สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐมนพร  ใบอุบล
 
1. นางสุดารัตน์  วันนาหม่อง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 34 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวทิพย์สุดา  แหยมไทย
 
1. นางสุดารัตน์  วันนาหม่อง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวสุธิตา  ผุยดา
 
1. นางสาวนันทิกานต์  มีแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 32 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวสุนิตา  รินสาร
 
1. นางบุปผา  นาคหอม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  กวาวสิบสาม
 
1. นางสดสวย  ใจน่ิม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 34 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  เย็นใจ
 
1. นางสาวนงนุช  ทิพย์โพธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทวีชัย  ล้อสินคำ
 
1. นางน้ำเพชร  พรมอ่อน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.8 ทอง 4 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายทวีทรัพย์  ขวาขัน
 
1. นางน้ำเพชร  พรมอ่อน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71.83 เงิน 16 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมุนินทร์ฐิตา  ไชยมงคล
2. เด็กชายสิทธิโชค  ใจเกลี้ยง
3. เด็กหญิงเมธาวี  แก้วมี
 
1. นางดอกรัก  รักษา
2. นายสุรักษ์  รักษา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 41 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพรรษา  รักษา
2. นางสาวพรวดี  แดงดี
3. นางสาวเมษา  บุญรอด
 
1. นายสุรักษ์  รักษา
2. นางดอกรัก  รักษา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 38 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายภัทรชนน  ตุ้ยแก้ว
2. นางสาวสุชาดา  สีสุข
 
1. นางบุปผา  นาคหอม
2. นางเดือนเพ็ญ  วังคะฮาด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 10 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวณิชา  ลมราษฎร์
2. นางสาววัลลภา  มณีแสง
 
1. นายรุจิสันต์  ชูรักษา
2. นางบุปผา  นาคหอม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 44.68 เข้าร่วม 44 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  มีล้อม
2. เด็กหญิงอาริสา  อินป๊อก
 
1. นางปัทมาภรณ์  โมรารักษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 63.09 ทองแดง 39 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวอนันทิยา  สิงห์ดา
 
1. นางสาวนันทิกานต์  มีแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 34 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงหทัยชนก  ขิงหอม
 
1. นางสาวคุณากร  คำทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 38 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนริศรา  ผมปัน
 
1. นางชรินรัตน์  กรงทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายจิรเมธ  ทองสาย
2. เด็กหญิงณัฐธมล  ใจยะไฝ
3. เด็กหญิงภิญญุพัชญ์  สายดี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีทอง
2. นางสาวขวัญนภา  พลอยแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 42 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวดารารัตน์  บุญมามี
2. นางสาวธิติมา  วงษ์พรม
3. นางสาวพัชสุมินทร์  บุญรัก
 
1. นายนนทภพ  ทองเอียง
2. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ  สีก้อน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงจินดามณี  ผาทอง
2. เด็กชายเจษฎา  อินทรชารี
 
1. นางพรจันทร์  รักสัจจา
2. นางสาวชุติมณฑน์  ชนไพโรจน์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 41 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษดา  ปังคำ
2. นายธนากร  วงศ์สุริยะ
 
1. นายสุเทพ  จันทร์ตรง
2. นายไพฑูรย์  ทิพย์ศรีมูล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 38 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอชิษา  อินทิพย์
 
1. นางสถาพร  พวงสำเภา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 33 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวจิตรจิมาพร  วันมา
 
1. นางพรจันทร์  รักสัจจา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 37.27 เข้าร่วม 41 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายปรมินทร์  ปัญญาสงค์
2. เด็กชายสรวิศ  มูลคำ
 
1. นางศิริรัตน์  บุญเรือง
2. นางพรจันทร์  รักสัจจา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 49.97 เข้าร่วม 30 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวอริสา  ทิเลา
 
1. นางศิริรัตน์  บุญเรือง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 37 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสีหณัฐ  สีแดงน้อย
 
1. นางสาวคุณากร  คำทอง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 32 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายอนุศักดิ์  ดาดี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงชนิตา  เอียวงษ์
2. เด็กหญิงธนาภา  ธูปนิ่ม
3. นางสาวอริสรา  กองปา
 
1. นางสาวน้อย  มาสอน
2. นางศศิชา  โปธา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32.75 เข้าร่วม 42 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวกานต์รวี  คลังสีดา
2. นางสาวนิศา  ทะสุตะ
3. นางสาววริษา  อินทร์วัล
 
1. นางสาวสถาพร  ทีพสม
2. นางศศิชา  โปธา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 33 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สวัสดี
2. เด็กหญิงวรัญญา  ชัยวิชิต
3. เด็กหญิงสุวิชญา  ทุมลา
 
1. นางขวัญดาว  กะตะโท
2. นางสาวกิติยา  ใจดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.8 เงิน 37 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวกนกพร  ไชยโสภา
2. นางสาวณัฐพัชร  คำสะใบ
3. นางสาวเพียงพลอย  ศรีจันทร์
 
1. นางจันทนา  ถิ่นจอม
2. นางสาวสลิตา  แสงจันดา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 36 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภาพสละ
2. เด็กหญิงวาสนา  ยศต๊ะสา
3. เด็กหญิงสุนันทินี  ขันกา
 
1. นายสุชาติ  กิ่งกัลยา
2. นางสาวราตรี  เสนาป่า
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  กำเนิดพายัพ
2. นายณรงค์ฤทธิ์  โนนด้วง
3. นายพยุงศักดิ์  รองคำภีร์
 
1. นางสุพัตรา  คำลือ
2. นางพรนภา  ติคำ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 42 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษดา  กูลทำ
2. นางสาวสุวรรณา  ผาผอง
3. นายอภิไชย  บุญชิด
 
1. นางรุ่งฟ้า  ยาดี
2. นางสาวณัฐพร  มีโส
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 38 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวธันย์ชนก  ดีเก
2. นางสาวนภวรรณ  แก้ววังอ้อ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  แอ่งป้อง
 
1. นางดวงใจ  ดวงสุภา
2. นางขนิษฐา  บุตรที
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 44 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายกิตติพร  ดาดี
2. นายชุติภาส  จูมเอื้อย
 
1. นางสาวน้อย  มาสอน
2. นางศศิชา  โปธา
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายศิวภาค  เพ็ญสุภา
2. นายอนุวัต  โสดา
 
1. นางดวงใจ  ดวงสุภา
2. นางขนิษฐา  บุตรที
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 29.84 เข้าร่วม 39 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษณ์  แก้วดี
2. เด็กชายปรัชญา  เชื่อบุญมี
 
1. นายอุเทน  มาทำมา
2. นายสุทิน  กรงทอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.86 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  อินฟากท่า
2. เด็กชายชนัฐชา  มาเพลิง
 
1. นายนพรัตน์  คุณศรี
2. นายดุสิต  ยังเจริญ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายคเชนทร์  บัวคำ
2. นายธนัฐพล  เมตตา
3. นายนริศพงษ์  ลีนิน
 
1. นางวารินทร์  คุณศรี
2. นายภาคภูมิ  พิมพ์โพธิ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 22 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  จะปิ
2. เด็กหญิงทิวาพร  หอมอ่อน
3. เด็กหญิงพิมพ์พร  สิงห์ออน
4. เด็กหญิงวริศรา  คำดี
5. เด็กหญิงสุกัลญา  กำพา
 
1. นางสาวมณฑณี  ไชยประสิทธิ์
2. นางสาวมาธวี  กันทะสอน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 36 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  ดาดี
2. นางสาวปวีณ์ธิดา  มูลทา
3. นางสาวปุณยาพร  ฝั้นเต็ม
4. นางสาวมนทิราวรรณ  โสทัน
5. นางสาวเกวลิน  เบี้ยวน้อย
 
1. นางสาววสุธา  บุญรักษา
2. นางสาวกฤติยา  สอนสุด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.8 เงิน 39 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทรงสุบังมัน
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  โม่งโม๊ะ
3. เด็กหญิงวัชรี  ครอบแพ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  หลีเลิศ
5. เด็กชายเสกสรร  ธิจร
 
1. นายปลอด  โตทรัพย์
2. นางเฉลียว  ทับอิ่ม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 41 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวชลธิชา  ชัยมะณี
2. นายณัฏฐพล  กาวิใจ
3. นางสาวพิธาดา  สุขคำปา
4. นางสาวสิริโสภา  สีพรม
5. นางสาวสุประวีณ์  โมอินทร์
 
1. นายอรรถพล  ศิริมูล
2. นายเทอดศักดิ์  มาตสาร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.6 ทอง 24 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติมา  บุญไม่ละ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุตรที
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองไสย์
4. เด็กหญิงสุทธิ์ภาธร  เปี้ยจันทร์
5. เด็กชายโจณธาร  วงษ์พรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทิพย์รถ  พุ่มไม้
2. นางบุญญาพร  แผลงฤทธิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.2 ทอง 7 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  ชุณวิรัตน์
2. นางสาวธนพร  เกินเขียว
3. นางสาวธีรดา  การุณประชา
4. นางสาวธีรตา  การุณประชา
5. นางสาวสุมลทิพย์  ผุยดา
 
1. นายเพลิน  ประธรรมสาร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง 5 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  จันโสดา
 
1. นางสาวกฤติยา  สอนสุด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายธนากร  อ่อนโพธา
 
1. นางสาววสุธา  บุญรักษา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.4 ทอง 31 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายคริสต์มาส  สิขัณฑกนาค
2. เด็กหญิงอนุตตรีย์  แปงสอน
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  ปิ่นม่วง
2. นางสาวเหมือนจันทร์  คำหมอน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.8 ทอง 30 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ยอดทองดี
2. นายนนธวัฒน์  มาทำมา
 
1. นางกนกวรรณ  กาศทิพย์
2. นางวิไล  เอ็บมูล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.2 ทอง 13 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐพร  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงธัญชนก  แสนขัด
3. นางสาวธันยพร  ขวาขันธ์
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  คำเครื่อง
5. นางสาวพรรณปพร  อ้นมี
6. นางสาวพิชญรัตน์  ขัดสี
7. เด็กหญิงภณิดา  ชนะจน
8. เด็กหญิงภัคจิรา  ปาฟอง
9. นางสาวมณฑิรา  โนนด้วง
10. นางสาวอารียา  ชนะจน
 
1. นางน้ำเพชร  พรมอ่อน
2. นายสุรักษ์  รักษา
3. นายจีรศักดิ์  คำบ้านฝาย
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชมน  ดีสอน
2. เด็กหญิงกรรณิกา  กรมกระโทก
3. เด็กหญิงกาญจนา  โสมน
4. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญมี
5. เด็กหญิงกุลสตรี  ขวาขันธ์
6. เด็กหญิงนันทิตา  สนิทบับ
7. เด็กหญิงปรียาลักษณ์  หงษ์ทอง
8. เด็กหญิงวทันยา  ตระบุตร
9. เด็กหญิงอรนุช  ดาแว่น
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงษ์พรม
 
1. นายเซน  ติคำ
2. นายไสว  สุขเกษม
3. นายกฤตเมธ  ขันตีต่อ
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงกชกมล  บุญยอด
2. เด็กหญิงกนกพร  เสาร์เพ็ง
 
1. นายชัยณรงค์  อุปรัตน์ปรีชา
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 22 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายชนายุส  แก้วบุญมา
2. นางสาวลัฐิกา  สิงห์ดา
 
1. นายบุญเท็ง  กาติ๊บ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 44 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  คำโส
 
1. นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชติ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายสหัสวรรษ  ขันลา
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  แก้ววังอ้อ
 
1. นายสมปอง  ปล้องขัน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายพงศกร  พาอ่อน
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีวิชัย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 43 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรกมล  วงษ์ช่างหล่อ
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 42 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกุลสตรี  ฟองดา
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงยลดา  แก้วแก้มทอง
 
1. นางสุกัลยา  เอ็บมูล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวพิมพ์วิมล  บุญมี
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีวิชัย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุตรที
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดาให้
 
1. นางสุกัลยา  เอ็บมูล
2. นางนิภา  ศิวาดำรงค์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 25 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายคริสมาส  ปาดี
 
1. นางสาวจัณณ์ญภัส  จันรุน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 33 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายคริสมาส   ปาดี
 
1. นางสาวจัณณ์ญภัส   จันรุน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐกานต์  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายนัฐพงศ์  จรรยงพันธุ์
3. เด็กชายภูวเนตร  สงทัน
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
2. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายศักดิ์เดชา  ปัญญาดี
2. นางสาวสารนิล  ลำมูล
3. นางสาวสุภาวดี  โพธิ์ศรี
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
2. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงณัฐชยา  กิ่งดี
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 20 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ล่าแยง
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงชลพินธุ์  ทองโสม
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายดนุสรณ์  ใจด้วง
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงปภาวี  สิงห์มณี
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  สิงห์ดา
 
1. นางสาวพิพาภรณ์  ปัญญาวงค์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงญาณิศา  ไชยวัฒนกุลเดช
 
1. นางสาวพิพาภรณ์  ปัญญาวงค์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำขันตี
 
1. นายอนุวัช  ศรีเขื่อนแก้ว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงชลพินธุ์  ทองโสม
2. เด็กชายชุติเดช  กิติทองโสม
3. เด็กหญิงญาณิศา  ไชยวัฒนกุลเดช
4. เด็กหญิงฐิตาภา  ล้อสินคำ
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ล่าแยง
6. เด็กหญิงณัฏฐิกา  สิงห์ดา
7. เด็กหญิงณัฐชยา  กิ่งดี
8. เด็กชายณัฐภัทร  คำขันตี
9. เด็กชายดนุสรณ์  ใจด้วง
10. เด็กหญิงดุษฎี  อินนาง
11. เด็กหญิงปภาวี  สิงห์มณี
12. เด็กหญิงภัทราวดี  อยู่ยืน
13. เด็กหญิงวรรณษา  โสทัน
14. เด็กชายศิริวัฒน์  ดามัง
15. เด็กชายสรธัญ  มาวัน
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
2. นายเจริญ  โนวิน
3. นางพรศรี  เพ็งเรือง
4. นางสาวพิพาภรณ์  ปัญญาวงค์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 74 เงิน 21 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชนวีร์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายชาญเมธา  สงวนทรัพย์
3. นายชโยดม  ตันโทน
4. เด็กชายธีรไนย  แก้วสีโน
5. เด็กชายยศธร  มาตจันทา
6. เด็กหญิงอาทิติยาภรณ์  โพธิ์ชัยสาร
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
2. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  บัวคำ
2. นายพันธวัช  ตันเต็ม
3. นายมนัสนันท์  คำประวัติ
4. นายวรินทร  ตาทอง
5. นายอภิวัฒน์  กุจันทร์
6. นายอาทร  มาคูณ
 
1. นายฉัตรกมล  สมแตง
2. นายนนทภพ  ทองเอียง
3. นายจีรศักดิ์  ทาปุก
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.6 ทอง 16 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวกวินทิพย์  รัตนะโสภา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คะนะ
3. นายกิตติพงศ์  มาตสาร
4. เด็กชายจักรพงษ์  คำเทพ
5. เด็กหญิงจิตรามาส  อุ่นนะ
6. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เขียวแก้ว
7. นางสาวชยุดา  ธนะเพชรพิบูลย์
8. นางสาวชลธิชา  ภูใจ
9. เด็กชายชวลิต  อินธิแสง
10. นางสาวญานิกา  พนัสขาว
11. นายต้นตระการ  รัตนกุล
12. นางสาวทิพยรัตน์  พรมมินทร์
13. นางสาวธัญญารัตน์  พรมมี
14. นายธิติวุฒิ  เป็งใจ
15. เด็กชายธิติวุฒิ  ชมภูน้อย
16. นายธีระภัทธิ์  ขันทอง
17. เด็กหญิงนฤมล  มีล้อม
18. นางสาวประภานิช  มาทำมา
19. เด็กหญิงปาริชาติ  โม่งโม๊ะ
20. นางสาวฟ้าใส  พุ่มอรัญ
21. นางสาวมนทิรา  ปลีสาลี
22. นายยศกร  ณ บางช้าง
23. นางสาวรัฐติการนต์  เรียนหม่อม
24. นางสาวลอตต้า  บุญศรี
25. เด็กหญิงวิภาพัฒน์  คำโส
26. นายวุฒินันท์  คำชาวงศ์
27. นางสาวศิริกัญญา  บัวคำป้อ
28. เด็กหญิงศิรินภา  ดาบบัง
29. นางสาวสุพรรษา  สุปน
30. เด็กหญิงสุรัญญา  ล้วนลุย
31. นายสุริยเทพ  เตปนะ
32. นายสุวิทย์  ยานานนท์
33. เด็กหญิงสโรชา  รัตนอาจ
34. นายอดิศักดิ์  บุญทา
35. นางสาวอรัญญา  ตาวงค์
36. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  สุขแก้ว
37. เด็กชายเรืองศักดิ์  รวมสินธ์
 
1. นายจลัญ  อินตายวง
2. นายประสิทธิ์  ปัญญา
3. นายกฤษฎา  จันทร์รุณ
4. นายประเสริฐศักดิ์  เด็ดขาด
5. นายครรชิต  ใจกลม
6. นายธนพงษ์  เกษศรี
7. นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชติ
8. นายสุทธิชัย  ปานเอี่ยม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 43 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายศรันย์  ราชภูมี
 
1. นางกัญญาณัช  คนดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 36 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายอนุกูล  คำเทศ
 
1. นายธนพงษ์  เกษศรี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 41 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรัญญา  บุตรดี
 
1. นายฉัตรกมล  สมแตง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.25 เงิน 43 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. นางสาวศศิกานต์  มาเสาะ
 
1. นางกัญญาณัช  คนดี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายศิงขร  ขันลา
 
1. นางสาวสุวิมล  ประสานยา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายธนากร  วงศ์สุริยะ
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  แก้วมี
 
1. นางกัญญาณัช  คนดี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.3 เงิน 36 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. นางสาววรัญญา  พันธ์ลี
 
1. นางกัญญาณัช  คนดี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายบุริศร์  อัมพรดล
 
1. นางอภิญญา  สิงห์อยู่
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 30 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  ดอกไม้
 
1. นางสุุชานันท์  เสาร์แดน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 42 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสาธินี  ชมภูนิตย์
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.66 เงิน 32 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายอติวิชญ์  ปามิตร
 
1. นายสิริพงศ์  ธิดาราม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.5 เงิน 39 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายปิยะ  วันมา
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 34 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงวิภาวี  สุภาพ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  เด็ดขาด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.4 เงิน 39 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. นางสาวโภธิชา  ไชยแบน
 
1. นางสาวกัญจน์พร  งาต้น
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 34 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงกานรัตนา  พรมสาร
2. เด็กหญิงณัทศศิร์  กาวิใจ
3. เด็กหญิงผกามาศ  อุตรศรี
4. นายภานุวัฒน์  เขื่อนแก้ว
5. นายรัชชานนท์  กองบัว
6. เด็กชายวัชรพงษ์  ศรีวิชัยนวน
7. เด็กหญิงวิภาวนี  สีสังข์
8. เด็กหญิงสาลิณี  คล้ายสุวรรณ์
9. นายสุริโย  จุไธสงค์
10. เด็กชายอัครเดช  สุปินะ
 
1. นายกฤษฎา  จันทร์รุณ
2. นางสาวกุสุมา  นิดตา
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 27 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงชลดา  แก้วเงิน
2. เด็กหญิงปมิตรา  โมอินทร์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  อินแสน
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ธรรมใจ
5. เด็กหญิงศรัณรัชต์  คงเขียน
6. เด็กหญิงสุภารัตน์  มิลหล้า
7. เด็กหญิงอริตา  อ๊อดกัน
8. เด็กหญิงเพชรดา  เพชรสุวรรณ
 
1. นายกฤษฎา  จันทร์รุณ
2. นางสาวกุสุมา  นิดตา
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 26 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  วันนาอ่อน
2. นางสาวจิราภรณ์  เทพอินทร์
3. นางสาวชลาลัย  หอมสุวรรณ
4. นางสาวดาวใจ  แก้วมา
5. นางสาวบุญญารัตน์  แดงสุ่ม
6. นางสาวปิยฉัตร  ก้อนคำมี
7. นางสาวสิรินทรา  มาแสน
8. นางสาวอาทิติยา  ฟักสูงเนิน
 
1. นางสาวเสริมศิริ  วิริยะ
2. นางสาวฐิติมน  โชคทวีกิจ
3. นางสาวรัตนาภรณ์  เข็มเพ็ชร์
4. นางสาววราพร  หิตมูล
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายธนภัทร  วิจิตรมังสา
2. นายรัฐธรรมนูญ  เชิ้อคำอ่อน
3. นายวันเฉลิม  โสทะรักษ์
4. นายอัษฎาวุฒิ  ขันทับทิม
5. นายเจษฎากร  น้อยเทพ
 
1. นายประสิทธิ์  ปัญญา
2. นายกฤษฎา  จันทร์รุณ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 55.33 เข้าร่วม 35 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  เกตุอินทร์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ใจด้วง
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 70.8 เงิน 36 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายทินกร  เสนะ
 
1. นางเสนาะ  เฟื่องอักษร
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน 38 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเกศราภรณ์  อินทรวรรณ
 
1. นางสาวทัชชา  แก้วฟอง
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวเนตรนภา  ย่อมไธสง
 
1. นางฐิติรัตน์  อุปรัตน์ปรีชา
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายดนุสรณ์  ใจด้วง
 
1. นางสาวกัญจน์พร  งาต้น
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50.16 เข้าร่วม 34 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวมัณรายา  รัตนคช
 
1. นายธีรวัฒน์  มูลเงิน
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 61 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ปันแดน
2. เด็กหญิงอรสา  มาคูณ
 
1. นางกุลณัฐ  เรืองนาราบ
2. นายพชร  เตชณสิทธิ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 52.33 เข้าร่วม 43 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ตระกูล
2. นายชนะพล  บุญพิมพ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกต  พิมทุม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันตพัชร์  พิมทุม
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 71 เงิน 34 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายพีระพรรดิ์  เอี่ยมศิริ
 
1. นางสาวฉัตรวรุณ  ปริมาณ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78.82 เงิน 15 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงซอฟา  ประธรรมสาร
2. เด็กหญิงฐานิตา  ตันเต็ม
 
1. นางกัญญารัตน์  ชัชยกุล
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีทอง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 66.81 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายพสุธา  หล้าคำสี
 
1. นายศิริวัฒน์  เชื้อบาง
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงบุญยาพร  วงค์โชติ
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  อินวรรณ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  สิงห์ดา
 
1. นายทัศนัย  กองมา
2. นางนารีรัตน์  โทนแจ้ง
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 29 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวธิดาพร  นวลศรีเหว่า
2. นางสาวพรชิตา  เทพทอง
3. นางสาวสุทธิตา  บุตรพา
 
1. นางสาวนันทิกานต์  มีแก้ว
2. นางสาวนงนุช  ทิพย์โพธิ์
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทัศนพงษ์  โนนคู่เขตโขง
2. เด็กชายสิทธิชัย  ทังตุ่น
 
1. นายฐาปกรณ์  ภู่สวัสดิ์
2. นายวัชร  แพทย์กูล
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69.83 ทองแดง 23 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายกษิดิ์เดช  วันนาหม่อง
2. นายนวบดินทร์  สัณหวัณภัคดี
 
1. นางสาวอรวรรณ  ภู่สวัสดิ์
2. นางสาวปฐมาวดี  เนตรธนู
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายภาคภูมิภูวดล  พาอ่ำ
2. เด็กชายอภิรักษ์  สิงห์ลี
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  สิงห์พร
2. นายจักรกฤษณ์  อุดป่าคา
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวสาวิตรี  กล่อมตัน
2. นางสาวสิริวิมล  โมอินทร์
 
1. นางสาธิยา  สารเถื่อนแก้ว
2. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมน  ปาดี
2. เด็กหญิงศศินา  ตะคุณนะ
 
1. นางสาวโสมรัศมี   ทั่งคำ
2. นางสาวจินต์จุฑา  ไพรสนธิ์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธารพิรุณ  เพ็ชรศรี
2. เด็กหญิงสุตภาวี  ใจนวน
 
1. นางสาวกิติยา  ใจดี
2. นายวัชร  แพทย์กูล
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฏกร  ขันตีต่อ
2. เด็กหญิงแพรวรรณ  หว่างพันธ์
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  สิงห์พร
2. นายจักรกฤษณ์  อุดป่าคา
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วประเสริฐ
2. นายวัชรสิทธิ์  แดงด้วง
 
1. นายณัฐพงษ์  จันทร์มณี
2. นางสาวอรวรรณ  ภู่สวัสดิ์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายศุภกร  สุทะนะ
2. นายเกิดพงศ์  พงศ์อนันต์ปัญญา
 
1. นายฐาปกรณ์  ภู่สวัสดิ์
2. นายวัชร  แพทย์กูล
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 33 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐดนัย  สุขสุวรรณ
2. นายพันธกานต์  ยอดสุวรรณ์
 
1. นายฐาปกรณ์  ภู่สวัสดิ์
2. นายวัชร  แพทย์กูล
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายจิรวัฒน์  เพ็งจู
2. นายธีรภัทร  เพ็งมา
3. นายไพรทวน  ขันรินทร์
 
1. นายสิทธิพร  พูลเกษ
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายกมลภพ  วันทิ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผลเจริญรัตน์
3. เด็กหญิงพิชยพร  ทะใจ
 
1. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
2. นายสิทธิพร  พูลเกษ
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายชัชวาลย์  บริสุทธิ์
2. นายธนายุทธ  ยศเกตุ
3. นายศุภสิน  คำเรืองฤทธิ์
 
1. นายสิทธิพร  พูลเกษ
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 32 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายณภัทร  จินดาประทุม
2. เด็กชายณัฐพล  มาท้วม
3. เด็กชายธีรภัทร  หลีเลิศ
 
1. นายสิทธิพร  พูลเกษ
2. นางสาววิจิตรา  แก้วบุญมา
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 64 ทองแดง 31 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายชัยณรงค์  ทองระ
2. นายภาณุวัฒน์  มงคลเสถียร
3. นายอฤทัย  จันทไทย
 
1. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
2. นายสิทธิพร  พูลเกษ
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพฤษภา  หิตมูล
2. เด็กหญิงพัชรพร  กองมา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำอ้าย
 
1. นางจันทนาพร  กลิ่นพินิจ
2. นางสาววิไลลักษณ์  ขิงหอม
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 31 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวลักษิกา  พิมพ์อูป
2. เด็กหญิงวราพร  แก้วสอง
3. เด็กชายเขมรัตน์  คำดี
 
1. นางวันเพ็ญ  แสนปัญญา
2. นางจันทนาพร  กลิ่นพินิจ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฐานิดา  นาฬิเก
2. นางสาวธณัชพร  สีแดงน้อย
3. นางสาวภักดิ์กมล  ปล้องลา
 
1. นางวิไลลักษณ์  ขิงหอม
2. นางวันเพ็ญ  แสนปัญญา
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนา  บัวฮิด
2. นางสาวจันจิรา  มาจร
3. นางสาวปริษานันท์  พันธ์แพง
4. นางสาวสุดารัตน์  คนดี
5. นางสาวสุพัตรา  จำปาไพร
6. นางสาวอินทิรา  มาจร
 
1. นางวันวิสา  คำน้อย
2. นายบรรเทิง  คำทอง
3. นายวสันต์  บุญประกอบ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทุมป้อง
2. เด็กหญิงธนพร  โพธิ์วันดี
3. เด็กหญิงสุวรรณษา  สีเนียม
 
1. นางสาวกุลติณีย์  พักเรือนดี
2. นายธีรวัฒน์  มูลเงิน
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวกนกอร  เพียงตา
2. นางสาวปิยธิดา  อินทรพุฒิ
3. นางสาวศยามล  พลศักดิ์
 
1. นางสาวกุลติณีย์  พักเรือนดี
2. นางวิไลวัลย์  รอดวินิจ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล  สิติคำ
2. เด็กหญิงมุกมณี  โชคสวัสดี
3. เด็กหญิงอาริสา  ยาปล้อง
 
1. นางธนัชพร  ยันตะพันธ์
2. นายวรานนท์  คลังสีดา
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  บัตรยางนอก
2. นางสาวธัญญาศิริ  พรมนัน
3. นางสาวนภัสสร  คงดี
 
1. นางสาวจิรชฎาภรณ์  อินลว์อ่อน
2. นางสาวธนาภา  อนามธวัช
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.9 ทอง 26 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวนันทิยา  พามา
2. นางสาวศศิพมพ์  อิ่นคำ
3. นางสาวอตินุช  มั่นคง
 
1. นางสาวจิรชฎาภรณ์  อินลว์อ่อน
2. นายวรานนท์  คลังสีดา
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ทะใจ
2. เด็กหญิงวิรากานต์  พาใจ
3. เด็กหญิงเรณุกา  เขียวใจยา
 
1. นายอุกฤษฎ์  สิริมาวรวุฒิ
2. นางหทัยทิพย์  สมทอง
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวอจลญา  สีโน
2. นางสาวอนุธิดา  ทังตุ่น
3. นางสาวโสธยา  พันมา
 
1. นายอุกฤษฎ์  สิริมาวรวุฒิ