สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงแวววรรณ  แซ่โล่
 
1. นายธงฉาน  สุสัณฐิตพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเพชรรัตน์  บุตรดาแก้ว
 
1. นายธงฉาน  สุสัณฐิตพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75.5 เงิน 12 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โรจนแพทย์
 
1. นางอัญพัชญ์  วัฒนศัพท์วรเดชา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 32 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวดาราณี  สินธุพงศ์
 
1. นางสาวจณีรัตน์  เพชรตาด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภา  ทัดช่อม่วง
 
1. นางอรทัย  ด้วงธรรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 17 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวกานติมา  บัวพันธ์
 
1. นางบุษบา  ชัยสา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.4 ทอง 12 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิชญา  เปาป่า
 
1. นางสาวฐิติดาภา  ลาโพธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวณัฎดาพร  รัตนะ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  รูปสี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 52.16 เข้าร่วม 41 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นนภา  ทองยอด
2. เด็กชายวิธิสรรค์  หามา
3. เด็กชายสิทธิโชค  คำสิงห์
 
1. นางสาวอัมรา  โยธา
2. นางพนารัตน์  พลกลาง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายทรัพย์ทวี  ร่มสบาย
2. นางสาวอิงธิอร  พาตา
3. นางสาวโสภิภา  สายทอง
 
1. นางสาวอัมรา  โยธา
2. นางจันทรา  ศรีบุรินทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายกวินท์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  โพธิ์แฉล้ม
 
1. นางมลิวรรณ  อินทรส
2. นายนิวัฒน์  พลกลาง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 24 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกรพรรณ  มูลมี
2. นายฉัตรมงคล  ไฉนงุ้น
 
1. นางสาวดวงใจ  ยัพวัฒนพันธ์
2. นางสุกัญญา  วงค์อินทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 58.45 เข้าร่วม 42 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชากร  แก้วมา
2. เด็กหญิงนันณภัทร  วังคีรี
 
1. นางสุภาวดี  ไกรลาศ
2. นางปิ่นปินัทธ์   มาสาร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94.4 ทอง 4 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสกาวเดือน   ชุมจันทร์
 
1. นางสาวรัตนา   ทองนอ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 27 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายวันมาฆะ  อินมาสม
 
1. นางนพวรรณ  ศิริภาพ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายธเนศ  วันเมฆ
 
1. นางสาวกัญญาลักษณ์  จันทร์เขียน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 12 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงยาลิกา  สอาดเมือง
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  ปอเเก้ว
3. เด็กหญิงศตกมล  เกษามูล
 
1. นายปรณัฐ   ยาคำ
2. นางพรพรหม  โสภา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 19 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวพิชญาพร  ปอแก้ว
2. นางสาววริสา  พรมท่อน
3. นางสาวสิตานันท์   แสงเทพ
 
1. นายสันต์ชัย  มานิมนต์
2. นายไชยรัตน์  จันทร์สุริย์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 20 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวริศา  สีตะระโส
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ฤทธิพิณ
3. เด็กหญิงภูริษา  พรมศาลาเมฆ
 
1. นายปรณัฐ   ยาคำ
2. นางพรพรหม  โสภา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 70 เงิน 44 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. นายกวิน  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. นางสาวมานา  แซ่สง
3. นางสาววชิรา  พงศสถิตลีนา
 
1. นางสาวยลพัชร์  มีเนน
2. นางอารยา  สุวะมาตย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กชายกีรติพงศ์  วังคีรี
2. เด็กชายธนลภย์  ศิริ
 
1. นางสาวเรียมพร  แสนซุ้ง
2. นางกุสุมา  เหมมั่น
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 26 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธยาน์  ธรรมศุภโกศล
2. นายศรัณย์  แสนอุบล
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  อินน้อย
2. นางสิริลักษณ์  ดำมินเศก
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภูริภัทร  ปาสะบุตร
 
1. นางสาววันนิสา   คำอ้าย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐวุฒิ  โตมา
 
1. นางสุภาพร  นักหล่อ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63.22 ทองแดง 23 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวดาริณี  พิพัฒน์ธนพงษ์
2. เด็กหญิงพิชญา  สารมะโน
 
1. นางสาวนฤพัฒน์  ขำในเมือง
2. นางพัชรี  อ่อนตา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 32.52 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพรนภา   ชัยชะนะ
 
1. นายพรณรงค์  ธานี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 24 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงเยนนี่  ติง
 
1. นายนิติกร  พละสาร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเจนจิรา   แก้วเขียว
 
1. นายพรณรงค์  ธานี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 16 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพรรณ  ทุมวงษ์
2. เด็กชายวรเมธ  โรจน์บุญถึง
3. เด็กหญิงวาสิตา  ชัยเทือง
 
1. นางจริยา  แก้วมา
2. นายธงไชย  ภู่ถนนนอก
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 20 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวรัชนีวรรณ  สุมาลย์กันต์
2. นางสาววัลลภา  ทาสุวรรณ
3. นายอรรถพล  คณะแพง
 
1. นางรำพรวน  กันเจิม
2. นางจิตโสภิญ  ธนากรพิพัฒนกุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวญาณิกา  ทองสามสี
2. นางสาวปริญญาพร  โสภาเถร
3. เด็กหญิงพัณณิตา  กิด่วน
 
1. นางบัวแก้ว  ศรีภูธร
2. นางสาวธิดารัตน์  มาราช
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.6 เงิน 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวพนิตพร  กิตติวีระ
2. นายศิวรุต  ขวัญเพ็ง
3. นางสาวสุกัญญา  ชาธรรมา
 
1. นางสาวสุปราณี  แก้วดู
2. นายไพรัชต์  จันทร์ทิพย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 25 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายจารุภัทร  สิงห์มนต์
2. เด็กหญิงณิชกมล  สวาทพงษ์
3. เด็กชายนิรัตติชัย  พุตตะรัง
 
1. นางสาวณภัทชญา  แนวเฉลียว
2. นายเชิดศักดิ์  ศรีเมือง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.8 เงิน 34 โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. นายกิตติธัช  ศุภดล
2. นางสาวชลิตา  ธรรมสมบัติ
3. นายนรวิชญ์  ปลื้มมะลัง
 
1. นางเสาวนีย์  คำเนียม
2. นางสาวธิดา  ปลื้มญาติ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วดวงดี
2. เด็กหญิงมุทิตา  อนันต์บุญเอื้อ
3. เด็กหญิงวรวลัญช์  สวิทเซอร์
 
1. นางนุชนาฏ  ภักดี
2. นางสาวพรพิมล  ใจแสง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 31 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  รักก้อน
2. นางสาวศศิธร  บุญแท่ง
3. นางสาวสุภาวดี  บุญพรม
 
1. นางจิตโสภิญ  ธนากรพิพัฒนกุล
2. นางสาวณัฏฐญากาญจน์  จันหม่อน
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 26 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทะวงศ์
2. เด็กหญิงมัณฑนา  สุภาษร
 
1. นางบัวแก้ว  ศรีภูธร
2. นายเอกรินทร์  ทรัพย์อนันต์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 33 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. นายภานุวัฒน์  อินตลาด
2. นายสันดุษิต  บุญโฮม
 
1. นายสรรเสริญ  ชื่นชม
2. นางรัชณงค์  หนูเวียง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 53.55 เข้าร่วม 13 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวิทย์  กางจิตร
2. เด็กชายศิวกร  ทัดช่อม่วง
 
1. นางสาวอริศรา  คงยัง
2. นางสาววัชราภรณ์  สีทา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63.22 ทองแดง 25 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โคตะหา
2. เด็กชายยุทธนา  ลาจันทร์
 
1. นางวะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์
2. นางสาวทิพธิพร  ห่วงยา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง 38 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลฤดี  ตรีเศียร
2. เด็กหญิงวรรณิดา  คำทิ้ง
3. เด็กหญิงวรรวิษา  คำทิ้ง
4. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  แก้วเกษศรี
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มีเรือง
 
1. นางสาวชิตา  จันเทียน
2. นางจตุพร  ทองคำสุก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 29 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวชญานิศ  จันทร์เปล่ง
2. นางสาวณัฐวดี  ฤทธิ์เนติกุล
3. นางสาวสุวิชาดา  ทะวะดี
4. นางสาวอรพรรณ  พรมภักดี
5. นางสาวเบญจพร  นิลเนาวรัตน์โชติ
 
1. นางสาวกุลริศา  พลฉวี
2. นางชลิดา  กรชนกธนรงค์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.2 เงิน 34 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  จันขาว
2. เด็กหญิงชไมพร  เรือนกว้าง
3. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  สิงห์สูงเนิน
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  มาน้อย
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  สวัสดิ์ทา
 
1. นายวัชราภรณ์  ภักดี
2. นางศิรินันท์  ปัญติ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 37 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวชัญญานุช  จันคำ
2. นางสาวพรรณพร  ศรีราตรี
3. นางสาวศิริลักษณ์  ปุงแก้ว
4. นางสาวอาทิตยาพร  โสภาวาง
5. นางสาวเจตสุภา  สัจวาท
 
1. นายไพฑูรย์  มั่นคง
2. นางพรสมัย  กาวน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.6 ทอง 9 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงชิษณุชา  กระจ่างกิจใจชุ่ม
2. นายณัฐภัทร  ชุมวงค์
3. เด็กชายธนพล  เกษามูล
4. เด็กหญิงธนัญญา  อินทกนก
5. เด็กหญิงปัญนพร  ปิทมแสน
 
1. นางพรสมัย  กาวน
2. นายไพฑูรย์  มั่นคง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.8 เงิน 18 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  เวียงสุข
2. นายฐิติพงษ์  ตันทา
3. นายธนาธร  พิมพ์น้อย
4. นางสาวธัญชนก  นนงาม
5. นายเอกรัฐ  แพงมูล
 
1. นายถนอม  อารีสุก
2. นางนภาภรณ์  สายพรหมทอง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.4 ทอง 21 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ขุนคำ
2. นางสาวกุสุมา  เสียนจอหอ
3. นายจักรพงศ์  หาญคำ
4. นางสาวชลธร  เบ้าชารี
5. นางสาวชัญญานุช  ใชยะเกตุ
6. นายชูศักดิ์  ทีอ้น
7. นางสาวถิรพร  คำโสม
8. นางสาวทินมณี  แสงมณี
9. นายธนดล  เรืองดา
10. นายปฎิภาณ  มณีแก้ว
11. นายพีระพงศ์  รักษาบุญ
12. นางสาวลักขณา  บัวทอง
13. นายวัชรินทร์  ผิวอ่อน
14. นายวัลลภ  สิงห์ภา
15. นายวีระพล  สายทอง
16. นางสาวสุกัญญา  อ่อนสา
17. นางสาวสุธิมา  พิมพ์น้อย
18. นางสาวอารียา  ไชยสิงห์
19. นายเกียรติศักดิ์  ผุยผัน
20. นางสาวเจนจิรา   ทองเงา
 
1. นางโปรยทิพย์  ทัพภมาน
2. นางพรสมัย  กาวน
3. นายไพฑูรย์  มั่นคง
4. นางสาวโสรญา  วันเสน
5. นายสยาม  สนิมค้ำ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 22 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาพร  แก้วเจิม
 
1. นางสาวรพีพร  จันทร์ทักษ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง 16 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวธนารีย์  ตรีศร
 
1. นางพัชนี  ตรีศร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง 5 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กชายจิตติพงษ์  ทองไทย
2. เด็กหญิงภัทราพร  มาสาร
 
1. นางสาวนารี  ปรีดี
2. นางธิดา  มาสีจันทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.8 ทอง 18 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นางสาวจิดาภา  อรรคฮาด
2. นายสุนทร  กางเพ็ง
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญเรือน
2. นางรุจิรา  บุญเรือน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.4 ทอง 26 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ดาทอง
2. นางสาวกาญจนา  วรรณะ
3. เด็กหญิงขวัญเนตร  เขียนแก้ว
4. นางสาวจุฑาทิพย์  พันทวี
5. เด็กหญิงชนิกานต์  ทองมาก
6. นางสาวณัฐณิชา  ศรีบุญเรือง
7. นางสาววริศรา  บุญเหลือ
8. เด็กหญิงศศิธร  ยอดคำ
9. เด็กหญิงอรปรียา  ขจรไพร
10. เด็กหญิงเบญจพรรณ  ออกประทุม
 
1. นางดาวประกาย  ไชยวงศ์
2. นางทัศนา  เกตุพันธ์
3. นางพรรลุณี  บุมี
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นางสาวกัลยา  ตรีแจ่ม
2. นางสาวจาริยา  สีเผือก
3. นางสาวณิชนันท์  วัฒนะมงคล
4. นางสาวธีราพร  อนุโลม
5. นางสาวปนัดดา  แก้วขิด
6. นายศิวกร  งานไว
7. นางสาวสุจารี  แก้วคง
8. นางสาวสุจิรา  แก้วคง
9. นางสาวอรนลิน  คานพรม
10. นางสาวอัญชลี  คำเสน
 
1. นางทิพย์สุดา  บุญฤทธิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ทองหมู่
3. นางสาวชลธิชา  ทองหมู่
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อินจันทร์
2. เด็กชายจิรทิปต์  สาตุ่น
3. นางสาวชมพูนุช  กันดก
4. เด็กหญิงทิพย์ประภา  เทพดวง
5. เด็กหญิงวรรณนิศา  บุดดา
6. เด็กหญิงวราพร  กันดก
7. เด็กหญิงอภิญญา  คัณทักษ์
8. นางสาวอรัญญา  อิ่มจันทร์
9. นางสาวอินทิรา  กึนสี
10. นางสาวเมธาพร  พานิช
 
1. นางจิดาภา  ชาญเวช
2. นายชัยวัฒน์  เสมาทอง
3. นางสุกัญญา  แก้วยศ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กหญิงพัชราภา  สายคำ
2. เด็กชายภัทรพงศ์  โคตรโสภา
 
1. นายโกมล  เสิกภูเขียว
2. นายไพรัตน์  บุญตา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76.5 เงิน 27 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์  คำอ่าง
2. นางสาวไอลดา  บุญสวน
 
1. นายจรัส  วงศ์หล่มแก้ว
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเงา
 
1. นายสุวัฒน์  แสงมณี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 23 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 1. นางสาวจีรธิดา  วังคีรี
 
1. นางสาวสุรดา  ก่อบุญ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงสิริกร  สารีแก้ว
 
1. นายวีรเกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกาญจนา  เกษมสุข
 
1. นางสาววิลาวรรณ  สระคำ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  แซ่วื่อ
 
1. นายประเทือง  ทองมี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาววิยะดา  วรกิจพาณิชย์
 
1. นายประเทือง  ทองมี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  แสงสีดา
 
1. นายวันชัย  พูลยอด
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นางสาวปัญชญา  พรหมรักษ์
 
1. นายวีรเกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กหญิงจิดาภา  คำอัด
2. เด็กหญิงดารารัตน์  สุคงเจริญ
 
1. นางจันเพ็ง  เจริญทอง
2. นางอัญชลี  ทองดี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงเกวลี  เพ็ชรรักษ์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  สระคำ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายนิยม  ฤทธิ์ชัยเจริญ
 
1. นายบุญร่วม  วิมาละ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายธนบดี  จงหาญ
2. เด็กชายยุทธศิลป์  ตะนุมาตย์
3. เด็กชายวรฤทธิ์  หาญรักษ์
 
1. นายสุวัฒน์  แสงมณี
2. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญคง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. นายธนวัฒน์  สิตสกุล
2. นายบรรชา  แซ่ลี
3. นางสาวพิมพิดา  ยั่งเจริญกุล
 
1. นายวันชัย  เหล่าเรือง
2. นางสาวอรวรรณ  บุญรื่น
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 75.33 เงิน 12 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวมนัสนันท์  สันทัด
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวสุพรรณี  ทองปน
 
1. นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 73.3 เงิน 7 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวปิยะนันท์  จันลา
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 71.3 เงิน 13 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  แก้วครอง
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วลุง
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวศริญญา  วันทิ
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรางปรียา  เพ็งสกุล
 
1. นายจตุรงค์  จันทร์ประทีป
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรษมน  แก่นสารี
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวศศิประภา  สิงขรณ์
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัณณพร   สุทธิศักดิ์
 
1. นายธนทร  ทองพัด
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวนรารัตน์  เดละ
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวยลดา  สายบุญยง
 
1. นายรัฐภูมิ  เอี่ยมรอด
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 68.8 ทองแดง 19 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายจิรโรจน์  จันทร์เรือง
2. เด็กหญิงฉลันรดา  นุริตานนท์
3. นายชัยธวัฒน์  โพธิ์สายทอง
4. เด็กชายชาญณรงค์  คำแก้ว
5. เด็กชายณัฏฐ์ธนกฤติ  เรืองรินทร์
6. เด็กหญิงทิพยา  ปังคานนท์
7. เด็กหญิงนภารัตน์  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงปรางปรียา  เพ็งสกุล
9. นางสาวปวีณา  พลกลาง
10. เด็กชายปุรเชรษฐ์  อันชิษฐากูร
11. นางสาวพรชิตา  สาดา
12. เด็กชายรัชพงษ์  หนูเวียง
13. เด็กชายวิชญ์พล  รัตนสุต
14. เด็กหญิงอารยา  ซอนจำปา
15. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปองอินทร์
 
1. นายจตุรงค์  จันทร์ประทีป
2. นายศราวุฒิ  ยมยิ่ง
3. นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ
4. นายโกศล  อินทิวาพร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 72 เงิน 24 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. เด็กชายติพัด  จันทร์ทิพย์
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  เงินทอง
3. เด็กชายปรเมธ  เงินทอง
4. เด็กชายพงศกร  คูณเหง้า
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ชูศรี
 
1. นายจีระศักดิ์  อินทรักษา
2. นายพิษณุ  ไชยวงษ์
3. นายวิทยา  พรหมทา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 39 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายพงษ์พัฒน์  แสงเพชร
2. นายพงษ์เพชร  แสงเพชร
3. นางสาวศศิประภา  นานาค
4. นางสาวสุกัญญา  พลดา
5. นายอดิเทพ  อ่อนเมือง
6. นายอนุกูล  ทั่งจันทร์
 
1. นายจิรวัฒน์  กมลเสถียร
2. นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 77.6 เงิน 23 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรลอม
2. นางสาวกมลรัตน์  แช่มชื่น
3. นางสาวกฤติการณ์  คำสุข
4. เด็กชายกฤษณะ  ทองยอด
5. นายกฤษธีร์  อินตา
6. นางสาวกัลยกร  สีดำ
7. เด็กหญิงกุลจิรา  สระทองแก้ว
8. เด็กหญิงจันทิรา  คำชู
9. นางสาวชลธิชา  กันดา
10. เด็กหญิงชลลดา  วังคีรี
11. เด็กชายชลันธร  แสนอ่อน
12. นางสาวชลิตา  จันตัน
13. นางสาวฐิติมา  จบคุ้ม
14. เด็กชายณัฏฐากร  แดงด้วง
15. นางสาวณัฐรัตน์  พรหมเดช
16. นางสาวทิติมา  โชตินอก
17. นางสาวธนัชพร  หลวงขัน
18. นายปิยะ  แก้วดง
19. นายปุณพจน์  ปิ่นปั่น
20. เด็กหญิงผกามาศร์  ทองแท้
21. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โม้แก่น
22. เด็กชายภาคภูมิ  เขาทอง
23. นายวุฒินันท์  สีสอนการ
24. เด็กหญิงศิรดา  แดงด้วง
25. นางสาวศิรินธรณ์  ธรรมรัง
26. เด็กหญิงศุภสุตา  ตาดี
27. นายสพลเชษฐ์  ทองทับ
28. นายสิทธิชัย  ศรีจันทร์
29. นางสาวสิริมนต์  กันยาประสิทธิ์
30. นางสาวสุปรียา  กัลยาประสิทธิ์
31. นางสาวสุพรรณี  พรหมสิทธิ์
32. นางสาวสุมินชา  โม้แก่น
33. เด็กหญิงอรวิภา  สมสี
34. นางสาวอรอุมา  กลมเกลี้ยง
35. เด็กหญิงอาริยา  ธรรมมา
36. นางสาวเกษราภรณ์  ตาดี
37. นางสาวเจนจิรา  เต็มราษี
38. เด็กชายเจนณรงค์  แก้วเพิ่ม
39. นางสาวเนตรนภา  ศรีธรรม
40. นางสาวแคทรียา  แก้วภาพ
 
1. นายเศกสิทธิ์  บุญเสริม
2. นางสายฝน  ถวิลไพร
3. นายณรงค์  พานทองคำ
4. นางภัทราพร  พานทองคำ
5. นายศราวุธ  มีสัตย์
6. นายสมัย  อุตม์อ่าง
7. นางปรารถนา  อุตม์อ่าง
8. นางสาวชยาภัสร์  ถองทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นายเอกพล  ยั่งยืนวัฒนกุล
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 30 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นายบุญมี  แซ่ลี
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 19 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุขสิริ  จิตรัตน์
 
1. นายไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 34 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  พลดา
 
1. นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นายเอกพล  ยั่งยืนวัฒนกุล
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นายบุญมี  แซ่ลี
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.3 เงิน 17 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  ฤทธิ์สว่างวงศ์
 
1. นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.6 เงิน 32 โรงเรียนห้วยลาด 1. นางสาวนันทิชา  นุกูลภักดิ์
 
1. นายสมบูรณ์  นามวงศ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  แก้วทิพย์
 
1. นางมณฑิตา  กิจวัทวรเวทย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. นายอุเทน  อินทร์ทูล
 
1. นายรณชัย  กันหา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 25 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมนฤดี  แสงจันทร์
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีเรืองเดช
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 42 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  ดีเกิด
 
1. นายสมัย  อุตม์อ่าง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 38 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  สร้อยมี
 
1. นายรณชัย  กันหา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 24 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นายสุรชาติ  พิลัย
 
1. นายนิวัฒน์  พลกลาง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 33 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดีวังยาง
 
1. นายสุรพงษ์  วงคำผุย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.6 เงิน 35 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกิติยา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นายวันชัย  เหล่าเรือง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. เด็กชายจอมพล   แก้วพัด
2. เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์   คันทะพรม
3. เด็กหญิงฉันชนก   ราศรี
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  สิงห์สถิตย์
5. เด็กหญิงนรารัตน์   ผายรัศมี
6. เด็กหญิงนรินทร์  แสนแก้ว
7. เด็กหญิงนัฐติภาพร   จันทร์สินทร์
8. เด็กหญิงปัณณพร   สุทธิศักดิ์
9. เด็กหญิงพรนภา   ยอยบุบผา
10. เด็กหญิงพรวิภา   เย็นขัน
11. เด็กหญิงพานทอง   ศรีแสง
12. เด็กหญิงพิณจุรีย์   จำปาหอม
13. เด็กชายภูบดินทร์  แก้วม่วง
14. เด็กหญิงมณีรัตน์   ศรีชามก
15. เด็กชายยุทธพิชาญ  กันนะลาด
16. เด็กชายรัฐพงศ์   คันธีราช
17. เด็กหญิงลรินทิพย์  จันทร์ศรี
18. เด็กหญิงวรรัตน์   แก้วเพิ่ม
19. เด็กหญิงวรินทร   แสงแก้ว
20. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา   ชาลีแดง
21. เด็กหญิงศรัณยา   มงคลพุทธรังสี
22. เด็กหญิงศรุษตยา   แสงแก้ว
23. เด็กชายศุภกิจ   โกศาจันทร์
24. เด็กชายศุภวิทย์   ยศปัญญา
25. เด็กหญิงอดิศักดิ์   สุขศรี
26. เด็กชายอริยะ  แก้วเจิม
27. เด็กหญิงอริสา   ปัญญาประสิทธิ์
28. เด็กหญิงอารียา   แก้วระกา
29. เด็กหญิงเทวิกา   สีแสง
30. เด็กหญิงเนตรนภา   แก้วยม
31. เด็กหญิงเปรมวดี   คำริส
32. เด็กชายโชคทวี   อินงาม
33. เด็กชายไทธนา   จันทรารักษ์
 
1. นายธนทร  ทองพัด
2. นางศิริลักษณ์  กุลศิลารักษ์
3. นายริคาโด มอนเธอบาน  ไวส์
4. นางศศิกาญจน์  ชมชื่น
5. นางสาวดวงกมล  ธูปหอม
6. นางสาวสุภารัตน์   กองกวด
7. นางประกายรัตน์   ทับทัน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  โพธิวัตร
2. นางสาวกัลยาณี  พรมทา
3. นายชลธาร  กล่ำป่วน
4. นายชัชนันท์  น้อยกรุต
5. นายชินวัตร  ยวงบุญตา
6. นางสาวชุติมณฑน์  เดชเกิด
7. นางสาวณัฐตพร  วาสนา
8. นายธนดล  ตุลสุข
9. นางสาวธัญชนก  บุญมีสุโพธิ์
10. นางสาวธัญลักษณ์  แซ่จิว
11. นายบดินทร์  กสิวิวัฒน์
12. นางสาวปภาดา  กองทอง
13. นางสาวปาลิตา  อยู่ทอง
14. นายพงษ์พัฒน์  แสงเพชร
15. นายพงษ์เพชร  แสงเพชร
16. นางสาวพัชรมณฑ์  ปั้นเพ็ง
17. นางสาวพัชรินทร์  สิงห์ทอง
18. นางสาวภัทราพร  กันปาน
19. นายภูมิเพชร  ไผ่ย้อย
20. นางสาวมนทกานติ  แก้วน้ำคำ
21. นายรณกร  เครือหงษ์
22. นางสาวรุ่งนภา  แต่งยามา
23. นางสาวรุ่งอรุณ  ธรรมศร
24. นางสาววรางคณา  นงพา
25. นางสาววราวรรณ  พยัคฆ์ซ้อน
26. นางสาววรีญา  โฉมจำปา
27. นายวิชาญ  ถวยทะวิมล
28. นางสาววิภาดา  บุญเลิศ
29. นางสาวศศิประภา  นานาค
30. นางสาวศุวนีย์  รัถยาธรรมกุล
31. นางสาวสมฤทัย  แก่นนาค
32. นางสาวสุกัญญา  พลดา
33. นางสาวสุพิชญา  จันทขัน
34. นายอดิเทพ  อ่อนเมือง
35. นางสาวอทิตยา  หล้าเวียง
36. นายอนุกูล  ทั่งจันทร์
37. นางสาวอนุชสรา  โพธิ์ทอง
38. นางสาวอภิชญา  ชาพรมมา
39. นางสาวเสาวลักษณ์  แสนฝั้น
 
1. นายจิรวัฒน์  กมลเสถียร
2. นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 30 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายขันติ  กอสัมพันธ์
2. เด็กหญิงนิราพร  ศรีรัตน์
3. นายพิพัฒน์   แซ่หญ้า
4. นายภานุวัตร  หล้าพรหม
5. เด็กหญิงรัตน์ติญา   บัวโรย
6. เด็กหญิงวริศรา  พรหมพ้วย
7. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเป็ง
8. เด็กชายศุภวิชญ์  การกิ่งไพร
9. เด็กชายสรศักดิ์  หมื่นหลวง
10. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จันทร์ดี
 
1. นางสาวนิตยา   ทองมาก
2. นางสาวรัตนา  ทองนอ
3. นางสาวแสงเดือน   แดงด้วง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.6 ทอง 15 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  ทิพโสต
2. นางสาวณิชา  อินแนน
3. นายนาคินทร์  ทวีทรัพย์
4. นายพงศกร  ทองโพธิ์
5. นางสาวรัตติยา  โสภา
6. นายวิตติ  กำมา
7. นายศุภฤกษ  รูปคำ
8. นายสิทธิกร  การบรรจง
9. นางสาวหทัยรัตน์  บุญชัย
10. นางสาวอรณี  ทิพย์เคลือบ
 
1. นายวุฒิชัย  ลาจันนนท์
2. นายไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา   นิลประดับ
2. นางสาววรนุช  ใจเป็ง
3. นางสาววันวิสา  กันยาประสิทธิ์
4. นางสาวสุนิสา  กันยาประสิทธิ์
5. นางสาวสุพัตรา  พรมมาวัน
6. นางสาวอภิษฎา  นิลประดับ
 
1. นางประกายรัตน์   ทับทัน
2. นางสาวสุภารัตน์   กองกวด
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกรกนก  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวกันทิตา  แก้วเวียน
3. นางสาวฐิติพร  วิลาศรี
4. นางสาวศรสวรรค์  ตันตุลา
5. นางสาวศศิตา  ทวยศิริ
6. นางสาวสุเมทา  พรหมดี
 
1. นางรัตมณี  แสงสีดา
2. นางสกุลดารา  กองแก้ว
3. นางนันทิยา  คำสิงห์
4. นางสาวณัฐวรรณ  ปอสิงห์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกนภา  คีริรัตน์สกุล
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก่งจำปา
3. เด็กหญิงกันยาพร  จันทร์ผ่อง
4. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีวิลาศ
5. เด็กหญิงณฐมน  ไพเมือง
6. เด็กหญิงนัฐพร  ผลทิพย์
7. เด็กหญิงนันทิตา  เต็งแย้ม
8. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ช่วยชู
9. เด็กหญิงพนัดดา  เนาว์สุข
10. เด็กหญิงศิรินทรา  อินทัง
11. เด็กหญิงศิรินทรา  พรมเพชร
12. เด็กหญิงศิริยากร  ราคาแพง
 
1. นางรัตมณี  แสงสีดา
2. นางสกุลดารา  กองแก้ว
3. นางนันทิยา  คำสิงห์
4. นางสาวณัฐวรรณ  ปอสิงห์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกรกนก  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวกันทิตา  แก้วเวียน
3. นางสาวฐิติพร  วิลาศรี
4. นางสาวปิยธิดา  ยศปัญญา
5. นางสาวศรสวรรค์  ตันตุลา
6. นางสาวศศิตา  ทวยศิริ
7. นางสาวศุภาพิชญ์  เจ็กอยู่
8. นางสาวสุเมทา  พรหมดี
 
1. นางรัตมณี  แสงสีดา
2. นางสกุลดารา  กองแก้ว
3. นางนันทิยา  คำสิงห์
4. นางสาวณัฐวรรณ  ปอสิงห์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 23 โรงเรียนจิตพิมล 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โพธิ์ดี
2. เด็กหญิงกุลชญา  มาสารีกิจ
3. เด็กหญิงข้าวขวัญ  จงธรรม์
4. เด็กชายธนัตถ์  เฮ้าปาน
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  รอดพงษา
6. เด็กหญิงบงกชกร  หินไชยศรี
7. เด็กชายประชา  ชีพสุวรรณ
8. เด็กหญิงพรพรรณ  อิงคนินันท์
9. เด็กชายภัคพล  ทิพสารี
10. เด็กชายภาณุพัชร  ภักดี
11. เด็กชายภานุวิชญ์  ลิ้มทองไพศาล
12. เด็กชายมงคล  ไฉนงุ้น
13. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชีพสุวรรณ
14. เด็กชายวิทวัส  ศิริภาษณ์
15. เด็กหญิงศศิปรียา  แก้วเพ็ง
16. เด็กหญิงศศิวิภา  ชีพสุวรรณ
 
1. นายเฉลิม  คุ้มเกรง
2. นางสาวปทุมทิพญ์  รื่นราตรี
3. นางสาวนริสา  วะทา
4. นางสาววราลัดย์  ขวัญมิ่ง
5. นายชนาธิป  จักทอน
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  หนูสุข
2. นางสาวจุฑามาศ  กันตุ่ม
3. นางสาวจุฑารัตน์  กันตุ่ม
4. นางสาวดาราวดี  สุนทรเวช
5. นางสาวพัณณิน  แสงมนตรี
6. นายพาณุกรณ์  ทองแถว
7. นางสาวพิมลรัตน์  กลางเบิด
8. นางสาววารินี  ทองแถว
9. นายวิณกรณ์  ทองแถว
10. นายวิทยา  บาบุญ
11. นายสุทัศน์  อินทร์ตา
12. นางสาวสุธาทิพย์  สารมโน
13. นางสาวสุพัชรินทร์  ทรัพย์สิน
14. นางสาวอินทิรา  กึนสี
15. นายเกียรติศักดิ์  ทองมุข
16. นางสาวเจนจิรา  คำสุม
 
1. นางจิดาภา  ชาญเวช
2. นางสมทรง  ไฉนงุ้น
3. นางคำเพียร  จันทร์แสน
4. นางเทียมตา  อั้งเอย
5. นางวนิดา  วัฒนินทร
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นายณัฐกิตติ์  แซ่ลี
2. นายธาราทิพย์  แซ่ท้าว
3. นางสาวศิริลักษณ์  แซ่ลี
4. นางสาวอรทัย  การุญบริรักษ์
5. นายเฉลิมศักดิ์  แซ่เฮอร์
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  พรดวงคำ
2. นายศรายุทธ  สุทธิศักดิ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรีมภัทร์  คำพา
 
1. นางภาวิณี  จันทร์ทิพย์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 79 เงิน 24 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวภาวิศา  คิดยาว
 
1. นางปิยะพร  สรรพช่าง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.33 ทอง 9 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิศ  กัปโก
 
1. นางสาวศรุตา  ศรีธรรม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.2 ทอง 8 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวนภัสวรรณ  จันทา
 
1. นางสาวจงกลณี  พิลาเกิด
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายอัชฌา  วิริยะชาติ
 
1. นางภาวิณี  จันทร์ทิพย์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาววัลลภา  ทาสุวรรณ
 
1. นางสาวสายชล  โตฐิญานนท์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่เอ็ง
2. เด็กหญิงธันยพร  บุรพพงษานนท์
3. เด็กหญิงยลลดา  ถองทอง
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุมี
5. เด็กชายเมฆอนันต์  มีพูล
 
1. นางภาวิณี  จันทร์ทิพย์
2. นางปิยพร  สรรพช่าง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.2 ทอง 8 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายณภัทร  หิรัญกุล
2. นางสาวปภาวรินทร์  บุญจันทร์
3. นางสาวปัทมาภรณ์  จันทร์ดี
4. นางสาวศิริพรรษา  เชนยะวณิช
5. นางสาวไอยรดา  เอี่ยมไรวัลย์
 
1. นางสาวชนิดาภา  จันทร์พุทธา
2. นางสาวสมฤดี  ศรีชามก
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.66 เงิน 24 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แซ่เฮอร์
2. เด็กหญิงพรแก้ว  แซ่ลี
 
1. นายมนุชาธิปต์  สมใส
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นางสาวสิริราช  แซ่ซ่ง
2. นายสุกฤษณ์  แซ่ซ่ง
 
1. นายมนุชาธิปต์  สมใส
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  ภักดีสอน
2. นางสาวอรอนงค์  ฉลวย
 
1. นางสาวมรรษกร  ท่าโพธิ์
2. นางสาวบวรรัตน์  เชียงสาย
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวนรินทร์ธร  สีสุวัน
2. นางสาวโยซ่า  หมวกชา
 
1. นางสาววรางค์สิริ  ฤทธิ์รอด
2. Mrs.GYEYOUNG  JIN
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 82.5 ทอง 19 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวศุวิตา  ราศรีชัย
 
1. นางสาวสุวิชาดา  วงศ์วิริยชาติ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 53.66 เข้าร่วม 14 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์กมล  อุบลราช
 
1. นางสาวมรรษกร  ท่าโพธิ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวประทุมทิพย์  ใบอุดม
 
1. นางสาววรางค์สิริ  ฤทธิ์รอด
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง 19 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  คำสิบ
2. นางสาวณัจฉริญา  วงษ์จันทร์นา
3. นายสุวัฒน์  แซ่ลี
4. นางสาวสุวิตา  แซ่สง
5. นางสาวอดิภา  แซ่เถา
 
1. นางชนัญชิดา  วิธุรัตน์
2. นางสาวสุรัสวดี  เสาว์บุปผา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง 26 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายกนกพล  ทุมสีมา
2. นางสาวกานต์สินี  แก้วมะณีย์
3. นางสาวจิตธนา  สว่างภักดี
4. นางสาวณัฎฐวันฑ์  พิมพ์แก่น
5. นางสาวปภาวรินท์  ขันขวา
 
1. นางสาวมรรษกร  ท่าโพธิ์
2. นางสาวบวรรัตน์  เชียงสาย
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  ยังปัญญาวงค์
2. นางสาวณัฐธิดา  มัตหลา
3. นายธัญวรัตม์  มงคล
4. นางสาวธิดา  จันเปาว์
5. นางสาวสายธาร  ปานทอง
 
1. นางสาววรางค์สิริ  ฤทธิ์รอด
2. Mrs.GYEYOUNG  JIN
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 68.01 ทองแดง 21 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวฉวี  แซ่สง
2. นางสาวภัทรมน  สมสาย
 
1. นางสาวสุวิชาดา  วงศ์วิริยชาติ
2. Mrs.JING   YANG
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62.73 ทองแดง 40 โรงเรียนจิตพิมล 1. เด็กหญิงพัชญ์ฑิตา  มอญรำ
2. เด็กหญิงอภิสรา  หว่างสิงห์
 
1. นางสาวปทุมทิพญ์  รื่นราตรี
2. นางสาววราลัดย์  ขวัญมิ่ง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 77.88 เงิน 17 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวสวรรยา  เกียรติกิตติกุล
 
1. นางสาวพุดตาล  ศรีเมฆ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.05 ทอง 37 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติ  ขวัญแน่น
2. นายณัฐชนน  นวลลม
3. เด็กชายพิทักษ์  ทองมา
4. นายศุภฤกษ์  สีสุข
5. เด็กชายสุทิวัส  แก้วเหลี่ยม
6. เด็กชายสุวรุณ  แซ่หลอ
7. นายเกรียงไกร  น้อยยง
8. เด็กชายเลิศวิวัฒน์  อ่างคำ
 
1. นายธาตรี  จันทร์เรือง
2. นายบุญกอง  พัฒนคีรีกุล
3. นายประจักษ์  ด้วงมูล
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายกนก  นกแก้ว
2. นายชยธร  คงช่วย
3. นายปัณณธร  ภิรมย์สาทธ์
4. นายพงศ์ศรัณย์  ลือยศ
5. นายวัชรพล  เรืองฤทธิ์
6. นายเชาว์วรรธน์  ศรีชมชื่น
 
1. นายสุวิทย์ชัย  ขวัญศรี
2. นายสิทธิสุทธิ  วงษ์แหวน
3. นายอภิสิทธิ์  สาดา
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.55 ทอง 25 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. นายชลสิทธิ์  สิงห์ไหว
2. นางสาวธิดารัตน์  ไทยแท้
3. นางสาวนฤมล  บุญทอง
4. นางสาวปาริฉัตร  สิงห์เส
5. นายภีมณพัชญ์  ป้องท้าว
6. นางสาวรุจิรา  เสาดี
7. นายสิทธิพร  ยิ่งยอด
8. นางสาวเจตนรินทร์  คำมั่น
 
1. นายณัฐ  หม่องอิน
2. นางดาวลอย  สอนหลวย
3. นางสาวพัชรา  ทองแพง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำสีทา
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ทองบุญตา
3. เด็กหญิงพัทธระวี  ศรีสุธรรม
4. เด็กหญิงวราภรณ์  โสประดิษฐ์
5. เด็กหญิงอารียา  เถื่อนไพรวัลย์
 
1. นางนาทกัญญา  นงภา
2. นางวันเพ็ญ  จุดาศรี
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายกีรติ  ถิตย์ประเสริฐ
2. นางสาวจูเลีย  อนันตยา เคลลี่
3. นางสาวปัทมา  กันเกตุ
4. นางสาวอภิญญา  ใจหาญ
5. นางสาวอังคณา  วันเรือน
 
1. นางนาทกัญญา  นงภา
2. นางสาวสุธาสินี  เสือดี
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงชนินาถ  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงวิรศรา  แซ่ลี
 
1. นางรัตนา  เอี่ยมอ่อน
2. นางสาวปัทมาภรณ์  พรดวงคำ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  ชาตรีวัชระ
2. นางสาวปิยากร  ท่อศิริโภควัฒน์
3. นางสาวอนุศรา  ชาววิวัฒน์
 
1. นางพชรมน  ทักคุ้ม
2. นางพัฒนา  ขุนอินทร์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  แซ่วื่อ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงคำกุล
3. เด็กหญิงอรนุช  พุฒิพร
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ชูมาก
2. นางสาวกวินทรา  แก้วเอี่ยม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกรชวัล  พุฒิพร
2. นางสาวสุกัญญา  แซ่ย่าง
3. นางสาวเบญจภรณ์  บำรุงคีรี
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ชูมาก
2. นางสาวศิริวรรณ  คงเวิน
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 30 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำโฉม
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เสงียมสมานันท์
 
1. นางลียาวัลย์  อินทรปัญญา
2. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 21 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายภากร  ภักดีป้อง
2. เด็กชายสิริดนย์  ภัคศรัณย์ธนาชาญ
 
1. นายกิตติพงษ์  ศรีวงศ์ชัย
2. นางชาลินี  พรมแสง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.66 เงิน 22 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. นายธวัชชัย  พรมยอด
2. นายสุขเกษม  ฤทธิ
 
1. นายปัญญา  กัปโก
2. นางศุภลักษณ์  ขวัญแสน
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภารดร   ศรีผ่อง
2. เด็กชายภูบดินทร์   มาโส
 
1. นายอภิโกสน  คำสิงห์
2. นางสาวศิรินันท์  บุญมา
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. นายณัฐวุฒิ  จันทร์นุช
2. นายนพพร  ดวงศรี
 
1. นางสุวีร์ดา  ปะนิทานะโต
2. นางวิไล  วันเมือง
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมภูนุช  เจริญพูล
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วพัน
 
1. นางลียาวัลย์  อินทรปัญญา
2. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  เย็นพิพัฒน์
2. เด็กหญิงภัสสญากรณ์  ดอนชมไพร
 
1. นายธีรภัทร์  ฉัตรวิโรจน์
2. นายยิ่งคุณ  รอดทิม
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  วังคีรี
2. เด็กหญิงอรพินท์  พิมพาสวรรค์
 
1. นางวรรณภา  เพชรบูรณิน
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกัลย์สุดา  กัลยาประสิทธิ์
2. นางสาวภัทรากาญจน์  กองแก้ว
 
1. นายอนุสิษฐ์  จิตจำนงค์
2. นายธรรมรัตน์  เบ้าชารี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 75.25 เงิน 5 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายฐเดช  เกียรติณรงค์
2. นายศุภณัฐ  วันดี
 
1. นายธีรภัทร์  ฉัตรวิโรจน์
2. นายยิ่งคุณ  รอดทิม
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายชัชพล  บุญชู
2. นายปรัญทร  ปิ่นปั่น
 
1. นายกิตติภัค  สายวัน
2. นางสาวสุภาพร  ก้อนเทียน
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เกษามูล
2. เด็กหญิงศุภมาส  เอียเล้ากุล
3. เด็กหญิงเอื้อมพร  มูลณี
 
1. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
2. นายยิ่งคุณ  รอดทิม
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ของสันเทียะ
2. นางสาวจุฑามาส  โตพุ่ม
3. นางสาวสุกัญญา  บุญทศ
 
1. นางชาลินี  พรมแสง
2. นางสาวทัดดาว  ศิริวงค์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 23 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวศศิภา  พรหมลัทธิ์
2. นางสาวอลิศา  ศรีลักษณ์
 
1. นายพิทยา  อุมาลี
2. นางสาวนันทนัช  รัตนา
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 71 เงิน 16 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. เด็กชายวัชรินทร์  เทืองน้อย
2. เด็กชายสองปนนท์   คำตื้อ
3. เด็กชายสิรภพ  โชคอุดมชัย
 
1. นางปรัชญาพร   เพ็ญภาคกุล
2. นายพีรณัฐ  กล้าหาญ
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  กันตุ่ม
2. นายภูชิต  โรจน์เจริญชัย
3. นางสาวลิตา  พันธ์มหา
 
1. นางสาวทัดดา  ศิริวงค์
2. นางสาวนันทนัช  รัตนา
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายกันต์ธนา   มาสีจันทร์
2. เด็กชายฉัตรชัย  ศิริจันทโชติ
3. เด็กชายธีร์ธวัช  ศรีบุญ
 
1. นางสาวทัดดาว  ศิริวงค์
2. นางสาวนันทนัช  รัตนา
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกมล  อินทูล
2. นางสาวณิชารัศม์  พิชัยฤทธิวัฒน์
3. นายวรฤทธิ์  แสนเมือง
 
1. นางสาวทัดดาว  ศิริวงค์
2. นางสาวนันทนัช  รัตนา
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายจิรันธนิน  นกมั่น
2. เด็กชายสหรัฐ   กองกลิ่น
3. เด็กชายเทพฤทธิ์   ทัดชัยวัน
 
1. นายสุริยงค์  ขันใจ
2. นางชาลินี  พรมแสง
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  บุญจันทร์เชย
2. นายธราเทพ  ขวัญไร่
3. นายปารเมศร์  ดำรงวิทย์
 
1. นายลิขิตดง  นันตา
2. นางสาวสมใจ  สีดาจันทร์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72 เงิน 38 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนันทร์  แก้วกุล
2. เด็กชายธนวิชญ์  คำทิพย์
3. เด็กชายศิริโชค  แก้วยม
 
1. นางรุจิรา  ทาสุวรรณ
2. นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 40 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. นายธิติวุฒิ   สายสมร
2. นายบุญพจน์  เจริญวรรณ
3. นายวิทวัส   ขวัญคง
 
1. นายพีรณัฐ  กล้าหาญ
2. นางสาวกนกมณี  ดีศิริภากนก
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วยศ
2. นางสาวนาถฏยา  วันคง
3. นายสุทธิพงษ์  ทองปิ่น
 
1. นายสมเกียรติ  กระจ่างกิจใจชุ่ม
2. นายทวีศิลป์  พูลเพิ่ม
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 28 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กชายชนสรณ์  ศรีละออง
2. นายดนัย  แสงพรม
3. นายอมรพันธ์  คำเสน
 
1. นางภรณ์ชนัท  ลาลู่
2. นางสาวดารุณี  กุลโทบ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญเติม
2. เด็กชายธนากร  วิชาวรณ์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ชุมพล
4. เด็กหญิงอัฐภิญญา  มอญรำ
5. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  วิชาวรณ์
6. เด็กชายเจษฎากร  จันเม้า
 
1. นางสกุล  พิทักษ์พงษ์
2. นางสาววัชรศิลป์  ฉัตรวิโรจน์
3. นางสาวศิริพรรณ  ชุมเสน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. นายธนทร  มหามนต์
2. นางสาวพัชรี  เวชภัณฑ์
3. นายสิทธิเดช  หรั่งมา
4. นางสาวสุพรรณี  ขุนเพชร
5. นายอิศรา  วันเนา
6. นายเรืองเดช  กองโยน
 
1. นางจิดาภา  ชาญเวช
2. นางกฤติยาณี  ส่งสาย
3. นางสมศรี  สิริเจริญกุล
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 37 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. เด็กหญิงกชกร  ศรอินทร์
2. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วยอดนิล
3. เด็กหญิงวสุมา  ละมุดต้น
 
1. นายสถิตย์  ฟักฟูม
2. นางสุวรรณี   น้อยวัน
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. นางสาวบุปผา  มะลิซ้อน
2. นางสาวพิมพ์วิไล   เมืองมูล
3. นางสาวอารีญา  สีเสน
 
1. นายสถิตย์  ฟักฟูม
2. นางสุวรรณี  น้อยวัน
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรินาถ  ขวัญพรม
2. เด็กหญิงอรชร  วังเส็ง
3. เด็กหญิงอริสา  คำนา
 
1. นายพีรณัฐ  กล้าหาญ
2. นายประพันธ์  ทองสงค์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. นางสาวทิพย์รัตน์   เรือนมงคล
2. นางสาววันวิสา  คำภีร์
3. นางสาวอภิสรา   พาแก้ว
 
1. นายประพันธ์  ทองสงค์
2. นางสาวกนกมณี  ดีศิริภากนก
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกิตต์ศิกาญจน์  เพ่งพิศ
2. เด็กหญิงบุญศิริ  เข็มเงิน
3. นายวัชระ  มีมา
 
1. นายชลธี  มุยคำ
2. นางจารุวรรณ  อุดอ่อง
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีสะอาด
2. นางสาวบุษบา  โพธินา
3. นายพงศ์เพชร  จันทร์อุ่่น
 
1. นางสกุล  พิทักษ์พงษ์
2. นางณัฐพร  วีรวรรณ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. เด็กชายจักรภัทร  จันทร์แดง
2. เด็กชายปิยะพงษ์  เพ็งพงศา
3. เด็กหญิงวรรณภา  คงทนแท้
 
1. นางนพวรรณ  ชัยสิทธิ์
2. นางพิมพ์วิภา  ปานไกร
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.8 ทอง 5 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. นายสหรัฐ  พาตา
2. นายอภิรักษ์  แถวเพีย
3. นางสาวอรวรรณ  เปิดโปร่ง
 
1. นางพิมพ์วิภา  ปานไกร
2. นางนพวรรณ  ชัยสิทธิ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.56 ทอง 28 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงสุปรียา  กระวน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  งามตรง
 
1. นางสุกัญญา  ชูอินทร์
2. นางกฤตติกา  วันชัย
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94.76 ทอง 5 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ภูวชินพงศ์
2. นางสาวสาวิตรี  พรหมมูล
3. นางสาวเบญญา  แสนศึก
 
1. นางเผ่าทิพย์  พุทธังชายา
2. นายนิตินันท์  อุปรี
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. เด็กชายพีรนันท์  แก้วเจิม
2. เด็กหญิงภาวีนี  สีทา
3. เด็กหญิงเพชรลดา  แก้วพวง
 
1. นางสาววงรัตน์  กันผง
2. นางสาววริศรา  เรืองน้อย
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายพงศกร  ทิพย์เคลือบ
2. นางสาวรัตตวัลย์  ประมาณเมือง
3. นางสาวโศรยา  นวลปัน
 
1. นางสาวพิลาศลักษณ์  เสริมพงษ์
2. นายกิตติพงษ์  ศรีวงศ์ชัย
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยลาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญเดิน
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 26 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปนัดดา  กาปัน
2. เด็กหญิงวรนุช  มาคำ
3. เด็กชายเจษฎา  ระวังภัย
 
1. นางเจียมใจ  จันทร์ศรี
2. นางสุวรรณา  กายะสุทธิ์
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 73.67 เงิน 8 โรงเรียนห้วยลาด 1. นายรณพร  พิลาบุตร
2. นางสาววัลภา  พิลาบุตร
3. นางสาวสุพรรณิกา  ขวัญหอม
 
1. นางสัญญาลักษณ์  หีบแก้ว
2. นางสิทธิณี  วัฒนะจิตติพงษ์
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงญาณิศา  นาคสิทธิ์
 
1. นางเจียมใจ  จันทร์ศรี
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนห้วยลาด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขวัญเดิน
 
1. นางทองย้วน  ตรีเดช
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 9 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายนัทธพงศ์  สารีพรม
 
1. นางเจียมใจ  จันทร์ศรี
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  พิมพูล
 
1. นางน้ำผึ้ง  จันเจริญ
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กันยามา
 
1. นางวิไลวรรณ  สารัด
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. นางสาวภัทรธิดา    คำแพ
 
1. นายจีระศักดิ์    อินทรักษา
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 19 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. เด็กชายปุณยวัฒน์  ทัดชัยวัน
2. เด็กชายพิษณุ  บัวภา
 
1. นางกมลวรรณ  หงษ์แก้ว
2. นางสาวสมฤดี  คำปลอม