สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง 9 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  แดงเรือง
 
1. นางสายรุ้ง  อยู่คร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 43 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  จันทร์แป้น
 
1. นางสายรุ้ง  อยู่คร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75.5 เงิน 12 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กหญิงสโรชา  โครักษา
 
1. นายจีระศักดิ์  พวงขจร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78.5 เงิน 8 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกุลิสรา  จิตงามขำ
 
1. นางสาวพัทธมน  ภิงคารวัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมพิราม
 
1. นางกมลวรรณ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวธนกร  ศรีทิพรัตน์
 
1. นางกมลวรรณ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.3 ทอง 5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชนันท์  ศรีดี
 
1. นางวาสนา  ทิพพาหา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวศุภจริตรา  เมฆเขียว
 
1. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64.66 ทองแดง 27 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพันธุ์  เมฆเสือ
2. เด็กชายนที  พูลจันทร์
3. เด็กหญิงอริสา  ปิ่นม่วง
 
1. นางนภาพร  โพธิ์เงิน
2. นางสาวศิริวรรณ  พันทะยัก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกรกมล  น้อยทิม
2. นางสาวรัตนากร  น่วมอิ่ม
3. นายวัฒนา  บ้านกล้วย
 
1. นางเพลินจิตร  ชำนาญผา
2. นางฐิติมา  แสงจันทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สีมารักษ์
2. เด็กชายปรเมษฐ์  หงษ์เทศ
 
1. นางจรัสศรี  เขาเหิน
2. นายธีรพงษ์  เข็มคง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 32 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาววาสนา  พรมดี
2. นางสาวศิริลักษณ์  รักษา
 
1. นายเฉลิมพล  คนตรง
2. นางสาวสุชาดา  จันทร์ทุ่ง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86.85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  สร้อยเพ็ชร
2. เด็กหญิงอธิติยา  ช่วยเพ็ญ
 
1. นางเรณู  บุญอินทร์
2. นางนิตยา  คุ้มจันทร์์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78.14 เงิน 16 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  ถึงจันทร์
 
1. นายวิทยา  อินอยู่
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  สุธีรยงประเสริฐ
 
1. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายณฐชนม์  อินทพิบูลย์
 
1. นางสาวสุภาพร  นิรันดร์รัตนกิจ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 21 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายนิติภูมิ  สวัสดิ์มงคล
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  เเสนสุขทวีทรัพย์
3. เด็กชายภาณุ  เพ็ชรมณี
 
1. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน
2. นางสุมาลี  หมากผิน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 32 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  ขาวทุ่ง
2. นางสาวนิภาพร  จันทร์ผึ้ง
3. นางสาวนิศารัตน์  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวบุญญานี  ใจยิ้ม
2. นางสาวปาริษา  หลองเจาะ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ภักดีโต
2. เด็กหญิงสุภานันท์  มิตร์คำ
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  เฉิน
 
1. นางสาวสุภามาศ  วงศ์ฉลาด
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หมั่นตะคุ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 38 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาววนัทปรีญา  เปล่งปลั่ง
2. นางสาวอรพิน  ทองสว่าง
3. นางสาวอริษา  สุขสนาน
 
1. นางสาวสุภามาศ  วงศ์ฉลาด
2. นางสาวนัจพรรณ  จุติบุตร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายวรปรัชญ์  เขมรุจินนท์
2. เด็กชายวิทวัส  ใบทองคำ
 
1. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์
2. นางสาวสุภาพร  นิรันดร์รัตนกิจ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 42.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายอนพัทย์  อินสด
2. นายเพ็ญชาติ  พวงเงิน
 
1. นางปกายดาว  ปานอยู่
2. นายิอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กชายณภัทร  นิ่มนวล
 
1. นางกาญจนาภรณ์  แจ้งแก้ว
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวสุรัตน์ดา  ช่างเพาะ
 
1. นายโรจนัสถ์  อรุณวิง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  บำเรอ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เทียนแก้ว
 
1. นางสาวสุภามาศ  วงศ์ฉลาด
2. นางจำปา  ทับกรุง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  บุญทาทิพย์
 
1. นางสาวสุภามาศ  วงศ์ฉลาด
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  มาไว
 
1. นางสาวธัญชนก  บุญมี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวจิรดา  จางวางคง
 
1. นางวิภา   ปิ่นหอม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจิรโรจน์  เลิศล้ำ
2. เด็กชายณัฐวีร์  จรวุฒิพันธ์
3. เด็กหญิงหทัยชนก  สายนวล
 
1. นายเสน่ห์  เขียวเเก้ว
2. นางสาวธัญนภัสร์  ยนต์นิยม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายภู่สันติชัย  ภู่เจริญ
2. นายรัฐนันท์  ด่านจิระมนตรี
3. นางสาวหนึ่งสตรี  สายนวล
 
1. นายสว่าง  จันทร์เจาะ
2. นางอรชพร  ญานสว่าง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิฌาพรรณ  ทองสาด
2. เด็กหญิงสุรวิวรรณ  ดีทุ่ง
3. เด็กหญิงอภิชญา  อรุณเเจ้ง
 
1. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์
2. นางสาวน้ำเพ็ชร  มั่งคล้าย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 16 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวจิรประภา  ทศวารจันทรา
2. นายชัยโรจน์  เทศทัน
3. นายสถาพร  บวบมี
 
1. นางอรชพร  ญานสว่าง
2. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 36 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทัฬหสิริพงษ์
2. เด็กหญิงสุพิชร์ญา  พรมเพ็ชร
3. เด็กชายเจนสรร  เพชรทูล
 
1. นางสาวจริยา  เฉยเม
2. นางสาวจิรภัทร  ขาวทุ่ง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 27 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายณัฐพล  ชิ้นจอหอ
2. นางสาวธัญลักษณ์  หอมอ่อน
3. นายอภินันท์  ลอยรัตน์
 
1. นางสาววาริณี  หอมหวล
2. นายภาคภูมิ  มั่นประสงค์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ขาวทุ่ง
2. เด็กชายพัชรพล  ทองคำ
3. เด็กชายภาณุวัชร  มาเอี่ยม
 
1. นายอภิสิทธิ์  ยิ้มพิน
2. นางอิษฎาภรณ์  ตันกูล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.4 ทอง 5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวชมภู่นุช  เลิศหาญ
2. นางสาวณัฐรัตน์  หมอกมืด
3. นางสาวอภิภาวดี  มากอยู่
 
1. นางสาวพรรรณิพา  เมฆพัฒน์
2. นางสาวสุนันทา  เมฆไตรรัตน์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงมุธิตา  เนตรบังอร
2. เด็กหญิงเบญจมาศ   เฉลิมศรี
 
1. นางสุภาภรณ์  รอดเที่ยง
2. ว่าที่ร้อยตรีพิชิต  อินอยู่
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายณัฏฐ์  อินสวน
2. นายนิติ  เทียนบุตร
 
1. นายณรรตธร  คงเจริญ
2. นางคำมี  ชัยรักษา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 53.25 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กชายปณัยกร  พันธ์อุดม
2. เด็กชายสมธน  แต้สิริ
 
1. นายฐมทัศน์  เข็มพล
2. นางอัจราภรณ์  พันธ์อุดม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61.09 ทองแดง 33 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษดา  เวียงสิมา
2. เด็กชายปรมี  อาจกล้า
 
1. นางสาวอัญญารัตน์   คำก้อน
2. นางณัฏฐชา  อำพร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง 6 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงกำไร  อรุณวิง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กลิ่มเพชร์
3. เด็กหญิงบุษยาภรณ์  พุ่มจันทร์
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วงเจี้ยม
5. เด็กหญิงอรปรียา  นาครินทร์
 
1. นางศุภมาตรา  หลังสันเทียะ
2. นางสาวภาวินีย์  เศรษฐีพ่อค้า
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 31 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกนกพร  มังกร
2. นางสาวจิรภิญญา  ชีทุ่ง
3. นางสาวดวงนภา  ยาภิรมย์
4. นางสาวธนภรณ์  วนิชศิริ
5. นางสาวอัญชลี  เรือนอินทร์
 
1. นางกนกอร  อรุณวิง
2. นายศุภสิน  กุลกิจจาภรณ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.3 ทอง 23 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงชุตินันท์  กลับมา
2. เด็กหญิงบุญญามาศ  เขียวแก้ว
3. เด็กหญิงปิยมาศ  อั้นใจ
4. เด็กหญิงภัทรกานต์  วงศ์คำ
5. เด็กหญิงภูริดา  มากมิ่ง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ตาดเงิน
2. นางสาวจุฑามาศ  เวียงนาค
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 43 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  จิตรพินิจ
2. นายญาณวุฒิ  มหาเจริญเสฏฐี
3. นายณัฐพงษ์  แมลงภู่
4. นายภัทรพล  ครุธวิเศษ
5. นางสาวสิรินันท์  ครุฑวิเศษ
 
1. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม
2. นางนันทิรัตน์  พวงเงิน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.2 ทอง 30 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พยอม
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทับคล้าย
3. เด็กหญิงนันทวรรณ  แก้วคูนอก
4. นางสาวน้ำผึ้ง  ภู่เขียว
5. เด็กหญิงศิริทิพย์  บู่อินทร์
 
1. นายณัฐวัฒน์  คำแหง
2. นางสุภัสศรณ์  คำแหง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.9 เงิน 15 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายณฐกฤต  เดชวรพัทรกุล
2. นายนันทพงศ์  บุญแก้ว
3. นายพชรวัช  แก้วกำพล
4. นายวันเฉลิม  คลังกลาง
5. นางสาวอริสรา  แก้วทอง
 
1. นางสมปอง  ปานเมือง
2. นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.2 ทอง 6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกฤตภาส  แว่นแก้ว
2. นางสาวกัลยรัตน์  รอดงาม
3. นายกิตพิชัย  สังข์ทอง
4. นายณัฐพงษ์  ศิริรัตน์
5. นายณัฐพงษ์  บุญเที่ยง
6. นายณัฐสิทธิ์  ใจดี
7. นายต่อลาภ  วิเชียรสรรค์
8. เด็กชายธนกร  จินะ
9. นายธนภัทร  ปัณราช
10. เด็กหญิงนพรัตน์  ใจดี
11. นายปรมัตถ์  พระโยม
12. เด็กชายพงพัฒน์  บุญเม่น
13. เด็กหญิงพรรณทวรรณ  โภศิริ
14. นายพีรายุ  น่วมอิ่ม
15. เด็กชายศรเพชร  พลคล้าย
16. นางสาวศิญาทร  บุญทา
17. นายสิรวิชญ์  แสงดาว
18. นายสิริเทพ  ศรีนุเสน
19. นายอัครชัย  กันเกตุ
 
1. นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย
2. นางเฉลิม  พรกระแส
3. นายวันชัย  วงษ์เทพนิวัติ
4. นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา
5. นางสาวสุภาพร  สีนวล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.9 ทอง 5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายชญานิน  เสือแก้ว
2. นายชยากร  สกขุนทด
3. นายชิษณุพงศ์  รวมพล
4. นายณภัทร  มั่นหมาย
5. เด็กหญิงณัฐพร  เนียนใจดี
6. นายณัฐพัชร์  กุลธนาสิริโชติ
7. นางสาวณิชากร  นนทธิ
8. นายธนวัฒน์  นุชคำ
9. นายธวัชชัย  มั่นอ้น
10. นายนนท์ปวิธ  วงศ์วิเศษ
11. นายมงคล  ขำฆ้อง
12. เด็กหญิงรสิตา  บุญทวี
13. นายลัทธพล  ตรีขำ
14. นายวรพล  โพธิ์ทอง
15. นายวิหาร  ทองเชื้อ
16. นายสนทรรศน์  เกตุคง
17. นายสุวิจักขณ์  อย่างรัตนโชติ
18. เด็กหญิงอนุสรา  บุญไธสง
19. นายเกียรติพงษ์  อภิรัตน์
20. นายเมธา  บัวซ้อน
 
1. นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย
2. นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา
3. นายจักรกฤษณ์  หมอกมืด
4. นางสาวศุภรัตน์  ชำนาญผา
5. นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 12 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองขาว
 
1. นางสาวเรวดี  ลายพาก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายอาทิตย์  จิตสว่าง
 
1. นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.6 ทอง 36 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กชายจิรเดช  แสงงาม
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ  เฉื่อยพุก
 
1. นางสาวมธุรส  คงฟัก
2. นายเกรียงไกร  เตชา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.8 ทอง 32 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นายกิตติพันธ์  หิรัญธนวิวัฒน์
2. นางสาวธนาวดี  ชัพวิโรจน์
 
1. นางพิมพรรณ  ประสิทธิวงษ์
2. นางณพัฐอร  แกล้วกล้า
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หาญคำ
2. นางสาวชุติชนม์  กัลยาณมิตร
3. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ทินกร ณ อยุธยา
4. เด็กหญิงประณัยยา  สุวรรณทา
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  ฐิติกุลกมลสุข
6. เด็กหญิงมนทกานต์  มิ่งประเสริฐ
7. เด็กหญิงมุฑิตา  โฆรัษเฐียร
8. เด็กหญิงศุภกานต์  ปัญญานุกุล
9. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เข็มทอง
10. เด็กหญิงสุวภัทร  สุนทราพงษ์
 
1. นางวิมลรัตน์  เพ็ญภาคกุล
2. นางสมศรี  เจริญศิริ
3. นายเกรียงไกร  เตชา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  จุติบุตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  หมวกสังข์
3. เด็กหญิงชลิดา  พุ่มพวง
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิตพินิจ
5. เด็กหญิงนัทชา  จิตพินิจ
6. เด็กหญิงพรประภา  ทองคำ
7. เด็กหญิงมนธิชา  นุชพุฒ
8. เด็กหญิงวรรณวิษา  ชิงชม
9. เด็กหญิงวริศรา  ทับทอง
10. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุขบุญ
 
1. นางสาวปาริชาติ  กุศล
2. นางสาวยุพิน  ขาวทุ่ง
3. นางสาวจุฑามาศ  วงษ์เขียว
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 72 เงิน 16 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายณภัทร  น้อยเหมือน
2. นางสาวณัฎฐา  รักถึง
3. นางสาวณัฐพร  พึ่งเพิ้ง
4. นายณัฐวุฒิ  อ่วมพรม
5. นายพรรณุเดช  พรมภักดี
6. นางสาวราตรี  บัวงาม
7. นางสาววรรณภา  วงศ์วัช
8. นางสาวสุภาภรณ์  อรัญวงค์
9. นางสาวอริศรา  เกตุพันธ์
10. นายเชาวุฒม์  เจริญวงษ์
 
1. นายวีระศักดิ์  หมอกมืด
2. นายรณชัย  จินาเกตุ
3. นายโอฬาร  จอกทอง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกรรณรัตน์  กลิ่นขจร
2. นางสาวกานต์ธิดา  หิรัญธนวิวัฒน์
3. นางสาวจิราพันธ์  ใหม่ไชย
4. นางสาวนารีรัตน์  เพิ้งจันทร์
5. นายพัทธดล  เหมฤดี
6. นางสาวลลิตา  ขำอิ่ม
7. นางสาวสุวรรณา  ชังทัด
8. นางสาวอาทิตยา  แม้นอินทร์
9. นายเกียรติศักดิ์  พรมกลิ้ง
10. นายเขมรัตน์  พยม
 
1. นายวีระศักดิ์  หมอกมืด
2. นายรณชัย  จินาเกตุ
3. นายโอฬาร  จอกทอง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงกุสุมาลย์  ศักดิ์์ชัชวาล
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  มั่นยวน
 
1. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
2. นางสาวธมลพรรณ  คันธนู
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวทักษพร  แสงสว่าง
2. นางสาวบัวชมพู  จันทร์อ่อน
 
1. นางละเอียด  นิตยชาติ
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีโตนด
 
1. นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายอานนท์  ไชยเวช
 
1. นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงนภเกตน์  ภูเลี่ยมคำ
 
1. นายวัฒิพงศ์  ปกรณ์จำรูญ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. นายบูรณ์พิภพ  อินทะภูติ
 
1. นางสาวพิสมร  ภูธร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ขำจันทร์
 
1. นางชนิตา  มากเมือง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวพิริยากร  นกหงษ์
 
1. นางชนิตา  มากเมือง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงกัญญานันท์  กิติประสาท
 
1. นางชนิตา  มากเมือง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 31 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวชนิสรา  ธนะการ
 
1. นางชนิตา  มากเมือง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  รักทุ่ง
2. เด็กหญิงโชตินันท์  รักป้อม
 
1. นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ
2. นางสาวมนธิชา  กองพรม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 36 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ใจคำ
 
1. นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 33 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นายบรรเจิด  สังวาลย์คำ
 
1. นายวิโรจน์  ก้อนเกตุ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายนันทปรีชา  สอนทุ่ง
2. เด็กหญิงวีรยา  บุตรนุช
3. เด็กชายสกนธ์  อยู่กลัด
 
1. นายภัคพล  หล่ำทุ่ง
2. นายศุภชัย  ยงค์เจาะ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  ปาณะดิษฐ์
2. นางสาวปนิดาภรณ์  หมอกมืด
3. นางสาวไพลิน  จำเนียรกาล
 
1. นายภัคพล  หล่ำทุ่ง
2. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกฤตภาส  แจ้งแก้ว
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายคมกริช  ทันลา
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.3 ทอง 8 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุติ  จันทะขาว
 
1. นางสาวบุญลือ  โชติมน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 78.6 เงิน 11 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายชิษณุพงศ์  พุ่มไม้
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจิรายุ  จันทร์หอม
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวสุดารัตน์  รอดคง
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ปักษี
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 71.66 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายชัยวัฒน์  มีการ
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 79.3 เงิน 7 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาววิรัลพัชร  ฉวีไทย
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  สันหมอยา
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายชัยพร  ช่วงสูงเนิน
 
1. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงสรชา  แก้วจินดา
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ทรัพย์สังข์
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 66.3 ทองแดง 17 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกฤติพงศ์  อยู่แย้ม
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายภูมิรพี  เที่ยงมณี
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงวัลลิกา  แก้วเนย
 
1. นายสุรกิจ  มากล้ำ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นางสาวสุพร  เรืองรอง
 
1. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88.4 ทอง 5 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ไร้สม
2. นางสาวจิราพัชร  คชรัตน์
3. นางสาวพิยดา  คงดวน
4. นางสาวภัททราภา  ภุมรา
5. เด็กหญิงรพีพรรณ  สันหมอยา
6. นางสาววิรัลพัชร  ฉวีไทย
7. นางสาวศุภิสรา  เกตุดิษฐ
8. นางสาวหทัยภัทร  หล่อประดิษฐ์
 
1. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
2. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 70.2 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กหญิงกมลชนก  อิ่มเอิบ
2. นายคมกริช  ทันลา
3. นายชัชพล  กระต่ายทอง
4. เด็กชายชัยพร  ช่วงสูงเนิน
5. นายชัยวัฒน์  มีการ
6. เด็กชายณัฐเดช  อ่อนสุวรรณ
7. เด็กชายนพรัตน์  ภู่มณี
8. เด็กชายพงศกร  วงค์แสง
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ชื่นประสงค์
10. นายมังกร  แก้วพงค์
11. เด็กหญิงวัลลภา  คงแย้ม
12. นายสมรัก  อ่ำปรั่ง
13. เด็กชายสุธนา  ชำนาญจุ้ย
14. นางสาวสุธิดา  โป๊ะอ้น
15. นางสาวสุพร  เรืองรอง
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
2. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว
3. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายคมกริช  ทันลา
2. เด็กชายชัยพร  ช่วงสูงเนิน
3. นายชัยวัฒน์  มีการ
4. เด็กชายณัฐเดช  อ่อนสุวรรณ
5. เด็กชายนพรัตน์  ภู่มณี
6. เด็กชายพงศกร  วงค์แสง
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ชื่นประสงค์
8. นายมังกร  แก้วพงค์
9. เด็กหญิงวัลลภา   คงแย้ม
10. นายสมรัก  อ่ำปรั่ง
11. นางสาวสุธิดา  โป๊ะอ้น
12. นางสาวสุพร  เรืองรอง
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
2. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว
3. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83.8 ทอง 6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรณัฐ  แป้นเกิด
2. เด็กหญิงกรพินธ์  แก้วมาก
3. เด็กหญิงกรรวี  ดำดี
4. เด็กชายจักรพรรณ์  รอดสิน
5. เด็กหญิงฐิติมา  กล่ำเอม
6. เด็กชายทรงพล  เนียมแท่น
7. เด็กหญิงธนัชชา  ตาเปี้ย
8. เด็กหญิงธีมาพร  ประเสริฐกุล
9. เด็กหญิงบุษกร  โคตรภักดี
10. เด็กชายปกรณ์  คงรักษา
11. เด็กชายปรเมศร์  เจนใจ
12. เด็กชายพลกฤต  แย้มวงศ์
13. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  นาควิจิตร
14. เด็กหญิงพีชญา  แดนอุดม
15. เด็กหญิงภีรญา  เกตุขาว
16. เด็กหญิงวณิดา  แดงทุ่ง
17. เด็กหญิงวราลักษณ์  เพ็งอ่ำ
18. เด็กหญิงศศิประภา  ขำพงศ์
19. เด็กหญิงสโรชา  ศรีบุระ
20. เด็กหญิงอารีรัตน์  เป้ทุ่ง
21. เด็กชายอิทธิพล  คชแก้ว
 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน
2. นายคุณากร  สุริยนต์
3. นายศุภชัย  ยงค์เจาะ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 74 เงิน 21 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายตฤษนันท์  อินทร์เรือง
2. เด็กชายปุณยวัจน์  กระพันเขียว
3. เด็กชายพิพัฒน์  แพทย์ไชโย
4. เด็กชายภาสกร  ถนอมทองพันธ์
5. เด็กชายศิรชัช  อินทร์มา
6. เด็กชายสิรภพ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายคุณากร  สุริยนต์
2. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด
3. นายศุภชัย  ยงค์เจาะ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 40 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายชุติพนธ์  เกื้อกูล
2. นายทักษ์ดนัย  แก้วแสง
3. นายธนชิต  บุญมาทัน
4. นายธนพัฒน์  ปิ่นโตนด
5. นายธีรภัทร์  ดีจริง
 
1. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์
2. ว่าที่ร้อยโทบรรภพ  สมศักดิ์
3. นายปิยะพันธุ์  จันทร์ใด
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กหญิงชนาพร  จิ่วแก้ว
2. นางสาวชลนิชา  อ่ำวง
3. นายชัยชาญ  จันทร์เส็ง
4. นายณัฐพล  รักช้อน
5. เด็กชายณัฐเดช  อ่อนสุวรรณ
6. เด็กหญิงธนภรณ์  ทวียนต์เนรมิตร
7. เด็กชายนรากร  สุขหาญ
8. นายนายคมกริช  ทันลา
9. เด็กหญิงบงกชกร  กลิ่นหอม
10. นายบวรภัค  สะอาด
11. เด็กชายปรมี  เกษรสกุล
12. เด็กชายพงศกร  วงค์แสง
13. เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  อ่องเพ็ง
14. เด็กหญิงพัชราวรรณ  บุญเทศ
15. เด็กชายภูวภัท  อ่ำยิ้ม
16. เด็กหญิงรตินันท์  สุคนธ์
17. เด็กหญิงรุจิภา  บัวใบ
18. เด็กหญิงวรัญญา  บุญมาก
19. เด็กชายวัลลภ  อินทร์เทศ
20. นายวุฒิพงศ์  ทัพไทย
21. เด็กชายศิลาชัย  ศรีเตว็ด
22. นางสาวสุชาวดี  เมฆจันทึก
23. นางสาวสุธาทิพย์  แก่นจันทร์
24. เด็กหญิงสุภาพร  ภักดีอำนาจ
25. นางสาวสุวีรยา  เทียนพันธ์
26. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญคุ้ม
27. นางสาวอรียา  มิดชิด
28. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่ห่าน
29. นางสาวเนตรนภา  จันทร์ตรี
30. เด็กหญิงโชษิตา  แม้นอินทร์
 
1. นางสาวขวัญชนก  ไทยสุวรรณ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 22 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  โพธิ์ขวัญ
 
1. นายสุรกิจ  มากล้ำ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง 24 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายชัยชาญ  จันทร์เส็ง
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 19 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  อุ่นเหมือน
 
1. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 17 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวอมลรดา  โยธาทูล
 
1. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพงศกร  เนียมหอม
 
1. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 42 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. นายยุทธพงศ์  ทองหมื่่นศรี
 
1. นายกรกช  อ่ำทิม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.3 เงิน 39 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรธิดา  บุญคุ้ม
 
1. นายกรกช  อ่ำทิม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 38 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  อ่องกลิ่น
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  ฟองจางวาง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กชายพิชญางกูร  สุทธการ
 
1. นายนริศ  ขำมั่น
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายจักรภัทร  มุกดา
 
1. นายสุนัย  ศรีม่วง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.66 เงิน 27 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภสร  ศรีม่วง
 
1. นายสุนัย  ศรีม่วง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 41 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวแก้วตา  ดวงอินทร์
 
1. นายนริศ  ขำมั่น
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นายคุณากร  สุริยนต์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.75 เงิน 37 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  อินทร์ลับ
 
1. นายกฤษณะ  มงคลแสงสุรีย์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 21 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  อุ่นเหมือน
 
1. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 26 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤทัย  อินทะโชติ
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  หันประเสริฐ
2. เด็กชายคุณานนท์  ฉิมใจ
3. เด็กชายธนภัทร  วงศ์หาญ
4. เด็กชายธรรมรักษ์  ทัดไทย
5. เด็กชายธัชธรรม  เจิมขุนทด
6. เด็กชายธัญญทรัพย์  พัฒนเจริญ
7. เด็กชายนัทพงศ์  พูลสวัสดิ์
8. เด็กหญิงปิยวรรณ  ท้วมทอง
9. เด็กชายภานุพงศ์  ทองแพ
10. เด็กชายวรปรัชญ์  กลัดอยู่
11. เด็กชายวีรภัทร  เมฆเสือ
12. เด็กหญิงสุชานันท์  พวงเงิน
 
1. นายจิระเมศร์   อัครรังสีธนกุล
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 17 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกุลณัฐ  จันคำ
2. นางสาวขวัญชีวา  เมทจักร์
3. เด็กหญิงณัฏฐากร  จิตร์ลัดดา
4. เด็กหญิงณัฏฐิตา  จิตร์ลัดดา
5. นางสาวถาวรี  พุฒทอง
6. นางสาวน้ำทิพย์  คงทน
7. นางสาวพิชาดา  เกตุอ่อน
8. นางสาวศิรินดา  มีมา
9. นางสาวสุดารัตน์  ก้องไตรภพ
10. นางสาวสุธาศิณี  มะปราง
11. เด็กหญิงหัทญา  สุดแท้
12. นางสาวเยาวลักษณ์  ไวว่อง
 
1. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ
2. นางสมทรง  คงนา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 73.2 เงิน 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  อินผูก
2. เด็กหญิงกรกนก  เลี่ยมประเสริฐ
3. เด็กหญิงกฤตติกา  ใจทิม
4. เด็กชายกองพล  จ่ายหนู
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญมาก
6. เด็กหญิงกุลจิรา  แก้วทอง
7. เด็กหญิงชนกชีวา  วงศ์ษา
8. เด็กชายชยังกูร  แก้วทุ่ง
9. เด็กชายชัยวัฒน์  เสือมั่น
10. เด็กหญิงฐาปนิตตา  จิตรสมัคร
11. เด็กหญิงณภัทร  บัวป้อน
12. เด็กหญิงณัฐินี  หลาแก้ว
13. เด็กชายธนภัทร  อารีรักษ์
14. เด็กชายธนาการ  ภักดีวงศ์
15. เด็กหญิงนภสร  ศรีม่วง
16. เด็กหญิงนริศรา  สิงหา
17. เด็กหญิงนฤภร  ทองอยู่
18. เด็กหญิงปกันรัตน์  คำอั่น
19. เด็กชายปัณณธร  คงกระพันธ์
20. เด็กหญิงปุณฑรี  พาแก้ว
21. เด็กชายพลกฤต  ม่วงคำ
22. เด็กชายพิพัฒน์  แพทย์ไชโย
23. เด็กหญิงพิมพกานต์  กลิ่นเจาะ
24. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรมทุ่ง
25. เด็กชายรัชตะ  พุดซ้อน
26. เด็กหญิงวิลาสินี  เอื้อจำนง
27. เด็กชายศุภชัย  แก้ววิเชียร
28. เด็กหญิงสภารัตน์  รอดเกตุ
29. เด็กชายสิริภพ  ศรีสวัสดิ์
30. เด็กหญิงสุมิตรา  สุริยะลังกา
31. เด็กหญิงอภิสรา  ใจแสน
32. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์พิม
33. เด็กหญิงเธอเธียร  ศรีประเสริฐ
34. เด็กหญิงเบญญภา  คงหมื่นรักษ์
 
1. นายคุณากร  สุริยนต์
2. นายศุภชัย  ยงค์เจาะ
3. นางรัชนี  พุดซ้อน
4. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล
5. นายทวีพงศ์  รอดสิน
6. นายภัคพล  หล่ำทุ่ง
7. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์
8. นายโพยม  ศิริพงษ์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.4 เงิน 21 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  เจริญศิลป์
2. เด็กหญิงชุลีกร  แก้วนัยจิตต์
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บวบขม
4. เด็กชายณัฐพล  เพื่อนบ้าน
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  พูลสังข์
6. เด็กหญิงธนัดดา  ภควดีกุล
7. เด็กหญิงรัชธิชา  ดีเอี่ยม
8. เด็กชายรัตนกร  ศิลา
9. เด็กชายวิชชากร  หมื่นรัก
10. เด็กหญิงวิดาภา  อยู่แย้ม
 
1. นางรัชนี  พุดซ้อน
2. นางสาวภัทรนุช  สิริพงษ์
3. นายพงศกร  คำแก้ว
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.6 ทอง 19 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายคณิศร  รุ่งสว่าง
2. นายณัฐภัทร  สิงห์ดา
3. นายภาคภูมิ  สิดาน้อย
4. นายวสันต์  ยอดอ่อน
5. นางสาวสสิก่านต์  จุลพวก
6. นางสาวสุพรรณษา  เสือบาง
7. นางสาวสุภาพร  พุ่มเรียบ
8. นางสาวสุวนันท์  ศรีกล่ำ
9. นายหฤษฎ์  งิ้วดี
10. นางสาวอริศรา  ยอดเพชร
 
1. นางรัชนี  พุดซ้อน
2. นางสาวภัทรนุช  ศิริพงษ์
3. นายพงศกร  คำแก้ว
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 72.6 เงิน 9 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรวยพร  เจริญยาว
2. เด็กหญิงทินรัตน์  คำดี
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีประทักษ์
4. เด็กชายศรายุทธ  กล่อมทุ่ง
5. เด็กหญิงศศิธร  ยอดเกลี้ยง
6. เด็กหญิงอินถวา  พุดซ้อน
 
1. นางรัชนี  พุดซ้อน
2. นางสาวภัทรนุช  ศิริพงษ์
3. นางสาวศุภนัดดา  คำลือมี
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 74.6 เงิน 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  เพชรคง
2. นางสาวพัชชินี  พันธุ์วิไล
3. นางสาวพิชชา  แก้วบุรี
4. นายวีรภัทร  คล้ายแท้
5. นายสหรัฐ  ศรีดาฟอง
6. นางสาวเสาวนีย์  พันธุ์วิไล
 
1. นางรัชนี  พุดซ้อน
2. นางสาวภัทรนุช  ศิริพงษ์
3. นายพงศกร  คำแก้ว
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.9 ทอง 22 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงจิรัสสา  ณ แฉล้ม
2. เด็กหญิงจีรนันท์  มั่นนุช
3. เด็กหญิงชนกนันษ์  เมธีสกุลวงศ์
4. เด็กหญิงฐิติยา  หล้าเวียง
5. เด็กหญิงณัฐริกา  ปล้องนาค
6. เด็กหญิงพลอยชรินทร์  แสงจันทร์
 
1. นางเบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง
2. นางอาทิตยา  ติวุตานนท์
3. นางสาวอรอุมา  วันทอง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.1 ทอง 20 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  เกิดป้อม
2. นางสาวฐิติมา  พุ่มเรียบ
3. นางสาวดวงจิตร์  ด่านกิตติไกรลาศ
4. นางสาวดวงใจ  ด่านกิตติไกรลาศ
5. นางสาวนริศรา  พุดลา
6. นางสาวบุษยมาศ  คุ้มสุข
7. นางสาวรัฐนันท์  อินทร์จันทร์
8. นางสาวอารยา  มั่นหมาย
 
1. นางรัชนี  พุดซ้อน
2. นางสาวภัทรนุช  ศิริพงษ์
3. นายพงศกร  คำแก้ว
4. นางสาวศุภนัดดา  คำลือมี
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.9 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กหญิงกาญจนา  โฉมเติม
2. เด็กหญิงกาญจนา  โฉมเติม
3. เด็กหญิงชนาพร  จิ๋วแก้ว
4. เด็กชายชลสิทธิ์  อัมพร
5. เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  อ่องเพ็ง
6. เด็กหญิงพรนิชา  ยิ้มเพชร
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  กลิ่นเกตุ
8. เด็กหญิงพัชรกานต์  หลวงแก้วสิทธิ์
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองหล่อง
10. เด็กหญิงศิรประภาพร  มิดชิด
11. เด็กชายศิรศักดิ์  เรืองรัตนเศรษฐ์
12. เด็กหญิงอนันตญา  อ้นพีัด
13. เด็กหญิงอารียา  อรุณศักดิ์
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปิตาละเต
15. เด็กหญิงเต็มสิริ  ตันกอง
16. เด็กหญิงแพรวพรรณ  แสงอรุณ
 
1. นางสาววีรินทร์รดา  รักถึง
2. นางณัฐจิรา  สุขมา
3. นางสาวสุภาวดี  บุญมา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.6 ทอง 11 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายณัฐวัตร  นาคพรม
2. นายณัฐวุฒิ  พลอยดำ
3. เด็กชายธนพล  ศรีคช
4. นายปพนภพ  แจ้งแก้ว
5. นายภูฐาน   แก้วสุขเรือง
 
1. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง
2. นายมนัสชล  แก้วบังเกิด
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 81.51 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายวัลลภ  รอดแล้ว
2. เด็กชายสุธนา  ชำนาญจุ้ย
 
1. นางสาวไพลิน  ชูเชิด
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71 เงิน 16 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กชายวรรธนัย  ใจทำดี
 
1. นางกัญชลิกา  มายเบิรก์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวพฤดา  จันทร์ท้วม
 
1. นางสาวนัฐธาสินี  เบ็ญจกุล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.33 ทอง 26 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงดารินทร์  อิ่มหนำ
 
1. นางสรินยา  เทศสิงห์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.6 ทอง 17 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายธนากร  เจ๊กแจว
 
1. MissAbigail  Batac
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กชายเตชิต  เสาแบน
 
1. นางทศพร  พัฒนเจริญ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71.16 เงิน 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวธรรมสรณ์  ชมชัย
 
1. นางมณชนก  หนูแก้ว
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 31 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  นนท์พละ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  นพคุณ
3. เด็กหญิงธนัญญา  อบเชย
4. เด็กหญิงอารษา  กล่องชู
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงษาสม
 
1. นางสรินยา  เทศสิงห์
2. นายกิตติพงศ์  ไทยวัฒน์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นายชนุตม์พงศ์  โพธิ์นาค
2. นางสาวชวิศา  ปวุติภัทรพงศ์
3. นางสาวสิริกร  นามวงษ์
4. นางสาวเก็จมณี  คำบุญรัตน์
5. นางสาวเหมือนชล  สีเจริญ
 
1. นางสาวสุภาวดี  โตจริง
2. นางสาวเมทินี  ใจซื่อ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 70.83 เงิน 31 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงภัทราพร  แก้วสาแสน
2. เด็กหญิงสุธิตา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ  น้อยสวัสดิ์
2. นางสาวปวีณา  สาธา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.66 เงิน 17 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวณิชกานต์  ชูเตชะ
2. นางสาวปริศนา  ปิ่นโตนด
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ  น้อยสวัสดิ์
2. นางสาวปวีณา  สาธา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 15 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงจุฑา  เทวัญวโรปกรณ์
2. เด็กหญิงอริสา  คงใจมั่น
 
1. นางสาวสุมนวรรณ  จรวุฒิพันธ์
2. MissKaori  Janpoom
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.33 ทอง 16 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวมนิสา  อาริยะ
2. นางสาวสิริยากร  ปัญโยน้อย
 
1. นางสาวมรรยุตา  วงษ์พูล
2. MissKaori  Janpoom
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 60.67 ทองแดง 15 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกัลยารัตน์  พิมพยอม
2. นางสาวสุวรรณรัตน์  พ่วงมา
 
1. นางลดาวัลย์  นาคอ่อง
2. นางสาววรัญชญา  เสือแฟง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 87.5 ทอง 13 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวเจนจิรา  บางเกตุ
 
1. นางสาวปวีณา  สาธา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวสุภาวด่ี  ประทุมทอง
 
1. นางสาวสุมนวรรณ  จรวุฒิพันธ์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.6 เงิน 25 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวถาวรีย์  สีขาว
2. นางสาวธนภรณ์  สังข์จันทร์
3. นางสาวปัทมพร  เฉยเมล์
4. นางสาวพีระดา  มะโนวรรณ์
5. นางสาววรรณิดา  เทพวงศ์
 
1. นางสาวปวีณา  สาธา
2. นางสาวเพ็ญสิริ  น้อยสวัสดิ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.67 ทอง 11 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวดฤษญา  ศิริรัตน์
2. นางสาวปิยาภัทร  เทียนขาน
3. นางสาวรัตนากร  โพธิ์โม้
4. นางสาวศิริรัตน์  เมฆไตรรัตน์
5. นางสาวโสมอุษา  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวมรรยุตา  วงษ์พูล
2. นางสาวนงลักษณ์  ช้างเผือก
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70.66 เงิน 12 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกมลวรรธ์  บุญก๊อก
2. นางสาวจันทร์นิภา  ชำนาญจุ้ย
3. นางสาวจิราภา  สุนทรชัยบูรณ์
4. นางสาวณิชานันทร์  บุญอ่อม
5. นางสาวธนพร  วรีฤทธิ์
 
1. นางลดาวัลย์  นาคอ่อง
2. นางสาววรัญชญา  เสือแฟง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.35 เงิน 13 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวยุภารัตน์  เบญจมาศ
2. นางสาวสุทธิกัญญา  เม้ากำเนิด
 
1. นางสาวปวีณา  สาธา
2. นางสาวเพ็ญสิริ  น้อยสวัสดิ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.65 เงิน 12 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวจุฑามาศ  บัวส้ม
2. นางสาวมนิษา  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ช้างเผือก
2. MissKaori  Janpoom
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 51.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวผกามาศ  สระทองพิม
2. นางสาวภาสินี  สินเทศ
 
1. นางสาววรัญชญา  เสือแฟง
2. นางลดาวัลย์  นาคอ่อง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84.14 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. เด็กชายภูตะวัน  เลาหสิงห์
2. เด็กชายศุภณัฐ  สนเพ็ง
 
1. นางสุรัส  จู๊คส์
2. นายพิษณุ  สิงห์โสด
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 73.34 เงิน 24 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวรัตนาสิริ  แต่งสง่า
 
1. นายวิชัย  สายคำอิน
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกรณ์  สิงห์คำ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เจ็กเมือง
3. เด็กชายธนากร  บุญพร้อม
4. เด็กชายธิติวุฒิ  แป้นสวน
5. เด็กชายนนทวัฒน์  เพิ่มพูล
6. เด็กชายนเรศ  แจ่มขำ
7. เด็กชายปฏิพล  ครุฑนาค
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ปิ่นแจ้ง
 
1. นายสุริยา  ตาลรัตน์
2. นายอดิวิชญ์  ทองหล่อ
3. นางนิตยา  คุ้มจันทร์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 79.17 เงิน 19 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  อ่วมจรยิ้ม
2. นายณรงค์ศักดิ์  ฟักเฟื่อง
3. นายณัฐพล  นามศรี
4. นายธนกร  วจนะถาวร
5. นายธวัชชัย  ศรีปุงวิวัฒน์
6. นายภานุสรณ์  อบหอม
 
1. นายสมชาย  ดวงเนตร
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรัตน์  บุญคง
3. นายจักรกฤษณ์  หมอกมืด
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.75 ทอง 10 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวกัญญภัค  เพ็ชร์ชัย
2. นางสาวกัญญภัส  เพ็ชร์ชัย
3. นายธนกฤต  ออศิริ
4. นายปุญญพัฒน์  บุญคง
5. นางสาวภัทราพร  อินเลี้ยง
6. นางสาวศุภรัตน์  จิตรวิเศษ
7. นายสิทธิกรณ์  อุ่นเมือง
8. นางสาวสุธาสินี  สุยอย
9. นายหัตธวัช  โพธิ์งาม
10. นางสาวโสรยา  เที่ยงดี
 
1. นายเฉลิมพล  คนตรง
2. นางมนัสยา  พุ่มพวง
3. นายธนพล  ไชยยะ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 21 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพาณี  รักปรางค์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  กาดกอง
3. เด็กหญิงมีนา  ด้วยลอย
4. เด็กชายวิชญะ  เยโท้
5. เด็กหญิงศุภนิดา  อินทร์พรม
 
1. นางสาวบุญมา  ไทยรี่
2. นางสาวกุลนันท์  คำแก้ว
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 72.8 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  อุดพันธ์
2. นายกฤษณะ  อินทร์พรม
3. นางสาวจิตตราพรรณ  กลิ่นสุข
4. นางสาวนัทธมน  รื่นเรณู
5. นางสาวมัณฑนา  เสือกระจ่าง
 
1. นางสาวบุญมา  ไทยรี่
2. นายภควัต  กรรมใจ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงณัฐศิริ  ศิรินวล
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  โพธิ์อนันต์
3. เด็กหญิงสิตานัน  ศรีวิเศษ
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  จอมศรี
2. นางสาวชไมพร  เกิดช้ำ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 25 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  พรมวงศ์
2. นางสาววิยุดา  เปียจันทร์
3. นายสืบพงศ์  ใจตา
 
1. นางสุวรรณา  พัดขำ
2. นางสาวปทุมวดี  วงษ์สุธรรม
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.6 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายนพมัย  เป้ก้า
2. เด็กชายอภิเดช  ภักดี
3. เด็กหญิงอรนภา  แจ่มวิมล
 
1. นางสาวกฤติยา  ชื่นจิตต์
2. นางสาววิชุอร  การบุรุษ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72.6 เงิน 31 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวรัตติยา  ไชยสุ่ม
2. นางสาวเบญญาภา  แตงไทย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ขุนสุริยะ
 
1. นางพัชราพรรณ  ฉัมมาลี
2. นางณัฏฐชา  อำพร
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 22 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงพัชราภา  ปาณะดิษ
2. เด็กชายวรพล  ปานเขียว
 
1. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ
2. นายศตวรรษ  บุญชูช่วย
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันเขียว
2. เด็กหญิงสุณิสา  เยโท้
 
1. นางอารยา  รักมหาคุณ
2. นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 44 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นายจิรเมธ  ผ่องด้วง
2. นายสุรพัศ  อินหล่อ
 
1. นางสาวฉัตรระวี  ชูกลิ่น
2. นางสาวแว่นทิพย์  สุวรรณแสน
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐศิวัช  กิตตินันท์พาณิช
2. เด็กชายภาณุภัทร์  มีแพ
 
1. นายทรรศยุทธ  ศิลปปวีณ
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกรกิตติ  สัมมา
2. นายกิตติภูมิ  เพ็งยิ้ม
 
1. นางอำพร  เขียวแก้ว
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายก้องภูคุณ  ฉันทวรางค์
2. เด็กชายจรณพงศ์  ศรีพงศ์ธรพิบูล
 
1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
2. นางชนกานต์  กฤติธัญกช
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ทองพรรณ
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  โตสุข
 
1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธนัชชัย  ทัฬหสิริเวทย์
2. เด็กชายศุภกิตต์  เกตุตะมะ
 
1. นางอำพร  เขียวแก้ว
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายญาณธร  เขียวแก้ว
2. นายสุทธิรักษ์  โชติมน
 
1. นางอำพร  เขียวแก้ว
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พุฒฤทธิ์
2. นายอมรเทพ  มาสิน
 
1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  ชนันชนะ
2. นายศุภวิชญ์  สนิทผล
 
1. นางไพจิตร  จันทร์โพยม
2. นางอารยา  รักมหาคุณ
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วบังเกิด
2. เด็กหญิงสุปรียา  ทองอยู่
3. เด็กหญิงเบญญาภา  คงหมื่นรักษ์
 
1. นางชนกานต์  กฤติธัญกช
2. นางสาวนิรัชพร  พรมมา
 
168 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 15 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. นางสาวปาลิษา  รุ่งเรือง
2. นางสาววิภาพร  พินทุย
3. นางสาวเมธิณี  จันทร์เกษม
 
1. นางสาวราตรี  ทองอ่อน
2. นางสาวธัญยธรณ์  ทองศิริธนารัตน์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 42 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายนิจิโรจน์  ตรุษทุ่ง
2. นางสาวปิยวรรณ  นิ่มคำ
 
1. นายคมบัณฑิต  แสงเงิน
2. นางสาวรุ้งดาวัลย์  รุ่งรัตนไชย
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ศรทอง
2. เด็กชายรัตติพงศ์  วงศ์ปัทมกุล
3. เด็กชายสุรพัศ  มะลิซ้อน
 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
2. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกิตติภัสส์  พวงเงิน
2. นายนที  สันติกุล
 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
2. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายนรบดี  เหลี่ยมไทย
2. เด็กชายอิทธินันท์  บ้านกล้วย
 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
2. นางสาวธันยาภรณ์  ศรีโพธิ์
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายปราโมทย์  คีรีรัตนเสถียร
2. นายภาคภูมิ  เทศทอง
 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
2. นางสาวยุพิน  อยุ่เปีย
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณ์ธร  โมทิม
2. เด็กชายณัฐพล  แย้มนุช
3. เด็กชายบุญพันธุ์  หวังมีชัย
 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
2. นายณรรตธร  คงเจริญ
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 72 เงิน 18 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายธนกาญจน์  อ่วมจินดา
2. นายศุภกิตติ์  ธนสัญชัย
3. นายเทิดไท  สุขใส
 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
2. นายณรรตธร  คงเจริญ
 
176 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  น้อยนวล
2. เด็กหญิงปุณยาพร  ลือโฮ้ง
3. เด็กหญิงวริศรา  จันทรา
 
1. นางสาวปราณี  ชาติมนตรี
2. นายณรรตธร  คงเจริญ
 
177 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 72 เงิน 21 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายปุณณโชค  ชัยรักษา
2. นายภานุวัฒน์  คล่ำดง
3. นายสุภัทรชัย  จันทร์เกษร
 
1. นายณรรตธร  คงเจริญ
2. นายธันยาภรณ์  ศรีโพธิ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 35 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญมี
2. เด็กชายพิทวัส  สุริยะลังกา
3. เด็กชายสันติ  มาตรักชาติ
 
1. นางณัฏฐชา  อำพร
2. นายณรงค์  อินหมู
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นายพันธกานต์  เรืองฉาย
2. นายสกุลพันธ์  ปุญญพันธ์
3. นายอนุวัฒน์  พรมมูล
 
1. นางสาวอัญญารัตน์   คำก้อน
2. นายณรงค์  อินหมู
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 29 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุขพันธ์
2. เด็กชายณรงค์  สัญตรวจ
3. เด็กหญิงเกร็ดแก้ว  มีศรี
 
1. นายประสพ  กระพันเขียว
2. นางสุรัส  จู๊คส์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  ทองคำสุก
2. นางสาวปัณฑารีย์  อยู่ท้วม
3. นางสาวศิริลักษณ์  แสงธรรม
 
1. นางอิษฎาภรณ์  ตันกูล
2. นายอภิสิทธิ์  ยิ้มพิน
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 22 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เย็นใจ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   ใจประเสริฐ
3. เด็กชายกฤษณพงศ์  นาโพธิ์
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไม้งิ้ว
5. เด็กหญิงชิโนรส  บัวแก้ว
6. เด็กหญิงอพัทชญา  จางวางคง
 
1. นายกิตติพงศ์  ไทยวัฒน์
2. นางสาวจันทร์สอน  กอนนา
3. นางนัททักษร  ชยานีวรกุล
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. นางสาวกานต์มณี  กิจสะสม
2. นายกีรติ  คุณาเวชกิจ
3. นางสาวณัฏฐนิชา  บุญชู
4. นายวีระ  แก้วเขียว
5. นายสัญญา  อินทชิต
6. นายสิทธิชัย   เสือมั่น
 
1. นางสุชาดา  อิ่มประสิทธิชัย
2. นางน้ำเงิน  ศรีสุขวัฒนุกุล
3. นางสุภาวดี  นวลจีน
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. เด็กหญิงมลทณา  กลิ่นแสง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขเทพ
3. เด็กหญิงโชติกา  เพ็ชรฟัก
 
1. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม
2. นายอาทิตย์  อาจกล้า
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายธนชัย  ทะวิน
2. นายสมศักดิ์  พลอยครุธ
3. นายอัมรินทร์  พะโยม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  สาเกกูล
2. นางสาวรุ่งดารา  กลั่นเรือง
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 16 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกมลชนก  ถอนอก
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พันธ์งาม
3. เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์พันธ์
 
1. นายบุญทัน  แก้วมี
2. นายดนัย  ปานศรี
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  กันเนียม
2. นางสาวสิริวรรณ   ช่างทอง
3. นางสาวอรพรรณ  พรมเอี่ยม
 
1. นางพัชราพรรณ  ฉัมมาลี
2. นางสาววิไลวรรณ  สว่างศรี
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  กองชะนะ
2. เด็กหญิงมุทิตา  ฦๅชา
3. เด็กหญิงอริสา  โฉมหน่าย
 
1. นางสาวมะยุรี  กูดเมือง
2. นางสาวพิชญ์ชลิดา  วงศ์สิริบวรกุล
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 24 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวณัฐณิชา  คำปัน
2. นางสาวพิชญา  เทียนเที่ยง
3. นางสาววิภาดา  ใจดี
 
1. นายประสิทธิ์  แสนสูน
2. นางวิไลวรรณ  วิวัฒนานนท์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ดีบุญ
2. เด็กหญิงสวรรยา  ช่างเขียน
3. เด็กหญิงอนุธิดา  อินทะพงค์
 
1. นางสาวโสภา  ผิวศรี
2. นายกฤษณะ  มงคลแสงสุรีย์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.8 ทอง 27 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  บุญสอง
2. นางสาวรัญชิดา  หลักหลวง
3. นางสาวอรัญญา   พันมะวงค์
 
1. นางสาวโสภา  ผิวศรี
2. นางจินตนา  บุญตา
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.16 ทอง 11 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  กล่ำกล่อมจิต
2. เด็กหญิงพรยมล  แทนราษฎร์
3. เด็กหญิงอำไพร  งามตรง
 
1. นางสาวศิริพร  สนองบุญ
2. นางสาวนาตยา  คำน้อย
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.7 ทอง 21 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ลอยทุ่ง
2. นางสาวจิราภรณ์  ลำพุุทธา
3. นางสาวเมษยา  ชูแผ้ว
 
1. นางสาวศิริพร  สนองบุญ
2. นางสาวบุญเรียม  พร้อมมูล
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์  บัวทองเท้า
2. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  แก้วจีน
3. เด็กหญิงวิภาดา  หนูอิ่ม
 
1. นางสาวสุชาดา  อิ่มประสิทธิชัย
2. นางอาภรณ์  มนตรี
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวจันทรา  ช้างทุ่ง
2. นางสาวญาดา  เกลี้ยงสี
3. นางสาวประภาสิริ  อยู่แย้ม
 
1. นางสาวพรพรรณ  วันไชย
2. นางสาวรุ้งดาวัลย์  รุ่งรัตนไชย
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. เด็กหญิงณัญธรัตน์  เขียวเหลือง
 
1. นายพลากร  ทองกำไร
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 11 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวภัทรวดี  มั่นอินทร์
 
1. นางนฤมล  อรชร
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 26 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สิงห์วี
2. เด็กหญิงสิริสา  สิงห์วี
3. เด็กหญิงสุภาพร  ไกรกิจราษฎร์
 
1. นางสุชารัตน์  เข็มแก้ว
2. นางประดับพร   บุตรสุวรรณ
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวดวงเดือน  ปิ่นม่วง
2. นางสาววาริน  อาจใหญ่
3. นางสาวเบญจวรรณ  ปานศรี
 
1. นางรพีพรรณ  สายโกสุม
2. นางสาวพิมานมาศ  เพียรทอง
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญสินี  เพิ่มพูน
 
1. นางพัชราพรรณ  ฉัมมาลี
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ช้างอินทร์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สว่างศรี
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายนันทภพ  อินสด
 
1. นางสาวขวัญชนก  ไทยสุวรรณ
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นายสุรศักดิ์  ต้นโศก
 
1. นางสาวพิมพา   คำมี
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.33 เงิน 10 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายธีรวัตร  คำไคร้
2. นายนัทธพงศ์  ก้านตรง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สว่างศรี
2. นางสาวอัญญารัตน์   คำก้อน
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.67 เงิน 28 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกตุดำ
2. เด็กหญิงทิพย์ภวัลย์  แป้นสอน
 
1. นางพัชราพรรณ  ฉัมมาลี
2. นางณัฏฐชา  อำพร