สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 37 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประชานิมิต 1. สามเณรมงคล  -
 
1. นางนิดา  จันทศร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 34 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกัษมา  เชื้อบุญมี
 
1. นายไพรัช  ปัดชาเขียว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70.5 เงิน 24 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1. เด็กชายกฤตธรรศ  เพ็ญสุริยะ
 
1. นางชรินทร์ทิพย์  แก้วเบี่ยง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 34 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วเพชร
 
1. นางอารีวรรณ  ศรียา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 5 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญทน
 
1. นางสุระพี  อาคมคง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 29 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  อัคคีโรจน์
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  ฉิมมุจฉา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกานต์รวี  ชั้นจิรกุล
 
1. นางปรารถนา  แจ่มอ่วม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 37 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงภารินทร์  ดอนพิลา
2. เด็กหญิงอภิญญา  คุณแก้วอ้อม
3. นางสาวอมรวดี  เทศสวัสดิ์
 
1. นางสาวนิตยา  ชาตินันท์
2. นางปรารถนา  แจ่มอ่วม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายกิตติศักดิ์  นุ่มมาก
2. นางสาวรดามณี  เชื้อวงษ์
3. นางสาวสุภาวดี  วิศูนย์
 
1. นายแดนชัย  สิงห์สนิท
2. นายไพรัช  ปัดชาเขียว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงสิริภัทร  เกิดผล
2. เด็กชายอมรเทพ  วงศาโรจน์
 
1. นายสมปอง  ตาลเพชร
2. นางอรสา  เสาโกมุท
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 24 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นายกฤตินัน  เฉื่อยฉ่ำ
2. นางสาววิภาวรรณ  ใจหาญ
 
1. นางพิริยาภรณ์  ช้างอินทร์
2. นางสาวศรีเเพร  บัวสุข
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65.01 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงศรัญญา  กลมกลึง
2. เด็กหญิงสุวิมล  บุญประสงค์
 
1. นางสาวสุพรรษา  ถนอมแสนดี
2. นางสาวรจรินทร์  ช่วงโพ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 82.45 ทอง 13 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวอุไรลักษณ์  โคระนำ
 
1. นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 16 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงสุธิมา  วงค์สวาสดิ์
 
1. นางสาววรวลัญช์  ทองโคตร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นายธนพล  สง่าศรี
 
1. นายพานิตย์  ธรรมเนียม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  แก้วจุฬา
2. เด็กชายธนพล  กัลยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเพชรลดา  หอมสิงห์ทอง
 
1. นางจีรพร  เกษาอาจ
2. นางสายเรียม  ขุนสุรินทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 15 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวบุญทริก  ไชยวรรณ์
2. นางสาวปฏิมากรณ์  ทานะเวช
3. นางสาวพชรภา  ฝะสูงเนิน
 
1. นางสาวรุ่งตะวัน  บัวดอก
2. นางสาวมะลิสา  สุธารัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เจริญศิลป์
2. เด็กหญิงภัทราพร  แสงเงิน
3. เด็กหญิงศุภรดา  เกียรติอุดร
 
1. นางปคุณาณัช  ทองแจ่ม
2. นางสาวสิฏฐารัตน์  ขันทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 29 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวธนารีย์  มีกำลัง
2. นางสาวปพิชญา  ป้อมสันเทียะ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  กันหามิ่ง
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  วันตา
2. นายนิมิตร  ตันติวโรดม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 14 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กชายรัชภูมิ  เพชรไพฑูรย์
2. เด็กชายวรานนท์  เจ๊กทอง
 
1. นางสุจิตรา  จันกวด
2. นางณอริญ  แหวนหล่อ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81.5 ทอง 9 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายธนากร  เชื้อนาค
2. นายธีรศักดิ์  พุฒระ
 
1. ดร.สุรัตน์ชัย  พรมเท้า
2. นางสาววิยดา  ขุนพรหม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสงสุวรรณ์
 
1. นางสาวทับทิม  เชื้อบุญมี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวสุภากร  ถมจอหอ
 
1. นายประพันธ์  เปี่ยมสุขธนอนันต์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74.94 เงิน 13 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กชายภาณุ  วาที
2. เด็กหญิงอันนา  โลซ์มันน์
 
1. นางสาวมาลินี  สุขหา
2. นางเพียงใจ  คำมุง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 63.57 ทองแดง 19 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นางสาววินิตตา  ปัญญา
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  จันทร์มูล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. เด็กชายอนุกูล  เพ็งเขียว
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  จันทร์มูล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นายศักรินทร์  หมู่ขำ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  จันทร์มูล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   กลมเพชร
2. เด็กชายฐปกร  สุวรรณธวัช
3. เด็กหญิงเมธาวี  หาญขุนทด
 
1. นางสาวสมรัศมิ์  สายทอง
2. นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกัญญรัตน์  ทับทิมไทย
2. นางสาวจารุพร  ว่องไวพาณิชย์
3. นางสาวชนัญชิดา  ศรีเพชร
 
1. นางสาวมัลลิกา  ม่วงเล็ก
2. นางอรวรรณ  อานพรหม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 28 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดา  แอบหมื่นไวย
2. เด็กชายอภิวัฒน์  โนนกลาง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ผู้ดี
 
1. นายสัญชัย  สมัครณรงค์
2. นางสาวณิชนันทน์  สร้อยทองหลาง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.8 ทอง 12 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายคณิศร  ทองปิ่น
2. นางสาวธิดากร  พรมสุข
3. นางสาววรวรรณ  สิทธิปัญญา
 
1. นายเกรียงไกร  ริดเกาะ
2. นางณัฐธยาน์  มั่นหมาย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 13 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรวิษา  สุทธิสาร
2. เด็กหญิงสุทธิกา  คล้ายใจตรง
3. เด็กหญิงเกษณี  แก่นสงสัย
 
1. นางนวลฉวี  อินยันญะ
2. นายประสิทธิ์  ภู่ทอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 26 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายณัฏฐกิตติ์   เปรมทรัพย์ทวี
2. นายภาสกร  อินทะรังษี
3. นายสุเมธ  ลาปะ
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันที
2. นางสาวสายลม  อมฤก
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กว้านเจ้า
2. เด็กหญิงธนพร  ฉัตรแก้ว
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดิษเจริญ
 
1. นางพรพนา  แก้วกาหลง
2. นางสาวธนาวดี  อินทะนอย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  พวงสี
2. นางสาวปนัดดา  ขันขวา
3. นางสาวสุกัญญา  เหมวัฒน์
 
1. นางสาวธนาวดี  อินทะนอย
2. นางพรพนา  แก้วกาหลง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 31 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กชายตันติกร  พระสันแพงสี
2. เด็กหญิงมุธิตา  เทียนแจ้ง
 
1. นางสาวสายลม  อมฤก
2. นางอรปภา  พึ่งบัว
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายธีระพงศ์  กองทุ่งมน
2. นายสหัสวัต  วิวน
 
1. นางภัทธมล  ผลสว่าง
2. นายสุพิชัย  คำทุย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.32 ทองแดง 7 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กชายณัฐวัชต์  นิ่มกลิ่น
2. เด็กชายอนุภัทร  ทั้งพรม
 
1. นายชาญเดช  วิทยานนท์
2. นางจิตราภรณ์  วิทยานนท์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75.21 เงิน 8 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กชายจิรภัทร  เต็มสูงเนิน
2. เด็กชายอัมสดา  สมบัติวงค์
 
1. นายชาญเดช  วิทยานนท์
2. นางจิตราภรณ์  วิทยานนท์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง 9 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฑิมัณพร  อินทรทะกูล
2. เด็กหญิงณัฐฑิชา  ใจแสน
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชา  ทองบ่อ
4. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ศรีปะโค
5. เด็กหญิงแสงจันทร์  วาชัยศรี
 
1. นายปรีชา  สว่างจิตต์
2. นายศรัณย์  พรหมอินทร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 28 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐชา  จุลโพธิ์
2. นางสาวสุกัญญา  เชียงม่วง
3. นางสาวสุดารัตน์  บริสุทธิ์
4. นางสาวสุภาพร  ตะกรุดเที่ยง
5. เด็กหญิงอภิญญา  รวดเร็ว
 
1. นางหนึ่งฤทัย  สว่างจิตต์
2. นางสาวเกศินี  เชื้อนุ่น
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.2 เงิน 30 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ถาวรผล
2. เด็กหญิงฐาปนี  น้อยบาท
3. เด็กหญิงพรเพ็ญ  พลวี
4. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  อาจมนตรี
5. เด็กหญิงศรัญญา  บัววิชัย
 
1. นางหนูพิศ  ถิ่นทัพไทย
2. นางสาวจินดาภา  ศรีบุรินทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายธนบดี  เทเวศธำรง
2. นางสาวศิริญญา  พรมแพทย์
3. นายศุภกรณ์  เคนแคน
4. นางสาวสกุลทิพย์  อินพรหม
5. นางสาวอารียา  ผาจันทร์
 
1. นางสาวกุลธิดา  พัติบูรณ์
2. นางสาวกนกพร  อ่อนพรม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.2 ทอง 7 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. นางสาวกฤติมา  ดารุนิกร
2. นายก่อเขต  จันทร์หม่อน
3. นางสาวชฎาภรณ์  แก้วพลัย
4. นายชิษณุพงศ์  ขุนไกร
5. นางสาวนวลชนก  ทำคาม
 
1. นายจรัสพงษ์  แสงแก้ว
2. นางนภาพร  แสงแก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.4 ทอง 15 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญญาพัชร  วรรณวงศ์
2. นางสาวกัณฐิกา  บรรเทพ
3. นายธนพล  หมื่นสีทา
4. นางสาวนริศรา  ชูชัยมงคล
5. นางสาวนิตยาภรณ์  คำแผน
6. นางสาวน้ำฝน  ทองพูน
7. นางสาวบุษกร  ปิดฝ่าย
8. นางสาวพิมพ์พิชชา  มณเฑียรสุภา
9. นางสาววนิดา  โม่งปราณีต
10. นางสาววารุณี  วิเชียร
11. นางสาววิยะดา  เบ็ญหมัด
12. นางสาวสุวนันท์  โพธิคลัง
13. นางสาวหทัยชนก  ฟีสันเทียะ
14. นางสาวอทิตยา  ขมขุนทด
15. นายอภิรักษ์  ช่อผกา
16. นายอมรเทพ  อินทร์เอีี่ยม
17. นางสาวอรณิชา  ฟักทอง
18. นางสาวอัจราภรณ์   ตองอ่อน
19. นางสาวอาภัสรา  หาญชัยภูมิ
20. นางสาวเกดกมล  แสงสุวรรณ์
 
1. นายวราวิช  อุดพ้วย
2. นายปรีชา  สว่างจิตต์
3. นางหนึ่งฤทัย  สว่างจิตต์
4. นางสาวพนมไพร  น้อยเจริญ
5. นายศรัณย์  พรหมอินทร์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. นายกฤตนัย  สนุ่นดี
2. นางสาวกัญญารัตน์  ห่วงพวง
3. นางสาวกานดา  คำเนียม
4. นายกิตติทัต  ภู่ทอง
5. นายจตุพร  คล้ายใจตรง
6. นายชญานนท์  สอนจันทร์
7. นายชิตพล  สนุ่นดี
8. นายธีระพล  ทองเหลือง
9. นางสาวบุษญาภรณ์  ทองปาน
10. นางสาวปวีณา  จันทะบัญดิษฐ์
11. นางสาวพรธิตา  คุ้มสิงห์สัน
12. นายพีรพัฒน์  สนุ่นดี
13. นายภานุเดช  เนียมคำ
14. นางสาวสักตกมล  เขตคาม
15. นายสันติภาพ  แสนสวัสดิ์
16. นางสาวสุกัญญา  แจ่มหะทัย
17. นางสาวสุธาวัลย์  โกนกระโทก
18. นายอภิรักษ์  กลิ่นลอย
19. นายอานันชัย  ขวัญใจ
20. นางสาวเมธานี  ขำยิ่งเกิด
 
1. นายปิยะวัฒน์  คลังคนเก่า
2. นายพิพัฒน์  สนุ่นดี
3. นายเกรียงศักดิ์  สังข์บัวแก้ว
4. นายธนกฤต  ชินโพธิ์
5. นายปริญญา  ดีนอก
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 26 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงรัชดา  เทียมขุนทด
 
1. นางสาวสมใจ  แคนสิงห์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง 4 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายพงศกร   กาศจันทร์
 
1. นางวนิดา   สารสิทธิ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง 24 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิภาพร  พิเคราะห์
2. เด็กชายเอกรินทร์  พันธ์ดวง
 
1. นางสาวเบญญาภา  เหลี่ยมแฉ่ง
2. นางสาวเกศินี  เชื้อนุ่น
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 42 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวจันทกร  สิงห์ชาติ
2. นายชลสิทธิ์  วระชินา
 
1. นางสาวชุรีพร  บุญเพ็ง
2. นางสาวอัญชลี  ธิชากรณ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.4 ทอง 12 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพร  สิงห์หงอย
2. เด็กหญิงกุณญารัตน์  กลิ่นบุญ
3. นางสาวนฤมล  พินิจ
4. เด็กหญิงน้ำฝน  เนียนทอง
5. เด็กหญิงพรกนก  ศรีภักดี
6. เด็กหญิงวรัญญา  บุญเพ็ง
7. นางสาวสุดารัตน์  โสภา
8. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  บือสันเทียะ
9. นางสาวสุวรรณี  เกิดยืนอยู่
10. นางสาวเกศินี  สุขรักษ์
 
1. นายวราวิช  อุดพ้วย
2. นายศรัณย์  พรหมอินทร์
3. นางสาวพนมไพร  น้อยเจริญ
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง 29 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สมศักดิ์
2. นางสาวจิรสุตา  เพียรงาน
3. นางสาวพจนา  จันทนา
4. นางสาวสุพัตรา  ปินทิพย์
5. นางสาวสุภาพร  ทุกอย่าง
6. นางสาวอภิวา  มาอินทร์
7. นางสาวอัมมิการ์  พุกเกิด
8. นางสาวเมทินี  คงปรางค์ดี
9. นางสาวโสรญา  สิงหะชาติ
10. นางสาวไอริณ  ยุทธศาสตร์
 
1. นางสาวทิพผกา  สาธรรม
2. นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์
3. นางสาววีรนุช  มาแก้ว
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นายจีรวัฒน์  ก่อมขุนทด
2. นางสาวณัฐวิภา  ราชวงค์
3. นางสาวพรธิดา  กลึ่งกลาง
4. นางสาวพรพรรณ  ประตูทอง
5. นายพลพจน์  บุญมี
6. นางสาวภานุชนาฏ  โพธิ์เข็ม
7. นางสาววรกานต์  เสียงชัยภูมิ
8. นางสาวศศิภา  เปรี้ยวหวาน
9. นางสาวสุชานุช  วงศ์คำจันทร์
10. นางสาวโอสถ  ชัยยา
 
1. นายทวีศักดิ์  อุ่นจันทร์
2. นางสาวชุติมน  นามเกียรติ
3. นางสาวอุไรศรี  จันทร์เทา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สืบเพ็ง
2. เด็กหญิงวรรณธิดา  จันทสุริยา
 
1. นายอุดมพร  ยอดบุตรดี
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญญาวงค์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74.5 เงิน 31 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวกัลยรัตน์  บุญดัด
2. นายณัฐพล  นันทเพชร
 
1. นางคำพัน  หินแก้ว
2. นายมาโนช  ทัตเศษ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. เด็กหญิงสุมิตรา  บุญหล้า
 
1. นายไพโรจน์  กองกี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายทิชานนท์  ขจรสมบัติ
 
1. นายสมาน  ทวีผล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บัวตูม
 
1. นายวิชัย  แก้วสุขศรี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. นางสาวณัฐวิภา  สติคราม
 
1. นายกัณนพงศ์  ชัยคำ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 33 โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ไปบน
 
1. นายกัณนพงศ์  ชัยคำ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นายคุณากร  สิมมาโคตร
 
1. นายไพโรจน์  กองกี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. เด็กชายอัครพล  สามารถกุล
 
1. นายกัณนพงศ์  ชัยคำ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 39 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายพิสุทธิ์  ศิลา
 
1. นางอัมพันธ์  สารเดช
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กหญิงพรพนา  ทองทวิง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วสง่า
 
1. นางอังคณา  สิงห์ขุนทด
2. นางจิตราภรณ์  วิทยานนท์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  แก่นสงสัย
 
1. นายสุทิน  ปานขาว
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายปฐมพร  เลือดทหาร
 
1. นางอัมพันธ์  สารเดช
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. เด็กหญิงบุณยาพร  ประดุจพรม
2. เด็กหญิงปริณดา  แสงทอง
3. เด็กหญิงสุภานัน  ขันทองทิพย์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นางสาวทิตยา  ต้องประสงค์
2. นางสาวพนิดา  สะดู่
3. นางสาวสุวพร  วุฒิสาร
 
1. นายวิษณุุ  ทองจันทร์
2. นายไพโรจน์  กองกี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปนัดดา   งามเลิศ
 
1. นางสาวคีตภัทร  นาควันดี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80.66 ทอง 9 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวพันนิภา  เชื้อธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยเอกวีระพงษ์  ยาวะระ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 72.6 เงิน 17 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  สมัครการ
 
1. นางสาวคีตภัทร  นาควันดี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 56.3 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นายอัมรินทร์  แก่นทรัพย์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสวรรยา  ดุลสุจริต
 
1. นางสาวคีตภัทร  นาควันดี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวจีราภรณ์  บุญมี
 
1. นางอัมพันธ์  สารเดช
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  อรุณวราภรณ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 72.66 เงิน 7 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวมณฑิตา  ซาสอนตา
 
1. นายมานพ  ศรีหา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงสินีนาถ  ภูครองหิน
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุธีนี  โสภาพ
 
1. นางสาวคีตภัทร  นาควันดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  โปยขุนทด
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายลัทธพล  เจนวิถี
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงเขมจิรา  บุญเลิศ
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 66.3 ทองแดง 17 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทองลพ
 
1. นางสาวคีตภัทร  นาควันดี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงศุภธิดา  วงศ์ปัญญา
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. นางสาวนันธิดา  ทองนิตย์
 
1. นางนภาพร  แสงแก้ว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 68.6 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกิตติมาพร  ช่วยรักษา
2. เด็กหญิงปริญญา  ตาปู่
3. เด็กหญิงพิมยาดา  วงค์คำราช
4. เด็กชายพีรพล  หนูรอด
5. นายศศิกาญจน์  สำมะสี
6. เด็กหญิงศุภธิดา  วงศ์ปัญญา
7. เด็กหญิงสินีนาถ  ภูครองหิน
8. เด็กหญิงอุษา  แก้วมะณี
9. เด็กหญิงเขมจิรา  บุญเลิศ
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 72.4 เงิน 15 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กชายกรกฏ  ชูมีวศิน
2. เด็กชายณัฐพันธ์  ม่วงเพชร
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  เกียมขุนทด
4. นางสาวธัญวรัตน์  ศรีอาภรณ์
5. เด็กชายธีรศักดิ์  อุทัยธรรม
6. เด็กหญิงปนัดดา  งามเลิศ
7. เด็กหญิงปรางวลัย  มาเปิง
8. เด็กชายพงศธร  ศรีภักดี
9. เด็กชายพาทิศ  นันโท
10. เด็กหญิงรมณียา  จันทร์เสน
11. นางสาววิภารัตน์   รอดแสน
12. เด็กหญิงสวรรยา  ดุลสุจริต
13. เด็กหญิงสุธีนี  โสภาพ
14. เด็กหญิงสุพิชชา  สมัครการ
15. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทองลพ
 
1. นางสาวคีตภัทร  นาควันดี
2. นายปรีชา  สว่างจิตต์
3. นายสุนทร  ศรีสมุทรนาค
4. นายธงชัย  เมืองทอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 60.5 ทองแดง 11 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กชายกันตชาติ  เปี่ยมสุข
2. เด็กชายณัฐพล  กลั่นภักดี
3. เด็กชายธิีรนัย  อั่วคนซื่อ
4. นายบรรพต  ราศี
5. นายพงศ์พิสิทธิ์  ภาชี
6. เด็กชายพรหมพิริยะ  พรหมทะเล
7. เด็กชายพีรพัฒน์  โปยขุนทด
8. เด็กชายสรวิชญ์  สมชัย
9. เด็กชายอนุชิต  บินสูงเนิน
10. นายอัมรินทร์  แก่นทรัพย์
11. เด็กชายอัษฎาวุธ  ฉัตรทอง
 
1. นายณัฐพล  โพธิ์อ่อง
2. นางแสงเดือน  วันทอง
3. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
4. นายทัพไท  จิ๋ววิเศษ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายกิตติภพ  อินทร์สวาท
2. เด็กชายณภัทร  ศรีสุพรรณ
3. เด็กหญิงศศิร์อร  สุริยะอัมพรกุล
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ริ้วสมบัติ
5. เด็กชายอัครพล  พรมน้อย
6. เด็กชายเอกกวี  ฉิมลี
 
1. นายรชฎ   แก้วเกิด
2. นายชินกร  โสมภา
3. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายจักรกฤษณ์  นาคแก้ว
2. นางสาวจารุวรรณ  ทองแก้ว
3. นางสาวบัณฑิตา  พันธุ์กสิกร
4. นายปวินท์  เต็มใจ
5. นายพัชรพล  ถือนูสร
6. นายศุภวิชญ์  ฉัตรไชยสิทธิกูล
 
1. นายชินกร  โสมภา
2. นายรชฎ  แก้วเกิด
3. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กชายภูวริศ  ทองปิ่น
 
1. นายมานพ  ศรีหา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 18 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นายวีรชัย  แสงบุตรดี
 
1. นายภาณุพงศ์  โปยขุนทด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง 4 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1. เด็กหญิงภาพตะวัน  บ่ายเมือง
 
1. นางพัฒนา  สินมา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.75 ทอง 24 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวชลธิชา  วิเศษชัย
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กชายภูวริศ  ทองปิ่น
 
1. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์  ยาวะระ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 40 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 1. นายนครินทร์  สุวรรณประภา
 
1. นายศรัณย์  เปรมสุข
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.3 เงิน 12 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิมล  มงคล
 
1. นางอัมพันธ์  สารเดช
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.6 เงิน 32 โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวพรชิตา  สุกุมาลย์
 
1. นายธาดาพงศ์  โพธิ์น้ำคำ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กชายภูวริศ  ทองปิ่น
 
1. นางมุกดา  จีรัตน์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 15 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายนำชัย  ปิ่นสกุล
 
1. นางอัมพันธ์  สารเดช
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.26 เงิน 24 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิมล  มงคล
 
1. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์  ยาวะระ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 38 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1. นางสาวกิรัฐา  บานแย้ม
 
1. นายพรมงคล  กงยนต์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กชายประวีร์  นิคมวัน
 
1. นายธาดาพงศ์  โพธิ์น้ำคำ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.25 ทอง 22 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นายพีรพล  แก้วก่ำ
 
1. นายธงชัย  เมืองทอง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 32 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. เด็กหญิงเทพิตา  สนทอง
 
1. นายไพฑูรย์  กวยทองเปลว
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.4 เงิน 39 โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวพรชิตา  สุกุมาลย์
 
1. นายธาดาพงศ์  โพธิ์น้ำคำ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 22 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยา  เสือโต
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คณเกณฑ์
3. เด็กชายณภัทร  กวางทอง
4. เด็กหญิงพรรพษา  สีลาอาจ
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  คมปลาด
6. เด็กชายศักย์ศรณ์  มณเฑียรสุภา
7. เด็กชายสัณหณัฐ  ปัญญามี
8. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ใจรักษา
 
1. นายธงชัย  เมืองทอง
2. นายปรีชา  สว่างจิตต์
3. นางสาววรัญญา  เมืองสุวรรณ
4. นางสาวคีตภัทร  นาควันดี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 77.4 เงิน 18 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวกัลยา  เกียมขุนทด
2. นางสาวกุลสตรี  พึ่งแก้ว
3. นายธนภัทร  พฤกษา
4. นางสาวนิลาวัลย์  วิชัยโคตร
5. นางสาววราภรณ์  บุญรัตน์
6. นายสถาพร  สุภาวิตา
7. นางสาวสุมิตรา  ภูมินอก
8. นางสาวเพ็ญนภา  ผาสุวรรณ์
 
1. นายธงชัย  เมืองทอง
2. นายปรีชา  สว่างจิตต์
3. นางสาววรัญญา  เมืองสุวรรณ
4. นางสาวคีตภัทร  นาควันดี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. นางสาวกมนีย์  วงษ์สุโท
2. นางสาวกรรณิการ์  ชาติชนะ
3. นายกฤษณพล  โทคำมา
4. นางสาวกัญญารัตน์  สายสะอิ้ง
5. นางสาวกัณสุดา  สุระโคตร
6. นางสาวกาญจนา  โพธิ์กลาง
7. นางสาวกานต์ธิดา  ภักดีสมัย
8. นายจักริน  ไชยคำภา
9. นางสาวจิราภรณ์  โพธิราแสง
10. นายจีรศักดิ์  ภูเดช
11. นายณัฐวุฒิ  วุฒิศิลป์
12. นางสาวทัศมาลี  พรมพิทักษ์
13. นายธนาธร  พิรุนสุนทร
14. นางสาวธมลวรรณ  ทวยศิริ
15. นายธีรภัทร  เหินเมฆ
16. นายนนทวัฒน์  นาหัวนิล
17. นางสาวนพวรรณ  ปึกสันเทียะ
18. นางสาวนันทพร  ปิ่นทอง
19. นางสาวน้ำฝน  ชูหมื่นไวย
20. นางสาวปนัดดา  จันทคาส
21. นางสาวพรพิมล   การบรรจง
22. นายวรุณ  มั่นดี
23. นางสาววิภารัตน์  ใชยภักดิ์
24. นายวีระพันธ์  สุขโข
25. นางสาวศิริวิภา  สีบุญชู
26. นางสาวสกาวเดือน  สมเนตร
27. นายสมาน  เดขุนทด
28. นายสุธิราช  เรียงเเก้ว
29. นางสาวสุปราณี  ภิรมกิจ
30. นางสาวสุภาพร  ทองทาย
31. นางสาวสุภาพร  ประทุมไชย
32. นางสาวสุภารักษ์  ศิริวรรณ์
33. นายสุรศักดิ์  กิงขุนทด
34. นางสาวสุริโย  เกิดยอด
35. นายอภิพัฒณ์  โยธา
36. นางสาวอรปรีญา  ลอยเวียงคำ
37. นางสาวอาฑิตยา   จะโลนา
38. นายเฉลิมพล  โพธิราเเสง
39. นายเนติพงษ์  บุญเต็ม
40. นางสาวเเคทรียา  ทะวะลัย
 
1. นายไพฑูรย์  กวยทองเปลว
2. นายศรนรินทร์  ไกรเวียง
3. นายณัฏฐกิตติ์  ชัยแสนฤทธิ์
4. นายศุภกิจ  ถือศีล
5. นายกรยุทธ  ชูศรีโฉม
6. นางสาววฤนดา  เข็มพิลา
7. นางสาวอัจฉริยา  เชียงทา
8. นางสาวปอรยา   สุวรรณสิทธิ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.6 ทอง 6 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิดา  สุขโต
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ศรทอง
3. เด็กชายรภัสสิทธิ์  อยู่พืช
4. เด็กชายราชภูมิ  รัตนภักดี
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ปานเกตุ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานสารี
7. เด็กหญิงอาฐิติยา  พูลผล
8. เด็กชายเพชรศิริ  มะสิงห์
 
1. นายณัฏฐสันต์  ประดับศิลป์
2. นางอัมพันธ์  สารเดช
3. นางสาวภัคสกร  ก้อนคำ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวฐินรินทร์  แนวบุตร
2. นายทัชชกร  อารีมิตร
3. นายธิติพัฒน์  ไชยโพธิ์
4. นางสาวปาณิกา  เมธาวัชรินทร์
5. นายพัฒนชัย  ศิริทรัพย์
6. นายพิษณุ  ฉุนจุ้ย
7. นายภาณุฑัต  สุดทำนอง
8. นางสาวลัลนา  ทองสุข
9. นางสาวอชิรญาณ์  จันทศร
10. นางสาวเภาพงา  สินคงป้อง
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
2. นายมานะ  บุญเกิด
3. นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 71.6 เงิน 11 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงปญิดา  สุขโต
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ศรทอง
3. เด็กชายรภัสสิทธิ์  อยู่พืช
4. เด็กหญิงสุชาวดี  ปานเกตุ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานสารี
6. เด็กชายอาฐิติยา  พูลผล
 
1. นายณัฏฐสันต์  ประดับศิลป์
2. นางศิราณี   ป้อมปราการ
3. นางสุนันท์  คุ่ยต่วน
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.1 ทอง 19 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  กาชัย
2. เด็กหญิงชนิดาภา  กวดขุนทด
3. เด็กหญิงชลธิชา  สุขเเจ่ม
4. เด็กหญิงวรรณภา  ดีสุข
5. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สุขเเจ่ม
6. เด็กหญิงสุทธิชา  ลาภขุนทด
7. เด็กหญิงอนิตษรา  จันทร์หนู
8. เด็กหญิงอนุชษรา  จันทร์หนู
 
1. นายณัฐพล  โพธิ์อ่อง
2. นางจีรวรรณ  นิลนวล
3. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
4. นางพิริยาภรณ์  ช้างอินทร์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.9 ทอง 5 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นางสาวกรรณิกาณ์  สอนเมือง
2. นางสาวกฤติพร  นาคสุข
3. นางสาวขวัญชนก  ลากอก
4. นางสาวธนัชพร  สุปะไตย
5. นางสาวสุนิสา  สีโม้
6. นางสาวเสาวลักษณ์  กำลังหาร
 
1. นางสาวณัฏฐชา  คงชัย
2. นายวิษณุุ  ทองจันทร์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกันติชา  จำศรี
2. เด็กชายจักรพงศ์  คุ้มเวช
3. เด็กหญิงฐิติชญา  แก้วงาม
4. เด็กหญิงธัญวรรณ  สุดทะสน
5. นายนิตินัย  คำภูษา
6. เด็กหญิงปนัดดา  ชาญเขตการ
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำทุย
8. เด็กชายพิชิต  หอมดี
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธ์พูล
10. เด็กหญิงภคนันท์  ยอดขยัน
11. เด็กหญิงยุวดี  วงศ์อาษา
12. เด็กหญิงรุจิภาส  เรืองทรัพย์
13. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญประดิษฐ์
14. เด็กชายวิสิทธิ์  โคตรหานาม
15. เด็กหญิงสมฤดี  อินดีคำ
16. เด็กชายสุวิทย์  โคตรหานาม
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
2. นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง
3. นายมานะ  บุญเกิด
4. นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกานต์สิริ  คำสิงห์นอก
2. นางสาวขวัญภิรมย์  บุญแจ่ม
3. นางสาวจานุวรรณ  ศาสตร์ศิริ
4. นายญาณะพัชญ์  วงศ์เอก
5. นางสาวฐินรินทร์  แนวบุตร
6. นายทัชชกร  อารีมิตร
7. นายธนโชติ  ยศวิชัย
8. นายธิติพัฒน์  ไชยโพธิ์
9. นางสาวบุศรา  อินดี
10. นางสาวปาณิกา  เมธาวัชรินทร์
11. นายพัฒนชัย  ศิริทรัพย์
12. นายพิษณุ  ฉุนจุ้ย
13. นายภาณุฑัต  สุดทำนอง
14. นางสาวลัลนา  ทองสุข
15. นางสาวอชิรญาณ์  จันทศร
16. นางสาวเภาพงา  สินคงป้อง
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
2. นายมานะ  บุญเกิด
3. นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา
4. นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.8 ทอง 15 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นายปริญญา  กุลอามาตย์
2. นายพีรพงษ์  ศรีลาวงค์
3. นายศรราม  จงรักชอบ
4. นายสมรักษ์  สวนไธสง
5. นายอภินันท์  ทรายฮวด
 
1. นายนพรัตน์  รองหมื่น
2. นายวิษณุุ  ทองจันทร์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87.75 ทอง 4 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  ปิ่นทอง
2. นายสัญญา  ธนาไสย์
 
1. นายรังสรรค์  ทองห่อ
2. นายอนุพงษ์  พานทองคำ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 36 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเปมิกา  ม่วงเพชร
 
1. นางวนิดา  ตรีภาค
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 43.6 เข้าร่วม 38 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวอนันตยา  ธนูศร
 
1. นางสาวสุคนธญา  ปิ่นปั่น
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.67 เงิน 39 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  กลิ่นสี
 
1. นางสาวประพันธ์  สีทอนสุด
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.4 ทอง 10 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวศิริภา  แป้นเพ็ชร์
 
1. นางกรรณิการ์  ศรีจันดา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 26 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายสรัล  ตรีศูนย์
 
1. นางสาวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้า
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55.66 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์พรรณ  เฟื่องอภิรมณ์
 
1. นางศิรินาฏ  สังข์ธูป
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  ชอบมะรัง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ภูวลานนท์
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ดวงทองคำ
4. นายวรพงษ์  ปานพรหมมาศ
5. เด็กหญิงอรอุมา  มานุจำ
 
1. นายวิชญ์วิสิฐ  เสนากร
2. นางสาวกนกพรรณ  ชื่นโชติทรัพย์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 18 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวชาลิสา  สุวรรณศร
2. นางสาวชุติกาญจน์  แจ้งภูเขียว
3. นายทวีศักดิ์  ขวัญยืน
4. นายพอ  พูลเขตกิจ
5. นางสาววันวิสา  สายไหม
 
1. นางสาวชาริณา  ศรีเหรา
2. นางอรธีรา  บุญช่วย
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.5 ทอง 8 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปฏิพร  งามปอด
2. เด็กหญิงพรรณวง  วงศ์ทองดี
 
1. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย
2. MissYao  Meijuan
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.33 เงิน 12 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองสาย
2. นางสาวยุภาภรณ์  ยอดน้ำคำ
 
1. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย
2. MissWei  Yinjie
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 63 ทองแดง 38 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวลักขณา  อมรึก
 
1. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.3 ทอง 20 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวกิ่งเพชร  ผิดจัตุรัส
2. นายธนกร  ภาชะนัย
3. นางสาววรลักษณ์  สินสวัสดิ์
4. นายศฤงคาร  ทองโคตร
5. นางสาวสิริกัญญา  สารมหาชัย
 
1. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย
2. MissYao  Meijuan
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 54.01 เข้าร่วม 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวพันธิตรา  โพนปลัด
2. นายวรวัฒน์  พิมพ์อุบล
 
1. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย
2. Miss Wei  Yinjie
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76.78 เงิน 20 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพจมาน  หมื่นสุรินทร์
2. เด็กหญิงเกษชฎาพร  หุมอาจ
 
1. นางศศิธร  คตสุข
2. นางสาวนันทกาญจน์  ทองจีน
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82.89 ทอง 12 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายศุภกร  ภาพันธ์
 
1. นางปาลิกา  ทัตเศษ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายจารุพงษ์  พรมนาม
2. เด็กชายชาญวิทย์   ฉัตรไชยสิทธิกูล
3. เด็กชายณัฐพงษ์  เมืองจันทร์
4. เด็กชายธนพจน์  นวลจีน
5. เด็กชายธนัถต์   เจริญสุข
6. เด็กชายพัทธนันท์  ประประโคน
7. เด็กชายวรากร  ก้อนรัมย์
8. เด็กชายเจษฎาพร  นิลเกษม
 
1. นายยุทธนา  นาอุดม
2. นายไพรัช  ปัดชาเขียว
3. นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 6 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายธนายุทธ  บุญโถม
2. นายธรรมนุรัฐ  สีสวย
3. นายธีรภัทร  เกษศรีสังข์
4. นายวิศรุต  เดชอินทร์
5. นายสุรสิทธิ์  จันทร์สาลี
6. นายอภิสิทธิ์  พลหาร
 
1. นายยุทธนา  นาอุดม
2. นายไพรัช  ปัดชาเขียว
3. นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 73.2 เงิน 37 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกนกภรณ์  ประภาษี
2. นายขจรยศ  จันทร์ทิพย์
3. นางสาวจิรานันทฺ์  พิสุข
4. นางสาวธัญจิรา  ขัตติยะ
5. นางสาวธีรภรณ์  จีนยี่
6. นายสุทธิพงษ์  ภาพชา
7. นายอัครพล  จันทรราช
8. นางสาวเสาวภาคย์  อัครวาณิชเลิศ
 
1. นายณรงค์ชัย  สีสุข
2. นางญาตา  ศรีโคตร
3. นางสาวจุฑาพร  เบ้าทอง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 27 โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลิ่นเทศ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  พรหมศักดิ์
3. เด็กหญิงทิพปภา  ขำยิ่งเกิด
4. เด็กหญิงวนิดา  ทองรัตนะ
5. เด็กหญิงวิไลพร  กลิ่นโกสุม
 
1. นางจุฑารัตน์  ปะวะเน
2. นางสาวจุฑารัตน์  รอดนิล
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. นายกฤษฎา  จิโนเขียว
2. นายณรงค์เดช  ร่มเย็น
3. นายณัฐพงษ์  ปัตตาเทสัง
4. นายวรายุทธ  แท่นสอน
5. นายอดิศักดิ์  ศรีแก้ว
 
1. นางจุฑารัตน์  ปะวะเน
2. นางสาวจุฑารัตน์  รอดนิล
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. เด็กหญิงธรีรัตน์  เหล่าบุตดา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีรักษา
3. เด็กหญิงอานิติยา  พันธ์บุญ
 
1. นางศิริกาญจน์  กองกี
2. นางเจษฎาพร  ทองโคตร
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 41 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวกานดา  จำเริญศรี
2. นางสาวสุนิตา  สนธิโพธิ์
3. นางสาวเบญญาภา  เอี่ยมใย
 
1. นางเดือนแรม  เปลี่ยนศรี
2. นางสาวอารีย์  พิมพ์รัตน์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.8 ทอง 18 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  แสนอินทร์
2. เด็กหญิงวรัญญา  มามั่งคั่ง
3. เด็กหญิงสุชานรี  เกสรมาลัย
 
1. นายวุฒิพงษ์  ศรีมูล
2. นางสุทิน  ศรีมูล
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77 เงิน 22 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรรณ  โม่แพน
2. นางสาวปฏิญญา  คุ่ยต่วน
3. นางสาวปัณฑารีย์  ศรีมูล
 
1. นายวุฒิพงษ์  ศรีมูล
2. นางสุนันท์  คุ่ยต่วน
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนิต  มนต์ทิพย์
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวสุนิศา  อุดมเดช
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองพรม
2. เด็กชายธนวัต  จันทวงศ์
 
1. นางเนตรนภา  หน่อนาง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.33 เงิน 6 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวสุวิชาดา  ชัยดิษฐ์
2. นางสาวเกศริน  ดีดศรี
 
1. นางทาริกา  วงศ์แก้ว
2. นายพงศกร  พรมมาก
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กชายชัยศิริ  เทียมทอง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เภาจันทึก
 
1. นายชานนท์  คงรวยทรัพย์
2. นางนวลปรางค์  ข่อสูงเนิน
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 24 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นายชฎายุ  ประสงค์จีน
2. นายภาณุเดช  ยาสี
 
1. นางสาวสริตา  วิทยา
2. นางนวลปรางค์  ข่อสูงเนิน
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกาญจณี  สุทธิอำนวยกูล
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีสำเริง
 
1. นางสาวเกศราวดี  เจริญสว่าง
2. นางสาวสุภาภรณ์  กรณ์แก้ว
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  ขวัญเพ็ง
2. เด็กชายสหรัฐ  ชมภพ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82.8 ทอง 12 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กชายณพชร  จันทะลุน
2. เด็กชายอรรถพล  นาสะอ้าน
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เพชรกันหา
2. นางสาวปนัดดา  กองมนต์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 21 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นางสาวศศิกานต์  นามจำปา
2. นางสาวศศิธร  มอริยามา
 
1. นางสาวสุนิศา  อุดมเดช
2. นายบุญมี  มุคสิงห์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายคมศักดิ์  ราชเสนา
2. นายวีรพัฒน์  ขันยศ
 
1. นายไพโรจน์  เดชะรัตนางกูร
2. นางสาวเกศราวดี  เจริญสว่าง
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวณุตตรา  ปานนิล
2. นายภูษณุ  ปานนิล
 
1. นายณัฐกานต์  เพชรนิล
2. นายชัชวานนท์  สงคราม
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นางสาวรินรดา  ไชยศรีจันทร์
2. นางสาวสุรัสสา  บุญนาวงศ
3. นางสาวอรพรรณ  เภดาร
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวณัฐริกา  โพธิ์นา
2. นางสาวสุธาวี  สุขคงเจริญ
 
1. นายนิกร  หล้าน้อย
2. นายพงศกร  พรมมาก
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงปราชญา  คุ่ยต่วน
2. เด็กหญิงมลธริกา  สร้อยนาค
3. เด็กหญิงสุชาดา  อินทร์ทอง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ทองนุ่ม
2. นางศิริภรณ์  จุลฬา
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวคณิษฐา  สิงห์ทอง
2. นางสาววิรัญชนา  อุตแก้ว
3. นางสาวอภิญญา  แสนลี
 
1. นายสาธาร  รวบรัด
2. นายอนุรักษ์  เพชรไทย
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายขวัญชัย  แก่นนาคำ
2. เด็กชายธนพันธ์  บุญแน้น
3. เด็กชายวรพล  วงศ์พานากิจ
 
1. นายสาธาร  รวบรัด
2. นายอนุรักษ์  เพชรไทย
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 79 เงิน 10 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวปาณิศา  มณีวันใจ
2. นายอรรถพล  รักกันทำ
3. นายเกียรติชัย  มีนนท์
 
1. นายสาธาร  รวบรัด
2. นายอนุรักษ์  เพชรไทย
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โพเเก้ว
2. เด็กชายฐนกรณ์  กลิ่นกุหลาบ
3. เด็กชายโชคภิพัฒน์   สุรินปา
 
1. นายอนิรุทธ์  เอี่ยมชัย
2. นางสาววิลาวัลย์  วันนะ
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 74 เงิน 12 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายกิตติพล  สำเนียง
2. นายสมพร  อังคสิงห์
3. นายสุทัศน์  โสภาชัย
 
1. นายสุริยา  กะวน
2. นายสาธาร  รวบรัด
 
162 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤตเมธ  พันโสดา
2. เด็กชายพงศกร  แก่นจันทร์
3. เด็กชายเจษฎา  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุญดา
2. นายทวีศักดิ์  สินทรัพย์
 
163 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  แทนคร
2. นางสาวชุลีพร  ฟักคำ
3. นางสาวมณฑิรา  สิงขรณ์
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. ดร.นฤมล  พึ่งกิจ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายกรกฤต  เจียมบัวศรี
2. เด็กชายทรงพล  สุขสำราญ
3. เด็กชายนธี  ศรีสุวรรณ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก
2. นายพโยธร  ผลพูน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. นายครรชิตพล  แก่นสงสัย
2. นายวรชิต  ถำวาปี
3. นายสราวุธ  กึ่งกลางดอน
 
1. นายชูชาติ  กลิ่นโกสุม
2. นายพิพัฒน์  สนุ่นดี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองเต็ม
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  หาระชอน
3. เด็กหญิงศุทธินี  พันธ์คงดี
 
1. นางกอบกุล  น้อมสมบัติ
2. นางฤทัยรัตน์  พันธุ์คงดี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประชานิมิต 1. สามเณรนิรุทร  บุญสวัสดิ์
2. สามเณรประดับ  ประสาริกา
3. สามเณรพีรพัชร์  แซ่แต้
 
1. นางแก้วใจ  วังคุ้มภัย
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 27 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ริตพล
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เดือนเพ็ง
3. เด็กหญิงดวงกมล  เอี่ยมจันทร์
4. นางสาวภัทรภรณ์  ทวีสุข
5. เด็กหญิงวิรดา  ใจหยุด
6. นางสาวสุมินตรา  นิลาวรรณ์
 
1. นางสุกัญญา  ตันติวโรดม
2. นายนิมิตร  ตันติวโรดม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78 เงิน 31 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  พักตรใส
2. นางสาวปรางวลัย  ดีเหลือ
3. นายพงศธร  โพธิ์ศรี
4. นางสาวสุกัญญา  ใจซื่อ
5. นางสาวสุทธิดา  ชาอินทร์
6. นางสาวเยาวลักษณ์  คุ้มดี
 
1. นางแสงมณี  แก่นนาค
2. นางสาวรมณี  เหลี่ยมแสง
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 32 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สนั่นเมือง
2. เด็กหญิงสุนันทา  ไทยธีระ
3. เด็กชายเจษฎาพร  สิมลี
 
1. นางบุปผา  เต็งวงศ์เดิม
2. นางสาวกัญญณัฐ  พงษ์ฐณวัฒน์
 
171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกาญดามณี  หัตถกอง
2. นางสาวพนมไพร  ชนะพจน์
3. นางสาวหทัยรัตน์  กว้างนอก
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุดแถลง
2. นางสาวสมจิตร  เทพแก้ว
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 22 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงญานิภา  สกุลหอม
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  ทองทวี
3. เด็กชายรณกฤต  สุระโชติ
 
1. นางมนสิชา  วงษ์สิทธิศักดิ์
2. นายพงศ์พิชญ์  เฮ้าปาน
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวบุษบา  อาจปาสา
2. นางสาวศิริลักษณ์  จันทาคำ
3. นายอภิชาติ  ทองห่วง
 
1. นายชูชาติ  แสงภูพาท
2. นายพโยธร  ผลพูน
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 30 โรงเรียนบ้านบ่อรัง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญเกิด
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ทองจันทนาม
3. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีทอง
 
1. นางสมพร  พุทธชาติ
2. นางสุพรรณา  มีโพธิ์
 
175 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายพีรพัฒน์  สารเสนาะ
2. นางสาวศิริยากร  ลอยครบุรี
3. นายสิทธ์พงศ์  ใจแก้ว
 
1. นางสาวรินญภัช  มิไพทูล
2. นางจันทร์ประภา  ทองริ้ว
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  จุลพันธ์
2. เด็กชายชนะพงค์  เพียงพรม
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ซุยนอก
 
1. นางสาวแสงอรุณ  ไชยเทพา
2. นางสาวเบญจมาศ  วงษ์ทองดี
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.6 ทอง 23 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. นางสาวบัวแก้ว  เดิดขุนทด
2. นางสาวสุดารัตน์  ทรงธรรม
3. นายเทวินทร์  บุญเพชร
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เตวิยะ
2. นางสาววิภา  กุลธีรพัฒนสิน
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 77.92 เงิน 37 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กชายสัญฑนัฎ  ทองนาค
2. เด็กหญิงเอมมิกา  พรมทอง
3. เด็กหญิงโสภา  ศิริจันทร์
 
1. นายศิรชัช  สนิทวรสกุล
2. นางสาวสุดใจ  เคลือบสูงเนิน
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.64 ทอง 27 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. นางสาววิมลสิริ  สอนน้อย
2. นางสาวสุจิตรา  รัติเชษฐ์
3. นางสาวสุธิตา  ขันเคลือบ
 
1. นางสาวณิชารี  อินทร์สิงห์
2. นางสาวสุปราณี  ปู่อ้าย
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงอรนภา  ปลาน้อย
3. เด็กชายเนติรักษ์  บริพันธ์
 
1. นางแสงมณี  แก่นนาค
2. นางสาวรมณี  เหลี่ยมแสง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  พิลึก
2. นางสาวพรปรียา  รักก้อน
3. นางสาวศิริวิมล  ส่งเสริม
 
1. นางแสงมณี  แก่นนาค
2. นางสาวรมณี  เหลี่ยมแสง
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71.66 เงิน 21 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัญชิดา  สาทจีน
 
1. นางสาวลัดดา  โลหะทัด
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงปานวาด  ทะนำ
 
1. นายวิจิตร  โลมา
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 9 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. เด็กชายมนตรี  ศรีไพร
 
1. นางสาววันนิสา  คลังคนเก่า
 
185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.33 เงิน 34 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชิดนอก
2. เด็กชายดรุสัณฑ์  กาสิงห์
 
1. นางสาวปัญจลักษณ์  เมฆเจริญทรัพย์
2. นางสาวปัญญาภรณ์  สีดี