สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง 8 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงศรัณญ์พร  สมบัติใหม่
 
1. นางสาวนิตยาภรณ์  สุรินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 18 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นางสาววัชณิการ์  กันทาเจริญ
 
1. นางศิริพร  ปัญญาอุ้ย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75.5 เงิน 12 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์วิวัฒน์
 
1. นางชูศรี  วงศ์วิวัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายราเชนทร์  แซ่ตัน
 
1. นางกมลวรรณ  กาวิชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงมีนตรา  โนโชติ
 
1. นางลำจวน  พันธ์วิริยากุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 33 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวอัญชลี  ดัสนีสอง
 
1. นายอำนาจ  สีแจ๋ม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 30 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วมา
 
1. นางมนทิรา  ณะใจ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายภาณุวัฒน์  ธรรมโคร่ง
 
1. นางสาวูกรวรรณ  พิฆเนศวร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.16 ทองแดง 26 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงสากล
2. เด็กหญิงกิตติกา  สมนาสัก
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวรรณหล้า
 
1. นางกนกพรรธน์   วัฒนนันทิพงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวปัณณพร  ชัยอักษร
2. นายวีรภัทร์  โนจิมะ
3. นางสาวโปรดปราน  วงศ์สาม
 
1. นายปรีชา  มีแจ้
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายณัฐนนท์  ชัยศรี
2. เด็กหญิงนภัสกร  ประทัยบุตร
 
1. นางจินดา  สุภิมาส
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 73.4 เงิน 37 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นางสาวปราถนา  ยาไชย
2. นางสาววิรีญาย์  เงินโก
 
1. นางเสาวลักษณ์  เสนยอง
2. นางพัชราภรณ์  มูลละ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 57.87 เข้าร่วม 43 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  ทาเหมย
2. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  อินทะจักร์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แสงทอง
2. นางศิริพร  ปัญญาอุ้ย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 76.82 เงิน 19 โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวทิพวรรณ  บุญธรรม
 
1. นางฉฏาภา  ศรีพฤกษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงวราลี  ไชยประสพ
 
1. นางรุ่งเรือง  อุดแจ่ม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายธวัชชัย  ต๊ะดุ๊ก
 
1. นางสาววิวาห์พร  นามธง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64.1 ทองแดง 37 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  โพธินาม
2. เด็กหญิงธนัญญา  เครือแสง
3. เด็กหญิงนฤมล  สุขสัก
 
1. นางวราภรณ์  สุกัณศีล
2. นางสาวพรสุดา  เป็งมัชยา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 8 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายณัฐวัชร  อินต๊ะประเสริฐ
2. นางสาวธัญวรัชญ์  จินะกาศ
3. นางสาวเจนจิรา  บัวชุม
 
1. นางสาวเชิญขวัญ  ปิงใจ
2. นางสาวรัชนีกร  คำบุญมา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 14 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงพิมพิกา  อมรวิวัฒน์พงศ์
2. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  อินทวรันต์
3. เด็กหญิงไพลิน  ชัยชนะ
 
1. นางพรสวรรค์  ศรีบุญเพ็ง
2. นางสาวจันทร์ประภา  เตจาคำ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวทักษพร  ศรุตวงศ์
2. นายธรณ์ธันย์  ยะสุคำ
3. นายภูริวรรษ  จ่าโอฐ
 
1. นางสาวณิชาภา  จันทร์เพ็ญ
2. นายชูศักดิ์  อุดอิ่นแก้ว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 17 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายทยากร  ประทุมพิทักษ์
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  คำสุวัตร์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ประภัสสรกุล
2. นางพิชาพัชร์  กาฬภักดี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 36 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกมลวรรณ  แดงสุวรรณ์
2. นายก้องเกียรติ  สิทธินนท์
 
1. นางดนยา  ใจปัญญา
2. นางพรพรรณ  ตันทะเขตร์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายธนิต  ลุงหมั้น
 
1. นายเฉลิมชนม์  ดู่สอน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายสหรัตน์  จินดาหลวง
 
1. นายสิริพันธุ์  จันทราศรี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 69.57 ทองแดง 16 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไพรินทราภา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กันธรรม
 
1. นางสาวสาวิตรี  ไชยเทพ
2. นางภคนันท์  อักษรทับ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78.56 เงิน 10 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวศิริพร  แสนเรือน
 
1. นางสาวปฐวัลย์  กิตติ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  ตาคำ
 
1. นายทองสุข  หนูดา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวสลิลทิพย์  กุลธนภูมิปัญญา
 
1. นายสราวุธ  ปันทวัง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 10 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงชญาฐิตา  โฉมพรรณ
2. เด็กชายพสิษฐ์  คำมูล
3. เด็กหญิงสร้อยทอง  กิจธาธัญ
 
1. นางสาวกฤติยาภรณ์  สิทธิตัน
2. นางอำภา  เชียงคำ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวปณิดา  อุตสาสาร
2. นายภาสกร  ไชยวงค์
3. นายอนุรักษ์  ขันตี
 
1. นางธาริณี  แสงหงษ์
2. นางปัณณิกา  ไชยนวล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 10 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   ญาณะทาน
2. เด็กชายทุน  ใจดี
3. เด็กชายธีรธรรม  เตชฤทธิ์
 
1. นางรัตนา  อู่อรุณ
2. นางสาวเพียงฤทัย  แรงอด
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.6 เงิน 40 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวนัชชา  มาลีน้อย
2. นางสาววัสนันท์  ปรีชานุกูล
3. นางสาวสุธิมา  นิชิยามา
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุใจยา
2. นายปพนสรรค์   ปวนเปี้ย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกนกนุช  ทิพย์โชค
2. นายชินภัทร์  บังคมเนตร
3. นางสาวบงกฏ  ระดาพันธ์
 
1. นางอมรรัตน์  ตันไชย
2. นางสาวสุภาวดี    ศรีบุรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวฉวีวรรณ  แสงมณี
2. นางสาวนิชานันท์   วรผลึก
3. นางสาวศิรดา   สินิทธ์สกุล
 
1. นายชัยฤทธิ์  พรมขำ
2. นางณภัค  ฐิติมนัส
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 33 โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงชนาพร  สิทธินนท์
2. เด็กหญิงศศิประภา  ธรรมานุวงศ์
3. เด็กหญิงอาริษา  ศรีจาน
 
1. นางจุฬารัตน์  ป้อมเสมา
2. นางสุพัตรา  วรรณมะกอก
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวชลธิชา  เสนนันต๊ะ
2. นายทักษิน  กุลาเพียร
3. นางสาวภาลินี  มูลยอง
 
1. นางชิดชล  สมนาศักดิ์
2. นางรัชฎาพร  จันทาเวียง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 15 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงสิรินภา  ญาณะตัน
2. เด็กหญิงอรดา  ปิกเกษม
 
1. นายสนั่น  มาละแซม
2. นายอธิคม   ณะใจ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายอานนท์  กันธิยะ
2. นายเรือนคำ  ลุงออ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พลแก้ว
2. นางลักษณา  ไชยคำร้อง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 29.81 เข้าร่วม 40 โรงเรียนมงคลวิทยา 1. เด็กชายชนะกันต์   มานะสัก
2. เด็กชายชัชวิชญ์   คำสว่าง
 
1. นางสาวศิริพร   จันทร์กระจ่าง
2. นายรัฐพงษ์   กิตติจริยา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.13 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กชายศรัญญุ  วงษากาศ
2. เด็กชายอนนท์  ธะนารา
 
1. นายสิทธิเดช  ใจเย็น
2. นายวันคำ  ไทยกรรณ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนเมธีวุฒิกร 1. นายวัชรพงษ์  มานารักษ์
2. นายศราวุฒิ  อภิวงค์งาม
3. นายโภควินท์  ลือศักดิ์
 
1. นางสาวทิพววรรณ  เทพวงค์
2. นายกิติพงษ์  ปันป่า
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงดรรชนี  ผัดดอก
2. เด็กหญิงพรรณทิวา  มัครา
3. เด็กหญิงมนิสา  ก่อเกื้อตระกูล
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยั่งยืนตระกูลโชค
5. เด็กหญิงอภิสรา  เริงไม
 
1. นายดนุพงค์  ตาเจริญเมือง
2. นางสาวเปมิกา  สิงห์สถิตย์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 38 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวชนกพร  สิงห์ทอง
2. นางสาวชัญญานุช  หวันยอง
3. นางสาววชิรญาณ์  อาทยะกุล
4. นางสาวศริยา  อินสุข
5. นางสาวสรัลชนา  เกิดแดง
 
1. นายสหัสนัยน์  จิตรกุล
2. นางสาวธัญวรัตน์  เจริญจิตร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.3 ทอง 23 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  อะกะเรือน
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   หล้าแปง
3. เด็กหญิงทัตพร  ชูจิต
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุขา
5. เด็กหญิงอชิรญา  มาปินตา
 
1. นายพิเชษฐ์  ใจปวน
2. นางอำพร  นันทะชัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง 13 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายธนกร  อินต๊ะพิงค์
2. นายธนกร  อูปเสาร์
3. นางสาวนภัสดา  ยะสุยะ
4. นางสาวสุนันชา  แก่งกะโทก
5. นายเดชณรงค์  จินะกาศ
 
1. นางศราวดี  นพรัตน์
2. นายวัชรินทร์  ผาด่านประเสริฐ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.4 ทอง 26 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนะตา  ธาธัญ
2. เด็กหญิงดรุณี  สมสนิท
3. เด็กชายพงสิทธิ์   ทนุโวหาร
4. เด็กชายวาสุกรี   ชัยกาวิล
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรมลา
 
1. นายธนวัฒน์   สุภาวงค์
2. นายณัฐพงษ์  ตันมิ่ง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.6 ทอง 10 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวคณานิภา  วงศ์ธนาทรัพย์
2. นางสาวชฎาภรณ์  ทาสิงห์คำ
3. นายพิทวัส  เมฆะ
4. นายยอดเยี่ยม  สุวรรณล้อม
5. นางสาววริษา  คำมูล
 
1. นายสหัสนัยน์  จิตรกุล
2. นายอนุชิต  จอมคำ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงทรรศนันท์  จันทร์ชู
 
1. นางรุ่งอรุณ  รักราชการ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายวรปรัชญ์  สุริยะธง
 
1. นายกัมพล  คำเวียง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.8 ทอง 22 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ควรชม
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  อินกองงาม
 
1. นางจันทร์ตรี  เฟื่องฟู
2. นางสาววรีรัตน์  สันตติภัค
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.2 เงิน 43 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวณัฎฐณิชา  คำเงิน
2. นายวัชรพล  ศรีดอนไชย
 
1. นางมันทนา  ทาหน่อทอง
2. นางผ่องศรี  มณีขัติย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.6 ทอง 5 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มาพิทักษ์
2. เด็กหญิงปาลิตา  วงศ์ทะเนตร
3. นางสาวพิมพา  วิสาปา
4. นางสาววริศรา  บุญมา
5. นางสาววิชญาพร  ยะยอง
6. เด็กหญิงศุชานุช  รินคำ
7. เด็กหญิงอัญชิสา  ปลูกปัญญากุล
8. เด็กหญิงอารดา  เกตุชิต
9. นางสาวเกวรินทร์  หิรัญรัตน์
10. เด็กหญิงเพ็ญพิิชชา  ศรีทีป
 
1. นางอรุณจันทร์  มะโนเพียว
2. นางสาวนภัสวรรณ  อิกำเหนิด
3. นายพิเชษฐ  ฟองศรี
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.5 ทอง 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวชลนาฏ  สอนอิน
2. นางสาวธัญญาเรศ  เกตุกิ่ง
3. นางสาวธัญลักษณ์  จินดาหลวง
4. นางสาวนริศรา  น้อยสะปุ๋ง
5. นางสาวนริศรา  พักไพโรจน์
6. นางสาวปริยากร  ปัญญาบุญ
7. นางสาวปิยฉัตร  เรือนผาม
8. นายศุภกิจ  สุนันต๊ะ
9. นางสาวอิสิปรียา  ชัยสวัสดิ์
10. นางสาวเนตรชนก  ใจทัน
 
1. นางสาวอรทัย  ไชยวังเย็น
2. นางลดาวัลย์  พันธ์วิชัย
3. นางสุนทรี  พลสยม
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  จันทร์ศิลป์
2. นายชัยวัฒน์  ขำค้า
3. นายธนพนธ์  ปลื้มจิตร
4. นายธุวานนท์  ภาคกิจ
5. นายปฏิพัทธิ์  วิรัตน์พฤกษ์
6. นายภาณุวัฒน์  บุญมาทอง
7. นายภาณุวัตร  แก้วมาเมือง
8. นายวัชรพงษ์  ปัญโญกาศ
9. นายอนุพงศ์  อินทะจักร์
10. นายอนุพงศ์ชัย  คำแก่น
 
1. นายธนกฤต  บุญทาจันทร์
2. นายพีรศักดิ์  พรหมนิล
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงชญากานติ์  ขัดเรือน
2. เด็กหญิงบุษบา  ตานุนไชย
 
1. นายสมชาย  เกิดฤทธิ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75.5 เงิน 29 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายธนันทร  ดอกเกี๋ยง
2. นางสาวนัทนา  นากุ
 
1. นายพีรพล  พรหมมินทร์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนเมธีวุฒิกร 1. เด็กหญิงจันทร์นวล  ปู่ทอน
 
1. พระนิรันดร์  วงค์ตัน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวปิยมน  ปกปิงเมือง
 
1. นายเชาว์  อุปปินใจ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนเมธีวุฒิกร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูศักดิ์
 
1. พระนิรันดร์  วงค์ตัน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวฐิติพร  ไวคกุล
 
1. นายเชาว์  อุปปินใจ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 37 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงภัทรารัตน์  เลิศพฤกษ์พนา
 
1. นางสุภารัตน์  วังพฤกษ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายเกียรติ์ธีรัช  ตระกูลตาลาคุณ
 
1. นางสุภารัตน์  วังพฤกษ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงภัครีมา  วิริบุญ
 
1. นายณัฐปคัลภ์  จิตชู
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวนิฤดี  มูลทะสิน
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงยอดหญิง  ธะวิ
2. เด็กชายวีรพงศ์  กอหลวง
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกมลชนก  แปงชัย
 
1. นายณัฐพล  ศรีธนัญชัย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวพิจิตรา  ณ ลำพูน
 
1. นายณัฐพล  ศรีธนัญชัย
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายกฤษฏา  เกษตรกุลทรัพย์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  นาซอ
3. เด็กชายสุพรรณ  แซ่ว้าง
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
2. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายชัชวาล  แสงศรทวีศักดิ์
2. นางสาวนุติ  รุ่งวุฒิโรจน์
3. นางสาวรัชนี  ฟ้ากุศล
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
2. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ปันน้อย
 
1. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กชายภานุพงศ์  ไชยเจริญ
 
1. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายวัชรพล  อินทวงค์
 
1. นางสาวนิตยา  อุตระธานี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 18 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวจันทนิภา  แซ่เหอะ
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายธิติสรณ์  เพชรชื่น
 
1. นางจตุพร  วงศ์ฝั้น
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงศศินิภา  ต๊ะแสง
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 76.3 เงิน 8 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์สถาน
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายศราวุฒิ  เหล่วะนา
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 24 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองจันทร์
 
1. นางดวงแก้ว  เทพสุวรรณ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายเจษฏา  คำยอง
 
1. นางจตุพร  วงศ์ฝั้น
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 75.4 เงิน 10 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงชมพูนุช  เชียงมูล
4. นายธนาวุฒิ  กันทาเหล็ก
5. เด็กหญิงพรยมล  ดีพิชัย
6. นายพิชญ์  ไชยลาภ
7. เด็กหญิงรวิภา  หมูปัญญา
8. นายอนุชา  ตูตีจีน
 
1. นางดวงแก้ว  เทพสุวรรณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายชัยชนะ  ปาสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐนันท์  ยศชัย
3. เด็กชายธีรภัทร์  เตชาวงค์
4. เด็กหญิงบุญทริกา  ขัดเรือน
5. เด็กชายอนุชา  ใจพล
6. เด็กชายเชวงศักดิ์  อุตสาปัน
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
2. นายฏษมา  บุญศรี
3. นายสรัญ  คำจันทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นายกมลทรรศน์   ปั้นศิลป์
2. นายภูมิวิวัฒน์  กาอุทัย
3. นายมาโนช  กุณะแสงคำ
4. นายวศิน  ยะมูล
 
1. นายกนก  บุญอุดม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82.6 ทอง 10 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกมลพร  ธรรมชาติ
2. เด็กหญิงกัลยาณี  พรมสนธิ
3. เด็กหญิงกาญจนาพร  วรสุนทร์วงศ์
4. เด็กชายขวัญชัย  ชาน
5. เด็กหญิงจิณณรงค์  กิติศักดิ์
6. เด็กหญิงชัชฌากร  สีหบุตร
7. เด็กชายชินภัทร  มงคล
8. นายณัชพล  ปัญโญใหญ่
9. นางสาวณัฐริกา  จันทร์ต๊ะเหล็ก
10. เด็กหญิงณิชกานต์  ติ๊บเตปิน
11. นางสาวณิชนันท์  อุปรัตน์
12. เด็กหญิงดลยา  สุรินอาสะวะ
13. เด็กหญิงนันทชา  วงค์คม
14. เด็กหญิงนันท์นภัส  วนพฤกษาศิลป์
15. นายปฏิภาณ  พิลิแก้ว
16. เด็กชายปารมี  วงศืลิขิตลาภ
17. เด็กหญิงปุณณิศา  สุวรรณพรหม
18. เด็กชายพลภัทร  มาจันทร์
19. เด็กหญิงพัชรินทร์  ออมทิพย์
20. เด็กหญิงพัชริยา  มณีพรหม
21. เด็กหญิงพิมณัฐชา   บุญสิงห์
22. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รัตนพรหม
23. เด็กหญิงภัคทิรา  สมศรี
24. เด็กชายภานุวัฒน์  ยาห้องกาศ
25. นางสาวภูริชญา  ปัญญายอง
26. นางสาวรัตนาภรณ์  สุวรรณศรี
27. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีธิโมงค์
28. เด็กชายวรดชติ  อัคเดช
29. นางสาววรวรรณ  สุริยะคำ
30. เด็กหญิงวริษา  ไชยยอง
31. เด็กหญิงวันสิริ  คำเส็ดสัก
32. เด็กหญิงวิิภาวี  แสนขันแก้ว
33. นางสาวศรันยา  สุขสวัสดิ์
34. เด็กหญิงศรีนวล  ลุงทา
35. เด็กชายสุรเชษฐ์  อินต๊ะ
36. นางสาวเพียงตะวัน  ปัญโญใหญ่
37. เด็กหญิงเมธาวี  จันทร์สม
38. นายเมธาสิทธิ  แดงสัก
39. นางสาวในนามความรัก  เรือนแก้วเทวา
40. เด็กหญิงไอลดา  หมีคณะ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
2. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
3. นายวรวิชญ์  ผดุงวรศิลป์
4. นายมณฑล  จอมพันธ์
5. นายธัชพล  เทพวรรณ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง 10 โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กชายธีระเทพ  ธิทา
 
1. นายศักดิ์ดา  แก้วกำเนิด
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายปฏิพล  บรรพตธรรมา
 
1. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 25 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ยศชัย
 
1. นายกนก  บุญอุดม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาววรวรรณ  สุริยะคำ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายฉันทวัฒน์  นาเตจ๊ะ
 
1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงศ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายปฏิพล  บรรพตธรรมา
 
1. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  จิตรธรรม
 
1. นายกตัญญู  แสนธรรม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวกวินนา  การะเวก
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 27 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กชายปรัญชัย  แสงสว่าง
 
1. นางชนาภานิษฐ์  จิตรจง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายณัฐฉัตร  บุรุษสิทธิ์
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.66 เงิน 35 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงบุญทริกา  ขัดเรือน
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 29 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวพิมพิลา  จันทะวรรณ
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนมงคลวิทยา 1. เด็กชายเอกชัย   ต๊ะเสาร์
 
1. นายราเชนทร์   ฝ่ายนิพนธ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 19 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายชิษณุพงศ์  บุนนาค
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.8 เงิน 35 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรธิโมงค์
 
1. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวภิญญาดา  แก้วยองผาง
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกนกนภา  ปาระมี
2. เด็กหญิงกนกอร  สุทธกุล
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำทะลา
4. เด็กหญิงฐานที  วาหกกุล
5. เด็กชายทีปกร  คำสุรีย์
6. เด็กชายธนเดช  แก้วแสนเมือง
7. เด็กชายนครินทร์  พรหมพีระ
8. เด็กหญิงนันทินี  มะโนธง
9. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ก้อนเเก้ว
10. เด็กหญิงวิลาสินี  ดวงคำทิพย์
11. เด็กชายสรวัชญ์  ทองกลาง
12. เด็กหญิงสโรชา  ปัญจบุรี
 
1. นายวสันต์  วีระโพธิ์
2. นางศิริลักษณ์  วีระโพธิ์
3. นางสาววรางคณา  มณีจักร
4. นายสร้างสรรค์  ปันสะอาด
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวชยพร  ทะนันชัย
2. นายณัฐพล  นิ่มงามศรี
3. นายนิติรัฐ  บุญทา
4. นายปริญญา  หวลอ่อน
5. นายภูวกร  อุโมงค์โน
6. นายวิทยา  เรือนอินทร์
7. นายวิธิสรรค์  สีนันต๊ะ
8. นายศตวรรษ  จันทร์ฟู
9. นางสาวสิริยากร  ใจลังกา
10. นางสาวหทัยชนก  ฟองศรี
11. นางสาวอรยา  เป็งญาวงษ์
12. นางสาวอารยา  สุโพ
 
1. นายวสันต์  วีระโพธิ์
2. นางศิริลักษณ์  วีระโพธิ์
3. นางสาววรางคณา  มณีจักร
4. นายสร้างสรรค์  ปันสะอาด
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 70.8 เงิน 14 โรงเรียนป่าซาง 1. นายกฤษณพงษ์  วงศ์ชัย
2. นางสาวกัญญารัตน์  ทองเปี้ย
3. นายจิรานุวัฒน์  จ้าวเจษฎา
4. นางสาวจุฑามาศ  รูปทรง
5. นางสาวจุฑามาศ  พูลกระจ่าง
6. นายชลวิทย์  ต๊ะซิ
7. นายชัชวาลย์  เรือนมี
8. นายณรงค์เดช  อยู่ปรางศ์
9. นางสาวณิรชา  เมฆโปธิ
10. นายธิติวุธ  บุญรอด
11. นางสาวปพิชญา  รัตนพงค์
12. นางสาวปภาวี  เป็งคำวัน
13. นายประสบโชค  ไชยาอ้าย
14. นางสาวปวีณ์นุช  แสนนภาทอง
15. นายปวเรส  ปันโท
16. นายปัญญากรณ์  พุ่มเดชังกุล
17. นางสาวพรรษชล  ตะนุ
18. นายพัทธพล  หอมโกศล
19. นายพาโชค  แก้วจันทร์
20. นางสาวพิยดา  หลวงโปธา
21. นางสาวภณพร  ปันอิ่น
22. นายภาณุพัฒน์  พุ่มผลงาม
23. นายภานุพงค์  บุตรนุชิต
24. นายวาสุกรี  หอยแก้ว
25. นางสาวศรินยา  กันหมุด
26. นางสาวศศิกานต์  ก้อนคำ
27. นางสาวศิริวรรณ  แซ่ภู่
28. นายศุภวิชญ์  กันทะวรรณ
29. นางสาวสิริธร  ยองจา
30. นางสาวอธิชา  อ่อนจันทร์
31. นายอรรถกิจ  ดาวเรือง
32. นายอักษร  เนคะมานุรักษ์
33. นางสาวอัญชลีพร  วงค์ชำนาญ
34. นายเกียรติกำจร  ไชยวงการ
35. นางสาวเฟื่องฟ้า  ขัดเรือน
 
1. นายวิเศก  บุญอุปละ
2. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 71 เงิน 26 โรงเรียนมงคลวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์   สมเป้า
2. เด็กชายกิตติวัฒน์   ก๋าซ้อน
3. เด็กหญิงกุลสตรี   ใหม่ตั้ง
4. เด็กหญิงจิตรกัลยา   อาคะจักร์
5. เด็กชายณพฤทธิ์    บัวนพคุณ
6. เด็กหญิงณัฐฐินันท์   มหาไม้
7. เด็กชายธิติพัทธ์   สุวรรณา
8. เด็กหญิงบัณฑิตา   กันธิมาพงค์
9. เด็กชายภัทรดนัย   มาลาธง
10. เด็กหญิงสุดารัตน์   จันต๊ะพิงค์
 
1. นางสาวพัชรี   วิรัตน์พฤกษ์
2. นางสุทิน    สิงห์แก้ว
3. นางสาวนิติมา  นพบุรี
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.6 ทอง 11 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวกัญญาณี  หนุนภิรมย์ขวัญ
2. นางสาวกิตติพร  แสนบัวหลวง
3. นายจีรศักดิ์  เค้าแหวน
4. นางสาวฐีรภัธา  ถาสนัส
5. นางสาวทิพย์พวรรณ์  ปันยูร
6. นางสาวธีราพร  กิติ
7. นายพงศกร  แสนละมูล
8. นายภูมิธนนท์  ใจดี
9. นายวัชรพงษ์  เรือนแก้ว
10. นายเจนณรงค์  กาละกอน
 
1. นางเลไลย์   กิตติวรรณ
2. นางสาวจุฑามาศ  ขรุระสะ
3. นางสาวธารินทร์  จันทราทิตย์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.8 เงิน 6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกชกร  ดอกแก้ว
2. เด็กหญิงชาลินี  อนันท์ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  กรสวรรค์
4. เด็กหญิงธัญมน  แสนทะนะ
5. เด็กหญิงปรางทิพย์  มณีวรรณ์
6. เด็กหญิงพัชรพร  พิทักษ์
7. เด็กหญิงวาทินี  อุตรศักดิ์
8. เด็กหญิงวิรัชญา  ดวงสา
 
1. นางสาวเขมภร  วิเศษศิริ
2. นางสาวพรศิลป์  มโนเพ็ญ
3. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 15 โรงเรียนป่าซาง 1. นายณรงค์ฤทธ์ิ  ปารัตน์
2. นางสาวดมิสา  ทองอ่อน
3. นางสาวนภัสรพี  ไชยแก้ว
4. นางสาวปาริฉัตร  ไชยลังการ์
5. นายศิริศักดิ์  เสวตร์ครุตมัต
6. นายสหรัฐ  ดัสดีสอง
 
1. นางสาววรรณภา  ป๋าป่าสัก
2. นางสาวกนกวรรณ  ชัยยัง
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 32 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ยังสุข
2. เด็กหญิงชนิตา  แขกแก้ว
3. เด็กหญิงพรภิมล  หนุนภิรมย์ขวัญ
4. เด็กหญิงศศิกมล  ใจพล
5. เด็กหญิงศิวกร  จันแดง
6. เด็กหญิงสาวิตรี  บัวหนอง
7. เด็กหญิงหลิว  ลุงมล
8. เด็กหญิงใส  จิ่ง
 
1. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
2. นางสาวธารินทร์  จันทราทิตย์
3. นางสาวจุฑามาศ  ขุระสะ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวกมลเนตร  แซ่มั่ว
2. นางสาวกฤษณา  หนูวัน
3. นางสาวงามตา  สุจาดึก
4. นางสาวทิพรดา  แซ่ว้าง
5. นางสาวปาณิสรา  อรุณรุ่งธารา
6. นางสาวศิรินญากรณ์  ลีสหวัฒนา
7. นางสาวเสาวลักษณ์  นุวัน
8. นางสาวแพรวา  ตาแก้ว
 
1. นายณัฏฐานิพล  ก่ำศรี
2. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
3. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
4. นางสาวนิตยา  อุตระธานี
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร  เขื่อนคำ
2. เด็กชายดี  ส่างเงิน
3. เด็กชายตาล  ลุงคำ
4. เด็กหญิงธวัล  สุนธรรม
5. เด็กหญิงนริศรา  ไชยสกุล
6. เด็กหญิงพิชญา  ไชยวรรณ์
7. เด็กหญิงมัจฉา  เอกกันทา
8. เด็กหญิงยุพเรศ  มาผาบ
9. เด็กชายสมชาย  ลุงทะ
10. เด็กหญิงสุปริญญา  นวลคำมา
11. เด็กหญิงอรวรา  ปัญโญใหญ่
12. เด็กชายอานนท์  ซุ่ยผะ
13. เด็กหญิงอิงค์ฟ้า  อันนพพร
14. เด็กหญิงเสาวรส  แย้มเจริญวงศ์
15. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ไหมคำ
 
1. นายชัชวาล  ใหญ่ศิริ
2. นางภริตพร  อุปนันต์
3. นายเพิ่มศักดิ์  บุษงาม
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 18 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวขวัญชนก  กันธิยะ
2. นางสาวจริยวรรณ  กุณาศรี
3. นายจีรวัฒน์  อินต๊ะกาศ
4. นายชารุจ  บุญพย์คบุตร
5. นายณัฐพงษ์  จันทร์เอี่ยม
6. นางสาวดารารัตน์  หมื่นมหายศ
7. นางสาวธมลวรรณ  ธนเลิศจินดา
8. นายธีรภัทร  วงศ์ใหญ่
9. นางสาวปัทมพร  พรหมเวียง
10. นางสาวพรทิวา  ธรรมชัย
11. นางสาวพิชญาภา  นนทโชติ
12. นางสาวพิมลพรรณ  กันแจ่ม
13. นางสาวภควดี  สุขสัก
14. นายสหัตถ์ชัย  ธำรงโรจนโกมล
15. นางสาวอาลัมพางค์  เครือสายด้วง
16. นางสาวเขมิสรา  พลูกลั่น
 
1. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
2. นางสาวพรศิลป์  มโนเพ็ญ
3. นางสาวเขมภร  วิเศษศิริ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.4 ทอง 18 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นายกฤษกร  กานทับ
2. นายกัมพล  โพธิ์ศรี
3. นายจิรโรจน์   กาญจน์พาณิชย์
4. นายพลวัฒน์  รัตนตุมหิ
5. นายเจษฎาวุธ  ธิประเสริฐ
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  รักอ่อน
2. นายประเสริฐ  ไทยสังคม
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมธีวุฒิกร 1. นางสาวจิรัชยา  ใจปันวงค์
2. นายวีรพัฒน์  กันทะวงค์
 
1. พระนิรันดร์  วงค์ตัน
2. นายอนุชา  ฝ่ายนิพนธ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงมลวิภา  ธาตรีเฉลิม
 
1. นางภัคยา  รัตนวราหะ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 39.2 เข้าร่วม 39 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวปิ่นปินัทธ์  เกิดกล่ำ
 
1. นางสุภาพร  ใจปวน
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.67 ทอง 25 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงธนนาถ   พงษ์เสม
 
1. นางสุรีย์  อุตสม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.2 ทอง 29 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายฐิติพล  ทรายคำ
 
1. นายจักริน  อินทนนท์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกันยากร  วงค์วิราช
 
1. นางสาวภิรดา  บุญศิริชัย
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75.5 เงิน 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวธนัชชา  เลือดไทย
 
1. นายรพินทร์   พีระพัฒนสกุล
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 15 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายณธรรศ  คาดคำฟู
2. เด็กชายติณณภพ  ชัยรัตน์
3. เด็กชายพบธรรม  ตาเที่ยง
4. เด็กหญิงศุภิศรา  อนากาศ
5. เด็กหญิงศุภิสรา  เทพมณี
 
1. นางสาวกนกนุช  พัชรประพันธุ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 15 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายคณิศร  ชัยเนตร
2. นายณภัทร  ยานะเรือง
3. นายนนทวัฒน์  ภู่ตระกูล
4. นางสาวพรธีรา  แซงเกษ
5. นางสาวอารียาภรณ์  คุณา
 
1. นายศยานันท์  ยารังฝั้น
2. นางสาวสุกัญญา  เติงจันต๊ะ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 78.5 เงิน 14 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงชนันชิดา  คำปันนา
2. เด็กหญิงณัฐากาญจน์  บุตดาจี๋
 
1. MissChen  Caijiao
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกชกร  แก้วมณี
2. นางสาวเจนจิรา  ซาวบุญตัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ  เขื่อนปัญญา
2. นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  ไชยพร
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สมยอม
 
1. นางสาวอักษร  วรรณกันธา
2. MissMinori   Kawanishi
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.67 เงิน 19 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวณัฏฐ์หทัย  ปวรางกูรย์
2. นางสาววลัยพร  ใจยศเส้า
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธะพงศ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 79 เงิน 9 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวพิชญาดา  เพ็ญกุล
2. นางสาวสุนิสา  หีมหม๊ะ
 
1. นางจารุวรรณ  แสงด้วง
2. นางสาวพรวรรณเพ็ญ  พรมสีดา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.5 ทอง 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวอมรรัตน์  ฟองเครือคำ
 
1. นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 56.66 เข้าร่วม 13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายนนทพันธ์  เสนเจริญ
 
1. นายรุ่งสยาม  เสนางาม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.6 ทอง 13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกรวีร์  ศรีโชค
2. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญมาวงศ์
3. นายมิตรการย์  สุธรรมแจ่ม
4. นางสาวรวิสรา  บริสุทธิ์
5. นายเกริกเกียรติ  มินมุนินท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ  เขื่อนปัญญา
2. นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.67 เงิน 19 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวธนภรณ์  อินต๊ะเสน
2. นายธนวัฒน์  ป่าไร่
3. นายพุฒิพงศ์  บุณหา
4. นายรัฐธรรมนูญ  สุทปา
5. นางสาวอาทิตยา  ประมวล
 
1. นางสาวอักษร  วรรณกันธา
2. MissMinori   Kawanishi
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 72.83 เงิน 9 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วมา
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ลาพิงคฺ์
3. นางสาวพิมพ์ญาดา  อะถานา
4. นางสาวศิริญญา  อุ่นปิง
5. นางสาวอารีรัตน์  อุปแปง
 
1. นางจารุวรรณ  แสงด้วง
2. นางสาวพรวรรณเพ็ญ  พรหมสีดา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวจิราพร  ชูชัยภูมิ
2. นางสาวมนัสนันท์  แซ่วะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ  เขื่อนปัญญา
2. นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายธนภัทร์  คำลือเกียร
2. นายวรชาติ  รักพงศ์
 
1. นางสาวภูษณิศา  บริหาร
2. นางสาววราภรณ์  หน่อคำ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76.69 เงิน 21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายศักดา  โลวิมา
2. เด็กชายอานนท์  แสงจันทร์
 
1. นางประกายคำ  พรมณะ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85.57 ทอง 6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายอนิวรรตน์  ถายะเดช
 
1. นางฐิตาพร  คำวังพฤกษ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.73 ทอง 16 โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กชายกรกช  แสนเศษ
2. เด็กชายจุลจักร  หมู่แก้วเครือ
3. เด็กชายชัยวิทย์ชิต  คนฟู
4. เด็กชายธนาวุฒิ  ติ๊บกาศ
5. เด็กชายภากร  พรหมเจริญ
6. เด็กชายรัตตัญญู  โพธิพฤกษ์
7. เด็กชายศุภวิชญ์  เทพวงค์
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ดวงแก้ว
 
1. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
2. นายสุชาติ  ฝ่ายเทศ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกันตยา  ปัญญา
2. นายทรงพล  วงค์นันต๊ะ
3. นางสาวธารินี  ปันประสพ
4. นายนนทนันท์  คำพินิจ
5. นางสาวบัณฑิตา  ชินธะวรรณ
6. นายปวิตร  อันสะโก
7. นายภูริณัฐ  อุตมะโชค
8. นางสาวศลิษา  ยศสินศักดิ์
9. นายอดิศร  แก้วเล็ก
10. นางสาวเมลานี  ศิริชัย
 
1. นายระนอง  ส่องศรี
2. นายบุญชัย  กลิ่นอวล
3. นายศักดา  รัตนพงศ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 34 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงญาโณทัย  คลีนเพ็ง
2. เด็กหญิงนริศรา  คำตุ่น
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยพูน
 
1. นางธนาพร  วงค์วาน
2. นางนฤชล  พิมพ์สว่าง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวจีรภา  เลาหาง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  แซ่เห่อ
3. นางสาวเนาวรัตน์  แซ่เจ๊า
 
1. นางสาวจันทร์นิภา  ยอดคำ
2. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงวิชชุลดา  ปัญโญใหญ่
2. เด็กหญิงอัญชลี   เสถะรักษ์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทิพย์สกุล
 
1. นายสมชาย  มีอ่วม
2. นางแสงหล้า  เรืองพยัคฆ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 70.8 เงิน 35 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกชกร  คำไทย
2. นางสาวชุติกานต์  ผาบเมฆ
3. นางสาวสุธาสินี  สมบูรณ์ชัย
 
1. นายสมชาย  มีอ่วม
2. นางแสงหล้า  เรืองพยัคฆ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายณัฐกิจ  ภูหลัก
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  วงค์ษาคม
 
1. นางสาวพรรษา  ชายน้อย
2. นายณัฐวุฒิ  พิงค์แก้ว
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายทวีชัย  นกเกร
2. เด็กชายอนุสรณ์  ตุ่นจาอ้าย
 
1. นายวันชัย  ศรีษะ
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  สารพันธ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68.16 ทองแดง 27 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายณัฐพงษ์  จันทร์แสง
2. เด็กชายภัทรบุรินทร์  ใจเตี้ย
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน  ส่องศรี
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายกฤษฎา  วันนะวันนา
2. เด็กชายอดิวิชญ์  ดวงสนั่น
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 24 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวธวัลรัตน์  ตันบุศย์
2. นางสาวพนิตชนก  อินต๊ะ
 
1. นางณัชชา  เตจะโสด
2. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณปภร   มิตรสม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   นามวงศ์
 
1. นายจำเนียน   ปันดี
2. นายวรสิทธิ์    ธิหล้า
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายนันท์ปวิธ  เมฆโปธิ
2. เด็กชายปรัชญา  แสนศรี
 
1. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
2. นายวิทยา  วรรณมะกอก
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76.4 เงิน 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงพิศลยา  พิงคะสัน
2. เด็กหญิงภูษณิศา  แสนมา
 
1. นางณัชชา  เตจะโสด
2. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. นายภูรินทร์  ทองแดง
2. นายอนุสรณ์  ทาโม่น
 
1. นางดาราวรรณ  นนทวาสี
2. นางเบญจวรรณ  บุญสุวรรณ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายชนาธิป  อกอุ่น
2. นางสาวปพิชญา  แสนเสนาะ
 
1. นายวิทยา  วรรณมะกอก
2. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 11 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายภัทรดนัย  ใจมา
2. เด็กชายเจษฎา  กำเพ็ญ
 
1. นางสาวพรรษา  ชายน้อย
2. นายณัฐวุฒิ  พิงค์แก้ว
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายรัชชานนท์  ไชยวงค์
2. นายวชิรวิทย์  ไพรสิงห์
3. เด็กชายวริทธิ์  มโนแก้ว
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกนกพร  ลุงแหลง
2. นางสาวกัลยรัตน์  ปวนกาศ
3. นายพลกฤต  ทองช่วย
 
1. นายทวีป  นวคุณานนท์
2. นางสิรัชชา  มีดวง
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวณิชาภา  ภัทรวนนท์
2. นางสาววรลักษณ์  ลุ่มหล้า
 
1. นางณัชชา  เตจะโสด
2. นายสุริยา  นิ่มตระกูล
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายกัปตัน  สะคำปัน
2. เด็กชายธนพัฒน์  พัวศิริ
3. เด็กชายสาริน  ยองสุวรรณ์
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายธนกฤต  เมืองสุวรรณ
2. นายธนเกียรติ  จุ่มจันทร์
3. นายนัทธ์ชนัน  ราชศักดิ์
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  อุดตึง
2. เด็กชายรณกร  ญาณะเจริญ
3. เด็กชายอลงกรณ์  วงค์กัญญา
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายณัฐธัญญนนท์  อภิรชตานนท์
2. นายรามฤทธิ์  สุดใจ
3. นายอนพัทย์  ดอกพุฒ
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายบูรพัทธ์  กอนสีลา
2. เด็กชายพิชาภพ  คำรังษี
3. เด็กชายอาณุพัฒธ์  สุทธิ
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน  ส่องศรี
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 71 เงิน 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายณัฐกรณ์  อุประโจง
2. นายนุติ  ท้ายนาวา
3. นายโยธนศักดิ์  โยว
 
1. นายทวีป  นวคุณานนท์
2. นางสาวนิตยา  สิงห์คำ
 
161 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายธีรพิชญ์  จันทร์ดี
2. เด็กชายวิธวินท์  เลื่อมใจหาญ
3. เด็กชายศราวิน  ชัยวังซ้าย
 
1. นางสาวพรรษา  ชายน้อย
2. นายณัฐวุฒิ  พิงค์แก้ว
 
162 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกฤษณพงค์  โวหาร
2. นายชาญณรงค์  โอดแก้ว
3. นายศุภฤกษ์  ย้ายบุญธรรม
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 35 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กชายจักกริช  แสนลาย
2. เด็กชายภักดิ์ภูมิ  หมื่นอภัย
3. เด็กหญิงสร้อย  อินรัศมี
 
1. นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล
2. นางดวงพร  แก้วสุข
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายกิตติพงษ์  จินายะ
2. นางสาวชนิสรา  อัจฉริยมนตรี
3. นายบุญฤทธิ์  ผดุงศิลป์
 
1. นายพงษ์ศิริ  ศรีธิวงศ์
2. นายสุพัน  ธัมหมื่นยอง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. เด็กหญิงจิ่ง  ลุงต่า
2. เด็กหญิงมัด  ลุงปานโค่
3. เด็กหญิงส่วยอุ่ง  ลุงหมาย
 
1. นายวิรุฬห์  ทินะ
2. นางสาววรางคสิริ  ทองไชย
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นายธฤษณัช  ปินต๊ะ
2. นางสาวนันทิยา  ต๊ะเสี้ยว
3. นางสาวเยาวลักษณ์  สีหล้า
 
1. นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล
2. นางดวงพร  แก้วสุข
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  กองปัน
2. เด็กหญิงณัฎฐธิชา  ห่านตระกูล
3. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ห่านตระกูล
4. เด็กชายณัฐวัตร  โยริยะ
5. เด็กหญิงสุนารี  นันทะเสน
6. เด็กหญิงเท็น  แสงเจริญ
 
1. นางสุนีย์  ชาราษฎร์
2. นางลัดดา  ปัญจบุรี
3. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  ใจยะปัน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนป่าซาง 1. นายกมลชัย  พรมปัญญา
2. นางสาวณิชาภัทร  อินต๊ะกอก
3. นางสาวนลินี  ตาปาง
4. นางสาวรัตติกาล  วงค์ชำนาญ
5. นางสาวศิริวรรณ  ทองน้อย
6. นายโยธิน  สร้อยฟ้า
 
1. นางลัดดา  ปัญจบุรี
2. นางสุนีย์  ชาราษฎร์
3. นางบังอร  ลังการ์พินธุ์
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  ดำรงมณี
2. เด็กหญิงธัญชนก  ธรรมศิลป์
3. เด็กหญิงปฐมาวดี  ใจยะสัน
 
1. นางรัตนา  ซุกซอน
2. นายสมาน  อุ่นแก้ว
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวพิมพิกา  คำร้อง
2. นางสาวสุนิสา  ตุงคำ
3. นางสาวเยาวลักษณ์  เขียวจันทร์สืบ
 
1. นางสาวนิตยา  นะพินธุ์
2. นางพัชฉรา  ทะพิงค์แก
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สมบูรณ์ชัย
2. เด็กชายวรพล  -
3. เด็กชายอนุพงษ์  กันทะวงค์
 
1. นายทศปธน  พุทธิมา
2. นางณัฏฐ์ชนินท์  วิชาเจริญ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายธนากร  กองพงค์
2. นางสาวมณีวรรณ  มะโนใจ
3. นายอภิสิทธิ์  สายพันธ์ุ
 
1. นายเสมือน  สายศร
2. นางรัตนา  ซุกซอน
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรันต์ญา  ไชยศรี
2. เด็กหญิงแสงรุ่ง  ลุงยะ
3. นางสาวโบว์  ลุงหล้า
 
1. นางณัฏฐ์ชนินท์  วิชาเจริญ
2. นายทศปธน  พุทธิมา
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง 17 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐวรรณ   แสนแก้ว
2. นายธนพัฒน์  ปันดอน
3. นายปฏิพัทธ์  เตจ๊ะศรี
 
1. นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล
2. นางดวงพร  แก้วสุข
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงปิยนุช  ลุงซอย
2. เด็กหญิงสุปราณี  อันสนธ์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  อุปละ
 
1. นางรัตนาภรณ์  เมฆานิมิตดี
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.72 ทอง 21 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กิติกาศ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ้นน้อย
3. เด็กชายวิทวัฒน์  สุจันทร์
 
1. นางสาวจันทนา  ชัยชนะ
2. นายดนุพล  วงศ์พนัสสัก
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  พุดทะสี
2. เด็กชายศุภโชค  เทพมาลัย
3. เด็กหญิงแสงหอม  หมายคำ
 
1. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
2. นายทันฤทธิ์   อินทรีย์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกัมพล  ปิณวรรณา
2. นางสาวปะการัง  จันทร์ดาพรหม
3. นางสาวพรพิมล  ชมภู
 
1. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
2. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  ญาณโรจน์
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กชายญาณวรุตน์  ม่วงมา
 
1. นางสาวศรภัครัศศ์  ยะอะนันต์
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71.66 เงิน 21 โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงพรนภัส  คำลือเกณ
 
1. นางสาวศรภัครัศศ์  ยะอะนันต์
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  เลาเทาะ
2. เด็กหญิงอภิญญา  แซ่เห่อ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สุทองงาม
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
2. นางสาวปิฐินนท์  จันทร์รัตน์
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นายณัฐภัทร์  คำคล่อง
2. นางสาวพัชรา  คำป้อ
3. นายเฉลิมศักดิ์  สุยะวารี
 
1. นางดวงรัตน์  ปัญญาโกษา
2. นายบรรเจิด  คุรุกิจ
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายวรภพ  แซ่วะ
 
1. นายสุนทร  ธาราหรรษา
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงวรรณนภา  อะกินแก้ว
 
1. นางสุพร  จอมขันเงิน
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 26 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒื  หมื่นทรา
 
1. นายคงเดช  ขัดผาบ
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เลาย้าง
 
1. นายสุนทร  ธาราหรรษา
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91.66 ทอง 5 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายพิพัฒน์  สมบุญโสด
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 5 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายบัญญพนต์  บุตรวัตร
2. เด็กหญิงวรรณนภา  อะกินแก้ว
 
1. นายพงษ์ศิริ  ศรีธิวงศ์
2. นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.67 ทอง 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายสุชาติ  ยือเสาะ
2. นายอนุวัฒน์  หว่างเก้า
 
1. นางดาริน  วงค์รินทร์
2. นายณัฐวุฒิ  ม่วงผุย