สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. เด็กหญิงนลิน  ภาชนะ
 
1. นางสาวชญานิษ  คงศรีไพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวประภาสิริ  กุลเทียน
 
1. นางสมปอง  บัวกองท้าว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74.5 เงิน 17 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวิภาดา  เครือสุข
 
1. นางพิกุล  ไพจิตรโยธี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 41 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวสุชาดา  ทองสุข
 
1. นางศิริวิณี  แก้วบท
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงศศิประภา   แพงศรี
 
1. นางนาตยา  รัศมี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวศิริรัตน์  ศุภตระกูล
 
1. นางปาริชาติ  ทิพย์พยัคฆ์กร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.2 ทอง 14 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงคริสต์สา  รุ่งเกตุ
 
1. นางสงการย์  ดำชม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 16 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายจีราวุฒิ  คำพรม
 
1. นางสุชญา  ธรรมรักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงจีรภัทร์  จิรชาญชัย
2. เด็กหญิงณัฐกมล  บุญมา
3. เด็กหญิงบุณฑริกา  แท่งทอง
 
1. นางสาวฉัตร์นภัส  แพทย์สิทธิ์
2. นางสมนึก  ขำคง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวชณิตา  ปิยะชน
2. นางสาวปณิดา  สร้อยสาย
3. นายสุรวิทย์  ขันทะเสน
 
1. นางสาวฉัตร์นภัส  แพทย์สิทธิ์
2. นางสมนึก  ขำคง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  กาฬษร
2. เด็กหญิงเพชรพลอย  ระวิวรรณ
 
1. นางนันท์นภัส  แก้วใส
2. นางพิกุล  ไพจิตรโยธี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวชัญญานุช  นามนิ
2. นางสาวพิยดา  เกิดยิ้ม
 
1. นายสมหวัง  แก้วบท
2. นางศิริวิณี  แก้วบท
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 73.37 เงิน 26 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงรดา  ศรีชัยยา
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  โรจน์วิรัตน์
 
1. นางณัฐณิชา  ปิ่นสี
2. นางสาววลัยพร  นาคธรรมชาติ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78.85 เงิน 15 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวศศิวิมล  สงวนวงศ์
 
1. นางสมศรี  รังสิกรรพุม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายอดุลยคุปต์  บัวบุตร
 
1. นายวิษรุตต์  เมืองทา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายอธิบดี  อยู่ยง
 
1. นายวรเทพ  วิญญูวิทวัส
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปลัดท้วม
2. เด็กหญิงมินตรา  กระจาด
3. เด็กหญิงอภิญญา  อินจันทร์
 
1. นางเบญจมาศ  ชมภู
2. นางสาววนิดา  คำเก่า
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 28 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายธนดล  ช่างทำร่อง
2. นายพัสกร  จอมศรี
3. นายภัทรธร  สมศักดิ์
 
1. นางปวรวรรณ  ทองหล่อ
2. นายธนพล  บุญไสย์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 24 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยกมล  บุญมา
2. เด็กหญิงศุภากร  สุวรรณสิทธิ์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ทองหล่อ
 
1. นางณพิชญา  ตาสาย
2. นางสาวสุนิศา  บุญยโกวิทย์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 20 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายกิตติพศ  ชำนาญพันธ์
2. นายสิริวิชญ์  จินดา
3. นายอรรคพล  นาคปานเสือ
 
1. นางสาวกนกวลี  มาละอินทร์
2. นางวันเพ็ญ  ฤทธิ์เทพ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงธัญญามาศ  เกยูรพันธ์
2. เด็กชายมณธวรรษ  สาวะรักษ์
 
1. นางชนิดาภา  พรประสงค์
2. นางสาวภัทรกาณจน์  ก่อกำลัง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83.5 ทอง 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายปราบดา  บุญปาน
2. นายพัทธดนย์  แก้วเปี้ย
 
1. นางสาวสุภาวดี  ประสิทธิพร
2. นายสมจิตร  พรมทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายพีรวัส  ว่องไว
 
1. นางสาวดวงเนตร  สินพรม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวนภสร  คำพิฑูรย์
 
1. นางสาวอำไพ  แสงเรืองเดช
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64.24 ทองแดง 19 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายจิตติภณ  จินดา
2. นายธนบดินทร์  เกษาอาจ
 
1. นายสันติ  สังข์ทอง
2. นางสาวทิพย์สุดา  เมฆประยูร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78.83 เงิน 9 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายนพรุจ  ศรีคำ
 
1. นางพัชรินทร์  โลหะบาล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 6 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงยุวดี  ท้าวคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมร  ละอองศรี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวอริสรา  สมสุข
 
1. นางสาวกนกวลี  มาละอินทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 11 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงญาตาวี  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงวรพิชชา  อยู่สุข
3. เด็กหญิงวิริญญา  กองศรี
 
1. นางอรวรีย์  พันธ์ประยูร
2. นางสาวพฤฒพร  ลลิตานุรักษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.88 เงิน 9 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวณพัธชกรณ์  ปัณณปคุณ
2. นางสาวสทารัชว์  พิสุทธิโกศล
3. นายอุกฤษฎ์  นามกันยา
 
1. นางถวัลย์จิต  คำเมือง
2. นางสาวรัชนี  บำเพ็ญ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 8 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายจิณณวัตร  เจริญศิลป์
2. เด็กชายพงศธร  เชิดชู
3. เด็กชายพลลภัตม์  น่วมพรม
 
1. นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์
2. นางสาวพิมพ์ประกาย  บุญสะอาด
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.4 เงิน 28 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ทัพกอง
2. นางสาวพรสรวง  ชมชื่น
3. นางสาวสิริพร  แจ่มผล
 
1. นางสาววรรณี  วรรณพักตร์
2. นางสาวรสนภา  ราสุ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง 40 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  นิลมูล
2. เด็กชายธีระ  บุญเรืองประภา
3. เด็กชายศรัณย์  ตันศิริพรภักดี
 
1. นายกันต์ธีร์  จันทร์ตา
2. นายธวัชชัย  ช่วงวิไล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  เอี่ยมกาย
2. นายนุติ  ฮาดแมน
3. นางสาวสุภาภรณ์  พลเมือง
 
1. นางตุลาพร  กิ่งไทร
2. นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายธนเทพ  มังกรทอง
2. เด็กชายธัชพล  พงษ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงภัทรพร  สิมทอง
 
1. นางอ้อมทิวา  บุญโชติ
2. นางมนัชนันท์  นามวงศ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.2 ทอง 11 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวศิวรรณ  ชูไพรศิริกุล
2. นายสุภกิณห์  ศรีบุญวงษ์
3. นางสาวสุภัชชา  ณ วิเชียร
 
1. นางสาวชนิดา  ชัยรัตนศักดิ์
2. นางสาวจุฑาลักษณ์  ชูไพรศิริกุล
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 27 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศิริปัญญา
2. เด็กชายพีรวิชญ์  เตโช
 
1. นายธีรพงศ์  จุลสายพันธ์
2. นายจักรพงษ์  ไชยสุ้ย
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 1. นางสาวชุตินันท์  จันทาลุน
2. นายวทัญญู  เกตุมีฤทธิ์
 
1. นางนันท์นภัส  มุ่งมาตร
2. นายณัฐวุฒิ  จันละมุด
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 32.46 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาณิศา  จุลสายพันธ์
2. เด็กชายธนภัทร  ศรีจันทร์
 
1. นางอิชยา  ปานคำ
2. นางสาวจิราวรรณ  ทรัพย์ทิพย์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77.24 เงิน 6 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายปรีชา  จันชัยภูมิ
2. เด็กชายวุุฒธิพงค์  หลักมิยา
 
1. นายอนุพงษ์  จอมเพ็ง
2. นายสมควร  ศรีจันทร์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายจักราวุธ  ฉ่ำเพียร
2. นายจีระภัทร  ประเสริฐสิน
3. นายเจตนิพัทธ์  ทองแถว
 
1. นางกฤตติกา  จันดาหงษ์
2. นางปทุมเมศ  เทียนนาวา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 35 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงธนิตา  ลำพองชาติ
2. เด็กหญิงนิธินันท์  เกษแก้ว
3. เด็กหญิงวิรัญชนา  มีศรี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์ศิลา
5. เด็กหญิงเกศประทุม  แจ่มทิม
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
2. นางอัญธิดา  ศรีวงษ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 31 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นายพัฒรเศรษฐ์  ปัญญาศุภโชติ
2. นางสาวลลิตา  วัฒธัญกรรม
3. นางสาวศลิษา  สายบุญเกิด
4. นางสาวอาติยาภรณ์  พันธุ์เทศ
5. นางสาวเมทิณี  กลิ่นอบเชย
 
1. นางสาวบวรรัตน์  พัฒนพงษ์
2. นางวาสนา  มหาชานนท์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.1 ทอง 15 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศนีย์  แก้วมาลา
2. เด็กหญิงภัสราวัลย์  พิมดา
3. เด็กหญิงสวรรยา  ภูมิครสาน
4. เด็กชายอนิรุท  คงทนแท้
5. เด็กหญิงอนุสรา  พรมมาสังข์
 
1. นางพัชรี  ขวัญมุข
2. นายขวัญ  ขวัญมุข
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 34 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  พลคร
2. นางสาวศศิวิมล  แจ้งสิน
3. นางสาวศิริรัตน์  เรืองอยู่
4. นางสาวสิริจิต  อยู่เย็น
5. นายอนุสรณ์  มีพวงผล
 
1. นายเริงนรินทร์  ขาวสะอาด
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ยังคง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายณัฐวัศ  ครุธจันทร์
2. เด็กชายธนกร  ลำทรง
3. เด็กชายปัญญพัฒน์  สินธุเดช
4. เด็กชายศุภกฤต  สีตัง
5. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  กล่อมพันธ์
 
1. นายธนาธิป  นกผึ้งกิน
2. นายกิตติพงษ์  พัดพ่วง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.4 เงิน 34 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นายกฤษฎา  กาสา
2. นางสาวทักษิณา  คงสิบ
3. นายธรรมนูญ  สีสังข์
4. นางสาวบุญรักษา  แก้วเมืองมา
5. นางสาววาทิยา  ทองยวง
 
1. นายจารึก  บุญยัง
2. นางสาวสาวิตรี  ฐิติเบญจพล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.2 ทอง 11 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงชิตชนก  ภักดีสมุทร์
2. เด็กชายชุติพงษ์  ทองฤทธิ์
3. นางสาวณัฐภรณ์  จิตรนอก
4. เด็กชายณัฐวัศ  ครุธจันทร์
5. เด็กหญิงตรีรัตน์  จันทวงษ์
6. เด็กชายธนกร  ลำทรง
7. เด็กหญิงธิรดา  เหลือหลาย
8. นางสาวนภัส  รักษา
9. นางสาวพัฒน์นรี  ตรีถัน
10. นางสาวพัดชา  ฤาชัย
11. เด็กหญิงวัลยา  คุ้มดี
12. เด็กหญิงศิรภัสสร  ยงพรม
13. เด็กหญิงศิริรักษ์  อ้นยะ
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันพอน
15. เด็กชายศุภกฤต  สีตัง
16. เด็กชายศุภวัฒน์  นนทะโคตร์
17. นายสันติกร  วรรณโชติ
18. นายสุรพัศ  เหรียญทอง
19. เด็กชายสุรสีร์หนาท  ฉลวยศรี
20. เด็กหญิงุอุทัยวรรณ  กล่อมพันธ์
 
1. นายธนาธิป  นกผึ้งกิน
2. นายอานนท์  อ่องยิ่ง
3. นางญานิศา  พิพัฒน์เจริญสกุล
4. นางสาวนฤมล  เภาหว่าง
5. นางสาวสุมล  ทองสุวรรณ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 42 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อิ่มเขียว
 
1. นางสาวขวัญจิต  ทิพย์พยัคฆ์กร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวนุชจรีย์  บุญส่ง
 
1. นายดนัย  ใจเย็น
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.53 ทอง 23 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณภัสชนก  พรหมเศรณีย์
2. เด็กชายธนัทภัทร  จันทร์ถาวรพานิช
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  แสงพรม
2. นางสาวสุชาดา  ปานอำพันธ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.2 ทอง 11 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นางสาวปาณิศา  โปร่งฟ้า
2. นายพลวัฒน์  พณิชีพ
 
1. นางสาวบวรรัตน์  พัฒนพงษ์
2. นางสาวเพ็ญประภา  คำภา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. นางสาวจริยา  ทองเงิน
2. นางสาวชนุตรา  ทองแจ้ง
3. นางสาวนลินี  ศรีวงษา
4. นางสาวนางสาวธิติมา  คนแรง
5. นางสาวนิภาพร  คำเจียร
6. นางสาวภัทร์นลิน  พิมมะเสน
7. นางสาววิริยาพร  ทวยทัศน์นิยม
8. นางสาวสุวิมล  ทุมนันท์
9. นางสาวอารียา  ขำเผือก
10. นางสาวเนตรกัญญา  สังข์ทอง
 
1. นางพัชราภา  นาคคล้าย
2. นางชวนพิศ  สายจันยูร
3. นายฐกฤต  ยศมาภัทรชัย
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  คล้ายแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติมาพร  ฤทธิศักดิ์
3. เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์เชื้อ
4. เด็กหญิงธัญวรรณ  พัศศรณ์
5. เด็กหญิงธันยพร  แก้วโชติ
6. เด็กหญิงนพรัตน์  กองจินดา
7. นางสาววริศรา  แก่นสา
8. นางสาวศศิภา  อ่องอารี
9. เด็กหญิงอริสรา  ด้วงพรม
10. นางสาวเยาวเรศ  โตมา
 
1. นายชัยพร  คำสีม่วง
2. นางสาวชฎาพร  หลักคำ
3. นายปรัชญา  ประเสริฐผล
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกวิเชษฐ์  ปานพันธุ์โพธิ์
2. เด็กหญิงธนพร  พิมพ์เสนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมร  ธานีวรรณ
2. นายจักรพงษ์  สีพาแก้ว
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวศุภานิช  มีแสงแวว
2. นางสาวศุภาพิชญ์  มีแสงแวว
 
1. นางถนอม  สีนาค
2. นายทักษิณ   ผลประเสริฐ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายรัฐนันท์  รังสิกรรพุม
 
1. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวกฤติกา  สวนกุหลาบ
 
1. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. เด็กชายชวนากร  วงษ์ทาโส
 
1. นางสมฤดี  แสงมณี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายชินบุตร  พรมนนท์
 
1. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิศา  มีสิงห์
 
1. นายสลัก  สุขไพโรจน์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 1. นางสาวญาดาวดี  แข็งแรง
 
1. นายชัยยุทธ   กันทะยะ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พรหมมาก
 
1. นายสลัก  สุขไพโรจน์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 1. นายณัฐกิตติ์  เมฆเคลื่อน
 
1. นายชัยยุทธ   กันทะยะ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงธิติสุดา  อยู่อ่อง
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  สุวรรณราช
 
1. นางสาวสุปราณี  ตราศร
2. นางสาวพราววดี  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 36 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. เด็กชายพรหมมินทร์   แก้วป้อง
 
1. นางสมฤดี  แสงมณี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นางสาวชินาธิป  สีดาคำ
 
1. นายครรชิต  พรคุณารักษ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายพายุ  สร้อยพร้าว
2. เด็กชายภานุ  แซ่เถา
3. เด็กชายสายฟ้า  แสงสุข
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
2. นายบุรินทร์  แสงคำกุล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายกฤษฎา  คีรีวัฒนากุล
2. นายวรกานต์  พื้นทะเล
3. นายอนุรักษ์  สุขสาเดช
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
2. นายบุรินทร์  แสงคำกุล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายมนัสชัย  โนรักหมื่น
 
1. นางกฤตยวรรณ  ต่อวาส
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 75.33 เงิน 12 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายนที  สุขพุทธ
 
1. นางกฤตยวรรณ  ต่อวาส
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายมนัสชัย  โนรักหมื่น
 
1. นางกฤตยวรรณ  ต่อวาส
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82.3 ทอง 8 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายเสกข์  เกตุแก้ว
 
1. นางกฤตยวรรณ  ต่อวาส
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 77 เงิน 12 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายนที  สุขพุทธ
 
1. นางกฤตยวรรณ  ต่อวาส
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 10 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายนที  สุขพุทธ
 
1. นางกฤตยวรรณ  ต่อวาส
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวิมาดา  อังศุเกษตร
 
1. นางศรุตา  อุ่นทุไร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  บุตรเลิศ
 
1. นางอัญธิดา  ศรีวงษ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายกิตติทัต  ทองจันทร์
 
1. นางกฤตยวรรณ  ต่อวาส
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 1. เด็กชายกายดนัน  ชูดอก
2. นายกิตติศักดิ์  ยาพรหม
3. เด็กหญิงจันจิรา  โม้เอม
4. นายฉัตรจิระ  สิงลอ
5. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์มวก
6. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ผลบุญเรือง
7. เด็กหญิงพีระภัทร  รอดเอี่ยม
8. นายภูเบศ  วัฒนาศิริ
9. เด็กหญิงมนต์ธิชา  สุขทุม
10. นางสาวศิริภรณ์  ชมพูสี
11. นางสาวสุดารัตน์  เงินอินต๊ะ
12. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปิ่นเมือง
 
1. นายวรฉัตร  นาคะรัตนกุล
2. นายเต็มสิทธิ  ลิ้มศุภรัตน์
3. นายอัธยา  วิจิตรศิลป์
4. นางสาวนาตยา  ยุปานันท์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 66.8 ทองแดง 9 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกวิสรา  แสงกล้า
2. เด็กชายกิตติทัต  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  เขียวทอง
4. เด็กหญิงจิดาภา  ภู่กัน
5. เด็กหญิงจิรัชยา  พันอุ่น
6. นายนที  สุขพุทธ
7. เด็กหญิงนัชชา  ยมจันทร์
8. เด็กหญิงพรนัดดา  สารกอง
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจมายอด
10. เด็กหญิงพันธิตรา  ศรีสอาด
11. เด็กหญิงพิชาภัค  มาหญ้านันท์
12. เด็กชายมนัสชัย  โนรักหมื่น
13. เด็กหญิงยุพา  แก้วจีน
14. เด็กชายวาศลาฟ  โกเกส
15. เด็กหญิงศรีอาภรณ์  หุ่นทอง
16. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  สีทะ
17. เด็กหญิงสุกฤตา  อยู่ดี
18. เด็กชายเจษฏากร  มูลจันทร์
19. นายเฉลิมวุฒิ  อาจมา
20. นายเสกข์  เกตุแก้ว
 
1. นางกฤตยวรรณ   ต่อวาส
2. นายสมคิด  เสาองค์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76 เงิน 28 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. เด็กชายธนภัทร  หาญรักษ์
2. นายธนวิทย์  โสประดิษฐ์
3. นายภมร  อินทร์สวัสดิ์
4. นายภัทราวุฒิ  ถิ่นนาราม
5. นายอนุกูล  โสประดิษฐ
6. เด็กหญิงเมริสา  นครเนียม
 
1. นายชาญวิทย์  เหงากูล
2. นางสาวณปพร  ตรียันต์
3. นายพิเชษฐ์  เกตุแก้ว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.2 ทอง 9 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  อ้นนารี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญกอบเกื้อ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเย็น
4. นางสาวกานต์ธิดา  ครุธจั่นวงศ์
5. นายกิตติธัช  การกิ่งไพร
6. เด็กหญิงคริสต์สา  รุ่งเกตุ
7. เด็กหญิงจารุมน  พรมสา
8. นายจิรา  ผู้อยู่สุข
9. เด็กชายชนะชัย  เชิดชาย
10. เด็กชายชลสิทธิ์  พุทธวงศ์
11. นายชวนากร  ปั้นเทศ
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ยิ้ม
13. เด็กหญิงณิชา  ยศปัญญา
14. เด็กหญิงตรีทิตยนิภา  บุตรศรี
15. เด็กหญิงทักษิณา  ประจันศรี
16. นายธวัชชัย  ธรรมนิตย์
17. เด็กหญิงธาวินี  แหยมนุช
18. นายธีรเดช  ปรีชาส่องแสงลาภ
19. นางสาวนภัส  รักษา
20. นายนภัส  แสงมณี
21. นายนฤชา  รัศมี
22. เด็กหญิงนันทพัทธ์  คำจำปา
23. เด็กชายปฏิภาณ  เขาแก้ว
24. เด็กหญิงพรรณิภา  พุ่มจันทร์
25. นางสาวภัทราภรณ์  รักษา
26. เด็กชายฤทธิพงษ์  ทิศกระโทก
27. เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์เจริญ
28. นายวุฒิชัย  จันทชาติ
29. เด็กชายศุภวัฒน์  นนทะโคตร์
30. นายสุรพัศ  เหรียญทอง
31. เด็กชายสุรสีร์หนาท  ฉลวยศรี
32. นายอภินันท์  บุคำ
33. เด็กชายอัครินทร์  บัวเทศ
34. เด็กชายเดชา  พาอินทร์
35. นางสาวเมลดา  รัตนวิภากุล
36. นายเอกชัย  บัวหลาด
37. เด็กหญิงโยษิตา  เกตุกลม
 
1. นายธนาธิป  นกผึ้งกิน
2. นายอานนท์  อ่องยิ่ง
3. นายพิทักษ์  แพทย์ไชโย
4. นางลำดวน  ปั้นจู
5. นางอัญธิดา  ศรีวงษ์
6. นางปราณี  ยิ้มน้อย
7. นางสงการย์  ดำชม
8. นายสุกฤฏิราช  อ่อนพุ่ม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วใหญ่
2. เด็กชายกิตตินันท์  วโรดม
3. นายกีรติ  แดงดี
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  เขียวแก้ว
5. เด็กหญิงณิชารีย์  สุกแก้ว
6. นายธนกร  วังบุญ
7. เด็กชายนครินทร์  วัดบุญเลี้ยง
8. นางสาวนภากร  สุกแก้ว
9. นายนาวิน  ชาปิ่น
10. นางสาวนิตินันท์  ร่วงรู้
11. นางสาวนิภาพร  วันทอน
12. นายปฐวี  ศักดิ์เสนากุล
13. นางสาวปภัสสร  อินทร์ช่วย
14. นางสาวปริมประภา  เถาแก้ว
15. นายผดุงศักดิ์  ลี้ตระกูล
16. เด็กชายภัทรกร  จำนงศรี
17. เด็กชายภานุวัฒน์  หมื่นหาญ
18. นางสาวยิ่งกมล  รอดภัย
19. นายวุฒิพงษ์  แก้วแท้
20. เด็กหญิงศิรประภา  ครุทสาย
21. นางสาวศิริวิมล  ฟูเฟื่อง
22. นางสาวศุภมาส  มาสวัสดิ์
23. เด็กชายสิขรินทร์  สีดา
24. เด็กหญิงสุจิรา  ตรีแจ่ม
25. เด็กหญิงสุพรรณิชา  เจริญรักษ์
26. เด็กชายสุรชัย  ณ วิเชียร
27. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทร์พั่ว
28. นายอภิสิทธิ์  เขียวขำ
29. นายอรรถชัย  ปรีเอี่ยม
30. เด็กหญิงอัญชลี  อามาตร
31. นายเจษฎา  ไทยช้อย
32. เด็กชายเบญจพงษ์  ปิ่นป้อง
 
1. นายเต็มสิทธิ  ลิ้มศุภรัตน์
2. นายธเนส  ยลเมืองแมน
3. นายวรฉัตร  นาคะรัตนกุล
4. นางสาวนาตยา  ยุปานันท์
5. นางอัธยา  วิจิตรศิลป์
6. นางศุภลักษณ์  ลีสุขสาม
7. นางสาวรุศดา  บุญปัญญา
8. นางสาวสุจินดา  ทรัพย์สุนทร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง 10 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ส่วยมา
 
1. นายณัฐพล  สวนแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นายพงษ์ศักดิ์  คำจีน
 
1. นางนิดดา  จันทร์ตรี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.25 ทอง 9 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  อ้นนารี
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวดวงกมล  เทียมหลี
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายอดิศร  แซ่ตั้น
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นายอภินันท์  บุคำ
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาดา  สินทา
 
1. นายสุจิตร  พิสิฐากุล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. นางสาวรักษ์ชนก  ทิพย์จักร
 
1. นายบัญชา  อเนกะเวียง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 27 โรงเรียนเนินพิทยาคม 1. เด็กชายวีรภัทร  สีสอด
 
1. นางสุรีย์วรรณ์  จันทร์เกษม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 15 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายธนวัฒน์  วรรณสม
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 16 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงสิริสกุล  สีวัน
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวธัญญารัตน์  มะโนปิง
 
1. นายธนพล  พรมมี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 22 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายอภิวัฒน์  วันวิเศษ
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.5 เงิน 34 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นายอภินันท์  บุคำ
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.2 เงิน 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงมาลัยพร  แซ่สง
 
1. นายธนพล  พรมมี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.6 เงิน 38 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นางสาวอภิรยา  แสนยากุล
 
1. นางศรุตา  อุ่นทุไร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วใหญ่
2. เด็กชายกายดนัน  ชูดอก
3. เด็กชายกิตตินันท์  วโรดม
4. เด็กหญิงณัชชา  หมื่นราม
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  เขียวแก้ว
6. เด็กชายภัทรกร  จำนงศรี
7. เด็กหญิงสุรัสวดี  สาระวัน
8. เด็กชายอนุวัติ  จันทร์พั่ว
9. เด็กชายเบญจพงษ์  ปิ่นป้อง
10. เด็กชายเอนก  ชำนาญกิจ
 
1. นายเต็มสิทธิ  ลิ้มศุภรัตน์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.6 ทอง 4 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายกรกฤษฎ์  จงทัน
2. เด็กหญิงกัณทิมา  อ่อนชื่น
3. เด็กหญิงกัลยากร  การกิ่งไพร
4. เด็กชายคมสันต์  จีนคง
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แถมศิริ
7. เด็กหญิงณัฐพร  บุญขจร
8. เด็กชายพีรพัฒน์  นาคผ่อง
9. เด็กชายรุ่งโรจน์  คุ้มภัย
10. เด็กชายอดิศร  ศรีขน
 
1. นายชัชพล  พักตร์ใส
2. นางสาวปวันรัตน์  ตระหนี่
3. นางสาวณัฐธิตรา  ใสหนองเป็ด
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.8 ทอง 12 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวตรีรัตน์  แก้วมา
2. นางสาวนสา  บุญโฉม
3. นายปราโมทย์  สังข์หร่าย
4. นายพัชรากร  ศรีมา
5. นางสาวฟ้าประทาน  ท่อนทองแดง
6. นายภัทรธร  ทับกล่่อม
7. นายภานุพงษ์  เชียงภูเขียว
8. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์ประทาษ
9. นางสาวสกลวรรณ  ทองตีบ
10. นายสท้านภพ  ท่อนทองแดง
 
1. นางสาวอาริยา  ภิรมศรี
2. นางสาวมณีวรรณ  เตชะกฤตวีโรดม
3. นายสลัก  สุขไพโรจน์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 52.2 เข้าร่วม 20 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเย็น
2. เด็กหญิงจารุมน  พรมสา
3. เด็กหญิงณิชา  ยศปัญญา
4. เด็กหญิงทักษิณา  ประจันศรี
5. เด็กหญิงนันทพัทธ์  คำจำปา
6. เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์เจริญ
 
1. นายธนาธิป  นกผึ้งกิน
2. นายอานนท์  อ่องยิ่ง
3. นายพิทักษ์  แพทย์ไชโย
4. นางอัญธิดา  ศรีวงษ์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 75 เงิน 11 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐนรี  ยงบุตร
2. นางสาวดวงพร  แก้วเทพ
3. นางสาวทักษิณา  สังข์เมือง
4. นางสาวนิพาภรณ์  ภู่มณี
5. นางสาวปิยธิดา  สุขสันต์สถิตย์
6. นายพศวัต  เผือกพ่วง
7. นางสาวภัทราภรณ์  วงศร
8. นายสหัสวรรษ  ทิพย์เคลือบ
 
1. นางสาวชลิดา  ศุภสาร
2. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
3. นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย
4. นายวินัย  จงใจมั่น
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  ภิรมศรี
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  พันธ์สมโรง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวคง
4. เด็กหญิงปวีณา  ดีพูล
5. เด็กหญิงปัณทิตา  เอี่ยมมั่ง
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  นาคอินทร์
7. เด็กหญิงสุกานดา  สุทธิศรี
8. เด็กหญิงสุชาดา  เสนารักษ์
 
1. นางสาวอาริยา  ภิรมศรี
2. นางสาวมณีวรรณ  เตชะกฤตวีโรดม
3. นายอานนท์  แซ่เตียว
4. นางชนม์ณกานต์  อิ่มทรัพย์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชฏาทิพย์  ปรางกุลเจริญกิจ
2. นางสาวณัฐธิดา  ลิ้นทอง
3. นางสาวพรรณพร  ยาโต
4. นางสาวสาวิตรี  หุมแพง
5. นางสาวสุธาทิพย์  คงสุข
6. นางสาวสุพรรณี  จันทรา
7. นางสาวสุภาพร  ทองช้อน
8. นางสาวอังศุธร  มิตรศรีสาย
 
1. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
2. นางสาวชลิดา  ศุภสาร
3. นายวินีย  จงใจมั่น
4. นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.9 เงิน 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงธันยพร  แซ่สง
2. เด็กหญิงธาวินี  แซ่หลอ
3. เด็กหญิงบุญมี  แซ่หยาง
4. นางสาวปราถนา  แซ่ซ่ง
5. เด็กหญิงพรรณุมาศ  โรจนไพศาล
6. เด็กหญิงพัชริดา  สุนย์ยอด
7. เด็กหญิงมิรันตรี  พวงภู๋
8. เด็กหญิงวนชพร  อยู่สุข
9. เด็กชายวรวุฒิ  จันทา
10. เด็กหญิงวิภาพร  แซ่หลอ
11. เด็กหญิงวิภาวัลย์  โรจน์แสงสิทธิ์กุล
12. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สีสวัสดิ์วงศ์
13. เด็กหญิงสุกัญญา  โสภา
14. เด็กหญิงสุทธินันท์  โรจน์แสงสิทธิ์กุล
15. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญสอน
16. เด็กหญิงเจนจิรา  สารีบุตร
 
1. นายวิทยา  สุขแสงนิล
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 13 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นางสาวจรรยพร  เค้าอนุรักษ์
2. นางสาวณัฐชยา  อินโชติ
3. นางสาวธิดารัตน์  เหลี่ยมศร
4. นางสาวฟ้าใส  อย่างสวย
5. นางสาวภัทรสุดา  คุ้มศรี
6. นางสาวยศวดี  อินทร์เติม
7. นางสาววริษา  โสภา
8. นางสาวเกสร  หิรัญรัตน์
 
1. นางสาวนิตญา  คงศรี
2. นายกำเชาว์  อารีรักษ์
3. นางสาวภูริศา  คำคุณ
4. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  แก้วกิติ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78 เงิน 28 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายจิรพงศ์  ตาหยอง
2. นายปวรปรัศ  บัวระพันธ์
3. นางสาวอุษา  ล้วนดี
4. นายเจษฎา  พิลาศรี
5. นางสาวโยษิตา  นวลยาง
 
1. นางสาวแพรวพิรยา  เติมแก้ว
2. นางวันวิสา  คูไดค์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  คำมา
 
1. นางสาวกนกลักษมณ์  คำคูณ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 12 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวจิรชญา  พุ่มชูศรี
 
1. MissPage  Crane
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงปานวาด  พิศาลวานิช
 
1. นางเยาวนาถ  ปลื้มบุญ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 30 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นางสาวจิตตวัฒนา  ศรีคำมี
 
1. นางสาววิภา  ฤทธิ์วิชัย
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 79.67 เงิน 9 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายยศธร  ครสวรรค์
 
1. นางสาวจุฑาธิป  จารุเดชา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 56.66 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาววรมิตา  จึงอยู่สุข
 
1. นางสาธินี  เกตแค
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ตรัยรัตนเมธี
2. เด็กหญิงกุลนัทธ์  พงษ์ด้วง
3. เด็กหญิงบุญญาวาส  ศรีจริยา
4. เด็กหญิงปริศา  จั่นเทศ
5. เด็กหญิงปองกานต์  ทีน้อย
 
1. นางสาวชวนพิศ  จบคุ้ม
2. Miss Charity  Serra
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 75.4 เงิน 27 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวนภัสสร  สาระประเสริฐกุล
2. นายนวพล  ยศเคลื่อน
3. นายรัฐกฤษฏิ์  จิรชัยเชาวนนท์
4. นางสาวศมนวรรณ์  พิทักษ์ความดี
5. นางสาวอัญชนา  แสงน้อย
 
1. นางอมรทิพย์  มาเทียน
2. นางภัทราวดี  แสนประสิทธิ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77.83 เงิน 16 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  หล่อยิ่งยงไพศาล
2. เด็กหญิงมนัสญาพร  พันทวี
 
1. นางสาวจิตประสงค์  ประคุณนุสิทธิ์
2. MissLu  Tao
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายปริญญา  โสนา
2. นายอานนท์  สีหา
 
1. นางสาวยุพารัตน์  แสนอินทร์
2. MissWu  Jinling
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.33 ทอง 9 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มาเทียน
2. เด็กหญิงพันธกานต์  สวนผล
 
1. นายวิศิษย์ศักดิ์  สมานมิตร
2. Mrs.Takomori  Tokiko
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.67 ทอง 9 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวชนิฎา  สุทธหลวง
2. นางสาวศิรประภา   พานทอง
 
1. นายวิศิษย์ศักดิ์  สมานมิตร
2. Mrs.Takomori  Tokiko
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 16 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวมนัสดา  มาเพชร
2. นางสาวสกุลรัตน์  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสมจันทร์   หลายเจริญ
2. นางสุพดี  จันทร์ลา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.5 ทอง 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวมนธิญา  ดำรงค์พงษ์พันธุ์
 
1. Miss Qian  Huan
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.66 เงิน 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวพรรณิภา  คำภักดี
 
1. นางสาวณิษา  ธำรงภูวดล
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวกนกพร  ภักดี
2. นางสาวฐิติกาญจน์  สำราญรื่น
3. นางสาวนริศรา  วุฒิธนูทอง
4. นางสาวสิดาพร  งามแม้น
5. นางสาวสุรัสวดี  แสนเมือง
 
1. นางสาวพิชญา  สุวรรณทวี
2. MissGan  Meiqin
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.66 ทอง 10 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวทนัญธิยา  สดใส
2. นายปิติพงษ์  ตั้งพงษ์
3. นางสาวปิยะธิดา  แจ้งท้วม
4. นางสาวรวิภา  แก้วแท้
5. นายศักดิ์ศรี  สิงหศักดิ์
 
1. นางสาวชวนพิศ  จบคุ้ม
2. นายพัทธพล  ทองเกิด
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.01 เงิน 12 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวปนัฐฎา  นะที
2. นางสาวเพ็ญภาส  กรีฑาเวช
 
1. MissWen  Xueqin
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.65 เงิน 8 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวชนกนันท์  คงชมพุฒ
2. นางสาวนาฎสกาว  ทองเสี่ยน
 
1. นางสาวธนาวรรณ  รัตนเนนย์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75.59 เงิน 23 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงศุภสุดา  อ่าวสมบัติกุล
2. เด็กหญิงโชษิตา  วรรณบุษราคัม
 
1. นางดวงฤทัย  สีวัน
2. นายอวิรุทธิ์  ผ่านผิว
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 72.87 เงิน 26 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวทยิดา  จันทร์ไทสกุล
 
1. Mr.Aabid   Igbal
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.06 ทอง 36 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายกฤษดา  ม่วงน้อยเจริญ
2. เด็กชายชานน  โสประดิษฐ์
3. เด็กชายธนาดล  เผือกศรี
4. เด็กชายธีรภัทร์  แก้วแกมทอง
5. เด็กชายพีรพัฒน์  อินอิ่ม
6. เด็กชายภัทรพงษ์  ศาสตร์แก้ว
7. เด็กชายศุภณัฐ  อินทรจักร
8. เด็กชายสรายุทธ์  ยาแก้ว
 
1. นายศิวณัชญ์  อัศวสัมฤทธิ์
2. นายสามารถ  ยอเพ็ชร
3. นายสิทธิโชค  แก้วพินิจ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 77.26 เงิน 23 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นายณัฐภัทร  สนิท
2. นายธนชิต  ประเสริฐสุข
3. นายนพกาญจน์  เอี่ยมป้อ
4. นายภานุวัฒน์  ทองย้น
5. นายอดิศักดิ์  เทียนศรี
6. นายไชยวัฒน์  คำเกษ
 
1. นายสุวรรณ์  ฟักผล
2. นายทรงศักดิ์   น้อยมี
3. นายมนัส  ศรีศักดิ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง 28 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกุลปริยา  จันทร์เพ็ง
2. นางสาวชนากานต์  วรรณนิล
3. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญสุภา
4. นางสาวทรัพย์เจริญ  นนท์ภักดี
5. นางสาวปทิตา  ปราบปราม
6. นายสุกฤษฎิ์  พฤกษะวัน
7. นายอภิวัฒน์  จันทาสี
8. นางสาวเมธาวี  บุตรสีน้อย
9. เด็กหญิงแพรวพาณี  บัวคล้าย
10. นางสาวโชติกา  พุฒเสน
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  แสงพรม
2. นางจันทร์เพ็ญ  อุตม์อ่าง
3. นางสาวอุดมพร  ประโยชน์ยิ่ง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  วัฒนศัพท์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จงจิต
3. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  จันทร์กล้า
4. เด็กหญิงสุภาพร  อินทรา
5. เด็กหญิงอัชนา  มาพ่วง
 
1. นางเกื้อกูล  เพชรนา
2. นางสาวศริญญา  หมื่นจงใจดี
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  น้อยนึ่ง
2. นางสาวลวิตรา  เตชะโคบุตร
3. นางสาวสุชานรี  สิงห์พัฒน์
4. นางสาวสุพัตรา  เพชรนา
5. นางสาวสุวรรณนิภา  มีดี
 
1. นางเกื้อกูล  เพชรนา
2. นางสมวงษ์  รังสีวงษ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.6 เงิน 20 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงคุณัญญา  ศรีบุรี
2. เด็กหญิงนัยนิตย์  ธงสันเทียะ
3. เด็กหญิงภูสุดา  มหาชานนท์
 
1. นางสาวกมลเนตร  ใจคำ
2. นางนันทนา  จงสถิตย์สุข
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 42 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกุลวดี  กีรติการกุล
2. นางสาวดวงมณี  ภังคะญาณ
3. นางสาวสุภัทรา  ป้อมเย็น
 
1. นางจารุวรรณ  สุดทำนอง
2. นางรัชดา  ผากุล
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.2 ทอง 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงยุพา  แซ่คำ
3. เด็กหญิงศิริพร  บุญประเสริฐ
 
1. นางจริยาภรณ์  พรมมี
2. นางกชมนพรรณ  บุญก่อน
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายกฤตพล  มีศิลป์
2. เด็กชายธนรัฐ  ราศรีชัย
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจันทรา  สุวรรณ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ทะลือ
 
1. นายกิติพงษ์  คำหริ่ง
2. นายสุพจน์  สุขขำ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 16 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นายนิวัตน์  โลหะทัต
2. นายศุภณัฐ  บุญสอง
 
1. นางสาวจิรัชญา  อิ่มอินทร์
2. นายพงศ์ธร  ฟักฟูม
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำเสม
2. เด็กหญิงธารารัตน์  สมพจน์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 18 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวกาญจนา   ณ วิเชียร
2. นายศิวกร  ชูเกียรติอารีกุล
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เถาไพมณี
2. เด็กหญิงวิดารัตน์  แซ่ลี
 
1. นางสาวรุจี  จันทร์เปา
2. นางสาวนภา  วงศ์สิงห์แก้ว
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ครองผา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  เขียวแก้ว
 
1. นางสาวธีราพร  ศรีนุช
2. นางสาวประภาศรี  แสงอนุศาสน์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77.8 เงิน 19 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายประสิทธิชัย  เมืองไทย
2. เด็กชายวรโชติ  จันทร์เมือง
 
1. นางสาวจินตนา  มนตรี
2. นางสาววิมลมาศ  นวมครุฑ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 1. นายกรณ์ดนัย   บุญยวง
2. นายปริญญา  ลำเทียน
 
1. นางสาวนฤดี  ชัยโฉม
2. นายกิติพงษ์  ฟากเซ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายฉัตรดนัย  สิงห์โต
2. นายธนกร  ทับทอง
 
1. นายอรรถวิทย์  พินิจนัย
2. นางสุพรณ์  นวลเชย
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายสุรเดช  โฆษิตานนท์
2. นายเอื้อ  อุ่นปฏิชัย
 
1. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
2. นางวรรณนิภา  บุญเรือน
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ล้อมวงษ์
2. เด็กหญิงวรมาศ  มินทร
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  ฤทธิศักดิ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ปอดทองจันทร์
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 13 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวประภาพร  อธิบดี
2. นางสาวรวิภา  พงค์สมบุญ
3. นางสาวอังค์ถัด  สุทธิเกิด
 
1. นางสาวมัลลิกา  กันหา
2. นายสมคิด  บุญสิงห์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นายรังสรรค์  เกตุแว่น
2. นางสาวอุมาพร  เหล็กคำ
 
1. นางสาวพัชรมล  ทองสุวรรณ์
2. นางสาวจินตนา  มนตรี
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายพชรพล   อินแพง
2. เด็กชายศุภณัฐ   คำพุฒ
3. เด็กชายอภิวิชย์   สุขอยู่
 
1. นางวรรณนิภา  บุญเรือน
2. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายดิษยบดินทร์   ขันผนึก
2. นายพงศ์รพี   ศรีเมฆ
3. นายสิทธิพล   มามี
 
1. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
2. นายวันดี  กุมภาพันธ์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กชายกรฤษณะ  พันธ์ถม
2. เด็กชายธีรภัทธิ์  วังคีรี
3. เด็กชายภพบดี  คงเมือง
 
1. นางเกศินีนาฏ  แย้มนิล
2. นางเบญญาสิริ  เหล่านภาพร
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายพัชรเดชา  เพ่งพินิจ
2. นายภูผาเมฆ  ภู่กันงาม
3. นายอนุรักษ์  ขุนชัย
 
1. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
2. นางนาจรี  รามศิริ
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กชายชูเกียรติ  กระสายทอง
2. เด็กชายวราวุธ  บุญเลิศ
3. เด็กชายศิริโชติ  โกสุมสวรรค์
 
1. นางเกศินีนาฏ  แย้มนิล
2. นายพงศ์ธร  ฟักฟูม
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  มีพะเนียด
2. นางสาวดวงกมล  กุมพวงษ์
3. นายธีระวุฒิ  ราชกิจมา
 
1. นายกฤษฎา  อินทับทิม
2. นางไพรัตน์  พัฒนถาวร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 1. เด็กชายก้องพล  พฤกษา
2. เด็กชายฤทธิไกร  พูลเพิ่ม
3. เด็กชายสุรศักดิ์  โตเอี่ยม
 
1. นายพิทักษ์ชัย  คำสนิท
2. นางพนิดา  บุญยะวัตร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 25 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. นายจารุกิตต์   ช่างเกวียน
2. นายนวพล   ภักดีสอน
3. นายภาสกร   กันโส
 
1. นายจุมพล  ชาอุ่น
2. นางชฎารัตน์  คำวิเศษ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิลักษณา  คงช่วย
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  พลหลาย
 
1. นางพวงเพ็ญ  จิตหมั่น
2. นายวิมล  จิตหมั่น
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 28 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. นางสาวกานดา  พรมเวียง
2. นางสาวสุวิษา  กาเบ้า
3. นางสาวอังศิมา  แก้วฤทธิ์
 
1. นางพวงเพ็ญ  จิตหมั่น
2. นายวิมล  จิตหมั่น
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญานี  โกศรีวงศ์
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  จันทร์กนก
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ประชุมพงศ์
4. เด็กหญิงวิชุดา  แสงนาค
5. เด็กหญิงอัมพวา  อ้มโม
6. เด็กหญิงโยษิดา  มาทา
 
1. นางุจุฑาภรณ์  จันทะคูณ
2. นางสงกราน  สินเจิมศิริ
3. นางนิรัตน์ดา   กรมไธสง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. นายกฤษฎา   ศรีลาจันทร์
2. นายกิตติคุณ  โล๊ะทอง
3. นางสาวจินดารัตน์  บุญจันทร์
4. นางสาวนริศรา  สีแสง
5. นางสาวรุ่งนภา  โกมลสิจน์
6. นางสาวสุธาศินี  ป้อมปิ่น
 
1. นางวรนุช  กระทู้
2. นางศิริธร  จำปาวงษ์
 
165 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 32 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสียงไพเราะ
2. เด็กหญิงธิติมา  พงษ์ประพันธ์
3. เด็กหญิงวิภาวี  จูทา
 
1. นางบุษบา  กวางแก้ว
2. นางสาวศศิกานต์   ปิ่นสุข
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายกัมปนนท์  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวณภัทรธิดา  ลาดเงิน
3. นางสาวณัฏฐธิดา  อัยรัตน์
 
1. นางสาวศศิกานต์  ปิ่นสุข
2. นางบุษบา  กวางแก้ว
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  อวนไธสง
2. เด็กหญิงพิยดา  อาวรณ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงค์ศิริ
 
1. นายเรียง  ตันยศ
2. นายดิเรก  ทิพวัน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  ศรีอ่อน
2. นางสาวนทีกานต์  ดวงเสาร์
3. นางสาวสกาวเดือน  อุ่นใจ
 
1. นายเจริญ  แก้วเบี่ยง
2. นางเบญญาสิริ  เหล่านภาพร
 
169 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชนาพร  ลีลาพัฒนกิจ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  แสนยากุล
3. เด็กหญิงอริสา  เถาเจริญทรัพย์
 
1. นางสาวนภา  วงศ์สิงห์แก้ว
2. นางสิริมา  เบ้าสกุล
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นางสาวมัทนา  สีนิล
2. นางสาวสุพรรษา  ร่วมสุข
3. นางสาวอรญา  ดาบาง
 
1. นายปฐมพงษ์  รินศรี
2. นางระวิวรรณ  จอมคำ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพิชชาอร  แซ่คำ
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  วงศ์วิริยะชาติ
3. เด็กหญิงสุขใจ  แซ่เถา
 
1. นางสาวปราวีณา  ยอดเพ็ชร
2. นางปฤษณา  สงนุ้ย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวรมณีย์  คำกิ้ง
2. นางสาวราตรี  แสงคำกุล
3. นางสาววริษา  ศศิธรวัณ
 
1. นางสาวปราวีณา  ยอดเพ็ชร
2. นางปฤษณา  สงนุ้ย
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.94 ทอง 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกานติมา  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ยืนสุข
3. เด็กหญิงยอดขวัญ  เทียนชัย
 
1. นางสาวโสภี  เปี้ยจันทึก
2. นางสิริมา  เบ้าสกุล
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90.14 ทอง 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวฐิติรัตน์  ทองนาค
2. นางสาวมิ่งขวัญ  ผลสุข
3. นางสาววิภาพร  โบราณผาย
 
1. นางสาวโสภี  เปี้ยจันทึก
2. นางสิริมา  เบ้าสกุล
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงทนแท้
2. เด็กหญิงณัฐฐา  อินทวงษ์
3. เด็กหญิงพรรณวสา  ยอดแสง
 
1. นางสกุล  วันเย็น
2. นางสาวนฤมล  พรหมลัทธิ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวทิพาภรณ์  ผองคำ
2. นายธีรพงษ์  ศรีบัวรินทร์
3. นายพงศกร  จันทร์หยวก
 
1. นางสกุล  วันเย็น
2. นางสาวนฤมล  พรหมลัทธิ์
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณษี  สิทธิเสนา
 
1. นางพจนี  คำแท่ง
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 14 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ไชยผา
2. เด็กชายรุ่งไรจน์  เขียวสวาท
3. เด็กหญิงอรวรรณ  แรมเป้
 
1. นางสาวปณิตตรา  จันทราพรหม
2. นางดุจฤดี  หอมหวล
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอังคณา  ชินบุตร
 
1. นางสาวปณิตตรา  จันทราพรหม
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองอยู่
 
1. นางสาวอาริยา  ภิรมศรี
 
181 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 13 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิต  อยู่คำ
2. เด็กชายวิษณุ  สุขค่า
 
1. นางเบญญาสิริ  เหล่านภาพร
2. นางพจนี  คำแท่ง
 
182 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.33 เงิน 30 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กชายจารุกิตติ์  เทพยะกุล
2. เด็กชายสงกรานต์  สุขสบาย
 
1. นางเกศินีนาฏ  แย้มนิล
2. นางชนม์ณกานต์  อิ่มทรัพย์