สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายวสิษฐ์พล  พร้าโมต
 
1. นางเบญจมาส  ภูมิถาวร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 42 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 1. นางสาวพรธีรา  เพ็งไทย
 
1. นางสาวพิชชาภา  มูลเมือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 44 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฤทธิศักดิ์
 
1. นางณัฐนันท์  แก้วพวง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71.5 เงิน 30 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวรุจิกาญจน์  หมีสินลา
 
1. นางสาวสมจิตร  สงพันธุ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงกัญพิชา  ศักดิ์ภากรกุล
 
1. นางวิไลวรรณ  จันแก่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 37 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวจันทราทิตย์  ญาติรวี
 
1. นางสุมาลี  พุ่มบานเย็น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.6 ทอง 19 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายธนภัทร  สีบุ
 
1. นายญาณรพัฒน์  เเก้วที
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.3 ทอง 27 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  มาสอน
 
1. นางภควรรณ  นาคสิงห์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 44 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงปภัสสร  อุ่นจันทร์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  ขันทะมาร
3. เด็กหญิงอรรถฌาวดี  สอนจีน
 
1. นางสาวรัตติกาล  บุญอาจ
2. นางสาวลัดดา  เเสนนก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 36 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวนาราภัทร  เหมือนแปลก
2. นางสาวพัชราภรณ์  เงินแจ้ง
3. นายภานุวัฒน์  เอี่ยมสอาด
 
1. นางกันต์ฤทัย  ปาอาภรณ์
2. นางภควรรณ  นาคสิงห์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงชนัญญา  เป้รอด
2. เด็กหญิงวรรณสมาน  คุณเฉย
 
1. นายกวินพงษ์  สว่างเกล้า
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 32 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวพัชริดา  เงินแจ้ง
2. นางสาวเพ็ญนภา  สุขสบาย
 
1. นายสานิตย์  ทองจันทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.88 ทอง 14 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ส่ง
2. เด็กชายอธิจิตร  วรรณพฤติ
 
1. นางพัชรินทร์  สุขขวัญ
2. นางอำไพ  ชาติพจน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 72.75 เงิน 27 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวโสมสิริ  ภูสถาน
 
1. นางฐิราภรณ์  สุวรรณคีรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 34 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงอาทิตยา  คำภู
 
1. นางใกล้รุ่ง  ยะทา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 38 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวปาริฉัตร  สุราษฎร์มณี
 
1. นางสาวผกาชาติ  รักผกาวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวณัฐวดี  สิ้วอินทร์
2. เด็กหญิงพิณภัทร  โพธิ์ทอง
3. นางสาวอาทิตยา  กึดทศ
 
1. นางสาวธารีรัตน์  สุวรรณ
2. นางสาวนฤมล  ขันแปง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 40 โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  เมฆพันธ์
2. นางสาววราภรณ์  อินแผง
3. นางสาวสุภัสสร  แก้วสีทอง
 
1. นายธนาดูล  วันศรี
2. นางสาวกัลยารัตน์  รามบุญคล้าย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 25 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงจีรานันท์  วันศรี
2. เด็กหญิงนรินทร  อ้นสอน
3. เด็กหญิงยุวดี  โตมา
 
1. นางใกล้รุ่ง  ยะทา
2. นางสาวธราภรณ์  ศิริ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 28 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 1. นางสาวศศินา  จันชูมี
2. นางสาวสุพพัต  ผิวผัน
3. นางสาวสุภาภรณ์  โสภารักษ์
 
1. นางสาววาสนา  บางแบ่ง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงมัทนา  จันทราช
2. เด็กหญิงเสาวภาคย์  สารบรรณ์
 
1. นางสาวสุรีธวารี  เพ็ชรรัตน์
2. นางเจริญรัตน์  วงษา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 35.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาววรณิการ์  อินปัน
2. นางสาววรลักษณ์  มั่นดี
 
1. นางสุรางค์รัตน์  ธนะวงศ์
2. นางสาวสุรีธวารี  เพ็ชรรัตน์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 34 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวสงกรานต์  พันธุ์ไทยศิริ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นางสาวมณทิรา  นุชรุ่งเรือง
 
1. นายวันลพ  แดงบุ้ง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 43.11 เข้าร่วม 39 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  แสงสีบาง
2. เด็กชายวชิรพงศ์  สุทธิ
 
1. นางสาวพรพิชชา  สุนทะวงศ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 60.14 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายกนกพล  สิงห์สวัสดิ์
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือจันทร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 17 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กชายกิรวัฒน์  อินต๊ะเสน
 
1. นางสาวไพรินทร์  อ่อนศรี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  แสงทอง
 
1. นางสาวฐิตารีย์  สำรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 22 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายณรงค์  สุขเกิด
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อรุณฉาย
3. เด็กชายวชิระ  บุญธรรม
 
1. นางนงนุช  กันแย้ม
2. นางสาวกรกช  เลื่อมใส
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 47.25 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายนันทวัฒน์  กุลคง
2. นายภาณุพงศ์  ธูปคำ
3. นางสาวยุภาพร  บุญช่วยชู
 
1. นายนิกร  พันธ์รุณ
2. นางนภาพร  อยู่มี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 19 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เรืองวิชา
2. เด็กหญิงลักษณาพร  ไชยโสดา
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  เพ็งเพชร
 
1. นางประจวบ  อินพลอย
2. นางศิริพร  ม่วงมี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.6 เงิน 40 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวจิรภัทร  สุขเกิด
2. นางสาวฉัตราพรรณ  พงษ์พานทอง
3. นางสาววณิชชา  วิเศษทรัพย์
 
1. นางฉวีวรรณ  อินจิว
2. นางสาววิจิตรา  สุทธาวาส
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 32 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงศศิธร  แสงบุตรดี
2. เด็กหญิงสิรินญา  นารีรักษ์
3. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  แสงสุวรรณ์
 
1. นางประดัด  ชมมี
2. นางสาวกรกช  เลื่อมใส
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 17 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายชาญชล  เหม็นแดง
2. นายสิทธินนท์  ศรีอวยพร
3. นายเทพนิมิต  ฝอยทอง
 
1. นายนิกร  พันธ์รุณ
2. นางเบญญาภา  แสนเมือง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 33 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงมุขมณี  ตีเงิน
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันคีรี
3. เด็กหญิงเมตตาวรี  ดีพิมาย
 
1. นางสาวรภีพร  ศรีสอาด
2. นางสาวฉัตรชฎา  จันทร์เจียวใช้
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77 เงิน 32 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายณัฐภัทร  มะโนชาติ
2. นางสาวธมนวรรณ  สมเฉลา
3. นางสาวปวีณา  สืบเหล่ารบ
 
1. นางเบญญาภา  แสนเมือง
2. นายนิกร  พันธ์รุณ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ธูปคำ
2. เด็กหญิงญาณิศา  ธูปคำ
 
1. นางนภาพร  อยู่มี
2. นายนิกร  พันธ์รุณ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายฐิติศักดิ์  เนียมเทศ
2. นายสฤษฐ์ชัย  ชื่นคง
 
1. นายนิกร  พันธ์รุณ
2. นางเบญญาภา  แสนเมือง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 46.03 เข้าร่วม 21 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายนพเก้า  อินทร์ปาน
2. เด็กชายประทุม  ประทุมสูตร
 
1. นายธวัช  สอนใจมั่น
2. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.94 ทองแดง 26 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณุภัต  ลอยแดง
2. เด็กชายภัทรกร  ดำแดง
 
1. นายธวัช  สอนใจมั่น
2. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นายมังกร  ท้วมแก้ว
2. นายวุฒิชัย  ใจสุข
3. นายอภิสิทธิ์  เพชรสีชา
 
1. นายธวัช  สอนใจมั่น
2. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 40 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สังแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงปราณี  คีรีโชคชัย
4. เด็กหญิงสมิตา  สนามทอง
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จันทะคุณ
 
1. นายวรศักดิ์  ผ่องใส
2. นางสาวนิตธิดา  ทิมินกุล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 27 โรงเรียนนครไทย 1. นายชัยวัฒน์  ใบกุ
2. นายนัฐพล  อิ่มชม
3. นางสาวปนัดดา  สร้อยศักดา
4. นายวชิรวิทย์  เขื่อนปา
5. นางสาวสุชาดา  สีทา
 
1. นายสมชาย  พุ่มบานเย็น
2. นายณัฐวุฒิ  สุดจิตร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.8 เงิน 32 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โอสาคำ
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  บุญธรรม
3. เด็กหญิงชนัญญา  รอดกระต่าย
4. เด็กหญิงปิยวดี  ยะทา
5. เด็กหญิงวรรณธิดา  หวีวงมา
 
1. นางเกตน์สิรี  เกตุยอด
2. นายวีรยุทธ  สงศิลาวัต
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง 15 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกมลลักษณ์  ตาแสนแก้ว
2. นายณัฐกรณ์  วรรณชัย
3. นายธีรภัทร์  ทองหล่อ
4. นายบูรพา  ช้างบาง
5. นางสาวพนิดา  ฤทธิมาศ
 
1. นางสุภาพรรณ  วงศ์สมบัติ
2. นางกาญจนา  กัณฑษา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงดอกรัก  แซ่หลอ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายภาราดร  แซ่ลี
4. นายวุฒิชัย  มงคลคีรีโรจน์
5. นางสาวโศภา  แซ่หยาง
 
1. นายเปรียว  สอนยศ
2. นายกิติศักดิ์  ปัญโญ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.6 เงิน 19 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวณัฐชยา  โทจำปา
2. นางสาวนิรัตน์ชา  จันทราช
3. นางสาวปริศนา  โคตรักเพ็ชร์
4. นายอนันต์ยศ  ดาวเศรษฐ์
5. นางสาวอรญา  แสงธรรม
 
1. นายกีรติ  พอจิต
2. นายอัฐศิษฎ์  จันทรบุปผา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.2 ทอง 11 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกรกนก  ทองคำ
2. นางสาวจันทิมา  พรมแก้ว
3. นางสาวชนันภรณ์  ตาทิพย์
4. นายชาคริต  กามาพร
5. นางสาวนทีกานต์  จาดสุข
6. นางสาวนิภาพร  ฉิมมากรม
7. นางสาวปนัดดา  เชื้อบุญมี
8. นางสาวปริยาภรณ์  แสงบุดดี
9. นางสาวปาณิสรา  มาอ่อน
10. นางสาวผกามาศ  โสประดิษฐ์
11. นางสาวพัชณิการ์  มั่นคง
12. นายพิทักษ์  ปานเกิด
13. นายภาณุพงค์  อุ่นแก้ว
14. นางสาวมาริสา  จันทร์ดี
15. นายยศกร  ก้อนเสทื้อน
16. นางสาวสุชาดา  เมธีสิทธิพงษ์
17. นางสาวสุนิสา  อินทร์เสือ
18. นางสาวสุภัสสรา  ช้างทอง
19. นายอภิสร  ห่วงกลิ่น
20. นางสาวอัฏฐพร  ชุ่มฟอง
 
1. นายสมชาย  พุ่มบานเย็น
2. นายณัฐวุฒิ  สุดจิตร์
3. นางสุมาลี  พุ่มบานเย็น
4. นางอมรรัตน์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
5. นางสาวนิสิต  สีใส
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 38 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขันตีแก้ว
 
1. นางสาวฐิติมา  ธงประเสริฐ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง 16 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 1. นางสาวกมลกรกช  ยศตุ้ย
 
1. นางสาวณัฐการณ์  หนูเผือก
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.4 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงดาว  แซ่ว้าน
2. เด็กชายธนกฤต  เจิมสุขอำไพกุล
 
1. นางสาววันเพ็ญ  บัวสิงคำ
2. นางสาวศิริประภา  คร้ามสมอ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 36 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายดุรงค์ฤทธิ์  เป็นพุ่ม
2. นางสาววิชุลดา  หวาเกตุ
 
1. นางนัชชนา  พรหมพร
2. นายชวลิต  พรหมพร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 77.2 เงิน 38 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุขเครือเกิด
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เงินคง
3. เด็กหญิงขวัญศิริ  ศรีม่วง
4. เด็กหญิงจิรนันท์  คงปันนา
5. เด็กหญิงชัญญานุช  ทองกวด
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันมีเทศ
7. เด็กหญิงนมิดา  วรสาร
8. เด็กหญิงวสุธร  แพทย์ไชโย
9. เด็กหญิงศรัณรัตน์  วงษ์เหมือน
10. เด็กหญิงอนัญญา  คันธี
 
1. นางสาวนิสิต  สีใส
2. นางสาววัชรีพร  ทองงามขำ
3. นางสุภาพรรณ  วงศ์สมบัติ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นางสาวกานติมา  อินแผง
2. นางสาวชลธิชา  สรรพรอด
3. นางสาวธิดาพร  แซ่วื่อ
4. นายธีรภัทร  อินจันทร์ดี
5. นางสาวปิยฉัตร  สีสกล
6. นางสาวผุสชาติ  ทองน้อย
7. นายสิภภพ  นัยนานนท์
8. นางสาวสุนารี  แซ่วื่อ
9. นางสาวอรทัย  จันทิกา
10. นางสาวอุไรวรรณ  ยิ้มเครือทอง
 
1. นายสุธี  พลซา
2. นางจุฑามาศ  สุมาริธรรม
3. จ.ส.อ.ประมวล  วันมี
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวณัฐกมล  สอนเปรมปรี
2. นางสาวนริศรา  หิมโสภา
3. นางสาวปภัสรา  บาลีใหญ่
4. นางสาวปาจรีย์  อุ่นไพร
5. นางสาวปิยฉัตร  ทองติ่ง
6. นางสาวมัชฌิมา  แสงนภากาศ
7. นางสาววรินพร  ระโส
8. นางสาวสุดารัตน์  สุขเครือเกิด
9. นางสาวสุมัชญา  ศรีชามก
 
1. นางกาญจนา  กัณฑษา
2. นายชอบ  หนูกล่ำ
3. นายภูเมศร์  หมั่นกิจ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงปรียานุช  จันทะคุณ
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  พินทอง
 
1. นางสาวนรีรัตน์  ตาขัน
2. นางสาวภัศยา  แสนกันณลา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 26 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นายพีรพัฒน์  คงเมือง
2. นายอธิป  สีหะวงษ์
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  สุ่มเงิน
2. นางสาวนรีรัตน์  ตาขัน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครไทยภูมิ
 
1. นายมงคล  สาตรพันธุ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 23 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัญญารัตน์  นครไทยภูมิ
 
1. นางสาวรภีพร  ศรีสอาด
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  น้อยอินวงศ์
 
1. นางสาวภีรภา  จันทร์อินทร์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 1. นางสาวพิมพร  บุญลอย
 
1. นายภวัต  เพชรบูรณิน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  คงหนองลาน
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวฐิติกานต์  อุปนันท์
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงปานวาด  คงปันนา
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 39 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวสิริรัตนา  ทะจิ
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  ทะจิ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงนัฐนันท์  หิมสา
2. เด็กหญิงเกตชดาพร   จานตาดี
 
1. นางอารี  สีขำ
2. นางวชิราภรณ์  บุตรดา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 36 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เกตุแสง
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวศศินา  จันทร์บ่อโพธิ์
 
1. นางทิพย์มาศ  ศักดิ์สิรินารถ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมมาวัน
2. เด็กชายคเชนท์  มีดา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  วิชัยต๊ะ
 
1. นายปราโมทย์  ราษฎร์สะอาด
2. จ.ส.อ.สมเจตน์  ยอดเพชร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. นายปฏิเวธ  สุทธิ
2. นางสาววนิดา  เย็นขัน
3. นางสาวสุพัตรา  จันอ้าย
 
1. นายปราโมทย์  ราษฎร์สะอาด
2. จ.ส.อ.สมเจตน์  ยอดเพชร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงสิรามล  คงรอด
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายนันทยศ  อินทร์เกิด
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 4 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พรสวัสดิ์
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 72.6 เงิน 12 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวกนกพร  พรมจุ้ย
 
1. นายสุนทร  เนียมเปีย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายนันทยศ  อินทร์เกิด
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 70.66 เงิน 16 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวสุทธิดา  หลำตี
 
1. นายสุนทร  เนียมเปีย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายกฤตธรรม  ไชยดี
 
1. นายสุนทร  เนียมเปีย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงอธิชา  พงศ์สีทอง
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครไทย 1. นายภาณุวัฒน์  กรอนกลาง
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  ชาญชิต
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ทองเครือมา
4. เด็กชายธนัท  สารบูรณ์
5. เด็กชายธนันธร  หนูทอง
6. เด็กชายนันทยศ  อินทร์เกิด
7. เด็กหญิงปิยวรรณ  เพ็ชร์ยัง
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไพรสิงห์
9. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สุภาสถาน
10. เด็กหญิงสิรามล  คงรอด
11. เด็กหญิงสุนิษา  ทองเอีย
12. เด็กชายอดิเทพ  สุโภชน์
13. นางสาวเขมฤทัย  น่วมไกรนอก
14. เด็กชายเด่นพงษ์  พงษเผื่อน
15. เด็กหญิงเนติภรณ์  สีสดเขียว
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
2. นายอุดร  ภูสมสี
3. นางสาวกุสาวดี  ประเสริฐสิทธิ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 35 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายกิตติพันธุ์  กล่ำเงิน
2. เด็กหญิงจิรพร  ตะลุ่มพุก
3. เด็กชายธนากร  เพชรบูรณ์ปี้
4. เด็กชายวรัท  คำแพร่
5. เด็กชายวิชญ์พงศ์  คงทัน
6. เด็กหญิงสรัลชนา  มาตชัยเคน
 
1. นายสมทราย  มาตชัยเคน
2. นายธีรรุจน์  เมืองเหลือ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77 เงิน 27 โรงเรียนนครไทย 1. นายธนกร  จันทร์มีเทศ
2. นายนันทวัฒน์  บุญศรีพร้า
3. นายมานะชัย  เมืองหลวงหน่าย
4. นายอภิสิทธิ์  คล้ายสังวาลย์
5. นายอัครชัย  สีเทศ
 
1. นายสมทราย  มาตชัยเคน
2. นายธีรรุจน์  เมืองเหลือ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 22 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 1. นายนิติพงษ์  วงษ์ภักดี
 
1. นายณัฐพล  ดีคำ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 36 โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นายทัตดนัย  ภู่ห้อย
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ป้อมี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 37 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. เด็กหญิงเพชรลัดดา  ปานโป๊ะ
 
1. นายปราโมทย์  บุญอิน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวอิสริยา  พุ่มไพจิตร
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายสนธยา  สาคร
 
1. นางสาวพันทิพย์  กอกอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นายเฉลิมชนม์  อินจันดี
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  รามบุญคล้าย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.3 เงิน 34 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงอุดมสุข  คำเพ็ชร
 
1. นางสาวพันทิพย์  กอกอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวธิดารัตน์   สายสิงเทศ
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญญาวงศ์
 
1. นายประเวศน์  ปู่ซึ้ง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนนครไทย 1. นายชัยธวัช  ขัทมาร
 
1. นายประเวศน์  ปู่ซึ้ง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.83 ทองแดง 43 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  หล่ออินทร์
 
1. นายอนุวัฒน์  อ่อนคำพา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 36 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปรารถนา  พุฒหาร
 
1. นางสาวธนัชญา  สุขรัง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 23 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์วิสาร
 
1. นางสาวพันทิพย์  กอกอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.25 เงิน 35 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นายอภิศักดิ์  หนูทอง
 
1. นางสาวพันทิพย์  กอกอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.8 เงิน 25 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  เผือกต่าย
 
1. นายยงยุทธ  รักษาชาติ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.4 เงิน 39 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาววรกานต์  คำมีมา
 
1. นายยงยุทธ  รักษาชาติ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กชายชินดนัย  ศรีจันทร์ทับ
2. เด็กชายธันวา  แสนแทน
3. เด็กหญิงวรรณชลี  แซ่สง
4. เด็กหญิงวรรณพร   แซ่ลี
5. เด็กชายศรัณย์  แซ่หลอ
6. เด็กชายสาธิน  แซ่เฮอ
7. เด็กหญิงสาวิณี  แซ่วื่อ
8. เด็กหญิงอรุณศรี  แซ่ลี
9. เด็กชายแก้ง  แซ่มี
10. เด็กหญิงโยธกา  สิริเสถียรวัฒนา
 
1. นายก้องปิยังกูร  ทองวัฒน์
2. นางสาวพนิดา  เถื่อนกูล
3. นางสาวสาวิตรี  สุขสำราญ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 74.6 เงิน 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นายจิรภาส   จันทะลี
2. นางสาวชิตาภา  คาโส
3. นายณัฐรัตน์  คำผิวพา
4. นางสาวธาริณี  ต่ายทอง
5. นางสาวพรจิรา  ต่ายทอง
6. นางสาวพรรธิกา  เย็นขัน
7. นายพัชระ  วงศ์ลีศิริวิวัฒน์
8. นางสาวยลดา  จ้อยสวัสดิ์
9. นายเจษฎา  อินต๊ะเลิศ
10. นายโยธิน  ลีสว่างโชค
 
1. นายก้องปิยังกูร  ทองวัฒน์
2. นางสาวอาทิตยา  พรมคำ
3. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์ด่อน
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 26 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  โพธิ์แกมแก้ว
2. เด็กหญิงจิระนันท์  เอี่ยมเจริญ
3. เด็กหญิงชนิสร  บุญรักษ์
4. เด็กหญิงชนิสรา  บุญรักษ์
5. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ชูขวัญ
6. เด็กหญิงวธิดา  จันทร์ปัญญา
7. เด็กหญิงอรวรรณ  ภิรมย์เมือง
8. เด็กหญิงไวรษณวี  ศรีเมือง
 
1. นางสาวกุสาวดี  ประเสริฐสิทธิ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.3 ทอง 11 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกชมาศ  ด่อนหมากหยิบ
2. นางสาวกัลญากรณ์  สุขมามอญ
3. นางสาวประกายเดือน  บางศรี
4. นางสาวพิชญาภา  เกตุหนองโพธิ์
5. นางสาววันดี  เสงี่ยมอยู่
6. นางสาวอาทิตยา  ศรีหาอวน
 
1. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
2. นางกาญจนา  กัณฑษา
3. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.7 ทอง 12 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายฏินภพ  สีแก้ว
2. เด็กหญิงปรกฟ้า  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วคุ้ม
4. เด็กหญิงมัณฑนา  คลังประโคน
5. เด็กชายอดิเทพ  อยู่พ่วง
 
1. นางสาววรีย์  อินทนา
2. นางสาวปณัฏฐา  นรถี
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 71.8 เงิน 33 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวนันทภัค  โตเสน่ห์
2. นางสาวนารา  รอดเทศ
3. นายพสิษฐ์  บาลี
4. นางสาวรัฐริณี  จันทร์ผูก
5. นางสาวเขมิกา  ขำช้าง
 
1. นายมงคล  สาตรพันธุ์
2. นางสาวกัญญาวีร์  ทะจิ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72 เงิน 28 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงภิญญดา  พงษ์ตระกูล
2. เด็กหญิงสุอารี  ไม้ทองดี
 
1. นางสาวปนัสยา  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวชนาพร  เมฆดี
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกัญพิชชา  คงปันนา
2. นายภานุวัตร  ปัดถา
 
1. นางสาวนารีรัตน์  จันทร์งาม
2. MissGuo  Shaoting
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.33 เงิน 26 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวมินทร์ธิรา  หะฉิมมา
2. นางสาวสิมิรัณ  ใหญ่เย็น
 
1. นางสาวนกแก้ว  คล้ายสอน
2. นางสาวผกามาศ  สุขรัตนปรีชา
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนนครไทย 1. นายอนพัทย์  อรรคสูรย์
 
1. นางสาวนกแก้ว  คล้ายสอน
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน 36 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกิตติยาภา  บัวประทุม
2. นางสาวจิดาภา  อาบครบุรี
3. นางสาวนริศรา  แสนสี
4. นายวรัตถ์  ไพรภิบาล
5. นางสาวเบญญาภา  กุลนะ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  จันทร์งาม
2. MissGuo  Shaoting
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนนครไทย 1. นายชนาธิป  ทวีโต
2. นายณัฐภัทร  ขุนนาเมือง
3. นางสาวพัชราภา  มั่นคง
4. นายพิษณุ  คุ้มมี
5. นางสาววริศรา  บัวประทุม
 
1. นางสาวนกแก้ว  คล้ายสอน
2. นางสาวผกามาศ  สุขรัตนปรีชา
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 17 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวพนัชกร  โสตถิถาวร
2. นางสาวพรดรุณ  ขำนาพึง
 
1. นางสาวนกแก้ว  คล้ายสอน
2. นางสาวผกามาศ  สุขรัตนปรีชา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65.61 ทองแดง 35 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  แก่นโงน
2. เด็กชายวิศรุต  ปริญญา
 
1. นายสมพงษ์  น้อยทุ่ง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 73.26 เงิน 25 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวกิตติมา  มากเมือง
 
1. นายอดิศักดิ์  จันทร์เกษม
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.02 ทอง 14 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายกมลชัย  ฮะติง
2. เด็กชายกฤตพจน์  สุทธิผุย
3. เด็กชายคณิศร  ประเสริฐขจรสุข
4. เด็กชายจีรวัฒน์  นวลจันทร์เพ็ญ
5. เด็กชายชัยวัฒน์  นาคพรม
6. เด็กชายชานนท์  ศรีเทศ
7. เด็กชายภัทรพล  เบ็งยา
8. เด็กชายวรพจน์  เรืองเดช
 
1. นายพัสกร  โตเสน่ห์
2. นายวีรยุทธ  สงศิลาวัต
3. นายภูเมศว์  หมั่นกิจ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 75.93 เงิน 25 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวจุฑาทิพย์  สร้อยสอน
2. นายทวีชัย  พิมพา
3. นายพิสิษฐ์  สีทัดแอ
4. นางสาวลักขณา  ตาฉิมมา
5. นายสุรเชษฐ์  อิ่มชม
6. นายเอกรัตน์  เบ็งยา
 
1. นายพัสกร  โตเสน่ห์
2. นางจิดาภา  โตเสน่ห์
3. นายปรีชา  รุ่งโพธิ์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.3 ทอง 8 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกุลิสรา  พรหมสิงห์
2. นายจักรพงษ์  สำรองพันธ์
3. นายธนโชติ  นะราศรี
4. นางสาววชิราภรณ์  อุ่นไพร
5. นางสาวศดานันท์  โพนทอง
6. นางสาวศศิตานนท์  วงษ์สุธรรม
7. นางสาวศศิธร  บุญก่อน
8. นายศิริวัฒน์  คงสา
9. นายสุรเดช  เขตสถาน
10. นางสาวโชติมณี  นนทะโคตร
 
1. นางอมรรัตน์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายณัฐวุฒิ  สุดจิตร์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74.6 เงิน 25 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์แสง
2. เด็กหญิงปิยะภรณ์  นาคราช
3. เด็กหญิงวริษา  เสนานุช
 
1. นางสาวเจเนตร  โทจำปา
2. นางสาวพรพิชชา  พริบไหว
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวปารณีย์  ธนสิริพงษ์
2. นางสาวภัทรพรรณ  สุวรรณเกิด
3. นางสาวเมธาวดี  หมีดง
 
1. นางลักขณา  สุขรัตนปรีชา
2. นางสาวนวรัตน์  ระวีวัฒน์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.6 เงิน 35 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ดอนชูไพร
2. เด็กชายณัฐพงศ์  แสงปัญญา
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญช่วยสุข
 
1. นางลักขณา  สุขรัตนปรีชา
2. นางสาวนวรัตน์  ระวีวัฒน์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.8 เงิน 26 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวนาราทิพย์  แจ่มแก้ว
2. นางสาวปริญยะดา  แสงบุตรดี
3. นางสาวปานตะวัน  เชื้อบุญมี
 
1. นางลักขณา  สุขรัตนปรีชา
2. นางสาวนวรัตน์  ระวีวัฒน์
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 16 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนฤกมล  จันดาหาร
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพียคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต  ธรรมขันทา
2. นางสาวกรณิการ์  สุขบัว
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริสรา  สร้อยสนธ์ิ
2. เด็กชายหัสดี  ภิรมย์พันธ์ุ
 
1. นางสาวนันทนิตย์  ท่าโพธิ์
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.16 เงิน 10 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายสิทธินนท์  นาต๊ะตุ้ย
2. นางสาวสุพิชฌาย์  จันธิกา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต  ธรรมขันทา
2. นางสาวกรณิการ์  สุขบัว
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงณิติณัฎฐ์ดา  แดงด่อน
2. เด็กชายอชิระ  ฤทธิ์รอด
 
1. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
2. นางปภาวดี  ธนธรรมพิทักษ์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 24 โรงเรียนนครไทย 1. นายคณิศร  วังคีรี
2. นายธราดล  บุญธรรม
 
1. นายปรีชา  รุ่งโพธิ์
2. นายสหัสส์ชัย  พุ่มบานเย็น
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายธนธัช  มีแก้วแทน
2. เด็กชายนพชัย  ก้อนคำ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สีม่วง
2. นายเกียรติศักดิ์  คงโต
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กหญิงชรินดา  ยศสารี
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วใหญ่
 
1. นางสาวอโนชา  อ๊อสวงศ์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายจินุพงษ์  รอดโพธิ์
2. เด็กชายฐิติพล  ทองหล้า
 
1. นางลัดดาวรรณ  ศรีฉิม
2. นายเอกชัย  บุญอาจ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 69 ทองแดง 29 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวจันทร์ทิพภา  บัวประทุม
2. นางสาวเบญจรัตน์  แก้วป้องปก
 
1. นางลัดดาวรรณ  ศรีฉิม
2. นางฉวีวรรณ  อินจิว
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 26 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกิตติมา  สอนเสียม
2. นางสาววรรณิกา  จันทร์ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต  ธรรมขันทา
2. นางสาวกรณิการ์  สุขบัว
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวศุภิสรา  บุญฉ่ำ
2. นายสุรบดินทร์  แดงด่อน
 
1. นางจิราพร  วงศ์หล้า
2. นางสาวกัลยาณี  คูณสมบัติ
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงนริศรา  แก้วป้องปก
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  กันตุ่ม
3. เด็กหญิงอินทิรา  เถื่อนเทียม
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สิงขรณ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุ่นไพร
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 15 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวธนภรณ์  ชัยสิทธิ์
2. นางสาวภูริชญา  โพธิรังสิยากร
3. นางสาวมณีพร  อุ่นพรม
 
1. นายปรีชา  รุ่งโพธิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุ่นไพร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นางสาวบุรัสกร  มีกัณหา
2. นางสาวพัชราภรณ์  ชนะจน
 
1. นายธนพัฒน์  ศรีคำสุข
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายฐตพล   ทับทิมเกิด
2. เด็กชายฐิติวุฒิ  ขุนทอง
3. เด็กชายภาคภูมิ  น้ำฉ่ำ
 
1. นายสิทธิพงษ์  กุลทอง
2. นายวรวุฒิ  มะลิวงษ์
 
136 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 73 เงิน 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นายบุญส่ง  ทรงประทีปกุล
2. นางสาววนิชยา  อินทร์เพ็ง
3. นายอัทธนีย์  อรุณสิงขริน
 
1. นางสาวสุธาสินี  อินสุ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 35 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  หุมหะ
2. เด็กชายพัชรพล  บุญกิจ
3. เด็กชายวรโชติ  มองบุญ
 
1. นางสาวบังอร  มีสุข
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 1. นายทัตพงศ์  เพชรชาญชัย
2. นายวรวิทย์  สีนวม
3. นายวรัญชิต  พิมอูป
 
1. นายสุรชัย  นาคน้อย
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกนกพร  ไชยสัตย์
2. เด็กหญิงกัลยกร  แม่งมา
3. เด็กชายณัฐวัตร  เม็งเกตุ
 
1. นางธมกร  ทองพลับ
2. นางรุจิรา  จีนทิม
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 13 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวจีราภรณ์  สีวิสิทธิ์
2. นางสาวณัฐธิมาศ  ฤทธิศักดิ์
3. นางสาวพุทธญาพร  วังคีรี
 
1. นางธมกร  ทองพลับ
2. นางรุจิรา  จีนทิม
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  ปลอดสันเทียะ
2. เด็กชายวีรพงษ์  ขันตี
3. เด็กหญิงอนิษา  อินจันดี
4. เด็กหญิงอาทิตยา  เมืองวัง
5. เด็กหญิงอินทิรา  เสวีวัลลภ
6. เด็กหญิงเมธิดา  วุฒิพงศ์
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
3. นางฉัตราภรณ์  มิตรละม่อม
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวกนกภรณ์  นวลจีน
2. นายณัฐพล  ทิมแป้น
3. นางสาวณัฐวดี  ภู่เกษ
4. นายประดิษฐ์  อยู่ทิพย์
5. นายพันฤทธิ์  ดีคำ
6. นางสาวสุภาพร  ทองคำนุช
 
1. นางประชุม  สุุวรรณ
2. นายชัยชนะ  ดีคำ
 
143 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พิมเสน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกาะเกิด
3. เด็กหญิงปณิดา  สอนศรี
 
1. นางเกษราภรณ์  ภักตร์เขียว
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
144 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นางสาวฐิตินันท์  ธรรมสอน
2. นางสาวสาวิณีย์  จานตาดี
3. นางสาวอารียา  ศรีกระบุตร
 
1. นางเกษราภรณ์  ภักตร์เขียว
2. นางวชิราภรณ์  บุตรดา
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 16 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  ทิพโสตร์
2. เด็กหญิงนารีรีตน์  ศรีประเสริฐ
3. เด็กชายอัมรินทร์  มูลสินทร์
 
1. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายฐาปกรณ์  ฝั้นบ้านไร่
2. นายทรงเดช  ติดไชย
3. นายวีรภัทร  เพียคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต  ธรรมขันทา
2. นายพิชัย  ระเกตุ
 
147 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ดาศรี
2. เด็กหญิงณชนก  ศรีพรม
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ม่วงน้อย
 
1. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
148 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นายครรชิต  บุญมาสาย
2. นางสาวสุรวดี  ทองปาน
3. นางสาวเครือฟ้า  กันยนต์
 
1. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงปภาพร  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงอนงค์นาค  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงเปรมกมล  จันทะคุณ
 
1. นางปวีณ์ธิดา  ทองจันทร์
2. นายอานนท์  บุญสิงห์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.4 ทอง 10 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวบุญฑริกา  แก้วคุ้ม
2. นางสาวศิริพร  หนูตา
3. นางสาวสุธาสินี  แซ่ลี
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางอารียา  สุวรรณพักตร์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.34 ทอง 15 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. นางสาวณัฐรดา  เย็นขัน
2. นายธีรทัด  แสนราช
3. นายธีรนันท์  ใจสอน
 
1. นางสาวภีรภา  จันทร์อินทร์
2. นางหรรษา  เมธีสิทธิพงษ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ทองหลาม
2. เด็กชายณรงค์ชัย  พลเสนา
3. เด็กชายนาถวัฒน์  คำดี
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางสาวอรอุมา  สิงห์คำ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นายธีรภัทร  ฉิมมาลี
2. นายธีรศักดิ์  แถวอุทุม
3. นางสาวศิริพร  แซ่ย่า
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางฉัตราภรณ์  มิตรละม่อม
 
154 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 25 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงอรนิช  บุญไทย
 
1. นางรัตนา  อ่อนสำลี
 
155 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงตะวัน  แซ่หว้า
2. เด็กหญิงมาลี  แซ่วื่อ
3. เด็กหญิงวริษา  แซ่วื่อ
 
1. นางวิไลวรรณ  จันแก่น
2. นางสาวจีรพรรณ  สุราษฎร์มณี
 
156 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายโสภณวิชญ์  สีสอด
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ป้อมี
 
157 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กชายปริญญา  ชาวพิทักษ์
 
1. นางสาวปทิตตา  มหาธรณ์
 
158 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายศุภชัย  พ่วงจาด
 
1. นางสาวกุลธิดา  กันมา
 
159 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายสิปปภาส  ทิพโสต
 
1. นายพรชัย  อ่อนสำลี
 
160 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นางสาวนิตยา  สีพรม
 
1. นายพรชัย  อ่อนสำลี
 
161 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.67 เงิน 11 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นางสาวญาสุมินทร์  ชมพลมา
2. นางสาวเวณุกา  พรมรักษา
 
1. นายพรชัย  อ่อนสำลี
2. นางวชิราภรณ์  บุตรดา
 
162 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กชายนัทธพงศ์  สังข์เมือง
2. เด็กชายรัฐพงษ์  แซ่จัง
 
1. นางสาวอรุณวรรณ  พิมพ์สาร