สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ธานะ
 
1. นางน้ำทิพย์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71.2 เงิน 27 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายประกายกาล  ประสานสุข
 
1. นายศิริชัย  จิตสว่าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 36 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงเบญทิพย์  การวิเศษศักดิ์
 
1. นางรุ่งทิวา  จันต๊ะคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน 17 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวณัฐลดา  นิลละออง
 
1. นายณัฐพงศ์  โพธิวงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงลักษิกา  จิตเมตตาบริสุทธิ์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  แก้วทิตย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75 เงิน 40 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวสุพิชฌาย์  ท้องที่
 
1. นางนุชจรี  อานัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.8 ทอง 21 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงรุจาภา  สายประเสริฐ
 
1. นายปริวัฒน์  คำฟูบุตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 26 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวปวีณ์นุช  ศุภประเสริฐ
 
1. นายปริวัฒน์  คำฟูบุตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71.16 เงิน 18 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองฑีฆา
2. เด็กหญิงสิรินทรา  เปียผะ
3. เด็กหญิงเก๋งคำ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางกิ่งดาว  จองปุ๊ก
2. นางศุทธินี  ใจแปง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 34 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  รักษาภักดี
2. นางสาวจิรารัตน์  เนื้อนวลจันทร์
3. นางสาวพรสวรรค์  ความเลิศ
 
1. นายปริวัฒน์  คำฟูบุตร
2. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 38 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญสนอง
2. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  อุประ
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
2. นายณัฐพงศ์  โพธิวงค์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  ดวงเนตรงาม
2. นายภาณุกฤษณ์  ทองออน
 
1. นายณัฐพงศ์  โพธิวงค์
2. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65.57 ทองแดง 35 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงวราทิพย์  ดวงสุภา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ทิวาประดับดาว
 
1. นางนุชจรี  อานัย
2. นางสาวอรพิณ  สนธิกุล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67.55 ทองแดง 33 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายปรีชา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางนุชจรี  อานัย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 33 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญชนก  สังข์หอม
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เตชะนา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 30 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวพรพิทักษ์  รัตนศิลปพงศ์
 
1. นางสาวเอกอนงค์  เตจ๊ะสาร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60.3 ทองแดง 39 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อนุชัย
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  จันทร์โอภาส
3. เด็กหญิงวชิรา  สุนทรพินิจ
 
1. นายณรฏา  มธุรส
2. นายระวีศักดิ์  ช่างเย็บ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 32 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวชนาพร  ทรัพย์บริบุญกิจ
2. นางสาวสิรภัทร  ศรีเพ็ง
3. นางสาวอโณทัย  วิทยาการยุทธกุล
 
1. นางอำภา  ธนะปาน
2. นายสมชาย  ซอแอ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายธนาเทพ  สุขมา
2. เด็กชายนภนต์  อินทุใส
3. เด็กชายสุวินัย  ชัยทองดี
 
1. นายมนตรี  พิชตาพาณิชย์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ภู่ตระกูล
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นายพงศกร  กุลประดิษฐ์
2. นายพงศ์พล  ภาคพรม
3. นายสุทิวัส  มูลลา
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  ดีวงค์
2. นางสาววริทธิ์ธร   ลิปิวงศ์วัฒนกิจ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 20 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายศุภัทรสิทธิ์  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงเกวิณี  อภิรักษ์
 
1. นายสัมพันธ์  อินทะวงค์
2. นางสาวประไพศรี  กำแพงแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 58.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวงามฟ้า  แสงเฮ่อ
2. นายณัฐวัตร  นนทรีย์
 
1. นายวีระพันธ์  วงศ์สุวรรณ
2. นายกิจติกร  ใจคงอยู่
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 30 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายเดชศราวุฒิ  สุขกรณ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เตชะนา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 33 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายธารินทร์  เซอร์มู
 
1. นางสาวปิยดา  ปวงฟู
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 45.45 เข้าร่วม 34 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายศมกานต์  สันโด๊ด
2. เด็กชายสมยศ  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ภู่ตระกูล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 45.76 เข้าร่วม 35 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายไมตรี  ชนาวีร
 
1. นายสุบิน  เครือแก้ว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 34 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายจ่อ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางอัมพร  ปัญญาคำ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวพิมพิศา  มุ่งเจริญ
 
1. นางกรุณา  สมบูรณ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อิ่มสกุล
2. เด็กหญิงพอฤทัย  สีทอง
3. เด็กหญิงสุวิชญา  เรือนป้อม
 
1. นางสาวภิญญาพัชร์  บุญเปง
2. นางสาวโศรยา  ร่มโพธิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52.25 เข้าร่วม 23 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวฐิติรัตน์  วีราจรรณ์
2. นางสาวธัญญธร  นาควงษ์
3. นายอธิวัฒน์  โสภาพันธ์
 
1. นางสาวตรีตราภรณ์  ตั๋นจี๋
2. นางพรรษชล  ดารารัตติกาล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญญานาม
2. เด็กหญิงพรปวีร์  ชยุตพงศ์
3. เด็กหญิงวชิราพร  ไชยโรจน์
 
1. นางบุษบง  ชัยเทพ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไพรเสถียรสุข
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายฐาปนา  กิจธเนศ
2. นายปัญจพล  มณีจันทร์
3. นายพิพัฒนพล  สุปัญญาวิโรจน์
 
1. นางสาวตรีตราภรณ์  ตั๋นจี๋
2. นางพรรษชล  ดารารัตติกาล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 30 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นายธนัติ  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวยอดขวัญ  จันทร์วิลัย
3. นางสาวสมธิดา  ฐิติรัตนากุล
 
1. นายวัชรพล  ณ น่าน
2. นางนงนุช  วงษ์ปาน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 50.8 เข้าร่วม 44 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวชราพร  คำจี๋มิ
2. นายญัตติ  ชัยณรงค์
3. นางสาวพรรณวษา  หน่อใจ
 
1. นางสาวบานเย็น  อำพันธ์
2. นายสมบัติ  ขนิษฐา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 30 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายนวพรรษ  ชนมุนี
2. นายศิวกร  วงศ์ประเสริฐ
3. เด็กชายเนติชัย  วงษ์คำภู
 
1. นายพิชญะ  กันธิยะ
2. นางบุษบง  ชัยเทพ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติรัตน์  ปัญญาอุด
2. นางสาวภัทรวรรณ  ณวรรณ์
3. นายไกรวุฒิ  ต๋าคำ
 
1. นางสาวนันทินุช  เงินเย็น
2. นางสาวภิญญาพัชร์  บุญเปง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 31 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  คำแสน
2. เด็กหญิงนันทิตา  จารึก
 
1. นางสาวบานเย็น  อำพันธ์
2. นายยอดทรัพย์  กันธิยะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เครือสกุลเพ็ญ
2. นายสิทธา  เพ็ชรจั่น
 
1. นางสาวณิชนันทน์  พินิจผล
2. นายอนุรักษ์  ยะมงคล
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กชายพรสรรค์  ไพรสีเขียว
2. เด็กชายเชิดชัย  ยือมา
 
1. นายณกรณ์  กันธิยะ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ  เตชาติ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64.62 ทองแดง 19 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายธนทัต  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายภวัต  เลาลี
 
1. นายสุปิยะ  ศักดิ์ภิรมย์
2. นางสาวภิญญาพัชร์  บุญเปง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 18 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงงามพิศ  หว่างไม
2. เด็กหญิงมนทิพย์  เลาหลื่อ
3. เด็กหญิงมนรดา  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงศรัญญา  พนมไพร
5. เด็กหญิงสายสมร  พนมไพร
 
1. นางสาวเกษสุดา  นิลสวิท
2. นางสาวรัตนาภรณ์  คำยอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง 11 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกัลยา  เลาซาง
2. นางสาวกานต์ธิดา  พนมไพร
3. นางสาวจันทร์ทอง   บร๊ะย่อ
4. นางสาวปภาวดี  เลาหลื่อ
5. นางสาวอังคณา  เลาหลื่อ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คำยอง
2. นางสาวเกษสุดา  นิลสวิท
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 21 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยากร  ก่อกุลอัสวิน
2. เด็กหญิงดาว  สร้อยเงิน
3. เด็กหญิงวิภาดี  มิ้นเขา
4. เด็กหญิงศุภกานต์  เครืออ่อน
5. เด็กชายอติกานต์  หน่อคำ
 
1. นางอภิระดี  เพ่งพิศ
2. นางรจนา  พุทธิ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง 7 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวจิตราภรณ์  เขิ่งภักดี
2. นางสาวธีดารัตน์  สารประสิทธิ์
3. นางสาวนันท์นภัส  ใจหล้า
4. นางสาวสรัญธร  วีรณาเนศถาวรย์
5. นางสาวอัจจิมา  ขยันกิจ
 
1. นายอนุชา  การอ้วน
2. นายอภิสิทธิ์  ทองรุ่ง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.2 ทอง 4 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรายุส  ธรรมมงคล
2. เด็กชายพร้อมภัทร์  ศิริมา
3. เด็กชายพุทธิชัย  พุทธิ
4. เด็กหญิงรัฐชฎาภรณ์  หงษ์ยัน
5. เด็กชายเดชาธร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางอภิระดี  เพ่งพิศ
2. นางรจนา  พุทธิ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  หล้าเหลื้อม
2. นางสาวฐิติชญา  ฤทธิ์ลือชัย
3. นางสาวณัฐชา  จันทรัตน์
4. นางสาวณัฐณิชา  ศรีพายัพ
5. นายณัฐพล  เลาลี
6. เด็กหญิงธัญชนก  รุ่งโรจน์ศรีรัตน์
7. นายนิรันดร์  หน้อยมา
8. นางสาวปานทิพย์  เกิดจรัส
9. นายปิยะทัษ  ตง
10. นางสาวพนิดา  สมศรี
11. นายพัฒนไชย  ไชยสุภา
12. นางสาวพิชญาภา  เมืองอินทร์
13. นายพิทวัส  บุญหล้า
14. นางสาวพิมุก  ไม่มีชื่อสกุล
15. เด็กชายพีรพัฒน์  จองต๊ะ
16. นายวรพงษ์  จั่นทอง
17. นายสิรวิชญ์  อาจหาญ
18. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ชมภู
19. นางสาวอนัญญา  ประดับใจ
20. นางสาวอัจฉรา  ปวงเกษม
 
1. นางรจนา  พุทธิ
2. นางจตุพร  สุรินทร์
3. นางสุพิชฌาย์  วงศ์สวัสดิ์
4. นางศิริวัฒนา  แก้วกระจ่าง
5. นายศรัณยู  แสนสุรีย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 43 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุณัฐชา  ไชยธรรมมา
 
1. นายศรัณยู  แสนสุรีย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง 42 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวบุญธิดา  ภูผาไพรวัลย์
 
1. นายบดินทร์  ศีลา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง 28 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายกิจกรณ์  บุญมา
2. เด็กหญิงทิชากร  บุตรซาว
 
1. นายอภิสิทธิ์  ทองรุ่ง
2. นางสาวอำภา   เนตรเจริญธรรม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.8 เงิน 44 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นางสาววนาพร  บารมีสมบูรณ์
2. นายสุวสันต์  ประชันกรการ
 
1. นายอธิคม  สุธรรม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 78.6 เงิน 37 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สุทามัน
2. นางสาวณัชญา  รัตตกุล
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  หล่อเกษมสุข
4. นางสาวนิชา  -
5. นางสาวปุณณภา  จี๋แก้ว
6. เด็กหญิงพนัชกร  แพน้อย
7. เด็กหญิงสุทธิพร  วุฒิเดชลิขิตกุล
8. นางสาวอาภาสิริ  อรัญภูมิ
9. เด็กหญิงแก้วตา  -
10. นางสาวไข่มุก  -
 
1. นายอภิสิทธิ์  ทองรุ่ง
2. นายชัชวาลย์  ขวาแซ้น
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 72 เงิน 38 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจินดารัตน์  รุจินันทวุฒิ
2. นางสาวณัฐวดี  เลาหมี่
3. นางสาวปวีณา  เลาหรี่
4. นางสาวพรทิวา  เลาหมี่
5. นางสาวพัชรา  ก๋าคำ
6. นางสาวพัชรินทร์  เชียงใหม่
7. นางสาวพิมพิศา   แดนทวีฤทธิ์
8. นางสาววรภรณ์  ฐิติกุลภัทรวงศ์
9. นายเมธพนธ์  เลาหมู่
10. นางสาวเยาวเรศ  หมั่นถือศีล
 
1. นายสุทธินันต์  สรรเสริญบุญ
2. นายสุทธิพงษ์  เหรียญทอง
3. นายปภังกรณ์   ไชยวงศ์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 70 เงิน 17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นายชนะพล  ถิ่นเจริญธรรม
2. นางสาวชลดา  กุลกิจเสถียร
3. นางสาวชลธิชา  เทิดความดี
4. นายวรชัย  สีแก้วบันดาลสุข
5. นายศักราช  กนกกายากร
6. นางสาวศุภกร  คงงานถาวร
7. นางสาวศุภลักษณ์  มณีทอแสง
8. เด็กหญิงสาริกา  ชลธารเสาวรส
9. นางสาวสิรภัทร  ธิคำ
 
1. นายณพศร  เมธาพิสุทธ์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงนภัส  นันทานนท์
2. นางสาวศิวพร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวกรองทอง  เง่าสุวรรณ์
2. นายปพนสรรค์  โสภา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71.5 เงิน 37 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  องมล
2. นางสาวชมพิชาน์  ประดิษฐ์
 
1. นายนิเวสน์  ไพรพนาชัยมั่น
2. นายณรงค์ฤทธิ์  วัดชนะ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายญาณพัฒน์  จันทรา
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายไชยวัฒน์  กระบวนสง่า
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายโกวิท  บุญกิจจานนท์
 
1. นายปรีชา  พลศรี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายศรัณย์  กมลแย้มเสรี
 
1. นายปรีชา  พลศรี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายชาคริต  พุทธานุเสกสรร
 
1. นายรังษี  วุฒิพันธ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 31 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายณัฐพล  โลราช
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กันทะมาลา
 
1. นายรังษี  วุฒิพันธ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวปรียาภรณ์  สกาวเดือน
 
1. นายรังษี  วุฒิพันธ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงพรสุดา  วรรักษ์กุลชัย
2. เด็กหญิงศศิภา  นภาประสาทพร
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
2. นายปรีชา  พลศรี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายสุธินันท์  ขันแก้ว
 
1. นายทวีชัย  คติอุดมมงคล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 21 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายก่อพงศ์  มานหนักแน่น
 
1. นายทวีชัย  คติอุดมมงคล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายธนกร  ชนบทคุณธรรม
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เย็นประชาศิริ
3. เด็กชายวสันต์  ยอดดอย
 
1. นายทวีชัย  คติอุดมมงคล
2. นายปรีชา  พลศรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายกิตติ  ชีวิต
2. นายปรเมษฐ์  เจริญศรี
3. นายเข็มทอง  ภัคธนนันท์
 
1. นายปรีชา  พลศรี
2. นายทวีชัย  คติอุดมมงคล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงพงษ์ภารัตน์  เชาว์เลขา
 
1. นายสุวัฒน์  ไม่โรยรส
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวกนกอร  จิตต์ภาวนา
2. เด็กหญิงกันตยา  พนาไพรเลิศ
3. เด็กหญิงคำจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล
4. นางสาวจิดาภา  คงงานถาวร
5. เด็กหญิงทีแหมะ  ไม่มีชื่อสกุล
6. นางสาวนวลอนงค์  เครือพงษ์กิตติ
7. นางสาวนารี  ยอดดอยสูง
8. นางสาวนิชา  พงษ์ชัยเจริญสุข
9. เด็กหญิงพนิดา  ไม่มีชื่อสกุล
10. นางสาวพรชนก  สรานนท์นาคกุล
11. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  นะมาดคำ
12. นางสาววราภรณ์  จิตพนานันท์
13. นางสาววันทิพย์พร  ดงบัวตอง
14. นางสาววิสา  ณรงค์ไพรวัลย์
15. นางสาวสุปรียา  เพชรส่องทาง
16. นางสาวอุดมพร  ชัยชนะปัญญา
17. เด็กหญิงเปา  ไม่มีชื่อสกุล
18. นางสาวเยาวลักษณ์  อัคนีไพร
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  พงษ์สุภา
2. นางสาวพีรณัฐ  พรมเศษ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เต็งอินทร์
2. เด็กหญิงจารุกร  อินทรัตน์
3. เด็กหญิงจิตกันยา  ทองจิตร์
4. เด็กหญิงนวัสดา  มารศรี
5. เด็กหญิงสิรภัทร  อินดิบ
6. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ตวงลาภทวีกิจ
 
1. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
2. นายยงยุทธ  ประวีณชัยกุล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายกรวิชญ์  อินแถลง
2. นายการุณย์  ควายคณะ
3. นายชญานิน  แซ่หลู่
4. นางสาวนุชนาฏ  เจนปัญญา
5. นายปฎิพล  ไม่มีชื่อสกุล
6. นางสาวรัชนีกร  วันนา
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
2. นางสาวชัชว์รวี  พรมพิทักษ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกรวลัย   -
2. นายกรวิชญ์  อินแถลง
3. นายการณย์  ควายคณะ
4. นายกิจกรณ์  บุญมา
5. เด็กหญิงจณัญญา  บุญทาทอง
6. นายชญานิน  แซ่หลู่
7. เด็กชายชานน  โสตถิพันธ์ุกุล
8. เด็กหญิงณฤทัย  รัตนวารี
9. เด็กชายณัฐพล  แก้วอร่ามยิ่ง
10. เด็กชายทินากร  ลักษพรรณ
11. เด็กหญิงธนิสาร  อัมพรดล
12. นางสาวนรมน  อัศวดีกูล
13. เด็กชายนราวิชญ์  ปาลี
14. นายนาวิน  ติวัน
15. นางสาวนุชนาฏ  เจนปัญญา
16. นายปฎิพล  ไม่มีชื่อสกุล
17. เด็กหญิงปรีญารัตน์  ตะธรรมมา
18. นายพีรพัฒน์  พิทักษ์ธรรมแท้
19. เด็กหญิงฟ้าประทาน  กาสุนันทา
20. นายภาณุวัฒน์  รัตนกุล
21. นางสาวรัชนีกร  วันนา
22. เด็กหญิงวรัทยา  ทารัตน์
23. เด็กหญิงวัณนากร  แพน้อย
24. เด็กหญิงสมหมาย   -
25. นางสาวสุทธนุช  แสนประเสริฐ
26. นางสาวสุนันทา  บัณฑิตเทอดสกุล
27. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญบุตร
28. เด็กหญิงสุพิชญา  วงค์สิงห์
29. เด็กชายอลงกรณ์  กลหิรัญ
30. เด็กชายเจษฏา  อะริยะ
31. เด็กชายเอกรัตน์  -
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
2. นายณัฐพงษ์  ชำนาญตา
3. นางสาวชัชว์รวี  พรมพิทักษ์
4. นายธรรมธัช  ป๋าวงค์
5. นายประสิทะิ์  คำเติ๊ก
6. ว่าที่ร้อยโทรุ่ง  จันทร์เดียว
7. ว่าที่ร้อยโททิวากร  ใจแก้ว
8. นายยิ่งยศ  จันทรชิต
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 35 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายองค์รักษ์  จันทร์เดียว
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง 24 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายพีรพัฒน์  พิทักษ์ธรรมแท้
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 19 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  มหาวรรณ
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.25 ทอง 31 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวอร  คำใส
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายศาสตราวุธ  เฉิดโฉมฉาย
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 22 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายพีรพัฒน์  พิทักษ์ธรรมแท้
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญบุตร
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวนุชนาฏ  เจนปัญญา
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายภวัต  วงศ์แสน
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 30 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นายอณากร  คำใจ
 
1. นายสุวัฒน์  ไม่โรยรส
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงจิตรานุช  สุรีรัตน์โชติ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 27 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกิตติมา  พรมคุด
 
1. นายบดินทร์  ศีลา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  น้อยวงศ์
 
1. นายณรงค์  เชียงแก้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.5 ทอง 18 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายพลวัต  อินทนนท์
 
1. นายณรงค์  เชียงแก้ว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  มหาวรรณ
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.4 เงิน 33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวนุชนาฎ  เจนปัญญา
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายกิจกรณ์  บุญมา
2. เด็กชายชานน  โสตถิพันธ์ุกุล
3. เด็กชายณัฐพล  แก้วอร่ามยิ่ง
4. เด็กชายทินากร  ลักษพรรณ
5. เด็กหญิงธนิสรา  อัมพรดล
6. เด็กชายนราวิชญ์  ปาลี
7. เด็กชายนิติพล  วีระวงค์
8. เด็กชายภูผา   -
9. เด็กชายวัฐจักร  จันจร
10. เด็กชายเจษฏา  อะริยะ
11. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  พานทอง
12. เด็กชายเอกรัตน์   -
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
2. ว่าที่ร้อยเอกประสิทธิ์  คำเติ๊ก
3. ดร.อนุชา  การอ้วน
4. นายธงชัย  อำพันศรี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายการุณย์  ควายคณะ
2. นายชญานิน  แซ่หลู่
3. นางสาวนรมน  อัศวดีกูล
4. นายนาวิน  ติวัน
5. นายพีรพัฒน์  พิทักษ์ธรรมแท้
6. นายภาณุวัฒน์  รัตนกุล
7. นางสาวศุภลักษณื  แจ่มใส
8. นางสาวสิรินทิพย์  เรืองศักดิ์
9. นางสาวสุนันทา  บัณฑิตเทอดสกุล
10. นายอลงกรณ์  กลหิรัญ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
2. ว่าที่ร้อยเอกทิวากร  ใจแก้ว
3. ว่าที่ร้อยเอกอภิสืทธิ์  ทองรุ่ง
4. ว่าที่ร้อยเอกอภิวัฒน์  ทองรุ่ง
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายกฤตเมธ  พิทักษ์
2. นางสาวกานต์ธิดา  อุประ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ชนาวีร
4. นายชัญญา  ไม่มีชื่อสกุล
5. นายฌาณทิพย์  ปันทวัง
6. นายทักษ์   อภิวะ
7. นางสาวนวลจันทร์  ไม่มีชื่อสกุล
8. นางสาววีร์วรีย์  แต้มสีคราม
9. นายสมชาย  ไม่มีชื่อสกุล
10. นางสาวไพรพรรณ   เวทย์นุวงค์
 
1. นายธรรมธัช  ป๋าวงค์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 30 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงจารุกิตติ์  นาคศรี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เงินใส
3. เด็กหญิงสมฤดี  ประสบสุวรรณ
4. เด็กหญิงอริสา  โจมฤทธิ์
5. เด็กหญิงอัญชลี  ยศศิริรุ่งเรือง
 
1. นางสาวมาริสา  เสือเอี่ยม
2. นายวัชรชัย  ทะสม
3. นางแก้วตา  อาณาจักร์
4. นายสาธิต  เตชะสร
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70.1 เงิน 19 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุทธิสุรศักดิ์
2. นางสาวธีราพร  เลายี่ปา
3. นางสาวธีวรา  โลยี่ป๋า
4. นางสาวน้ำผึ้ง  อาสาภิญโญ
5. นางสาวพิชญ์สุกานต์  เดชาพาณิชเจริญ
6. นางสาวภัทรภร  วงศ์ตระกูลรุ่งวิไล
7. นางสาววริษา  บุญมา
8. นางสาวศิรดา  บุญจารุวัฒน์
9. นางสาวสาธินี  ไม่มีชื่อสกุล
10. นางสาวอังคณา  กิจกาญจนาภรณ์
 
1. นางสาวระวีวรรณ  เอกา
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.6 ทอง 6 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  เทียนยุทธ์
2. นายจักกฤษณ์  เอี่ยมบู่
3. นายชาติ  รักกฎหมาย
4. นายภานุวัตร  คิดโสดา
5. นายวศิน  แซ่เห่อ
 
1. นางสาวมาริสา  เสือเอี่ยม
2. นายวัชรชัย  ทะสม
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 74.75 เงิน 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กชายดวงจันทร์  เอกวัฒน์วงษ์
2. เด็กชายวิษิต  ธีรพรโกศลจิต
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทุนชิงชัย
2. นางสาววิไลลักษณ์  โพธิหล้า
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 59.67 เข้าร่วม 32 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงญาณิศา  หิรัณย์สิริมาส
 
1. นายชัชวาลย์  ขวาแซ้น
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 74.2 เงิน 32 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายพันธุ์ธัช  สาริกานนท์
 
1. นางสาวพีรพรรณ  เทียมจันทร์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 28 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงกุสุมา  ผดุงกิจธารา
 
1. นางสาวจิตรลดา  จันทร์คำ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 37 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวทิชากร  กิจบำรุง
 
1. นางจิรนันท์  คันธีสาร
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50.33 เข้าร่วม 32 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายกิตติธัช  ทวานุรักษ์
 
1. นางสาวพีรพรรณ  เทียมจันทร์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66.66 ทองแดง 16 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวพชรพร  อำพัน
 
1. นางศิริพร  อำพันธ์ศรี
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 39 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกริษฐา  สำนวน
2. เด็กชายธีรภัทร  ศักดิ์ภิรมย์
3. เด็กหญิงพอเพียง  จองปุ๊ก
4. เด็กหญิงวรัชญา  อรัญภูมิ
5. เด็กหญิงสิรินาถ  วันเพ็ญ
 
1. นางสาวดวงสุดา  ทองคำ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 57.2 เข้าร่วม 42 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายกำโชค  โอดคำ
2. นายจตุพล  จะสอ
3. นางสาวจารุวรรณ  อินต๊ะ
4. นายชัยณรงค์  เป็งนำ
5. นางสาวพรหมภิญญา  ศรีกันทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรินทร์ลดา  ณพัฒน์สุขิตกุล
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72.83 เงิน 26 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิยดา  ยี่ป่า
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ซอนะ
 
1. นายถนอมศักดิ์  กิตติเลิศภักดีกุล
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 59.66 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวปิยพร  วนาสินสมบูรณ์
2. นางสาวแก้วกานดา  สุวรรณประชิน
 
1. นายศิริวัฒน์  ชำนาญ
2. MissFeng  Haiyan
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 22 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวศิรินทิพย์  เรือนศักดิ์
2. นางสาวอวิสรา  โคเบนท์
 
1. นางสาวเพ็ชรดา  ประวีณชัยกุล
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง 14 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวภัทราภรณ์  โสภณกุลทรัพย์
 
1. นางสุพัตรา  ผูกพันธ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง 37 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกุลณัฐ  ทรงเจริญกุล
2. นางสาวชนรดี  เมืองเมา
3. นางสาวชลนิภา  เรืองสมปัญญา
4. นางสาวดาริน  ภีระ
5. นางสาวมณีกร  โปรดปรานนาม
 
1. นางสาวปานหทัย  ประสานสุข
2. นางสาวสุชาดา  กรชูโชค
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 70.01 เงิน 19 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวพิตตินันท์  มัศยวรรณ
2. นางสาวสุดารัตน์  แซ่จิง
 
1. นายถนอมศักดิ์  กิตติเลิศภักดีกุล
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายชูโชค  จุลยานนท์
2. นางสาวรุจิษยา  เสนีวงษ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวเพ็ชรดา  ประวีณชัยกุล
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60.14 ทองแดง 41 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายณภัทร   บัวดี
2. เด็กชายพลกฤต  วงศ์จันทร์
 
1. นายศิริวัฒน์  ชำนาญ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 67.87 ทองแดง 32 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  เทียนยุทธิ์
 
1. นายไพรัตน์  อานัย
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.43 ทอง 10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายชาญชัย  จิตศรัทธามั่น
2. เด็กชายธนทัต  แสนมีโชค
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ดำรงพนาไพร
4. เด็กชายลี  พิชิตคนพาล
5. เด็กชายวิชญ์พล  นราพินิจกุล
6. เด็กชายวิชญ์ภาส  นราพินิจกุล
7. เด็กชายอดุลย์วิทย์  กำเนิดกรุณา
8. เด็กชายเอกรินทร์  -
 
1. นายโกสินทร์  สวัสดิ์ชัย
2. นายจำลอง  สมบูญชัย
3. นายสงวนศักดิ์  ศรีวิชัย
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 71.06 เงิน 28 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นายพลรัตน์  จารุศิลป์กิติกุล
2. นายวรพล  สมมิตร
3. นายศักดิ์สิทธิ์  ชื่นเสริมสุข
4. นายศิวกร  ไพรพฤติอมร
5. นายสิทธิชัย  แลงามตา
6. นายเอกพจน์  ยงยศกุล
 
1. นายณพศร  เมธาพิสุทธิ
2. นายจำลอง  สมบูญชัย
3. นางทิพย์รัตน์  คำทิพย์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.8 ทอง 14 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายณัฐนนท์   จิตตรัตน์
2. นางสาวธนิดา  เดชะบุญ
3. นางสาวธัญวรัตน์  ศรีสุวรรณ์
4. นายนนท์ตกานต์  จายะกุล
5. นางสาวนลินี  ไม่มีชื่อสกุล
6. นางสาวปัทมวรรณ  มัศยวรรณ
7. นายวันเฉลิม  กันทะมา
8. นางสาวศกลวรรณ  มากสรอย
9. นางสาวโสภิศ  สุเปง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวสุดธิดา  แปงเครื่อง
3. นายวัชรกร  สุรินทร์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงกรวีร์  มีเดช
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เอื้อมศักดิ์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  โสภณกุลทรัพย์
 
1. นางสาวอรพิณ  สนธิกุล
2. นายณัฐพงศ์  โพธิวงค์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวกัญญาพัชร  ก้อนแก้วคำใส
2. นางสาวชลณิชา  เสนาอินทร์
3. นางสาวณัฐชยา  โสภณกุลทรัพย์
 
1. นางสาวอรพิณ  สนธิกุล
2. นายณัฐพงศ์  โพธิวงค์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.6 เงิน 29 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงณิชา  วงค์มัจฉา
2. เด็กหญิงดุจกมล  หว่างป่อ
3. เด็กชายอัมรินทร์  อายุชัย
 
1. นางสาวรัชนี  วงค์ตะวัน
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 70.8 เงิน 35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นางสาวชลธิชา  บุตรไพรวัลย์
2. นางสาวศกลรัตน์  วิวัฒน์พรชัย
3. นางสาวหมวย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวนันท์นัษฐ์  ราชธิวงค์
2. นางสาวสุภาพร  ปัทมะสุคนธ์
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.75 เงิน 32 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงลภัสภร   สุวรรณโรจน์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา   วรรณประเสริฐ
 
1. นายปิยพล  คันทะ
2. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 39 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายจตุรภัทร  ศิริรักษ์
2. เด็กชายชยณัฐ  พรรณสุข
 
1. นางสาวจันทนา  สุปินะ
2. นายเจษฎา  อุชัยวงษ์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นายชูเกียรติ  เลาต๋า
2. นายโชคชัย  โหล่เจ
 
1. นายภัชรกุล  ม่วงงาม
2. นางสาวชาลิศา  คำยันต์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 23 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายจันทร์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยศร
 
1. นายปิยพล  คันทะ
2. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกมลลักษณ์  ชอบดี
2. นางสาวกัลยรัตน์  ไพรพงศ์พร
 
1. นางสาวจันทนา  สุปินะ
2. นายพีรศักดิ์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 38 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงจริญญา  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  อัมพุชสิริ
 
1. นายนพดล  อริยา
2. นางวรรณทร  แสงโรจน์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทยิดา  มูลดำ
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ไตรโชค
 
1. นางสาวลลิตา  สมเย็น
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 41 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวจริยา  ทาจันทร์
2. นางสาวทิพยาภรณ์  พาตุรินทร์
 
1. นางสาวลลิตา  สมเย็น
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายชนกานต์  ประสานสุข
2. นายเอกภาพ  มาพันธุ์
 
1. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ
2. นายปิยพล  คันทะ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 43 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวสายน้ำ  จิตซื่อ
2. นายเผ่าไทย  มาลา
 
1. นายนพดล  อริยา
2. นางวรรณทร  แสงโรจน์
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายกรกฎ  ลีภาคภูมิพานิชย์
2. เด็กชายบรรลือศักดิ์  คำเขียว
3. เด็กชายศุภณัฐ  โก่งสายเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรกรร  สุขใจ
2. นายธนพล  สุวรรณทอง
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  กรชูโชค
2. นายพลธิรักษ์  จ่ามู
3. นายเกริกพล  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรกรร  สุขใจ
2. นายธนพล  สุวรรณทอง
 
133 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 72 เงิน 21 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวจันทกานต์  สรานนท์วัชรกุล
2. นางสาวสริตา  อุประ
3. นางสาวแสงนวล  -
 
1. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ
2. นายปิยพล  คันทะ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  ฌาณอนันต์
2. เด็กชายวรพจน์  ขจรไพศาลเลิศ
3. เด็กชายวราวุฒิ  ปิยศักดิ์เมธากุล
 
1. นายทวีศักดิ์  แดนมะลิดอย
2. นายสมบัติ  ขนิษฐา
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นายภูมินทร์  ช่วยหลำ
2. นายวุฒิศักดิ์  ชุ่มธิ
3. นายสุขสันต์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายยศพนธ์  สุปินะ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 31 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายอ่องเมือง  -
2. เด็กชายเอกรักษ์  จารุศิลป์กิติกุล
3. เด็กชายแสงชื่น  -
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  เตปา
2. นางสาวมนันยา  บัวใหญ่
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  ใจหมู
2. นายศุภชัย  ศรแจ้ง
3. นายอภิสิทธิ์  แก้วเจริญ
 
1. นายภูวดล  สุระจินดา
2. นางสาวพิมพ์ประภา  เสาสวัสดิ์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 37 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจิรกร  สำเภาโอฬาร
2. เด็กหญิงนิชากร  สำเภาโอฬาร
3. เด็กหญิงนิสากร  ไพรทรายทอง
4. เด็กหญิงพนิตพร  สำเภาโอฬาร
5. เด็กหญิงวรนุช  คีรีเลิศธรรม
6. เด็กหญิงอัมพร  ไพรวุฒิธรรม
 
1. นางสาวณิชนันทน์  พินิจผล
2. นางสาวชนม์วรินทร์  ทวีเลิศวุฒิกุล
3. นางสาววัสยา  จันทร์ดิษฐ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 41 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวกมลวรรณ  -
2. นางสาวณัฎฐ์นรี  อยู่คู่ดอย
3. นางสาวผ่องศรี  แสงจรัสโชค
4. นางสาวมลฤดี  หญ่าโก
5. นางสาวสุวรรณา  เอื้ออังกรณ์พงษ์
6. นางสาวอารีย์รัตน์  ถนอมศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวปราหนัน  บัววัฒนา
2. นางปาริชาติ  มังกรณ์
 
140 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายณัฐกานต์  วนาภรณ์
2. เด็กชายณัฐกิจ  เลิศขจร
3. เด็กชายทัศนรัตน์  กันทะมา
 
1. นางกาญจนา  เตชะสร
2. นายสรวิศ  สุวรรณบุษย์
 
141 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 20 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวศิวภรณ์  บุญกิตติ
2. นางสาวสายพิน  สายชลธี
3. นางสาวหทัยรัตน์  ป่าทือ
 
1. นางธัญญรัตน์  เทศมี
2. นางสาวพัชรารัตน์  ขัดแสน
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงชวิตา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงนภัส  ไพรโชติสันติ
3. เด็กหญิงพรชิตา  คีรีสุภาสิน
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  โพธิหล้า
2. นางสาวกมลวรรณ  ทุนชิงชัย
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายลมหนาว  ใจต๊ะ
2. นายสุกฤษฎิ์  แก้วกองบุญ
3. นางสาวสุธาสินี  ธรรมเกิดสุข
 
1. นายสืบชาติ  อาณาจักร์
2. นายสรวิศ  สุวรรณบุษย์
 
144 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สุริยะ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เลิศสัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงภัณฑิลา  จุมปู
 
1. นางสาวอนัญญา  รนกรวรัญชิต
2. นางจันทร์เพ็ญ  คำกัมพล
 
145 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง 13 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายณัฐนันท์  หนุนชาติ
2. นายมานิตย์  บุญคุณสันติสุข
3. นายศรายุทธ  คำมูล
 
1. นายพงศกร  บุญมา
2. นางณัฐธิญาน์  เลิศชัยกาญจน์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงนงคราญ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงภรสินี  ทวีเรืองชัย
3. เด็กหญิงศรีพร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายอำพล  บุญวิจิตร
2. นางสุจิตรา  สุขเจริญ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาวดวงธิดา  เลาซาง
2. นางสาวศิริรัตน์  ศรีวรรณ
3. นางสาวอมรรัตน์  ยื้อมา
 
1. นางสาวภคพร  ใจมาก
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.06 ทอง 20 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงจารวี   หมั่นเพียรหา
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา   วรรณธร
3. เด็กหญิงนันทิตา   สุจินดา
 
1. นางทิพย์ภวรรณ   วงษ์สุข
2. นางณัฐธิญาน์  เลิศชัยกาญจน์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90.74 ทอง 17 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวจิตรกัญญา   ภูคำ
2. นายชนสรณ์    อัธยาศัยดี
3. นางสาวอธิชา  วงศ์ศักดิ์ศรี
 
1. นายพงศกร  บุญมา
2. นางพัชรินทร์  จุ้ยสำราญ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  แซ่จัง
2. เด็กหญิงพรธีรา  คีรีปรีชาวิทย์
3. เด็กหญิงอมาพรรณ  อมรอาจหาญ
 
1. นางกาญจนา  เตชะสร
2. นางพรรณนภา  ก้อนคลังทอง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นายคณิศร  มั่นคง
2. นายทู  ไม่มีชื่อสกุล
3. นายปวิตร  พัลวันชมพนา
 
1. นางณัฏฐพร  มินานนท์
 
152 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ประสาทดียิ่ง
 
1. นางชฎาพร  สวัสดิ์ชัย
 
153 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายกฤษดา  สุริยสาร
 
1. นางชฎาพร  สวัสดิ์ชัย
 
154 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวพิชามญชุ์  ศรีวงษ์แผน
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
155 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.33 เงิน 30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กชายปรีชา  ฉั่วจา
2. เด็กชายพันทกานต์  เลายี่ปา
 
1. นางประภัสสร  แก้วโยธา
2. นางสาวนันท์ธนัษฐ์  ราชธิวงค์