สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง 6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ขอนเอิบ
 
1. นางปัณฑารีย์  ต้นกล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 30 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาววิชญาดา  หงสประภาส
 
1. นางวิลาวัลย์  ดาวแดน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 27 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธุระกิจ
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  สวนธิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายปิยะพงศ์    ปัญโญ
 
1. นางประภาสินี   เวียงวี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงฐิติชญาณ์   กวางเดินดง
 
1. นางดรุณวรรณ   แก้วมี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกนกรัตน์   ปวงคำ
 
1. ดร.พัชร์ชิสา  สุขเสน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวภาวิณีย์  วิริยะวงษ์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ดังก้อง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.7 ทอง 9 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกุลภรณ์   เป็งป้อง
 
1. นางสาวสุวรรณ  สมัคร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกุลนาถ  โกสิน
2. เด็กหญิงชีวา  อินกัน
3. เด็กหญิงพรพนา  ปะระมะ
 
1. นางวิจิตรา   วรรณมาลิกพันธ์
2. นายวิทยา   ปันแก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวชลธิชา    พงษา
2. นางสาววิภากร  เหมืองหม้อ
3. นายวีรภัทร   โตบุญมี
 
1. นางกัลยา    กุหลาบขาว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงธัญญานุช  อินต๊ะจวง
2. เด็กหญิงปราณชนก  พุทธิ
 
1. นางวิจิตรา  วรรณมาลิกพันธ์
2. นายวิทยา   ปันแก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 73.2 เงิน 38 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายบัญญวัต  ทนันชัย
2. นายวรเมธ  นุ่มสารพัดนึก
 
1. ดร.พัชร์ชิสา  สุขเสน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85.28 ทอง 9 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  เจตนานุเคราะห์
2. เด็กชายปกรณ์  สิงห์คา
 
1. นางอัญชลี  อินทรชัย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 88.51 ทอง 6 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาววัชราภรณ์  สัจจมงคล
 
1. นางอัญชลี  อินทรชัย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  งามสัตตบุษย์
 
1. นายสมชาย  อินตา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายปวริศ   ปัญญาสว่างจิตร
 
1. นางสาววิชญา   เมฆอากาศ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรกนก  สวนพุฒ
2. เด็กหญิงฉัตรกมล  สวนพุฒ
3. เด็กหญิงชนม์ชนก  ลือชาคำ
 
1. นายเฉลิมพงษ์  เหมืองห้า
2. นางพิจิตรา  ศรีอินทยุทธ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายจอมจเร   แก้วอินตา
2. นายภูมิภัทร   พนัสจุฑาบูลย์
3. นายรัชชภูมิ   โครงไพบูลย์
 
1. นางหัสยา   ภักดี
2. นางสาววิชญา  เมฆอากาศ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายชยานันท์   โชติปฏิเวชกุล
2. เด็กชายธนวันต์   ชัชฎานรเสฎฐ์
3. เด็กชายศรันย์ภัทร   ยาใจ
 
1. นางสาวสิริรัตน์   กันธิยะ
2. นางพวงพรรณ  วันมา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 4 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายธนาธร  วงศ์แพทย์
2. นางสาวมานี  ตาฮ้ง
3. นางสาวอภิชญา  ใจเหิน
 
1. นางจีระกมล  ศรีนะ
2. นางพิจิตรา  ศรีอินทยุทธ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายก้องเกียรติ   ไตรพนา
2. เด็กชายศุภฤกษ์   คงประพันธ์
 
1. นางพวงพรรณ   วันมา
2. นางสาวสิริรัตน์   กันธิยะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 25 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายธีรดนย์  เหมืองหม้อ
2. นายเกียรติชัย  เสาร์แดน
 
1. นายฌาณกิรติ  รัตนปภานันท์
2. นางมนสิการ  เสนาสุทธิพร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 30 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายศุภกร   คงประพันธ์
 
1. นางวราภรณ์    สังข์วรกุล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายรุจ   เจียศิริพงษ์กุล
 
1. นายเกษม   พุ่มพวง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61.11 ทองแดง 28 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. เด็กชายธิติวุฒิ  พริมมา
2. เด็กชายไชยวัฒน์  นันทะวงศ์
 
1. นายทวีศักดิ์  เหล็กกล้า
2. นางพรรลิณี  ขวานเพชร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 44.1 เข้าร่วม 38 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นายจาตุรงค์  ทาปง
 
1. นายทศพร  มั่งคั่ง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 26 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวแพรวา  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวกาญจนา  ไชยชนะ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 32 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อุดมชนะรุ่งโรจน์
 
1. นางสาววรารัตน์  จดจำ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกนต์ธร  เหล่าดำรงค์
2. เด็กชายกันต์ธร  เหล่าดำรงค์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สมประเสริฐ
 
1. นายกฤษฎา  ทองประไพ
2. นางสาวณมน  น่วมเจริญ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.75 เงิน 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกฤตภาส  พงศ์ปัญญาเนตร
2. นายจีรณะ  สร้างตระกูล
3. นายพีรวิชญ์  อะทะเสน
 
1. นางสาววาสนา  เจริญคำ
2. นางวันวิสาข์  กาวี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 19 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายณัฐพล  อินทวงศ์
2. เด็กชายดรัณภพ  พันธุุรัตน์
3. เด็กชายนันทภพ  แสงอาวุธ
 
1. นางสาวดากานดา  โลกา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แสนปัญญา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.8 เงิน 37 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวณัฐพร  เรือนคำ
2. นางสาวสุพรรณณิกา  น้อยบุตร
3. นางสาวอภิชญา  สิทธิวงศ์
 
1. นางขวัญฤทัย  จันทร์สุข
2. นางแอนนา  วัชรเกตุ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 20 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยารังษี
2. เด็กหญิงจุฑาวดี  คำคุณ
3. เด็กหญิงชาลิสา  หมู่มาก
 
1. นางอิศรา  เหล่าคุณากร
2. นางสาวนันท์นลิน  หล่ายโท้
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 38 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวบัณฑิตา  ฟั่นเฟือย
2. นางสาวภัทรสุดา  จูงใจ
3. นางสาวสิริตางค์  สินธุวงศ์
 
1. นายมีนา  จำรัส
2. นางสาวสนธยา  กาศสมบูรณ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวปณิตา  ยานะแก้ว
2. นางสาวภัณฑิรา  วันมหาใจ
3. นางสาวรักษ์วดี  ทมภักดิ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ธิมา
2. นางวราภรณ์  กาศมณี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.2 เงิน 24 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวพิชชากร  สวนนันท์
2. นางสาวพิชญานิน  เดชบุญญาภิชาติ
3. นางสาวมัชฌุณดา  พัฒนปุญญาภพ
 
1. นายวิทวัส  วรรณสุคนธ์
2. นางสาวกนกภรณ์  ธรรมไชยางกูร
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 29 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์   ประยูรเลิศ
2. เด็กชายรัชชานนท์   หมดทุกข์
 
1. นายอภิเชษฐ์  วงศ์ษา
2. นางศรีภา  สายซอ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชนนิกานต์  วงศ์ฉายา
2. นางสาววริศรา  คำตั้งจิตร
 
1. นางสาวสนธยา  กาศสมบูรณ์
2. นายมีนา  จำรัส
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.03 เงิน 6 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายฉันทพัฒน์  ยี่เข็ญ
2. เด็กชายสันติภาพ  สะเอียบคง
 
1. นางชุติมณฑน์  สมเดช
2. นางสาวนิจวิภา  อินผ่อง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายก้องภพ  ครึ้มกลาง
2. เด็กชายเศรษฐสิริ  ธรรมวิลัยพันธุ์
 
1. นางสาวพรรณสิริ  ฟุ่มเฟือย
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แสนปัญญา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกฤษฎา  อาทะ
2. นายภูวดล  เผือกวัฒนะ
3. นายอธิคม  ยานะวิน
 
1. นางสาวพรรณสิริ  ฟุ่มเฟือย
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แสนปัญญา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 26 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เรือนสังข์
2. เด็กหญิงญาณิกา  ทิศชอบ
3. เด็กหญิงปภาชนินท์  คำก๋อง
4. เด็กหญิงวรรณพร  ฝั้นมงคล
5. เด็กหญิงวรัทยา  วันทนียวงค์
 
1. นางสาวพรทิพย์  บุญรุ่ง
2. นางสมพิศ  อุทธิยา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง 18 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวกนกรัตน์  จุมปาแฝด
2. นางสาวณิชากานต์  ทศทิศ
3. นางสาวปวิชญา  กองกูล
4. นางสาวภคนันท์  อนันต๊ะ
5. นางสาวสุชาดา  ขันทะบุตร
 
1. นางกมลวัลย์  จันตา
2. นางสาวมณีรัตน์  แก้วมงคล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.1 ทอง 11 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายญาณกร  สิงห์ศิริจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดอกเกี๋ยง
3. เด็กชายดลพัทธ์  มะโนเกี๋ยง
4. เด็กหญิงพิชชาพร  ประมาณ
5. เด็กหญิงวริศรา  สอนหล้า
 
1. นางสาวนิปัทม์  ทิพยกมลพันธ์
2. นางอรอนงค์  พลสวัสดิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 39 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญญานาถ  สิทธิโน
2. นางสาวทิพวรรณ  เดชพรม
3. นายธนโชติ  สืบจากถิ่น
4. นางสาวธัญลักษณ์  วรรณสมพร
5. นายศรุต  สุขเส็น
 
1. นายเกรียงไกร  วังกาษร
2. นางสุภาพ  กรุณา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายก้องภพ  ศรีเพ็ชร
2. เด็กชายจิรสินธิ์  สีระสา
3. เด็กชายปรเมษฐ์  คำสี
4. เด็กชายพิณพ  แสงสร้อย
5. เด็กชายเกียรติภูมิ  ถังทอง
 
1. นายนำพล  ชัยพิชิต
2. นายวิสุทธิ์  สิทธิอักษร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 39 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายกิตติภพ  ปันทะวงศ์
2. นางสาวชนิดา  ศรีวิลัย
3. นางสาวพิชยภา  อาคม
4. นางสาวศรุดา  บริสุทธิ์
5. นายเดินดิน  คณะนัย
 
1. นายทศพร  วรรณา
2. นางสาวขวัญศิริ  ไทยเก่ง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 29 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงวริษฐา  ยิ่งสังข์
 
1. นายณัฐพงษ์  ง้าวแหลม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 35 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาววิภารัตน์  ราชอาษา
 
1. นางรัศมี  กาศเกษม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.8 ทอง 35 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงพรหมพร  คุ้มเนตร
2. เด็กชายหิรัณยรักษ์  นาแหลม
 
1. นางสาวธัญสิริ  กาสนุก
2. นางคัทลียา  กันกา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 23 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายณัฐวัฒน์  กำทอง
2. นางสาววีนัส  พริบไหว
 
1. นางสาวพัชรมล  แนวณรงค์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวจารวี  ปัญจอริยะกุล
2. เด็กหญิงจิดาภา  ชัยสวัสดิ์
3. นางสาวดารารัตน์  จันทร์สมุทร
4. เด็กหญิงนพมาศ  เวียงนาค
5. เด็กหญิงพิชชาภา  จับเทียน
6. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ถุงเงิน
7. นางสาวภัทราภรณ์  ฟั่นเพียร
8. เด็กหญิงมนัสศิการ  กวางบ้าน
9. เด็กหญิงวรุณพร  ศรีทัน
10. นางสาวศรัณย์ภัทร  หงวนสุวรรณ
 
1. นางจุรีรัตน์  คลี่ใบ
2. นางสาวทิพวรรณ  ศรีใจวงศ์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายกฤตินัย  สองใจ
2. นางสาวชมัยพร  ดีดวงพันธ์
3. นางสาวณัฎฐิดา  เสนปัน
4. นายธีรเดช  รูปทอง
5. นายพัทยศ  ท้าวถึง
6. เด็กชายภานุพงศ์  เมืองมาน้อย
7. เด็กชายภานุวัตร  จินาอ้าย
8. นางสาววรฤทัย  หมั่นการ
9. เด็กหญิงศุภกานต์  ใจกุม
10. นางสาวสุพิชญา  โพธิ์งาม
 
1. นายภาณุวัชร์  นามสาย
2. นายจักรพันธ์  ต๊ะเรียน
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปันศรี
2. นางสาวจิดาภา  กาธาตุ
3. นางสาวณัฐธิดา  ตาจา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  สาใจ
5. เด็กหญิงณิชกานต์  ส่วนบุญ
6. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สีนาคม
7. นายพงศกร  ขันวิเศษ
8. เด็กหญิงพรชิตา  สง่าเมือง
9. เด็กหญิงสิริกานต์  อินแดง
10. เด็กหญิงอรปรียา  วิชาวุฒิพงษ์
 
1. นายสาธิต  ณ ลำพูน
2. นางพรพิมล  บุญสูง
3. นางสาวมัลลิกา  ถิ่นทิพย์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงนาถลดา  ม้ายอง
2. เด็กหญิงวาชินี  เหมืองหม้อ
 
1. นายณัฐพล  บุญชุม
2. นายโยธิน  ไทยภักดิ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายณภัทร  ปิ่นทอง
2. นายศักย์ศรณ์  เมืองม้าน้อย
 
1. นายพิภพ  จันทร์คำ
2. นายยุทธพงศ์  จองคำ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวรัตติกาล  วงค์สาร
 
1. นางสาววีร์รัศมิ์  แก่นเมือง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ตามูล
 
1. นายสงกรานต์  ตักเตือน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  พึ่งตน
 
1. นายกฤษฎา  วงศ์วาร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาววรัญญา  ชมภูมิ่ง
 
1. นายสุรีชัย  ศาสตร์นอก
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 37 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายบริรักษ์  ชาวปลายนา
 
1. นายกฤษฎา  วงศ์วาร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 33 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวชรินทร์ทิพย์   จีนหลี
 
1. นายกิตติพงษ์  กงจีน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงโสธิดา  ธงสิบสาม
 
1. นายพรพงษ์  อุ่นคำมี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวพนิดา  อุ่นอารมย์
 
1. นายสุรีชัย  ศาสตร์นอก
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรภร  เกตุผล
2. เด็กหญิงรัตนวราภรณ์  จำปา
 
1. นางสาววีร์รัศมิ์  แก่นเมือง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ริพล
 
1. นายกฤษฎา  วงศ์วาร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายพัชรพล  หนองกาวี
 
1. นายกิตติพงษ์  กงจีน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายปุญญาพัฒน์  ติลา
2. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทิ
3. เด็กชายเด่นสยาม  ติ๊บปัญญา
 
1. นางบรรจง  วงศ์หน่อ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นายนคร  พันธุ์วงษ์
2. นายนคร  เขื่อนวัง
3. นายสิปปนนท์  สันป่าแก้ว
 
1. นางบรรจง  วงศ์หน่อ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายโฆสิต  ปัญญาว่อง
 
1. นายนพดล  อุ่นใจ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 61.3 ทองแดง 22 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายจักรภัทร  คำภิใจ
 
1. นายชัยรัตน์  จิตต์ประสาน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธราทิพย์  มูลศิริ
 
1. นายชัยรัตน์  จิตต์ประสาน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายภัทรพล  ทุมพิลา
 
1. นายนพดล  อุ่นใจ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวจุฬารัตน์  ยิ่งหาญ
 
1. นายโรจน์ณรงค์  มาเสริฐ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวเพชรฤทัย  บุตรศรี
 
1. นางสาวเหมวรรณ  ตันพรม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายฉัตรชัย  เทียมแสน
 
1. นางสาวเหมวรรณ  ตันพรม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 76.8 เงิน 12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกนลรัตน์  วิหก
2. นางสาวกัญญารินทร์  ปัญโญ
3. เด็กหญิงจิรัฐิพร  เชียงเนาว์
4. นายฉัตรชัย  เทียมแสน
5. เด็กหญิงชณัฐฐา  สุทธนะ
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  ดวงโฮ้ง
7. เด็กชายธราเทพ  ดวงต๊ะ
8. เด็กชายนพรัตน์  มะทะ
9. นางสาวปิยพร  บุตรเสน
10. เด็กหญิงพัทธวรรณ  เหล่ากาวี
11. เด็กหญิงรวิสรา  เวียงอินทร์
12. เด็กชายระพีพัฒน์  ตราทิพย์
13. เด็กหญิงสุมินตรา  ไชยธรรม
14. เด็กหญิงอารยา  สารศิริวงศ์
15. เด็กชายแมนสรวง  อภิญญาลังกร
 
1. นางสาวเหมวรรณ  ตันพรม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 62.2 ทองแดง 11 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. นางสาวขวัญจิรา  ดอนโศรก
2. นายจอมเทียน  นภาวรกุล
3. นางสาวณัฐกมล  ขอนปง
4. นายณัฐวุฒิ  ร่องพันธุ์
5. เด็กหญิงตุลยา  บัวแก้ว
6. เด็กหญิงนันทิยา  ขอนสุวรรณ
7. นางสาวปวันรัตน์  อะจิมา
8. นางสาวพรนิพา  คำลือ
9. นายพิภพ  ธงสิบสี่
10. นายพิศาล  ธงสิบสี่
11. นางสาวมณฑิรา  สมหล่าย
12. นางสาวรวิพร  พุทธอาสน์
13. เด็กชายวชิรวิชญ์  จงสุข
14. เด็กหญิงวัชราพร  ศรีครุฑ
15. นางสาวศิริประภา  ใจแล
16. เด็กหญิงศุภาภรณ์  จันขยาย
17. นางสาวสุพัตรา  ยอดสิงห์
18. เด็กหญิงเณศรา  บัวแก้ว
19. นางสาวโสภณัฐ  ยศประเสริฐ
20. นางสาวโสภณา  ยศประเสริฐ
 
1. นายสัตยา  สายคำ
2. นางพัชราภา  ผาแสง
3. นางสาวนิตยา  วงศ์สุภาภรณ์
4. นางสาวกัลยา  แข็งแรง
5. นางสุชยา  เจตภัย
6. นางสาวศรัณย่า  ทิพยกมลพันธ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายธเนศ  ศรีวันดี
2. เด็กหญิงบัณทิตา  นวลจันทร์
3. เด็กชายวรากร  วงค์สูง
4. เด็กชายวีรพงศ์  ขนุนปั๋น
 
1. นายมงคล  หาญเจริญทรัพย์
2. นายเจริญทรัพย์   ใจธรรม
3. นายนเรศ  มั่งมี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 18 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกันต์ฤทัย  เพียรงาน
2. นายณัฐชนน  บุญเทพ
3. นายธนวัฒน์  หน่ายมี
4. นายนัฐพงษ์  เชื้อชาติ
5. นายภัทรพล  ทิพเหลือง
 
1. นายประสาทพร  เสนาสุทธิพร
2. นายสืบพงศ์  หลงเวช
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. นางสาวกมลวรรณ  สายอุต
2. เด็กหญิงกัญญา  อำนวยพงษ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนชนะ
4. เด็กชายณัฐกานต์  ก๊กไม้
5. นายณัฐนันท์  ตุมตอง
6. เด็กหญิงณัฐริกา  เสาร์แดน
7. นายณัฐวุฒิ  แสนเอ้ย
8. นายทรงพล  สอนมา
9. นายธนพนธ์  ติ๊บมา
10. นายธนวัฒน์  ทิพย์แสง
11. เด็กชายธวัชชัย  ใจวงศ์ษา
12. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ภัทรภรณ์สกุล
13. นายธินกร  ทองดอก
14. เด็กหญิงธิภาพร  หงษ์ห้า
15. เด็กชายนนทกร  แก้ววัน
16. นางสาวนิชาภรณ์  เทพรักษา
17. เด็กหญิงนิภาพร  ฟูน้อย
18. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฮะวังจู
19. นายปานิวัช  เสาร์อิ้ง
20. เด็กหญิงปิยธิดา  คำลือ
21. เด็กหญิงพรจรัส  คำลี
22. เด็กหญิงพิศเพลิน  ตันมิ่ง
23. เด็กหญิงมัลลิกา  มูลวัน
24. เด็กหญิงมีนา  เพียรงาน
25. เด็กหญิงรัญชิดา  สีแก้ว
26. เด็กชายรุ่งอรุณ  จองแค
27. นางสาววรพรรณ  ยารังษี
28. เด็กหญิงวรรณภา  หมายชม
29. นายวรวัฒน์  ครองข้าว
30. เด็กหญิงวัชรินทร์  บุญเพิ่มพูล
31. เด็กชายวัชรินทร์  เจือกระโทก
32. เด็กหญิงวิชญาดา  สวนดอก
33. เด็กหญิงศจีรัตน์  ถาหล้า
34. นายสุกฤต  คำปาแฝง
35. เด็กหญิงสุนารี  แซ่โย่ง
36. เด็กหญิงอฐิญา  จันทร์มา
37. นางสาวเนตรนภา  แก้วเงิน
38. นายเศรษฐวุฒิ  หงษ์สามสิบเก้า
39. เด็กชายโกเมนทร์  สิงห์จันทร์
40. เด็กหญิงโศภิตา  กันจินะ
 
1. นายวีระพล  แดนโพธิ์
2. นางสุกัญญา  ปัญโญ
3. นายนิคม  ปัญโญ
4. นายสรายุทธ  วังเย็น
5. นางนิลวิลาศ  แดนโพธิ์
6. นางสุดารัตน์  สุวรรณโคตร
7. นางกันจนา  งิ้วแดง
8. นางสาวเพ็ญศิริ  จันทวาด
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  เมืองพร้อม
 
1. นายพงศธร  มงคล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 36 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นายทนงชัย  คำแคว่น
 
1. นายอุทัย  ศักดิ์ทอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 14 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกชพร  แผ่นทอง
 
1. นายสืบพงศ์  หลงเวช
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.75 ทอง 24 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวเนตรชนก  วันอิน
 
1. นายมนตรี  ติวงศ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายโกเมศ  แก้วกันทะ
 
1. นายมนตรี  ติวงศ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  วิรัชกุล
 
1. นายพงศธร  มงคล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.3 เงิน 20 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงออมสิน  แก้วติน
 
1. นายพงศธร  มงคล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชุติกาญจน์  ใจนันท์
 
1. นายประสาทพร  เสนาสุทธิพร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายตรีเอก  สมณา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายอาทิตย์  คุ้มทรัพย์
 
1. นายวิษณุรักษ์  ครองสุข
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.16 เงิน 29 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กหญิงณฐพร  สินธุชัย
 
1. นายพีรพล  ทะกา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.66 ทอง 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชุติกาญจน์  ใจนันท์
 
1. นายประสาทพร  เสนาสุทธิพร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายตรีเอก  สมณา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 19 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายอาทิตย์  คุ้มทรัพย์
 
1. นายพงศธร  มงคล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.6 เงิน 42 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงออมสิน  แก้วติน
 
1. นายพงศธร  มงคล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.9 ทอง 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาววิกานดา  มโนรส
 
1. นายประสาทพร  เสนาสุทธิพร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 18 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉิมสุวรรณ
2. นายธีรพงษ์  อึ้งตระกูล
3. เด็กชายปัณณธร  เลขะวิพัฒน์
4. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  แสงศรี
5. เด็กชายวรัญญู  แข็มน้อย
6. เด็กชายสรกิจ  คันธะวงค์
7. เด็กหญิงเมสินีย์  ปะทะนมปีย์
8. เด็กชายเอกอรุณ  พุ่มน่วม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
2. นายพงศกร  ต่างใจ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 13 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายชินดาวัตร  ตั้งประเสริฐ
2. นายฐิติพล  สินธุคำ
3. นายณฐกานต์  สุวรรณรอ
4. นายธนวัฒน์  ไชยนิลวงศ์
5. นายบารเมษฐ์  โคตรคันทา
6. นายปรรณกร  พรหมลา
7. นายปรัชญา  ปราชญาพันธ์
8. นายพลศิษฏ์  ศรีโพธิ์
9. นายยศกร  เกี๋ยนน้อย
10. นายอรรณพ  สายยนต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
2. นายพงศกร  ต่างใจ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกัญชธส  ประมวลวงศ์
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ธุระการ
3. เด็กชายกิตติ  อินตุ้ย
4. เด็กชายกิตติพงษ์  แช่มชื่น
5. เด็กหญิงกุลสตร  ชมสวน
6. เด็กหญิงขวัญสุดา  ปัตตะเน
7. เด็กหญิงคณิตฐา  คำยวง
8. เด็กหญิงจารุนันท์  ท่าข้าม
9. เด็กหญิงชรินรัตน์  ชุ่มใจ
10. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หงส์พิพิช
11. เด็กหญิงณฤทัย  บุตรศร๊
12. เด็กหญิงณัฐชา  จันสอน
13. เด็กหญิงณัฐณิฌา  รินทะรักษ์
14. เด็กชายณัฐพล  จินา
15. เด็กหญิงดวงฤทัย  ปันศิล
16. เด็กชายธนพงษ์  แก้วทอง
17. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทนันชัย
18. เด็กชายนริทร  เชื้อวงศ์
19. เด็กหญิงนันทพร  การขยัน
20. เด็กชายนันทิพัฒน์  สมบัติวงศ์
21. เด็กหญิงประภากร  สุขมาก
22. เด็กหญิงปริติพร  ศิริพันธุ์
23. เด็กหญิงปวรรัตน์  เสริมสร้าง
24. เด็กชายพงศ์ธร  บุตรชา
25. เด็กหญิงพรชิตา  เกี๋ยงหนุน
26. เด็กหญิงพรวดี  ศรีปััดถา
27. เด็กหญิงพอหทัย  ปงปิงใจ
28. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชมรัตน์
29. เด็กหญิงมนัสสนันท์  เจริญยิ่ง
30. เด็กชายยศภัทร  ซ้องกา
31. เด็กหญิงรวิกานต์  เกษมสันต์ ณอยุธยา
32. เด็กหญิงวนิชญา  ระวังภัย
33. เด็กหญิงศศธร  ศศะรมย์
34. เด็กหญิงสิดาพร  สีแก้ว
35. เด็กหญิงสุภนิดา  สมพันวงศื
36. เด็กชายสุรพัศ  สุภาพ
37. เด็กหญิงอภิญญา  พรหมคงบุญ
38. เด็กหญิงแพรทองทา  เสมาทอง
39. เด็กหญิงโสภิตนภา  เลี้ยงเชื้อ
 
1. นายธานี   แก้วแกมเกตุ
2. นางสาวเสาวณิต  แสงสุพรรณ
3. นางจีราพร  วุฒิการณ์
4. นายชิษณุ  สมบูรณ์
5. นางสาวพรศรี  กองโกย
6. นางสาวกรรณิกา  สุวรรณทะ
7. นางกุลณัฐ  เตปินตา
8. นางสาวทิพย์พาพร  จันทรใจวงศ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทวีสุข
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ร่องอังจันทร์
3. เด็กชายธนากร  ทะแก้ว
4. เด็กชายนันทวัฒน์  สารทอง
5. เด็กชายพันธวัช  สุธรรม
6. เด็กหญิงรัตนวดี  สะเอียบคง
7. เด็กหญิงวรีวรรณ  วิรัชกุล
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  ใจเอิบ
9. เด็กหญิงศุภพรรณ  สันป่าแก้ว
10. เด็กชายเมธัส  เพ็ชรหาญ
 
1. นางสาวสุธาสินี  อุ่นเรือน
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวกวินทิพย์  ชมภูอินทร์
2. นายจิรเดช  จันตา
3. นางสาวญาณัจฉรา  ด่านกลาง
4. นางสาวณิชากร  หงษ์ระนัย
5. นายทศวรรษ  ทับทิม
6. นายธนกร  คำฝั้น
7. นายนันทกร  สอนจิตร
8. นางสาวรามาวลี  เฟื่องธุระ
9. นายวสุพล  อินสม
10. นางสาวอรนุช  สุขทั่วญาติ
 
1. นางสาวสุธาสินี  อุ่นเรือน
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 32 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจิรสุตา  จิตจง
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  แสงทิพย์
3. เด็กหญิงฐิดากาญจน์  เจริญมีสุขโภคัย
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  หวลอารมณ์
5. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ใชยวัลย์
6. นางสาวทักษพร  ซ้องกา
7. เด็กหญิงพิชญธิดา  ขัตติยา
8. เด็กหญิงภารวี  แก้วแหวน
 
1. นางรัชนีวรรณ  เกิดสวัสดิ์
2. นางสาวศศิลดา  มูลเมือง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 37 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกมลชนก  คงเพ็ชร
2. นางสาวณัชชา  พงษ์สุพต
3. นางสาวนภัสสร  กาวงศ์
4. นางสาววชิราภรณ์   อยู่เย็น
5. นางสาวเก็จมณี  หม้องาม
 
1. นางศิวาไล  เตียวกุล
2. นางสาววรรษมล  ปัญญาทิพย์
3. นางสาวพาขวัญ  อภิเนาวนิเวศน์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชมพูนุช  แผ่นทอง
2. นางสาวฐิติวรดา  โคตสุภา
3. นางสาวณัฐกาญจน์  วิมลจิตต์
4. นางสาวณัฐริกา  จินสกุลแก้ว
5. นางสาวณัฐวรา  ธนานุศักดิ์
6. นางสาวธัญญารัตน์  พะพู่
7. นางสาวธิชารัตน์  สมบูรณ์
8. นางสาวนราภรณ์  พริ้งเพลิด
9. นางสาวปราณวรา  เวียงหก
10. นางสาวพัชรี  จองแค
11. นางสาวพิชญาภรณ์  สุวรรณกาศ
12. นางสาวภัททิยา  เป๊กทอง
13. นางสาววิภาวี  ชัยนนถี
14. นางสาวศลิษา  เหลืองสมบูรณ์
15. นางสาวสุภาวดี  ฟูธรรม
16. นางสาวเชิญจุติ  จิรลิขิตวงศ์
 
1. นางกฤษณา  กาญจนสุระกิจ
2. นายศุภกฤษ  ไพรภาอุดม
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ชมเชย
4. นายนนทพัฒน์  ถานะวุฒิพงศ์
5. นายตะวัน  ต่อมดวงแก้ว
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายคณนาถ  แสงทิพย์
2. นางสาวธัญกมล  เตียวกุล
 
1. นางศิวาไล  เตียวกุล
2. นางสาวไอริณ  พันธ์เสนา
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70.33 เงิน 17 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชนกสุดา  ชัยนิมิตร
 
1. นางรัชชา  เล้าสกุล
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกิริยา  ตันมา
 
1. นางกำไล  ปัญญานันท์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 24 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกันตินันท์  ไชยประสิทธิ์
 
1. นางนันทพร  บุริพา
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวศศิประภา  ตันมา
 
1. นางคนึงนิจ   อุตรพงศ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวณัฐณิชา  กอบกำ
 
1. นางอังคณา  จินะรักษ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวอาภาพิสุทธิ์   แตเจริญ
 
1. นางพิกุล  อุบลสวัสดิ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.4 ทอง 13 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา  ถิ่นถา
2. เด็กหญิงชญาดา  คุณากาล
3. เด็กชายธีรุต  กาศสนุก
4. เด็กชายปฏิพน  ธรรมสรางกูร
5. เด็กหญิงพรนภัส  จิตรัตน์
 
1. นายธีระรัฐ  หล้าเชียงของ
2. นางสาววัลลิกา  อ่วมทิพย์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 23 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวณิศวรา   งามผิว
2. นางสาวปรีดาภรณ์   ขุนชุ่ม
3. นายภัคพล   ลัมพะบุตร
4. นายภิเษก   วงศ์สิงห์
5. นายวรมน  ข่มแก้ว
 
1. นางกำไล  ปัญญานันท์
2. นายสมบัติ  ประสงค์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 78.5 เงิน 14 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชิดตะวัน  ใจเย็น
2. เด็กหญิงนิชดา  สุทธภักติ
 
1. นางสาววิภาพรรณ  จิตเสงี่ยม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.83 ทอง 7 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายศิรวิทย์  วันมหาใจ
2. นางสาวอรชา  กระสันต์
 
1. นางณภาภัช  สายสนองยศ
2. นางสาวอังคณา   ฮั่นตระกูล
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสกุลทิตา  ศรีระวัตร
2. เด็กหญิงสกุลภัทร  ศรีระวัตร
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุขวิเศษ
2. นายเทอดศักดิ์  บังวรรณ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.33 ทอง 7 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายชิษณุพงศ์  วงค์ตุ้ย
2. นายสิรวิชญ์  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุขวิเศษ
2. นายณัฐธพงษ์  นาคะพงษ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวณิศวรา  สีสด
 
1. นางณัฐกาญจน์  ศรีคำยอด
2. นายอมเรศ  จันต๊ะ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชลลดา  ภิญญวัย
 
1. นางสาวนิสิตา  แมตเมือง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายจักรกฤษณ์  งามเขียว
 
1. นายเทอดศักดิ์  บังวรรณ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 38 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกิตติศักดิ์  ไชยยะ
2. นายฉัตรชัย  ใจสว่าง
3. นางสาวปิยะวรรณ  นันชัยวงศ์
4. นายภูรินทร์  สุขทรัพย์
5. นางสาวสุพิชญา  พุทธเจริญผล
 
1. นายอนุชา  ชาญช่าง
2. นางณภาภัช  สายสนองยศ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.67 ทอง 15 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวกันติชา  สีชาติ
2. นางสาวปิยรัตน์  จินตวร
3. นางสาวปิยะธิดา  แก้วจาย
4. นางสาวมิกิ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
5. นางสาวศศิลดา  ประทุมมาตร
 
1. นางสาวพรพนา  พิทยากิต
2. นางสาวปณิตา  ธรรมราช
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวจณิสตา  มหาคีตะ
2. นางสาวบุษยมาส  แก้วบุญมา
3. นายปณิธาน  ประดับ
4. นางสาวพรรษา  จักรทิพย์
5. นางสาววรินยา  สีสด
 
1. นางสาวมันตา  วงศ์จันทรา
2. นายวรรณสงกรานต์  หน่อพุธ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.01 ทอง 9 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวสรชา  อัมพุช
2. นางสาวเยาวณัฏฐ์  ใหม่ศรี
 
1. นางสาวอังคณา   ฮั่นตระกูล
2. นางณภาภัช  สายสนองยศ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายจิรกิตติ์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวธิษรัศม์  บุตรชา
 
1. นายสุรศักดิ์  ม่วงคุ้ม
2. นางสาวอภิรดี  กองบุญ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 56.6 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวธิติกุล  อิ่นศิริ
2. นางสาวรัฐติยาภรณ์  ถิ่นหลวง
 
1. นางสาวสิรินทรา  งามเมืองตึง
2. นางสาวสุภาคินี  อินทร์นาก
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70.83 เงิน 28 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวภัทรนันท์  เมฆแสน
2. เด็กชายอภินัทธ์  สุวรรณาลัย
 
1. นายสุธี  ทองวัง
2. นางวิไลลักษณ์  วันลังกา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 67.79 ทองแดง 33 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายชนุตม์   ใจสุดา
 
1. นางสาวบุญธิดา   ปัญญาเฉียบ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.64 ทอง 5 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายกันตชาติ  เฉียบแหลม
2. เด็กชายกานต์ชนก  สบายสุข
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  เข็มทอง
4. เด็กชายธราดล  ขาวเหลือง
5. เด็กชายนันทกร  ไทยเหนือ
6. เด็กชายพชรพล  ศรีบุญ
7. เด็กชายภูธเรศ  ยวงใจ
8. เด็กชายเกริิกชัย  ว่องไว
 
1. นายอัชวิน  ทีฆาวงศ์
2. นายธนกร  กิตติเจริญ
3. นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์ศรี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.95 ทอง 9 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกฤษณกัณฑ์  โมหา
2. นางสาวจิตรลดา  ศรีภูมิ
3. นางสาวธิติพร   มังกิตะ
4. นายนนทพัทธ์  วงค์หล้า
5. นายบุรินทร์   เรือนแก้ว
6. นางสาวพนิตกานต์  ศรีเลิศ
7. นายศักดิ์นรินทร์  บริคุธ
8. นางสาวสลิลดา   สุขเสน่ห์
9. นายสหรัฐ  อริยะ
10. นายอรรถพล  อิ่นอนา
 
1. นายณภดล  ขุมเพ็ชร
2. นางสาวนิตยา  คำหน่วย
3. นางสาวโชติรส  ศรีเทพ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93.8 ทอง 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกรวรินทร์  เดือนดาว
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีวิลัย
3. เด็กหญิงซิ้วหมิง  ซิท
4. เด็กหญิงพชร  สันป่าแก้ว
5. เด็กหญิงอโรชา  ฉินตระกูลประดับ
 
1. นางจันทนา  วังกาษร
2. นางเพียงเพ็ญ  กาศวิลาศ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชนิภรณ์  สวนผล
2. นางสาวณฐพร  ธรรมชาติอารี
3. นายณัฐดนัย  จันทร์เขียว
4. นางสาวณัฐธิดา  เชียงดี
5. นางสาววิชุดา  บรรลือ
 
1. นางกาญจนา  บัวคำ
2. นางสาวนิลดา  กันกา
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แดนสลัด
2. นางสาวพิมพ์ผกา  แข็งแข
3. เด็กชายยุทธภูมิ  ชุมภูสาย
 
1. นายวิทยา   ปันแก้ว
2. นางวิจิตรา  วรรณมาลิกพันธ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74.8 เงิน 8 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวนารากร  ประกอบการ
2. นางสาวนาราพร  วงศ์รัตนธรรม
3. นางสาวนิภาพรรณ  สมจิตต์
 
1. นายวิทยา   ปันแก้ว
2. นางปิยวรรณ  สังข์จันทราพร
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.2 เงิน 18 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  แก้วยศ
2. นางสาวพิชชานันท์  กัญจนะ
3. นางสาววรรณนิสา  ธรรมโม
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  ทิพย์โพธิ์
2. นางพัชราภา  ผาแสง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.5 ทอง 7 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  สุปัญญา
2. เด็กหญิงธีรนุช  ชัยชนะ
 
1. นายภาณุพันธ์ุ  ภาคาผล
2. นางสาวขวัญชนิกา  สุวรรณภาพ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์   สุกใส
2. เด็กชายภูมินทร์  กาวีวน
 
1. นางสุทิน  ยศยาวิไล
2. นายณภัทร  เมฆอากาศ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.16 เงิน 14 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายปณิธาน  ประดับ
2. นางสาวอนุธิดา  วงศาสนธิ์
 
1. นางสุทิน  ยศยาวิไล
2. นายณภัทร  เมฆอากาศ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายชยาวัฒน์   ชมมัชยา
2. เด็กชายภูริ   จิระพงษ์สุวรรณ
 
1. นายณภัทร  เมฆอากาศ
2. นางพวงเพชร  รูปพรม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 18 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกิตตินันท์  อะทะเสน
2. นายสุทธิกานต์  ขุนพรม
 
1. นางพวงเพชร  รูปพรม
2. นายณภัทร  เมฆอากาศ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายต่อตระกูล   นรินทร์จันทร์
2. เด็กชายภควัต   จินากุล
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทะแก้ว
2. นางแคทรียา  สีลาแก้ว
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงธัญทิพย์   อู่เงิน
2. เด็กหญิงปรียามล   ศรีใจวงศ์
 
1. นางอภิรมย์  กึกก้อง
2. นางพวงเพชร  รูปพรม
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76.4 เงิน 20 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศากร  เลือดนักรบ
2. เด็กชายวิทวัส  ดวงสุวรรณ
 
1. นางปราณี  บุญเทพ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จีนหน่อ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวจิราพร  งิ้วแดง
2. นางสาวลภัสนันท์  พัชรลภัสหทัย
 
1. นายภาณุพันธ์ุ  ภาคาผล
2. นายกณิกนันต์  ดอกบัว
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63.25 ทองแดง 15 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกิตติภูมิ   วงศ์ฟู
2. นายณัฐนนท์  ชัยวรรณ
 
1. นางสาววณิชชา  แม่นยำ
2. นายณภัทร  เมฆอากาศ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายพงศ์พิสุทธ์  คุ้มจุ้ย
2. นายภูมิภักดิ์  พรมรังกา
 
1. นางสาววณิชชา  แม่นยำ
2. นางอภิรมย์  กึกก้อง
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายจักรภัทร  ไพจิตร
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  อินทุดม
3. เด็กชายอัครพล  พอสม
 
1. นางแคทรียา  สีลาแก้ว
2. นางสุทิน  ยศยาวิไล
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายชลสิทธิ์  ตนาวรรณ์
2. นายณรงค์เดช  ศรีจันทร์
3. นายพีรพัฒน์  เหมืองหม้อ
 
1. นายกิตติพัทธ์  สันป่าแก้ว
2. นางนิรชร  สุขสมศรี
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นางสาวธัญญารัตน์  บัวบานงาม
2. นายไพโรจน์  กรุณาก้อ
 
1. นายเจริญทรัพย์  ใจธรรม
2. นางพิวานันต์  ฝั้นเต็ม
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 22 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ชอบเล่น
2. เด็กชายนราวิชญ์  คำเหลือง
3. เด็กชายสรวิชญ์  สมบัตินันท์
 
1. นายพิทักษ์  วงษ์รีย์
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 22 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายธนวัตร  แก้วมณี
2. นางสาวนิศานารถ  แก้วบาง
3. นายศิวกร  กันตรี
 
1. นายพิทักษ์  วงษ์รีย์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายณัชชานนท์  สีอ้าย
2. เด็กชายราชพฤกษ์  สอิ้งแก้ว
3. เด็กชายศุภกร  อินทราวุธ
 
1. นายพิทักษ์  วงษ์รีย์
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. นายณัฐพล  เขื่อนแก้ว
2. นางสาวณัฐสุรางค์  บ่อคำ
3. นางสาวพรชิตา  รอดทุกข์
 
1. นายพินัย  อ่อนดี
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 71 เงิน 17 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กชายณพพงศ์  ราชไร่
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์อุต
3. เด็กชายพิชเยศ  ภักดี
 
1. นายพินัย  อ่อนดี
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 79 เงิน 9 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายฐิติวัฒน์  แสนสุข
2. นายนพัตธร  สุขสำราญ
3. นายวชิรพงศ์  ใจเหิน
 
1. นายพิทักษ์  วงษ์รีย์
2. นายคเณศ  คะชา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79 เงิน 25 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายศิรวิทย์  เวียงทอง
2. เด็กชายศิวกร  ผาแก้ว
3. เด็กชายเอกพงศ์  สารป๋ง
 
1. นางระวีวรรณ  ญาณสมเด็จ
2. นางสาวเจนจิรา   จันทร์จร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. นายธีรพล   สิงห์ดา
2. นายปิยะ  หล่อหลอม
3. นายเจ๋ง   แซ่ย่าง
 
1. นางสาวศุทธินี  เชียงทา
2. นางสาวมะลิ  ไชยโวหาร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กหญิงณัฐฐิรา  จุมมะนีย์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  จันรอน
3. เด็กหญิงอ้อยทิพย์  ยี่พา
 
1. นายจักรพงษ์  พรมตา
2. นางมณีภัทร  บุญญาสัย
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นายจักรธิชัย  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวหทัยรัตน์  สุวรรณรัตน์
3. นางสาวเขมจิรา  จันทร์ลาด
 
1. นางสุรางค์  ถิ่นสุข
2. นางนิภาพร  กันยะมี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  ใจศิล
2. นางสาวชฎาพร  ทองไหล
3. นางสาวทัชพร  บุญสิทธิ์
4. นางสาวธมนวรรณ  หล่ายห้า
5. นางสาวมานิตา  ทองปลิว
6. นางสาวศิรหทัย  ปะละใจ
 
1. นางสาวรัตนา  แสงสร้อย
 
162 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กหญิงจิราพร  ดวงสุวรรณ
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ไพทา
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไข่คำ
 
1. นางมณีภัทร  บุญญาสัย
2. นางสาวราตรี  ไหวเคลื่อน
 
163 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวพัตรนิดา  ถิ่นแถลบ
2. นางสาวมนปริยา  โลกคำลือ
3. นางสาววรุณศิริ  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวจงพิศ  กาศสกุล
2. นางนันท์มนัส  ปิยรัตน์เจริญ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 34 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกฤษฎา  วิชาคำ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ฟองแพร่
3. เด็กหญิงศุภากร  คะลาศรีตระกูล
 
1. นางขนิษฐา  มาบุญธรรม
2. นายหัตถชัย  มาบุญธรรม
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  มาระสาร
2. นางสาวภัทรภรณ์  ไตรสีห์
3. นางสาววิมลรัตน์  พวงถิ่น
 
1. นางรำไพ  จอมพรวญ
 
166 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวดาริกา  ทองแจ้น
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  สุขทรัพย์
3. เด็กหญิงวรางคณา  ประเพณี
 
1. นางเบญจพร  จะเฮิง
2. นางสาวอรวรรณ  หอมขจร
 
167 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง 17 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวฉัตรชนก  เก้ารัตน์
2. นางสาวนภัสวรรณ  กองศิลป์
3. นางสาวศรัณย์พร  สุวรรณลักษณ์
 
1. นางเบญจพร  จะเฮิง
2. นางจรีรัตน์  ประสพพันธุ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชาณัฐธิดา  เงียม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อมรศิริวิวัฒน์
3. เด็กหญิงสุพัชชา  แสนหาญ
 
1. นางจินตนา  อินทปัญโญ
2. นายสราวุธ  คุ้มครอง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 34 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวฉัตรวรรณ  วะรินทร์
2. นายธนวัฒน์  สุทะ
3. นายธนิษฐ์  พากเพียร
 
1. นางเรณู  มากมาย
2. นางสาวศากุน  สุรวงค์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.36 ทอง 32 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กชายกันธราธร  สืบน้อย
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทิพย์โพธิ์
3. เด็กหญิงภัทรฑิราภรณ์  บุญประเสริฐ
 
1. นางจินตนา  อินทปัญโญ
2. นายอนันตศักดิ์  ทนันไชย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93.44 ทอง 8 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวจินดารัตน์  สุขสีใจ
2. นายชิษณุพงศ์  จำปาหอม
3. นางสาวปิยฉัต  ครองราษฎร์
 
1. นางเรณู  มากมาย
2. นางสาวศากุน  สุรวงค์
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายศุภชัย  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสุวรรณี  สายสุยะ
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 14 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายศักรินทร์  เตชาหลวง
2. เด็กหญิงอรทัย  ตะนากูล
 
1. นางสุวรรณี  สายสุยะ
2. นางสาวภัทราภรณ์  สัตพนพันธุ์
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กหญิงชนิสรา  ไกรราษฏร์
 
1. นางสุวรรณี  สายสุยะ
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   อุตรพงค์
 
1. นายภาสกร   บุญทอง
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายทินภัทร   ต๋ามันคำ
 
1. นายภาสกร   บุญทอง
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 12 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายธนพัฒน์  ทองประไพ
 
1. นายดุสิต  กันยะมี
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายธนัทเดช  สุกใส
 
1. นางรุ่งนภา  วงศ์แตงอ่อน
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวชนิดาภา  เลิศสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ผกา  โสฬส
 
1. นางสงกรานต์   สุกิน
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ปัญญาศิริพงษ์
 
1. นางสุวรรณี  สายสุยะ
 
182 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 72.67 เงิน 12 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นายธนวัสส์   จินารักษ์
2. นายพชร  แท่งทอง
 
1. นายจีรวัฒน์  เชียงหนุ้น
2. นางสงกรานต์  สุกิน
 
183 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 14 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นายธราวิทย์  ฉัตรทอง
2. นายอนุวัฒน์   อุปนันไชย
 
1. นายเจริญทรัพย์  ใจธรรม
2. นางพิวานันต์  ฝั้นเต็ม