
2. นางสาวเบญญทิพย์  โค่นหล่อ
 
1. นายสมพงค์  แก้วเข้ม
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์  ทองกลัด
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนิดา  กาญจนศิริ
 
1. นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวเพียรพร  สีฟอง
 
1. นางภัคนุช  ปันทะธง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายธนพร  บรรดาศักดิ์
2. เด็กชายธีรภัทร์  ลำตาล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์  ทองกลัด
2. นายสมพงค์  แก้วเข้ม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95.78 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  สันทอง
 
1. นางสาวศรีปัญญา  ภู่น้อย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสนะจำนงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโอรส  นันทเมธีธิปพงษ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวฐิตาพร  ศิริรัตน์
 
1. นางภัคนุช  ปันทะธง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายชนินทร์  ศรีสอาด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตางจงราช
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  คงเนียม
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  จูชาวนา
2. นางสาวบุษบา  เพ็งผ่อง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34.75 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวปาณิศา  แอดแฮด
2. นางสาวพรพนา  สุขพันธ์
3. นางสาวพิยดา  สนใจ
 
1. นางสาวรัตติกาล  ตันมิ่ง
2. นางสาวพรพิมล  ดาบัว
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 43 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เกษรจันทร์
2. เด็กชายธีรชัย  เทียนแย้ม
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  โกฉิม
 
1. นางศรัญญา  การะเกตุ
2. นางสาวกานต์พิชชา  จูชาวนา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 7 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวณัชณิชา  ฉ่ำเพียร
2. นางสาวภัทรวดี  นุชเทียน
3. นางสาววรรณนุสา  หมวกอินทร์
 
1. นางสาวจิณฐดานัณป์  จิณสิทธิ์
2. นางณัฎฐินาท  จรกิจ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วไชยะ
2. เด็กหญิงฐิติมน  สัตยาลักษณ์
3. เด็กหญิงสุภาวิตา  มะณีธรรม
 
1. นางสาววันเพ็ญ   ดอกหอม
2. นางสาวนฤมล  เซี่ยงปู้
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.1 เงิน 28 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาวจันทราทิพย์  กาฬภักดี
2. นางสาวทักษพร  ยศสุวรรณ์
3. นางสาวเกศริน  ทิพย์โสตร
 
1. นางพิกุล  บุญเอี่ยม
2. นายสัมภาส  จูชาวนา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 33 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ชาตินรินทร์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  พวงกุหลาบ
3. เด็กหญิงสายสวรรค์  พุ่มเกตุ
 
1. นางสาวดวงเดือน  ทองจีน
2. นางพัชราภรณ์  วรบุตร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 15 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวจิรวรรณ  วงคำจันทร์
2. นางสาวหทัยชนก  อโนดาษ
3. นางสาวอภิชญา  รอบไธสง
 
1. นางสาวบัณฑิตา  หมู่มาก
2. นางสาวสมพร  กุลนานันท์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 8 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  บุญรอด
2. เด็กชายปัญญาพล   พงษ์ชัยสิทธิ์
 
1. นางเตือนใจ  สัจจวิมลกุล
2. นางสาววาสนา  แย้มเสาธง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวนิธิกุล  จันทร์ฉาย
2. นายสุกัลย์  จันทร์อ่อน
 
1. นางสอยดาว  สุทธิ
2. นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 39.24 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  สุขเจริญ
2. เด็กชายพลวัฒน์  นนขุนทด
 
1. นายนพดล  วรรณารุณ
2. นายสรพงษ์  แสงสุข
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.63 ทองแดง 36 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญตา
2. เด็กชายภูวิทย์  ศรีแก้ว
 
1. นายอภิเชษฐ  วรบุตร
2. นายจักรกฤษณ์  ยากิ้ว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 34 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรารัตน์  วัดแจ้ง
2. เด็กหญิงพัชราภา   สุวรรณเนตร
3. เด็กหญิงศศิธร  สว่างวงศ์
4. เด็กหญิงอริสา  ยืนยาว
5. เด็กหญิงอุมาริน  จานแก้ว
 
1. นายทรงวุฒิ  ดำมินเสก
2. นางนงลักษณ์  พรหมหิตร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 31 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวชนิสรา  แสงศรี
2. นางสาวน้ำฝน  เหมือนศรีชัย
3. นางสาวน้ำฝน  มณทอง
4. นางสาวปนัดดา  บัวเทพ
5. นางสาวผกามาศ  ไกรสร
 
1. นางสาวสุกัญญา  แดงเรือง
2. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงปองปรีดา  ชัยวงค์
2. เด็กชายปิยกุล   ถนนนอก
3. เด็กหญิงพลอยลัดดา  อินทร์กำแพง
4. เด็กชายวรุณ  ภู่คร้าม
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ตะวงษ์
 
1. นางสาวกษิรา  สังข์นวล
2. นางทองดี  โรจวัฒนา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวชญานี  ทิระเนตร
2. นางสาวญาดา  ขวัญทอง
3. นางสาวนาถรวี  จันทร์ทอง
4. นางสาวสุนิษา  กันยาประสิทธิ์
5. นางสาวเบญจรัตน์  ร้อยพวง
 
1. นางสาววิรงรอง  ช้างเนียม
2. นางสาวสมสุวรรณ  ขาวสวย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.4 ทอง 10 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นายจิรพัทธ์  พึ่งน่วม
2. เด็กหญิงปิยธิดา  คำน้ำปาด
3. เด็กชายวันชนะ  รักสนุก
4. เด็กหญิงอัมพร  เกตุพิจิตร
5. เด็กหญิงอิศราภรณ์  สุวรรณอำไพ
 
1. นายอภิชัย  จันทร์วิสิทธิ์
2. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.4 ทอง 15 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นายขจรเกียรติ  มากบางแก้ว
2. นายชินวัตร  หุ่นทองกุล
3. นายธนวัฒน์  ขันคำ
4. นายธีรเทพ  สาธิยามาศ
5. นางสาวนิฤชา  สังข์ป่า
6. นางสาวน้ำฝน  จินดา
7. นางสาวปิยพร  มาตรรักชาติ
8. นางสาวผกาแก้ว  ยวนทอง
9. นางสาวพรรษา  กลิ่นฟุ้ง
10. นางสาวภัทรวดี  กรึมสูงเนิน
11. นายวณิชชา  สวัสดี
12. นายวิรัตน์  หัสจรรย์
13. นางสาวสราทิพย์  บุญเปลี่ยน
14. นางสาวสิรินทรา  พินิจ
15. นางสาวสุพรรณสา  เรืองศรี
16. นางสาวอรทัย  ศรีหะบุตร
17. นางสาวเกศรินทร์  กันสังข์
18. นางสาวแสงเดือน  จันทร์พันธ์
 
1. นายสาคร  ฟักคง
2. นางวันเพ็ญ  พงศ์อัครชัย
3. นางสาวสุธาสินี  ปงเทพ
4. นางสาวกรรณิการ์  มังคลา
5. นางสุรางค์รัตน์  สิงห์มา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 35 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาวนัทธรินทร์  พรมอ่อน
 
1. นางสาวเกศสุดา  มูลจะคำ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  มีชัย
 
1. นายสุเทพ  ฤทธิ์สอน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 37 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   เรืองสมบัติ
2. เด็กชายสรวิศ  สารมะโน
 
1. นางสาวพิมลพรรณ   ไตรรักษ์
2. นางสาวอัจฉรา  มงคลทอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.4 ทอง 24 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวอทิศญา  พิลึก
2. นายเอกคณิต  โอชะ
 
1. นางชมนาด  โฆษิตคณิน
2. นางสาวจิตรวรรณ  โตจันทร์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 73 เงิน 36 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  หาพล้อย
2. นางสาวกัญญารัตน์  ราชเพียแก้ว
3. นางสาวจูเรีย  แฟนเดนเบิร์ก
4. นางสาวบุญหลง  มะลิลา
5. นางสาวปวิชญา  สูตรสุข
6. นางสาวสุพัฒตรา  นุ้ยสุข
7. นางสาวสุรัณญา  เรืองโรจนฤทธิ์
8. นางสาวสุวนันท์  นินธิวัน
9. นางสาวอธิชญาณ์  กอนจร
10. นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์ศักดิ์
 
1. นางกาญจนา  รุ่งแจ้ง
2. นางสาวชินานาง  วงศ์หิรัญ
3. นายสุวัฒน์  กลิ่นชาวนา
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายบัณฑิต  ชูจันทร์
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ดวงจิต
 
1. นายบวร  สุดาจันทร์ทิพย์
2. นางกัญญา  สุขะอาคม
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 41 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวชโลทร  นาคพรม
2. นางสาวรุ่งนภา  แก้วเขียวเหลือง
 
1. นางจุฑามาศ  เจิมปลั่ง
2. นายเฉลิมวุฒิ  สุขเปีย
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 36 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลดา  ยะคำ
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวนภาภรณ์  สารมโน
 
1. นางจตุพร  เกตุสิงห์สร้อย
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรวา  ชนะชัยศึก
 
1. นายสรายุทธ   ชัยชราแสง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวณิชา  แซ่วี
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรดา  อิวชาวนา
 
1. นางสาวปิยธิดา  หอมบุปผา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 33 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกุลรดา  ชอบใหญ่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงอารยา  วงษ์วาท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวตรีทิพยนิภา  ทองจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อภิวัน
2. เด็กชายพัทธพล  นรสิงห์
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
2. นางสาวชินานาง  วงศ์หิรัญ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เทียนเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 33 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายสิทธิกร  ลาดเลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมนธิดา  พรมใจ
2. เด็กหญิงชุลีพร  บัวเอี่ยม
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เดชพยุง
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
2. นายนิมิตร  คัชมาตย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวมณีรัตน์  เสนาธรรม
2. นางสาวรุ่งนภา  อิวชาวนา
3. นางสาวสุพรรษา  ลุ่มหล้า
 
1. นางอักษร  ศรีผึ้ง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นายอัครชัย  ทาคำ
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นายอัครพล  ทาคำ
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  จันทินมาธร
 
1. นายยศวริศ  มานักฆ้อง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีสม
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 17 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พานทอง
 
1. นายประทิน  ทองโตนด
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายเจษฎา  จันทร์พุฒิ
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายรณชัย  จันทร์บาง
 
1. นาย พิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายนันทกร  อินมา
 
1. นายยศวริศ  มานักฆ้อง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 35 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายชนะภูมิ  ทิพย์มณเฑียร
2. นายชนาธิป  เพชรอ่อน
3. นายปฏิพัทธ์  พืชเพ็ง
4. นายพีรพันธ์  นาคน้อย
5. เด็กหญิงวรวรรณ  หอมวัน
6. นายอภิสร  อ่อนหอม
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
2. นายยศวริศ  มานักฆ้อง
3. นายกฤษณะ  สำราญอยู่
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายธนพล  สนธิธรรม
2. นายธนา   พงษ์พานิช
3. นายนพรัตน์  แซ่ลิ้ม
4. นายพชรพงษ์  จิตรทอง
5. นายภานุพงค์  มากทรัพย์
6. นายเฉลิมเกียรติ   แสงศรี
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
2. นายบุญชูเกียรติ   ผัดผล
3. นางสาวเกศกนก  บุญอาจ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขเกษม
2. นางสาวคณิต  พรมมา
3. เด็กหญิงคีตภัทร  รัตนนท์
4. นางสาวชนกนันท์  โสภาพรม
5. นางสาวชนนิกานต์  วังคำ
6. เด็กหญิงชนิสรา  นิกรถา
7. นางสาวชลธิชา  อินทร์บุญ
8. เด็กหญิงฐิติมา  พรเลิศ
9. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์สงเคราะห์
10. เด็กชายณัฐพงศ์  พลายเนาว์
11. นางสาวณํัฏฐณิชา  สำแดงเดช
12. นางสาวทัตติยา  ไชยโสภา
13. นายนครินทร์  เลียบทวี
14. เด็กหญิงนิโลบล  กองเพ็ง
15. นางสาวน้ำทิพย์  ชัยชนะ
16. เด็กชายปฏิภาณ  สาลีลักษณ์
17. เด็กหญิงประภาศิริ  นาสมจิตร
18. นางสาวปัณฑารีย์  หินทอง
19. นางสาวปิยพร  อินทรา
20. เด็กชายพรพิพัฒน์  อยู่เพ็ชรฺ์
21. เด็กชายพรพิมล  ภักดีล้น
22. นางสาวพัชราภรณ์  แจ้งชาวนา
23. นางสาวพัตชรัตน์  ภักดีล้น
24. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ย่นปลิว
25. เด็กชายพีรพัฒน์  นันทะปัด
26. นายภาคภูมิ  สุวรรณโณ
27. นางสาวมิ่งกมล  มณีศรีวงศ์กูล
28. นางสาวยอกร  วันดี
29. นางสาวรมย์ธีรา  วันดี
30. นายรัฐวุฒิ  เลิศสุข
31. เด็กชายวรรณนิสา  ชาติแพงตา
32. นางสาววริษา  คนแก้ว
33. เด็กชายสถาพร  สร้อยนาค
34. เด็กชายสราวุฒิ  จันทร์กลิ่น
35. นางสาวสุกัลยา  กากลม
36. นางสาวสุธิณี  โนนทอง
37. เด็กหญิงสุภาวิตา  มะณีธรรม
38. นายอภิวิชญ์  น้อยจันทร์
39. เด็กหญิงเจนนิสา  อารีเอื้อ
40. นางสาวเบญญาทิพย์  โค่นหล่อ
 
1. นายศิวะ  เชาว์เครือ
2. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 16 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  โสภาศรี
 
1. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง 9 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายลูกจันทร์  อินปัญญา
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 33 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงพัทยาณี  ทองสุข
 
1. นางสาวเพียงไพลิน   โพธิ์ทอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาววชิราภรณ์  ที่บ้านบ่อ
 
1. นางสาวบุุญชู  นกแก้ว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 25 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  แก้วบัวทอง
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายพงศ์ภัค  สีลา
 
1. นางจันทิรา  รื่นราตรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 37 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  พระภักดี
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 39 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวอริสรา  ช่วงชิด
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กชายนฤเบศ  แสนพรม
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายธนโชติ  สุทธหลวง
 
1. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 9 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัทสรี  แสงหิรัญ
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 32 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวพิไลวรรณ  ดำดิน
 
1. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 23 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ปู่เกิด
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.75 ทอง 10 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายพงษ์ภัค  สีลา
 
1. นางสาวภัทรานิตย์  ศรีสอาด
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 24 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ทองดี
 
1. นางสาวคุณัญญา  วินาลัย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.8 ทอง 8 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาววชิราภรณ์  ที่บ้านบ่อ
 
1. นางจันทิรา  รื่นราตรี
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 70.2 เงิน 27 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. เด็กชายชนะพล   แมลงภู่
2. เด็กชายชนุดม   เพ็ญจันทร์
3. เด็กชายธนโชติ   บัวหลาย
4. เด็กหญิงพิมรภัทร   โพธิ์หิรัญ
5. เด็กหญิงพิสมัย   แซ่ส่ง
6. เด็กหญิงรัชนีกร   แซ่ท่อ
7. เด็กชายสิทธินันท์   บุญเงิน
8. เด็กหญิงสุธิรัตน์   คงกรุด
9. เด็กชายสุธิรัตน์   แซ่ว่าง
10. เด็กหญิงอนุธิดา   ราชวงค์
 
1. นายวสุพล  คำเหล็ก
2. นายอนุสรณ์  ศรีวงค์
3. นางอุทมพร   กันยาประสิทธิ์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.2 เงิน 27 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นายกฤษณะ   เอี่ยมเมือง
2. นางสาวญาณี   แซ่เฮอ
3. นางสาวฐิติมา   พุฒสอยดาว
4. นายธนาวุฒิ   เมืองยม
5. นายธีรพงษ์   ประทับศักดิ์
6. นายธีรภัทร   ใจดี
7. นางสาวนภาลัย   วงษ์วาสน์
8. นางสาวปาลิตา   มุนตรี
9. นายวีรพงษ์   ชานุวัฒน์
10. นางสาวอรสา   จันดา
 
1. นายวราพงษ์   ช่างเจริญ
2. นายวสุพล  คำเหล็ก
3. นางสาวพัณณ์ชิตา   มีบุญ
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 32 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นามูล
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  มากลั่น
3. เด็กหญิงชลลดา  สีอินคำ
4. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ทองขวิด
5. เด็กหญิงนิรมล  ช่างทอง
6. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีบุตตา
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ด่อนดี
8. เด็กหญิงอภิญญา  ประสม
 
1. นางสาวชินานาง  วงศ์หิรัญ
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ช้างเขียว
3. นางพรชนก  รักษาพันธ์
4. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 35 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐรินีย์  บุญส่ง
2. นางสาวธิญาดา  เมืองเกียง
3. นางสาวนภาพร  อินแตง
4. นางสาวประวีณา  แก้ววิหาร
5. เด็กหญิงพิมพ์วัชรา  ไกรวิจิตร
6. นางสาววราภรณ์  เฮ้าวัน
7. นางสาวสุจิตรา  บุญจันทร์
8. เด็กหญิงสุชาวดี  ดวงเทพจันทร์
9. เด็กหญิงอรพิมล  ทองขาว
10. นางสาวอรุณี  ประกอบนา
 
1. นางภณิตา  วรศศิธร
2. นางมัณฑนา  นาคยิ้ม
3. นางสาวพรพิมล  เลิศปรีชากมล
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 23 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาวฑิมพิกา  สีหะวงค์
2. นางสาวธิติมา  ฉายสุวรรณ์
3. นางสาวพรธิรา  ปราบมะเริง
4. นางสาวพัชรินทร์  บัวริ
5. นางสาวมณฑิรา  ไชยโวหาร
6. นางสาวลักษณาพร  ปู่ดำ
7. นางสาววิภาวดี  เนตรแสงสี
8. นายอนุชา  แก่ข้างพลู
9. นางสาวโยธกา  โคตรหาชัย
 
1. นายยงค์ยุทธ  รุ่งแจ้ง
2. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  หนองทราย
4. นางสาวเกศสุดา  มูลจะคำ
5. นายสยาม  สารมะโน
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.4 ทอง 16 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นายตะวัน  พานทอง
2. นายพัฒนพงษ์  บุญยัง
3. นายพันทการ   จันทะคีรี
4. นางสาวภัทรสุดา  กำมาทอง
 
1. นางสุปัญญา  มงคล
2. นายนพดล  สายอรุณ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 40 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงปนิดดา  บุญเจือ
2. เด็กหญิงมั่นฤทัย  ใจคง
3. เด็กหญิงมาริสา  วิชัย
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สีหะวงษ์
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  มณฑาทอง
 
1. นางสาวสุจารี  มีแดนไผ่
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 25 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวญาดา  วงษ์จำปา
2. นายณัฏฐกิตติ์  ดีธรรมมะ
3. นางสาวพรนภา  เหล็กน้ำคบ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย  ฉิมมาทอง
5. นายเนรมิตร  สายนำ้เย็น
 
1. นางลักษณา  เหล่าอินทร์
2. นางเสาวนีย์  ปรีชานนท์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 39 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิตา  ไชยจันทร์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญญาคำ
 
1. นางสาวปวีณ์นุช  มีษา
2. นางสาวชิราพร  สุขเจริญ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 30 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาววิภวานี  พรแด
2. นายอาชชวะ  อุดขาว
 
1. นางสาวรักษ์สุดา  คำสุทธิ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  มากศรี
2. นางสาวภิพาพร  รอบรู้
 
1. นายจักรี  ไชยชนะ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายธนายุทธ  ชมเมืองมิ่ง
2. นายพศวัต  แย้มชื่น
3. นายยศพนธ์  ยุพิพิธ
4. นางสาววนัชพร  แตงชาวนา
5. นายสิทธิศักดิ์  ศรีพุทธา
 
1. นางสาวจิตราพัชญ์  คงสวัสดิ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายกฤษฎา  ศรีคำ
2. นายนที  วงศ์ด่วน
3. นางสาวนันทิชา  มาทำมา
4. นางสาววทันยา  เหลาทอง
5. นายไพฑูรย์  ทองสน
 
1. นายจักรี  ไชยชนะ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวสิริธร  อ่ำคง
2. นายอัษฎา  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นายจักรี  ไชยชนะ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายกรวินท์  แย้มเหม็น
2. เด็กหญิงอารียา  ศรีบัวบาน
 
1. นางภัททิรา  ลัดดากลม
2. นางสาวกัญญานุช  นาคเอี่ยม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 78.29 เงิน 16 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาววริศรา  รำพึงกิจ
 
1. นางสาวศรีปัญญา  ภู่น้อย
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.65 ทอง 23 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายชาญชล  รัตนโพธิ์ทอง
2. นางสาวซากุระ  เจริญรัตน์
3. นางสาวณิชสุภา  ลักษณจันทร์
4. นางสาวประภาพร   แก้วเขียวเหลือง
5. นายพิพัฒน์   ภู่ยิ้ม
6. นางสาวรวิภา  ทับทิมทอง
7. นางสาววาสนา  เกตุชาวนา
8. นางสาวสายสุดา  คงเนียม
9. นางสาวสุพัตรา  ต้นพิศมัย
10. นางสาวโชติรส  ทองแท้
 
1. นางสาวกษิรา  สังข์นวล
2. นางศรีประภา  นุ่นโฉม
3. นางสาวศิริขวัญ  มูลชนะ
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 35 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงช่อเพชร  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงธีรกานต์  พรพินิจเจริญ
3. เด็กหญิงสิริกร  พลสา
 
1. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 33 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวญาราภรณ์  แสงรัตน์
2. นางสาวธารวิมล  ขวัญทอง
3. นางสาววันวิสา  ชัยดำรงค์
 
1. นางศริลลา  ไวยวงษ์
2. นางลลิตตา  สุปินะ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราภา  วิชัยวงษ์
2. เด็กหญิงศรัณยา  ต้นคำใบ
3. เด็กหญิงเอวิตา  จันเครือเกิด
 
1. นางสุวิมล  นุ่มเมือง
2. นายปิยะพงค์  ไชยแว่นตา
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72.8 เงิน 30 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวสิริวิมล  แสงอ่วม
2. นางสาวสุชาดา  ฆ้องกำจัด
3. นางสาวสุปัญญา  ทองย้อยยอด
 
1. นางวลัยพร   แจ่มนาม
2. นางลำใย  อุดชาชน
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.25 เงิน 37 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงศ์  ดวงอุปะ
2. เด็กชายบุณยกร  ปามะ
 
1. นางสาวนิตยา  ถาวร
2. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายกรสิน   ผกามาลยาเทพ
2. เด็กหญิงสโรชา   ม่วงวัง
 
1. นายมาโนช  พรามพิทักษ์
2. นายศุภวัตร  รักวงค์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 21 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นายธนายุทธ์  จันทร์เพ็ญ
2. นายศรันย์  ดวงศรี
 
1. นายปรีชา  ยืนยาว
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายนพเก้า  กันมา
2. เด็กชายภูวดล  คำปา
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายดลวัชร  ใจนันตา
2. นางสาวนฤมล  สุขมามอญ
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายกันติทัต  เดชาโมรกุล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมนาค
 
1. นายมาโนช  พรามพิทักษ์
2. นางสาวเพียงขวัญ   บัววังโป่ง
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิรันดา  คำโนนจาน
2. เด็กหญิงแพรเพชรลักษณ์   เร่ในไพร
 
1. นายมาโนช  พรามพิทักษ์
2. นางสาวเพียงขวัญ   บัววังโป่ง
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.2 ทอง 5 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภสร  เชาวรัตน์
2. เด็กชายอดิสร  เหมือนเพชร
 
1. นายมาโนช  พรามพิทักษ์
2. นางสาวเพียงขวัญ   บัววังโป่ง
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 43 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาววรรณวิภา   กลิ่นแย้ม
2. นางสาวศิวัชญา  อริยานุวัฒน์
 
1. นายมาโนช  พรามพิทักษ์
2. นางสาวเพียงขวัญ   บัววังโป่ง
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 26 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวชลดา  ภาคนอก
2. นางสาวสุพัตรา  นวลยง
 
1. นายบุญฤทธิ์  ตุ้มพงค์
2. นางสาวคุณัญญา  วินาลัย
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวมณฑิญา  แทบทาม
2. นางสาวสิรินันท์  แท่นจันทร์
 
1. นายบุญฤทธิ์  ตุ้มพงค์
2. นางสาวคุณัญญา  วินาลัย
 
126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายก้องภพ  ด่อนดี
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  นิ่มสังข์
3. เด็กชายอินทัช  ไพศาลสุขวิทยา
 
1. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
2. นางสาวนิตยา  ถาวร
 
127 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวนันทัชพร  นิธิกาญจนธาร
2. นายภัทรพล  เดชประพฤติ
3. นายอานนท์  รอดตัว
 
1. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
2. นางสาวนิตยา  ถาวร
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 22 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  สมพงษ์
2. นายศุภชัย  ถินสถิตย์
 
1. นางสาวพนิดา  นิลดี
2. นายยงค์ยุทธ  รุ่งแจ้ง
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงดลบันดาล  เพ็ชรงาม
2. เด็กชายปรมินทร์  ชูชาวนา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  คล้ายสอน
 
1. นายจิรวัฒน์  บุญโปร่ง
2. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายจีรภัทร  คงอ่ำ
2. นายณัฐพล  หนุนหนองถ้ำ
3. นายธีรภัทร  พรพินิจเจริญ
 
1. นายเสนาะ  แก้วคุ้ม
2. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองเชื้อ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  จุลวิถี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จงจอหอ
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นายเสนาะ  แก้วคุ้ม
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายธีรเจต  พันธ์ทอง
2. นายเดชชาติ  อยู่เย็น
3. นายเทวราช  แซ่เชียว
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นายเสนาะ  แก้วคุ้ม
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายทรงพล  เปนจา
2. เด็กชายสุกฤต  ราชวิจิตร
3. เด็กชายเมษา  มาษา
 
1. นายจิรวัฒน์  บุญโปร่ง
2. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 71 เงิน 20 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายกฤษฎา  ยศปัญญา
2. นายบัญญพนต์  ชัยณรงค์
3. นายวันนะ  จูแจ้
 
1. นายอภิเชษฐ  วรบุตร
2. นายธนวัฒน์  กองแก้ว
 
135 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  อุทัย
2. นางสาวธิติสุดา  สมบูรณ์
3. นางสาวเพ็ญนภา  นุชชาวนา
 
1. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
2. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70 เงิน 42 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  โตมา
2. เด็กหญิงสมทรง  พันธ์มณี
3. เด็กหญิงสุนิษา  คล้อยแก้ว
 
1. นางสาวศรีทัต  ภู่นิยม
2. นายศุภวัตร  รักวงค์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 17 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายกิตติธัช  กิ่งจำปา
2. นายชยังกูร  ทองอินทร์
3. นายณัฐกร  ขันตีมิตร
 
1. นายจำนงค์  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
2. นายสำราญ  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  แสนโคตร
2. เด็กหญิงณิชารีย์  พาครุฑ
3. เด็กหญิงพรทิพา  พรมพาน
 
1. นางสาววิรุณยุพา  รักเรือง
2. นางสาวสุดารัตน์  นพคุณ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวธันยพร  สิงห์พร
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ศรีสุข
3. นางสาวไอติม  นิคม
 
1. นางสาววิรุณยุพา  รักเรือง
2. นางสาวสุดารัตน์  นพคุณ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงกัลยา  พุ่มมาลา
3. เด็กชายณัฐพล  สึมะโฮงนาม
4. เด็กหญิงพิชญาภา  ผสม
5. เด็กชายวราการ  ปัดไธสง
6. เด็กหญิงเนตรนภา  พฤกตาล
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
2. นางสาวณัฏฐพร  ผลจันทร์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 74 เงิน 35 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวชาสิริ  โพธิ์ปี
2. นายธนากร  สระทองยอด
3. นายวรเมธ  พวงกุหลาบ
4. นางสาวศิริวิมล  แพงชาวนา
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  วรรณรุ่ง
6. นายอุเทน  แก้วสระแสน
 
1. นางทิพาพร  ศรีสุธรรม
 
142 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  มาใบ
2. เด็กชายนพดล  ยศบุญถึง
3. เด็กหญิงศันสนีย์  สุธรรมมา
 
1. นายปรีชา  ยืนยาว
2. นางลดาวัลย์  เลิศสุวรรณไพศาล
 
143 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นายกรินทร์  ผิวขำ
2. นางสาวจุุฑารัตน์  ทึกชนชนะ
3. นางสาวพรวิไล  แก้วกาญจนวงษ์
 
1. นายเนาวรัตน์  กิ่งเนตร
2. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 34 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  มั่งมี
2. เด็กชายวุฒิกาณ  ไชยธวัช
3. เด็กชายเกริกเกียรติ  น้อยม่วง
 
1. นายปรีชา  ยืนยาว
2. นายเฉลิมพล  สโมรินทร์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นายภมรเทพ  เว้นบาป
2. นางสาวรุ่งนภา  บุญชู
3. นายศักดิ์ชัย  สาครการะเกด
 
1. นายปรีชา  ยืนยาว
2. นายวชิรพันธุ์  เสียมภักดี
 
146 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวขวัญสุดา  ทองสุข
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงพรวิมล  เอื้อนยศ
 
1. นางทิพาพร  ศรีสุธรรม
2. นางลำใย  อุดชาชน
 
147 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง 33 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวปรารถนา  ป่าไพรวัน
2. นางสาวลลิตา  สุติวงค์
3. นางสาววิยะดา  บุญลอย
 
1. นางกาญจนา  รุ่งแจ้ง
2. นางสาวชวนชม  สีหะวงษ์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงมาริษา  แต้อุ้ย
2. เด็กชายสิทธิกร  เนตรสว่าง
3. เด็กหญิงสุธิดา  มณทอง
 
1. นางลออ  เตียวตระกูล
2. นางสาวอุทัยวรรณ  มูรามัญ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82 ทอง 20 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  นาคพรม
2. นางสาวปาณิสรา  จันทร์คนึง
3. นางสาวอาริษา  ศรีประสิทธิ์
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  มูรามัญ
2. นางลออ  เตียวตระกูล
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90.54 ทอง 13 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  มงคล
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองสุก
3. เด็กหญิงมลสิณี  บุญวังทอง
 
1. นางลออ  เตียวตระกูล
2. นางชมนภัส   จั่นฤทธิ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.62 ทอง 13 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  เหลืองอ่อน
2. นางสาวพรทิพา  มานักฆ้อง
3. นางสาวอรวรรณ  ทองไหลมา
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  มูรามัญ
2. นางลออ  เตียวตระกูล
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายฉินนรณ  คุณวงษ์
2. นายชนะชัย  ไพรบูรณ์
3. นางสาววรรณพร  ขาลอ่อน
 
1. นางสาวชวนชม  สีหะวงษ์
2. นางกาญจนา  รุ่งแจ้ง
 
153 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 8 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  ขุนเจริญ
 
1. นายอนุรักษ์  ผอบทิพย์
 
154 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายจารุวิทย์  กรมเวช
2. เด็กหญิงพรชิตา  สุนสุข
3. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ดอกบัว
 
1. นางวลัยพร   แจ่มนาม
2. นางลำใย  อุดชาชน
 
155 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นายคมสันต์  แสนกลิ่น
2. นางสาวธันย์ชนก  หอมวันดี
3. นางสาวภัทราพร  ณะจอม
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
2. นางสาวณัฐพร  มามาตร
 
156 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงดุสิตา   แสงเดือน
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
 
157 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายฑีฆายุ  พรมแพร
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
 
158 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายสุทัศน์  อ๋องฤทธิ์
 
1. นางอักษร  ศรีผึ้ง
 
159 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายอดิศร  ใจเพียร
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
 
160 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 25 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายอดิศร  รัตรีพันธ์
 
1. นางสาวสุจารี  มีแดนไผ่
 
161 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายปิยราช  มีบัวทอง
 
1. นายสายัณ  ไทยทอง
2. นางสาวภัทรวดี  วัดทอง
 
162 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.33 เงิน 30 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายชาญกิจ  สมภักดี
2. เด็กชายอนุชา  สมนา
 
1. นายอนุรักษณ์  ผอบทิพย์
2. นายวันชัย  อยู่ตรง