สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสษา  แปทู
 
1. นางวิมล  รุ่งสุขเกษมสันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 23 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวปิลันธน์  โปธาคำ
 
1. นางลาวัลย์  ขยันขาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 23 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวอภัติญา  ปาสุนันท์
 
1. นางลาวัลย์  ขยันขาย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72.5 เงิน 23 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายธนกฤษ  มงคลฟัก
 
1. นางลาวัลย์  ขยันขาย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ปันทะช้าง
 
1. นางสาวบังอร  มาละใจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวอริษา  มูลกาวิน
 
1. นางสาวบุญเรือน  อุดสม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง 18 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ  บุญดีเวียง
 
1. นางสาวนิฤมล  ญาวิลาศ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 30 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายศุภวิชญ์  ยอดแก้ว
 
1. นางสาวพิมุกข์พัฒน์  จิรัชธรรมโชติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61.66 ทองแดง 34 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวปรายฟ้า  นุผาเลา
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  บุญหล้า
3. นางสาวพิมพ์วิสาข์  เฟื่องฟู
 
1. นางลาวัลย์  ขยันขาย
2. นางสาวชลิดา  โอดบาง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกานต์ธิดา  ปันทนันท์
2. นางสาวนันทิกานต์  ศรีวงค์
3. นายภูมิ  ลาดใจ
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ชะเวียตะคุ
2. นายวรเชษฐ์  พรมศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายปริตต์  ศรีหาตา
2. เด็กชายฤทธิชัย   ศิริแปง
 
1. นายไพรัตน์  บัวงาม
2. นางสาวสุพรรณษา  ชะเวียตะคุ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวณัฐธิดา  แสนเรือน
2. นายนันทพงค์  นิลทิตย์
 
1. นางลาวัลย์  ขยันขาย
2. นางสาวชลิดา  โอดบาง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 63.38 ทองแดง 40 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กุนะคำ
2. เด็กหญิงเมธาวี  โปธาคำ
 
1. นางลาวัลย์  ขยันขาย
2. นางสาวชลิดา  โอดบาง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 92.2 ทอง 5 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาววัลภา  ธนงค์
 
1. นางลาวัลย์  ขยันขาย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายพีรพล  รัตนะ
 
1. นางสำลี  กันคำ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายอติเทพ  ทัพภมาน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  เสาร์สิงห์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 11 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตาโล๊ะ
2. เด็กหญิงพรพรรษา  ตาฟอง
3. เด็กชายอัครพงษ์  กาปัญญา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย
2. นางอุมาพร  แก้วปวน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวนันทิกานต์  ปัฐวี
2. นางสาวสุพิชา  ไชยพูน
3. นางสาวอรอนงค์  ศรีคำวงค์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  เสาร์สิงห์
2. นายสัตยา  สนิทา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 37 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำไทย
2. เด็กหญิงนวรัตน์  มันห้วย
3. เด็กชายโสฬส  ยะวา
 
1. นางพันนภา  วลีดำรงค์
2. นายเกตุสรินทร์  บุญหนัก
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 39 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวทยิดา  เตติตัง
2. นางสาวปทิตตา  ศรีวงค์
3. นางสาวสรินยา  ตาหน้อย
 
1. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย
2. นายสัตยา  สนิทา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายกมลวัฒน์  จี้รัตน์
2. เด็กชายพงษ์สิริ  วงศ์ศรีใส
 
1. นางสาวกาญจณา  ปันวารี
2. นายสุรศักดิ์  ใจสงบ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายพนิตนันท์  อนุกุล
2. นางสาววัชรินทร์  ไชยสมปาน
 
1. นางสาวกาญจณา  ปันวารี
2. นางสาวอัจฉรา  ตุ่นสิงห์คำ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายภาสกร  ปัญญา
 
1. นางชไมพร  ชัยลังกา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวปพิชญา  ปัญญา
 
1. นางสาวเรณู  ฉิมสุพร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 81.27 ทอง 7 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพลอย  ชมภูทัน
2. เด็กหญิงวนิดา  คำฝั้น
 
1. นางกรรณิกา  คำป๊อก
2. นางสาวรัชชดา  มะโนวงศ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78.18 เงิน 12 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายจีระศักดิ์  ธรรมขันโท
 
1. นางสาวรัชชดา  มะโนวงศ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริมา  ไทยใหม่
 
1. นางสาวลีลาวดี  ปละอุด
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายธรรมนูญ  แซ่เจีย
 
1. นางเอมอร  ผลสนอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวชลธิชา  นันต๊ะ
2. นางสาวนริศรา  ทาแกง
3. นางสาวอารียา  สาทรอัมพา
 
1. นางพิชยา  ชูมก
2. นายสุทน  คุ้มเสม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวจินตนา  ชนันธนะ
2. นายชนัญญู  อินทนนท์
3. นายรัชพล  ลำภา
 
1. นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน
2. นายอุรุพงษ์  วิทยาพูน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.8 เงิน 30 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกฤตพร  ยะบุญทา
2. นางสาวพิมพ์วิภา   ยะแบน
3. นางสาวอรรถญาพร  ตุ้ยแพร่
 
1. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง
2. นางสาววรัญญา  เป็งปิง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 16 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายภูวเนศวร์  อ้ายเปี้ย
2. นางสาววชิกา  ใจอิ่นแก้ว
3. นางสาวอภิญญา  แซ่ห่าน
 
1. นายพินิจ  ทังสุนันท์
2. นางทิพย์สุคนธ์  ทังสุนันท์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 23 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ต๊ะนะสา
2. เด็กชายศรายุทธ  อินมณี
3. เด็กหญิงสุจิตรา  มูลอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเดช  ขัดคำแดง
2. นายทรงศักดิ์   สมพัตร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 17 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  ปัญญาอุด
2. นายนทีกานต์  วงค์ชัย
3. นางสาวนิจฉรา  หล้าหนัก
 
1. นายปริญญา  ปัญญาฟู
2. นางสาวปณิดา  ขัดสงคราม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุใจ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  แก้วเมืองฝาง
3. เด็กหญิงผกามาส  ตาแก้ว
 
1. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม
2. นางสาวอรนุช  เรือนคำ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.8 เงิน 20 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวธัญญลักษณ์  ขัดปัญญา
2. นางสาวรักษ์พิมาน  รุ่งสุรีย์โชค
3. นางสาวเกษฎาภรณ์  ญาณแขก
 
1. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม
2. นางสาวอรนุช  เรือนคำ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 15 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  แก้วก๋า
2. เด็กหญิงพฤกษา  ปาสุนัน
 
1. นางพิชยา  ชูมก
2. นายสุทน  คุ้มเสม
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 37 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวชญาภรณ์  ชุมภูเทพ
2. นางสาวธนพร  ธนะแก้ว
 
1. นายปริญญา  ปัญญาฟู
2. นางสาวปณิดา  ขัดสงคราม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 53.65 เข้าร่วม 12 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายกรินทร์  ยะวา
2. เด็กชายดนัยเดช  ปิงยอง
 
1. นายอภินันท์  สุขโสม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63.49 ทองแดง 24 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายพรชัย  อุ่นสา
2. เด็กชายพัสกร  ปิงชัย
 
1. นายอภินันท์  สุขโสม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายกรินทร์  แก้วกัน
2. นายภีมพศ  มณีศรี
3. นายวีรพงศ์  อุราทร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต  จันทน
2. นายทรงศักดิ์  สมพัตร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง 9 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  การดำริห์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ใจยะ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  อ้นเปรม
4. เด็กหญิงนภาพร  ชนธนสัญญา
5. เด็กหญิงนิรุชา  เรือนอินทร์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เตจ๊ะวงศ์
2. นางสาวฉันทิกา  จันทะกี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 26 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวจิรัชาญา  รุนรักษา
2. นางสาววรินทร  ดอกบัว
3. นางสาวสุธิดา  สีใส
4. นางสาวเชนิสา  ไม้ทอง
5. นางสาวเพ็ญพิชา  แสนเทพ
 
1. นางดวงเดือน  ใจภักดี
2. นางนฤมล  คณารีย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 10 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงกมลชนก  สอนบาลี
2. เด็กหญิงจินดาทิพย์  วงค์จันทร์ติ๊บ
3. เด็กหญิงฉันทชนก  ยะวา
4. เด็กหญิงชีเนฬาภรณ์  แสนวงค์
5. เด็กหญิงภัครมัย  ตั้งสกุลเสริมศรี
 
1. นางสาวอำภา  เขียวดี
2. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวจตุพร  วงศ์ฝั้น
2. นายชายเชษฐ์  ทิพยอด
3. นางสาวธิดาทิพย์  นำแม่อู
4. นางสาวธิดาวรรณ  ชัยนันท์
5. นางสาวบารมี  วรรณห้วย
 
1. นางสาวอำภา  เขียวดี
2. นายสุรัตน์  จี้ฟู
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายชลัช  ปัญญาเหล็ก
2. นายธนาวัฒน์   วงค์ศรีใส
3. นายนพนันท์  สานา
4. นายนรางกูล  บุญปั๋น
5. นายอัศษฏา   แซ่ซิ้ม
 
1. นายคุณากร  แก้วเทพ
2. นางสาวอังคณารักษ์  ภูบาลชื่น
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 41 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายธนวิทย์  นิลไชย
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เตจ๊ะวงศ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง 25 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  ปุ๊ดปง
 
1. นางสาวอังคณารักษ์  ภูบาลชื่น
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.8 ทอง 17 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวณัฐริกา  ฐิติวราวิวัฒน์
2. นายอานันท์  จันทวงค์
 
1. นางอรพินธ์  กันทะรัน
2. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.6 ทอง 33 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวปรียานุช  ปวนเปี้ย
2. นายศรัณย์พัชร์  ท่อนทอง
 
1. นางอรพินธ์  กันทะรัน
2. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80 ทอง 30 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวจิราพัชร  เทพสิงห์แก้ว
2. นางสาวชลธิชา  เขมาวุฒิ
3. เด็กหญิงธัญจิรา  ตาแสน
4. เด็กหญิงนิลรณี  ต๊ะลิสังวาลย์
5. เด็กหญิงประกายวรรณ  หมื่นปัญญา
6. เด็กหญิงปริญญาพร  อิ่นคำ
7. เด็กหญิงวิรัญญา  มะหลีแก้ว
8. นางสาววิลาสินี  คำมูล
9. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ไหมเกิด
10. เด็กหญิงสุวิมล  สิงห์คำปัน
 
1. นายสายัณห์  จันทร์ตาลบ
2. นางสาวศรัญญา  คัมภีระมนต์
3. นางวิไลภรณ์  แก้วบุญปัน
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกมลพรรณ   ขัดผาบ
2. นางสาวณัฐวรรณ   ดวงสืบ
3. นางสาวดรัลรัตน์   ชัยเมืองชื่น
4. นางสาวนิภาพร   วงษ์วาน
5. นางสาวนิรินทนา   พรมปวง
6. เด็กชายปรัชญานนท์   แก้วก๋าขัด
7. นางสาวปรียา   ราดพลแสน
8. นางสาวปิยะธิดา   ตาซิว
9. นางสาววริศรา   มาเครื่อง
10. นางสาวอริษา   วันใจ
 
1. นายอนุรักข์   สุขใจ
2. นายวิวัฒฑ์   สุคัมภีร์
3. นางสาวอุษณีย์   เอกเรื่อง
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 37 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวจุฑารัตน์  ปาแปง
2. นางสาวเนตรนภา  สิริรักษ์
 
1. นางฉวรัตน์  คำธัญ
2. นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 42 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีประพันธ์
2. นางสาวพัชรินทร์  ยาวุฒิ
 
1. นายอเนก  ประเสริฐ
2. นายอรรถชัย  ใจติ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงนริศา  ลาดใจ
 
1. นายฉัตรชัย  เหล็กตั๋ว
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวอัจฉรา  โนคำ
 
1. นายอัตสิริ  ศรีวิราช
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  คงเฟื่อง
 
1. นายฉัตรชัย  เหล็กตั๋ว
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวรุจิรา  ดวงดี
 
1. นายอัตสิริ  ศรีวิราช
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวจิรัชญา  วรรณภิละ
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 33 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรวิทยา  เชื้อสายคีรี
 
1. พระอาณา  ปญฺญาวรสุธี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงนิชกานต์  ต๊ะสังวาลย์
 
1. นายฉัตรชัย  เหล็กตั๋ว
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 39 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวสุนิสสา  นิลศาสตร์
 
1. นายอัตสิริ  ศรีวิราช
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงปานทิตา  ธรรมขันโท
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  หม่องคำ
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
2. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 25 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำสมุทร
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายสุกฤษฎิ์  สุคำอ้าย
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรธนัท  ก่อเกื้อตระกูล
2. สามเณรธีรวุฒิ  พงศาชูสกุล
3. สามเณรอดิศร  กู้เกียรติน้อมใจ
 
1. พระอารักษ์  ญาณธมฺโม
2. นายอนุสรณ์  บุญดวง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรธนิสร  ธารสุขวงศา
2. สามเณรประสิทธิ์  ชาติธรรมสกุล
3. สามเณรพรจันทร์  กิติก้องพนา
 
1. นายอนุสรณ์  บุญดวง
2. นายธีรพันธ์  บุญมี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สารติ
2. เด็กชายจิรกิตติ์  เอี่ยมฤทธิ์
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มะโนชัย
4. เด็กชายภูรินทร์  ธรรมลังกา
5. เด็กชายศิวกร  กัลป์จาก
6. เด็กชายอรรถพล  สิงห์เปา
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
2. นางญาณี  โชคไพบูลย์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายก่อสกนธ์  สืบต่อ
2. นายพรเทพ  ต๊ะเรือน
3. นายวิสิฐศักดิ์  บุญกอน
4. นายสงกรานต์  เป็งโก
5. นายอนุรักษ์  วันหลี
6. นางสาวอินทิรา  ใชยา
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
2. นางญาณี  โชคไพบูลย์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 22 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  สุริเมือง
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายณัฐพงษ์  ธิหนู
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 40 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิตา  กุณา
 
1. นางมินตรา  ปอกเครือ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 17 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวสุพรรณี  กันทะมาดา
 
1. นางญาณี  โชคไพบูลย์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายศุภกรณ์  ประจักษ์พนา
 
1. นายเอกดน  อินต๊ะปัน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายศุภกิตติ์  ต๊ะนะสา
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 37 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงธรากรณ์  ตายะ
 
1. นางญาณี  โชคไพบูลย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.3 เงิน 30 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวสิรินดา  แก๊ะแง๊ะ
 
1. นางสาวสาวิตรี  มูลย่อง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายภาคภูมิ  อ่อนนะ
 
1. นายเอกดน  อินต๊ะปัน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 30 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายนธี  เฉื่อยฉ่ำ
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.83 เงิน 26 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรภัทร  ศรีวิจี๋
 
1. นางสาวสาวิตรี  มูลย่อง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 38 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวนภัส  พรมคำ
 
1. นางญาณี  โชคไพบูลย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 37 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายสรธัญ  กันทะตรี
 
1. นางสาวณัฐนรี  ไม่มีภัย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 24 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นายวรเมธ  ปู่น้ำ
 
1. นางมินตรา  ปอกเครือ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 37 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ติ๊บแก้ว
 
1. นางสาวสาวิตรี  มูลย่อง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.6 เงิน 20 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวสุจินันท์  อินถาปัน
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 34 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตเมธ  เชียงแก้ว
2. เด็กหญิงจินตวรรณ  ขัดสาย
3. เด็กหญิงชญาดา  วินาภา
4. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ปันสีทอง
5. เด็กหญิงณัฐพร  ตาสุศรี
6. เด็กชายธันวา  สุทะยะ
7. เด็กชายศุภาวัฒ  ดีไร่
8. เด็กชายอภิรักษ์  การะวัง
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
2. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
3. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 70.8 เงิน 35 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  พะลึก
2. นายธีรภัทร  สิงห์ตัน
3. นางสาวนริสรา  อินธนู
4. นางสาวภักดีพร  ประกอบวุฒิกุล
5. นายวชิรวิทย์  สิงห์ก่ำ
6. นายวโรดม  สมพงษ์อุทัย
7. นายอติศักดิ์  ผ่องปัญญา
8. นางสาวอทิติ  ศรีพร
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
2. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
3. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.1 ทอง 9 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกรรณิการ์  กัณฑปินตา
2. นางสาวกฤติยา  แก้วเซ็ง
3. นางสาวกัลยกร  ชัยกันทา
4. นายก้องตระกูล  สุวรรณแพร่
5. นางสาวคนึงนุช  ต๊ะอุ่น
6. นางสาวชลธิชา  ญาณะเครื่อง
7. นางสาวณัฐชา  ทะสุใจ
8. นายณัฐวัฒน์  ธรรมป๊อก
9. นายธนกร  ฝากพร
10. นางสาวธีราดา  จิตหาญ
11. นายปรเมศว์  ชั้นทองคำ
12. นางสาววฐิตา  ภูใจ
13. นายวีระชัย  แก้วสุข
14. นายสถาพร  ปุณณทิน
15. นายสหัสวรรษ  ยะยอง
16. นางสาวเอมวลี  โนสุยะ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  มีญาณะ
2. นายเอกดน  อินต๊ะปัน
3. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ
4. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย
5. นายถวิล  ชัยยา
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 79.8 เงิน 23 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กชายจตุภัทร  ทาธิ
2. เด็กชายชาญวิทย์  แปงชัย
3. นางสาวนพจิรา  หล้าภิละ
4. เด็กชายปุญญพัฒน์  ยอดวงศ์
5. เด็กชายเจษฎา  ยาปัญญะ
 
1. นางอังคณา  วงศ์ฝั้น
2. นางสาวสุภาวจนีย์  มูลเมือง
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 59.67 เข้าร่วม 32 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงชาดา  ตะโรงใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารณี  นันทวิเชียรชุ่ม
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 23 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายเจตน์บดินทร์  คำลือเกียรติ์
 
1. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.33 ทอง 23 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภา  หาวงศ์
 
1. นางสาวศรัญญา  ธรรมจี๋
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.6 เงิน 40 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ขวัญประเสริฐ
 
1. นางสาววรัญญา  ผุสดี
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายปิยวัฒน์  ฟุ่มเฟือย
 
1. นางสาวอ้อยฤทัย  ลีมุน
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายภูผา  เมืองขวา
 
1. นางแสงทอง  ธนเรืองสุวรรณ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 27 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชชยา  คำทา
2. เด็กหญิงนัทชา  สมใจ
3. เด็กหญิงวิชญาดา  สุรินทร์ทอง
4. เด็กชายอภิชาติ  ดีนุ
5. เด็กหญิงอรวรา  วรรณวารี
 
1. นางสาวศรัญญา  ธรรมจี๋
2. นางสาววัฒนา  สุจาดึก
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 40 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวชนิกานต์  พรธนโชติ
2. นางสาวญานิกา  ชัยรังษี
3. นางสาวณัฏฐธิดา  อนุสาร
4. นางสาวนันทิชา  ลิ้มประสาท
5. นายพัฒนา  โปธาคำ
 
1. นางสาวธีรตา  อินตา
2. นางสาวศรัญญา  ธรรมจี๋
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.83 เงิน 19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  สายชู
2. เด็กหญิงวิลาสินี  อินต๊ะขัติย์
 
1. นางสาวพิมพรรณ  ต๊ะสุภา
2. นางสาวณิชกมล  โกลาวัลย์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 26 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายวิทยา  เสนธรรม
2. นายศิวกร  ใจชม
 
1. นางสาวอัมพร  นามณี
2. Ms.Ma  Jingxuan
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 77.5 เงิน 24 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวญาดา  นาทรายสมาน
 
1. นางสาวพิมพรรณ  ตีะสุภา
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกฤติยา  เสาร์สาร
2. นางสาวชนิภรณ์  สุทธดุก
3. นางสาวทักษพร  อุตมะ
4. นางสาววรรณิดา  ปันโปธา
5. นางสาวสุวพัชร  ทัศนาราม
 
1. นางสาวณิชกมล  โกลาวัลย์
2. นางสาวพิมพรรณ  ต๊ะสุภา
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวทัตพร  อินต๊ะขัติ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  แวเล็ง
 
1. นางสาวพิมพรรณ  ต๊ะสุภา
2. นางสาวภูชณิษา  แดงชัย
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67.81 ทองแดง 30 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวอริศรา  วิริยะ
2. นางสาวอริศรา  ปันวงค์ยอง
 
1. นางสาวนัยนา  หมื่นจำปา
2. นางสาวสนธยา  พินทรศรี
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 78.78 เงิน 15 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายจักรี  ศิวิไล
 
1. นางสาวนัยนา  หมื่นจำปา
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.46 ทอง 24 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายกิตดนัย  จันทะวาน
2. เด็กชายณทรรศน์  ตาฝั้น
3. เด็กชายทักดนัย  ไชยปัญญา
4. เด็กชายธนกฤษณ์  สิงหนาท
5. เด็กชายธนัตกชัย  ตาแก้ว
6. เด็กชายพงศธร  ไชยลังษี
7. เด็กชายพงษ์ดนัย  สิงหนาท
8. เด็กชายสุวัจน์  ตาวงศ์ษา
 
1. นายศราวุธ  เขื่อนคำ
2. นายธวัชชัย  ใจแวน
3. นายวิวัฒฑ์  สุคัมภีร์
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 76.93 เงิน 24 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายกฤษณะ  ต๊ะขวา
2. นายชิดผกร  ปันกอ
3. นายธนาพล  อินธิยะ
4. นายพีรวิชญ์  อุดแก้ว
5. นายภูริภัทร  กาใจ
6. นายอานนท์  กันทะมาตา
 
1. นายศราวุธ  เขื่อนคำ
2. นายธวัชชัย  ใจแวน
3. นายวิวัฒฑ์  สุคัมภีร์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.55 ทอง 16 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกมลวรรณ  ไทยใหม่
2. นางสาวณัฐณิชา  จุ่มเย็น
3. นายธิติวุฒิ  ต๊ะมัง
4. นางสาวปนัดดา  ประทุมมา
5. นางสาวภัชชา  ภูเวียงจันทร์
6. นายศิรวิทย์  สุภาวงศ์
7. นางสาวสมัชญา  โสระขา
8. นางสาวสุรางค์รัตน์  ต๊ะอ๊อด
9. นางสาวอารีญา  เครื่องมืด
10. นางสาวเยาวลักษณ์  คำอ้าย
 
1. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน
2. นางสาวอำภา  เขียวดี
3. นายเมธา  ศรีประทีป
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   ยิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงภูษณิศา  มิ่งเชื้อ
3. เด็กหญิงสิรินาถ   สอนใต้
 
1. นางกีรติรัชต์   บุญธรรม
2. นางสาวสุพรรณษา  ชะเวียตะคุ
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 37 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกัลย์สุดา   ยาตา
2. นางสาวณิสากร   การะวัง
3. นางสาวมานิกา   ตุ่นสิงห์คำ
 
1. นางสาวมลิวัลย์  สินธุบุญ
2. นางสาวสุพรรณษา  ชะเวียตะคุ
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายทัตพงศ์  อินต๊ะขัติย์
2. เด็กชายพงค์กิติ  ใจยวน
 
1. นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ
2. นายวัชรินทร์  จันทิมา
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญธร  แสนเล้า
2. เด็กหญิงอติกานต์  อุตะมี
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 35 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายภาสกร  คณารีย์
2. นางสาววรัชยา  เมืองตาแก้ว
 
1. นายวัชรินทร์  จันทิมา
2. นายวิวัฒน์  วรกัลป์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 33 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายชวิน  เกตุภาค
2. เด็กชายณัฐนันท์  ทองงาม
 
1. นายกฤษณะ  สมุททารินทร์
2. นางอำไพ  หน่อเรือง
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายกฤษกร  อินชิต
2. นายนรฤทธิ์  เกื้อมา
 
1. นายกฤษณะ  สมุททารินทร์
2. นายนิรันดร  ปาละมา
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายปุณณวิช  เชียงจันทร์
2. นายพิชญะ  มาลารัตน์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม
2. นางสาวอนุสรา  คำเตจา
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายกานต์  เกตุภาค
2. เด็กชายนัชพล  ธะณะแก้ว
 
1. นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ
2. นายอลงกรณ์  จอมขันเงิน
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายภัทรพล  คุณพรม
2. เด็กชายเถกิงศักดิ์  วิชัยคำ
 
1. นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ
2. นายนพดล  วิชัยคำ
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 21 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายกฤษณุ  โอดมัง
2. นางสาวลภัสรดา  สายคำ
 
1. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นางศรีเริญ  มีพิมพ์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 26 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายจักรภัทร  บุญมา
2. นายเกรียงศักดิ์  ธรรมสุภา
 
1. นายอลงกรณ์  จอมขันเงิน
2. นายวิวัฒน์  วรกัลป์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตร  ทาธิ
2. นายอานันท์  คำใจหนัก
 
1. นายประสิทธิ์  คำหล้า
2. นางอังคณา  หิมพลอย
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  ป้อมฝั้น
2. เด็กหญิงพัชริญา  ริยะกาศ
3. เด็กหญิงมัลลิกา  กรุงศรี
 
1. นางอำไพ  หน่อเรือง
2. นายกฤษณะ  สมุททารินทร์
 
122 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 13 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วคือ
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  หมื่นคำปา
3. นางสาวรามาวดี  จุลกระโทก
 
1. นายวัชรินทร์  จันทิมา
2. นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายธนาวัฒน์   วงศ์ศรีใส
2. นางสาวอารีรัตน์  อินธิยะ
 
1. นางอัจฉรารัตน์  ชัยมณี
2. นางวาสนา  ศรีกิตตินนท์
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายสิรภพ  หมื่นคุณ
2. เด็กชายอภิรักษ์  พรมคำ
3. เด็กชายอภิรัฐ  มูลมา
 
1. นายวิวัฒน์  วรกัลป์
2. นางวาสนา  ศรีกิตตินนท์
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายชญานนท์  ศรีกิตตินนท์
2. นายธนวินท์  ต๊ะยะ
 
1. นายวิวัฒน์  วรกัลป์
2. นางวาสนา  ศรีกิตตินนท์
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ปลุกเสก
2. เด็กชายปิยะทัศน์  วงศ์หอมนาน
3. เด็กชายพชรวัฒน์  พิพัฒน์วุฒิกุล
 
1. นายนิพล  ปลุกเสก
2. นายธีระวัฒน์  กำลังมาก
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 79 เงิน 9 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายสุธิพงษ์  อุตมะแก้ว
2. นายเทิดศักดิ์  สิทธิกาน
3. นายเมธี  สุขระแหง
 
1. นายนิพล  ปลุกเสก
2. นายบรรจบ  ชูมก
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายจารุพงศ์  กูลต๊ะ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ปาละมา
3. เด็กชายสืบสกุล  สืบต่อ
 
1. นายกุศล  ยอดดำเนิน
2. นางสุดาพร  ยอดดำเนิน
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายกฤษฎา  คำสมุทร
2. นายธันยบูรณ์  ยะมัง
3. นายวัชระ  พงษ์ตัน
 
1. นายกุศล  ยอดดำเนิน
2. นายธีรวัฒน์  อินต๊ะขัติ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 36 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  คำปวง
2. นายจอมเดช  หล้ารู
3. นางสาวนิลุบล  ครูเว
 
1. นายชัชวาล  คำวังพฤกษ์
2. นายคงวิทย์  เขื่อนควบ
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายพีรพัฒน์  แก้วจา
2. นางสาววัลยา  แก้วจา
3. นางสาววิภาวี  คำทะลา
4. นางสาวสมฤดี  แก้วสร้อย
5. นางสาวสุวนันท์  ปั๋นโญ
6. นางสาวเกวลีรัตน์  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวอนุสรา  คำเตจา
2. นายประทีป  คำเรืองฤทธิ์
 
132 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง 12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง 1. สามเณรบอวรภัค  ปันกันทะ
2. สามเณรพิสิษฐ์์  สะมาสุข
3. สามเณรสุรศักดิ์  เสาร์เย็น
 
1. นางสมพร  บุญมี
2. นางสาวสิริพรรณ  บุญมี
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 34 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ด้วงประสิทธิ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  อินทะยศ
3. นางสาวพัชราภรณ์  หลานคำ
 
1. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นายบรรจบ  ชูมก
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวชนิภรณ์  จินดาหลวง
2. นางสาวบุชายา  กองมา
3. นางสาวภาสินี  นุ่มสคราญ
 
1. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นางลำดวน  ติดทะ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงพชรพร  สอาดล้วน
2. เด็กหญิงอัญชลีพร  บุญหนัก
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ธรรมป๊อก
 
1. นางนพผกามาศ  สายนุวงค์
2. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.8 ทอง 27 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นายกันต์กมล  เวียงแก้ว
2. นางสาวดุษฎี  ติ๊บจันทร์
3. นางสาวทันทิกา  นันสาย
 
1. นางกชกร  กันตีฟอง
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 84.36 ทอง 38 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวศิริยากร  ตื้อเภา
2. นางสาวอรวรรณ  กันทะวี
3. นางสาวเกศรินทร์  อินทร์เมา
 
1. นางกชกร  กันตีฟอง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวธณัฐชญา  ผันยอด
2. นางสาวประภัสสร  มูลรังษี
3. นางสาวศิริพร  หมื่นมูล
 
1. นางลำดวน  ติดทะ
2. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย
 
139 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรษา  คำวัน
 
1. นางสาวพิมุกข์พัฒน์  จิรัชธรรมโชติ
 
140 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ใจมา
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
141 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 1. เด็กชายสุรเชษฐ  ใจคาย
 
1. นางเกื้อกูล  พัฒนเวศน์
 
142 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 86.66 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวพีรดา  สุปี
 
1. นางสาวจันจิรา  กิติเวียง
 
143 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 9 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวจุฑาภรณ์  ต๊ะอ๊อด
 
1. นายเอกดน  อินต๊ะปัน
 
144 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายสิทธิกร  รุ่งธนพร
2. เด็กชายสิทธินนท์  ขัติวงค์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม
2. นางสาวอนุสรา  คำเตจา