สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วงษ์ณะรัตน์
 
1. นางพัฒนวดี  เอสุจินต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 18 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวมานิตา  กลิ่นเดช
 
1. นายวิญญู  รุจิระปรีชากุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74.5 เงิน 17 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงเวธกา  แก้วดำ
 
1. นางธนันต์พร   ตันปาสิริพัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70.5 เงิน 31 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวณัฐนิช  จอมเอ้ย
 
1. นางสาวกัลยาณี  งามดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรารัตน์  สดสุภา
 
1. นางรุ่งทิพย์  รินพล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 30 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวตยาคีร์  พรมมาลา
 
1. นางรุ่งทิพย์  รินพล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.6 ทอง 19 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ตั๋นตุ้ย
 
1. นางจารุณี  เทพทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 33 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวชลลดา  เครือเทพ
 
1. นางพิมพ์ทอง  มหาแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 33 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงเกตุวดี   ใจบุญ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  คชศักดิ์ศิริ
3. เด็กหญิงเมธาพร  วิชาจารย์
 
1. นายชัยภูมิ  สมกูล
2. นางกัญกมล  ศรีจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 36 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายนพรัตน์  เรือนหลู่
2. นางสาวนฤมล  คำวาส
3. นางสาวปฐมพร  เตชะบุตร
 
1. นางธนันต์พร   ตันปาสิริพัฒน์
2. นางกัญกมล  ศรีจันทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  ลาดปาละ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ถาแก้ว
 
1. นางเบญจมาศ  สุริย์วงศ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 73 เงิน 40 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวบุญยานุช  เมืองแก้ว
2. นางสาววันวิสา  อุดถา
 
1. นายสุเมธ  เทพทอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74.73 เงิน 22 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงชญานี  จันยวงแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิยา  บกแก้ว
 
1. นายวิญญู  รุจิระปรีชากุล
2. นางสาวพิมพิไล  หลวงหล้า
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80.95 ทอง 14 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกานต์พิชชา  อยู่ทอง
 
1. นายวิญญู  รุจิระปรีชากุล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงฑิฏิญาภรณ์  ยศสกุล
 
1. นางพิทยาภรณ์  ทารัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวพุธิตา  ตันทา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยมงคล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 19 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงนทีภัทร  ประพันธ์กุล
2. เด็กหญิงภิมลภา  สิทธินวล
3. เด็กหญิงสุวพิชชา  เตลา
 
1. นางผกาพรรณ์  เชื้อเมืองพาน
2. นางพนมพร  อุบลศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 39 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  กันนาพานิช
2. นางสาวพิจิตรา  ตันทา
3. นางสาวศรัณยา  ลิไธสงค์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยมงคล
2. นายอนุชา  บุญทาวงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงพรชนก  มณีวงค์
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ลัมมะวิไชย
3. เด็กหญิงรักษ์ชนก  ชัยเมืองมูล
 
1. นางจุฑารัตน์  ใจกล้า
2. นายรังสิกร  ใจกล้า
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 33 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  อุดกันทา
2. นางสาวอมรรัตน์  คำแก้ว
3. นางสาวอรวี  กองนวล
 
1. นางสาวกมลทิพย์  สุริลาวงค์
2. นางพยอม  ศิริบุญ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายธนกิต  อุตมูล
2. เด็กหญิงเกวลิน  มูลปัญโย
 
1. นางนงนุช  ชัยนันตา
2. นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 21.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายทัศน์ไท  เขียนใจ
2. นางสาวปัณณพร  ยะวัน
 
1. นางสิลิลลัคน์  เย็นใจ
2. นางสุดเฉลียว  ไทยกรรณ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  นามปัน
 
1. นายธนกฤษ  มากบุญ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 43 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นายจักรพงษ์  เครือจันต๊ะ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  วิชญเนตินัย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61.59 ทองแดง 24 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ  ดอกไม้
2. เด็กหญิงวราชินี  แซ่หวง
 
1. นายวสันต์  สายเหมย
2. นายวิจารณ์  คำฟู
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75.86 เงิน 14 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวปิ่นประภา  แสงทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสง่า  จุราเพชร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 34 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  กันจันวงศ์
 
1. นางศิริพร  วอนมณี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 25 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายอนุกูล  ธานี
 
1. นางอัญชลี  วงศ์ใหม่
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายชานนท์  สิริวิริยะกุล
2. เด็กหญิงธนพร  คำดี
3. เด็กหญิงวราลักษ์  วงศ์ยศ
 
1. นางสาวพรรณิภา   ยงธนสารกุล
2. นางวาสนา  ศิริญานันท์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาววนิดา  สมกำเนิด
2. นางสาวสุธิตา  ตาคำปัญญา
3. นายอภิสิทธิ์  นันทวิชัย
 
1. นางสาวสุพิศ  แก้วบุญเรือง
2. นางสาวอังสุนีย์  สุวรรณชัย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 35 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์ตา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  จันทร์ตา
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เขื่อนขวา
 
1. นายเอกชัย  จันทร์ตา
2. นายวิแทน  ปวกพรมมา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 33 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวยุพาภรณ์  ยะลื้อ
2. นายวรรณรัตน์  สุวิชาดาสกุล
3. นางสาวศศิชา  พลเสนา
 
1. นายวิแทน  ปวกพรมมา
2. นายเอกชัย  จันทร์ตา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 25 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  เจริญสุข
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ไชยเมืองมูล
3. เด็กหญิงพิชชาพร  นันทขัด
 
1. นางสาวชนกขวัญ  ศรีคำ
2. นางสาวอัจฉรา  ใจนันตา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายชนัสพงศ์  พรหมสินธุ์
2. นายอุดมโชค  อุเทียนยอง
3. นายเจตนิพันธ์  ปุกคำ
 
1. นายวิแทน  ปวกพรมมา
2. นายเอกชัย  จันทร์ตา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 30 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงประภาศิริ  ฝั้นคำสาย
2. เด็กหญิงรัฐติกาต์   สุภา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศุสุขประเสร็ฐ
 
1. นางสาวศิรินภา  กลัดเล็ก
2. นางพิสมัย  ศรีสุขา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77 เงิน 32 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวดิรัตน์   โนทะวงค์
2. นางสาวปราณปริยา  แก้วมามือ
3. นางสาวอทิตา   อายะชู
 
1. นายวิทยา  ต๊ะนางอย
2. นายภัทรกฤต  นิลแช่ม
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 40 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  สายมัน
2. เด็กชายวันมงคล  เกตุพุฒ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ใจนันตา
2. นางสาวชนกขวัญ  ศรีคำ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 1. นางสาวรัชนีกร  บุญสารวัง
2. นางสาวอรวรรณ  ยะแบน
 
1. นางสาวณัฐวดี  วงศ์สืบ
2. นางอารีย์  ใจคำ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 47.69 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายคุณวุฒิ  โนนันธิ
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  นาคหาญ
 
1. นายประเทือง  ภูเขียว
2. นางแววดาว  เมืองใจ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63.7 ทองแดง 23 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายพัสกร  กันทา
2. เด็กชายเจษฎา  เทพสิงห์
 
1. นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร
2. นางสาวณัฐนิชา  ธรรมเจริญรัตน์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. นายจิรเมธ  ลีลาศ
2. นายอนุวัฒน์  จีนาวุฒิ
3. นายอภิสิทธิ์   สุยะแก้ว
 
1. นายนิพนธ์  ฉัตรคำ
2. นายมานัส  ลัทธิศืทธิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง 4 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์ต๊ะ
2. เด็กหญิงถาริกา  เรือนชมภู
3. เด็กหญิงนริสา  เชียงแขก
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  เมืองแก้ว
5. เด็กหญิงอรทัย  หล้าจอมใจ
 
1. นายอาริน  เขื่อนแก้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 40 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  ศิริจันทร์
2. นางสาวปรีดาภรณ์  จุมปู
3. นางสาวภัทริกา  ไชยยวง
4. นางสาวลลิตพรรณ  จุมปู
5. นางสาวสุนันท์ทา  จินะละ
 
1. นางสาววารุณี  ตันอุตม์
2. นางอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.7 เงิน 28 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชประวีณ์  เตจ๊ะ
2. เด็กหญิงพวงชมพู  จอมแก้ว
3. เด็กชายภูริพัฒน์  กันทาเขียว
4. เด็กหญิงมณีพลอย  ต๊ะนางอย
5. เด็กหญิงแพรพิไล  ปิงวงศ์
 
1. นางพราวพร  ปันตา
2. นางสาวเยาวลักษณ์  จันธิมา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 24 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวฐิติพร  มีเดช
2. นางสาววริศรา  จงใจมั่น
3. นางสาวสาธวี  นันตาดี
4. นางสาวสุกัญญา  สลีวงศ์
5. นางสาวสุภาพร  สุริยะมณี
 
1. นางสาวพานทอง  เตชะพลี
2. นางวงเดือน  ปัญญาบุตร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.6 ทอง 24 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรพิไล  จันต๊ะวงศ์
2. เด็กหญิงณัชณิชา  นันตาเครือ
3. เด็กชายนันทพงศ์  จิตรจำนงศ์
4. เด็กหญิงยศยา  ขัตมงคล
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หม่องน่าน
 
1. นางสาวกัณห์ญาวีพ์  ศิริน่าน
2. นางสาวรุ่งไพลิน  ขันปัญญา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 66 ทองแดง 40 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  เขื่อนข่าย
2. นางสาวปวีณา  แก้วป๋า
3. นางสาวพัชรินทร์  ไชวันดี
4. นางสาวภาณุมาศ  ศรีทะวงศ์เรือง
5. นางสาววรินทร  สารอิน
 
1. นางธัญภา  อุ่นลื้อ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.8 ทอง 23 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ปงผาบ
2. นายชนะชล  แก้วลังกา
3. นายชลณัฐชา  ปัญญา
4. นางสาวณัฏฐ์ปภัส  ธนเรือนใจ
5. นางสาวทัศนีย์  วงษ์บัณฑิตเจริญ
6. นางสาวนฤนาท  ศรีจันทร์มาก
7. นางสาวนารีรัตน์  ใจบุญ
8. นางสาวนิภาพร  อุดแตน
9. นายรติพงษ์  ลือนันต๊ะ
10. นางสาววชิรญาณ์  ถาแก้ว
11. นางสาววิภาดา  ผัดหล้า
12. นางสาวสุกัญญา  ธิสาร
13. นางสาวสุธิดา  แสงสุวรรณ์
14. นางสาวอมรรัตน์  ปาเมืองมูล
15. นายเทวกูล  ชมภูไชยเกิด
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  คันธวงศ์
2. นายณรงค์ชัย  เต็นยะ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 36 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชานาฏ  เรือนใจ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  คันธวงศ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง 38 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายเอกธรรม  ลักเซ้ง
 
1. นางสาวฐานิตา  อรุณศักดิ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.53 ทอง 29 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงกรนิภา  ยานะเครือ
2. เด็กชายภูริภัทร  คำภิระแปง
 
1. นางรุ้งทอง  แสนคำ
2. นางวงเดือน  ปัญญาบุตร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง 6 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาววรินดา  บุญเมืองขวา
2. นายเจตพล  แสนศรี
 
1. นางรุ้งทอง  แสนคำ
2. นางวงเดือน  ปัญญาบุตร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.2 ทอง 27 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ด่างเกษี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุ่นแรก
3. นางสาวชลธิชา  ศรีวิชัยแก้ว
4. นางสาวธิดาธิป  ร่ำรวย
5. เด็กหญิงนัชชา  วาดวงศ์
6. เด็กหญิงปริณาห์  หาญเมืองใจ
7. เด็กหญิงพิมญารัตน์  ศิริมงคล
8. เด็กหญิงภิญญดา  วัฒนวาณิชย์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาริบุตร
10. นางสาวอาณาประกาย  ไชยวงค์
 
1. นางสาวไพลิน  หมอยา
2. นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร
3. นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.5 ทอง 31 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นางสาวจิรภิญญา  ปัญญาเสน
2. นางสาวชนิภา  วงศ์แก้วภา
3. เด็กหญิงฑาราวดี  อินทจักร
4. นางสาวณัฐชยา  ผาบชัย
5. เด็กหญิงนภสร  แก้วเวหา
6. นางสาวผไทมาศ  มาหล้า
7. นางสาวมนัสวี  แก้วเวหา
8. เด็กหญิงวิภาวดี  นินวาโย
9. นางสาวสขิลา  สิงห์ใจมา
10. นางสาวสัภยา  สิงห์ใจมา
 
1. นางสาวกุลธิดา  หล้ามะณี
2. นางสาวสุวิมลวดี  คนฟู
3. นางสาวพรทิพย์  โพธาชัย
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิศา  ไชยเมืองชื่น
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ยะหัวฝาย
 
1. นายชัยยันต์   ปินนวล
2. นายอัมวรรณ   กนกกังวานโรจน์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายทัศน์พล  โสภาเลิศ
2. นางสาวรุ่งฤดี  ใจวุฒิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพันธ์  แก้วประเสริฐ
2. นางอัมวรรณ   กนกกังวานโรจน์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กหญิงมัญชุพร  สุภาจันทร์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  คำพรหม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นางสาวดวงฤทัย  มุ่งเหมือย
 
1. นายศกร  โพธิสุวรรณวัฒน์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกนินทร์  ไชยจักร
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวอามารดา  พรมดำ
 
1. นายสุธรรม  ปั้นสวย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินทร  ใหม่โปธิ
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายอัษฏาวุธ  คุมพล
 
1. นายศักรินทร์  สืบสอน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  วงศ์ตันยะ
 
1. นายนิติกร  เครือวัง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายรัชชานนท์  ชะระ
 
1. นายศักรินทร์  สืบสอน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวอารียา  ศรีจันทร์
2. นางสาวเขมจิรา  ศรีจันทร์
 
1. นายศักรินทร์  สืบสอน
2. นางสาวสุพิศ  แก้วบุญเรือง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 25 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงนภาเกตน์  สุริยะ
 
1. นายเทอดพงษ์   ไวทย์เวทย์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 33 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายณัฐพล  ยะชะระ
 
1. นายศักรินทร์  สืบสอน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  วงศ์ทองจันทร์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เตวัง
3. เด็กชายอดิศักดิ์  อินสุริยา
 
1. นายยุพัฒน์  วงศ์กาแก้ว
2. นายณัฐพงศ์  วงศ์ทองจันทร์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายณัชพล  พินทิสืบ
2. นายภาสกร  สิริป้อ
3. นายวิทวัส  ยะชะระ
 
1. นายศักรินทร์  สืบสอน
2. นายวศิน  อุ่นแก้ว
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. นายวรากร  บัวผัด
 
1. นายสุรชัย  จอมแปง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 20 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กชายภูวดล  ปะละปิก
 
1. นายวิธวศิน  กองคำ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. นายวรัญญู  บัวผัด
 
1. นายชวนากร  ศรีคำ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงกุุลรัตน์   พันธโคตร์
 
1. นางสาวประนอม  ดอนแก้ว
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  แสนสอน
 
1. นายวิธวศิน  กองคำ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 21 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงนันนิชา  ชัยเมืองชื่น
 
1. นางสาวประนอม  ดอนแก้ว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  สุขมอย
 
1. นายวิธวศิน  กองคำ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พรมคำแดง
2. นายจีรวัฒน์  ปันใย
3. นายธิติธรณ์  เที่ยงทอง
4. นายบรรพต  กุตัน
5. นายวัชรพงษ์  สารธิ
6. นายศิริทรัพย์  ต๊ะมาสี
 
1. นางสาวดารุณี  คำนวล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 40 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายตรรกวิทย์  ชุ่มธิ
2. นางสาวนารีรัตน์  วันมาลา
3. นายปรัตถกร  จอมใจ
4. นายมนุเชษฐ์  หน่อใหม่
5. นางสาวรุ่งรัชนี  จั่นเจิม
6. นางสาวอภิญญา  ถาเอี้ยง
 
1. นายเจตน์  แสนชัย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มิ่งขวัญ
2. นางสาวกานต์สิริ  เสือเดช
3. นายกิตติธัช  ขาดทาน
4. นายกิตติธัช  เกิดระมาด
5. นายจิรายุทธ  วงศ์คำ
6. เด็กชายชยานันท์  ตันแดง
7. เด็กหญิงชลธิดา  พิมพ์แก้ว
8. นางสาวชุติมณฑน์  จันทร์อ้วน
9. เด็กหญิงณัฐธิชา  ธิมา
10. นายณัฐภัทร  หมื่นพัวะ
11. เด็กหญิงดมิสา  โทนสังข์อินทร์
12. นายทิวัตถ์  พันธ์สำโรง
13. นางสาวธมนวรรณ  ขัดหย่อม
14. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โชติอ่อน
15. นายธีรพงษ์  สมดี
16. นายนรุตม์  นันทะชมภู
17. นายนัทพงษ์  ปานเสงี่ยม
18. นางสาวนัทมน  ปานเสงี่ยม
19. เด็กหญิงนิชา  โตเฟือง
20. เด็กหญิงปุณพจนา  คำมูลเปี้ย
21. นางสาวพรน้ำทิพย์  สุริยะขัด
22. นายพลพัฒน์  ข่าทิพพาที
23. เด็กชายพัฒนากรณ์  เตชะสร
24. นางสาวภัทรวดี  วงศ์กัน
25. นายวรปรัชณ์  วราหะ
26. นางสาววราพร  มนนวน
27. นางสาววราภรณ์  คล้ายนาค
28. นางสาววรารัตน์  คำแสน
29. นายวัชรชัย  กุณศรี
30. นายวันเฉลิม  สายด้วง
31. นางสาววิชญาพร  สุวรรณประดิษฐ์
32. นายวีรพงศ์  สืบศรีวิชัย
33. นายวีรยุทธ  แป้งแก้ว
34. นางสาวศรัญภรณ์  บุญเอนก
35. นายศุภกิตติ์  สืบพรมมา
36. นายสหรัส  แก้วน้อย
37. นางสาวอาภัสรา  เครื่องคำ
38. นายเดชาธร  สุภาจันทร์
39. นางสาวเบญจวรรณ  กันทะปิง
40. นายเมษา  ผาแสนเถิน
 
1. นายศราวุฒิ  พูลเจริญ
2. นายวราเทพ  คล้ายนาค
3. นายสุชิน  ทองประเสริฐ
4. นายกรกต  เครือเดช
5. นายเมธี  กาดีวงศ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  เริงจักร์
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 18 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายอักษรศิลป์  คำสม
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.75 ทอง 30 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงชูรีพร  ก๋าแก่น
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวอภิญญา  โนมะวงศ์
 
1. นายสุธรรม  ปั้นสวย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกนกพล   เริงจักร
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 34 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายวรวิชญ์  จินดาธรรม
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.6 เงิน 19 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงพัทธมน  พรมกันทา
 
1. นางวันทนีย์  กาวิลเครือ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.3 ทอง 17 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวณัฐริณี  คำสุวรรณ
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กชายวัชระ  ทรัพย์สูงเนิน
 
1. นางสาวสุวิมลวดี  คนฟู
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 15 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายอักษรศิลป์  คำสม
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.93 ทอง 4 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงรดาธร  หลีแก้วสาย
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง 21 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวอภิญญา  โนมะวงศ์
 
1. นายสุธรรม  ปั้นสวย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกนกพล   เริงจักร
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.75 เงิน 37 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายวิสิทธิ์เดชา  ดวงฟู
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.2 เงิน 38 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรษา  ม่านใต้
 
1. นายสุธรรม  ปั้นสวย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.4 เงิน 37 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวฝนดาว  หอมนวล
 
1. นายสุธรรม  ปั้นสวย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ใจถา
2. เด็กหญิงกีรติ  เครือสิริยงค์
3. นายชัยณรงค์  บัญยืน
4. เด็กหญิงตรีดาว  เปียงวัน
5. เด็กชายบวรชัย  จันทะโพธิ์
6. เด็กหญิงศรุตา  กิจสวัสดิ์
7. เด็กหญิงศศิวิมล  กาดีวงศ์
8. เด็กหญิงอริสา  อินช้อย
9. เด็กชายเอราวัฒน์  ใจนันต๊ะ
 
1. นางสาวดารุณี  คำนวล
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  ทองคำ
2. เด็กหญิงณัฐชากรณ์  คนอยู่
3. เด็กหญิงประภัสสร  กล่อมกมล
4. เด็กชายพันธการณ์   ต๊ะสุทา
5. เด็กหญิงศิริยากร  จอมใจ
6. เด็กหญิงอริสรา  คุปพันธ์
7. เด็กชายเขตอุดมศักดิ์  ปุ๊ดติ๊บ
8. เด็กชายเรแมน  ใจอินถา
 
1. นางสาวขนิษฐา   จันทาฟ้าเหลื่อม
2. นายวีระพงษ์  จิโนปง
3. นางสาวสุธาทิพย์  โพธิสาร
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 37 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวกุลลิสรา  อินต๊ะจักร
2. นางสาวชนิสรา  แปงเมือง
3. นางสาวชัชฎาภรณ์  ถามณีวรรณ
4. นายนราธร  ก้อนแหวน
5. นางสาววรพร  สีหาบุตร
6. นายวรัญญู  คำลือ
7. นายวันชนะ  คำกาวงค์
8. นายวิธวัช  อินใจ
9. นางสาวอรทัย  ชัยเมืองชื่น
10. นายเมธี  ดุษฎีเชษฐากุล
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทาฟ้าเหลื่อม
2. นายวีระพงษ์  จิโนปง
3. นางสาวสุธาทิพย์  โพธิสาร
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 40 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวชลนิชา  ประกอบทอง
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  ถาน้อย
3. นางสาวธิดารัตน์  ทาอาสา
4. นางสาวปาลิดา  สารอินทร์
5. นางสาวพิมพ์นภา  แสงสว่าง
6. นางสาวสุริตรา  ยศข่าย
7. นางสาวสุวนันท์  ก้อนแหวน
8. นางสาวอัมพกา  เขียวติ๊บ
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทาฟ้าเหลื่อม
2. นายวีระพงษ์  จิโนปง
3. นางสาวสุธาทิพย์  โพธิสาร
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 24 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  โลชา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พุฒใจกา
3. เด็กหญิงธิญาดา  แก้วมูล
4. เด็กหญิงพิไรพรรณ  กินิศรี
5. เด็กหญิงพีรดา  ศิลาอนุกูล
6. เด็กหญิงรัตนา  ทิพชา
7. เด็กหญิงวริยา  บุตรา
8. เด็กหญิงศิรินทิพย์  กระจาย
9. เด็กหญิงสุพรรณี  เถามา
10. เด็กหญิงสุภาลักญ์  เจริญวัง
 
1. นายศุภรดา  ลาดปาละ
2. นายบรรจง  สอนสมบูรณ์
3. นายสุรชัย  จอมแปง
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 62.3 ทองแดง 22 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. นางสาวจันทร์ฉาย  คำฟู
2. นางสาวธนาภรณ์  วงค์เจริญ
3. นางสาวภัทราวดี  จอมแปง
4. นางสาวภูษิณี  ภูชัยสินธุ์
5. นางสาวศิวพร  ภักตรา
6. นางสาวสุกัญญา  เขียนเป้า
7. นางสาวสุภาพร  เทพวงค์
8. นางสาวอติพร  ภักตรา
9. นางสาวอมรรัตน์  มโนสม
10. นางสาวเบญจภรณ์  กล่อมยัง
 
1. นายศุภรดา  ลาดปาละ
2. นายบรรจง  สอนสมบูรณ์
3. นายสุรชัย  จอมแปง
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. เด็กชายธีรเทพ  หอมดอกพลอย
2. นางสาวปนัดดา  สมอนา
3. เด็กหญิงปัทมาวดี  ใจตา
4. เด็กหญิงภัคจิรา  จ้อยทอง
5. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เข้มขัน
 
1. นายนิพนธ์  ฉัตรคำ
2. นายสุชิน  ทองประเสริฐ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 14 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาววราพร  มาตรเลี่ยม
 
1. นายธนากร  แก้วบุญเรือง
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 18 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายปัญญพนต์   ภูเขียว
 
1. นายวงศพัทธ์  เทพวาลย์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  นากสุก
 
1. นายวสันต์  แสนตา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 38 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวจารุกัญญ์  ปิมปะ
 
1. นางสราดา  สุขพันธ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงจาฏุพัจน์  เอี่ยมใส
 
1. นางอนุสรา  อินทเนตร
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54.33 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวพลอยชมพู  ประชุมชน
 
1. นางอรุณลักษณ์  สอนแก้วชวดี
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 31 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  มณีประกร
2. นางสาวณัฐนิชา  วงศ์มัน
3. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  กองแก้ว
4. นายนวพล  พรมอินทร์
5. เด็กหญิงอรทัย  คำแก้ว
 
1. นางสุธิมา   กันธะวงศ์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 71 เงิน 34 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกัญญ์วรา  จันปิววงศ์
2. นางสาวธนัชชา  ดอกจือ
3. นายธนาดล  ตาวีวงศ์
4. นายยศกร  แสนโน
5. นางสาวสุวิดา  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวสาวิตรี  บุญเชื่อม
2. นางอรุณลักษณ์  สอนแก้วชวดี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 71.33 เงิน 29 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวพรนภัส  ดวงฟู
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ไชยเมืองชื่น
 
1. นายอิสระ  ศิริวงศ์
2. นางสาวอัญชิษฐา  ปัญญาคำ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นางสาวมานิศรา  ยังขวัญ
2. นางสาวเนตรชนก  คำษา
 
1. นางสาวรุจิธร  ศรีวิชัย
2. นายวสันต์  แสนตา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 76.5 เงิน 26 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกมลมณี  มูลป้อ
 
1. นางสุดา  แอ้มอุตม์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวกันตินันท์  เงินชุ่ม
2. นางสาวบุษบา  ถาวรกิจ
3. นางสาวศุภลักษณ์  แก้วใส
4. นางสาวสิตาพัชญ์  ศรีจันทร์
5. นางสาวสุขภัสสร  คุมพล
 
1. นางศิรินภา  ยะคำปลูก
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 31.34 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวสุภัทธา  สิบแก้ว
2. นางสาวเกวริน  ศรีไชย
 
1. นายอิสระ  ศิริวงศ์
2. นางพิกุล  สังหาร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 81.9 ทอง 12 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติยา  ทาทูล
2. เด็กชายภูธเรศ  ไชยเมืองชื่น
 
1. นางศรีวรรณ  เทพวงศ์
2. นางสาววรัชยา  ด้วงคำ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60.45 ทองแดง 42 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายสิทธิพล  ถาวร
 
1. นางทัศนีย์  นันติชัย
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.41 ทอง 31 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  จอมดวง
2. เด็กชายธีรภัทร  ขาวเขียว
3. เด็กชายนนทกร  พุ่มพวงแก้ว
4. เด็กชายปิยวัช  สุภากุล
5. เด็กชายพัฒน์ตะวัน  ก้อนคำฝั้น
6. เด็กชายยศณวรรธน์  ปุพพโก
7. นายอภิวัฒน์  เดชฤทธิ์
8. เด็กชายอัครพล  ศรีนวล
 
1. นายวสันต์  สายเหมย
2. นายรังสิกร  ใจกล้า
3. นางจุฑารัตน์  ใจกล้า
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 74.93 เงิน 26 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นายคณนาถ  ใจเถิน
2. นายจิลาภัทร  มูลคำปลิว
3. นายนฤรงค์  วงศ์ต๊ะน้อย
4. นายพลวัต  สุขเนตร
5. นายภูริวัฒน์  ทาริยะวงศ์
6. นายวัชรพงษ์  กาวิลเครือ
 
1. นายวสันต์  แสนตา
2. นายเสน่ห์  เอื้อแท้
3. นายไชยวสันต์  ใหม่ทรายเปียง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.4 ทอง 11 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายขจรศักดิ์  สืบอ้าย
2. นางสาวขวัญชนก  เปี้ยต๊ะ
3. นายฉลองชัย  วงศ์คำ
4. นางสาวญาณินท์  วิจิตรนาวิน
5. นางสาวธีรนาฏ  วงชัยวะ
6. นายภัทรวุฒิ  เรือนวงศ์
7. นางสาวมณีนุช  มณีเลิศ
8. นางสาวมธุรส  ชีพราหมณ์
9. นายสาริน  สร้อยคำ
10. นางสาวสุภาพร  เครือคำอ้าย
 
1. นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร
2. นางสาววาสนา  บุญมาก
3. นางนริศรา  พรมศิริ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชา  จันทร์ศิริ
2. เด็กหญิงรักษวลี  ฟูธรรม
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ตะนะ
4. เด็กหญิงอรวรรณ  หล้าปวงคำ
5. เด็กหญิงเปมิกา  ใจเรือน
 
1. นางสาวสายพิน  ต๊ะมาสี
2. นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 29 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายณัฐภาส  เทือกคำซาว
2. นางสาวปริยฉัตร  เพ็ชรตาบุตร
3. นางสาวภาดาศิริ  อินทร์ภิบาล
4. นางสาววลัยพรรณ  รอดเสถียร
5. นางสาวสรัสวันต์  ฉิมมั่น
 
1. นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร
2. นางอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.8 ทอง 14 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิศร  ลำปน
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  รัตนะ
3. เด็กหญิงสุธิตา  ทาทะวงค์
 
1. นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวชนิกา  จอมคำ
2. นายวรัญญู  แสนผาบ
3. นางสาวอังคณา  ใจอ้าย
 
1. นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.8 เงิน 34 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์   ใจป้อ
2. เด็กหญิงพันธนันท์  กาศโอสถ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ปุริยะ
 
1. นางนริศรา  พรมศิริ
2. นางอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72.4 เงิน 32 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  เต็มตันนา
2. นางสาวณัฐริกา  เตชะบุตร
3. นายศิระศักดิ์  กาศสีมูล
 
1. นางนริศรา  พรมศิริ
2. นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  มีเพียร
2. เด็กหญิงพรนภัส  มูลคำ
 
1. นายอรรถพล  ปินคำ
2. นายพนัชกร  ไชยานนท์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐภัสสร   สิงห์แก้ว
2. เด็กชายดนัทธ์  ดวงคำวัน
 
1. นางสาวอำไพ  รังน้อย
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  สุริยะลังกา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.66 เงิน 15 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายจักรพงศ์  ลินใจ
2. นายวนัชชรินทร์  น้อยเมือง
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
2. นายปิยะดนัย  วิเคียน
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายนพณรงค์  ปวงคำ
2. เด็กชายศรายุทธ  ธรรมากาศ
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นายพนัชกร  ไชยานนท์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายปริชญากร  วงศ์หล้า
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาวนวพร  อะกะเรือน
2. นางสาวสาวิตรี  จักรบุตร
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายธเนศ   ตาคำมา
2. เด็กหญิงพรชิตา  อินณรงค์
 
1. นางอรชร  ฤกษ์วัลย์
2. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรางศิริ  ไชยเมืองชื่น
2. เด็กหญิงรัฐพันธ์ศิริ  เขื่อนเเก้ว
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.6 เงิน 25 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายวรกันต์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงเกวลิน  ก๋าแก่น
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นายอรรถพล  ปินคำ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาววนาภรณ์  ยะอินทร์
2. นายวันชนก   ดีติ๊บ
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นายอรรถพล  ปินคำ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายธีรภัทร  สุริย์วงศ์
2. นายภูมิปณิธาน  ขัติยะ
 
1. นางสาวพรทิพย์  อินต๊ะยศ
2. นางสาวนวพร  อะกะเรือน
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 23 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวดวงกมล  ฟ้าคำตัน
2. นายพันธกานต์  คำแก้ว
 
1. นายประทีป  พามณี
2. นายณัฐพงษ์  วงศ์โสภา
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  นาอุทัย
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  สุริยะคำ
3. เด็กชายศรายุทธ  ทิพสอน
 
1. นางสาวพิมพา  ทิงิ้วงาม
2. นางสาวศรีวิกา  กังวาฬ
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นายธรณินทร์  สายปิ๋ว
2. นายรักษิต  เผือกสิงห์
3. นายศุภกร  กันทะวงศ์
 
1. นางสาวพิมพา  ทิงิ้วงาม
2. นายอนุสรณ์  สุขยืน
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายธนกร  เมืองแดง
2. เด็กชายปฏิญญา  หมื่นขันสี
3. เด็กชายศราวิน  ทิพสอน
 
1. นางสาวพิมพา  ทิงิ้วงาม
2. นายธัชพล  เจริญคำ
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นายจักรพงษ์  เครือจันต๊ะ
2. นายธนวัตร  อึกโท๊ะ
3. นายธรณ์เทพ  ฟูลิ
 
1. นางสาวพิมพา  ทิงิ้วงาม
2. นางพิสมัย  ศรีสุขา
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70 เงิน 42 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กชายพิทักษ์ธรรม  ปัญญาอุด
2. เด็กชายยุทธนา  แสนแดง
3. เด็กชายวงศกร  สุยะแก้ว
 
1. นายปรีชา  หล้ามะโน
2. นายเสน่ห์  เอื้อแท้
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นายรัชกิจ  เหล็กกล้า
2. นายศุภกิจ  เทือกศิริ
3. นายสัณหวัช  แก้วขาว
 
1. นายปรีชา  หล้ามะโน
2. นายเสน่ห์  เอื้อแท้
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กันทาเป็ง
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุวรรณรินทร์
3. เด็กชายรัตนสิน  ปิยะลังกา
 
1. นายสมาน  พุกจอน
2. นางดวงเดือน  พุกจอน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกวิสรา  อินจันทร์
2. นางสาวกาญจนา  ยศดี
3. นายภราดร  กันธะ
 
1. นายสมาน  พุกจอน
2. นางดวงเดือน  พุกจอน
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดาภา  โลซา
2. เด็กชายธันวา  ยะแสง
3. เด็กชายนนทกร  พูนจา
4. เด็กหญิงพัชราวรรณ  อินบุญส่ง
5. เด็กหญิงอรอุมา  วิตรีรัตนวัฒน์
6. เด็กหญิงอลิสา  ฟองสมุทร
 
1. นายศุภรดา  ลาดปาละ
2. นางไพบูลย์  พัลวัน
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 38 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. นางสาวนลิตรา  โลชา
2. นางสาวพรชิตา  โยสิทธิ์
3. นางสาวพัชราพรรณ  กลิ่นฟุ้ง
4. นางสาวพิมพ์วิภา  ทรายคำ
5. นายพิสิษฐ์  แก้วมูล
6. นางสาวศุภาพัชญ์  จันทะไทย
 
1. นายศุภรดา  ลาดปาละ
2. นางไพบูลย์  พัลวัน
 
148 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 35 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 1. สามเณรธีรพล  ทาอาสา
2. สามเณรอัษฏาวุธ   ต้าวคำตั๋น
3. สามเณรไกรศร  สุขเจริญ
 
1. นางสาวสุปราณี  บุพชาติ
2. นายศาสตรา  โกษาวัง
 
149 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง 12 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  ใจวัน
2. นางสาววาสนา  จอมแพทย์
3. นางสาวอลิษา  ศรีวิชัย
 
1. นายมานิตย์  ขอทะเสน
2. นางอนัญญา  ริดเดิล
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 43 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงชนิญธิดา  วงศ์แขะหล้า
2. เด็กหญิงทัดดาว  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีคำหมื่น
 
1. นายปฏิพล  สุกหอม
2. นางเกสร  ศรีสวย
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  สืบนันตา
2. นางสาวชนนิกานต์  มาคำสาย
3. นายรัชนาท   กันทะราช
 
1. นายนิพนธ์  ฉัตรคำ
2. นายเมธี  กาดีวงศ์
 
152 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  เครืออุ่น
2. เด็กหญิงวรางคณา  ปุ๊ดหนอย
3. เด็กชายโรจน์ฤทธิ์  สายเสน
 
1. นางลาวัลย์  สมใจ
 
153 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นางสาวนภัสสรณ์  สำเภา
2. นางสาวศุภนิดา  เถลิงพงษ์
3. นางสาวหทัยชนก  เครื่องต้น
 
1. นางสาวนันทินี  สายอุปราช
2. นางสาวอำไพ  รังน้อย
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงหมื่น
2. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  ภู่เสือ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดวงทอง
 
1. นางธมลพรรณ์  ยอดคำ
2. นายสุระกิตย์  จันต๊ะวงศ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 76 เงิน 43 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวนุสา  เรือนปานันท์
2. นางสาววรรณิกา  โสอิน
3. นายสิทธิชัย  คำมา
 
1. นางธมลพรรณ์  ยอดคำ
2. นางสุภาพร  เจริญผล
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 79.34 เงิน 34 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลลินี  โม้ป้อ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เทพอุด
3. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  วันงาม
 
1. นางธมลพรรณ์  ยอดคำ
2. นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82.86 ทอง 40 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวนบสิน  เรือนปานันท์
2. นายสุรศักดิ์  ไชยเครื่อง
3. นางสาวอาทิตยา  สุภาติ
 
1. นางธมลพรรณ์  ยอดคำ
2. นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายจารุวิทย์  ดวงคำ
2. เด็กชายณัฎฐณุชา  สอนสุภาพ
3. เด็กชายปิยังกูร  บรรจงศรี
 
1. นางธมลพรรณ์  ยอดคำ
2. นายศักรินทร์  สืบสอน
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายชนวีร์  ใจนันต๊ะ
2. นายพิเชษฐพงศ์  ใจเรือน
3. นายยุทธชัย  หล้าปวงคำ
 
1. นางธมลพรรณ์  ยอดคำ
2. นายศักรินทร์  สืบสอน
 
160 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์  เซ็นนันท์
 
1. นายศิริวัฒน์  ละคำปา
 
161 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 1. สามเณรจักรการินทร์  ฉันทะ
 
1. นางสาวประกายดาว  รักษาพรมราช
 
162 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 8 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฟูกัน
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
163 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  จั่นเจิม
 
1. นางสุภาพร  บุญทาทอง
 
164 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.67 ทอง 11 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงภัสสรา  ตันตินวงศ์
2. เด็กชายสกลวัฒน์  ปิติปฏิมารัตน์
 
1. นางสาวสาวิตรี  จักรบุตร
2. นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์