สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 37 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร   ถาคุณ
 
1. นางสาวมนสิกานต์  สุทธหลวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวศิรภัสสร  ต๊ะแก้ว
 
1. นางวิภารัตน์  ตาวิยะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวนรินทร  หลวงสุ
 
1. นางสาวเย็นลี่  อัดเส็น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72.5 เงิน 23 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวอัมไพรินทร์  กันยา
 
1. นายสิทธิพงศ์  กาศโอสถ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวอารีรัตน์  สุรินทร์
 
1. นายสิทธิพงศ์  กาศโอสถ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 13 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวสุภาวดี  สีสุข
 
1. นางสนทยา  คำอ่อน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 36 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภิญญดา  บุญเป็ง
 
1. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.4 ทอง 11 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอมรพรรณ  สุภาพ
 
1. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 15 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงกัญสพัฒน์  จงประสิทธิ์กุล
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  รักษาพวก
3. เด็กหญิงพรพิมล  วงศ์ตะวัน
 
1. นายโชคชัย  เมฆแสน
2. นางสาวมยุรีรัตน์  ปัญญาไว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวจิราพรรณ  เจนสาม
2. นางสาวพิมพ์นิภา  จากน่าน
3. นางสาวอิสรา  มีฤทธิ์
 
1. นายเอนก  สุภา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  อิ่นธิ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทักษิณ  กังหัน
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุมา
 
1. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
2. นายมณเฑียร  ผาทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิราพร  เวียงนิล
2. นางสาวศิรดา  จีทา
 
1. นายมณเฑียร  ผาทอง
2. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68.1 ทองแดง 32 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงธนพร  เสียงเย็น
2. เด็กหญิงแทนธยาน์  มะลิ
 
1. นางสาวมยุรีรัตน์  ปัญญาไว
2. นายปฏิภาณ  สารใจ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 47.7 เข้าร่วม 44 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวยอดขวัญ  สีวัง
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ิอิ่นธิ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายอัครวินท์  จุ้ยศุขะ
 
1. นางสาวปีย์อาภา  จันสี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนเทพนารี 1. นางสาวสุมานิตา  รุดชาติ
 
1. นายศราวุธ  ปุญญมัย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.7 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชิตวัน  กาศทิพย์
2. เด็กหญิงพิชชานุช  กาวีละ
3. เด็กหญิงฟ้อนฟ้า  ศิลาไกร
 
1. นางพิชญ์นภา   สิงหกุล
2. นายพชร  คงประพันธ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 38 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นางสาวกรีชฎา  กาทองทุ่ง
2. นางสาวรุ้งสุดา  ป่าคา
3. นางสาววนิดา  เครือแดง
 
1. นางสาวนวรัตน์  กวางวิเศษ
2. นางสาวนิจวรรณ  งามเขียว
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปรัชญา  เทียนทอง
2. เด็กชายภานุมาศ  กันธิยะ
3. เด็กหญิงษาวลิน  อินกา
 
1. นางสาวกุสุมา  ลีกา
2. นางสริลณา  อินต๊ะเสน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 30 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวกลัยาลักษณ์  ถาป้อม
2. นางสาววรัญญา  อุดสม
3. นางสาววิภาดา  อินดี
 
1. นางฉันท์หทัย  ชาญชัยวีระพันธุ์
2. นางเมทินี  จำปาแก้ว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรารัตน์  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงเสาวรส  อุตส่าห์
 
1. นางสาวจรรยาพร  อ้ายชุ่ม
2. นายศุภชัย  จินะรักษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายกิตติณัฐ  เล้าภากรณ์
2. นายปฏิพัฒน์  คำพรม
 
1. นายศุภชัย  จินะรักษ์
2. นางรุ่งทิวา  คชปัญญา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายศุภกฤษฎิ์  วาวิลัย
 
1. นายทรงศักดิ์  สารพันธ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 18 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ดวงแก้ว
 
1. นายทรงศักดิ์  สารพันธ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 44.78 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ทิมทอง
2. เด็กชายภานุพงศ์  นิติกุลชัย
 
1. นางกรรณิการ์  ป้องกัน
2. นางสาวทิพวรรณ  สาทุ่ง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 28.36 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายอมรเทพ  เมสัง
 
1. นางอนงค์  ทุมวงษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 34 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เทศพันธ์
 
1. นายสิทธิเจต  ปิ่นแก้ว
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ใจตุ้ย
 
1. นายพยุงศักดิ์  แก้วดำ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ศรีใจวงค์
2. เด็กชายณพวีร์  พัฒน์ธนวัฒน์
3. เด็กหญิงปัณณพร  เลิศรังสรรค์
 
1. นางสาวปิยะพร  สสิพรรณ์
2. นายสุทธิกรณ์   วรรณสมพร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเทพนารี 1. นายฉัตริน  เล้าตระกูล
2. นางสาวภาวินี  เชวงกร
3. นายสหัสวรรษ  พอเหมาะ
 
1. นายวันชัย  ทาขาว
2. นายธีรศักดิ์  พรมอ้าย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 35 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวชญานินทร์  นุนำ
2. นางสาวชนิภรณ์  ป้อศรี
3. นายธนพงษ์  คำนวณถ้อย
 
1. นายวราวุธ  วงศ์ใหญ่
2. นางบังอร  แนวราช
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ปลาเงิน
2. นางสาวพรพรรณ  สายสร้อย
3. นางสาวพิชชาพร  ตู้ทอง
 
1. นางสาวกัลยา  รู้หลัก
2. นางวัชรินทร์  เจริญคำ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 38 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  ไชยบัวแก้ว
2. เด็กหญิงจิรานันท์  ปันฟอง
3. เด็กชายอรรถกร  ปิงแก้ว
 
1. นางสาวปุณยนุช  ปาแสน
2. นายเกียรติศักดิ์  เต็มชุ่ม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวชุติมา  เกาะกลาง
2. นางสาวพัชรี  เครือแก้ว
3. นางสาวเกวลิน  โปร่งใจ
 
1. นายพัฒนรักษ์  สวิง
2. นางสาวสุกัญญา  ตราทิพย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 41 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงกรนุช  พลติ๊บ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตุ้ยบาง
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  เจริญวงศ์
 
1. นางดรุณี  ช่างเหล็ก
2. นางศศิธร  ปิลาผล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.4 เงิน 30 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวศศิธร  เจริญศิริ
2. นางสาวสุดารัตน์  ชุมภู
3. นายหัสวรรษ  แก้วมาลัย
 
1. นางดรุณี  ช่างเหล็ก
2. นางศศิธร  ปิลาผล
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 15 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  คำษาวงค์
2. เด็กหญิงรวีรัตน์  ชัยระวีวงศ์
 
1. นางสาววรางค์ภัทร  ต้นศิริ
2. นายกฤษฎากร  เสมอใจ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 24 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายปรวัฒน์  เบี้ยจรัส
2. นายวรัญญู  เล็กประยูร
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  สมนึก
2. นางสาวชนากาญจน์  กรรณิการ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนิติภูมิ  สุวรรณศิลป์
2. เด็กชายพีรวัส  โภคาสุข
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
2. นายคงฤทธิ์  กุมภา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 79.12 เงิน 4 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ฉลอม
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  สามี
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
2. นายคงฤทธิ์  กุมภา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปินตาแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติพร  ภูนาวัง
3. เด็กหญิงนัทธฤดี  อิ่นแก้ว
4. เด็กหญิงพรพิมล  ติ๊บแก้ว
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  เครือวงศ์
 
1. นายสุเทพ  กวาวสิบสาม
2. นางปรียานาฏ  วงศ์วรพันธุ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 36 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวทัชชา   ชุ่มปลิว
2. นางสาวลักษิกา   เครื่องแก้ว
3. นางสาวสุณิษา   นันลูน
4. นางสาวอัจฉรีย์   นิสี
5. นางสาวเมนิษา   บุญสวัสดิ์
 
1. นายมนตรี   เปียงงาม
2. นางสาวมนัญชยา    ราชวงษา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.2 เงิน 34 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกิจสิริ   พวงทอง
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ใจดุ
3. เด็กหญิงนลินดา  จดจำ
4. เด็กหญิงภัทรพร  ปราบปราม
5. เด็กหญิงสาธิตา  สายวงศ์
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  ศรีใจวงศ์
2. นางเครือวัลย์  เดือนเพ็ญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  เสียงเย็น
2. นางสาวกัญญารัตน์  เม่นแมน
3. นายยุทธนา  เนียมสลุด
4. นางสาวรัญชรี  สมโนชัย
5. นางสาวสุชานัน  ประดิษฐ์
 
1. นางนันทิยา  มณีกาศ
2. นายอัฐตพล  อินต๊ะเสน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง 16 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐฑจิรา  ขาวดี
2. เด็กชายพลภัทร  บุษราคำ
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุณยรัตพันธุ์
4. นางสาววัชราภรณ์  ประมูลสิน
5. นางสาววารินธร  คุ้มอนุวงศ์
 
1. นายชวลิต  ยอดยิ่ง
2. นางสาวพัชราภรณ์  เงาะหวาน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76.4 เงิน 24 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  ตุ่นสุ่ม
2. นายธนกร  กันทะหล้า
3. นางสาวปราณปริยา  วงค์ทาเหลือง
4. นางสาวพิมพกานต์  ติ๊บแก้ว
5. นางสาวอจลญา  ใจวงค์
 
1. นายบุญสรวง  ขันซ้าย
2. นายสมบูรณ์  ตนาวรรณ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง 5 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนา  นุชัย
 
1. นางปรียานาฏ  วงศ์วรพันธุ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 40 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวอรอนงค์  เผ่าตุ้ย
 
1. นางสาววรางคณา  เทียนขาว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพัชรพล  ศรีอะนัน
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  เดือนดาว
 
1. นางสาวยุวเรศ  กาศเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา  ข่มอาวุธ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.8 ทอง 5 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายนพณัฐ   สุปัน
2. นางสาวภัคธีมา   ล่วงรินใหล
 
1. นางสุวิมล   พิพิธจันทร์
2. นางวรรณิศา   ใจก๋องแก้ว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.2 ทอง 13 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คะชา
2. เด็กหญิงธารารัตน์  ดอกจันทร์
3. นางสาวนุชจรินทร์  หวังผล
4. เด็กหญิงปิยรัตน์  ดำมัน
5. เด็กหญิงภัคจีรา  บุตตะโยธี
6. เด็กหญิงศศินันท์  ป่าส่วน
7. นางสาวเกตุมณี  ทองแจ้น
8. นางสาวเจนณิสตา  ดาวสุข
9. นางสาวเมธาวี  ศักดิ์สิทธิ์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  เดือนดาว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา  ข่มอาวุธ
2. นายอัฐตพล  อินต๊ะเสน
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกอร  เมืองอินทร์
2. นางสาวชาลิสา  ใจสมิง
3. เด็กหญิงธิญาดา  เนื้ออ่อน
4. เด็กหญิงนริศรา  สมหมาย
5. เด็กหญิงประติภา  สีเขียว
6. เด็กหญิงพรรณรัตน์  ปูทอง
7. เด็กชายพันกร  กวางวิเศษ
8. เด็กชายภูริณัฐ  กาศบำรุง
9. เด็กหญิงอาทิตยา  พลอยประดิษฐ์
10. นายเจษฎากร  นาทอง
 
1. นายกฤษฎา   อยู่สูข
2. นางสาวสุภาวดี  ธิกา
3. นางสาวสุนทรี   แก้วคำแสน
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงชญาดา  ยศเป็ง
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  สรรพสารชล
 
1. นางนันทกาล  สุขทอง
2. นายโยธิน  มาแก้ว
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84.5 ทอง 13 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวธวัลยา  คงนาค
2. นายรติพงษ์  เสียงสูง
 
1. ดร.จิราพันธ์  รุจิระพงค์
2. นายอนันตศักดิ์  ดาวแดน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายณัฐดนัย  ท้าวบุญสูง
 
1. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง 12 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นายภคิน  พูลสุข
 
1. นายบุญสรวง  ขันซ้าย
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภัทรพล  คงภิรมย์
 
1. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายธนกร  เมืองมูล
 
1. นายเบญจรงค์  อุตรชน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 13 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  โฆ้มา
 
1. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวพิมพ์อัปสร  ถิระขวัญชัย
 
1. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงสุชานันท์  คำเวียงสา
 
1. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายธนกร  หงษ์คำ
 
1. นายเบญจรงค์  อุตรชน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิกา  ต่ออินทร์
2. เด็กหญิงวาสินี  วงศ์แสนศรี
 
1. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
2. นายกิตติศักดิ์  พวงสันเทียะ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชอบธรรม
 
1. นายบำรุง  บุตรเสน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 33 โรงเรียนเทพนารี 1. นางสาวปิยะธิดา  สุขวาปี
 
1. นายบำรุง  บุตรเสน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  คำแก้ว
2. เด็กชายรัตนชัย  นนท์คำตา
3. เด็กชายอรรถพล  ทองจุล
 
1. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
2. นายกิตติศักดิ์  พวงสันเทียะ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธวัชชัย  การินใบ
2. นางสาวภัทรภรณ์  ขาวพุ่ม
3. นายเมธี  ถาป้อม
 
1. นายกิตติศักดิ์  พวงสันเทียะ
2. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวบัวสวรรค์  จรรยา
 
1. นางสาวพนอจิตตร์  ธนโชติกิตติการณ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวศิริประภา  ไชยแก้ว
 
1. นายสมเกียรติ  ดอกพิกุล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวมณฑิรา  แสนมะโน
 
1. นางสาวพนอจิตตร์  ธนโชติกิตติการณ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 74 เงิน 21 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงจนิตา  เงินบาท
2. เด็กชายปัณณทัต  พิชญาเดชา
3. เด็กชายปุญญพิพัฒน์  ใจอินยศ
4. เด็กชายภัทรดนัย  มุยปอง
5. เด็กชายวรวัฒน์  อักษรเจริญ
6. เด็กชายวันชัย  ตาก๋า
 
1. นายพิสุทธิสรร  แสนยะ
2. นายภมร  แก้วดำ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นายธนธรณ์  อุดทา
2. นายนวมงคล  ใจก๋องแก้ว
3. นางสาวภัสสร  ปัญญาทอง
4. เด็กชายวรวัฒน์  อักษรเจริญ
5. นายศุกฤษฎิ์  สุภา
6. นายอานนท์  ดอนจักร์
 
1. นายพิสุทธิสรร  แสนยะ
2. นายภมร  แก้วดำ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.2 ทอง 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปัญญาแก้ว
2. นางสาวขวัญชนก  เชื้อวงศ์
3. เด็กหญิงจตุพร  จริงแล้ว
4. นางสาวจิราพรรณ  เฟื่องฟู
5. เด็กชายชนุตร์  ครองงาม
6. เด็กหญิงชาลิณี  โปร่งใจ
7. นางสาวณัฏฐ์นรี  เครือคำอ้าย
8. นายณัฐวุฒิ   ถาแก้ว
9. นางสาวดวงฤทัย  เพ็งบ้านไร่
10. นายทรงฤทธิ์  ชะลอม
11. นางสาวทวินันท์  ชอบธรรม
12. นางสาวธนิชา  ชำนาญ
13. นายธวัชชัย  มโนรส
14. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เตรียมไธสง
15. นางสาวธิดาทิพย์  สุดสาย
16. นางสาวปริยาภัทร  วงรอบ
17. นางสาวปัทมาภรณ์  อินทมาตย์
18. นางสาวพิชญาดา  ปลาเงิน
19. นายพูนศักดิ์  สลีหล้า
20. เด็กชายภาณุภัทร  ชายป่า
21. เด็กชายภาณุวัฒน์  สวัสดิ์อารีย์
22. นายรณชัย  เขตแดน
23. นางสาววนิชชา  ศรีสวัสดิ์
24. นางสาววรรณวิษา  คำลือ
25. นายวิชัยสิทธิ์  ศรีเรือง
26. นางสาววิลาสิณี  ทวีพรวัฒนกุล
27. เด็กชายศักรินทร์  ปลอบโยน
28. เด็กหญิงศิริญญา  สร้อยเงิน
29. นางสาวศิริยากร  ดอกผึ้ง
30. นายสรศักดิ์  หงส์สามสิบหก
31. นางสาวสิริกัลยา  มาดหมาย
32. นางสาวสุพรรณษา  ดอนปัญญาไพร
33. เด็กชายสุภัทร  โคตรภูธร
34. นายอติกันต์  ชวนคุ้มเกล้า
35. นายอนุพงศ์  ศรีพรหมชัย
36. เด็กชายอภิวิชช์  ชะลอม
37. นายอภิสิทธิ์  อุตรศรี
38. นายอรรถชัย  ปัญญาสุข
39. นายเจษฎา  บุญแดง
40. เด็กชายแทนคุณ  ขอร้อง
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. นายทศพล  ณุวงษ์ศรี
3. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
4. นางสาวดวงพร  พลอยแดง
5. นายถนัดกิจ  ใจเก้อ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา  ข่มอาวุธ
7. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
8. นางสาวชัชฎาภรณ์   หล้าสกุล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 31 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กชายภัทราวุธ  บุญธรรม
 
1. นายเอกชัย  ถุงทรัพย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง 24 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นายธันทกร  สายวงค์
 
1. นายพิสุทธิสรร  แสนยะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 19 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวศรสวรรค์  อุดคำมี
 
1. นางเมทินี  จำปาแล้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 34 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวอนัญญา  พลพุฒ
 
1. นายพิสุทธิสรร  แสนยะ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นายรชต  ชัยนาม
 
1. นายภมร  แก้วดำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 37 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นายนพรัตน์  สาหล้า
 
1. นายพิสุทธิสรร  แสนยะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 26 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงยุพเรศ  เมืองอินทร์
 
1. นายเอกชัย  ถุงทรัพย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.3 เงิน 21 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  มุทาพร
 
1. นายเอกชัย  ถุงทรัพย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ฝากมิตร
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 15 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายถิรายุ  น้อยสุวรรณ์
 
1. นายทศพล  ณุวงษ์ศรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงจนิตา  เงินบาท
 
1. นายภมร  แก้วดำ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 24 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวภัสสร  ปัญญาทอง
 
1. นายพิสุทธิสรร  แสนยะ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ชาวยอง
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 29 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายอนาวิล  ศรีสุพรม
 
1. นางสาวพนอจิตร์  ธนโชติกิติการณ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.2 เงิน 39 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีซ้อน
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 28 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวดวงฤทัย  เพ็งบ้านไร่
 
1. นายทศพล  ณุวงษ์ศรี
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 71.4 เงิน 25 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจตุพร  จริงแล้ว
2. เด็กชายจักรินทร์  เค้าโคน
3. เด็กชายจิรภัทร  ใสสะอาด
4. เด็กชายธัญญะพรม  ขมหวาน
5. เด็กชายปิยะวัฒน์  เขื่อนทา
6. เด็กหญิงยุภารัตน์  สีดี
7. นางสาววนิชชา  ศรีสวัสดิ์
8. นางสาววรพรรณ  มณฑา
9. เด็กหญิงสุริวิภา  เชียวชูศักดิ์
10. เด็กชายเจตนิภัทธ์  สุกใส
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา  ข่มอาวุธ
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 71.6 เงิน 34 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวขวัญชนก  เชื้อวงศ์
2. นายณัฐวุฒิ   ถาแก้ว
3. นายทรงฤทธิ์  ชะลอม
4. นางสาวทวินันท์  ชอบธรรม
5. นางสาวธนัชญา  ชำนาญ
6. นายนรภัทรพิมล  ผาทอง
7. นางสาวปัทมาภรณ์  อินทมาตย์
8. นางสาวสุพรรณษา  ดอนปัญญาไพร
9. นายอภิสิทธิ์  อุตรศรี
10. นายอรรถชัย  ปัญญาสุข
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา  ข่มอาวุธ
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 58.6 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชาลิณี  โปร่งใจ
2. นางสาวณัฏฐ์นรี  เครือคำอ้าย
3. นายณัฐกมล  ฝักฝ่าย
4. เด็กชายธัญญะพรม  ขมหวาน
5. นางสาวปริยาภัทร  วงรอบ
6. นายพูนศักดิ์  สลีหล้า
7. นางสาววรรณวิษา  คำลือ
8. นายอติกันต์  ชวนคุ้มเกล้า
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา  ข่มอาวุธ
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 16 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิราพรรณ  เฟื่องฟู
2. นายทรงฤทธิ์  ชะลอม
3. นายนนทนาท  ผาทอง
4. นางสาววิลาสิณี  ทวีพรวัฒนกุล
5. นางสาวสิริกัลยา  มาดหมาย
6. นายอภิสิทธิ์  อุตรศรี
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  วงษ์สมบูรณ์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา  ข่มอาวุธ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 32 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปัญญาแก้ว
2. เด็กหญิงชาลิณี  โปร่งใจ
3. นางสาวณัฏฐ์นรี  เครือคำอ้าย
4. นางสาววนิชชา  ศรีสวัสดิ์
5. นางสาววรรณวิษา  คำลือ
6. นางสาวสุริวิภา  เชียวชูศักดิ์
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา  ข่มอาวุธ
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 23 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวขวัญชนก  เชื้อวงศ์
2. นางสาวทวินันท์  ชอบธรรม
3. นางสาวธนัชญา  ชำนาญ
4. นางสาวปัทมาภรณ์  อินทมาตย์
5. นางสาวสิริกัลยา  มาดหมาย
6. นางสาวสุพรรณษา  ดอนปัญญาไพร
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา  ข่มอาวุธ
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปัญญาแก้ว
2. เด็กหญิงจตุพร  จริงแล้ว
3. เด็กชายจิรภัทร  ใสสะอาด
4. เด็กหญิงชาลิณี  โปร่งใจ
5. นางสาวณัฏฐ์นรี  เครือคำอ้าย
6. นายณัฐกมล  ฝักฝ่าย
7. เด็กชายธัญญะพรม  ขมหวาน
8. นายปภาวิน  น้ำผึ้ง
9. นางสาวปริยาภัทร  วงรอบ
10. นางสาวพัชราภรณ์  ไชยบัว
11. นายพูนศักดิ์  สลีหล้า
12. นางสาววนิชชา  ศรีสวัสดิ์
13. นางสาววรรณวิษา  คำลือ
14. นางสาวสุริวิภา  เชียวชูศักดิ์
15. นายอติกันต์  ชวนคุ้มเกล้า
16. เด็กชายเจตนิภัทธ์  สุกใส
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา  ข่มอาวุธ
4. นางสาวชัชฎาภรณ์   หล้าสกุล
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 56.8 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวขวัญชนก  เชื้อวงศ์
2. นางสาวจิราพรรณ  เฟื่องฟู
3. นายณัฐวุฒิ   ถาแก้ว
4. นายทรงฤทธิ์  ชะลอม
5. นางสาวทวินันท์  ชอบธรรม
6. นางสาวธนัชญา  ชำนาญ
7. นายนรภัทรพิมล  ผาทอง
8. นางสาวปัทมาภรณ์  อินทมาตย์
9. นางสาววิลาสิณี  ทวีพรวัฒนกุล
10. นางสาวสิริกัลญา  มาดหมาย
11. นางสาวสุพรรณษา  ดอนปัญญาไพร
12. นายอภิสิทธิ์  อุตรศรี
13. นายอรรถชัย  ปัญญาสุข
 
1. นางศุภางค์รัตน์   วงษ์สมบุรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา  ข่มอาวุธ
4. นางสาวชัชฎาภรณ์   หล้าสกุล
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 73.6 เงิน 33 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นายจักริน  ทาจี
2. นายณัฐนิติ  ทองดี
3. นายมนุเชษฐ์  เทพจันทร์
4. นายสุทธิภัทร  ตาเรือน
5. นายเดชานุวัตร  อุดแบน
 
1. นายวานิช  กันทะหล้า
2. นายประภาส  อินสา
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 21 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงธนสุพร  เหล่างาม
 
1. นายอภิสิทธิ์  สุนันต๊ะ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76.8 เงิน 30 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวพิมพ์วิไล  โมดนิยม
 
1. นายพนัสชงค์  แนวณรงค์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 29 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวชิราพร  สายยืด
 
1. นางประไพศรี  ธนะภาษี
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.6 ทอง 14 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธนธรณ์  แพทย์รังษี
 
1. นางอังสุรวดี  ปัพรังษี
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวจิราพร  วงศ์เผ่าพันธุ์
 
1. นายนเรนทร  คชสาร
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63.83 ทองแดง 20 โรงเรียนเทพนารี 1. นายณัฐชนน  อรุณ
 
1. นางสาวชุลีพร  กันเดช
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 36 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นายคณิน  ทองคำกูล
2. นางสาวธนัญชนก  อ้ายซอง
3. นายวีรพล  ชุ่มคำ
4. นายสุวสันต์  ยศสมดี
5. นายหัตถชัย  แปงอินต๊ะ
 
1. นายณัฐพงษ์  คำเพ็ง
2. นางวรรณวิภา  สุวรรณโชติ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 70.83 เงิน 31 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวขวัญจิรา  สุขีธรรมรักษ์
2. นางสาวรัญธิดา  วโรดม
 
1. นางจินเชียง  หวัง
2. นางอัญชณารัตน์  อินทร์ต๊ะวิชัย
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 70.66 เงิน 25 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐชนันท์   สุริยันต์
2. นางสาวสุภาภรณ์  สายสินธุ์
 
1. นางสาวจิตตรัตน์  วีระชาติ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85.5 ทอง 15 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวธิดา  คำปิว
 
1. นางอัญชณารัตน์  อินทร์ต๊ะวิชัย
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.3 ทอง 20 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายชัยกิจ  อุดมกิจ
2. นายปฏิวัติ  หนองแส
3. นายสิทธิชัย  สายยนต์
4. นายสุทธิพงษ์  ขันคำ
5. นางสาวสุนทรี  กรจรัล
 
1. นางสาวจิตตรัตน์  วีระชาติ
2. นางสาวกานต์ธิดา  อินใจ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 61.34 ทองแดง 24 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวกุลภรณ์  แก้วมั่น
2. นายจักริน  ตองแหว
 
1. นางจินเชียง  หวัง
2. นางอัญชณารัตน์  อินทร์ต๊ะวิชัย
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67.74 ทองแดง 31 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงนัชชา  วงศ์มาก
2. เด็กชายเขมทัต  สุขสกล
 
1. นายอภิสิทธิ์  สุนันต๊ะ
2. นางสาวชุรีพร  กันเดช
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 64.49 ทองแดง 38 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวศศิประภา  กาใจ
 
1. นางสาววัลภา  กาแก้ว
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.59 ทอง 30 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายกรภัทร  ปางวุฒิวณิช
2. เด็กชายจุลเทพ  กันทะวะ
3. นายณัฐวุฒิ  สีเกี่ยง
4. นายธนกฤต  เพ็ชรนิน
5. นายธนทัต  ใจยะสาร
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ชุมภูหมุด
7. นายรัชชานนท์  ใจเกี่ยง
8. เด็กชายเวชพิสิฐ  นามแก้ว
 
1. นายเจษฎา  ถิ่นสอน
2. นายวีระชัย  จันทร์สุข
3. นายสิทธิพงศ์  กาศโอสถ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์ดาว
2. นายณัฐพงค์  วงศ์สูง
3. นางสาวณิชกมล  สายยนต์
4. นางสาวพนิดา  พรานฟาน
5. นางสาวพนิดา  วงศ์เสน
6. นางสาวภัณฑิรารัตน์  เมฆกิจ
7. นางสาววิลาสินี  กาศแสวง
8. นางสาวศิริรัตน์  เมฆกิจ
9. นางสาวสุรีรัตน์  มณีกาศ
10. นางสาวอัจฉรา  ภูกาบพลอย
 
1. นางนุชนาฎ  เทศสูงเนิน
2. นางสาวอนุศร  วงศ์งาม
3. นายกฤษฎา  อยู่สูข
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ต่วนโต
2. เด็กชายกิติศักดิ์  บุญท้าวแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  ศักดิ์ทอง
4. เด็กชายภูริพัฒน์  สุภาใจ
5. เด็กหญิงศิรประภา  จันทร์เทศ
 
1. นางปภาวี  บัณฑิต
2. นางเรณู  บัตริยะ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 72.4 เงิน 21 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวนลิตา  ช่างฝั้น
2. นางสาวนุสบา  ระบอบ
3. นางสาวรัตกมล  การินตา
4. นางสาวรัตนาภรณ์  เฉลิมพิพัฒน์
5. นางสาวเรณู  ไชยบัวแก้ว
 
1. นางสาวรัชรินทร์  วงค์คำ
2. นางสาวสุพรรณิการ์  อนุวงศ์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.8 เงิน 29 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวนฤมล  คำเขียว
2. นางสาวพัชรพร  ท่วมแก้ว
3. นางสาวภัทราพรรณ  นันทไชย
 
1. นางดารุณี  วังหา
2. นางสาวเย็นลี่  อัดเส็น
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 37 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวจุฬาศิริ  ชุมภูหมุด
2. นางสาวภานุมาศ  วันกาล
3. นางสาวศิมาภรณ์  ฝั้นทอง
 
1. นางสนทยา  คำอ่อน
2. นางสาวมนสิกานต์  สุทธหลวง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน 38 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เตชา
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  ชัยยศ
3. เด็กหญิงพิริสา  ปี่แก้ว
 
1. นางสาวอรกรานต์  สุกใส
2. นางกชกร  กึกก้อง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.8 เงิน 16 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายจีรยุทธ  สุกสด
2. นางสาวปิยะดา  สายสร้อย
3. นางสาวสุดารัตน์  เที่ยงตรง
 
1. นางสาวอรกรานต์  สุกใส
2. นางกชกร  กึกก้อง
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงปภัสสร  มูลกอง
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ต๊ะลี
 
1. นางบุษยพรรณ  ขันแหลม
2. นายสมบูรณ์  ดวงแก้ว
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายวีระพงศ์  ชื่นสมบัติ
2. เด็กชายศิริศิลป์  พินิจจันทร์
 
1. นางนภัสสร  จิตรประเสริฐ
2. นางบุษยพรรณ  ขันแหลม
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 5 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายภัทรภูมิ  พลอยประดับ
2. นายภานุรุจ  รักษาสุวรรณ
 
1. นางวารุณี  อรุณ
2. นายนิติภูมิ  ถุงคำ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 30 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  รัตนชาคร
2. เด็กหญิงภัศรา  หงษ์งาม
 
1. นางนภัสสร  จิตรประเสริฐ
2. นางณัฏฐธิดา  จองนันตา
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 15 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  เม้ามูล
2. นายวทัญญู  แปงนา
 
1. นายสุรศักดิ์  ธนานุศักดิ์
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์จันทร์
2. เด็กหญิงภัทราพร  ดำรงสันติพิทักษ์
 
1. นางนภัสสร  จิตรประเสริฐ
2. นางบุษยพรรณ  ขันแหลม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวชัชรินทร์  อินใจ
2. นางสาวเอ็นดู  สุกานนท์
 
1. นางนภัสสร  จิตรประเสริฐ
2. นางบุษยพรรณ  ขันแหลม
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงจิรดา  ปัญญาใจ
2. เด็กหญิงวิภาดา  ประสพพร
 
1. นางณัฏฐธิดา  จองนันตา
2. นายสมบูรณ์  ดวงแก้ว
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพิมลพร  สร้อยสาย
2. นายยศพล  วงศ์คำ
 
1. นางนิภาพร  สายวงค์
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายภูริภัณฑ์  แก้ววิเศษ
2. นายวรภพ  เชี่ยวชาญ
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นางนิภาพร  สายวงค์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวธนัญญา  พินิจวงษ์
2. นางสาวปภัสรา  คำปั้ง
 
1. นางบุษยพรรณ  ขันแหลม
2. นายสมบูรณ์  ดวงแก้ว
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 33 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายกฤษฏี  สุขศิริ
2. นายระพีพัฒน์  ลิ้มสุนทร
 
1. นายสมบูรณ์  ดวงแก้ว
2. นางบุษยพรรณ  ขันแหลม
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  พอจิต
2. เด็กชายนิพัทธ์  เด็ดขาด
3. เด็กชายเขมทัด  กำรูป
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นายวัชรกร  ชัยลอม
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายธีรภัทร   เต็มใจ
2. นายประวีณ  สายนาค
3. นายอัครชัย  ฟองฝั้น
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นายวัชรกร  ชัยลอม
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 71 เงิน 17 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายดามพ์  ป่าแขม
2. เด็กชายทิวัตต์  ปานคำ
3. เด็กชายพงศกร  ชัชวาลย์
 
1. นายจักราวุธ  เมืองมงคล
2. นายศุภชัย  จินะรักษ์
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 71 เงิน 20 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายกฤษณะ  บุตรดี
2. นายธนชิต  ทรัพย์มามูล
3. นายปัญญากร  ดีสงบ
 
1. นายจักราวุธ  เมืองมงคล
2. นายศุภชัย  จินะรักษ์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นายพงศ์ดนัย  สระคำ
2. นายภาณุสรณ์  เรือนแก้ว
3. นายวัชรินทร์  เอติยัติ
 
1. นายณัฐกิตติ์  ใจป้อ
2. นางจันทร์สุรี  สุรินทร
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  ขัดแก้ว
2. นายพีรพัฒน์   ทองแก้ว
3. นายโชคสกุล  ปิงแก้ว
 
1. นางจันทร์สุรี  สุรินทร
2. นายเกียรติศักดิ์  เต็มชุ่ม
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 36 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ชากำนัน
2. นางสาวนราวัลย์  จันต๊ะอุด
3. นางสาวนารินทร์  ปิงหา
 
1. นายศุภกร  บัวดี
2. นายโยธิน  มาแก้ว
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  รินก๋อง
2. เด็กหญิงจุมพิตา  เหล็กคำ
3. เด็กหญิงธิรารัตน์  แปงขา
4. เด็กหญิงปราณปรีญา  เอมะสุวรรณ
5. เด็กหญิงมนสิชา  ไชยแก้ว
6. เด็กชายไกรวุฒิ  ติ๊บมูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรสรินทร์  อินทรโกศล
2. นางณัฏฐธิดา  จองนันตา
3. นางสาวเนตรนภา  ใจเฉลียว
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  สิยานันท์
2. นายธีรนัย  อุ่นแก้ว
3. นางสาวบุญฑริกา  คณะภักดิ์
4. นางสาวปทุมวรรณ  ธินวล
5. นายพชรพล  เชยชม
6. นางสาวศศิกานต์  บุเงิน
 
1. นางภรณี  แห่งพิษ
2. นางสาวคำมูล  สืบมา
3. นายสุมินทร์  อุตรไชย
 
142 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง 33 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  ทินวัง
2. นางสาวภัทรวดี  วงศ์คำวัง
3. นางสาวอินทิรา  ตาเป็ง
 
1. นายกฤษณ์พีรัช  ชลยศปกรณ์
2. นายอนุศาสน์  หงษ์แก้ว
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  ต๊ะเอ้ย
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ปันตุ่น
3. นางสาวศุภมาศ  ดีมา
 
1. นายสายัณห์  เปี่ยมงาม
2. นายสมบูรณ์  ดวงแก้ว
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 37 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  งอกไม้
2. นางสาวน้ำฝน  น้ำหอม
3. นางสาวสุณัฐตา  สั่งสอน
 
1. นางณภัคสุรางค์  พัชรจารุพบชัย
2. นางภรภัทร  เทพจันทร์
 
145 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. นางสาวจีรพรรณ  แดนดงเมือง
2. นางสาวภัทรธิดา  ธงชัย
3. นางสาวอรปรียา  กาศวิบูลย์
 
1. นางประเทียน  ทุ่งสิบสี่
2. นางพิชญ์นภา   สิงหกุล
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 32 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายณรงค์ศักดิ์  แจ้งจิตต์
2. นายพลฤทธิ์  บุญมา
3. นางสาวภาสุรี  ทองบาง
 
1. นางสำราญ  ก้งวัตร
2. นางพิมลพรรณ  ร่วมบุญ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 39 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายวีรวุฒิ  โพธิกุล
2. นายศุภกิจ  เกียรติอำพนธ์
3. นายเกียรติศักดิ์  แพร่น่าน
 
1. นางนลินรัตน์  พริบไหว
2. นางอารีย์  โชติศรีพันธุ์พร
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง 39 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวสิริญา  แสงเย็น
2. นางสาวสุธิดา  จันทร์มา
3. นายเจษฏาพร  ยอดสุข
 
1. นางบุปผา  ไชยเนตร
2. นางนงเยาว์  จัตสาร
 
149 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสาธิตา  เพชรรัตน์พันธุ์
 
1. นางสาวดวงเนตร  อ่องละออ
 
150 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงปิยรัตน์   ขัตเตชา
 
1. นายเอนก   สุภา
 
151 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สายใจ
2. นางสาวนภัสวรรณ  ประสานใจ
3. นางสาวอภิษณา  คำอ้าย
 
1. นางสาวมนสิกานต์  สุทธหลวง
2. นางสาวชนัญชิตา  ปันนินา
 
152 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวพรรณธิวา  ศรีงาม
2. นางสาวอรรพรรณ  คำปาแฝง
3. นางสาวอัญชลี  ปัญญาธิ
 
1. นางขวัญใจ  จอมแปง
2. นางดารุณี  วังหา
 
153 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสรา   ชุมภูหมุด
 
1. นางสาวมนัสพร   ปวนเอ้ย
 
154 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวกนกแก้ว  มงกุฏ
 
1. นางสาวจินต์จุฑา  สีทาหงษ์
 
155 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลศิริ  สุปินะวงค์
 
1. นางสาววาสนา  จันตาอุด
 
156 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 76.67 เงิน 4 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายภานุพงศ์  กาศบำรุง
 
1. นางสาวจินต์จุฑา  สีทาหงษ์
 
157 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายสิทธิโชค  ประโลหิต
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
158 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายกมลเวชช   วงศ์แก้ว
 
1. นายสมเกียรติ   ดอกพิกุล
 
159 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงทิพานัน   ตันต่อ
2. เด็กหญิงธัญญเรศ  ปัญดีแก้ว
 
1. นางณัฏฐธิดา   จองนันตา
2. นายธนกฤต  รัตนวิมลชัย