สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงอตินุช  โคตรนู
 
1. นางสาวอรวรรณ  ตะเวที
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 34 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. นางสาวชลธิชา  ชัยแก้ว
 
1. นางสาวอันธิกา  มีเพียร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงสุวรรณอัมพร  คร่องไหม
 
1. นางสาวสมฤดี  คงธนมณีโรจน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 21 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาววิชญานันต์  ภาวนา
 
1. นางอธิฐาน  โพธิ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รูปงาม
 
1. นางสาวพัชรี  เตปิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 43 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายกิตติคุณ  ลาภโต
 
1. นายพร้อมพงษ์  สะสม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.7 ทอง 27 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  วงค์ปรีชาชาญ
 
1. นางถวิล  มิ่งสมร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.6 ทอง 6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวดาริณี  ติ๊บหล้า
 
1. นางถวิล  มิ่งสมร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 45.66 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จิตตั้ง
2. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ต้องจิตต์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  มังคละ
 
1. นายพร้อมพงษ์  สะสม
2. นางสาวเมทิญา  นนท์ศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 41 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายชูศักดิ์  เยียดยัด
2. นางสาวดุษฎี  ไวเหลี่ยม
3. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แอบอุ่น
 
1. นางสาวนฤมล  จำอินทร์
2. นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายธิปไตย  รู้เกณฑ์
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  โขนพลกรัง
 
1. นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว
2. นางสาวนฤมล  จำอินทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 74.6 เงิน 34 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาววลัญช์ภัฏ  อาวรณ์
2. นางสาวศิรินุช  เกี๋ยงแหลม
 
1. นายประพันธ์  แสงบุญเรือง
2. นางสิริภรณ์  แสงบุญเรือง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72.37 เงิน 28 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงนรภัทร  สวัสดี
2. เด็กหญิงสุวรินทร์  ธิกา
 
1. นางสาวพัชรี  เตปิน
2. นายพิษณุวัฒน์  สุรฤทธิพงศ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 58.36 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  คงสักบัน
 
1. นางสาวณภัทร  ตนภู
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงเขมมิกา  เขื่อนแก้ว
 
1. นายกรกรต  ภูมมะภูติ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายพงษ์เพชร  ประสม
 
1. นางสาววรางคณา  เป็นมูล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 16 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ต้อนรับ
2. เด็กชายวิทาน  ใจดี
3. เด็กชายเอื้ออังกูร  ปันทา
 
1. นายธีรวัฒน์  พานแก้ว
2. นายศุภกร  เลือลา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  ก๋องแก้ว
2. นายภัทรมล  หวังผล
3. นางสาวภัทรวรรณ  มีเดช
 
1. นางเสาวณีย์  รักมิตร
2. นางสาวพัชรีญา  ต้องรักชาติ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 33 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสรา  พันตาคม
2. เด็กหญิงพิชญา  อนนท์
3. เด็กชายภัทรพล  เพียรงาน
 
1. นายธีรวัฒน์  พานแก้ว
2. นายศุภกร  เลือลา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวชญาดา  ธนูมาก
2. นางสาวนันทัชพร  อายุยืน
3. นางสาวพลอยระวี  บุญจิราวัฒน์
 
1. นายตระกูลพันธุ์  กันไว
2. นางสาวสุมาลี  มูลคำ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 34 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายพิทักษ์  วางโต
2. เด็กชายเธียรเทวัญ  มุ่งคิด
 
1. นายบุรินทร์  ทิพย์ชะ
2. นางธนพรรณ   แถลงการณ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายกฤษกร  กล่อมเกลา
2. นางสาวพศิกา  ปลุกเสก
 
1. นางสาวสุมาลี  มูลคำ
2. นายตระกูลพันธุ์  กันไว
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายอัมฤทธิ์  หิรัญพิพัฒน์พงศ์
 
1. นายอุเทน  ระวังวงศ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 33 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาววีรนุช  อวดกล้า
 
1. นางสาวปารณีย์  บุญสม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 58.26 เข้าร่วม 29 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายพลสันต์  กันไว
2. เด็กชายอนุภัทร  ตับไหว
 
1. นายอุเทน  ระวังวงศ์
2. นายกิตติพงษ์  เรืองชัยศิวเวท
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 48.43 เข้าร่วม 31 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายกันธิราช  มียันต์
 
1. นายรัฐศาสตร์  พรคุณวุฒิ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กชายโชคมงคล  วงศ์ษา
 
1. นายกรกรต  ภูมมะภูติ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวนุศรา  ตะวะนะ
 
1. นายกรกรต  ภูมมะภูติ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ปั้นรูป
2. เด็กหญิงศิริลักษ์  ผ่องใสย์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  แหลมแท้
 
1. นางสาวอนัญญา  สุวรรณรงค์
2. นายอมรเทพ  วงศ์ธิมา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 41.25 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวธวัลรัตน์  พานทอง
2. นางสาวสหัสวดี  สิริบัญญัติ
3. นางสาวสุภาวดี  อะคะเส
 
1. นางสาวอนัญญา  สุวรรณรงค์
2. นายอมรเทพ  วงศ์ธิมา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.8 เงิน 38 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  การดี
2. เด็กหญิงธาริณี  เหล็กดี
3. เด็กหญิงมาริษา  การดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
2. นายทวี  เขื่อนแก้ว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.4 เงิน 42 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  กันทะวงค์
2. นายนฤเบศ  ถือคุณ
3. นายศุภกิจ  ถาเป็นบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
2. นายทวี  เขื่อนแก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 21 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติญา  การเก่ง
2. เด็กชายธนวัฒน์  อ้อนแอ้น
3. เด็กหญิงวิภาพร  ของเดิม
 
1. นายปรัชญา  จันทร์แก้ว
2. นายทวี  เขื่อนแก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.5 เงิน 25 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายณัฐพล  รัตนโอภาสกุล
2. นายธีระพล  นามปวน
3. นายวรเมธ  เหล็กเทศ
 
1. นายทวี  เขื่อนแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงวิราวัลย์   ทามัน
2. เด็กหญิงสุพิชญา  แหลมจริง
3. เด็กหญิงอมลรดา  ลาภโต
 
1. นางสาวอนัญญา  สุวรรณรงค์
2. นางสาวสินฤทัย  ใจนันต๊ะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 17 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นายกฤต  กาไว
2. นางสาวชลมาศ  หวานดี
3. นางสาวเนตรนภา  ติ๊บดี
 
1. นางสาวนิภา  ประกาย
2. นางสาวกมลทิพย์  ปงลังกา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 14 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยานี  ดูงาม
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  โคทอง
 
1. นางสาวรัชนี  กามาด
2. นายเอกณัฎฐ์  ใจลา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 22 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวจันทภา  คำเป็ง
2. นางสาวศิริโสภา  ปินใจกุล
 
1. นายเอกณัฎฐ์  ใจลา
2. นางอำไพ  พิชิตสันต์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 41.62 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ข้อมือเหล็ก
2. เด็กชายภูวฤทธิ์  เตปิน
 
1. นายสุรัตน์  ฟูเต็มวงค์
2. นางวรรณเพ็ญ  สนั่นเอื้อ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.88 ทองแดง 15 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เอื้อเฟื้อ
2. นายณัฐวัตร  วรรณารักษ์
 
1. นายเอกณัฎฐ์  ใจลา
2. นายสมชาย  พันธุ์สันติกุล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายวรากร  มั่งมูล
2. นายวััชรพล  ปัดดาห์
3. นายสุบิน  ประจักษ์
 
1. นายกฤติน  พันธุระ
2. นายอมรเทพ  วงศ์ธิมา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขอนพันธ์
2. เด็กหญิงธัญพิมล  เปตุมัก
3. เด็กหญิงธัญภัคสรณ์  นิวันติ
4. เด็กหญิงพันธ์ตรา  แสงนภากาศ
5. เด็กหญิงสิรินยา  รักบุตร
 
1. นางใกล้รุ่ง  ยอดเงิน
2. นางดวงจันทร์  จันทะมาลา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 29 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวธาริณี  ปินใจกุล
2. นางสาวนภัส  อดเหนียว
3. นางสาวปพิชญา  อดเหนียว
4. นางสาวรสสุคนธ์  แมะบ้าน
5. นางสาวรัตนาภรณ์  อดเหนียว
 
1. นางศิริเพ็ญ  สุปัญญา
2. นายคงเดช   เทพคำปิ๋ว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ตับไหว
2. นางสาวกัญญารัตน์  ทองสี
3. นางสาวชลธิชา  มณีวงศ์
4. นางสาวฐิติวรดา  รู้เจน
5. เด็กหญิงเกวลีน  โกเมฆ
 
1. นางทับทิม  พิทักษ์เขตขัณฑ์
2. นางกาญจนา  ขอน้อย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 31 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  เชิงคร่อง
2. นางสาวจิราพร  อรุณพันธ์
3. นางสาวชลนิชา  ศรีเกตุสาคร
4. นางสาวนพจิรา  มัชชะ
5. นางสาววัฒนา  ทองเนื้อแปด
 
1. นายรณชัย  แก้วในชุมภูทอง
2. นายสุเทพ  อวดเขตต์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ไชยวงค์
2. เด็กชายชินภัทร  พงค์กาสอ
3. เด็กชายธนวรรธน์  ดอกไม้
4. เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงสุชานันท์  แวงวรรณ
 
1. นายจักรพงษ์  บานงาม
2. นางสาวณัฏฐภัทร  มุกลีมาศ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.4 เงิน 28 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายกิตติธัช  การเพียร
2. นายทักษ์ดนัย  ทอดทิ้ง
3. นายนันทพงศ์  กระทาง
4. นายปุณณพัฒน์  นิลโชติ
5. นายสิรภพ  จันตะมะ
 
1. นางสาวปทิตตา  ไตรเชษฐภาดา
2. นายวิศิษฐ์  ชื่อหลาย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  วรรณดี
 
1. นางดวงจันทร์  จันทะมาลา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 43 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวธมลวรรณ  สุเตจ๊ะ
 
1. นางสาคร  ขัดสี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง 34 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวัทน์  มีกลิ่น
2. เด็กชายธนบดี  มณีวรรณ์
 
1. นางสายพิณ  กันไว
2. นางสาววันวิสา  นาละออง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.4 ทอง 27 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  ธิคม
2. นายพงศกร  หวานแหลม
 
1. นางสายพิณ  กันไว
2. นางสาววันวิสา  นาละออง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 73.2 เงิน 39 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อุ่นแอบ
2. เด็กหญิงฉัตรลดา  สมคะแน
3. เด็กหญิงชาริกุล  ปินใจกุล
4. เด็กหญิงดาวประกาย  จะงาม
5. เด็กหญิงธาราทิพย์  เอิกเกริก
6. เด็กหญิงนันทิกานต์  ตั้งเพียร
7. เด็กหญิงประกายดาว  อิ่มอร่าม
8. เด็กหญิงพรรณราย  เหล็กดี
9. เด็กหญิงภัทราพร  กลิ่นส่ง
10. เด็กหญิงมนปริยา  โกสุโท
 
1. นางมงคลยา  พานดง
2. นางสาวณัฐรินทร์  บุญเจริญจิตต์สิริ
3. นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.5 ทอง 31 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ยาง
2. เด็กหญิงกัญรัตน์  เทศผ่อง
3. เด็กหญิงทรัพย์อนันต์  วงศ์ใจ
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ประจักษ์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปันติวงค์
6. นางสาวมยุริน  ยาง
7. เด็กหญิงมุธุริน  คำอุดม
8. เด็กหญิงสุพิชชา  ฟังอารมณ์
9. เด็กหญิงอภิรัฐ  ศรีจันทร์
10. เด็กหญิงเกีตรติสุดา  คงธนภัทระอาภา
 
1. นายพิทักษ์  สร้อยศิริกุล
2. นายธรณินทร์  พานธงรักษ์
3. นายณัฐพล  ตุ่นใจ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 37 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงธีรณัชชา  คำปันสัก
2. เด็กหญิงนฤมล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายพิทักษ์  สร้อยศิริกุล
2. นายธรณินทร์  พานธงรักษ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายณัฐพล  แตงอ่อน
2. นายปางกร  แก้วประภา
 
1. นายธงชัย  สระแก้ว
2. นางสาวภัทิรา  กาวินันท์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงสวรินทร์   มือดี
 
1. นายเรวัต  เสียงโต
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 23 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. นายคามิน  ยาง
 
1. นางกัญญา  ศรีสะอาดรักษ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรสวิตต์   กลิ่นมาลา
 
1. นายวิษณุพงศ์  สุยะเสาร์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายจิราวุธ  ทุเสนะ
 
1. นายเรวัต  เสียงโต
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 43 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงนิชา  กันไว
 
1. นายภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 33 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  ใจไหว
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กชายวัชรพันธ์  กันทะ
 
1. นายอุโฆษ  จันทะมาลา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 31 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  สูงขาว
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 39 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงเมธาพร  สายฟ้าแลบ
2. เด็กชายเอกภพ  ตัดรัก
 
1. นายภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว
2. นายนราวุฒิ  ประไพ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 43 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญจนา  มงคล
 
1. นางวาสนา  เถาปัญญา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 33 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวบัณฑิตา  รักวงค์
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายปิยะบุตร  นามปวน
2. เด็กชายภัทรพงษ์  สุจริต
3. เด็กชายวัชระ  ขะติยน
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรชาญณรงค์   ขันติโก
2. สามเณรธนวัชร์   ผันผาย
3. สามเณรศิวกร   จำธรรม
 
1. นายวิษณุพงศ์  สุยะเสาร์
2. นายวุฒิชัย  โทลา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 33 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  จะงาม
2. เด็กชายธนกฤต  บุญมาเทพ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  อิทธินรเศรษฐ์
4. เด็กชายพีระพัฒน์  เป็นบุญ
5. เด็กชายวรวัฒน์  เยียดยัด
6. เด็กหญิงอินทิรา  ศิริ
 
1. นายชนะชัย  ตันปะละ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 40 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายชินดนัย  นาคศิริ
2. นายธนาดล  ล่ำต่ำ
3. นายปิยะพงษ์  ปลายนา
4. นางสาววิชุดา  ใจวังโลก
5. นายไชยานันท์  มิ่งสมร
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
2. นางสาวสมจิต  ตุ่นแยง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 35 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กชายนฤดล  สุรงครัตน์
 
1. นายรตนพงษ์  ปันติสวัสดิ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 34 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายนฤเบศ  เป็นบุญ
 
1. นายพิชิต  พลหาญ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.75 เงิน 42 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงดารารัตน์  แต้มลึก
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 27 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวปนัชญา  จำปา
 
1. นายรตนพงษ์  ปันติสวัสดิ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 25 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ดอกดก
 
1. นายพิชิต  พลหาญ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายสรวิชย์  คำราพิช
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.3 เงิน 34 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จวนตัว
 
1. นายสุรเดช  ตื้อยศ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แอบอุ่น
 
1. นายชนะชัย  ตันปะละ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 37 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายวรกิจ  อินตา
 
1. นายกฤษชาพศ  สองพิพรภา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 30 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายศรัณย์  โตนะโพ
 
1. นายพิชิต  พลหาญ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 41 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬธิดา  ยอดดี
 
1. นายรตนพงษ์  ปันติสวัสดิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 36 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นางสาวสุนิกานต์  ทองสี
 
1. นายพิธี  ทองแดง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.75 ทอง 10 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายสรวิชย์  คำราพิช
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ริยะกาศ
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 15 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวนพวรรณ  ทนยัง
 
1. นายชนะชัย  ตันปะละ
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 29 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  มีเมล์
2. เด็กชายธนกฤต  ใจบุญ
3. เด็กชายธยานนท์  โนจากูล
4. เด็กหญิงนริศรา  คิดอ่าน
5. เด็กหญิงพนิตนันท์  คนมั่ง
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  กลิ่นกัด
7. เด็กชายวีรพงษ์  ติดเคียง
8. เด็กชายอภิชิต  พรหมวงค์ษา
9. เด็กหญิงอุษาวดี  กำลังว่อง
10. เด็กหญิงเมธาพร  สุดใจ
 
1. นางกรรณิการ์  สมมี
2. นางปุณยนุช  พรหมไชยวงศ์
3. นางสาวณัฐชยา  ปันดี
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 38 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายชลสิทธิ์  สมร่าง
2. นายธนพล  ชาวสวนแตง
3. นางสาวนฤมล  มุงเมือง
4. นายพงษ์นภัส  ตานาคา
5. นายวรพงค์  วงศ์เมทา
6. นางสาววรรณภา  ม่วงพิมาย
7. นางสาวศิราพร  สมคิด
8. นายศุภวิชญ์  คิดอ่าน
9. นางสาวสิรามล  การเพียร
10. นางสาวอรอนงค์  หัวใจคง
 
1. นางกรรณิการ์  สมมี
2. นางสาวณัฐชยา  ปันดี
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 41 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงจิระดา  มีฉลาด
2. เด็กหญิงณัฐพร  ทัพเป็นไทย
3. เด็กหญิงปัณณ์นภัส  สุกใส
4. เด็กหญิงมานิตา  นาคปฐม
5. เด็กหญิงวัชรมล  ล่ำใหญ่
6. เด็กหญิงสาริดา  แคล้วคลาด
 
1. นางระวิวรรณ  ภักดี
2. นายนราวุฒิ  ประไพ
3. นายภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 75.9 เงิน 32 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวชมภูนุช  พูดตรง
2. นางสาวมนัสวรรณ  คำลือ
3. นางสาวรัตนาภรณ์  พานทอง
4. นางสาวศรุตา  โปตาสา
5. นางสาวสุดารัตน์  มุดธิดา
6. นางสาวเกล็ดตะวัน  มีกำไร
 
1. นายภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว
2. นายนราวุฒิ  ประไพ
3. นางระวิวรรณ  ภักดี
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 42.67 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงธีวรา  เสนาสุนทร
 
1. นางเกษณี  เครือกลางรงค์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 73.2 เงิน 34 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายศราวุฒิ  จิตมุง
 
1. นางสาวอัญชลี  ยอดศรี
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.67 ทอง 22 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรพร  พลอยธรรมคุณ
 
1. นางสาววรัญพร  แห่งพิทย์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.2 เงิน 42 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวปานวดี  มีคุณประเสริฐ์
 
1. นางสาวเหมือนฝัน  จันทรักษา
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 38.67 เข้าร่วม 35 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐทิฌา  อินตานันท์
 
1. นางณัฐวดี  ธรรมเดชะ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64.83 ทองแดง 18 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  เครือคำ
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  จักร์แก้ว
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 22 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  ออนตะไคร้
2. เด็กหญิงนาราภัทร  โลมากุล
3. เด็กชายวุฒิชัย  คุณนา
4. นางสาวสมฤดี  อิ่มเอิบ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  อยู่สุข
 
1. นางสาวปุณยวีร์  แสงมนตรี
2. นางสาวบุณยาพร  เตชะลือ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 73 เงิน 31 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  ตั้งเชิง
2. นางสาวณัฐธิดา  น่ารัก
3. นางสาวพิชยา  อยู่สบาย
4. นายเกรียงศักดิ์  ไชยเนตร
5. นางสาวเมธาวี  อุบลบาล
 
1. นางสาวปุณยวีร์  แสงมนตรี
2. นางสาวบุณยาพร  เตชะลือ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 70.33 เงิน 33 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  วามนตรี
2. เด็กหญิงอรวรา  สุปัญโญ
 
1. นางสาวแสงเดือน  บุญยืน
2. นางมัลลิกา  ดวงสุภา
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 59.33 เข้าร่วม 38 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวอมลวรรณ  จ๊ะมี
2. นางสาวอรวรรยา  กุมทัน
 
1. นายธนา  คงธนไพบูลย์กุล
2. นางสาวเกตประทุม  ชุมภูปิก
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 67 ทองแดง 29 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวศิริยากร  กล้าหาญ
2. นางสาวเกศราภรณ์  อวดมาก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์  วัฒนเจริญกูร
2. Mr.Daichi  Watanabe
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวอรธิดา  ปั้นวิลัย
 
1. นางแสงเดือน  บุญยืน
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 73.6 เงิน 35 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. นางสาวพิชญา  ปัญญา
2. นางสาวมัลธิกา  ชัยวัลลา
3. นางสาวสาธิตา  มงคล
4. นางสาวสุนิสา  จันทร์ทวี
5. นางสาวอารีย์  ยาง
 
1. นางสาวสายฝน  ปาเมืองมูล
2. นางสาวศศิมน  ศรีกุลวงค์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63.34 ทองแดง 29 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  กุลพรม
2. นางสาวจิณห์วรา  มีทรัพย์
3. นางสาวซาร่าห์  เอ็ดเบิร์ก
4. นายนพรัตน์  ปองดอง
5. นางสาวศิริประภา  เรือลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์   วัฒนเจริญกูร
2. Mr.Daichi  Watanabe
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 60.68 ทองแดง 25 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวญาณัจฉรา  อุดมดัน
2. นางสาวศิริพร  ผลทิพย์
 
1. นางสาวแสงเดือน  บุญยืน
2. นางมัลลิกา  ดวงสุภา
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 39 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรพร  พรมสุวรรณ์
2. เด็กหญิงศุภากร  โนกุล
 
1. นางสาวปนัดดา  ป้องกัน
2. นายเสถียร  คนหลัก
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 64.62 ทองแดง 37 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวรัฐพร  แสงบุญเรือง
 
1. นางสาวดวงจันทร์  บานทรงกิจ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.29 เงิน 39 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายกิตติพล  สวยสด
2. เด็กชายชยานันท์  ไฝ่งาม
3. เด็กชายณภัสกรณ์  ปงลังกา
4. เด็กชายทิชานนท์  หมั้นขัน
5. เด็กชายพงศ์มินทร์  สีมา
6. เด็กชายวรวุฒิ  เสรีวาทมงคล
7. เด็กชายอภิวัฒน์  ทวีคูณ
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ใจแก้ว
 
1. นายณัฐชวัฒน์  วงศ์วัฒนัย
2. นายธิษณ์  ปวงแก้ว
3. นายจักรินทร์  จอมแก้ว
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.05 ทอง 17 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวดุษฎี  ปอสี
2. นางสาวธัญพิมล  อินต๊ะวงศ์
3. นางสาวนัฐวรรณ  คิดอ่าน
4. นางสาวบุญญานิจ  คำกุณา
5. นายปริญญา  ก๋ามูล
6. นางสาวปุริมปรัชญ์  ใจบุญ
7. นางสาวรินรดี  มีคม
8. นางสาวรุจนา  งานดี
9. นางสาวสุภาพร  ก๋าเขียว
10. นางสาวอินทิรา  กาวิชัยเป็ง
 
1. นางวิรากานต์  สีอุตร
2. นางสาวเหมือนฝัน  จันทรักษา
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์  เรือนรู
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 71.2 เงิน 29 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญมา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมนึก
3. เด็กหญิงนทีกาล  ดินสอ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  อมรรัตน์
5. เด็กหญิงพรสวรรค์  สุกใส
 
1. นางสาวนฤมล  จำอินทร์
2. นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70.6 เงิน 24 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นางสาวชุติมา  กำลังเก่ง
2. นายปรมินทร์  อรุณฉัตย์
3. นางสาวยุติพร  สมคะเน
4. นางสาวรุ่งอรุณ  อ้วนสูง
5. นางสาวสุรีย์นิภา  ตาลคำ
 
1. นางชมพูนุช  ชื่นชอบ
2. นางสาวปาณิสรา  โชคดี
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 27 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยศไธสง
2. เด็กชายประกาศิต  มีชื่อ
3. เด็กหญิงพลอยชมพู   อยู่สบาย
 
1. นายนาวิน  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวชิดชนก  มณีวรรณ์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 21 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อ่อนหวาน
2. นางสาวธนาภา  ญาณะ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  บริหาร
 
1. นายพิษณุ  ปิจดี
2. นางสาวกรวิภา   ยางธิสาร
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71.8 เงิน 37 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  อยู่สุข
2. นางสาววิรดี  จิตรตั้ง
3. เด็กหญิงสุดาทร  สุมา
 
1. นางกฤติกา  สืบสุติน
2. นางสาวศิรินภา  คนโต
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ดวงแก้วสุข
2. เด็กชายพันธนา  สวยฉลาด
 
1. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
2. นางสมร  ดีพัฒนกุล
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรพลวัต  ต้องใจ
2. สามเณรวุฒิสิทธิ์  สมสี
 
1. นายอธิฐาน  ทายงาม
2. นางสาววันวิสาข์  เพ็งสกุล
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68.83 ทองแดง 26 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. นายคมศักดิ์  ชุมภูลัย
2. นางสาวสุชาดา  ทำบุญ
 
1. นายอุดร  มะโนเนือง
2. นางยุพิน  ณ จันทร์ตา
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 23 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  บุญมาเทพ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อิทธินรเศรษฐ์
 
1. นายหัสรินทร์  ดอนดี
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายกิตติพงค์  ปลายนา
2. นายสาธิต  การเพียร
 
1. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
2. นางพนิดา  สถาพร
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรานเนื้อ
2. เด็กชายสุรพัศ  ณ วงษา
 
1. นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง
2. นายสงัด  ปลุกเศก
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายนรวีร์  จิตตั้ง
2. เด็กชายศุภกานต์  หมายมั่น
 
1. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
2. นางพนิดา  สถาพร
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.4 เงิน 29 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายธนวัฒน์  กามะ
2. เด็กชายพรสวรรค์  ประมาณ
 
1. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
2. นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 28 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  พรมเมตตรัย
2. นางสาววณิชยา  ทารักษ์
 
1. นางสมร  ดีพัฒนกุล
2. นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 32 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายกนกฉัตร  ไชยฟู
2. นายทยากร  ใจหวัน
 
1. นายจักรินทร์  จอมแก้ว
2. นางสาวรัชชนก  วงศ์เขียว
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายนรเศรษฐ์  สมหมั่น
2. นางสาวอัญมณี  บุญเชิด
 
1. นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น
2. นางพนิดา  สถาพร
 
125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 22 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นายยุทธชัย  วาดเขียน
2. นายยุทธพิชัย  สัสดี
3. นางสาวศริญญา  ชื่อหลาย
 
1. นางพัชรินทร์  สุภายอง
2. นางฐิตารีย์  จีรเธียรกุล
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาววรรณิภา  อวดคร่อง
2. นายอุดมทรัพย์  สุวรรณคุณ
 
1. นางสาวรัชชนก  วงศ์เขียว
2. นางสาววันเพ็ญ  คิดอ่าน
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เมามาก
2. เด็กชายภัทรชาติ  กลิ่นชิด
3. เด็กชายสาธิต  หมั้นเที่ยง
 
1. นายธิปไตย  รุ่งเลิศ
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นายถิรวิทย์  อ่างเต็ม
2. นายธีรวัฒ  อินทนนท์
3. นายประเดิมพงษ์  ตับไหว
 
1. นายธิปไตย  รุ่งเลิศ
 
129 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นายกิติศักดิ์  เปนุจา
2. นายทนงศักดิ์  ติดรัก
3. นายพงศกร  สุดวอน
 
1. นายธิปไตย  รุ่งเลิศ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 71 เงิน 40 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานัท  วังเวร
2. เด็กหญิงอริศรา  เงินขาว
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  โกเมฆ
 
1. นายธิปไตย  รุ่งเลิศ
2. นายชวภณ  เปี้ยอุ๊ด
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 28 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายคมสิทธิ์  สุยะ
2. นายจาตุรงค์  ปัญญาดี
3. นายเกียรติศักดิ์  กันทิยะ
 
1. นายสุธิโชติ  ปุกปิงกาศ
2. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 31 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ยาง
2. เด็กชายทินกร  ยาง
3. เด็กชายธนกฤต  ตุ้ยหมูเตอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคม  ทองประสม
2. นางดุจดาว  ต๊ะเขื่อนแก้ว
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวกริชกร  โฉมงาม
2. นางสาวพรธิดา  ใจหมั้น
3. นางสาวพิทยารัตน์  ลุขมาตย์
 
1. นางวรัญญา  เครือวรรณ
2. นายนิเวศน์  ปราชญ์วิทยาการ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  การด่วน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สอดสี
3. เด็กหญิงนันทิชา  การด่วน
4. เด็กหญิงวนิดา  อินทะสร้อย
5. เด็กชายศิรสิทธิ์  เพชรเก่า
6. เด็กชายอนัน  การร้อน
 
1. นางจรรยา  พุทธา
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวภัคจิรา  จับจด
2. นายมนัส  ชัยวงค์คำ
3. นางสาวมลธิชา  สอดสี
4. นางสาวรสลิน  กลิ่นส่ง
5. นายศุภวัฒน์  ติ๊บใจ
6. นางสาวโสรญา  การร้อน
 
1. นางจรรยา  พุทธา
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
 
136 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐิกาญจน์  กันอุไร
2. เด็กหญิงภัคจิรา  จะงาม
3. เด็กหญิงสกุลณา  เถาจันทร์ต๊ะ
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
137 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรธัญเทพ    มือแข็ง
2. สามเณรธีระพล   กองสีใจ
3. สามเณรปริญญา   พงษ์ปันแก้ว
 
1. นางสาวนัยนา  สุนะเสน
2. ว่าที่ร้อยตรีอังคณา  กลิ่นหอม
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายชูเกียรติ  รู้เกณฑ์
2. เด็กชายธีรพล  จันทร์ต๊ะบุตร
3. เด็กชายอดุลวิทย์  เยียดยัด
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายธีรภัญ  รู้เกณฑ์
2. นายพงษ์ณภัทร  จะงาม
3. นายอนุสร  ธรรมวงค์
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
140 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  กุมภาพันธ์
2. เด็กหญิงนริศรา  กุมภาพันธ์
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  คำฝั้น
 
1. นางสรัญญา  เรือนคำ
2. นางจรรยา  พุทธา
 
141 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวนัฐนิชา  เจ้าภักดี
2. นางสาวปรียานุช  แอบอุ่น
3. นางสาวรัตติการณ์  พวงมาลัย
 
1. นางสรัญญา  เรือนคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงวรินธร  พันธ์สุรินทร์
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  กันทะ
3. เด็กหญิงเปรมิกา  อุตตะละ
 
1. นายณัฐพงษ์  กันไว
2. นางจิลาวัล  มหามิตร
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.04 ทอง 8 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวธัญพิมล  อัคเส
2. นางสาวรุ่งทิวา  โคทอง
3. นายเตชกฤต  กำลังแข็ง
 
1. นายณัฐพงษ์  กันไว
2. นางจิลาวัล  มหามิตร
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.08 ทอง 5 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุดหนุน
2. เด็กหญิงญานิศา  เครืออินตา
3. เด็กหญิงปอรดา  สุยะไชย
 
1. นายจิลาวัล  มหามิตร
2. นายณัฐพงษ์  กันไว
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.98 ทอง 10 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นายพีรดนย์  พานธงรักษ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  จำหลัก
3. นางสาวสุวรรณา  ตาเร็ว
 
1. นางจิลาวัล  มหามิตร
2. นายณัฐพงษ์  กันไว
 
146 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กชายกฤษกร  เกี๋ยงแหลม
 
1. นางสาวสุวพิชญ์  จันทร์สุริยะ
 
147 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.66 เงิน 18 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายคงคา   สุยะปงแพ่ง
 
1. นางสาวขวัญหทัย  จาระณะ
 
148 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.17 เงิน 9 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นวนกัน
2. เด็กหญิงลัคนา  เชิงคร่อง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ชำนาญจิต
 
1. นางสาวณภัทร  ตนภู
2. นางสุพรรษา  ติ๊บปาละวงศ์
 
149 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. นางสาวยุพารัตน์  ยืดยาด
2. นางสาววนารี   อินต๊ะ
3. นางสาววันวิสา  รักสถาน
 
1. นายบุรินทร์  ทิพย์ชะ
2. นางสาวพรทิพย์  ขยันทำ
 
150 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83.67 ทอง 8 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายพรเทพ  ปันดี
 
1. นางนันทกานต์  แข็งเเรง
 
151 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 30 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายสุชานันท์  โชคกระโทก
 
1. นางนงนุช  ห้องพ่วง
 
152 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 73.33 เงิน 6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายศุภกิจ  กล้าแข็ง
 
1. นางนันทกานต์  แข็งเเรง
 
153 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 7 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กชายวิจิตร  ต้นแก้ว
 
1. นางสาวสุวพิชญ์  จันทร์สุริยะ
 
154 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 11 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ยาง
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เปี้ยเหมย
 
155 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 74.67 เงิน 5 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กชายธนวิทย์  สุขศรี
 
1. นางสาวสุวพิชญ์  จันทร์สุริยะ
 
156 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88.33 ทอง 6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายจิตรกร  ใจหาญ
 
1. นางสาววินัฎฐา  นันตะสุข
 
157 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 14 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. นายนพดล  ยาง
 
1. นายบุรินทร์  ทิพย์ชะ
 
158 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นายอโนชา  มีใย
 
1. นางสาวสุวพิชญ์  จันทร์สุริยะ
 
159 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง 18 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. เด็กชายทรัพย์สิน  อย่าเก่ง
2. เด็กชายเอกพงษ์  มียันต์
 
1. นางสาวศิรินญา  แก้วสิทธิวงศ์