สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สอรักษา
 
1. นางมาไล  พลเก่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 23 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นายปฏิภาน  มาน้อย
 
1. นายกนกชัย  มาลัยวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75.5 เงิน 12 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เนียมญานนท์
 
1. นางวันเพ็ญ  พยอม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นางสาวศรีประภา    เรือนเพ็ง
 
1. นางสาวสุธิดา  โพธิ์ขาว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  มณีนก
 
1. นางปิยภัทร  พวงกลิ่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง 27 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. นางสาวสุวารี  สิงห์ลอ
 
1. นายจักรพงษ์  สุขสบาย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 23 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  สมบุญโพธิ์
 
1. นางสาวนิศาชล  ศรีชัยวงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 20 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายกิตติวัชน์  จันทร์เล็ก
 
1. นางสาวศิริรักษ์  ยศปัญญา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73.5 เงิน 11 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์หะ
2. เด็กหญิงธารทิพย์  ชมชื่น
3. เด็กชายโชคชัย  ใหม่จันทร์
 
1. นายสุรพงษ์  กล่ำบุตร
2. นางธนิษฐา  อินทะสี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  แสงโยธา
2. นางสาวรชนีกร  ฟูปลูก
3. นางสาวสุทธิรัตน์  คำพาลักษณ์
 
1. นางนิชรา  พรมประไพ
2. นางอัปสร  ลาภอินทรีย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  บำรุงวงษ์
2. เด็กหญิงอลิสา  พลาพล
 
1. นายปุณวิชญ์  อินทพงษ์
2. นางวชิรารัตน์  เจริญสุข
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 24 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวณัฐษาปาลิน  การะภักดี
2. นางสาวปุณรดา  เสนานะรินทร์
 
1. นายพรสรร  ใจของ
2. นายปฏิญญากร  กำเนิด
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85.16 ทอง 10 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐปกานต์   อินอ๋อม
2. เด็กหญิงอภิสรา   จอมสวรรค์
 
1. นางสาวสุธิดา  โพธิ์ขาว
2. นางวาสนา  ทิมแพร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83.93 ทอง 12 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา   สิทธิสงคราม
 
1. นางไพรวรรณ  คำสุวรรณ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภิสรา  เนียมทรัพย์
 
1. นายสุบิล  วงค์สอง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 15 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายวัชราพล  ประดิษฐ์
 
1. นางวิมลรัตน์  ศรีสุข
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.1 เงิน 13 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ศิริ  ฝ้ายขาว
2. เด็กหญิงชนิสรา  อินทอง
3. เด็กหญิงบุษกร  มาน้อย
 
1. นางวชิราภรณ์  วงศ์รัตน์
2. นางสาวสุดสายใจ  อินกรัด
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 37 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นางสาวชนิดาภา  จันทะคุณ
2. นางสาวปริชาติ  โฉมนอก
3. นางสาวสุมิลตรา  ผิวขาว
 
1. นายชินปภัท  ชวนัธปัญญา
2. นางสาวฐิติรัตน์  สิงคำโล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 33 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงดารารัตน์  คมพุดซา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จิวดี
3. เด็กหญิงโยษิตา  อินเขียว
 
1. นางสุจิตรา  ตะติยะ
2. นางสาวทิพย์รัตน์  ผลบุญ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  พันอ้น
2. นางสาวศุวิภา  ลือใจ
3. นางสาวสุชาวดี  ศรีวิชัยวงศ์
 
1. นางสาวชลพรรธณ์  กุลศรีวรเมศร์
2. นางสาวมุทิตา  สิงห์โต
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงกังสดาล  ดาอิ่ม
2. เด็กชายธนวัฒน์  ยอมเจริญ
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  ผลบุญ
2. นางสาวมุทิตา  สิงห์โต
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายณัฐกิตต์  ทับทิม
2. นายไชยวัฒน์  ทองดำ
 
1. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
2. นางสาวปนัดดา  ด้วงนาค
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายอัมรินทร์  ป้อมภา
 
1. นางสาวปนัดดา  ด้วงนาค
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายธงไชย  แก้วมาราช
 
1. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63.32 ทองแดง 22 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยดา  ถมทอง
2. เด็กชายพุฒิพงษ์   หงษ์ยนต์
 
1. นายพสิษฐ์  มีศรีสวัสดิ์
2. นางรุจิรา  อุ่นกาศ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 79.67 เงิน 6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายบุญฤทธิ์  อุดมสุข
 
1. นางสาวกชกร  จีนเพชร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เกิดพงษ์
 
1. นางสาวศศิภา  ศรีสม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวรงรอง  สิทธิรักษ์
 
1. นายธงชัย  สะสม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภพ  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงสริตา  รุ่งพิทยานนท์
3. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดาภรณ์  มหบุญพาชัย
 
1. นางเนตรดาว  คำวงศ์วาลย์
2. นางสาวพิรดา  ช่วงกรุด
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.5 เงิน 8 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายชวน  เรื่อศรีจันทร์
2. นางสาวธนสร  บดีรัฐ
3. นางสาวธนัชชา  สาริมา
 
1. นางสาวสวรรยา  จันทร์พุฒ
2. นางสาวเอื้อมพร  เอี่ยมแพร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงชญานุตต์  มะรินิล
2. เด็กหญิงธนัชชา  เชื้อศรี
3. เด็กหญิงนัทธมล  เป็งยาวงศ์
 
1. นางอรษา  อภิรมย์วิไลชัย
2. นางวัลลภา  อินหลวง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุท  อุตสาทา
2. นางสาวพรพิมล  ปัญญามณี
3. นางสาวพสุธิดา  สุรินทร์วงค์
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญรอด
2. นายกฤษณะ  สาลีเจริญ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พวงทอง
2. เด็กหญิงธัชชาภรณ์  สงวนศักดิ์
3. เด็กชายสิทธิชัย  เตี๋ยอำนวยชัย
 
1. นางนิภาวดี  น่วมอินทร์
2. นางตวงรัตน์  อ้นอิน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 14 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นายกรชกร  ทาระขัน
2. นายต้องชนะ  ค้ำชู
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองชัย
 
1. นางใกล้รุ่ง  ธวัชสานนท์
2. นางสาวสุพรรษา  พลขันธ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พุทธบุรี
2. เด็กชายบรรณวัชร  ศิริชัย
3. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์บุญมาก
 
1. นางสาวทิพรัตน์   ทับแคลน
2. นางสาวเขษมสร  โข่งศรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 13 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  สหะชาติ
2. นายนนทกร  กลิ่นกลาง
3. นายนพดล  กลิ่นกลาง
 
1. นางศรีวิไล  บุญญอนันต์ศิริ
2. นางสาวกนกเรขา  รักษ์ชนม์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงรติรส  เรืองนาราบ
2. เด็กชายวชิรพร  วิทยาจิตรเกษม
 
1. นางสุวิมล  กาแก้ว
2. นางนิภาวดี  น่วมอินทร์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 18 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวกฤติมา  ยิ้มเปรม
2. นางสาวจันทิมา  จันทรวดี
 
1. นายชาตรี  ศรีม่วงวงค์
2. นางดวงดาว  บดีรัฐ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 56.01 เข้าร่วม 11 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองจิตติ
2. เด็กชายวิทวัส  ทองคุ้ม
 
1. นายวีระศักดิ์  พิมพา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.73 ทองแดง 35 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. เด็กชายจักรกรี  ชันแก้ว
2. เด็กชายวีรภัทร  ดวงรัศมี
 
1. นางสาวโสพา  เบ้าทอง
2. นายอนุชัย  อินทเสน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายธนวัฒน์  เต็มใบหยก
2. นายศรศักดิ์  รำเพยพล
3. นายศิวกร  สิงหรา ณ อยุธยา
 
1. นายสุระศักดิ์  ยอดหงษ์
2. นายชาตรี  ศรีม่วงวงค์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  จิวเดช
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  กระต่ายทอง
3. เด็กหญิงรัตติธารกุล  จันทน์หอมประดิษฐ์
4. เด็กหญิงลักษิณา  สายมัน
5. เด็กหญิงสุภัฎชณิการ์  คัชพงษ์
 
1. นางสาวนฤมล  ไทยเจริญ
2. นางสาวพรประภา  คุ้มโตนด
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง 15 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกิตติญา  พิกุลทอง
2. นางสาวปริยากร  เหลืองวิชชเจริญ
3. นางสาววนัสนันท์  จันทราช
4. นางสาวศิรินันท์  ศรีสวัสดิ์มงคล
5. นางสาวสิริพรรษา  พิดา
 
1. นางสาวชมัยพร  ธีรพงษ์
2. นายปรัญญา  บุญทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 9 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกรียงโกมล
2. เด็กหญิงนิรารัชย์  พุ่มชา
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มีสิทธิ์
4. เด็กชายรัชชานนท์  พูลพันธ์
5. เด็กหญิงอนุสรา  จันทร์ทอง
 
1. นางโชติรส  แตงดารารัตน์
2. นางพัชรี  พิมพา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ชีวะโต
2. นายรัฐพงษ์  สืบวงษา
3. นางสาวอุทัยวัลภ์  อินแนม
4. นางสาวเมธาวี  ลิ่มวชิรโชติ
5. นางสาวโรสรินทร์  สุดสอาด
 
1. นางศิริวรรณ  กันศิริ
2. นางสาวชญาน์นันท์  เลิศอมรวัชร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.4 ทอง 26 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   ญาติมาก
2. เด็กหญิงกุลวรางค์  จีนนุ้ย
3. เด็กหญิงณุตตรา  ดีสุข
4. เด็กหญิงน้ำฝน   ชิมอ่วม
5. เด็กหญิงพัชราภา   พิญกิจ
 
1. นายชัชวาล  พระสิริไพบูลย์
2. นายขจรศักดิ์  อ่อนอุทัย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.4 ทอง 6 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวณัชชา  ผลอำนวย
2. นางสาวพิมลพรรณ  ทองใบปราสาท
3. นายวิศรุต  ติ๊บบุ่ง
4. นายศรราม  คงสัตรา
5. นางสาวศุภากร  ธรรมสอน
 
1. นายภีมพล  เหมภูมิ
2. นางพรทิพย์  นิลาภรณ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.6 ทอง 7 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. นายกฤษฎา  มีศรี
2. เด็กชายจารุกิตติ์  บัวพรม
3. นายชนสรณ์  พุ่มพวง
4. นางสาวชุติมา  มะปะโพธิ์
5. นายธีรโชติ  วงษ์ศาจุ้ย
6. นางสาวนฤมล  โยธาธรรม
7. นายพิษณุ  เวกสูงเนิน
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชัยมงคล
9. นายภานุวัฒน์  ชนชนะ
10. นางสาวรักธนา  แซ่ม้า
11. นางสาวรัตนา  ขวัญมา
12. นางสาวลักขณา  ดอกไม้
13. เด็กชายวัชระ  ยี่โพธิ์
14. นายวีระชัย  โสมา
15. นายสรศักดิ์  ภูมิศรี
16. นายอรรถพล  ณรงค์เปลี่ยน
17. นางสาวอาทิตยา  ศักดิ์ทอง
18. นางสาวอารยา  ปานน้อย
19. นางสาวอำพร  ขวัญมา
20. นางสาวเพ็ญนภา  อาจสาริกร
 
1. นายยุทธศักดิ์  สังเกตุ
2. นางรุ่งภาณี  ปิติยะ
3. นายบรมพงศ์  สินบุญมา
4. นางสาวดวงรัตน์  ทองศรีกัน
5. นางสายใจ  ใฝ่จิต
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.66 ทอง 4 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายกิตติกวิน  กัลพฤกษ์
2. นายกิตติศักดิ์  สีแตง
3. นายคุณากร  ป้องเหลือบ
4. นางสาวชญาณิศา  อังศิริ
5. นางสาวชลธิชา  รักษ์ชน
6. นายณัฐพร  ไกรวงษ์
7. นายธนกร  พนิชยะสิทธ
8. นายธีรพงศ์  เกษเกล้า
9. นายนพดล  เจริญศักดิ์
10. นางสาวนิลพัฒตา  ขำมา
11. นางสาวบุษยมาศ  เขม้นเขตการ
12. นายปฏิพัทธ์  พงษ์สุวิเชษศักดิ์
13. นายปริญญา  จันทร์เกิด
14. นายพงศกร  บุญมีมา
15. นายพงศกร  พละทรัพย์
16. นายพุทธิพง  ก้อนแก้ว
17. นายภัคพงศ์  อินจินา
18. นางสาวสุพิชฌาย์  พึ่งพัก
19. นายอธิกร  พันธ์พานิช
20. นายอะนัส  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายพลวัฒน์  แจ้งดี
2. นางกานต์รวี  กำเนิด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง 10 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สายวงค์นวล
 
1. นายธงไชย  ขัติศรี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง 4 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายทักษิณ  มะยมหิน
 
1. นายปัญญา  คำสีทา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.86 ทอง 16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงธนัชพร  โอ้ทอง
2. เด็กชายพริษฐ์ธนต์  ศรีภานุมาตุ
 
1. นายทัพไท  พร้อมเพรียง
2. นางสาลี่  อุตมา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.6 ทอง 15 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวมนพัทธ์  อินทะสี
2. นายสิรภพ  กันยะมูล
 
1. นายบรรดิษฐ์  กลางนภา
2. นางณัฐวีณ์  นิธิจินดาวัชร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทิมา
2. นางสาวจิตสุภา  เงินทอง
3. นางสาวชไมมล  ไม้แดง
4. เด็กหญิงญาณิศา  รัตนา
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงสุข
6. เด็กหญิงทนวรรณ   นิลพัด
7. นางสาวทิพยาภรณ์   หงษ์ยนต์
8. เด็กหญิงปนัดดา  สมบูรณ์ศรี
9. เด็กหญิงพนัดดา  ภู่ชม
10. นางสาวอรสา  กลิ่นรุ่ง
 
1. นางนงลักษณ์  ปฐมธรรมการ
2. นางสาวปาริมา  ธีระกัณฑ์
3. นางสาวสุนันทา  พรมมาก
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง 13 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  นพไธสง
2. เด็กหญิงณีรดา  ศรีทอง
3. เด็กหญิงนวพร  อินทะเรืองศร
4. นางสาวนันธิษา  สาขำ
5. เด็กหญิงปณิดา  หลวงประทุม
6. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  ปัดไธสงค์
7. นางสาวระวีณ์  มีพวง
8. เด็กหญิงรุจิรา  ลุมมนตรี
9. นางสาวลัดดาวัลย์  บุญไกร
10. นางสาวหยาดแหวนเพชร  โทสันทัด
 
1. นายนเรศ  อินถึก
2. นางพัชริดา  สระทองอินทร์
3. นางแสงเดือน  ทองดอนแฝง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติญา  แสงทอง
2. เด็กชายจีรยุทธ  เรียงรวม
3. เด็กชายธวัชชัย  เรืองวงษ์
4. เด็กหญิงปวีณา  หมอนคุด
5. เด็กหญิงภัณทิรา  หงษ์ร่อน
6. เด็กชายภานุวัฒน์  จันทร์บุญ
7. เด็กหญิงวรวรรณ  ลิขิตปัญญาราษฎร์
8. นายวัชระ  หุ่นเที่ยง
9. เด็กชายสวิชพ์  คำบรรลือ
10. เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์เอี่ยม
 
1. นายไพเราะ  ขัดสุข
2. นายยงยุทธ  แจ่มหม้อ
3. นายอภินันท์  นาโตนด
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 43 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญญาพร  สุทธิจรรยา
2. เด็กหญิงภาวินี  เนียมเปรม
 
1. นายดิเรก  คำชำ
2. นายประทวน  บดีรัฐ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 38 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นางสาวภัทราพร  มานะทน
2. นางสาวศิริญาภรณ์  บุคควัน
 
1. นางวิเชียร  วารินิน
2. นายวันโชค  วารินิน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญพวง
 
1. นายวิทยา  ทองรวม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวลีซ่า  วัฟซีน
 
1. นางสาวณัฎธยาน์  ภุมมา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนเพชระศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐมน  กระต่ายทอง
 
1. นายวนัส  ก๊กตระกูล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นางสาวเบญจรัตน์  แสวงแก้ว
 
1. นายวิทยา  ทองรวม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญญาพร  เอี่ยมรักษา
 
1. นางสาวชลธิชา  ระฆัง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 24 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกิติศักดิ์  แสงสังข์
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรีพร  โพชนา
 
1. นายชูศักดิ์  ไทพาณิชย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์เกสร  ศรีเพ็ง
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงบงกช  โภธิ์ธิน
2. เด็กหญิงอัญจรี  อินประภักตร์
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
2. นางสาวชลธิชา  ระฆัง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกุลหญิง  หอมบุปผา
 
1. นายทนง  คงรอด
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวศุภานุช  เลาหพิบูลรัตนา
 
1. นายชูศักดิ์  ไทพาณิชย์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กชายกฤติน  รุ่งเรือง
2. เด็กชายจิรพัฒน์  แว่นศิลา
3. เด็กชายทินกร  กรุดเที่ยง
 
1. นายวิทยา  ทองรวม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายธาดา  ศรีดาเดช
2. นายศุภชัย  ฉิมพาลี
3. นายอำพล  สุเทวี
 
1. นายสุรัติ  ช่างย้อม
2. นายพิทักษ์  บุญญาสิทธิ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายภครภูมิ  สุขแก้ว
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายภาณุเดช  ทองเดช
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิษา  เรืองศรี
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงค์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร  มีหมื่น
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวชลนิชา  ทิพจร
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกศิมาพร  สมตน
 
1. นางปวีณา  นามคง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1. เด็กชายธนบดี  นิยมรักษ์
 
1. นายอภิญญา  กล้าหาญ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายอิศรา  อุดมสุข
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 18 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงสรัลชณา  เพ็ญเดิมพันธ์
 
1. นางสาวจุไร  นักปี่
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 1. นางสาวศิริรัตน์  อินซอง
 
1. นายพงษ์พันธ์  เกิดเข้ม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ปักธงชัย
2. เด็กหญิงขจิตา  โพเทพ
3. นางสาวชลนิชา  ทิพจร
4. เด็กชายณัฏดนัย  นาคเมฆ
5. นายนทีธร  วรรณสิน
6. เด็กชายบัณฑิต  บุญธรรม
7. เด็กชายภานุรัตน์  พลาพล
8. นายอิศรา  อุดมสุข
9. นางสาวเกศมณี  นุ่มเกลี้ยง
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
2. นายสุเมธ  โพธิ์เทพ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  สมตน
2. นางสาวกศิมาพร  สมตน
3. นายกิตติสุวัฒนา  มังกร
4. เด็กชายจิรวัฒน์  เลิศชนะวงษ์
5. นางสาวจิรารัตน์  เมฆอำพลสุทธิ์
6. เด็กหญิงญาณัจฉรา  กันทา
7. นายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
8. นางสาวพัชรวี   พิมพา
9. นายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงค์
10. เด็กชายภครภูมิ  สุขแก้ว
11. เด็กชายภาณุเดช  ทองเดช
12. นายศาศวัต  อินทรเกษม
13. เด็กชายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
14. นางสาวสิริยากร  คชขันธ์
15. เด็กหญิงสุนิษา  เรืองศรี
 
1. นางสายใจ  พวกดี
2. นางปวีณา  นามคง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  สมตน
2. นายกิตติสุวัฒนา  มังกร
3. เด็กชายจิรวัฒน์  เลิศชนะวงษ์
4. นางสาวจิรารัตน์  เมฆอำพลสุทธิ์
5. นายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
6. นางสาวพัชรวี  พิมพา
7. นายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงค์
8. เด็กชายภครภูมิ  สุขแก้ว
9. เด็กชายศรัณย์ภัทร  มีหมื่น
10. เด็กชายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
11. นางสาวสิริยากร  คชขันธ์
12. นายอรรถพล  สุยะวงศ์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
2. นางปวีณา  นามคง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  ขุนพิลึก
2. เด็กหญิงจิระดา  แก้วละมัย
3. เด็กหญิงฉัตรลดา  ดงเงิน
4. เด็กหญิงชลธิดา  ศรีสุพรรณ์
5. เด็กชายชิตพล  สุดารินทร์
6. เด็กหญิงฐิตินันท์  สระทองสอน
7. เด็กหญิงณััดลินี  ฉิมสุข
8. เด็กชายธนา  ธิตะปัน
9. เด็กหญิงธันวรัตน์  อินพญา
10. เด็กหญิงพรไพริน  สร้อยสกุลไทย
11. เด็กชายมงคล  ขิบเงิน
12. เด็กหญิงลัดดาพร  สีสงัด
13. เด็กหญิงวรรณ์วลี  กันทะพันธ์
14. เด็กหญิงสายฝน  จันมะลิ
15. เด็กชายสิิทธิพร  มีีลาป
16. เด็กหญิงสุรีย์พร  สว่างแสง
17. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อยู่ภิรมย์
18. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุดมบารมีอนันต์
19. เด็กชายเหมราช  สมเคราะห์
20. เด็กหญิงโศภิน  อินทร์อร่าม
 
1. นายพงษ์พันธ์  เกิดเข้ม
2. นายธนภูมิ  ต๊ะสินธุ
3. นายบรรพต  คล่องณรงค์
4. นางวารินทร์รัตน์  แตงกวาน้อย
5. นายณัฐธพงศ์  อินทยะ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรมฟู
2. เด็กชายณัฒพงษ์  กลิ่นกระจาย
3. เด็กชายธนภัทร  แสงชาติ
4. เด็กชายธีรพงศ์  โชติโหมด
5. เด็กชายรมยกร  แสงท้าว
6. เด็กชายอาชวิน  กนกบุญรัชต์
 
1. นายไพโรจน์  ยิ่งคิด
2. นายเกรียงศักดิ์  สิริพรชัยกุล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชัชติยา  แช่มช้อย
2. นางสาวพรนภัส  อัศวคีรีรุ่ง
3. นายพีรพัฒน์  เกิดสุข
4. นายศิริภูมิ  ศิริเจริญ
5. นายอิทธิพัทธ์  เกิดศรี
6. นายเพชรภูมิ  รุ่งนภาวิเชฐ
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกานต์นิธิ  ปรัชธันยาพร
2. นายกิติศักดิ์  วารีนิล
3. นายคีรภัทร  รัตนะ
4. นายคีรีรัฐ  แจ่มหม้อ
5. นายจารุพงษ์  เจริญศิลป์
6. นางสาวชญานี  ประชาสรรเจริญ
7. เด็กหญิงชัชรินทร์  คำฟู
8. นางสาวณัฐธิดา  เย้ยโพธิ์
9. นางสาวณัฐธิดา  เอี่ยมสอาด
10. นายณัฐวุฒิ  คำสุทธิ์
11. นายณัฐสิทธิ  จันโทสถ
12. นางสาวณิชากร  ช่างย้อม
13. นายนคพณ  แสงคำ
14. นายนนทกร  สอนมี
15. นางสาวนัฐณิชา  หงษ์ยนต์
16. นางสาวนันทิตา  แสงสว่าง
17. เด็กหญิงนันธิวา  ศรีสวัสดิ์
18. นายประภัธพงศ์  ทาลายา
19. นายพชร  รัมวุฒิ
20. เด็กหญิงพรนภา  ปิ่นชัยมูล
21. นายพัฒนเทพ  บัวบานศรี
22. นางสาวพุทธรักษา  มโนมัย
23. นางสาวรัชนก  สอนตน
24. เด็กชายวรินทร  หมวกยอด
25. นางสาววริศา  วันชัย
26. เด็กชายวิชญ์บดินทร์  พุทธรักษา
27. นางสาววิสรา  อุรุวรรณ
28. เด็กหญิงวีระยา  ปั้นปรือ
29. นายศุกกิตติ์  สิงห์พยา
30. นายสมพร  มากสาคร
31. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีรักษ์วงษ์
32. เด็กชายอรรถพล  หุ่นสุวรรณ์
33. นางสาวอาทิตยา  พวงสมบัติ
34. นางสาวอุมารินทร์  มัญชุวงศ์
35. นางสาวอุมาลี  มัญชุวงศ์
36. เด็กหญิงอโณมา  มีพร้อม
37. เด็กหญิงเขมริศา  เชียรไทย
38. นายเมธัส  คำบรรลือ
39. เด็กหญิงแพรพรรณ  พิริยะจารุกุล
40. เด็กหญิงแพรพลอย  จันทร์ลอย
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
2. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
3. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
4. นายอนุเสก  นุ่มนิ่ม
5. นางสาวนวลจันทร์  คล้ายจ้อย
6. นางสาวกฤติยา  ยองทอง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวกฐาทิพย์  โพธิ์ยอด
2. เด็กชายกรพิทักษ์  ใจแสน
3. นายกิตติวัชน์  จันทร์เล็ก
4. นางสาวจรีรัตน์  ขำโตนด
5. นางสาวจุฑามณี  แพงรักษ์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ขำพารี
7. นางสาวชลิตา  มั่นเขตกรณ์
8. นายชัยวัฒน์  มาน้อย
9. นางสาวช่อทิพย์  วงค์พิชัย
10. นางสาวฐณิชา  คล่องณรงค์
11. นายณัฏพงษ์  พุ่มพงษ์
12. นางสาวดาราวรรณ  ฉวีอินทร์
13. นายธนาธิป  กาศเกษม
14. นายธราดล  แสงอ่วม
15. นายธีรภัทร  สุขภิรมย์
16. เด็กชายธีรภัทร  สามสุวรรณ
17. เด็กชายนนทพัทธ์  งามเฉียว
18. นางสาวปริมประภา  สายเครือเปี้ย
19. นายผดุงเกียรติ  ยอดศรีทอง
20. เด็กหญิงพรรณิษา  จันมา
21. นายพลปภัทร  สุรวัฒนะ
22. นายภักดี  อ่อนสมสวย
23. นายภิรพล  คงอินทร์
24. นายภูมิ  รอดปานะ
25. นายยุทธพิชัย  ชัยชนะ
26. นางสาวรัชประภา  แก้วมณี
27. เด็กหญิงวรรณิกา  แมนไธสงค์
28. นางสาววรรณิกา  คุ้มเณร
29. นางสาววาริน  จำปา
30. นายวิทวัส  สายหยุด
31. เด็กหญิงวิภาวดี  พรมร้าย
32. นายศุภกิจ  พรมเพียร
33. เด็กชายอนนท์  อินทร์สุพัตรา
34. นายอนุรัตน์  เกิดยอด
35. นายอัษฎาวุธ  พุทธา
36. นางสาวเฌอณัฐฐา  แยกกสิกรรม
37. เด็กชายเดชานนท์  พนมวาส
38. นายเมธาวี  สอนดี
39. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณภาพทอง
40. นายแสงชัย  สร้อยเชื่อ
 
1. นายนพรัตน์  อิ่มสุขศรี
2. นายบรรพต  เนื้อไม้
3. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
4. นายเอกพัฒน์  กลางนภา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นายชเนศ  สระสม
 
1. นายธงชัย  สารมะโน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง 9 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นายกัมปนาท  เพียรวิชา
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 7 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวฐนิชา  คล่องณรงค์
 
1. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายรัฐภาค  วงเวียน
 
1. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นายวัชรพงษ์  สีพ่วง
 
1. นางรัชนิดา  อินทะชุบ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นางรัชนิดา  อินทะชุบ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาววรรณิกา  คุ้มเณร
 
1. นายบรรพต  เนื้อไม้
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายรมยกร  แสงท้าว
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิริพรชัยกุล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 15 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายชินดนัย  หุติพรม
 
1. นายสุกรีย์  อุดคนดี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงต้นข้าว  ตั้งเขตการ
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 13 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวสุพัตรา  สามงามยา
 
1. นายไพโรจน์  ยิ่งคิด
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 17 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กชายพงศกร   สกุลพอง
 
1. นายณัฐวุฒิ  นุตตะโยธิน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 17 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายนครินทร์  ผ่องบุรี
 
1. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิรัตน์  คำพาลักษ์
 
1. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.4 ทอง 5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตนภากาญจน์  วาราชนนท์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมสอาด
3. เด็กชายธรรมรักษ์  อึ้งเจริญวงค์
4. เด็กชายธีรภัทร  พรมมา
5. เด็กชายนันทับพันธุ์  นาคทอง
6. เด็กชายนิรชิต  ศิลป์ไพราช
7. เด็กชายปุณณภพ  ทรงประดิษฐ
8. เด็กหญิงปุณณภา  ทรงประดิษฐ
9. เด็กชายวรินทร  หมวกยอด
10. เด็กหญิงสรารัตน์  คุณุ
11. เด็กชายอรรถพล  หุ่นสุวรรณ์
12. เด็กหญิงเขมริศา  เชียรไทย
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
3. นายอนุเสก  นุ่มนิ่ม
4. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 87.2 ทอง 5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายณัฐกาญจนกานต์  คะใจ
2. นางสาวณิชากร  ช่างย้อม
3. นายนคพณ  แสงคำ
4. นางสาวนัฐณิชา  หงษ์ยนต์
5. นางสาวนันทิตา  แสงสว่าง
6. นายประภัธพงศ์  ทาลายา
7. นายพัฒนเทพ  บัวบานศรี
8. นายวันทวุฒิ  มาศิริ
9. นางสาววิสรา  อุรุวรรณ
10. นายศุภกิตติ์  สิงห์พยา
11. นายสมพร  มากสาคร
12. นางสาวอาทิตยา  พวงสมบัติ
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
3. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
4. นายอนุเสก  นุ่มนิ่ม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 11 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกชพงศ์  เผ่าฟู
2. เด็กหญิงกวินธิดา  ทุ่งโพธิ์ตระกูล
3. เด็กหญิงกาญจนา  รักษ์สิงห์
4. เด็กชายกิตติชานนท์  มัชยา
5. เด็กชายคุณานนต์  สาสนะ
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปรางทอง
7. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  แนมเถื่อน
8. เด็กหญิงชัญญานุช  หมีคุ้ม
9. เด็กชายชัยวัฒน์  อุตมา
10. เด็กชายฐิติพงศ์  บุญเพ็ง
11. เด็กหญิงณพรรษ  ภาวศุทธิกุล
12. เด็กหญิงณัชชา  วรเชษฐบัญชา
13. เด็กหญิงณัชชา  บุญดา
14. เด็กชายณัฐชนน  อินทราวุธ
15. เด็กชายดนุเดช  กาเผือก
16. เด็กชายธญาวัฒน์  เทสินโชติ
17. เด็กชายธราดล  รัตนวรรณ
18. เด็กชายธัญวัฒน์  ประพันธ์วิทยา
19. เด็กชายนริศร์  เอี่ยมรักษา
20. เด็กชายนันทชา  รักษาเขตร์
21. เด็กชายนันทวัฒน์  แจ้งไพร
22. เด็กชายนิธิภักร์  นาคทอง
23. เด็กชายบุญสิริ  สุขประเสริฐ
24. เด็กหญิงปทิตตา  ศิริพงษ์
25. เด็กหญิงปานไพลิน  คำบรรลือ
26. เด็กชายพงศ์สถิร  มาแย้ม
27. เด็กหญิงพรศิกานต์  มีสำราญ
28. เด็กหญิงพิมพ์ชนันท์  พุทธรักษา
29. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โตวารี
30. เด็กหญิงพุทธรักษา  นาคพันธ์
31. เด็กหญิงมินท์ธิดา  มรกฏ
32. เด็กชายวงศธร  จำปาทอง
33. เด็กหญิงวันสุ  เดชะผล
34. เด็กชายวิชญ์บดินทร์  พุทธรักษา
35. เด็กหญิงสิริรัตน์  ไทยแจ่ม
36. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีอักษร
37. เด็กหญิงอัญจรีย์  อินประภักตร์
38. เด็กหญิงอาชาณีย์  ทองมาก
39. เด็กหญิงเพชรศิริ  รุ่งนภาวิเชฐ
40. เด็กหญิงแพรวา  สมเกียรติ์มงคล
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
2. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
3. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
4. นายอนุเสก  นุ่มนิ่ม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 8 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกรกมล  จงมีความสุข
2. นายกานต์  เถื่อนสุวรรณ
3. นางสาวจันทร์จิรา  ฟองธิวงศ์
4. นางสาวจิตรลดา  วายุบุตร
5. นายจิรายุ  โพธารามภ์
6. นางสาวจุรณิตา  น้ำสังข์
7. นางสาวณัฐนรี  เรื่อศรีจันทร์
8. นายณัฐพงศ์  ศรีพยัคฆ์
9. นายณัฐวัฒน์  หม่อนตะคุ
10. นางสาวธนพร  อินพหล
11. นางสาวธราศินี  เย็นใจราษฎร์
12. นางสาวธัญชนก   ปานปรีชา
13. นายธีรภัทร์  เสริมศรี
14. นางสาวนิธิมา   ธนรัตนไพศาล
15. นายพีรพัฒน์  วุฒิพรหม
16. นางสาวภพพลอย  สินเมือง
17. นางสาวภัททราภรณ์   วรศิลป์
18. นายภูธเนศ  สินอิน
19. นายภูริณัฐ  โตวารี
20. นางสาวมนัญชยา  สุพลอย
21. นางสาวรัตนา  ฉุยฉาย
22. นายวรชยุต  หมวกยอด
23. นายวรุดม  ศิริ
24. นายวสุธา  เรืองสมบัติ
25. นางสาวศศิประภา   ราชการ
26. นายศุภวิชญ์  จันทร์เส็ง
27. นายสมิทธิ์  มีสกุล
28. นายสุวิจักขณ์  สอนน้อย
29. นายอภิรักษ์  สุขศรี
30. นางสาวอัญชนา  ดานวล
31. นางสาวเบญจวรรณ  เกตุมี
32. นายไชยวัฒน์  หมื่นพรม
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
2. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
3. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
4. นายอนุเสก  นุ่มนิ่ม
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.8 เงิน 12 โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. เด็กชายชนัญชัย  โตแท้
2. เด็กหญิงดุจดาว  พุฒลา
3. เด็กหญิงดุจเดือน  พุฒลา
4. เด็กชายธนภูมิ  พินกลาง
5. เด็กชายพิชิตพงษ์  พระนะลม
6. เด็กชายยุทธนา  ปานสมบัติ
7. เด็กหญิงรัชนี  ทัพวัน
8. เด็กชายสมโภช  ทองหมื่นศรี
9. เด็กหญิงอริศรา  บัวบาน
10. เด็กหญิงอังกินันท์  ประจงจีบ
 
1. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
2. นางสาวสายชล  ปัญทีโป
3. นายไกรจักร  คำบุญเรือง
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. นายกฤษฎาวุฒิ  จาบเพ็ง
2. นายจีระศักดิ์  ฝานอก
3. นางสาวณัฎฐกานต์  วรกรรณ์
4. นางสาวนุชวรา  วรรณเครือ
5. นางสาวปรารถนา  สำราญ
6. นายรัชชานนท์  บัวพรม
7. นางสาววนิดา  แสนหล้า
8. นายวิศรุต  พะวงศ์ศักดิ์
9. นายศรายุธ  อยู่เย็น
10. นางสาวอธิภาวดี  เฉลยภพ
 
1. นายณัฐวรรธน์  ชุติภัทร์ดำรงกุล
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.2 เงิน 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกัลยาวดี  พวงพี
2. เด็กหญิงนิติกาล  สุขกลิ่น
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พูนประสิทธิ์
4. เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์  เงางาม
5. เด็กชายเมธชนันชัย  ประเสริฐ
6. เด็กหญิงแพรชมพู  เขื่อนยัง
 
1. นางดารากรณ์  ขุนมิน
2. นางสาวสาวิตรี  สร้างนอก
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  รักพร้า
2. นางสาวณัฎฐกานต์  วรกรรณ์
3. นางสาวนุชวรา  วรรณเครือ
4. นางสาวปรารถนา  สำราญ
5. นายรัชชานนท์  บัวพรม
6. นางสาววนิดา  แสนหล้า
7. นางสาววิไลลักษณ์  เศษโถ
8. นางสาวสุภาพร  ยั่งยืน
9. นางสาวอธิภาวดี  เฉลยภพ
 
1. นายณัฐวรรธน์  ชุติภัทร์ดำรงกุล
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 9 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุสุมา  อ้นเกษ
2. เด็กหญิงถวิกา  อินทรโส
3. เด็กหญิงธีรดา  เครือยา
4. เด็กหญิงธีรากานต์  ธรรมวุฒิ
5. เด็กหญิงปพิชญา  ทุ่งแจ้ง
6. เด็กหญิงภรณี  เนียมหอม
7. เด็กหญิงระรินทิพย์  ผสมทรัพย์
8. เด็กหญิงลฎาภา  หลวงกิจจา
 
1. นางสาวนวลจันทร์  คล้ายจ้อย
2. นางสาวกฤติยา  ยองทอง
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.9 ทอง 8 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. นายณพพล  พุทธประเทือง
2. นางสาวณัฎฐกานต์  วรกรรณ์
3. นางสาวนุชวรา  วรรณเครือ
4. นางสาวปรารถนา  สำราญ
5. นายรัชชานนท์  บัวพรม
6. นางสาววนิดา  แสนหล้า
7. นายวิศรุต  พะวงศ์ศักดิ์
8. นางสาววิไลลักษณ์  เศษโถ
9. นางสาวอธิภาวดี  เฉลยภพ
 
1. นายณัฐวรรธน์  ชุติภัทร์ดำรงกุล
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.3 เงิน 16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. เด็กชายจารุภัทร  จันทะบัตร
2. เด็กหญิงณิชากร  ประสิทธินาวา
3. เด็กหญิงดวงกมล  ปัญญา
4. เด็กหญิงทิฑัมพร  หงษ์ทอง
5. เด็กหญิงธนภรณ์  จำนงจิตร์
6. เด็กชายธนรัช  รบไพรี
7. เด็กหญิงนลินทิพย์  คล้ายทอง
8. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญศักดิ์
9. เด็กชายพรชัย  ชุ่มแจ่ม
10. เด็กชายภัทรพล  เกษมญาติ
11. เด็กชายวัชรพงษ์  วงษ์ชาตรี
12. เด็กหญิงวีรวรรณ  บุญรอด
13. เด็กชายศุภวิชญ์  ชันเกตุ
14. เด็กหญิงแสงมณี  บุญน้อย
 
1. นายทัพไท  พร้อมเพรียง
2. นางดารากรณ์  ขุนมิน
3. นายวสันต์  คงโต
4. นางสาวสาวิตรี  สร้างนอก
5. นายคุณากร  อิ่มเนย
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 11 โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นางสาวชนาภา  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ขอนทอง
3. นางสาววราภรณ์  ถาวร
4. นางสาววิภาดา  สาทิพย์จันทร์
5. นางสาวศิริลักษณ์  รอดเพชร
6. นางสาวสิริยากร  บุญจูง
7. นางสาวสุนิสา  มีสัตย์
8. นางสาวอนงค์ทิพย์  แตงโตนด
9. นางสาวโชติมณี  กล่อมเกลี้ยง
10. นางสาวโยสิตา  บุญสุข
 
1. นายทศพร  ราชรองเมือง
2. นายณรงค์เดช  ดอกแก้ว
3. นายกำพล  อินเลี้ยง
4. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
5. นางสาวพรทิพย์  หงษ์อาลัย
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.8 ทอง 8 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายกิตติวัชน์  จันทร์เล็ก
2. นายภัทพงษ์  แพงโตนด
3. นางสาววรรณิกา  คุ้มเณร
4. นายอัษฎาวุธ  พุทธา
5. นายเมธาวี  สอนดี
 
1. นางนิชรา  พรมประไพ
2. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 75 เงิน 18 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กชายธีระเดช  รอดกสิกรรม
2. เด็กชายสุภาษิต  พินเเย่ง
 
1. นายนพฤทธิ์  ฟักแก้ว
2. นางชลันดา  ฐานันดร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 29 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  บดีรัฐ
 
1. MissUsanee  Soipetch
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 8 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายวิชยุตม์  รัชตะ
 
1. นายทวิช  สินตอนันต์วณิช
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.33 ทอง 21 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภานุพินทุ
 
1. นางนันทพร   แช่มจุ้ย
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 30 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา   ภาจันทร์โต
 
1. นางชลธิชา  ตรงสกุล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 20 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายศุภสัณห์  สายทอง
 
1. นางสาวชวาลา   เอี่ยมอ่ำ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 51.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธิติสุดา  สุวรรณวงค์
 
1. นางนภาพร   ชูช่วย
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 20 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กชายปนัย  คมขำ
2. เด็กหญิงศุภรดา  บุตรบรรดิษ
3. เด็กหญิงสาวิตตรี  สงสนั่น
4. เด็กหญิงสิริญญา   หอมเย็น
5. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สังเกตใจ
 
1. นายสิทธิพงษ์  คำบรรลือ
2. นางสาวสมหญิง  บดีรัฐ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.2 ทอง 8 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  พิสิษฐ์ภาคิน
2. นางสาวณัฐธิดา  เย้ยโพธิ์
3. นายธีระศักดิ์  สมบูรณ์เพ็ง
4. นายพีรวิชญ์  ประทุม
5. นางสาวอภิญญา  นันทวิศาล
 
1. นางนีออล  นุมัติ
2. นางสาวสินีนาฏ  นิลสนธิ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.66 ทอง 9 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร  สีมาหงลดานนท์
2. เด็กหญิงอรสุชา  เผือกวงษ์
 
1. นางสาวประสานใจ  หุตะเสวี
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 74 เงิน 19 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวจณิสตา  ซ่อนกลิ่น
2. นางสาวดาริน  กอสัมพันธ์
 
1. นายบุญชัย  กัณตวิสิฐ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.67 ทอง 14 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ดีประสิทธิ์
2. นางสาวศุภิสรา  คนขยัน
 
1. นายทรงธรรม  พงษธา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 14 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายพีรพัศ  อยู่สุขยิ่งสถาพร
2. นางสาววริศรา  ดวงอินทร์
 
1. นางแน่งน้อย  ทิพย์ประเสริฐ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 76.3 เงิน 5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวภัทรวดี  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวอัฐภิญญา  สิงห์พร
 
1. นางสาวรุ้งรัตน์  กิตติขจร
2. Miss Kim  Yunjeong
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 78.5 เงิน 23 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวรชยา  เกษฎา
 
1. นายบุญชัย  กัณตวิสิฐ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 18 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาววัชรียา  วชิรินทราวัฒน์
 
1. นายทรงธรรม  พงษธา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวอธิษฐาน  ขอนทอง
 
1. นายปัณณธร  ปรียะธีรา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.3 ทอง 11 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชมมณี  นิลแก้ว
2. นางสาวมนทิรา  การะคุณ
3. นางสาวรวิพร  รักชาติ
4. นางสาววริสา  คูณเพิ่ม
5. นางสาวอัยลดา  แย้มโอษฐ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชูวัฒนเกียรติ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 13 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกษิดิศ  ชาญกำแหงเดชา
2. นางสาวนนทพร  ทาเอื้อ
3. นายพชร  ลิ้มบุญดี
4. นางสาวพิมมาดา  พูลเขียว
5. นางสาวลักษิกา  จันทะอาภา
 
1. นางสุพร  บรรจง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 15 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ร่มโพธิ์
2. นายนพพร  นุสนธิ์
3. นางสาวนัทกาญจน์  กาฬภักดี
4. นางสาวภาณุมาส  อารีย์กลับ
5. นางสาวศิริลักษณ์  สุดประเสริฐ
 
1. นางแน่งน้อย  ทิพย์ประเสริฐ
2. Mr.Victor  Bambrzak
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 70.6 เงิน 6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐริดา  เถียรทิน
2. นางสาวปาริฉัตร  ขันธหัตถ์
3. นางสาวปิยธิดา  วงค์เคียน
4. นางสาววิภาภรณ์  เดชะผล
5. นางสาวเกษรินทร์  พันเกษา
 
1. นางสาวรุ้งรัตน์  กิตติขจร
2. MissKim  Yunjeong
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 71.68 เงิน 17 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์ธารา  ปริสาวงศ์
2. นางสาวบุษรา  ตั้งภาภรณ์
 
1. Mr.Te  Yang
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.32 เงิน 10 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวฑิฆัมพร  ปรีชานนท์
2. นางสาววรรณรดา  ศรีเดชมลทอง
 
1. นางวรลักษณ์  คำเพ็ญ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 32.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  คล้ายอ้น
2. นางสาวมณีทราย  อยู่ยืน
 
1. นางแน่งน้อย  ทิพย์ประเสริฐ
2. Mr.Victor  Bambrzak
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 55.6 เข้าร่วม 6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาววนิดา  แตงจุ้ย
2. นางสาววรารัตน์  ธนากานต์ภาวิลัย
 
1. นายปัณณธร  ปรียะธีรา
2. Miss Kim  Yunjeong
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 81.67 ทอง 13 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  สิงห์สร้อย
2. เด็กชายรักษณ  คงศัตรา
 
1. นายพงศธร  เชียงสีทอง
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85.51 ทอง 7 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายชาญยุทธ  ชูแผ้ว
 
1. นางสาววัชรีลักษณ์  ส่องแสง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จีนเพชร
2. เด็กชายจิรพงศ์  ชัยศรี
3. เด็กชายทรงภพ  เกิดเผือก
4. เด็กชายทัตเทพ  มณีเขียว
5. เด็กชายพงศกร  เจริญศิลป์
6. เด็กชายภูวดล  มณีเขียว
7. เด็กชายสุพจน์  ทิพมนต์
8. เด็กชายเอกชัย  ศิรินาค
 
1. นายไพเราะ  ขัดสุข
2. นายชนะภัย  ศิริเจริญ
3. นายเจษฎา  สุโน
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นายคมสันต์  ดาทา
2. นายชัยณรงค์  ชื่นบาน
3. นายธนกร  รื่นนุสาน
4. นายภาเจริญ  แพนไธสงค์
5. นายศุภมินทร์  โตโทน
6. นายเดชฤชัย  จันทร์ต้น
 
1. นายจเด็ด  มหาการะเกตุ
2. นางวิภารัตน์  มหาการะเกตุ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  แสงสังข์
2. นางสาวจิตติมา  วงษ์เอี๊ยด
3. นางสาวชนิกานต์  ประเสริฐศรี
4. นายธนกร  อบเชย
5. นางสาวพีรญา  ประวิตราวงศ์
6. นายภูมิ  สุขจันทร์ตรี
7. นางสาวมัณฑนา  แสงท้าว
8. นางสาวลักษิกากร  สุรอด
9. นายสุภีมพัศ  พูลทวี
10. นายโสภณวิชญ์  เพชรรัตน์
 
1. นางเกศิณี  บึงมุม
2. นางศิริวรรณ  กันศิริ
3. นางโชติรส  แตงดารารัตน์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ละน้อย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงกุลญฑิตา  เปรมศรี
4. เด็กชายมนต์ชัย  ขันชารี
5. เด็กหญิงวรลักษณ์  วิเชียรโชติ
 
1. นางเพลินใจ  ประสารศรี
2. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายดนัยฤทธิ์  สร้อยทองบม
2. นางสาวธันชนก  เกษอุดมทรัพย์
3. นางสาวพริ้มเพรา  เพิ่มประยูร
4. นางสาวอธิชา  เชื่อมชิต
5. นางสาวอรพิชญา  ประสารศรี
 
1. นางเพลินใจ  ประสารศรี
2. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.8 ทอง 4 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  หอมดอกไม้
2. เด็กหญิงปรีชญา  จันทร์เพ็ง
3. เด็กหญิงพรนภัส  จันเปรม
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  หุตะเสวี
2. นางสุรางค์  พลบำรุง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 31 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวฉณัฐศร  ยิ้มสรวล
2. นางสาวชัญญา  วงษ์คล้าย
3. นางสาวธารารัตน์  พลาพล
 
1. นางสมจิตร  หุตะเสวี
2. นางสุรางค์  พลบำรุง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   เข็มทอง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตะเคียน
3. เด็กหญิงสุวลักษณ์   ปัตถา
 
1. นางสาวกฤติยาณี  จิตรบรรจง
2. นายปัทวีร์  จันทร์แสนตอ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.4 เงิน 17 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นางสาวกรรวี  ซุปวา
2. นายชาตรี  ยอดเยี่ยม
3. นายภานุ  สวนแก้ว
 
1. นางภณิดา  นาคมูล
2. นายอนิรุทธิ์  ทวนธง
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.25 ทอง 12 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ฉ่ำหลวง
2. นางสาวสุพัฒตา  ทับเล็ก
 
1. นายสุพัฒน์  อินหาญ
2. นางสาวพรเพ็ญ  ชูทุ่ม
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 21 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  โพธิ์มาก
2. เด็กหญิงสุพิชฌานันท์  ขันตี
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  สวนปลิก
2. นางสาวแพรวา  บุญแก้ว
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายขวัญชัย  ไม้แดง
2. นายสหัสวรรษ  ชูศิลป์
 
1. นายเทอดธานินทร์  เหมะสิขัณฑกะ
2. นางสาวศิริกุล  เก่าราชการ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงวิศรรษณี  มีขวัญ
2. เด็กหญิงสุนิสา  รอดกสิกรรม
 
1. นายคุณากร  อิ่มเนย
2. นางสาวอังสุมาลิน  ยิ้มสนิท
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 37 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายพิชยา  เกิดศรี
2. นายวิษณุ  แป้นสุวรรณ์
 
1. นางธิดามาศ  สถิตย์อยู่
2. นายธนกฤต  ประดิษฐ์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ประมูลทรัพย์
2. เด็กหญิงภัชรวดี  ภู่ทอง
 
1. นางธิดามาศ  สถิตย์อยู่
2. นางพรทิพา  วรรณสมัย
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อมรนิติโชคสกุล
2. เด็กหญิงอาฒยา  ทองคำ
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
2. นางสาวสุพัชชา  ใจซื่อ
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84.6 ทอง 9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  จันทะประภา
2. เด็กชายทักษิณ  ผิวสว่าง
 
1. นางมุทิตา  ทองรักษ์
2. นายณัฐวุฒิ  อยู่เย็น
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 21 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวชญาณี  เจนจบ
2. นายวรวุฒิ  วัฒนศิริ
 
1. นางมุทิตา  ทองรักษ์
2. นายสันติ์  แสงท้าว
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายณัฐภัทร  ศรีวิชัยลำพันธ์
2. นายอนุสรณ์  บัวขาว
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
2. นายปริญญา  วิชัย
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายพิชัยยุทธ์  บริสุทธิ์บงกช
2. นายสกรรจ์  กมุทชาติ
 
1. นางสาวพุทธวดี  สุขสินธารานนท์
2. นายวัฒนา  เมฆี
 
168 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงปราญชลี  แสงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพชรวรรณ  บัวผัน
3. เด็กหญิงพัชรินภรณ์  ใจแสน
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
2. นางสาวสมิตานันต์  สุขมาก
 
169 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวนันธกานต์  ดีฤสานต์
2. นางสาวสุรีวัลย์  อ่วมเจริญ
3. นางสาวโสรญา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายพิธพงศ์  ยิ้มเปรม
2. นางทิพวัลย์  พรหมรักษ์
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  เอี่ยมสอาด
2. นางสาววิมลสิริ  ทองอยู่
 
1. นางอรุณ  ยอดนิล
2. นางธิดามาศ  สถิตย์อยู่
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงวริศรา  กุลมาลา
2. เด็กชายศุภกิตติ์  หนูอิ่ม
3. เด็กชายโยฮัน  โพธิ์ไพจิตร
 
1. นายชัยรัตน์  เกษอุดมทรัพย์
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวกัลญา  สุวิกลม
2. นายร้อยเก้า  คำแสง
3. นางสาวสุชาดา  น้อยศรี
 
1. นายชัยรัตน์  เกษอุดมทรัพย์
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กชายทัตพล  ศรีเมือง
2. เด็กชายนิติกร  สีสงปราบ
3. เด็กชายพิษณุ  บุญช่วย
 
1. นายชัยรัตน์  เกษอุดมทรัพย์
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายพีชศิลป์  พยอม
2. นายภัทรพล  คำทอง
3. นายหัตถแพทย์  ศิลาเงิน
 
1. นายพนธ์วศิษฏ์  กลางนภา
2. นางปวริศา  เรืองชัยศิวเวท
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 71 เงิน 17 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  ฉิมแป้น
2. เด็กชายธนวัฒน์  เรืองดี
3. เด็กชายปัญญากรก์  สินภักดี
 
1. นายพนธ์วศิษฏ์  กลางนภา
2. นางปวริศา  เรืองชัยศิวเวท
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกิตติทัช  เนื้อไม้
2. นายณัฐนนท์  คำพุฒ
3. นายพันกร  ปินคำ
 
1. นายพนธ์วศิษฏ์  กลางนภา
2. นางปวริศา  เรืองชัยศิวเวท
 
177 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. เด็กชายบวรศักดิ์  โพธิน
2. เด็กหญิงรัตนพร  เสรีแป๊ะ
3. เด็กหญิงอมรลักษณ์  แดงสีสุข
 
1. นางสาวกิติยาภรณ์  ป้อมคำ
2. นายสุชาติ  สอนแก้ว
 
178 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวศริณญา  คำสาลี
2. นางสาวสุภัสตรา  แก้วเนตร
3. นางสาวสุรพัศญาน์   ดิสกุล
 
1. นายพิษณุ  ศิริวัฒน์
2. นางปวริศา  เรืองชัยศิวเวท
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กชายคมกริช  ฤทธิ์มนต์
2. เด็กชายณัฐพล   พลดงนอก
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  น้อยจั่น
 
1. นายนิพนธ์  สงเชื้อ
2. นางสาวจุรีลักษณ์  อินสุยะ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  ปั๋นปิน
2. นายวัฒน์ชนิน  ทองสมัย
3. นายสราวุฒิ  อินไผ่
 
1. นายประณต   หล้าทา
2. นายสุวิทย์  ผลาผล
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 15 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทัชพร  หลักงาม
2. เด็กหญิงวริษา  ภูศักดิ์
3. เด็กหญิงเมษณี  ส้มจันทร์
 
1. นางสาวเสาวรี  ใจธรรม
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวกนกพร  บุญสุขขา
2. นางสาวนุชจรีย์  พิลาทอง
3. นางสาวพัชศิลาพร  ไพโรจน์
 
1. นายประยูร  จิระเดชประไพ
2. นางชนิศา  จิระเดชประไพ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชากังราววิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  ไทยสงค์
2. เด็กหญิงดรุณี  แซ่ฉั่ว
3. เด็กหญิงธันยาพร  คุ้มโภคา
4. เด็กหญิงพรนภา  ผิวพรม
5. เด็กหญิงมลฤดี  ศรีภูธร
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โมลา
 
1. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
2. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. นางสาวกฤษณา  เฮงสิ
2. นางสาวณัฐสุดา  แสนกาษา
3. นายประเสริฐ  ล้อมสุข
4. นางสาวศศิกานต์  ทิพย์สุข
5. นางสาวสิริลักษณ์  ด้วงสุข
6. นางสาวสิริวิมล  ขุมทอง
 
1. นางละมัยรักษ์  ก้องเกรียงไกร
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สีหาเทพ
2. เด็กหญิงยุภาพรรณ  วงษ์จ๋า
3. เด็กหญิงสโรชา  ขัดสาย
 
1. นายอิทธิเดช  น้อมนวล
2. นางดรุณี  คำสีสังข์
 
186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวณัฐสุดา  เมธาสถิตย์
2. นางสาวทัศวรรณ  รักษา
3. นางสาวสุดารัตน์  ศรีคัดเค้า
 
1. นางสกุณา  นิยมเดช
2. นางจิราพร  ชัยแสงแก้ว
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติกา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงปริศนา  แซ่ม้า
3. เด็กชายปรีชา  แซ่จ้าง
 
1. นางสาวปาณิศา  อ่ำดอนกลอย
2. นายสิริศักดิ์  ธนะภูมิชัย
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นางสาวนิชนันท์  แสนยินดี
2. นางสาววารุณี  รวยพงษ์
3. นางสาวสุภาพร  บุญเหลือ
 
1. นางวิภารัตน์  มหาการะเกตุ
2. นายจเด็ด  มหาการะเกตุ
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนะ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ขันทองเฮ้า
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  พิมพ์ขาว
 
1. นางสาวณัฐสุดา  เนื้อไม้
 
190 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 24 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. นางสาวนุจรี  เด่นมาลัย
2. นางสาวอนันตพร  อรุณฉาย
3. นางสาวอรวรรณ์  แซ่หลอ
 
1. นางรัชณี  รักนาค
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาศ  ตาลชัยภูมิ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 1. เด็กหญิงทันยา  วัฟซีน
2. เด็กชายสิทธิพล  แท่งทอง
3. เด็กชายสิริวัฒน์  ทองสุขดี
 
1. นางพัชรินทร์  วัฒนพรหม
2. นายนิตินัยน์  วัฒนพรหม
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 76.2 เงิน 42 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. นางสาวกุลสตรี  เอี่ยมละออ
2. นางสาวนิสาชล  แซ่โซ้ง
3. นางสาววิไลวรรณ  แสนชัยวงค์
 
1. นางสาวปัทมา  บุญเจริญพงค์
2. นายทัศนัยน์  ทึงขำ
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.4 ทอง 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เกิดป้อม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทนิล
3. เด็กหญิงอังคณา  ไม้แดง
 
1. นางจิตติมา  เปียมาลย์
2. นางสาวจารุวรรณ  ผ่องแผ้ว
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 32 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  เอี่ยมพงษ์
2. นางสาววิภาวรรณ  นิลมุข
3. นางสาวศรีสวัสดิ์  ปิ่นมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันทนีย์  ปุ๊ดภาษี
2. นางสาวภัทร์พิชชา  ตรีเทพา
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 30 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงพฤกษา  ดีแล้ว
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สีเมฆ
3. เด็กหญิงอัจจิมา  คำเที่ยง
 
1. นางสาวสุทธภา  อุดแก้ว
2. นางสาวออมสิน  วินิจมนตรี
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 14 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 1. นางสาวจันจิรา  มั่งจีน
2. นางสาวจันทมาศ  มั่งจีน
3. นางสาวทิพย์เกสร  แช่มศิริ
 
1. นางสาวประภาพร  กิจประชา
2. นายอานนท์  อินทยะ
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. นางสาวอัญชลี  จันทะเสน
 
1. นางสาวเกศแก้ว  พุ่มขจร