สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง 11 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงอริษา  กันทา
 
1. นางสาวกมลรัตน์   ชัยชนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.2 ทอง 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวอทิตยา  จำปาหลวง
 
1. นางสาวชลัณรัศม์  ต้นกล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ทักษิณาพิมุข
 
1. นายปิยะวัติ  วังซ้าย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกชพรรณ  จันทร์วงศ์
 
1. นางญาณสิรีค์  วงค์เขียว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 43 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงสุพิชญา  พรหมปาลิต
 
1. นางจุุฬารัตน์  ยะรินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวรสิกา  อินวิจิตต์
 
1. นางกัลยา  สุขหอม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.4 ทอง 11 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงดวงธิดา  ธีระบุตร
 
1. นางสายพร  นาละออง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.9 ทอง 21 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวฐานิตา  ปิ่นเกตุ
 
1. นางสายพร  นาละออง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 21 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงธนัญญาพร  นามปวน
2. เด็กหญิงปภัสรา  จิตตา
3. เด็กชายสหราช  ปาระมี
 
1. นายกิติศักดิ์  พรมคำ
2. นางสาวสุปราณี  กาศเกษม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศา  บุญตานนท์
2. นายบรรพต  มามิ่ง
3. นางสาววศินี  ขุนเสถียร
 
1. นางสาวกฤติยา  วรศรี
2. นายปวิน  เจียไพบูลย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  จินะการ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  จันติลา
 
1. นางฉวีวรรณ  สุภานนท์
2. นางสาวสุธาสินี  ประพฤติ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ใจบรรทัด
2. นายภควัตร  มะโนคำ
 
1. นายพีระพันธ์  ตันวงศ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68.55 ทองแดง 31 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  วังมูล
2. เด็กชายภูรัชสะ  สร้อยเงิน
 
1. นางกาญจนา  ต๊ะวงศ์ษา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 53.32 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร 1. นายธนพล  เทพสิงห์
 
1. นายพงศกร  จานุวี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายภีศเดช  ฉัตรบริรักษ์
 
1. นางสาวจิระประภา  จันทร์ศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายรัชพล  ยอดยิ่ง
 
1. นายปิยพงค์  จักรบุญมา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 10 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชพร  สิทธิไพศาล
2. เด็กชายชญานิน  ทักษิณาพิมุข
3. เด็กชายพรภวิษย์  พวงเรือนแก้ว
 
1. นางสาวณัฐสิรี  สุวรรณวงค์
2. นางสาวเปมิกา  เมืองมูลพุ่มนาค
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกิตติภูมิ  เรือนสอน
2. นายธนดล  ชมภูจันทร์
3. นางสาวนภัส  อมรพิชญ์
 
1. นางสาวจิตรี  ฤทธิ์เนติกุล
2. นางสาวสมหญิง  ฟองมัน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรภรณ์  บุญยู่ฮง
2. เด็กหญิงพิมลมาศ  ญานิสราพันธ์
3. เด็กหญิงภานิภัค  โท๊ะนาบุตร
 
1. นางลำดวน  จางสาย
2. นายวิชิต  อินนันไชย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 23 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณิชารีย์  เมตาภรณ์
2. นางสาวพิมพ์วดี   เตชะวงศ์
3. นายอติรุจ  สุริยะบุญ
 
1. นางพัชริน  ยอดปนันท์
2. นางพิชญา  สิงห์หล้า
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายศิริเฉลิม  ขันไชยวงค์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  คตชาคร
 
1. นางสุภาพร  หมั่นการ
2. นางนภาพร  สิทธา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวธิดา  ประสม
2. นางสาวรัชนีกร  ปัญญาไว
 
1. นายธีรวัฒน์  กันทะ
2. นางศิริกานดา  กันธิดา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงรัตตินันท์  ปัญญาวรรณ
 
1. นายณัฏฐพล  ขวัญเจริญ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายพชรภัทร  บุญเรือง
 
1. นายมิตร  มูลแก้ว
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 46.51 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายกนก  ตุ้มท่าไม้
2. เด็กชายนนทวิทย์  วงศ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฐสิรี  สุวรรณวงค์
2. นายวิชิต  อินนันไชย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95.97 ทอง 4 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายวรวุฒ  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวนงนุช  จิตตา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายภูริณัฐ  ใจบุญ
 
1. นายสุรเชษฐ  ชมบุญ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐ์นารี  สิทธิรักษ์
 
1. นายอำนวย  ไชยนาม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐภิชา  สดมภ์วัฒน
2. เด็กหญิงพัชริญา  ดวงฟู
3. เด็กหญิงรติรัตน์  ภควิวัฒน์
 
1. นางสาวณัฐชญา  ยศข่าย
2. นางจิราภา  สุวรรณวัจณ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกันตพิชญ์  มีธรรม
2. นายธิติพัฒน์  สอนแปง
3. นางสาวพัดชา  เส็งพานิช
 
1. นายศิวดล  กุลฤทธิกร
2. นางสาวคณฑรี  สุทธนี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.8 เงิน 16 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายปวีณวัช  บุญมา
2. เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  ชัยนาม
3. เด็กหญิงยลรดี  วงศ์เงิน
 
1. นางสาวฟองสิริ  ธรรมธิกูล
2. นางสาวศิธาศินี  นินใจ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.6 ทอง 11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวกนกพร  ทองกิ่ง
2. นางสาวภคกมล  ปิงวัง
3. นางสาวอพัชชา  เตียวกุล
 
1. นางสาวแววดาว  รู้เพียร
2. นางสาววิรัญญา  จุ่นน้อย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 32 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 1. เด็กหญิงฟางดาว  สุภักดี
2. เด็กหญิงสุณิสา  ลินดวง
3. เด็กชายเจนภพ  ซาวเครือ
 
1. นางสาวขวัญณภัทร  เทพอาจ
2. นางสาวปิยะณัฐ  นันทการณ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวธนัยชนก  สุวรรณพฤกษ์
2. นางสาวปิยะนาถ  หมุดปิน
3. นางสาวอัญชลิตา  สุวรรณรงค์
 
1. นายจิตตวัฒน์  เมืองมาหล้า
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  วาสิการ
2. เด็กหญิงรุจจิรา  ตามัน
3. เด็กหญิงอนันตญา  เตชะวงค์
 
1. นางสาวอัมพิกา  พิมสอน
2. นางสุธินี  ต๊ะแสง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 9 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นางสาวดารารัตน์  ชมชื่น
2. นางสาวธัญญเรศ  พรมศรี
3. นางสาวธิดา  เฟื่องฟู
 
1. นางเบญญทิพย์  ธิกานนท์
2. นางสาวอรุณีย์  กองนาค
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 31 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายจักรภพ  ขัติศรี
2. เด็กชายพีรัช  เหลืองจิรโณทัย
 
1. นายชัชวาลย์  กำลังไว
2. นางสาวกัญญ์พิดา  จริยา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายณัฐพล  สว่างวงษ์
2. นางสาวณัฐริกา  เพียรไป
 
1. นายเสน่ห์  ชุมแสน
2. นายดุสิต  กันทะมา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 58.32 เข้าร่วม 9 โรงเรียนประชาราชวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แสงสุวรรณ์
2. เด็กชายไกรสร  ทองทิพย์
 
1. นางวันเพ็ญ  กาจู
2. นางณัฐสุดา  ท้าวเขื่อน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายจีระเดช  ทองสุข
2. เด็กชายภูริพัฒน์  แสงดี
 
1. นายสันษร  วรรณแก้ว
2. นางสาวมัญชรี  สนิทวงศ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายณัฐศิลป์  ไชยเมือง
2. นายธนากร  คะเตชา
3. นายแทนชนก  พันธ์เครือบุตร
 
1. นายสันติชัย  ไชยดี
2. นายสุรินทร์  รินศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 12 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์   วัฒนวาณิชย์
2. เด็กหญิงพรพัชชา   มิ่งเชื้อ
3. เด็กหญิงพลอยกนก   จอมคำ
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์   หล่อลิปิวงศ์
5. เด็กหญิงอาณิก้า   ฮอร์แมน
 
1. นางสาวรัตติกาล  ราชจริต
2. นางสาวไอลดา  ศรีแสง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง 14 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกุลธิดา  ตามัน
2. นางสาวชนกานต์  บัวภาศรี
3. นางสาวนริสรา  เทวัญ
4. นางสาวมรกต  มีมานะ
5. นางสาวเมธาพร  มอญแก้ว
 
1. นายอาทิตย์  ตั๋นมาเชื้อ
2. นางสาวเมธาพร  ตันชุ่ม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 1. เด็กหญิงธันญ์ชิภา  ทนน้อย
2. เด็กหญิงนิชาภรณ์  โคกทัน
3. เด็กหญิงวิศรุตา  มะโนเรือง
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุริยะขัด
5. เด็กหญิงอรชุดา  มูลเค้า
 
1. นางเครือวัลย์  หมอยา
2. นางสาวขวัญณภัทร  เทพอาจ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง 15 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวชนากานต์  กัณฑ์สุข
2. นายธนภูมิ  เดชอุปการ
3. นางสาวปภาวี  พงษ์คุณากร
4. นางสาวปาณิศา  พูลมา
5. นางสาวสัณหสิริ  ลำพูนพงศ์
 
1. นายพิภพภัทร์  มัดฉิมา
2. นางสาวดวงกมล  มูลแก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.4 ทอง 13 โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. เด็กชายกฤษณะ  ริมคำ
2. สามเณรทักโพธิ์  ไชยชมภู
3. เด็กชายธนกฤต  สุวรรณนำปน
4. เด็กหญิงภาวดี  แก้วหนองยาง
5. เด็กชายวรรธนชาติ  ชัยแก้ว
 
1. พระกฤษฎา  อิทธิญาณเมธี
2. นายรัฐพงษ์  คำใส
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.2 เงิน 21 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกุลวรางค์  คำคง
2. นางสาวธัญจิรา   ปันวารี
3. นางสาวนภา  นิลประดับ
4. นายอำพล  น้ำคำ
5. นายเจตนิพัฒน์  ลีลาวัชรมาศ
 
1. นางสุพรทิพย์  เปี้ยปลูก
2. นายศราวุฒิ  สุภายอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.4 ทอง 9 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายกรภพ  เรือนแป้น
2. นายฆรบดินทร์  แก้วมารัตน์
3. นางสาวฐิติญา  ยะจินะ
4. นางสาวณัฐฐินันท์  อุดใจ
5. นางสาวนพมาศ   อินทิยศ
6. นายนาวิน   บุญนำมา
7. นางสาวปรียนันท์   วีรุตมวิโรจน์
8. นายพลวัต  ดวงติ๊บ
9. นายภัคพงษ์  คำใบ
10. นางสาวภัทร์ธีรา  มกุลพานิช
11. นางสาวรุจิรา   คำปันบุตร
12. นางสาววิยะดา   บุญมายศ
13. นายศวิษฐ์  การเร็ว
14. นางสาวศศิพร   สายศรีธิ
15. นางสาวศุภิสรา   ไชยบุญเรือง
16. นางสาวศุภิสรา   ทิพย์เจริญ
17. นางสาวสุนันธร  วงค์โปน
18. นางสาวสุพิชชา  ขัดธิพงษ์
19. เด็กหญิงเปมิกา   ชัยเรืองฤทธิ์
20. นางสาวโชฏิกา  ฝั้นชมภู
 
1. นายอาทิตย์  ตั๋นมาเชื้อ
2. นางสาวทัศนีย์  ทนุกิจ
3. นางกัญญารัตน์  นาคอ่อน
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญเรือน  เพ็งมา
5. นางนิลเนตร  อำนาจศิริสุข
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 20 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  สุภาแก้ว
 
1. นางพจนีย์  บรรจงพาณิชย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง 12 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวขวัญชนก  ใจเสมอ
 
1. นางสุภาวรรณ  ตันจันทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงปาน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจบ้านเอื้อม
 
1. นางพิกุลทอง  เปล่งศิริ
2. นางรักชนก  ศรีชมภู
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายณัฐวุฒิ  ตุ้ยสืบ
2. นางสาวพิมพกานต์  สาปคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร  ชัยกานต์กุล
2. นางพิมพ์ใจ  แสนใจยา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกศิมาพร  นาละกา
2. นางสาวกานต์รวี  ทิพย์กันเงิน
3. นางสาวกุลธิดา  สีแก้ว
4. เด็กหญิงจรรยา  อุณทนารัตน์
5. นางสาวชฎาพร  ณ ลำปาง
6. เด็กหญิงณัฐจิรา  วาเล็กบุตร
7. เด็กหญิงนัชชา  ธิปทา
8. นางสาวนันทกานต์  ผาบสายยาน
9. เด็กหญิงพรชิตา  อุดสาย
10. เด็กหญิงพิชญกาญจน์  ประกอบศิลป
 
1. นางลลิตา  ประชุมฉลาด
2. นางพิกุลทอง  เปล่งศิริ
3. นางโสภิณ  ศิริคำน้อย
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.5 ทอง 20 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาคำสุข
2. เด็กหญิงนุชรินทร์  ใจเสาร์
3. เด็กหญิงปรียานุช  บุญนัก
4. เด็กหญิงพลอยไพริน  ปินใจ
5. เด็กชายพลอยไพลิน  อินทร์ทูล
6. เด็กชายพิริยา  ปอนสืบ
7. เด็กหญิงมัณยาภา  เยินยุบ
8. เด็กหญิงรัชนีภรณ์  จินจำ
9. เด็กหญิงวรัญญา  ใจเปี้ย
10. เด็กหญิงสุภาวดี  อินทะปัญโญ
 
1. นางทหัยภัทร  ลิ้นทอง
2. นางเพ็ชรศรี  ทิพกนก
3. นางสุภาณี  ธิสาระ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงชลฎา  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงปรียานุช  สิบต๊ะ
3. เด็กหญิงพิมลนาฎ  ตันวงศ์
4. เด็กหญิงมัณยาภา  เยินยุบ
5. เด็กหญิงมาลินี  ปาระมี
6. เด็กหญิงรมิตา  ไชยทนุ
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  อุดเทพ
8. เด็กหญิงสุธีธิดา  สุทโธ
9. เด็กหญิงสุภาวดี  อินทะปัญโญ
10. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ฟองทา
 
1. นางเบญญาภา  วรรณมณี
2. นางเพ็ชรศรี  ทิพกนก
3. นางททัยภัทร  ลิ้นทอง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายกิจธรรมศิโรรัตน์  ขัดซอนใบ
2. เด็กชายคณพัฒน์  สุก๋า
3. เด็กชายดนัย  บัววิชัย
4. เด็กชายธนดล  หมุดดี
5. เด็กชายธีรนันท์  นันทวงศ์
6. เด็กชายนรบดี  วงษ์หาญ
7. เด็กชายนรินทร์  แปงแก้ว
8. เด็กชายภรากร  อันทะชัย
9. เด็กชายสรภูร์  ทองจันทร์
 
1. นางทหัยภัทร  ลิ้นทอง
2. นางอนงค์วรรณ  ไชยเตกุล
3. นายสมบูรณ์  เหมือนจันทร์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 35 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิศกา  เทศศรีเมือง
2. เด็กชายรัฐภรณ์  ปุกคำ
 
1. นางแสงเทียน  งามชมภู
2. นายพงศกร  ยาลังกา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายวัชริศ  สุชาตตระกูล
2. นางสาวศุภกานต์  งดงาม
 
1. นางสมสาย  คำตุ้ยเชื้อ
2. นางสาวนิภาพร  ประทุมพงษ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อ่อนหวาน
 
1. นางสาววราทิพย์   โพธิ์ทอง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวอาภาพรรณ  อวดห้าว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   แก้วสีงาม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ถามล
 
1. นางรัตนา  กันทาดง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวพอฤทัย  คบสหาย
 
1. นางสาววราทิพย์   โพธิ์ทอง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 13 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชา  หมูแก้ว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   แก้วสีงาม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวปัทมา  มีสำลี
 
1. นายจรูญ  คำเผือ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรัชยา  กันทา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   แก้วสีงาม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายพิศวัสต์  วรรณฟู
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   แก้วสีงาม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนวิชชานารี 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ฟูบุตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มผล
 
1. นายเสรี  วงศ์สรรเสริญ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายไชยพงษ์  ทรัพย์ปัญญวงค์
 
1. นางสาววราทิพย์   โพธิ์ทอง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวนงนภัส  วรมงคล
 
1. นางสบันนา  มหาวรรณ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายจักรภพ  แซ่ยะ
2. เด็กชายธราธร  สกุลบุญญาธิการ
3. เด็กชายเอกชัย  แซ่ลี
 
1. นางนิชดา  กลิ่นสุวรรณ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นายเฉลิมพงค์  เวียงบรรพต
2. นายเยี่ยมสวัสิด์  แซ่ระย้า
3. นายเอกวิทย์  แซ่เจียง
 
1. นางวริศรา  โชติเขียว
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายนาคนรินทร์  ทรายคำ
 
1. นางอัญชญา  ต๊ะนา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 70.3 เงิน 8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายบุญยฤทธิ์  สีมา
 
1. นางอรชร  พรศิริ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวเอื้อมใจ  ใจแสนวงค์
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายทักษิณ  นาสรรค์
 
1. นายพิษณุการณ์  ทรายแก้ว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายฐิตากานต์  ธิวงค์
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายเบญจรงค์  ต๊ะวัง
 
1. นางอรชร  พรศิริ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายธนวัฒน์  สมบูรณ์
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยเมืองมูล
 
1. นายพิษณุการณ์  ทรายแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89.33 ทอง 6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวชุติมา  ไชยยากูล
 
1. นายพิษณุการณ์  ทรายแก้ว
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายวรัญญู  ก๋าเครือ
 
1. นางอรชร  พรศิริ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.3 ทอง 5 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายภูตะวัน  จันทร์ใหม่
 
1. นางอัญชญา  ต๊ะนา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายณัฐ  ต้องรักชาติ
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายกิตติพงศ์  วงค์วิชัย
2. เด็กหญิงชญาดา  โคตรสมบัติ
3. นายณัฐ  ต้องรักชาติ
4. นายณัฐกานต์  เยินยุบ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองยิ่งเจริญสุข
6. เด็กชายธนภูมิ  สวยฉลาด
7. นายธนวัฒน์  สมบูรณ์
8. เด็กชายนาคนรินทร์  ทรายคำ
9. เด็กชายปฐมพงศ์  พงศธรเจริญศรี
10. เด็กชายภารดา  ทิพย์วรรณ
11. นายภูดิท  เตจ๊ะ
12. นายภูตะวัน  จันทร์ใหม่
13. เด็กหญิงสร้อยเพชร  ตันชุ่ม
14. เด็กชายอรินชยา  เอิกเกริก
15. นางสาวเอื้อมใจ  ใจแสนวงค์
 
1. นางอัญชญา  ต๊ะนา
2. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายธนกฤต  สุทธิสุวรรณ
2. เด็กหญิงปพิชญา  เสริมสุข
3. เด็กหญิงภคมน  แซ่ตัน
4. เด็กชายภาคิณ  คูณทวี
5. เด็กชายสิริภัทร  ครองสิลธรรม
6. เด็กหญิงอริษา  เหล็กเทศ
 
1. นายพีระเดช  กลยนีย์
2. นายชิตาณุพงศ์  สายวงค์ปัญญา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายณภัทร  ธรรมศร
2. นางสาวนิราภร  แก้วคำฟู
3. นายภูบดี  แสงเฟือง
4. นางสาววิศัลย์ศยา  พลับจีน
5. นายศุภพิชญ์  ชัยเมืองมูล
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
2. นายพิทักษ์  รอบจังหวัด
3. นางสบันนา  มหาวรรณ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายพลกฤต   เทพนามวงศ์
 
1. นายพิทักษ์  รอบจังหวัด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 18 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายอเนก  ไทยใหม่
 
1. นายภูวนาถ  สร้อยทอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.75 ทอง 30 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงนงนภัส  ภิญญาพัชญ์
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.75 ทอง 12 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวภาลินี  มะโนคำ
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. เด็กชายวัชรากรณ์  หงษ์อินทร์
 
1. นายรัชณพงษ์  อุฬารโชค
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายโชคมงคล  แก้วศรี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.3 เงิน 12 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมโพธิ์
 
1. นายธีรพันธ์  ปิงแก้ว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.3 ทอง 8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวรดาณัฐ  โชติกะมงคล
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 25 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายธนบดี  จันทร์ฉาย
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นายธาดา  คำลือมี
 
1. นายวาทิต  นำทาน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.56 ทอง 7 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  กุลพญา
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวธนาภรณ์  แปงแก้ว
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายพลกฤต   เทพนามวงศ์
 
1. นายพิทักษ์  รอบจังหวัด
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนอรุโณทัย 1. นายจิระพัส  พุ่มพวง
 
1. นางสุชดาพร  จันทน์เกษร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 10 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงอาณิก้า  ฮอร์แมน
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวนิราภร  แก้วคำฟู
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85.6 ทอง 8 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ลาแปง
3. เด็กหญิงจิณห์นิภา  ฝั้นถาวร
4. เด็กหญิงญาณภัทร  ศรีใจ
5. เด็กหญิงตวงทอง  วิวัฒนศานต์
6. เด็กชายธนาดล  บุญปั๋นเจริญ
7. เด็กหญิงนุชวรา  วังกิจ
8. เด็กหญิงบุศยมาศ  โลหิตกาญจน์
9. นางสาวพรธิดา  พิทยาวุธพินิจ
10. เด็กชายภูสิทธิ์  พรหมวัฒนพันธุ์
11. เด็กชายสรวิชญ์  ตฤษณานุกุล
12. เด็กหญิงอุมาพร  นะมะโน
 
1. นายราเชนทร์  สุวรรณวงศ์
2. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 87.6 ทอง 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายฉัตรชนก  แปดนัด
2. นายฉันทัช  ใจคำ
3. นางสาวณัฐชริยา  พิมสาร
4. นางสาวธารสวรรค์  จันสุภาเสน
5. นางสาวพิมพ์พิศา  พิมพ์กลาง
6. นางสาวรวินท์นิภา  สายสี
7. นางสาววรรณภา  คำสม
8. นางสาววิรัญยา  ถนอมศิลป์
9. นางสาวศิริยาพร  ทารักษ์
10. เด็กชายสรวิชญ์  ตฤษณานุกุล
11. นางสาวสุพิชญา  แก้วสวัสดิ์
12. นายเจษฎา  จำปา
 
1. นายราเชนทร์  สุวรรณวงศ์
2. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80.8 ทอง 13 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นายกฤตภาส  ภาษีเจริญ
2. นายกันตพัฒน์  สงวนศิล
3. นางสาวกัลยารัตน์  ขยัน
4. นางสาวขวัญฤทัย  ไชยสุวรรณ์
5. นายชิตพล  สุวรรณวงค์
6. นายชุติพงศ์  หมอสมบูรณ์
7. นางสาวณัฐกมล  นาโควงค์
8. นายทักษิณ  ใหม่ทำ
9. นางสาวธิรดา  ใจแก้วแดง
10. นางสาวธิรดา  ใจแก้วแดง
11. นางสาวธิษณา  บุญประสิทธิ์
12. นางสาวปาณิตา  รัตนชาติ
13. นางสาวปาลิตา  ทองวิทยากุล
14. นางสาวผการัตน์  ทิพย์วิสุทธิ์
15. นางสาวพรสวรรค์  ไวสิทธิ์
16. นางสาวพันพสา  ธิวงศ์เงิน
17. นางสาวฟาร่าห์  ปินตาสี
18. นายยศพล  อดิศรประเสริฐ
19. นายรัชพล  แสงบุญเรือน
20. นางสาวรีตณาวรรณ  การแรง
21. นายวลาวดิช  มีเกสโซ
22. นางสาววัทนวิภา  มหาวัน
23. นายสถาพร  ใจอิ่มแก้ว
24. นางสาวอริตา  ช่วยบำรุง
25. นายอานนท์  พนาลิกุล
26. นางสาวเกรตต้า  มีเกสโซ
27. นายเดชา  เหล่ารัดเดชา
28. นายเสาวภาค  อุปการดี
 
1. Mrs.Chiu  Pei-Ming
2. นายเอกนรินทร์  แสนทน
3. MissZang  Qing Yao
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.2 เงิน 14 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายกรกฎ  ขัดยอด
2. เด็กชายชนัต  ปิตติวณิชย์
3. เด็กหญิงณัชมาศย์  เลิศหิรัญปริยกร
4. เด็กหญิงณิชากร  กาตาสาย
5. เด็กชายนนธวัช  จันทร์เครือ
6. เด็กชายบัณฑิต  แซ่โต๋ว
7. เด็กหญิงบุญญิสา  ธรรมวรัญญา
8. เด็กหญิงปริชญา  พงษ์สมุทร
9. เด็กชายภัทรดนัย  ศรีอิ่นแก้ว
10. เด็กหญิงศิวาลัย   จาคำมา
 
1. นางณปภัช  ช่างสกล
2. นางจุฬารัตน์  โพธิ์ทอง
3. นางกุลรัศมิ์  เลิศหิรัญปริยกร
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายคธาวุฒิ  ใจสิน
2. นายคมกริช  ธิวงศ์น้อย
3. นายชนะชล  ประสาร
4. นายชาญฤทธิ์  อุ่ยตระกูล
5. นางสาวธนาภรณ์  ฉินกมลทอง
6. นายนนทพัทธ์  ไชยวุฒิ
7. นางสาวนารีเทพ  ปิงแก้ว
8. นางสาวพัชรชรัตน์  อินต๊ะเครือ
9. นางสาวอลิษา  อินต๊ะสืบ
10. นางสาวอังค์วรา  ทนันชัย
 
1. นางวัฒนะ  ทองปัญญา
2. นางสาววรรณกมล  ศุภวิมุต
3. นางสาวสกุลรัตน์  หอมแก่นจันทร์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นางสาว ธารญา  อินต๊ะสาร
2. นายชญานันท์  ชัยราษฎร์
3. นางสาวนริศรา  ลิวันโต
4. นายนัฐวุฒิ  มีเกศ
5. นางสาวรัตณาภรณ์  อินตาวงค์
6. นางสาวเบญญทิพย์  เทพา
 
1. นางสาวนภัสรา  นัดดากุล
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 21 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงพชรสร  คำพุกกะ
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  อุ่นเครือ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  จันทร์ตาฝั้น
4. เด็กหญิงสกุณา  จันทรัตน์
5. เด็กหญิงสวรินทร์  อารมณ์
6. เด็กหญิงสินีนาท  ปันทะโชติ
 
1. นางวีณา  ศิรประภาศิริ
2. นางสาวสกุลรัตน์  หอมแก่นจันทร์
3. นางสาววรรณกมล  ฟูปิง
4. นางวัฒนะ  ทองปัญญา
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวญาณัชชา   โยงยศ
2. นางสาวณัฐณิชา   มูลใจทราย
3. นางสาวนฏษมน   คมวงศ์วิวัฒน์
4. นางสาวนภัสกร   สุธีภัทรลาวัลย์
5. นางสาวพรธนา   จนาศักดิ์
6. นางสาวภัทริน    ดีสม
 
1. นางจุฬารัตน์  โพธิ์ทอง
2. นางกุลรัศมิ์  เลิศหิรัญปริยกร
3. นางณปภัช  ช่างสกล
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. นางสาวกรวีร์  กันทะวงค์
2. นายฉัตรมงคล  ธรรมยศ
3. นางสาวชนิตา  จิตดวงวัน
4. นางสาวชลธิชา  ตุ้ยกาศ
5. นายธนวัฒน์  สมฟอง
6. นางสาวน้ำฝน  กาศสกุล
7. นายปฏิญญา  เสียงเย็น
8. นายวรกมล  นันท์ตา
9. นางสาววรกานต์  แสนภาพ
10. นางสาววรรณชนก  ศรีชุม
11. นางสาววีณาวัลย์  ธนันไชย
12. นางสาววีระยา  สุตา
13. นางสาวอรทัย  ขันธรักษ์
14. นายไตรภูมิ  ศิลปสมศักดิ์
 
1. นายณัฐกาญจน์  แสนตา
2. นางสาวพิมพ์ประภา  เชื้อเทวา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ญดา  โชติระวีวรฤทธิ์
 
1. นางสุจิตรา  พัชรดำรงค์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.6 ทอง 6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายธนทัต  จิตรหมั่น
 
1. นางสาวตลับเพ็ชร์  หทัยพล
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงนคพร  อัมพรลักษณ์
 
1. นางมยุรี  ท้าวศรีชัย
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง 19 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวภรภัทร  ไร่สูงเนิน
 
1. นางพรทิพย์  จักรแก้ว
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายชยุตม์  ไชยวรรณ
 
1. Mr.Richard  Huw Gray
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75.16 เงิน 8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวอังศุธรณ์  พรหมประสิทธิ์
 
1. นายธรัช  พุทธรักษ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 17 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  อุดสม
2. เด็กหญิงพัชราภา  ชื่นสมบัติ
3. เด็กหญิงศิรประภา  พรมเมือง
4. เด็กหญิงสุธาธินี  ชัยสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุธินี  ประสาท
 
1. นางชนกนันท์  อุ่นอารมณ์
2. นางณุภัทรณีย์  พายัพสาย
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 73.6 เงิน 30 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นางสาวชนาพร  กัลยาณกิตติ
2. นางสาวปาริฉัตร  กลีบเนตร
3. นายภูเมษ  อักษร
4. นางสาววัลนิดา  กองนาค
5. นายศตวรรษ  นันทะเสน
 
1. Mr.ANDY  N. GARCIA
2. นางธนิตา  สูงติวงศ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายก่อกุศล  ตัณฑ์อำไพ
2. เด็กชายสิทธิ์นิธิ  สิทธิ์ศรีสง่าวงศ์
 
1. นายสมชัย  กันทะมา
2. นางสาวนิติยา  สมนาม
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.33 เงิน 16 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกัญจนา  วงศ์คำแน่น
2. นางสาวพรหมภัสสร  ศรีอรุณ
 
1. นางปัทมาพร  อินดาวงศ์
2. นางพิชญาภา  ไชยวรรณ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกรพินธ์  ด้วงคำฟู
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   มณีเชษฐา
 
1. นายกรกฏ  อุ่นเรือน
2. นางสาวประภาพร  โล่ตระกูล
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายธารินทร์   ภิญโญคำ
2. นางสาวปราณี   วงศ์เรืองศรี
 
1. นางสาวสุภานัน  ปัญญาใหญ่
2. นางพัชรสุกาล   อธิปัญญาพันธุ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายพีระพงค์  แก้วคำลือ
2. นายภัทรพงษ์  ถาวิชัย
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  รุมารถ
2. นายพงศ์เกษม  เตชะสาย
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวภัทรดา  ยินดี
2. นางสาวศิรดา  เทพศิริ
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
2. Miss Jeongmin  Park
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.5 ทอง 8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวพัทธนันท์  ฤทธิพรหม
 
1. Miss Lele  Wan
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายพงศ์พล  พิริยะ
 
1. นางสาวปาริฉัตร   วงค์สม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายศุภากร  ชัยชนะ
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐวรา  พลอยเจิมศรี
2. นางสาวนิภาพร  กันทะวัง
3. นางสาวบุษบา  แสนเทพ
4. นางสาวปาณิศา  กันทวัง
5. นายพิภู  สุขดี
 
1. นายบุญรักษ์  มูลแก้ว
2. นางสาวภัทรวีร์  อวดมูล
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวธนาภา   ศรีวิชัย
2. นายบวรพงษ์   กล้าแท้
3. นางสาวปิยนุช   ดวงเมือง
4. นางสาวพิมพ์ชนก  พจนไพบูลย์
5. นางสาววิมลมณี   คีรีวรรณ์
 
1. นายธีรัช   ลอมศรี
2. นางพัชรสุกาล   อธิปัญญาพันธุ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวจิราภรณ์   รินแก้ว
2. นางสาวธัญวรัตน์  โคธิเสน
3. นางสาวพิมพกานต์  ฉัตรทันต์
4. นายรติพงศ์  สมคะเน
5. นางสาวรัตนากร  สายต๊ะวัง
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  รุมารถ
2. นายพงศ์เกษม  เตชะสาย
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 63.3 ทองแดง 7 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวณัชณิชา  สิงห์หล้า
2. นางสาวรัชชนก  กรสวรรค์
3. นางสาวศุภศร  สิริสินสมุทร
4. นางสาวสาวิกา  แสงคำ
5. นางสาวแทนหทัย  ไชยทิมา
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
2. Miss Jeongmin  Park
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.35 ทอง 6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวนิรินธนา  มณีวรรณรัตน์
2. นางสาวสาวิตรี  เทพวงศ์
 
1. นางสาวภัทรวีร์  อวดมูล
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.33 เงิน 11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายณัฐนันท์  สุทธนู
2. นางสาวสุจารี  ไชยนาม
 
1. นางสาวปาริฉัตร  วงค์สม
2. MissMIHO  ISHIZAWA
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวทนิดา  จรจันทร์
2. นางสาวเกวลิน  ลำภา
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
2. MissJeongmin  Park
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74.43 เงิน 25 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1. เด็กชายณัฎฐนิช  ปินตาคำ
2. เด็กชายยศนันท์  แก้วแปง
 
1. นายอภิรมย์  แปงอินต๊ะ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68.1 ทองแดง 31 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. นางสาวมลทิรา  ฝั้นคำอ้าย
 
1. นางดาวเรือง  ศรีจำปา
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.6 ทอง 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกษิดินทร์  พัชระภัทร์
2. นายณัฐชนน  ราธิเสน
3. นางสาวธิตินันท์  พันธ์ชมภู
4. นายน่านฟ้า  วรญาณกุล
5. นางสาวปราชญาดา  เพ็ชรแสนงาม
6. นางสาวพรนภัส  ทาจินา
7. นายภูวดล  คำภิระวงค์
8. นายศิวดล  ตะนะ
9. นางสาวสุรางคณา  หมื่นตาบุตร
10. นางสาวเจนิศา  ตรีสุคนธรัตน์
 
1. นายปรัชญ์  มาวิเลิศ
2. นายอุดม  สีตลานุชิต
3. นายวุฒิกรณ์  ปั๋นแก้ว
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 10 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไชยกุล
2. เด็กหญิงชลธิชา  พิพิธกุล
3. เด็กหญิงวรฤทัย  ทองกิ่ง
4. เด็กหญิงศิรมณี  อินพิรุด
5. เด็กหญิงสวิชญา  เครือตัน
 
1. นางวราภรณ์  สว่างการ
2. นางสาวเจนจิราพร  ดาวสุข
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวจิรัชยา  สุปราณี
2. นางสาวณัฐชยา  สุภาสืบ
3. นางสาวทิพยรัตน์  โปธา
4. นางสาวพรปวีณ์  ทุ่งแจ้ง
5. นางสาวเมธาวี  จินะหล้า
 
1. นางศิริวรรณ  วรงค์วรรธนะ
2. นางสาวกนกพร  นิลแพทย์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุฒธาอามาตย์
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร  อุ่นผูก
3. เด็กหญิงนารดา  นันต๊ะภาพ
 
1. นางสาวศศลักษณ์  เครือนันตา
2. นางสาวรัตติพร  เสาจินดารัตน์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74.8 เงิน 8 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาววิภาดา  ลอมแก้ว
2. นางสาวศศิกาญจน์  กามล
3. นางสาวอังค์วรา  รักดิษฐ์สกุล
 
1. นางสาวนันทนาพร  วงศ์ยศ
2. นางสาวศศลักษณ์  เครือนันตา
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายคงกระพัน  การเก่ง
2. เด็กหญิงนิรชา  ศรีสด
3. เด็กหญิงภัทรธร  จอมวงศ์
 
1. นางสาวนันทนาพร  วงศ์ยศ
2. นางสาวรัตติพร  เสาจินดารัตน์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77 เงิน 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวณัฐริกา  วรรณโวหาร
2. นางสาวพราวพิสุทธิ์  มั่นคง
3. นางสาวภัครมัย  ปัญยศ
 
1. นางสาวนันทนาพร  วงศ์ยศ
2. นางสาวศศลักษณ์  เครือนันตา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.75 ทอง 20 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ศรีสิทธิรักษ์
2. เด็กชายทัตพงศ์  ทรายคำ
 
1. นางสาวปุณณภา  ชมภูทิพย์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กชายปกกมล  โสมา
2. เด็กชายพิเชษฐ์  คู่พิทักษ์ขจร
 
1. นายมนตรี  รุ่งฉัตร
2. นายวิชัย  วงค์ไชย
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 31 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. นายบูรพา  อูปคำ
2. นายปริญญา  ช่างทอง
 
1. นายอุทัย  ไชยมูล
2. นางรุ่งรัชนี  วิมาละ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กชายชัยบดินทร์  แซ่จิ๋ว
2. เด็กชายปรัชญา  กาเงิน
 
1. นางชรินรัตน์  สิขิวัฒน์
2. นายวิชัย  วงค์ไชย
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายฐานทัพ  เทพสุพรรณ์
2. นายเจษฏา  พรหมจินดา
 
1. นายวิชัย  วงค์ไชย
2. นางชรินรัตน์  สิขิวัฒน์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แดงประเสริฐ
2. เด็กหญิงภาพิมล  แก้วลือ
 
1. นางสาวศิรินุช  ใจศีลธรรม
2. นางสาวพิชญ์รัศมิ์  ยูพานิช
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์  แสงสุริยา
2. เด็กชายทรงวุฒิ  พิทักษ์อุดมกิจ
 
1. นายนิทวัตร  มะโนแสน
2. นางฉวีวรรณ  คำเป็ก
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.2 ทอง 6 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กชายกลวัชร  ร่วมชาติ
2. เด็กชายพงษ์ธร  ธราวรรณ
 
1. นางอมรภัค  ธรรมสุภา
2. นางพนารุ้ง  ดุลยธรรม
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. นายรัชพล  ธงธวัช
2. นางสาวศุภนุช  คำเป๊ก
 
1. นายณัฐพงษ์  ชำนาญอาสา
2. ว่าที่ร้อยตรีคณาศักดิ์  จริยพัฒนกุล
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 31 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายภาคิน  คำมาวงศ์
2. นายสิรภพ  ละหานแก้ว
 
1. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
2. นายสานิตย์  เตชะสาย
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายภควัต  ตันจันกูล
2. นายสุวิจักขณ์  เมืองแมะ
 
1. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
2. นายสานิตย์  เตชะสาย
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 18 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายณัฐวีรพจน์  ดนัยนันท์
2. เด็กชายตุลธร  มั่งมี
3. เด็กชายธีรภัทร์  ขวัญใจจิตร
 
1. นายกิตติทัช  สืบธรรมกูร
2. นางปณิธิ  จินดาธรรม
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นางสาวปิยมินทร์  ใจมา
2. นางสาวภัทริดา  วงค์คำ
3. นางสาวอัมพิกา  กำลังว่อง
 
1. นายภัคพล  ทะแกล้วพันธุ์
2. นายมนัส  จงจิตร
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายธนพล   สติแน่
2. นายธนัช   วงศ์รักไทย
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ธรรมสรางกูร
2. นางเพ็ญนภา  เต็มกันทา
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายพนัช  พงษ์ไพฑูรย์
2. เด็กชายวงศกร  วงค์ชมภู
3. เด็กชายวงศกร  อาษาวงศ์
 
1. นางพรรณภา  พงษ์ไพฑูรย์
2. นายศมา  ชื่นกุล
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นายธนภัทร  ฤาชา
2. นายภูวิศ  คูสุวรรณ์
3. นายอนันต์ธนา  ทะปะละ
 
1. นางพรรณภา  พงษ์ไพฑูรย์
2. นายศมา  ชื่นกุล
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายณภัทร  ข่ายกา
2. เด็กชายพีรพล  สุมาทร
3. เด็กชายภคพล  โรจนวิภาค
 
1. นายชัยณรงค์  ภักศิลป์
2. นายพรหมรังษี  ทรงศรีสกุล
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 1. นายปิติ  โยมงาม
2. นายสนธยา  เป็นเครือ
3. นายอนิรุทธิ์  ใจเทพ
 
1. นายอุดมศักดิ์  แสนจิตต์
2. นางสาวจิรพรรณ  ขระเขื่อน
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กชายธนกร  ไชยสาร
2. เด็กชายภูริพัฒน์  กุณะ
3. เด็กชายยศพล  มะโนแจ่ม
 
1. นายสกัด  รินฤทธิ์
2. นายชัยสิทธิ์  วงษ์คำ
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. นายธีรเมธ  พูลเกิด
2. นายผดุงเกียรติ์  จินายะ
3. นายวิศรุต  สีเขียว
 
1. นายสกัด  รินฤทธิ์
2. นายชัยสิทธิ์  วงษ์คำ
 
165 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายกิตติ  อรุณศรีวิเชฐ
2. เด็กหญิงณัฐชยา   บุญมายอดแพร่
3. เด็กชายภิญธนโชค   จงถนอม
 
1. นางสาวธัญญธร  อินสุ
2. นางสาวสุริฉาย  เป็นเอก
 
166 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. นางสาวปางกรุนา  วรรณแก้ว
2. นางสาววรินดา  ณ คำมูล
3. นายสมทราย  วิไล
 
1. นายสันษร  วรรณแก้ว
2. นางทัศนีย์  กาววิลัย
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. เด็กชายภูบดินทร์  แก้วสุรินทร์
2. เด็กชายมั่นคง  ด้วงปันตา
3. เด็กชายสมาพล  คำอ้อย
 
1. นางยุพิน  กมลวิจิตร
2. นางเกศริน  คำเกตุ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 17 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นายณัฐพล  อุตมา
2. นายทินกร  ชินชนะสงคราม
3. นายสหรัฐ  อุตมา
 
1. นางยุพิน  กมลวิจิตร
2. นายภานุพงษ์  ทาชุ่ม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิติพันธ์  คำน้อย
2. เด็กหญิงกุลนิดา  อบรม
3. เด็กหญิงวิภาวนี  เทพวรรณ์
 
1. นางเกษิณี  กันน้อม
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 1. นางสาวกมรวรรณ  แสนโซ้ง
2. นายวัชรพงษ์  คงมั่น
3. นายศราวุฒิ  นพกาศ
 
1. นายสุรศักดิ์  มีรอด
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนแม่สันวิทยา 1. เด็กหญิงชลาลัย  ใจคำวัง
2. เด็กหญิงพิชญา  นามะเสน
3. เด็กชายภานุพงศ์  แก้ววงศ์
4. เด็กหญิงวัลลภา  มาเปียง
5. เด็กหญิงศิริพร  ตันเป็ง
6. เด็กหญิงหทัยภรณ์  มาเปียง
 
1. นางจันทกานต์  ดวงมาลา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. นางสาวกีรดา  อุ่นกันทา
2. นางสาวนพวรรณ  ป้อต๊ะมา
3. นายภานุวัฒน์  วงศ์พรหมสาย
4. นายศิริพงษ์   เปี้ยยา
5. นางสาวสุทธิดา  สายปัญญา
6. นางสาวเมจิญา  จะวะนะ
 
1. นางปราณี  มาลัยทอง
2. นางสาวบัวบาน  มีเสียง
3. นายณัฐฐา  ธรรมสิทธิ์
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  สายวันดี
2. เด็กหญิงพรกมล  สุริยาสม
3. เด็กหญิงอารียา  นาละออง
 
1. นางสาวไอลดา  คำปากูล
2. นางสาวสมพร  กอนเชื้อ
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวกรรณิกา  มาลัยกุล
2. นายสุทธิชัย  แปงคำ
3. นายฮารูน  อิสลาม
 
1. นายพัฒนา  ยาใจ
2. นางสุมาลี  สมแก้ว
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐดนัย  อินทร์แก้ว
2. เด็กชายณัฐพงศ์   ศรีวิชัย
3. เด็กชายอนุศิษฏ์  บุญทศ
 
1. นายสาคร  ตันจันทร์
2. นายปรัชญา  หลักฐาน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพิรุณพรรณ  มณโท
2. นายยุทธการ  เปียอุดร
3. นายอรุณศักดิ์  ไชยเครื่อง
 
1. นายวัชรินทร์  กล้าณรงค์ชาญ
2. นายชาญณรงค์  ธีระวุฒิ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กหญิงพรภิรมย์  ก๋องแก้ว
2. เด็กหญิงสุมนต์รัตน์  มังคละ
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  หลวงเมือง
 
1. นางศรีวารินทร์  สารศรี
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.8 ทอง 27 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นางสาวทิชากร  กันทะจันทร์
2. นางสาวปทุมวรรณ  ปัญโยแจ่ม
3. นายเจษฎา  ต๊ะวัง
 
1. นางเกศริน  คำเกตุ
2. นางยุพิน  กมลวิจิตร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.34 ทอง 29 โรงเรียนอรุโณทัย 1. เด็กหญิงญาดา  ผาบสายยาน
2. เด็กหญิงภัสสร  จันต๊ะวงค์
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ฟูใจ
 
1. นางอำพันธ์  ณ ลำพูน
2. นางสาวจันทร์เทศ  เชื้อคำลือ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 42 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวจิรัชญา  เกิดแก้ว
2. นางสาวมนัสวีร์  แซ่ตั้ง
3. นางสาวเกตน์สิรี  ศรีสุทธะ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เรืองแสง
2. นางประภัสสร  แก้วสถิตย์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 27 โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กหญิงปภัชญา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กาวงศ์อ้าย
3. เด็กหญิงอธิชา  ชมภูแก้ว
 
1. นางสาวบัวบาน  มีเสียง
2. นายณัฐฐา  ธรรมสิทธิ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 32 โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. นางสาวคณิตา  แสงศิริ
2. นางสาวปภาวรินทร์  เรืองฤทธิ์
3. นางสาวปรางทิพย์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวบัวบาน  มีเสียง
2. นายณัฐฐา  ธรรมสิทธิ์
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กหญิงลลิตา  แสงสว่าง
 
1. นางนิชดา  กลิ่นสุวรรณ
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.67 ทอง 17 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 1. เด็กหญิงกันตวรรณ  ลิ่มแก้ว
 
1. นางบุปผา  ฮาวกองแก้ว
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสบจางวิทยา 1. เด็กหญิงวรดา  วงศ์นาสัก
 
1. นางวนิดา  นัดดากุล
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสบจางวิทยา 1. นางสาวอรนงค์  เรือนอ้าย
 
1. นางวนิดา  นัดดากุล
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 79 เงิน 13 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 1. นางสาวภิรมรัตน์  มีเพียร
 
1. นายอำนวย  มหามิตร
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายรักษ์พงษ์  คำก้อน
2. เด็กชายวิภาส  พิศวงค์
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  ทะนีวงค์
2. นายณัฐพล  ขัดสี
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายพิพัฒน์  วิลาสสูงไกล
2. เด็กชายวิเชียร  กมลปราณี
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  ทะนีวงค์
2. นายณัฐพล  ขัดสี