สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงเนติกานต์  ยิ้มจันทร์
 
1. นางสาวพับพึง  ชูกำลัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวธัญญาเรศ  สมศักดิ์
 
1. นางพิชญา  งามสม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 16 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญประกอบ
 
1. นายสามารถ  แจ่มเมธีกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาววศิกานต์  ศาลาดิน
 
1. นางสาวสุวรรณภา  อุดตัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 36 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์ติญา  ปราศรัย
 
1. นางสาวสุธามาศ  ยุพเยาว์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 24 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. นางสาวกรวิกา  ลือก้อง
 
1. นางปทิตตา  พิจารณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 26 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  ปิ่นเกตุ
 
1. นางสุภาพร  ธรรมขันธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง 17 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายอรรถนนท์  จันทร์แสง
 
1. นางสุนทรีรัตน์  มหาปัญญาวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จงเทพ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ติ๊บปาละวงศ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์นิฤทัย
 
1. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด
2. นายพงศ์ณภัทร  นันศิริ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 41 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายชัยชนะ  ชายกลั่น
2. นายชัยณรงค์  เตชา
3. นายธนเดช  หล่อหลอม
 
1. นายศราวุฒิ  เนียมหอม
2. นายญาณวรุตม์  คำพวง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงกิตติยากร  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงอาภาศิริ  คำรีมา
 
1. นางอรนุช  จูเปีย
2. นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 10 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายธีระศักดิ์  จันภิรมย์
2. นางสาววริศรา  วงษ์ปัญญา
 
1. นายธเนศ  มยุรา
2. นางสาวมาริสา  เหมันต์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86.31 ทอง 8 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ล้วนศรี
2. เด็กชายนาถวัฒน์  แดงมา
 
1. นางสาวศิราวรรณ  เอี่ยมพงษ์
2. นางสาวสุวรรณา  ทิพย์สุโข
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 87.71 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุณิดพา  ทองทาย
 
1. นางจินตนา  อินพรม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 25 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายณัฏฐ์ธนชัย  สวนปลิก
 
1. นางวชิราภรณ์  พรมณี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายกฤษณ์ธร  แสงเวียง
 
1. นางสาววันวิสา  สวัสดี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70.3 เงิน 20 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา   อ่อนจันทร์
2. เด็กหญิงณัฏฐิตา  โพธิคำพันธ์
3. เด็กหญิงวีรภัทรา   กรมนารถ
 
1. นายกฤษฎา  ดารินทร์
2. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วแสนสาย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวจินดารัตน์  เชียงทอง
2. นางสาววิไลวรรณ  ผู้ผ่อง
3. นางสาวสาวิตรี  ต่ำต้อ
 
1. นายนิรุต  มีเกิด
2. นางสาวอำภาพร  คณะแพง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 39 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงพันธนันท์  หาญฮึก
2. นางสาวพิมพ์ชนก  วัชรเสวี
3. นางสาวรัตนาวดี  อาคม
 
1. นางอัญชลี  ศิริจรรยา
2. นางวิลาวรรณ  บุญญา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 43 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวชาลิสา  ดลจิตต์
2. นางสาวฐานิดา  หอมมณฑา
3. นางสาวสุมินตรา  วาลุกา
 
1. นางธัญญาวี  พงศ์สรสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีมนัสชัย  เนียมหอม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรพัฒน์  มาตา
2. เด็กหญิงวัชรา  อยู่เชื้อ
 
1. นางสาวบุษราภรณ์  โพธิ์ทอง
2. นางชุติมา  สวนปลิก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 39 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาววรรณิดา  ผุดเผาะ
2. นางสาวสุวนันท์  ทองทัย
 
1. นางสาวกัลยรัตน์   แก้วแสนสาย
2. นายฤทธิชัย  ล้วนงาม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ฝั้นสกุล
 
1. นางฐิติพร  เทียนศรี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 39 โรงเรียนศรีนคร 1. นายอดิศร  เขี้ยวแก้ว
 
1. นางสาวลำยงค์  พิมพิสาร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64.54 ทองแดง 18 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  อยู่ไพร
2. เด็กชายภีระ  โคตรจันทึก
 
1. นางสาวฐิติมา  พูลเกษม
2. นางสาวสกาวเดือน  ฤาไชย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75.32 เงิน 15 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวญาณิน  โป่งเครือ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  อินติ๊บ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนท่าชัยวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปรางค์ทิพย์
 
1. นางสาวศรัณย์พัทธ์  พิพิธทอง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกนกกร  พุฒฤทธิ์
 
1. นางสาวนฤมล  สุขแดง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงชฎาภา    สีแก้วเขียว
2. เด็กหญิงมัลลิกา   บุญส่ง
3. เด็กหญิงรัตนพัฒน์   พละทรัพย์
 
1. นางสาวชมพูนุท    ศรีฟ้า
2. นางสาววรรณิสา    ร้อยกรอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวจิรัชญา   จิระพงษ์สุวรรณ
2. นางสาวพิชญานิน   กระเซ็น
3. นางสาวพิมพ์มาดา    สนปี
 
1. นางสาวสุนิศา   เดียวสกุล
2. นางสายทิพย์   เนตรบุตร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 31 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรชนก  นาคชม
2. เด็กหญิงศิริพร  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มีบุญ
 
1. นายสุริยา  ชาปู่
2. นางรัตนกานต์  ศรีสุขศิริพันธ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 18 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐนาวี  คำนึง
2. นายนราเชษฐ์  รอดเมือง
3. นายพงศ์ประสิทธิ์  สิทธิวงศ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
2. นางสาวอุษา  ปัญโญอ้าย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สิทธิวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
3. เด็กชายธนดล  พรมทอง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
2. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.8 เงิน 34 โรงเรียนท่าชัยวิทยา 1. นายธนัชชัย  งามละม่อม
2. นายมินทร์ธฎา  มิ่งมิตร
3. นายศิรสิทธิ์  ถาวร
 
1. นางปรียา  เตี้ยมชุมพล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐิยา  กันธายอด
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  ทองรี
3. เด็กหญิงฟ้าใส  บุสบัน
 
1. นางวรวรรณ  พิมพ์แสง
2. นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.6 เงิน 29 โรงเรียนท่าชัยวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  เผือกบุตร
2. นางสาวสุพัตรา  ฉายวงค์
3. นางสาวสุรีรัตน์  ชลนัย
 
1. นางสาววรรณภา  เมธาธนนันทน์
2. นายชาตรี  พระเทพ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 21 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปิยะณัฐ  แก้ววิหก
2. เด็กชายภควรรษ  ศรีสำโรง
 
1. นางรวีวรรณ  สุขรอด
2. นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 13 โรงเรียนศรีนคร 1. นายนิธิ  มั่นแนบ
2. นายอาทิราช  ปั้นกล่ำ
 
1. นางสาวพัฐนันทน์  ธนภัทร์ทองกุล
2. นายเกียรตินิยม  รสลือชา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 41.73 เข้าร่วม 23 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายศราวุฒิ  บุตรปรีดา
2. เด็กชายศุุภวัทน์  ติ๊บประวงศ์
 
1. นางสาวนันทิกานต์  เดียวเจริญ
2. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61.69 ทองแดง 30 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชัชพงศ์  สมวงศ์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  วงศ์คำมา
 
1. นางสาวนันทิกานต์  เดียวเจริญ
2. นายเอกนรินทร์  คำอั้น
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 23 โรงเรียนท่าชัยวิทยา 1. นายสรวิศ  หวลถึง
2. นายสิทธิโชค  รัตนารักษ์
3. นายอนุสรณ์  ลอยสายออ
 
1. นายชาตรี  พระเทพ
2. นายสำเริง  อภัย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 28 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ทองใบ
2. เด็กหญิงพรศิริ  แก้วปาน
3. เด็กหญิงภัทราวดี  คงธิ
4. เด็กหญิงวันวิษา  ทรมาศ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  อวยพร
 
1. นางอรุญปวีร์  สิทธิปกร
2. นางสาวสุพัตตรา  หลักคำ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง 9 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกฤตพร  ขุนใจ
2. นางสาวชนาภา  แสงชัย
3. นางสาวพรปวีณ์  วงกฏ
4. นางสาวศดานันท์  แสงกฤษณพงษ์
5. นางสาวศิวาพร  ต๊ะเทียน
 
1. นายชาตรี  รูปสง่า
2. นายนเรศ  หนูป่า
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 13 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนันทิมา  ไชยวุฒิ
2. เด็กชายพงศกร  สุริยา
3. เด็กหญิงพิชชา  สิงห์เพชร
4. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ป้อเฮือน
5. เด็กหญิงออัญญา  หอมบุปผา
 
1. นางธนารัตน์  เทพวงษ์
2. นางสาวพิกุล  วงค์กฎ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 24 โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวกนกพร  ลือพั้ว
2. นางสาวกมลพรรณ  หนุนทรัพย์
3. นางสาวนาถอนงค์  เศียรขุนทด
4. นางสาวนุชนาฎ  โพธิ์เพชร
5. นางสาวมุธิตา  บรรเลงใจ
 
1. นางสาวจิณณ์ณิชา  ศักดิ์สิริภาพร
2. นางจามจุรี  พูลรักษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 22 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงศ์ปิง
2. เด็กหญิงนัทธมน  สุริยะมณี
3. เด็กหญิงพบพร  รุ่งสถาพร
4. เด็กชายภูวดล  กาเฟยวงศ์
5. เด็กชายวรินทร  สีปา
 
1. นายบัญญัติ  ทองบาง
2. นายเฉลิมศักดิ์  ใจบาน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76.2 เงิน 25 โรงเรียนวังทองวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  ธูปเอี่ยม
2. นายนพรัตน์  สุรประเสริฐ
3. นางสาวปัทมวรรณ  โชติมนต์
4. นางสาวสุรีรัตน์  มากมี
5. นางสาวอัญชืฐา  นาคผสม
 
1. นายสิทธิชัย  วงศ์มณี
2. นายวุฒิชาติ  ชาติวุฒิ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.6 ทอง 5 โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวกนกวรรณ  ยวงเพชร์
2. นางสาวกนกวรรณ  ยะภูมิน
3. นางสาวกาญจนา  ศึกษา
4. นางสาวขนิษฐา  แก้วขาว
5. นางสาวจันทิมา  สนโต
6. นางสาวชมพลอย  พุฒซ้อน
7. นางสาวชมพูนุท  ซาซง
8. นายธนาวุฒิ  เจิมขุนทด
9. นางสาวธวัลหทัย  บรรดากาล
10. นางสาวนงเยาว์  ยกตระกูล
11. นายประสิทธิชัย  วงค์ตะวัน
12. นางสาวพัทธนันท์  รุ่มรวย
13. นางสาววิภาพร  จันทร์โท
14. นางสาวศิริรักษ์  แพรวตะคุ
15. นายสมเกียรติ  สร้อยสุวรรณ์
16. นางสาวสุพรรณิการ์  คำใจ
17. นายสุริยันต์  ศรีทรัพย์
18. นายอุดมศักดิ์  สายน้ำอ่าง
19. นางสาวเจนขวัญ  อินทอง
 
1. นายพยนต์  พูลรักษ์
2. นางศิริวัฒน์  จีนทั่ง
3. นางจามจุรี  พูลรักษ์
4. นางสาวจิณณ์ณิชา  ศักดิ์สิริภาพร
5. ว่าที่ร้อยตรีเกริกชัย  ปัญญาวัน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายกนกพล  หยูเอียด
2. นายกิตติคุณ  วงค์ตะวัน
3. นายกิตตินันท์  ฟักวงษ์
4. นายคณิศร  พรมหญ้าคา
5. นายคุณานนต์  แก้วประเสริฐ
6. นายจิรานุวัฒน์  เสงี่ยมรัตน์
7. นายชยวัฒน์  วงศ์จันทรมณี
8. นายธีรยุทธ  สายทอง
9. นายนฤนาท  เขียวเมือง
10. นางสาวปนัสยา  กำแพง
11. นายพชร  ขันเงิน
12. นางสาวพัทธมน  มรินทร์พนวัฒน์
13. นางสาวพิมผกา  หนองงอก
14. นายภานุวัตน์  น่วมบาง
15. นายภานุศักดิ์  ญาณปัญญา
16. นางสาวศรุตา  นพเก้า
17. นางสาวสมพร  บัวแผน
18. นางสาวสุพัตรา  แม้นพยัคฆ์
19. นายอรรถพล  เที่ยงตรง
20. นางสาวอุ้มบุญ  พูลน้อย
 
1. นายภาณุพงศ์  ข้างจะงาม
2. นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์
3. นายเดชา  เทพาคำ
4. นายเอกลักษณ์  พลเลิศ
5. นางสุนทรีรัตน์  มหาปัญญาวงศ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง 10 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  วงศ์โดยหวัง
 
1. นางอุ้ม  ชิดเชื้อ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวรัตติกร  อังกาบ
 
1. นางสาวศศิธร  นรินทรางกูล ณ อยุธยา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง 12 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายจิตรภณ  พิพิธทอง
2. เด็กหญิงปุณยาพร  พิเชฐถาวร
 
1. นางสาวชนัฐฉญานันท์  บุญชู
2. นางสาวทิพย์วิมล  สิทธิกลม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกชมนภรณ๋์  ชุ่มยิ้ม
2. นายชญานนท์  พงศ์พีรภาส
 
1. นางชุติมา  แก้วหล้า
2. นายปวีณต์วิชา  พานิช
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.6 ทอง 25 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เข็มแก้ว
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พึ่งวงศ์
4. เด็กหญิงนภัสสรณ์  ตันเฮง
5. เด็กหญิงปรารถนา  เรืองขำ
6. เด็กหญิงพิไลพร  นุชปาน
7. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  นุชปาน
8. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ชูสุวรรณ
9. เด็กหญิงอภัสรา  ภู่มณี
10. เด็กหญิงอาทิตยา  โตพันธ์
 
1. นางสาวสายบัว  มูลทา
2. นายเชษฐา  เพชรคง
3. นางสาวสิริอมร  หวลหอม
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พุกนา
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  ยศบุตร
3. เด็กหญิงชทิตา  ขอบเงิน
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญจูบุตร
5. เด็กหญิงณิชาภา   ทองหนองกอย
6. เด็กหญิงปฏิญญา  ทิมทอง
7. เด็กหญิงมุนินท์  เลิศจันทรางกูร
8. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ปานทับ
9. เด็กหญิงเมริษา  อาวร
10. เด็กหญิงโชติกา  พุฒฤทธิ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  โสภิณ
2. นายพีระศักดิ์  นครศรี
3. นายประทีป  ไชโยธา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจตุพร  แสงสุริยา
2. นางสาวจารุวรรณ  กลิ่นเกตุ
3. นายณัฐวัฒน์  ตุ้มบุตร
4. นางสาวณิชากร  ภาพชนะ
5. นายนาวา  จันทร์โท
6. นางสาวบัณฑิตา  ประสารผล
7. นายพีระพันธ์ุ  จัดการ
8. นายวีรภัทร  เผือกใต้
9. นางสาวศิริพรรณภา  มูลต๋า
10. นางสาวอินทิรา  อรุณจันทร์
 
1. นายบุญเกิด  เผือกใต้
2. นางชุลี  ครุธแก้ว
3. นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ปั้นสำลี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เรืองขำ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พูลยอด
4. เด็กหญิงณัฐพร  ศรศรี
5. เด็กหญิงประทุมทิพย์  พุ่มมาก
6. เด็กหญิงมณฑกานต์  ฟักฟูม
7. เด็กหญิงวิยดา  พินแก้ว
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพ่งกิจ
9. เด็กหญิงอรทัย  พานแก้ว
10. เด็กหญิงอาภาภัทร  คงเล็ก
 
1. นายบุญเกิด  เผือกใต้
2. นายชวลิต  รำขวัญ
3. นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจตุพร  แสงสุริยา
2. นางสาวจารุวรรณ  กลิ่นเกตุ
3. นายณัฐวัฒน์  ตุ้มบุตร
4. นายนาวา  จันทร์โท
5. นางสาวบัณฑิตา  ประสารผล
6. นายพีระพันธ์  จัดการ
7. นางสาววิลาวัลย์  อิ่มขุนทอง
8. นายวีรภัทร  เผือกใต้
9. นางสาวศิริพรณณภา  มูลต๋า
10. นางสาวอินทิรา  อรุณจันทร์
 
1. นายบุญเกิด  เผือกใต้
2. นางชุลี  ครุธแก้ว
3. นางสาววัชรียา  จันทร์เกษร
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงธนัชชา  ศรณรงค์
2. เด็กชายพสกร  เชิดชูไทย
 
1. นางสายรุ้ง  จันทร์สุข
2. นางสาวขวัญประภา  ศรีอุดม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวกิตติยา  ตาทิพย์
2. นางสาวรุ่งนภา  พาหล
 
1. นางสาวสุพินณา  ตระกูลทิพย์
2. นายเชื้อ  พุทธา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงธารารัตน์  อัศวะภูมิ
 
1. นางสาวธนิกุล  จงบริบูรณ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาวสาวิตรี  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิปรียา  อินนารี
 
1. นายพงศ์สิริ  น้อยอามาตย์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวรติกานต์  นาคหลวง
 
1. นางสาวสรอุษา  สุนทอง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 20 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชุนนะวรรณ์
 
1. นางสาวธนิกุล  จงบริบูรณ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 29 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ตรัสรู้
 
1. นางสาวธนิกุล  จงบริบูรณ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มีสัตย์
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 31 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  บุญยืน
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ใจดี
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุตรศรี
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
2. นางสาวรุจิรา  อาจกล้า
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  พูลรักษ์
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายธนกฤต  คู่ควร
 
1. นายพงศ์สิริ  น้อยอามาตย์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงพิฆเนศ  ฉบับเเบบ
2. นางสาวภราดา  อินวรรณา
3. นางสาวลูกแก้ว  สำอางค์
 
1. นายปณิจักษณ์  เชยชม
2. นางสาวรัตนาภรณ์  คำยวง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายกิตติภัฎ  ศรีสวัสดิ์
2. นายรามินทร์  ป้อมเขต
3. นางสาววิภาพร  อินทร์ปลี
 
1. นายปณิจักษณ์  เชยชม
2. นายรัตนาภรณ์  คำยวง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายปฏิพล  สุทธิ
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 82.66 ทอง 6 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. นายอรรถพร   เจริญวัย
 
1. นายกฤษณะ  พยัคฆ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  แสงอินทร์
 
1. นายกฤษณะ  พยัคฆ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นางสาวจุฑามาศ  ร้ายสม
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายธันวา  แจ้งจำรัส
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. นายสถาปนา  พูนล้น
 
1. นายกฤษณะ  พยัคฆ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  จันหง
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายสิริเฉลิม  เบี้ยจั่น
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายธนาดล  ลาภเวที
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐกิตต์  เขียวฤทธิ์
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายปิยชนน์  ทองเวียง
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐกิตต์  เขียวฤทธิ์
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายโสภณวิชญ์  เอี่ยมแจง
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวนริศรา  มิ่งเมือง
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายชิตพันธ์  พะหงษา
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายพริสร  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงอรัญญาณี  ช่วยกล่อม
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายอินทัช  อินทะจันทร์
 
1. นายพิเชฏ  บุญญา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทรงศรี
 
1. นางสาวณัฐธยา  รังสิยานนท์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกชกร  เรืองทุ่ง
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกชกร  เรืองทุ่ง
2. เด็กชายณัฐวัตร  กฤษณะพันธุ์
3. นางสาวธิดารัตน์  แสงบรรเจิดกุล
4. นายธีรพัฒน์  อินสาคร
5. นางสาวนริศรา  มิ่งเมือง
6. นายพริสร  ผิวอ่อนดี
7. นายมงคล  อินทร์สวน
8. นายอินทัช  อินทะจันทร์
9. นายเอกรัตน์  แนมมณี
 
1. นายพิเชฏ  บุญญา
2. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
3. นางจุฑามาศ  น้อยยม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82.2 ทอง 6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายฆรวรรณ  วงศ์หล้า
2. นายจีรวัฒน์  คำอิ่ม
3. เด็กหญิงฐิตาพร  กระทง
4. นายณัชพล  ปันทะวงษ์
5. เด็กชายนฤนาท  พัฒนกลม
6. เด็กชายปรเมศร์  เสือสีนาค
7. เด็กชายปวริศ  นันตาบุตร
8. นางสาวปวีณ์สุดา  อ้อนเอ้ย
9. นางสาวปัญญรัชต์   รัตนารี
10. นางสาวผกามาส  แสนสุวรรณ
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทรงศรี
12. เด็กหญิงวรินรำไพ  ฟักเจริญ
13. เด็กชายวิริทธิ์พล  คำมาโย
14. เด็กชายสุทธินันท์  บุญช่วย
15. เด็กชายไพบูลย์  คำเครือ
 
1. นายณรงค์พันธ์  สายพันธ์
2. นางสาวณัฐธยา  รังสิยานนท์
3. นางสาวสุดารัตน์  สดนามอญ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80.4 ทอง 7 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บำเหน็จ
2. เด็กชายณัฐพล  กระบวน
3. นายธนายุทธ  การกิจ
4. เด็กชายนครินทร์  แสงอินทร์
5. นายนพดล  ประวิง
6. เด็กหญิงพรนภา  ทะปะสิทธิ์จิตต์
7. นายพายุพัด  พูนล้น
8. นายสถาปนา  พูนล้น
9. เด็กชายสุภานน  เงินรวม
10. นายอภิชาติ  อินทนา
11. นายอรรถพร   เจริญวัย
 
1. นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
2. นายมานพ  ยอดเกตุ
3. นายกฤษณะ  พยัคฆ์
4. นายภานุวัฒน์  แสงตะวัน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกุล   ภู่ประเสริฐ
2. เด็กชายกันตพงศ์  ยุพเยาว์
3. นายชนกันต์  ศิริเวช
4. เด็กชายณัฐพงษ์  บำเหน็จ
5. นางสาวธนัตดา  ป่าถ่อน
6. นายธนากร  รอบุญ
7. นายธนายุทธ  การกิจ
8. เด็กชายนครินทร์  แสงอินทร์
9. นายนพดล  โต๊ะนาค
10. นายนพดล  ประวิง
11. เด็กหญิงพรนภา  ทะปะสิทธิ์จิตต์
12. นายพายุพัด  พูลล้น
13. เด็กชายภูริพัฒน์  โพล้งอุไร
14. นายสถาปนา  พูลล้น
15. นายสิทธินนท์  ขอบทอง
16. เด็กชายสุภานน  เงินรวม
17. นายอภิชาติ  อินทนา
18. เด็กชายอรรถพร   เจริญวัย
19. เด็กชายเสรีชน  อินทะโฉม
20. เด็กชายเสรีภาพ  อินทะโฉม
 
1. นายกฤษณะ  พยัคฆ์
2. นายมานพ  ยอดเกตุ
3. นายภานุวัฒน์  แสงตะวัน
4. นายสุรชัย  ไทยสาย
5. นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
6. นางนงเยาว์  ไชยมุติ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยนันท์  แสนสีวงศ์
2. เด็กชายธนัตถยุส  ภู่ตระกูล
3. เด็กหญิงธัญญเรศ  ศรีวิชัย
4. เด็กชายปวริศ  นันตาบุตร
5. เด็กชายพงศพัศ  เนียนเฮียน
6. เด็กชายสิทธิพงษ์  ท้าวพิมพ์
 
1. นายเฉลิมชัย   ไกลทุกข์
2. นายนิรุตติ์  อินมา
3. นายสุรชัย  นวรัตนไพบูลย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษณะ  ฝั้นคำสาย
2. นายธีรศักดิ์   วงศ์กรด
3. นายนันทกร  ฝั้นคำสอน
4. นายผเดิมพงษ์  สุขสะอาด
5. นายภัทราวุธ  แปงทอง
6. นายวรายุทธ์  ภาสกุล
 
1. นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์
2. นายนิรุตติ์  อินมา
3. นายสุรชัย  นวรัตนไพบูลย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.8 ทอง 6 โรงเรียนศรีนคร 1. นายกฤตพัฒน์  แก้วสีหาวงค์
2. นายกฤติมา  เจริญลาภ
3. นายกิจสชนะ  อุยสูงเนิน
4. เด็กชายกิตติชัย  ปีเตอร์สัน
5. เด็กชายจักรภัทร  เท่าทอง
6. นางสาวชณิดา  ศรีบำรุง
7. นางสาวชนัญญา  ชาติพุดซา
8. นายชาญชัย  พราวแจ้ง
9. เด็กหญิงญาณวี  จั่นจีน
10. นายณัฐพรรดิ์  ทับชู
11. เด็กชายดนุสรณ์  แสนสุข
12. นางสาวธนาภรณ์  เสมทะนง
13. นายธวัชชัย  ใจซื่อ
14. นางสาวธัญญาเรศ  โตมี
15. นางสาวธัญลักษณ์  บุญนูญ
16. เด็กชายธีรวัฒน์  มีเหลือง
17. นายธีราวัช  แก้วถม
18. นายนวมินท์  ยินดี
19. นายปฏิภาน  สุวรรณ์
20. เด็กหญิงปิยธิดา  สมรภูมิ
21. เด็กชายพงศกร  ใจมูล
22. นายพงศธร  สุริยะโชติ
23. นายพงษธร  ชนะประโคน
24. นายรัชชานนท์  ดอนศรีจันทร์
25. นายรัฐชานนท์  จันทร์สุข
26. เด็กหญิงรัตนวรรณ  ปัทมาลัย
27. เด็กชายรเมศวร์  สนโต
28. นางสาววรรนิษา  เขียวพฤกษ์
29. เด็กชายวรเชษฐ์  เหลี่ยมผา
30. เด็กชายวิชัย  ครุฑน้อย
31. นายศดิสลภัส  ควรจาม
32. นางสาวศุภศรี  ตองอ่อน
33. นางสาวสุพรรษา  นาตะคุ
34. นางสาวหนึ่งฤทัย  ฉัตรธง
35. นางสาวหนึ่งฤทัย  สายบัวต่อ
36. นายอนุวัฒน์  มุจพันธ์
37. เด็กหญิงอภิญญา  สอนอำคา
38. นายอภิวัฒน์  บัวเข็ม
39. นางสาวอัญชนา  สมพันธุ์
40. เด็กชายเทพารักษ์  แย้มนุช
 
1. นายธานี  เกิดศรี
2. นายพันศักดิ์  แสงทอง
3. นางอรัญญา  ยงพันธ์
4. นางภิรมยา  เกิดศรี
5. นางสมรถ  จาดแดง
6. นายปราโมทย์  ม่วงพันธ์
7. นายเกียรตินิยม  รสลือชา
8. นางสาวเบญจวรรณ  ด้วงบาง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่เล้า
2. นายกันติชา  มั่นสวาทะไพบูลย์
3. เด็กหญิงกัลยกร  กล้าหาญ
4. นายกิตติชัย  เปล่งเสียง
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปรากฎวงศ์
6. นางสาวจุฑามาศ  ใจชนะ
7. เด็กหญิงชนัดา  เฝ้าหาผล
8. เด็กหญิงชลธิชา  คำนึงครวญ
9. นางสาวฐิตาพร  หลินเจริญ
10. เด็กชายณภัทร  ประดับ
11. นางสาวณัฐนันท์  เอี่ยมศรีพัน
12. นางสาวณัฐพร  หนูเกตุ
13. นางสาวณัฐภัทร  อินจินดา
14. เด็กหญิงดลพร  ทองคำ
15. นายตุลยวัต  ศิริวรรณ
16. นางสาวทิพยาภรณ์  ผันผาย
17. เด็กชายธนดล  แสงสว่าง
18. นายธนากร  สอนง่ายดี
19. นายธนากร  เนียมสกุล
20. นายธิติ  อู่ธนทรัพย์
21. นางสาวนาฏยา  สีเดือน
22. เด็กหญิงบัญจรัตน์  บุญชู
23. เด็กหญิงปานขวัญ  ลิ้นจี่ขาว
24. นายพัชรพล  ช่างทอง
25. เด็กชายมงคล  ประดับ
26. เด็กหญิงรินรดา  ธีรวรกุล
27. นางสาวรุ่งทิวา  ทวีรัตน์
28. นายลิขิต  แสนบุญครอง
29. เด็กหญิงวนิดา  นันทโชติ
30. เด็กหญิงวราภรณ์  จำเริญ
31. นายวิษณุกรณ์  คมขำ
32. นางสาวศศิประภา  หาญณรงค์
33. นายศุภกร  ปักษี
34. นายศุภชัย  กนกวิไลกุล
35. นางสาวศุภิสรา  ศรีสุจินต์
36. เด็กชายสรวิชญ์  เหมือนเพชร
37. เด็กหญิงสุพิชญา  ชำนาญหัด
38. เด็กหญิงสุภาพร  มหบุญพาชัย
39. นายอนุสรณ์  ธิกรณ์
40. นายเอกสิทธิ์  กระจง
 
1. นางสุธาสินี  หนูเกตุ
2. นายพิเชฏ  บุญญา
3. นายสุรพล  บัวขำ
4. นายพงษ์สิริ  น้อยอำมาตย์
5. นายถิรวัฒน์  โพธิ์ศรี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 16 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  หลวงนุช
 
1. นายเอนก  อุ่นอุ้ย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง 9 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายพีรพัฒน์  สินนาค
 
1. นายเอนก  อุ่นอุ้ย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญเรศ  ศรีวิชัย
 
1. นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวสุภิสรา  ศรีสุจินต์
 
1. นางสุธาสินี  หนูเกตุ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  หลวงนุช
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายธนภัทร  น้อยยม
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวชณิดา  ศรีบำรุง
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสิรินญา  วัันทองสุข
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สียา
 
1. นายธนพล  แก้วทิม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายวัชรพงษ์  วงศ์กรด
 
1. นายนิรุตติ์  อินมา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง 5 โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวชณิดา  ศรีบำรุง
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 23 โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สายบัวต่อ
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  หลวงนุช
 
1. นางสาวกฤษณ์พร  อุตมะ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.75 ทอง 4 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายพีรพัฒน์  สินนาค
 
1. นางสาวกฤษณ์พร  อุตมะ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 13 โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวชณิดา  ศรีบำรุง
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสิรินญา  วันทองสุข
 
1. นางสาวกฤษณ์พร  อุตมะ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงกชกร  อินต๊ะ
2. เด็กชายขจรศักดิ์  ครุฑกัน
3. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อยู่คร้าม
4. เด็กชายทนาดร  ฝั้นสาย
5. เด็กชายพงศกร  พุ่มม่วง
6. เด็กชายพันธ์เลิศ  พุ่มเรียบ
7. เด็กชายภูวนาถ  แสนสุข
8. เด็กชายมฆวัน  จำปาศรี
9. เด็กหญิงมุธิตา  บุญจำกัด
10. เด็กชายอดิศักดิ์  ร่านเสียง
11. เด็กชายอรุณพร  เพ็งสุวรรณ
12. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คนตรง
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
2. นายสุรศักดิ์  สัมฤทธิ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 28 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายจักรกฤษ  ทศกรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  หมีนิ่ม
3. เด็กหญิงทักษพร  เขตบรรพต
4. เด็กชายนราวิชญ์  ชัยรัตน์
5. เด็กชายสิทธิพงศ์  ญาณปัญญา
6. เด็กชายอรรถพล  ศีลธรรม
7. เด็กหญิงเกวลิน  คุ้มครอง
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ร่มแสง
9. เด็กชายเจษฎา  เพิ่มพูล
10. เด็กหญิงเพชรตะวัน  พ่วงแพ
 
1. นางสุนทรีรัตน์  มหาปัญญาวงศ์
2. นางนิ่มนวล  ขอบเหลือง
3. นายภาณุพงศ์  ข้างจะงาม
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกันยารัตน์  สาวงค์ตุ้ย
2. นางสาวกาญจนา  ปัญญา
3. นายคมสัน  อยู่พ่วง
4. นายธนะพงศ์  วงศ์อ่อน
5. นายนรินทร์  กันยะมูล
6. นางสาวปิยาพัชร  เพ็ชรวัฒนาภา
7. นางสาวรสรินทร์  อินเขียว
8. นายสิทธิพล  แก้วจาเครือ
9. นายเปรมอนันต์  นนทประสาท
10. นางสาวโศภา  บุญพิมพ์
 
1. นางสาวพริ้มภัค  ธรรมสอน
2. นางสาวณัฐธยา  รังสิยานนท์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 15 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกกร  อ่อนละมูล
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ครุฑน้อย
3. เด็กหญิงดวงฤดี  ดีดวงแก้ว
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  เจือจาน
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศิริพานิช
6. เด็กหญิงประภาพร  เสนกระจาย
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองมา
8. เด็กหญิงพิชชากร  กลั่นสมจิตต์
9. เด็กหญิงฟ้าใส  จันศรี
10. เด็กหญิงเนตรนภา  เชื้อผู้ดี
 
1. นางจุฑามาศ  น้อยยม
2. นางสุธาสินี  หนูเกตุ
3. นางสาวอัจฉรา  นาคสีค้า
4. นางสาวพิมพ์วิมล  เนื่องพุกก์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.9 ทอง 14 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  เพ็ชรศรี
2. นางสาวกัลยารัตน์  พลรบ
3. นางสาวชยภรณ์  บุญประดับ
4. นางสาวธัญญเรศ  ชัยเจริญ
5. นางสาวพิมพ์ใจ  เพ็ญจันทร์
6. นางสาวรัตติญา  นาคประเสริฐ
 
1. นางจุฑามาศ  น้อยยม
2. นางสุธาสินี  หนูเกตุ
3. นางสาวกรรณิการ์  เรืองแจ่ม
4. นางสาวพรรณชนก  ทัดเที่ยง
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภักดีใหม่
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นาคมี
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  อ่อนบุญ
4. เด็กหญิงชฎาพร  ประมูลชาตรี
5. เด็กหญิงชลดา  เกตุขาว
6. เด็กหญิงปานตะวัน  เสถียรธรรมกูล
7. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  บุญชู
8. เด็กชายภคพล  จิตรสว่าง
9. เด็กหญิงมัทวัน  ดวงวิไล
10. เด็กหญิงรมณียา  อิ่มขุนทอง
11. เด็กหญิงรสริน  อยู่พ่วง
12. เด็กหญิงวรัทยา  ตั้งจิตรศรัทธา
13. เด็กหญิงศศิกาณต์  รัตนประทุม
14. เด็กหญิงสิริกัญญา  คำเมือง
15. เด็กหญิงสุภิญญา  ชูกำลัง
16. เด็กหญิงหัทยา  นาคมี
 
1. นายสรวิชญ์  คำหลวง
2. นางสาวสุนิสา  นุธิกูล
3. นางสาวนุจรีย์  พ่วงเฟื่อง
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  ชูภักดิ์
2. นายนิตินัย  พรมชาติ
3. นายรัชชานนท์  คำชู
4. นางสาวศาตนันท์  เสนาพันธ์
5. นายสุวรรณ  จันตรี
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สร้อยสน
2. นางเพ็ญสิริ  แสฉิม
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 75.75 เงิน 16 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กชายธนพนธ์  ประสัมพันธ์
2. เด็กชายนันทพงศ์  หาญกล้า
 
1. นายพโยม  อุตรพันธ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70.33 เงิน 17 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวจิดาภา  ชาญพิชิต
 
1. นางสาวมธุริน  ตุนีย์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 13 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายสุวพัชร์  เกษา
 
1. MissJerlyn  Rabaca
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.67 ทอง 7 โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาววิจิตรา  เสถียร
 
1. นางสาวอภิวันท์  ขันแข็ง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายปัฐวิกรณ์  ผุสดี
 
1. นายภัทรภณ  บุญมาสืบ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 23 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  เจื้อยแจ้ว
 
1. นางสาวประภัสสร  วงศ์ไชวะ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77.66 เงิน 5 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวพิมพ์ลักษณ์  ชัยจิตติประเสริฐ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีจันทร์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงนิศาชล  เพิ่มสัตย์
2. เด็กหญิงปทิตตา  อินเจือจันทร์
3. นางสาวพิชามญชุ์  มั่นประสงค์
4. เด็กหญิงอรชพร  นิลกำแหง
5. เด็กชายอัครพล  แช่มชื่น
 
1. นางสาวประภัสสร  วงศ์ไชวะ
2. Mr.Bryan  Mangahas
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  ชัยจิตติประเสริฐ
2. นางสาวฉัตรมาภรณ์  คิดเห็น
3. นายณัฐชนน  ภูขมัง
4. นางสาวภควรัญญ์  พรอำนวยทรัพย์
5. นายภัทรภูมิ  ศิริพันธ์
 
1. Mr.Bryan  Mangahas
2. นางสาวประภัสสร  วงศ์ไชวะ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงพรวิภา  พันธุ์สน
2. เด็กหญิงพาณิภัค  คำวัฒนา
 
1. นางสาวกนกรัตน์  รัตตะประทุม
2. นางรุจรดา  ทาเครือ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 26 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกิติยากรณ์  บัววราภรณ์
2. นายธนภูมิ  อยู่สุข
 
1. นางรุจรดา  ทาเครือ
2. นางสาวกนกรัตน์  รัตตะประทุม
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทองดี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ค้ำจุน
 
1. นางสาวธนัชพร  สุขลาภ
2. นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 69 ทองแดง 27 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวลักขณาวดี  สาริบุตร
2. นางสาวสิรภัทร  สังข์ทอง
 
1. นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล
2. นางสาวธนัชพร  สุขลาภ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 74.8 เงิน 6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวจิรัชยา  ขำสาธร
2. นางสาวนวิยา  เนียมอยู่
 
1. นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายรัฐธรรมนูญ  พระจอหอ
 
1. นางนภาภรณ์  เจริญพรพิมลกุล
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวบุศรากร  แผลงศร
 
1. นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.3 ทอง 17 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัลย์สุดา   คำมาวงค์
2. นางสาวชลธิชา   บัวขาว
3. นางสาวนัทพร  วงศ์หล้า
4. นายบุญรัตน์   สว่างธรรมกุล
5. นางสาวพิมพ์ประภา   วงศ์หล้า
 
1. นางนภาภรณ์  เจริญพรพิมลกุล
2. Miss Zhao  Manyu
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.66 ทอง 14 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายกิตติภููมิ  อาจหาญ
2. นายชวัลวิทย์  กระแสร์
3. นางสาวบูรณี  พลับพิบูลย์
4. นายพรภพ  เขียวขำ
5. นายเสฎฐวุฒิ  พึ่งพา
 
1. นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล
2. นางสาวธนัชพร  สุขลาภ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 78.3 เงิน 4 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวจุทาทิพย์  ทรงเจริญ
2. นางสาวนนทพัทธ์  เลิศไกร
3. นางสาวพิรญาณ์  จิรพัฒน์ภูมิ
4. นางสาวสุธาสินี  อุตสาย
5. นายเอกรัฐ  ไชยวงศ์
 
1. นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 45.01 เข้าร่วม 31 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจีรนันท์   พรมมี
2. นางสาววรรณภา  วงค์เป็ง
 
1. นางนภาภรณ์  เจริญพรพิมลกุล
2. นางปริศนา  เอี่ยมสะอาด
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายชยางกูร  ปิ่นเกตุ
2. นางสาวบุษยมาส  วณิกสัมบัญ
 
1. นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล
2. นางสาวชาวิณี  ดวงเกิด
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายธนากร  ศรีธนกูล
2. นางสาวปรียานุช  จุลโลบล
 
1. นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายชัยพร  วินิจ
2. นางสาวสุธาสินี  บุญมี
 
1. นางรัชฎา  ผิวกำพล
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายจิระวัฒน์  โพธิรัง
 
1. นางสาวเทียมจิต  ประทุมวัลย์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.95 ทอง 15 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุทธ  รอดโรคา
2. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนวิชัย
3. เด็กชายณัทพงศ์  สิงห์โตทอง
4. เด็กชายนรรถพงษ์  ท้วมพันพงษ์
5. เด็กหญิงบุษบา  ทองนาค
6. เด็กชายศุภวิชญ์  ระเเสนพรหม
7. เด็กหญิงสุชาดา  สีคุณแก้ว
8. เด็กชายอมรเทพ  เทียมพงษ์
 
1. นายสังวาลย์   พลอยดำ
2. นายสมชาย  บุญอินทร์
3. นายสุพจน์  เนียมพา
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 79.93 เงิน 18 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. นายกัมพล  วาดวงค์
2. นายจิตตกร  โพธิรัง
3. นายณัฐดนัย  ขัดคำวงศ์
4. นายณัฐพนธ์  ตาลเยี่ยน
5. นางสาวปารณีย์  วาดวงศ์
6. นายสหัสวรรษ  มอยบุตร
 
1. นางเยาวเรศ  จันทร์สุพัฒน์
2. นางสาวพิชญาภา  ชัยงาม
3. นายชูรัตน์  จันทร์สุพัฒน์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.95 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา  หอมชื่น
2. นายชัยชาญ  เชื้อเถาว์
3. นายณัฐพล  ยาน๊ะ
4. นายนิธิวัฒน์  ประวงค์
5. นายพิธิวัต  พลอยเหลือง
6. นางสาวมณิศา   คำไวโย
7. นางสาวรัตติยาพร  สังเขป
8. นางสาวลัดดาวัลย์  น้ำใจมั่น
9. นางสาวสลิลทิพย์  ประดิษฐ์ทอง
10. นางสาวสุทัตตา  เขียวอิ่ม
 
1. นายนันทวัฒน์  เข็มทอง
2. นางสาววรารัตน์  ระวังการ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93.4 ทอง 5 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลิ่มสกุล
2. เด็กหญิงชลธิชา  มะโนสีลา
3. เด็กหญิงปวีณา  เรืองโรจน์
4. เด็กหญิงยลรดี  นามกร
5. นายศุภกิจ  ยาวยวน
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  วงศ์สารสิน
2. นางสาวสุพิน  ชีวะวงศ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  พานทอง
2. นางสาวนพรัตน์  พลฤทธิ์
3. นางสาวนิภาพร  ล้นเหลือ
4. นางสาวมยุรี  นัคราช
5. นายสุทธิภัทร  หลักแหลม
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  วงศ์สารสิน
2. นางสาวสุพิน  ชีวะวงศ์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.8 ทอง 7 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญทิม
2. เด็กหญิงชมพูนุท  ทีปต์นิภาธร
3. เด็กหญิงวนัสพร  สิทธิ์แสง
 
1. นายสมบัติ  ประจุ
2. นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  จิตนิยม
2. นางสาวณัฐฌา  เกิดศิริ
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์  บัวกล้า
 
1. นายจรัล  งามสม
2. นางพิชญา  งามสม
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  อินทร์สอน
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  เกิดทอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกิดพุ่ม
 
1. นางพิชญา  งามสม
2. นายจรัล  งามสม
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  จิตนิยม
2. นางสาวสุทธิดา  เซ็นหอม
3. นางสาวเพ็ญศิริ  ประหวั่น
 
1. นางสาวธีราภรณ์  ขบวน
2. นางพิชญา  งามสม
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงกิตติยา  แหลมหลัก
2. เด็กชายวิวัฒน์  มีเหลือง
 
1. นางเยาวลักษณ์  ตุมา
2. นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 39 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรวิสรา  พูลนิ่ม
2. เด็กชายวีรภัทร  สุทธนันท์
 
1. นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แสนทิพยนันท์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนศรีนคร 1. นายณัฐพงษ์  พราวแจ้ง
2. นางสาวรีย์อร  แช่มชื่น
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย
2. นางเยาวลักษณ์  ตุมา
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เจี๊ยะทา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แขกเมือง
 
1. นายอาคม  อินต๊ะพันธ์
2. นางสาวสุธิดา  แก้วจาเครือ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 22 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. นางสาวลักษิกา  แผลงฤทธิ์
2. นางสาวศศิประภา  นพนรินทร์
 
1. นายวิรัตน์  ท่าน้ำ
2. นางสุมิตรา  ประชัน
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สังข์ท้วม
2. เด็กหญิงพัชริยา  บรรลือ
 
1. นางสาวใกล้รุ่ง  หนูสอน
2. นางสาวสุทธินันท์  แพรพันธ์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงปวิชญา  เทพจัน
2. เด็กชายศิลา  สนปี
 
1. นางอรุณี  รัตนชาญชัย
2. นายวสันต์  กันชาติ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71.8 เงิน 31 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจุลจักร  จันทร์อิ่ม
2. เด็กชายนิภัทร  พวงพันธ์
 
1. นายนพดล  เขียวเมือง
2. นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 16 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวธนพร  หาดแก้ว
2. นายปิยะวัฒน์  ยอดยิ่ง
 
1. นางพิชชากร  มูลปานันท์
2. นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายณัฐพงศ์  ศักดิ์อมรชัย
2. นายโสภณัฐ  สุรเดช
 
1. นายสังวาลย์  ชูหน้า
2. นายปราโมทย์  วงศ์คำ
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายปริญญา  ประดิษฐ์
2. นายสหชัย  แผลงฤทธิ์
 
1. นายสายันต์  อินต๊ะกัน
2. นายปราโมทย์  วงศ์คำ
 
169 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายณัชภัทร  เนตรดี
2. เด็กชายรัชภูมิ  รัชบุตร
3. เด็กชายสิทธินนท์  นิลนุ้ย
 
1. นายอำนาจ  ปาละหงษา
2. นายธีรพันธุ์  เอี่ยมวชิรากุล
 
170 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรัตนาภรณ์  คำพันธ์
2. นายวาทิน  ทองวิค
3. นางสาวศิลาพร  ศรีศักดา
 
1. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
2. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวกองทอง  บุณยศิวาพงศ์
2. นายสหัสวรรษ  ศรีปาน
 
1. นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย
2. นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูสี
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 21 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายดนัยนันท์  บุญสว่าง
2. เด็กชายธนภูมิ   พินิจเจริญผล
3. เด็กชายพงศกร  ตรีธวัช
 
1. นางสาววรรณา  ศิลธรรม
2. นายสายันต์  อินต๊ะกัน
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายณรงค์ธร  เมืองมูล
2. นายนายสมศักดิ์  มากพะวง
3. นายพรวนัช  บุญมั่น
 
1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต
2. นางดวงพร  มูลป้อม
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กชายทวีชัย  พุฒลพ
2. เด็กชายสิทธิชัย  เกตุขาว
3. เด็กชายโสภณ  รัตนบ้านด่าน
 
1. นายมานพ  จันทร์หอม
2. นายชัชดนัย  กาญจนตฤณ
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายชลทิตย์  จีนาวงษ์
2. นายพงศ์ประเสริฐ  สิทธิวงศ์
3. นายพิทักษ์  บัวทอง
 
1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต
2. นางดวงพร  มูลป้อม
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ประจงค์
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ชูโฉม
3. เด็กชายดุลยชัย  คำบุตร
 
1. นายมานพ  จันทร์หอม
2. นายชัชดนัย  กาญจนตฤณ
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  เกตุขาว
2. นายธนวันต์  เกิดสิน
3. นายปฏิพล   สุขดี
 
1. นายมานพ  จันทร์หอม
2. นายชัชดนัย  กาญจนตฤณ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  แก้วม่วง
2. เด็กชายพงศธร  สารยศ
3. เด็กชายพณากร  ชัยวิชิตชลกุล
 
1. นายสามารถ  สิทธิวงศ์
2. นางเรวดี  รัตนพันธ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายณัตพงษ์  ทับก๋า
2. นายภานุพงศ์  วงศ์ผาปา
3. นายวิจารณ์  ทานะ
 
1. นายพินิจ  สุขลักษณ์
2. นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตุใจ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 21 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาพร  ชูจันทร์
2. เด็กหญิงจีราภรณ์  เกษรจรุง
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ผู้มีสัตย์
 
1. นางสาวสุภาพร  ปัญญา
2. นางสาวจินตนา  อิ่มพิทักษ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  อยู่เชื้อ
2. นางสาวเกษอารีย์  จำนงค์
3. นายเอกวัฒน์  เพ็ชรประดับ
 
1. นางสาวจินตนา  อิ่มพิทักษ์
2. นายวัชรกฤษณ์  อินมี
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายทรูอนันต์  วัฒนา
2. เด็กหญิงมนัสทนันท์  กรรณิการ์
3. เด็กหญิงมลญา  พินศรี
4. เด็กหญิงวรรณรัตน์  มีสวัสดิ์
5. นางสาวอริสา  กรรณิการ์
6. นางสาวเบญจมาภรณ์  ยาหลง
 
1. นางสาวฐิติมา  พูลเกษม
2. นายสำราญ  สีแก้ว
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายนิพิศ  ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวศิริรัตน์  รุ่งโรจน์
3. นางสาวสุขฤดี  สีเหลือง
4. นายสุรศักดิ์  เอี่ยมมา
5. นางสาวอรณิชา  ตั้งกิติวงศ์
6. นางสาวเขมอัปสร  พานทอง
 
1. นายสมบัติ  ประจุ
2. นางวรวรรณ  พิมพ์แสง
3. นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรรษา
2. เด็กชายพีรภัทร  นิ่มวัฒนาพร
3. เด็กหญิงวรรณิศา  มะวาน
 
1. นายกิจจา  สมากร
2. นางนงเยาว์  ไชยมุติ
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  พิมพ์เหมือน
2. นางสาวชณิดาภรณ์  พิมพิสัย
3. นางสาวมาริษา  ใสยัง
 
1. นายสุวิทย์  ดวงทอง
2. นายสันติภาพ  อุดมมงคล
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 10 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายมีชัย  เอี่ยมประเสริฐ
2. นายลัทธพล  เจตนา
3. เด็กชายสิรภพ  สุริยะมณี
 
1. นายอนุชิต  ดวงดาว
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายปรเมศ  เพ็ชรขาว
2. นางสาววริสรา  สว่าง
3. นางสาวสุภาวดี  หอมหวล
 
1. นายอนุชิต  ดวงดาว
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  แท่นมะณี
2. นายณัฐพล  หินอ่อน
3. นางสาวพิยะดา  สายสุวรรณ
 
1. นายวัชระ  มีชัย
2. นางดุษฎี  ขอสุข
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวพัชริยา  พุ่มพวง
2. นางสาวพิมพ์วรัชน์  อินมา
3. นายศศิ  เทพทองคำ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  บ้านกล้วย
2. นางอรัญญา  ยงพันธ์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐชาพร  ทุมสงคราม
2. เด็กหญิงลักษิกา  แสงสุข
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สืบพันธ์
 
1. นางโสภิดา  ทาม้าดี
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 39 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีชนะ
2. นางสาวศิรินันท์  ศรีวิชัย
3. นางสาวสุทธิพักตร์  ทุมสงคราม
 
1. นายพนม  สุขหา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรันยา  จันขาว
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 25 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญมา
2. เด็กชายวิธวินท์  หล่อหลอม
3. เด็กหญิงสุพันญา  ปิ่นนาค
 
1. นางโสภิดา  ทาม้าดี
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85.68 ทอง 34 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวณัฐนันท์  กันทะวงศ์
2. นางสาวสันต์ฤทัย  เเก้วมา
3. นางสาวเบญจวรรณ  โยกเกณฑ์
 
1. นางธนิษฐา  เจริญวัฒนาพร
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 30 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีกลุ่ม
2. เด็กหญิงนันทิชา  เพ่งกิจ
3. เด็กหญิงภัชรินทร์  พานทอง
 
1. นางสาวณัฐสุดา  ธรรมราช
2. นายวัชรกฤษณ์  อินมี
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์   น้อยนคร
2. นายธนาดุล  หาญธนะโสภิต
3. นางสาวปภาณิน  จันเเสงศรี
 
1. นางอรพินท์  คงคาสวรรค์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. เด็กชายธีรการณ์  แพชะเลย
2. เด็กหญิงวราพร  ดาบทิพย์
3. เด็กหญิงอุษณี  ผิวจันทร์
 
1. นางสุภาวรรณ์  พิศดาร
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 15 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. นายลิขิต  สิงห์โต
2. นางสาวสายป่าน  เครือจักษ์
3. นางสาวอรนันท์  สุขคำ
 
1. นางสุภาวรรณ์  พิศดาร
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กชายรัฐพล  ราชโยธี
 
1. นางสาวรุจิรา  อาจกล้า
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กหญิงแก้วตา  คมปลาด
 
1. นางสาวดวงกมล  สุกกล้า