สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79.4 เงิน 17 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เย็นยอดวิชัย
 
1. นางกาญจนา  วัยวุฒิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวนัจนันท์  เพ็งถา
 
1. นางสุวลักษณ์  รัตคธา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงณัฐชญา  ภาคภูมิ
 
1. นางอัจฉรา  สีสืบวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาววาสิตา  สีตา
 
1. นางสาวประทุม  ใสสีสูบ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงภัคจิรา  นิคมทัศน์
 
1. นางอมรา  ศรีบุญเริือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวสิริปรียา  ดิษฐ์บ้านไร่
 
1. นางสาววรรณกนก  เลื่อนลอย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.1 ทอง 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปุณณสิริ  พ่วงเนียม
 
1. นางทิพสร  จันทร์สุภาเสน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวรุจิรา  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางมัณฑนี  อยู่เย็น
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ดวงทอง
2. เด็กหญิงกุลฑีรา  ใจหลวง
3. เด็กหญิงดวงกมล  บุญแสนขัน
 
1. นางจันทร  สุวรรณชื่น
2. นางกานดา  วรรณแฉล้ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ยิ้มปั่น
2. นายยศธร  อุ่นนารี
3. นางสาวศศินา  จวงแย้ม
 
1. นายทศพล  เหรียญเจริญ
2. นางอนงค์นาฏ  เอิบบุญญา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 25 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงชลธิชา  สายชนะ
2. เด็กหญิงวริษฐา  เมืองก้อน
 
1. นางเพ็ญประภา  ปิ่นอินทร์
2. นางยุวดี  บุตรเพ็ชร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 73.2 เงิน 38 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายพันธกร  ชาญชวลิต
2. นายพันธกานต์  ชาญชวลิต
 
1. นางเฉลิมศรี  เลียงกลกิจ
2. นายทัพไทย  ตันติอำไพ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 13 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงภัชราภรณ์  ทองอู๋
2. เด็กหญิงวรกมล  ทับม่วง
 
1. นางอนันต์  ชื่นชม
2. นางสาวบุญส่ง  นาคสุขมูล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77.03 เงิน 18 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. นางสาวพิมพิไล  ม่วงทิม
 
1. นายสรศักดิ์  บุญทารมณ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสิรภพ  โพธิ์งาม
 
1. นางอัชรี  อุ่นมาก
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายเอกอังกูร  เอกภาพันธ์
 
1. นางสาวเฉลิมพร  ทองศรีอ้น
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72.9 เงิน 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ถาคำ
2. เด็กหญิงปนัสยา  นาคสนอง
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  ชุมพลศรี
 
1. นางสุธารัตน์  จุลญาติ
2. นางรุ่งนภา  นาคกล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวฐิติรัตน์  จันทร์สว่าง
2. นางสาวพิมพ์ชมพู  พุดทิม
3. นางสาวศิรภัสสร  พวงดอกไม้
 
1. นางสาวดาราวดี  พุ่มจันทร์
2. นางวิไลลักษณ์  วังวลสินธุ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 19 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศิริอ่วม
2. เด็กหญิงนฤพร  มอญเมือง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  คงเพชร์
 
1. นางสาวนารา  คำสอน
2. นางสาวนารถฤมล   ชังสิงห์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวพรสิริ  ทองสะอาด
2. นางสาววิลิญญา  บัวนุช
3. นางสาวสุจิตราภา  นวลศรีใส
 
1. นายมานพ  ขันเอีย
2. นางจันทร์แรม  บุญส่ง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายคงกระพัน  ดอนท้วม
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญส่ง
 
1. นางสาวนวรัตน์  เกตุศรี
2. นายนาวี  ศักดาเดช
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวพิมพ์ลดา  จ่าทองคำ
2. นางสาวรวิศรา  โชติรัตน์
 
1. นางจันทนา  สุวรรณอาศน์
2. นางสาวภทรพรรณ  พัฒน์ธนเศรษฐ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงภรณ์ชลิตา  ปานสังข์
 
1. นายภาคิญ  ไชยวงค์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกันณวัฒน์  จันรุน
 
1. นางวิไลวรรณ  ด้วงรักษา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายวรภพ  ผาลา
2. เด็กหญิงสวรรยา  ประทุมทอง
 
1. นางสาวอัญชลี  จันจัด
2. นางสาววธัญญา  มูลจันทร์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 97.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชัย 1. นายนนธวัช  เพชรน่วม
 
1. นางสาวอัญชลี  จันจัด
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงชาริสา  ศรีแพง
 
1. นางสาววธัญญา  มูลจันทร์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวอมรรัตน์  ปิ่นอินทร์
 
1. นางสาวดาราวดี  พุ่มจันทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพีรดา  ผดุงวิทยากร
2. เด็กหญิงวรรณิกา  วารีย์
3. เด็กหญิงวศินี  ถิ่นสอน
 
1. นางเกสินีย์  กรุณานำ
2. นางสาวสุคนธา  มะโน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 56.75 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกนิษฐา  ทองศรี
2. นางสาวทินประภา  ทองรุ่ง
3. นางสาวปฐมาวดี  สุวรรณรัตน์
 
1. นายประครอง  สิทธินันท์
2. นางสาวสุภาพรรณ  จิตรเกตุ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 25 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงณัฐกุล  จีนย้าย
2. เด็กหญิงประภัสสร  ดาอ่ำ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  จันก้อน
 
1. นางสาวอรพรรณ  สงสังข์
2. นางสุจินดา  มีรอด
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.4 เงิน 28 โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวณัฎฐณิชา  แดงเรือ
2. นางสาวธนพร  โคกสว่าง
3. นางสาวอรวรรณ  มาศรี
 
1. นางสาวชัฐชฎา  ยศสุรินทร์
2. นางสุจินดา  มีรอด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 30 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกรีฑา  นาคทั่ง
2. เด็กชายกฤตภาส  แตงสุวรรณ
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  บัวงาม
 
1. นางสาวนันณภัชสรณ์  ผูกพันธ์
2. นางสาวอลิษา  เรืองโรจน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68.9 ทองแดง 41 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นางสาวชัญญานุช  อยู่สุข
2. นายบัณฑิต  อุปทะ
3. นางสาวภัทรวดี  เพิ่มพูล
 
1. นายเอนก  มั่นกันนาน
2. นางสาวกุลชา  แก้วน้ำอ่าง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกาลัญญุุตา  มาประสพ
2. เด็กหญิงดารารัตน์  อยู่นุช
3. เด็กหญิงภักดิ์กมล  ธีระโรจนารัตน์
 
1. นายทัศนะ  อ่อนนิ่ม
2. นางลักขณา  ช่างทำ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 42 โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวจีรภัคร  ม่วงเนียม
2. นางสาวชนิษฏา  นาคธูป
3. นางสาวมาตาซา  ซาฮารัน
 
1. นายเอกพันธุ์  อุดมสันติ์
2. นายรณชัย  โปร่งแสง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 10 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายวชิรดิตถ์  สีนาค
2. เด็กชายวุฒินันท์  อิ่มเอม
 
1. นายสุรพัศ  ฤทธิ์หิรัญ
2. นางอรชร  จันทร์ผ่อง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 22 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวทักษพร  กองเงิน
2. นายศุภชัย  เบ้าทอง
 
1. นายวงกต  จุลรังสี
2. นางสาวดวงกมล  แป้นชูผล
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 39.48 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  แสงสิน
2. เด็กหญิงวรรณรดา  อยู่วรรณ
 
1. นายชาญฤทธิ์  เตชา
2. นายวีระ  มาผิว
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 11.17 เข้าร่วม 43 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายวรายุส  เรียงใหม่
2. เด็กชายวิชญะ  ไชยสถิตย์
 
1. นายมิตรชัย  ทาบุดดา
2. นายระวีพันธ์  เปรมวิชิต
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. นายภานุพงษ์  ยอดแก้ว
2. นายรักนรินทร์  โสภณธัญญารัตน์
3. นายสหรัฐ  เทวีรัมย์
 
1. นายปรานี  เสียงดัง
2. นางกัลญา  สวนสอน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.6 เงิน 43 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณีรนุช  อินทพงษ์
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  พลอยแก้ว
3. เด็กชายพัฒนพันธ์  พลอยแก้ว
4. เด็กชายวิโรจน์  แจ้งฉาย
5. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ปัญญาสา
 
1. นางสาวกาญจนา  ปลิวทอง
2. นายธงศักดิ์  บุญธนาธรรม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวนันทิกานต์  ทานะขันธ์
2. นางสาวปรียานุช  แสงกล้า
3. นางสาววริศรา  ปัญญา
4. นางสาวศศิพิมล  อ้นมอย
5. นางสาวสุดารัตน์  ยิ่งเจริญผล
 
1. นางกฤษณา  ปลิวศรีแก้ว
2. นายชาญชัย  จันเป
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.1 ทอง 25 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกมลชนก  สิทธิฤทธิ์
2. เด็กหญิงจิราภัทร  จักรสอน
3. เด็กหญิงธนพร  หนูแก้ว
4. เด็กหญิงปาณิสรา  สุมน
5. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เที่ยงตรง
 
1. นางฐิติรัตน์  เกษศรี
2. นางสาวพิไลวรรณ  นาคบัว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 9 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณัฐธิดา  สอนอิน
2. นางสาวณัฐภรณ์  มีบุญ
3. นางสาวนันทิยา  ่อ่อนวงษ์
4. นางสาวอมิตรา  วรรธนะมณีกุล
5. นางสาวอังคณาพร  แดงสด
 
1. นางกนกรัตน์  จันทร์กล่ำ
2. นางสาวนงลักษณ์  จันทราช
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  ใสกาง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ขุนบุญ
3. เด็กชายรัชกฤษฎิ์  ลำใย
4. เด็กชายสุทธิพงศ์  นะมารัง
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปานสุวรรณ
 
1. นางชิดาพร  อินใจ
2. นายสุภาพ  เชียงรอด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 โรงเรียนพิชัย 1. นายกิตติพศ  พบร่มเย็น
2. นางสาวพีรดา  ด้วงภู่ทิม
3. นายวุฒิชัย  ขวัญวงศ์
4. นางสาวศุภนารี  เนาว์กระจ่าง
5. นางสาวเพ็ญศิริ  อ้นชู
 
1. นางรัชนี  ก๋องมั่ง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรกมล  เชื้อสะอาด
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.4 ทอง 15 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  นินดี
2. เด็กหญิงกัณฐภรณ์  รุ่งทอง
3. เด็กหญิงจันทกานต์  วงษ์หวาด
4. เด็กชายจิรพัฒน์  พานสัมฤทธิ์
5. เด็กชายชาตรี  แก่นยิ่ง
6. เด็กหญิงณัชชา  อำนา
7. เด็กหญิงณัฐนภา  การจ้อย
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  วอนสร้อย
9. เด็กชายทัตพร  หอมสอาด
10. เด็กชายนันทวัฒ  น้อยเปรม
11. เด็กหญิงประภาวรินทร์  สังข์ทรัพย์
12. เด็กชายพชรพล  สิงห์แก้ว
13. เด็กชายภูมิรพี  ม่วงพันธ์
14. เด็กหญิงศศิธร  ก่ำเกิด
15. เด็กชายสุภาพ  แก่งอินทร์
16. เด็กชายอนุชา  มงคลแก้ว
17. เด็กชายอาทิตย์  สักลอ
18. เด็กชายัรัชชานนท์  เกิดช่วง
19. เด็กชายเดชา  เหลี่ยมวิเศษ
20. เด็กชายเบญจพล  จรรยาเมตตากุล
 
1. นางแพรววรรณ  โชคมณีวรรณ
2. นางอารีพร  มีกองสิน
3. นายธเนตร  ยิ้มเพ็ชร
4. นางสุภาพร  อ่วมบุญ
5. นางสาวณัฐวรรณ  อินทรัพย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 33 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงภัชชา  พรรณา
 
1. นายอนุสรณ์  เชียงรอด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง 28 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. นางสาวณัฐริกา  แพงสารัตน์
 
1. นายปัญญกร  เชียงรอด
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 13 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  สุวรรณประภา
2. เด็กหญิงณัฐวีร์  อุทัยชิต
 
1. นางน้ำค้าง  สุขเกษม
2. นางนวลนิภา  นิลกัณหะ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.2 ทอง 16 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายพันธมิตร  แจ้งเพิ่ม
2. นางสาวเวธนี  กล่ำทอง
 
1. นางน้ำค้าง  สุขเกษม
2. นางสาวคนึงนิต  จันทร์สุข
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกนกอร  จาติเกตุ
2. เด็กหญิงกฤติมา  ทองคำเปลว
3. เด็กหญิงกฤติยาพร  กุลให้
4. เด็กหญิงกิตติกานต์  ป๊อกเชื้อ
5. เด็กหญิงณัฐพิชญาย์  รักษาพราหมณ์
6. เด็กหญิงณัฐสุดา  คำฮ้อ
7. เด็กหญิงมลวิพา  ศิลป์พรมอาจ
8. นางสาววรรณชนก  มากชุ่ม
9. นางสาวเจษฎาพร  คำด้วง
10. นางสาวเปี่ยมหทัย  ขัติเนตร
 
1. นางพรรณี  ภวภูตานนท์
2. นางกาญจนา  วิรัชชัย
3. นางสาวพิไลวรรณ  นาคบัว
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกรสิริ   ยี่อินทร์
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปาลาศ
3. เด็กหญิงนุจรินทร์  จันทร์สอน
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ปทุมทอง
5. เด็กหญิงพัชราภา  ดีกล้า
6. เด็กหญิงภฤศญา  เกิดก่อวงษ์
7. เด็กหญิงวรารัตน์  ศรีลาบัว
8. เด็กหญิงวีนัสนันท์  ใจมี
9. เด็กหญิงสุภนิดา  หลักแหลม
10. เด็กหญิงอนันญตา  เกิดประดิษฐ
 
1. นายสามารถ  โกฏแสง
2. นายคมกริช  เนตรชัง
3. นางอุบล  เชียงส่ง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  กุดแก้ว
2. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  คำหอม
 
1. นายรามณรงค์  มณีศรี
2. นางอุบล  เชียงส่ง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85.5 ทอง 10 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวภัทราวรินทร์  คณาพันธ์สกุล
2. นางสาวอารียา  แหยมคง
 
1. นางสาวเมริตา  มะตัน
2. นางมาลี  เสือหัน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 36 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายณภัทรพล  เกิดคุ้ม
 
1. นางสาวนุชนาท  ด่างพล้อย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 23 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวพัชรพร  ชูประเสริฐสุข
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  อ่อนทอง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงจิดาภา  เขียวจั่น
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ลอบุญ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกัลยทรรศน์  เกิดปู่
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  อ่อนทอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 13 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายชาติปราโมทย์  เทศเอม
 
1. นางสาวสุพิชญา  ทานะ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวพรทิพย์  บุญมี
 
1. นายชูชาติ  โรจนอังกูร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  วงษ์อนันต์
 
1. นางสาวสุพิชญา  ทานะ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวกัญญาณี  ศรีมูล
 
1. นายฝนสั่งฟ้า  พาเขียว
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กหญิงธิตินันท์  สุขมี
2. เด็กหญิงวริษา  ชนะสะแบง
 
1. นายชนินทร์  ยะอนันต์
2. นายพงศกร  มั่นกันนาน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  นนท์คลัง
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  อ่อนทอง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวเบญญา  พรหมชัย
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  อ่อนทอง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตยา  สอดจันทร์
2. เด็กหญิงธิมลรัตน์  คำมา
3. เด็กหญิงวรรณิษา  น้อยคำมี
 
1. นายวรชัย  ศิริเจริญ
2. นางสาวโสรัตยา  กันภัย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นายธนาวุฒิ  จันต๊ะรังษี
2. นายวุฒิชัย  ภู่กำเนิด
3. นายสิงหา  ถาพรม
 
1. นายนิธิวัฒน์  กลิ่นหอม
2. นางสาวรัตนาพร  ขาวจ้อย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายอนุชิต  ศิริอ่วม
 
1. นายบรรพต  บางโพธ์ทอง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 79.6 เงิน 12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายศุภวัฒน์  ชวนสินธุ์
 
1. นางสาวเนตรดาว  โพธิ์สา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ยูรสูงเนิน
 
1. นายบรรพต  บางโพธ์ทอง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายคุณากรณ์  เลี้ยงประเสริฐ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายศุภวัฒน์  ชวนสินธุ์
 
1. นางสาวเนตรดาว  โพธิ์สา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายสรัล  ม่วงเผือก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 79 เงิน 10 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายณัฐวุฒิ  อ้นรัตน์
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายภูวเนตร  รีมูล
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายพีระพัฒน์  รวยอบกลิ่น
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปุณยาพร  แว่นแก้ว
 
1. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายสรัล  ม่วงเผือก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายภูมินทร์  ทองอินทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายภูวเนตร  รีมูล
 
1. นางสาวเนตรดาว  โพธิ์สา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวรภัส  ม่วงเผือก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.6 ทอง 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายณัฐวุฒิ  อ้นรัตน์
2. นายปวริศ  มาดี
3. นายพีระพัฒน์  รวยอบกลิ่น
4. เด็กชายภูวเนตร  รีมูล
5. นางสาวรภัส  ม่วงเผือก
6. นายวิศรุต  แก้วลอย
7. นายสรัล  ม่วงเผือก
8. นายสหรัฐ  สอนสี
9. นางสาวสุชานันท์  สุวรรณชื่น
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
2. นางสาวเนตรดาว  โพธิ์สา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกนก  สังบัวแก้ว
2. นายคุณากรณ์  เลี้ยงประเสริฐ
3. เด็กหญิงชมพูนุท  มูลเงิน
4. นางสาวฒีรณัฐ  แก้วคงขำ
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยศต๊ะสา
6. เด็กหญิงธัญชนก  สุขวิเศษ
7. นายธิติ  พรมสอน
8. นายปวริศ  มาดี
9. นางสาวพิชามญชุ์  เหมืองห้า
10. นายพีรภาส  เหรียญเจริญ
11. เด็กชายภูวเนตร  รีมูล
12. นายวัฒนา  เจียมธนากิจ
13. เด็กชายศุภวัฒน์  ชวนสินธุ์
14. นายสรัล  ม่วงเผือก
15. เด็กชายสุชาครีย์  ปัญญาวงศ์
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
2. นางสาวเนตรดาว  โพธิ์สา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. เด็กชายกิติภัทร์  ประทุมทิพย์
2. เด็กชายณัฐพล  เมฆจันทร์
3. เด็กหญิงภคนันท์  เดินดง
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  คำแก้ว
5. เด็กชายอัครพล  จันนคร
6. เด็กชายไตรภูมิ  วงษ์สกุลดี
 
1. นายธนกร  บุญเอ็ม
2. นางจุฑามาส  ช้างต่อ
3. นายสุพิพัฒน์  หอมสุนทร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 72 เงิน 32 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นายธีรนัย  อ่อนทา
2. นายศุภจักร  ทิใจ
3. นายสายสัมพันธ์  ผะสม
4. นายสิทธิชัย  ขมหวาน
5. นายเตชสิทธิ์  จิตรบุตร
 
1. นายเริงฤทธิ์  วังราช
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82.4 ทอง 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวกมลพรรณ  ลุนสำโรง
2. เด็กหญิงกมลวรรณ   ป๊อกแป๊ก
3. เด็กชายจีรพัฒน์  แหยมบุรี
4. นางสาวจุฬามณี   อุ่นคำ
5. นายชญานนท์   หมุดเพ็ชร
6. นางสาวชรินรัตน์   พุ่มสุข
7. นางสาวชลดา   แก้วนรินทร์
8. เด็กหญิงชลิตา  เชื้อเทพ
9. นายชายชล  รอดฝุ่น
10. เด็กหญิงณัฐฑริกา   แสงทอง
11. นางสาวธนัชพร  ดวงโภคา
12. นายธนากร  โจระสา
13. นายธรรมรัตน์  เชิดชู
14. นายธีรวัฒน์  แก้วดี
15. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ใจพิยะ
16. นายปริวรรต  สุปินะ
17. นายปรเมศวร์  แช่มชื่น
18. นางสาวปีย์วรา  อ่อนสุด
19. นายพงศกร  ชัยทอง
20. เด็กหญิงพิมลดา  พิมพา
21. เด็กชายภนุพงศ์  เปลี่ยนสุข
22. เด็กชายภัคพล   จ่อสาว
23. เด็กหญิงภัทรกมล  คำสุโพธิ์
24. นายวงศกร  เงินมา
25. นางสาววรัชยา  ค้ำชู
26. นายวีรชิต  มูลดิน
27. เด็กชายศรายุธ  ไชยวงศ์
28. เด็กหญิงศิรภัสสร  กาขัน
29. เด็กหญิงสิริธร  ชัยชนะ
30. เด็กหญิงสุชาดา  แดงแซว
31. นางสาวสุภัสรา   มีโรง
32. นางสาวสุวนันท์  ยางตลาด
33. เด็กชายสุวรรณ  ยศต๊ะสา
34. นางสาวสโรชา  วงษ์ณรงค์
35. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีสุนาครัว
36. นายอนุสรณ์  คำวัน
37. เด็กหญิงอรวรรณ  เจ็กอร่าม
38. เด็กหญิงอริสา  สีจันฮด
39. นางสาวอันธิกา   พุ่มพา
40. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เพ็งเปิ้น
 
1. นายรังสฤษดิ์  สุวรรณโน
2. นายกฤษดา  ดาดี
3. นายนิติพัฒน์  เสนระศัพท์
4. นายพีระพงศ์  ชัยชนะ
5. นางสาวนภศร  นาพันธ์ุ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนกพร  ศรีสมบูรณ์
7. นางเพ็ญจันทร์  กิตติวัฒน์
8. นางสาวทัศวรรณ  ฑีฆาวงศ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 22 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วเพ็ชร
 
1. นายสมยศ  เนาว์กระจ่าง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายสรวิชญ์  แสงภูภาส
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.75 ทอง 12 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กหญิงวริษฐา  เม่นวังแดง
 
1. นายสมศักดิ์  แช่ไล้
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 13 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวรสนันท์  มากพันธ์
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กชายอภินันท์  ปราบภัย
 
1. นายสมยศ  เนาว์กระจ่าง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนพิชัย 1. นายนันทชัย  เอี่ยมบุรี
 
1. นางปริญดา  สอนอุทัย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาววรินทร  ช่วยศรี
 
1. นางสาววัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.3 เงิน 35 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. นางสาวอินทิรา  ศักดิ์ภูเขียว
 
1. นายธนกร  บุญเอ็ม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 27 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. นายทวีสิน  สีขาว
 
1. นายวีรเดช  คำคุ้ม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายวิชัย  ทองกระสัน
 
1. นายธีรภัทร  สอนอุทัย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 22 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา   สุขเกษม
 
1. นายสมศักดิ์  แช่ไล้
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 19 โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวรุ่งนภา  สร้อยสอ
 
1. นายธีรภัทร  สอนอุทัย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กชายกิตติธัช  ชื่นชู
 
1. นายพงศกร  มั่นกันนาน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.25 ทอง 30 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายทนงเกียรติ  มาหา
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 29 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กหญิงกุลวดี  โสอิน
 
1. นายพงศกร  มั่นกันนาน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.8 เงิน 36 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. นางสาววรรณกวี  มีโต
 
1. นายวีรเดช  คำคุ้ม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 9 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริโพธิ์
2. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  อุดพ่วง
3. เด็กหญิงญาณิศา  จันเผิบ
4. เด็กหญิงฐิติมา  อองฮุ่น
5. เด็กหญิงณัฐชาลิกา  โกมลกาญจน
6. เด็กหญิงนิลดา  สีนวน
7. เด็กหญิงปภาศิริ  เชื้อบาง
8. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีเมฆ
9. เด็กหญิงวิราวรรณ  เกิดชาวนา
10. เด็กหญิงศิริประภา  รุ่งอินทร์
11. เด็กหญิงสิริลักษณา  เกตุมิตร
12. เด็กหญิงเนตรนภา  พิมแก้ว
 
1. นางสาววัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์
2. นางสาวบุษราคัม  เกิดเงิน
3. นางน้ำเพชร  ทองนวล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 20 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวชนน์นิภา  สร้อยคำ
2. นายชนินทร์  พรหมฝาย
3. นายทนงเกียรติ  มาหา
4. นางสาวธารารัตน์  สาหร่าย
5. นางสาวปรียาภรณ์  แสงพารา
6. นายพิชิตพล  ยุติศรี
7. นายสรวิชญ์  แสงภูภาส
8. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์หมื่น
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
2. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกฤติมา  จ่าทองคำ
2. เด็กหญิงจิรพร  สอนสิทธิ์
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ราชพลแสน
4. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทองคำเปลว
5. เด็กหญิงชลิตา  อ่อนคง
6. เด็กหญิงฐานิดา  ริมทอง
7. เด็กหญิงณัฐถาภรณ์  ปานานนท์
8. เด็กหญิงดนยา  พ่วงบางโพ
9. เด็กหญิงทัศนีย์  ทั่งรอด
10. เด็กหญิงธนาวรีย์  ระวีวรรณ
11. เด็กหญิงธัญชนิด  เหมืองหม้อ
12. เด็กหญิงธิติมา  โพธิ์งาม
13. เด็กหญิงนริศรา  ตะยะพงค์
14. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฝาชัยภูมิ
15. เด็กหญิงน้ำเพชร  ทองนวล
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  ลังก้า
17. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แป้งเงิน
18. เด็กหญิงปารีณา  คำคลัง
19. เด็กหญิงพรพรรษา  พุ่มไสว
20. เด็กหญิงพลอยกมล  ทองอยู่
21. เด็กหญิงพิมพ์แรก  ศรีสมบูรณ์
22. เด็กหญิงภัทรานิตฐ์  ควรคิด
23. เด็กหญิงรติรส  สุบงกฏ
24. เด็กหญิงวรินทร  เสือเกิด
25. เด็กหญิงวันดี  ระยับศรี
26. เด็กหญิงวิชญาพร  ไชยทิง
27. เด็กหญิงสุวรรณี  แย้มบาง
28. เด็กหญิงอมรรัตน์  ถายา
29. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองเจริญ
30. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อ่วมศรี
 
1. นางสาววัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์
2. นางสาวบุษราคัม  เกิดเงิน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 70 เงิน 15 โรงเรียนลับแลพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  หมื่นเครื่อง
2. นางสาวจุฑารัตน์  อินมา
3. นายณรงค์ศักดิ์  จันทร์คำ
4. นายณัฐวุฒิ  แก้วมา
5. นายทรงกรด  แก้วจ้อน
6. นางสาวทิพวรรณ  พุฒโต
7. นางสาวทิพานัน  นุชวงษ์
8. นางสาวนันทนา  วงษ์ดิษฐ์
9. นางสาวปฐมพร  แบนจันถา
10. นางสาวปวีณา  สังข์กร
11. นายปัญจพล  เรียนแพง
12. นางสาวปาริฉัตร  แช่มชู
13. นายพัชรพล  แก้วดี
14. นายพิชิต  ชมภูหล้า
15. นายพิพัฒน์  พื้นชัยภูมิ
16. นายรัชพล  เทพสุข
17. นางสาววราภรณ์  ดีโท่น
18. นายวริณทร  โสดา
19. นายวรุฒ  ปานคำ
20. นางสาววันวิสาข์  แก้วกูล
21. นางสาววิภาวี  บุญประดิษฐ์
22. นายวิสูตร  สุขสา
23. นางสาวศิรินภา  ใจใส
24. นายศุภณัฐ  พันธ์มณี
25. นางสาวสุพรรษา  พุฒเนียม
26. นางสาวอรทัย  สิงอุด
27. นายอิสริยพงศ์  ศรีมงคล
28. นางสาวอุษณีย์  กันทา
29. นางสาวเบญจมาภรณ์   ปิลลิ
30. นางสาวเมษา  คำราช
31. นางสาวเอมอมร  สุขใจ
32. นางสาวโสภา  ทองนัน
 
1. นางศิรินุช  ศรีเพชร
2. นางจิตราภา  สุวรรณ์อร่าม
3. นายณัฐวุฒิ  ประสมวงศ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 33 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กชายกรองเกียรติ  พรมโสภา
2. เด็กชายกฤตมุข  หาญวัฒนา
3. เด็กหญิงกาญจนา  วนิชกรณ์
4. เด็กชายชลธาร  เชื้ออินทร์
5. เด็กชายนรพนธ์  ใจเจริญ
6. เด็กหญิงพิชญา  อินทะ
7. เด็กหญิงวริษา  ภู่กำเนิด
8. เด็กชายสิธนา  เซ็นสาส์น
9. เด็กหญิงอัญชลี  จักรน้ำอ่าง
10. เด็กหญิงเกวลี  รัตนาวัฒน์วรรณา
 
1. นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ
2. นางสาวเยาวนารถ  จิสัณทนนท์
3. นายจำทอง  โศจิธาดาเจริญ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 75.6 เงิน 29 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นางสาวจันทณา  ดอนมาไพร
2. นายจิรัฏฐ์  คำก้อนแก้ว
3. นางสาวจุไรรัตน์  อุ่นแก้ว
4. นางสาวชัญญานุช  ทองเสริม
5. นางสาวนรลักษณ์  เพ็ชรเพ็ง
6. นายบุญชัย  ยิ้มมี
7. นางสาวประกายเพชร  ยานนาวา
8. นายปวริศ  คำมี
9. นายปวเรศ  นาคคชสีห์
10. นายภานุวัฒน์  แทนเทือก
 
1. นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ
2. นายจำทอง  โศจิธาดาเจริญ
3. นายอาณัติ  อยู่นัด
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 18 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สวนปาน
2. เด็กหญิงธารทิพย์  รักปรางค์
3. เด็กหญิงนภัสกร  เอมอ่ำ
4. เด็กหญิงปนิตา  ประทุมทอง
5. เด็กหญิงปริชาติ  โตผล
6. เด็กหญิงมานิตา  ยิ้มใย
7. เด็กหญิงเกศสุดา  จ่ารุ่ง
8. เด็กหญิงเพชรพลอย  พันธ์พืช
 
1. นางณฐวรรณ  วันจิ๋ว
2. นางสาววันวิสาข์  บูชา
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 38 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวกวินนา  แว่นวิชัย
2. นางสาวกัญญาพร  กุลศิริ
3. นางสาวกันตา  ไชยเนตร์
4. นางสาวบุญญิสา  หลวงใหญ่
5. นางสาวพัณณิตา  ไกรยา
6. นางสาวมณฑิฌา  ลิตโต
7. นางสาวอภิชญา  ด้งพุก
 
1. นางณัฐธยาน์  ชัยวรรณธรรม
2. นางสาวพรรษาศิริ  บุญคุ้ม
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 62.1 ทองแดง 28 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ถาคำ
2. เด็กหญิงพรรณธิภา  บุญอินเขียว
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โท้ทอง
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ไผ่ตาแก้ว
5. เด็กหญิงสุจารี  ขีดเขียน
6. เด็กหญิงสุภัชชา  พันถา
7. เด็กหญิงสุภาวดี  ทวนพรมราช
8. เด็กหญิงแพรทอง  จันทร์ศรี
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
2. นางจรัสโสม  ดีณรงค์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.8 ทอง 17 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ฉิมเชื้อ
2. เด็กชายขจรศักดิ์  ทองสุข
3. เด็กหญิงมุฑิตา  คงพร
4. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  เครือเมือง
5. เด็กชายเรวัต  กลิ่นเลี่ยม
 
1. นายประเสริฐ  อินทรัพย์
2. นางอัญชลี  อินทรัพย์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวิชชากร  แสงทอง
 
1. นางเตือน  พิมพ์จันทร์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 8 โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวพิชญาภัค  แสนอินทร์
 
1. MissAmalina  Awang
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.33 ทอง 17 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงสิริกร  บัวเบิก
 
1. Mr.Kristhian C  Camo
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 27 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวปรีย์นายิกา  ทองศรีจันทร์
 
1. นางปทุมทิพย์  จรเกตุ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72.67 เงิน 13 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายบวรทัต  เกิดส่ง
 
1. นางสาวจงรักษ์  ธีระวรรณ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.8 ทอง 11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงณัฐณิชาพร  ภูวธนานนท์
2. เด็กหญิงบุญญานันท์  เรือนคำ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  พรมสุวรรณ
4. นางสาวปิ่นมนัส  เกตุปั้น
5. เด็กหญิงสุทิชา  โกษาแสง
 
1. นางกรรณิการ์  ก้อนกลีบ
2. MissCarmelaida  Palcon
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.6 ทอง 7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกฤตพล  พฤกษาวรกุล
2. นางสาวดลยา  มีกล่ำ
3. นายธิติวรรธน์  ตาพา
4. นายรัชนาถ  อุตรธรรมานนท์
5. นายอรรถพล  เพ็ญธิสาร
 
1. Mr.George A.  Ramos
2. นางสาวอักษรสิริ  ตาคม
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 74.66 เงิน 22 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชานิสา  สุขรัตน์
2. เด็กชายฐิติพันธุ์  ใจรังกา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีเพชร
2. นางสาววรรณวิสา  ชาญวิกรัย
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวพัชรพร  ประเสริฐสูง
2. นางสาวสิรีธร  รัตนศรีเมธา
 
1. นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์  เลิศวิริยะเดชา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ลำใย
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปารมี  คงศิริ
2. เด็กหญิงอรอุมา  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
2. นางสาวศศิวิมล  พชรศิลป์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวนุชนาฏ  เหลือล้น
2. นางสาวบุณฑริก  ชวลิตชีวิน
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
2. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.08 ทอง 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจิรัชยา  วิชาชัย
2. นายวสุพล  ทองเดชศรี
 
1. นางรุ่งนภา  หมื่นเจริญ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปานชนก  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวปานชนน์  เพ็งแจ่ม
 
1. นายดุลยวัต  สานอินทรจักร์
2. Miss Kwon Hye  Jin
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวขำวิไล  วงศ์ปิยมารัตน์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ลำใย
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวธัชพร  ตันติอำไพ
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.3 ทอง 8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจอมขวัญ  เจี้ยมกลิ่น
2. นางสาวณัฐริกา  แซ่ตั้ง
3. นางสาวน้ำเพชร  แก้วสุวรรณ์
4. นางสาวมนปรียา  แต้มใจ
5. นายอิศเรศ  ทองเหล็ก
 
1. นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์  เลิศวิริยะเดชา
2. นางณัฏฐกานต์  เรือนจันทร์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์จ้อน
2. นางสาวชนัญธิดา  ม่วงแกม
3. นางสาวนิศาชล  มั่นคง
4. นางสาวปฐมพร  ปมิตต์ธศิล
5. นายศุภชัย  ใจสุทธิ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
2. นางสาวศศิวิมล  พชรศิลป์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 68.16 ทองแดง 16 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกนกพร  นวลหมวก
2. นางสาวกานต์สิริ  ภูริพงศ์พิศาล
3. นางสาวจิตธนา  อินถา
4. นางสาวธมลวรรณ  จันทร์สืบแถว
5. นางสาวสุวิชาดา  โพธิ์ดี
 
1. นางรุ่งนภา  หมื่นเจริญ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวธัญสุดา  ทองชิต
2. นางสาวสุธิดา  เดชโพธิ์โต
3. นางสาวอภิชญา  ประดิษฐ์
4. นางสาวอังศุมาลี  พฤกษ์อุดม
5. นางสาวอิศริยา  แพ่งสุภา
 
1. นายดุลยวัต  สานอินทรจักร์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 68.34 ทองแดง 20 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจันทร์จิรา  ขันรินทร์
2. นางสาวนันทัชพร  สุขเณร
 
1. นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์  เลิศวิริยะเดชา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ลำใย
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.66 ทอง 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวนวพร  เผ่าชู
2. นางสาวสุประวีณ์  ตันดี
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
2. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 43.6 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวสุพิชญา  นุ่มนวล
2. นางสาวเฟื่องฤดี  ศรีดี
 
1. นางรุ่งนภา  หมื่นเจริญ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88.15 ทอง 6 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายณัฐพล  อินเหล็ก
2. เด็กชายแทนคุณ  ท้วมดี
 
1. นายภูวดล  เกตุมงคล
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายชยานันต์  นาบำรุง
 
1. นางสาวณัฎฐกลฉัตร์  สระทองอยู่
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.89 ทอง 28 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กลิ่นท้วม
2. เด็กชายธีรดา  มูลอ้าย
3. เด็กชายพรมพิริยะ  เฟื่องเพชร
4. เด็กชายภูริณัฐ  โสภา
5. เด็กชายมนตรี  จันทร์หอม
6. เด็กชายยุทธพงษ์  สมเภช
7. เด็กชายศิรัสฐิพงศ์  ต๊อกแก้ว
8. เด็กชายไชยสิทธิ์  สำเริงไธสง
 
1. นายรัชพล  ศรีริอ่วม
2. นายกานต์  ช่วงบุญศรี
3. นายนราธิป  แฮสิงห์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78.85 เงิน 29 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกฤรกุล  ธนภัทรธุวานนท์
2. นางสาวณัฐชนก  เชียงทอง
3. นายณัฐพล  กลั่นแย้ม
4. นายธัญชัย  วุฒิ
5. นายพันธกร  ชาญเชาวลิต
6. นายพิชาญดิตถ์  เกษร
7. นายมาวิน  พิจารณา
8. นายวัชรินทร์  มีรอด
9. นายวิชยุตม์  มีเกิดมูล
10. นางสาวสิริกัญญา  ปานเอี่ยม
 
1. นายทัพไทย  ตันติอำไพ
2. นายวัชรศักดิ์  แย้งจันทร์
3. นายชานน  นพศรี
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 26 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวกุลชา  นิโรจน์รัมย์
2. เด็กชายชายชยุตม์  อาริยะ
3. นางสาวถิรดา  นาสอน
4. เด็กชายวสุธา  จ่าโนนสูง
5. เด็กชายสกุลศักดิ์  แตงเพ็ชร
 
1. นายพลวิเดช  ดนัยดุริยะ
2. นางเฉลา  หล่มศรี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70.6 เงิน 24 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวชลธิชา  เชื่อมศรีจันทร์
2. นางสาวณิตยา  บุญทา
3. นางสาวปัณณพร  จำนงค์ภักดิ์
4. นางสาวภัทนรินทร์  เอี่ยวเฉย
5. นายวายุวัฒน์  กล่ำสมบูรณ์
 
1. นายพลวิเดช  ดนัยดุริยะ
2. นางเฉลา  หล่มศรี
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงฉัตรลัดดา  นาคะเกตุ
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ปงศรีชัย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำสี
 
1. นางอัจฉรา  สีสืบวงษ์
2. นางสาววรรณกนก  เลื่อนลอย
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวนฤมล  พึ่งวงษ์
2. นางสาววิภวานี  โตไพรศรี
3. นางสาวอุรัสยา  อ่อนกลั่น
 
1. นางอุษา  เสริมศรี
2. นางยุวดี  บุตรเพ็ชร
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.4 เงิน 32 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สอนคุ้ม
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แดงมี
3. เด็กชายพงศกร  อุดมศักดิ์
 
1. นางสาวธนัท  มีเหมือน
2. นางสาวนวรัตน์  ปฐมเสรีพงษ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวกัญญาภรณ์  พรมเพ็ชร
2. นางสาวรพีพร  ทัพหน้า
3. นางสาวอุษณียาภรณ์  จันมา
 
1. นางวันวิสาข์  พุ่มเทียน
2. นางพจนีย์  อำนา
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.75 เงิน 27 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วเจริญตา
2. เด็กหญิงภูษนิศา  บุญพิมพ์
 
1. นางจงกลณี  หอมนาน
2. นางนงนุช  ชัยเนตร
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายฌานินทร์  จูทอง
2. เด็กชายถิรพุทธิ์  บุญกลัด
 
1. นางสาวชนกนาถ  นมะภัทร
2. นายทรงพล  พรหมน้อย
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.66 เงิน 13 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวธนัชพร  นาสา
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  พรมอินทร์
 
1. นายพลวิชญ์  วัยวุฒิ
2. นางเยาวลักษณ์  สิทธินันท์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงมานิดา  ไพยรัตน์
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุธีรภิญโญ
 
1. นายพลวิชญ์  วัยวุฒิ
2. นางเยาวลักษณ์  สิทธินันท์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 24 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจุฑามณี  ตันดี
2. นางสาวอัญชิรา  แปงสาย
 
1. นายพลวิชญ์  วัยวุฒิ
2. นางเยาวลักษณ์  สิทธินันท์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กชายนิภัทร  ชาวพิจิตร
2. เด็กหญิงปณิตา  ศรีโสภา
 
1. นางปวีณา  วรรณปัญญา
2. นางสาววิมลรัตน์  หงษ์ห้า
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ยมจันทร์
2. เด็กชายสุชาครีย์  สีชมภู
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  มีเจริญ
2. นางสุรันต์  อินทะปัญโญ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84.2 ทอง 10 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  แป้นมั่น
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  เชื้อน่วม
 
1. นางเพียงเดือน  โล่ห์สุดใจ
2. นายประเสริฐ  แก้วพิน
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 27 โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวกรกนก  รินพล
2. นางสาวพรธีรา  ธีรเดชานันท์
 
1. นางชะนัตร์ตา  ตุ้มบุตร
2. นางสาวพิชญา  อองกุลนะ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 64.75 ทองแดง 10 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นางสาวฐิติชญา  ดีสุกใส
2. นางสาววรฤทัย  วงษ์ดี
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  มีเจริญ
2. นายกิตติพงษ์  เกตุปั้น
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายชลกร  รักธรรม
2. นางสาวญานิศา  มูลสองแคว
 
1. นางกนกอร  ผาสีกาย
2. นายตรัยมิตร  รูปใส
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ยาบ้านแป้ง
2. เด็กหญิงธีร์วรา  กลิ่นหนู
3. เด็กชายสรศักดิ์  โพธิ์คง
 
1. นางชลันดา  จันทร์มลฑา
2. นางสาวสุรัตน์  ปานศักดิ์
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นางสาวชลิตา  ทุนประดิษฐ์
2. นางสาวนิศารัตน์  นากัน
3. นางสาวสุวรรณี  สร้อยพรมมา
 
1. นางเพลินพิศ  เยี่ยมบุรี
2. นางสาววิมลรัตน์  หงษ์ห้า
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวพิมพ์นิยม  ชำนิการขาย
2. นางสาววรัญญาณ์กร  จันสา
 
1. นายพลวิชญ์  วัยวุฒิ
2. นางเยาวลักษณ์  สิทธินันท์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 22 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กชายปรยุทธ  สินเดธ
2. เด็กหญิงปิ่นนารี  พร้อมมิตร
3. นางสาวอรณิชา  เมืองรี
 
1. นายตรัยมิตร  รูปใส
2. นางกนกอร  ผาสีกาย
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 77 เงิน 10 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปริชญา  ชูประเสริฐสุข
2. นายยุทธภูมิ  ทองไทย
3. นายสนธยา  เหล็กอินทร์
 
1. นางกมลทิน  พรมประไพ
2. นางนงนุช  ชัยเนตร
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  อยู่นัด
2. นางสาวภคพร  กองฟั่น
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปั้นจาด
 
1. นายตรัยมิตร  รูปใส
2. นางกนกอร  ผาสีกาย
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายชิษณุพงศ์  กมลพล
2. นายเฉลิมศักดิ์  ปานเอี่ยม
3. นายเมธัส  อุดมเลิศ
 
1. นายวิราช  น้อยศิริ
2. นายฐิตโชติ  มากอิ่ม
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญมา
2. เด็กชายวีรภัทร  พูลศรี
3. เด็กชายวีรภัทร  สุขเกษม
 
1. นางสุรันต์  อินทะปัญโญ
2. นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 64 ทองแดง 31 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายพพล  ศรีสุข
2. นายวินัย  เรือนคำ
3. นายอดิสร  มูลมา
 
1. นางสุรันต์  อินทะปัญโญ
2. นางฑัณทิกา  บุญเกตุ
 
167 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกวินธิดา  อ่อนมี
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  ตั้งมั่นดี
3. เด็กหญิงวรัญญา  เวรุริยะ
 
1. นายตรัยมิตร  รูปใส
2. นางกนกอร  ผาสีกาย
 
168 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 23 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกุลสิณี  เพ็งดี
2. นายธนฤทธิ์  อยู่จุ้ย
3. นายยุทธภูมิ  ทองไทย
 
1. นางกมลทิน  พรมประไพ
2. นางนงนุช  ชัยเนตร
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษ  อินดี
2. เด็กชายพรพิชัย  จุ้ยศรีแก้ว
3. เด็กชายสุรชัย  ขำน้อย
 
1. นายประสพโชค  บัววังโป่ง
2. นายสุวัฒน์  จันทร์แยง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นายศุภวัทน์  บุญทศ
2. นายสืบสกุล  แผลงศร
3. นายอภิสิทธิ์  บุญเสือ
 
1. นายสุวัฒน์  จันทร์แยง
2. นายประสพโชค  บัววังโป่ง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงวาสนา  วิมลมงคลพร
2. เด็กหญิงศศิกานท์  ขำกัน
3. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  บำรุงไทย
 
1. นายฐิติ  วรินทรีย์
2. นางสาวอันธิกา  ตรีพรม
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 36 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นางสาวรัตนาวดี  ดาดี
2. นางสาวศิริลักษณ์  ยังผ่อง
3. นางสาวสโรชา  ลมัยวงค์
 
1. นายบุญเกลื้อ  บุญเสือ
2. นางสาวฉลอง  จุ้ยศรีแก้ว
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เต็มจิ๋ว
2. เด็กหญิงกนิษฐา  สุน้อง
3. เด็กหญิงวรรณนภา  วอนเจียม
4. เด็กหญิงศศิธร  นวลพักตร์
5. เด็กหญิงศศิภา  รักธรรม
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองบาง
 
1. นางเพ็ญศรี  เสียงดัง
2. นางวิเชียร  ทองใหญ่
3. นายกิตติกัณฐากรณ์  การุณประชา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายนพณัฐ  อินทมินทร์
2. นางสาวนันทิยา  มาแผ่น
3. นางสาวปนัดดา  พวงยะ
4. นางสาวพัชรินทร์  สีทา
5. นายภานุวัฒน์  ภู่เจริญ
6. นางสาวเกศกนก  ขอบปรางค์
 
1. นางพัชรินทร์  แดงกองโค
2. นางเฉลา  หล่มศรี
3. นายสถาพร  แหยมคง
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 35 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงดวงมณี  แป้นชูผล
2. เด็กหญิงธิติมา  สีทาทิม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ใหม่ห้อง
 
1. นางอรชร  ครุธผาสุข
2. นางสุพัตรา  ดีมี
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง 33 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจันจิรา  กุลพรม
2. นางสาวจิณณพัต  ทุมวงศ์
3. นางสาวสุดารัตน์  เชื้อน่วม
 
1. นางสุวิมล  ภูริสัตย์
2. นางศรีเรือน  คล้ายชม
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงฐณิชา  พุ่มอรัญ
2. เด็กหญิงมาริศา  เกิดเจริญ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โนนพยอม
 
1. นายณัฐพนธ์  ฟูใจ
2. นางสุนันท์  อ่วมแจง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวมนัสวี  ชมภูน้อย
2. นางสาวรุ่งทิพย์  มณีศรี
3. นางสาวสุธิตา  ทองแก้ว
 
1. นายกัมปนาท  สังบัวแก้ว
2. นางสุนันท์  อ่วมแจง
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงจิรัชชา  สารศิริวงศ์
2. เด็กหญิงชนินาถ  แปงการิยา
3. เด็กหญิงธนัญญา  สิทธิ
 
1. นางพิกุล  อินตายวง
2. นางศุภลักษณ์  เกณฑ์ขุนทด
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. นายธนุศักดิ์  น้ำสะอาด
2. นางสาวปกเกศ  เจียมจู
3. นางสาววิภาดา  เพ็งปาน
 
1. นายกฤษฎิ์ทิโชติ  ฤกษ์ศิริลภัสช์
2. นางสาวนันณภัชสรณ์  ผูกพันธ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  แก้วหา
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คำไท้
3. เด็กหญิงอรวรรณ  จันอุด
 
1. นางขันทอง  ฝายนันทะ
2. นางปภศร  ดิษบรรจง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นางสาวชนธิชา  เน่าดง
2. นางสาวณัฐฐาพร  สุขตะกู
3. นายสุริยา  สวนปาน
 
1. นางอัมพันธ์  เวหานราพงศ์
2. นางเพลินพิศ  เยี่ยมบุรี
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  อยู่สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายอภิวิชญ์  มาก่อกูล
3. เด็กหญิงอภิสิริ  มีทรัพย์หลาก
 
1. นายศุภกร  ทองสุขแก้ว
2. นายอดิศักดิ์  เสาร์คำ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.38 ทอง 23 โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวทิพพรัตน์  อยู่สี
2. นางสาวสุนิสา  อิ่มเพ็ง
3. นางสาวสุภาวดี  คำมีมา
 
1. นางสุกัญญา  ทองอิ่ม
2. นางสาวรัชดา  ทองอ้วน
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วงค์ปัน
2. เด็กชายพงศธร  อยู่ยืน
3. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  หอมสุ่ม
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  ศรีรักษ์
2. นางสายทอง  คล้ามนฤมล
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 14 โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวการะเกด  รอดภัย
2. นายศราวุธ  ดาอ่ำ
3. นางสาวเกศินี  กมลงาม
 
1. นางอุษา  จาดเรือง
2. นายฐิติ  วรินทรีย์
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 24 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  ตองด้วง
 
1. นางโสภิต  ผดุงโภชน์
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็งถา
2. เด็กหญิงจริยา  มะตัน
3. เด็กหญิงบุษกร  วารี
 
1. นางโสภิต  ผดุงโภชน์
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายพรหมมินทร์  จันทร์ดำ
 
1. นายเอกรัฐ  คล้ายสุวรรณ์
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.66 ทอง 6 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 1. นางสาวฑิฆัมพร  เมนโดซ่า
 
1. นางจินดา  นนทิตบุตร
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายปริญญา  เผือกพูล
 
1. นางสาวทักษพร  ปันกาวี
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75.33 เงิน 6 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุ่มเทียน
 
1. นางสาวนิตยา  อินอิว
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงบุณยาพร  สายสร้อย
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  เสวันนา
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 76.66 เงิน 16 โรงเรียนแสนตอวิทยา 1. นายอรรคพล  แก้วกู่
 
1. นายณัฐชัย  ตาใส
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 4 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. นายมนัสพงศ์  ทาพรม
2. นายโกมล  ดวงจำลอง
 
1. นางสำเภา  เกรัมย์
2. นางสาวอลิษา  ติ๊บคำ
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง 6 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายนิคม  พุ่มเทียน
2. เด็กชายปริเยส  อิ่มเพ็ง
 
1. นายเอกรัฐ  คล้ายสุวรรณ์
2. นางสมนึก  สีขำ