สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรินทร  อินทโฉม
 
1. นางบุศรินทร์  หาญเมธาคุณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวสุชาวดี  จันทรมาก
 
1. นางสาวประนัดดา  สงครามศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศินุช  กีรติสุนทร
 
1. นางสุทิศา  พะวา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74.5 เงิน 16 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  พูลเทียน
 
1. นางสาวเวธนี  พัฒโนทัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐศิ  มณีรัตน์
 
1. นางสาวกชกร  ช้อนคราม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 29 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกานต์สินี  โตลา
 
1. นางสุทิศา  พะวา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.6 ทอง 16 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญรดา  ศุภพิริยะกุล
 
1. นายพงศธร  สีระวัตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.7 ทอง 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวบุษกร  กลายสุข
 
1. นางสาวงามตา  ยิ้มยัง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  เหล่าคุ้ม
2. เด็กหญิงธนัชชา  โชติพิเชฐ
3. เด็กหญิงศิริพิชา  หมั่นเสมอ
 
1. นางสาวกชกร  ช้อนคราม
2. นางสุทิศา  พะวา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวรัตนวัล  รอดภัย
2. นางสาวศรสวรรค์  มุ่งการ
3. นางสาวโยธาฎา  จุลพรรค์
 
1. นางสาวงามตา  ยิ้มยัง
2. นางสาวเวธนี  พัฒโนทัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชมน  วรรณกุล
2. เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์กาวี
 
1. นางผานิต  ประชุมชัย
2. นายธนวัฒน์  ทองวิชิต
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  บัวกลับ
2. นายวรพงษ์  นาคเมือง
 
1. นายธนวัฒน์  ทองวิชิต
2. นางจิตรลดา  วงษ์พานิช
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69.02 ทองแดง 30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุพัตรา  พุกมาก
2. เด็กหญิงอนัญญา  วงษ์ศรี
 
1. นางสาวกุลธิรัตน์  บุญธรรม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 66.26 ทองแดง 36 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวพลอยลดา  นาคพันธ์
 
1. นายธนวัฒน์  ทองวิชิต
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  อุนการุณวงษ์
 
1. นางกษมา  เกิดประสงค์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 34 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. นายเตชินท์  วงศ์สมุท
 
1. นางสาวดารณี  ศรีบัว
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทองบุญ
2. เด็กหญิงนวพร  อบอาย
3. เด็กชายวรเมธ  เกตุสุรินทร์
 
1. นายนิรันดร์  บุญศรี
2. นางสาวโชติรส  ชุติพานิชเทศก์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวฐานมาส  กุลที
2. นางสาวนงนภัส  สุขแช่ม
3. นายปิติพัฒน์  สารปรั่ง
 
1. นายเทพรักษ์  แกล้วกสิกรรม
2. นางสมสุข  โชติพิเชฐ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปณาลี  แก้วมณีวัฒน์
2. เด็กหญิงภัทราพร  พุฒอินทนา
3. เด็กชายสิรวิชญ์  อติชาติ
 
1. นางสาวศุภัสสราพร  มานะการ
2. นางสาวจันทิมา  กุลศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 9 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐภรณ์  ผิวขาว
2. นางสาวสุประภาดา  น้อยวินิจ
3. นางสาวแทนหทัย  ทิพย์รังษี
 
1. นางญาณี  แก้วจัง
2. นางวรรณา  พิมพันธุ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณฐวัฒน์  ศรีจันทร์
2. เด็กชายภควรรษ  วรรณสูตร
 
1. นางสาวโชติรส  ชุติพานิชเทศก์
2. นางสาวกนกพรรณ  ลอยสงเคราะห์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายฉัตรดนัย  ฉัตรรักษา
2. นางสาววริษา  ไทยวานิช
 
1. นางสมสุข  โชติพิเชฐ
2. นางญาณี  แก้วจัง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คล่องธัญกรณ์
 
1. นางสาวราณี  ศรีบัวบาล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายพิทวัส  เทียนแสง
 
1. นายไชยโพธิ์  ร่มโพธิ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61.59 ทองแดง 24 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  เหลืองพฤกษชาติ
2. เด็กชายปัณณ์  ทุคหิต
 
1. นายชิตพล  สะอาด
2. นายลิขิต  สุขพ่วง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 48.39 เข้าร่วม 32 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายจีรพัฒน์  ปานสมบัติ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  อ่ำสุพรรณ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ลือชา
 
1. นางสาวดารณี  ศรีบัว
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 40 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  ศรีวารี
 
1. นายสาธิต  ร้อยแก้ว
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  สารต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงฐิติพัชร  พลหาร
3. เด็กชายนคภิท  วัฒโนภาส
 
1. นางผานิต  เทศนา
2. นางสาวกรองกาญจน์  ขวัญไกรศิริ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48.75 เข้าร่วม 29 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวญามิณดา  ขาววิจิตร
2. นางสาวนฎคล  จันทราช
3. นางสาววชิรญาณ์  เกษศิลป์
 
1. นางนภาพันธ์  พลหาร
2. นายชัยเรศน์  ฉลาดธัญญกิจ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 19 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิตา  บุญเพ็ชร์
2. เด็กหญิงศิรประภา  ชูอินทร์
3. เด็กหญิงศุภวรรณ  กุดจอก
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  นาคศิริ
2. นางพิศมัย  กุลเกตุ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.8 เงิน 37 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. นางสาวคุณัญญา  ก้านพลู
2. นางสาวณัฐธยาน์  เฟื่องฟูธนโชติ
3. นางสาวศรัทธาพร  เมืองดี
 
1. นางสาวอรกาญจณ์  โชคสวัสดิวงศ์
2. นางจิรฐา  อิสภาโร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิราภา  โพธิพระรส
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีสี
3. เด็กหญิงธุวพร  ไตรเนตร
 
1. นายพนา  ทนะแสง
2. นางสาวสุดาพร  ยอดดำเนิน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 30 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวกมลเนตร  โพธิ์อินทร์
2. นางสาวจรัสศรี  ชำนาญเกษกรณ์
3. นางสาวสุธาทิพย์  เจนเขตรกรณ์
 
1. นางสาวชไมพร  วิเชียรรัตน์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ประสิทธิ์เขตกิจ
2. เด็กหญิงลักษณารีย์  กลิ่นจันทร์
3. เด็กหญิงสุภัทรา  เชยจันทร์
 
1. นางสาวเต็มสิริ  เคนคำ
2. นางสาวธัญญารักษ์  นาคยา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72 เงิน 41 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. นางสาวพิชญาภา  มีควร
2. นางสาวสุธาวิณี  จันทร์ดี
3. นางสาวอมลณัฐ  หุ่นธานี
 
1. นางชนิดาภา  ม่วงมี
2. นางสาวอรกาญจณ์  โชคสวัสดิวงศ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราลี  อุดมสวรรค์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทองบุญธรรม
 
1. นางสุภรรณี  ดีเจริญ
2. นางสาวนภาพร  สืบสายทองดีแท้
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นายยุทธศักดิ์  จำปาเทศ
2. นายไตรภพ  พวงชื่น
 
1. นางสาวณัฎฐิรา  อมราสิงห์
2. นางลัดดาวัลย์  หุ่นธานี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 33.36 เข้าร่วม 33 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  พรมโสภา
2. เด็กชายนันทวัฒน์  เหล่าอินทร์
 
1. นางสาวณัฎฐิรา  อมราสิงห์
2. นางลัดดาวัลย์  หุ่นธานี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64.38 ทองแดง 20 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  ทองวิชิต
2. เด็กชายสรวิชญ์  รักธัญการ
 
1. นางสาวณัฎฐิรา  อมราสิงห์
2. นางลัดดาวัลย์  หุ่นธานี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70.8 เงิน 44 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  เริงเกษตรกิจ
2. เด็กหญิงปานทิพย์  จำปาทอง
3. เด็กหญิงรจนา  รักกสิวิทย์
4. เด็กหญิงสุชาวดี  บำรุงรัฐสุจริต
5. เด็กหญิงเจนิสตา  วงษ์เวช
 
1. นางสาวณิชาภัทร  สุวรรณศรี
2. นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวจินดารัตน์  มีโพธิ์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ตาสาย
3. นางสาววริศรา  ปิ่นสุวรรณ
4. นางสาวสุพรรณี  ดุลย์มา
5. นายอภิเษก  จักรเพ็ชร
 
1. นางอาภากร  นาวีระ
2. นายชิวากร  ดีเจริญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชมน  ขวัญไกรศิริ
2. เด็กหญิงนภัสรนันท์  สารคุณ
3. เด็กหญิงพรชิตา  วรรคไชสงค์
4. เด็กหญิงพิชชาภา  ธิมาสุ
5. เด็กหญิงสุจิตรา  เสวกวิหารี
 
1. นายธงศักดิ์  สิงห์ไชย
2. นางสาวเกศรินทร์  แสนอุลัย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 33 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวกชพรรณ  แย้มปรางค์
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  ลำเภา
3. นางสาวมณีรัตน์  ดีเทียน
4. นางสาวรุจณิชา  ยงกสิกรรม
5. นายอภินันทน์  เหล่าอินทร์
 
1. นางสาวสุชาดา  หาญสาริกิจ
2. นายละเมียด  คำรื่น
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 22 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพร  รัชวงค์
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  พลพัฒน์
3. เด็กหญิงณัฐฐาพร  สุวคนธ์
4. เด็กหญิงสุภัสรา  แก่นแก้ว
5. เด็กหญิงอรจิรา  ถ้วนถี่
 
1. นายประจักร์  เอี้ยงเถื่อน
2. นางอโนชา  สวรรคโลก
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 41 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายศิรินนท์  สิทธิกัน
2. นายศุภกร  อ่อนเงิน
3. นายสิทธิชัย  สุวรรณกิจ
4. นายเอกภพ  ยวนรัมย์
5. นายเอนก  ดินแดง
 
1. นายอภิวัฒน์ชัย  จีระดิษฐ์
2. นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 19 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  จีรดิษฐ์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  รุุกขชาติ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 44 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นายดำรงค์ศักดิ์  อำนวยเนตร
 
1. นางสาวน้องวิทู  ทับทิมทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง 32 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีสี
2. เด็กหญิงศศิลักษณ์  คงบัว
 
1. นางเนตรทราย  ศิริบูรณ์
2. นางสมคิด  ตระกูลอินทร์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.2 ทอง 28 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายศิวัช  น้อยวงษ์
2. นางสาวสุรางคณา  วิสิทธิ์
 
1. นางสาวคณารัตน์  ศรีมุข
2. นางสาวสุภาวดี  กระแสสินธุ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 78.8 เงิน 36 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลปรียา  บางเลา
2. นางสาวคันธนีรา  ต้นทุน
3. เด็กหญิงจันทร์หอม  ชำนาญ
4. นางสาวณลธิชา  อ่อนอก
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  พร้อมเพรียง
6. นางสาวนันทพร  ทรัพย์น่วม
7. เด็กหญิงปณัฏฎา  กัลชาญสุพรรณ
8. เด็กหญิงวรรณา  ละอองเอก
9. เด็กหญิงวาสนา  ขำคำ
10. นางสาวหนึ่งฤทัย  สีทอง
 
1. นางสาววิไล  ระงับภัย
2. นางสาวรษิดา  คชเดช
3. นางพัชรินทร์  ศิริเขตรกรณ์
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐา  จันทร์สวน
2. เด็กชายวัชรินทร์  ไกรกิจราษฎร์
 
1. นายชาตรี  อนันต์เพ็ชร์
2. นางศรีสุดา  อนันต์เพ็ชร์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 16 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  สาพรเจริญ
2. นางสาวภัทรวรินทร์  สาระทิน
 
1. นายชาตรี  อนันต์เพ็ชร์
2. นางศรีสุดา  อนันต์เพ็ชร์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงดลนภา  มาแก้ว
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายกิตติพัฒน์  สังขวิสุทธิ์
 
1. นายธนรัตน  นิลประภา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แข็งกสิกิจ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวปูชิตา  พงศ์สุจริต
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์   พันธุ์เขียน
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 29 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวยุวภา  โชติรัส
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ขุนพิลึก
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายณัฐพงศ์  วรรณ์เจริญ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนิสมา   สุวรรณศร
2. เด็กหญิงเนตรนภา   กางกรณ์
 
1. นายโรจนัสถ์   สุจริต
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 36 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรไพลิน  สิงหราช
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวอรวรรณ  รักกสิกรณ์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกันตินันท์  รักสัตย์
2. เด็กชายธนากร  ดวงจิตร
3. เด็กชายไพทูรย์  บัวงาม
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวบุษบงก์  แรงเขตรกิจ
2. นายศรชัย  แรงเขตรวิทย์
3. นางสาวอโณชา  ไตรพิษ
 
1. นายสำรวย  หนูเถื่อน
2. นางสุภัทรา  หนูเถื่อน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. เด็กชายพศิน  วาดพันธ์
 
1. นายปฏิรูป  ศิลปรัตน์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายสุทธิพงษ์  อินทโฉม
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.6 ทอง 4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกานต์ดนัย  สุธรรม
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  เทียมใหม่
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพล  แสงเพชร
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายนพเก้า  สุทธินันท์
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อนันตผล
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. นายอภิชาติ  จันทร์แวง
 
1. นายปฏิรูป  ศิลปรัตน์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  แม่นศร
 
1. นางสาววรนุช  ประดิษฐ์พงศ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนาตาชา  พัดสาริกรณ์
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  แกว่นกสิกรณ์
 
1. นายนพดล  ขยันการค้า
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  มุทิตา
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายภัทรดนัย  เลิศเจริญธรรม
 
1. นายนพดล  ขยันการค้า
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87.6 ทอง 8 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวอาภิสรา  สิญจวัตร์
 
1. นายนพดล  ขยันการค้า
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  มุทิตา
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวศิริธร  ศักดิ์ขุนทด
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80.2 ทอง 7 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นุ่นงาม
2. นางสาวกัลยกร  แกว่นกสิกรณ์
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  เตียวิรัตน์
4. เด็กหญิงธนพร  ระบอบ
5. เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์พุฒ
6. เด็กหญิงยศวดี  นิยมไทย
7. เด็กชายรณชัย  ฉิมภู่
8. เด็กหญิงสิริรัตน์  เมืองเหลือ
9. นางสาวอาภัสรา  สิญจวัตร
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
2. นายนพดล  ขยันการค้า
3. นางสาววรนุช  ประดิษฐ์พงศ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แกว่นเขตรวิทย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เก่งเขตวิทย์
3. นางสาวนริสรา  ยอดวิถี
4. เด็กหญิงนันท์นภา  จุดมี
5. เด็กหญิงนาตาชา  พัดสาริกรณ์
6. เด็กชายภานุพงษ์  จุ้ยดอนกลอย
7. เด็กชายมานะ  เอี่ยมเวช
8. เด็กชายวรภพ  มุทิตา
9. เด็กชายศิกวัส  นาคสูตร
10. เด็กชายศิกวิส  นาคสูตร
11. นางสาวศิริธร  ศักดิ์ขุนทด
12. เด็กหญิงสุนิษา  ปาระมี
13. เด็กหญิงสุรัสวดี  มุทิตา
14. เด็กชายอัษฎา   วันดี
15. เด็กหญิงอาธิติญา  กุลประดิษฐ์
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
2. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
3. นายศักดิ์ชัย  อัมระนันท์
4. นางสาวเครือมาศ  ชาติมนตรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  แกว่นกสิกรณ์
2. เด็กชายกานต์ดนัย  สุธรรม
3. เด็กหญิงชมพูนุช  กิจพาณิชวิเศษ
4. นายณัฐพงษ์  เทียมใหม่
5. นายนพเก้า  สุทธินันท์
6. เด็กหญิงปาลิดา  ทรงวารี
7. เด็กชายพีรพล  เเสงเพชร
8. เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์พุฒ
9. นายภูมินทร์  ศรีวัตรปาน
10. เด็กชายรณชัย  ฉิมภู่
11. นายสุทธิพงษ์  อินทโฉม
12. นางสาวอาภัสรา  สิญจวัตร
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
2. นายนพดล  ขยันการค้า
3. นางวรรณา  พิมพันธุ์
4. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  บุญเรือง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ตัดสืบ
3. เด็กหญิงวิภาวดี  ฟักเครือ
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วงษ์ตาธรรม
5. เด็กชายอาณัฐนันท์  รักธัญการณ์
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
2. นายวชิร  ภุมมา
3. นางสาวปฐมภรณ์  แสงกระจ่าง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75 เงิน 29 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายพัชรพล  เรืองกสิกรณ์
2. นายภูมิภัทร์  รัตนธรรม
3. นางสาวมินลดา  พลอยมะกล่ำ
4. นายสรศักดิ์  แกว่นกสิกรณ์
5. นางสาวสุภัชญา  สง่างาม
6. นางสาวเจนจิรา  เพียรสันเทียะ
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
2. นายบัณฑิต  ดารา
3. นางสาวปฐมภรณ์  แสงกระจ่าง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 22 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายทศพล  พงษ์เกษตรการ
 
1. นายประทาน  จินา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 30 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นายปริญญา  สาริวรรณ
 
1. นายอภิสิทธิ์  พรหมศิริ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 25 โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  เทพคุณ
 
1. นายอนุสิทธิ์  คงคา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 7 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวมินทร์สุดา  ปรีชา
 
1. นายปฐมพงศ์  บัวเหมือน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายธรรพ์ณธร  เทพพันธ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นายปริญญา  สาริวรรณ
 
1. นายอภิสิทธิ์  พรหมศิริ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 22 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุพรมมา
 
1. นายอภิสิทธิ์  พรหมศิริ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.3 ทอง 6 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นางสาวธารารัตน์  ศิริเดช
 
1. นายนพพร  ศิริวงศ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายฑีฆวัฒน์  แย้มสุข
 
1. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 30 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นายเกียรติศักดิ์  ชาติสุทธิ์
 
1. นางวรรณา  วรพงศ์ไชย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.83 ทอง 21 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรวา  กลายสุข
 
1. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.66 ทอง 10 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นางสาวธารารัตน์  ศิริเดช
 
1. นายนพพร  ศิริวงศ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.33 เงิน 35 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายวรพงศ์  จาคภักดี
 
1. นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.5 ทอง 28 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายวรโชติ  หมั่นเขตรกิจ
 
1. นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 11 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญฑิตา  แก้วถิ่นดง
 
1. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 15 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวพิชชาพร  สุวรรณพยัคฆ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 71.2 เงิน 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤติน  สันติวาริณี
2. เด็กหญิงชุติมา  ชังชั่ว
3. เด็กหญิงฐาปนีย์  เจริญโต๊ะ
4. เด็กหญิงณัฐวดี  บุตรเนียม
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงสิมมา
6. เด็กชายนันทวัฒน์  พูลพุกยี่
7. เด็กชายปัชญ์  บุญประเสริฐ
8. เด็กหญิงรุ่งกานต์  จุลพวก
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  เอี่ยมสมร
10. เด็กหญิงอรนุช  ส่งเสริม
11. เด็กชายอานนท์  บุญอาจ
12. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อารีย์
 
1. นายสายชล  ปิ่นทอง
2. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญมา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เศรษฐเสถียร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชนนิกรณ์
4. เด็กชายทศพล  วรรณภักตร์
5. เด็กหญิงทอตะวัน  วิระพฤกษ์
6. เด็กชายทินภัทร  กลั่นกสิกรณ์
7. เด็กหญิงนภาวรรณ  ท้าวอาจ
8. เด็กหญิงพรวิจิตร  ฤาชัย
9. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เหล่าเขตรกิจ
10. เด็กชายศุภกิตติ์  วิเศษศรี
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
2. นางสาวเครือมาศ  ชาติมนตรี
3. นางสาวศศิวิมล  กลายสุข
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวกุลธิดา  ทองคำขาว
2. นายชาลี  เปี่ยมเงิน
3. นางสาวฐานียา  ศรีกรุษ
4. นายณัชพล  เจริญสุข
5. นายณัฐพร  แรงเขตการณ์
6. นายนิพนธ์  สุวาท
7. นางสาวศิริวรรณ  พันธ์เกษกรณ์
8. นายอาคม  โคกบัว
9. นางสาวอาริสา  เพียนชะกรณ์
10. นางสาวเกวลิน  ชูติธวัช
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
2. นางสาวเครือมาศ  ชาติมนตรี
3. นางสาวศศิวิมล  กลายสุข
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 27 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  เอี่ยมละออ
2. เด็กหญิงปภาวี  บุสำโรง
3. เด็กหญิงพิชชาภา  กอรัตน์
4. เด็กหญิงสรินยา  มีศรี
5. เด็กหญิงสุธิดา  หมั่นเขตกิจ
6. เด็กหญิงโชติกา  เริงเกตกิจ
 
1. นางสาวสุรัตน์วดี  เนียมอ่ำ
2. นางสาวณัฐยา  คันทวัง
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 24 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวคณิศร  เพิ่มการนา
2. นางสาวดาราวดี  ยางนอก
3. นางสาวทิพย์สุดา  แสงดาว
4. นางสาวพจนีย์  ยงกสิการณ์
5. นางสาวสิริษา  เจิมเมือง
 
1. นางสินีนาถ  โพธิ
2. นางสาววรรณิศา  ฤาชัย
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.2 ทอง 4 โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. นายณฐกร  พงษ์สาริกิจ
2. นายธนพล  ภู่เพชร
3. นายพงศกร  ม่งทา
4. นายพันกร  มีแก้ว
5. นายศุภชัย  นิลเกษม
 
1. นายนพดล  คงป้อม
2. นายณัฐวุฒิ  วัชรพิบูลย์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 81.25 ทอง 14 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นายชยานันต์  เสรารักษ์
2. นางสาวอรอุมา   ว่องวิการณ์
 
1. นางใกล้รุ่ง  จัมปะโสม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 14 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนวรัตน์  มาดี
 
1. นายยุทธนา  ต๊ะบุญเรือง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวสิริกร  ดีเพิ่ม
 
1. นางกัญญารัตน์  จำรัส
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 19 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยาวิชัย
 
1. นางอุไร  ธรรมายน
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.8 ทอง 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  สิงหนาท
 
1. นางสุนุตชา  อุบลจร
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70.67 เงิน 16 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  อุนการุณวงษ์
 
1. นางกัญญารัตน์  จำรัส
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.2 ทอง 7 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจิรพัส  สีแตง
2. เด็กหญิงภูริดา  รัตนโชติธาดา
3. เด็กหญิงศุภักษร  เพ็งศรี
4. เด็กหญิงสุวดี  สุพบุตร
5. เด็กชายเมธาสิทธิ์  อินทร์รูป
 
1. นางทักษพร  พันธ์เขตรการ
2. นางดารุณี  อินทุฤทธิ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายกฤตธน  สวรรคโลก
2. นายทิวัฒถ์  ปานทอง
3. นางสาวนวินดา  ยศนันท์
4. นางสาวพัชราภรณ์  เงินบำรุง
5. นายมฤค  สุขรื่น
 
1. นายประวีณธรรม  ทองเกล็ด
2. นางสาวสุลาวัลย์  เพชรสุวรรณ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 71.16 เงิน 30 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โดดเครือ
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ์  วิเชียรสาร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หรรษา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 42 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวกัลยาณี  พันธุ์เขียน
2. นางสาวชุติมา  คำแสน
 
1. MissTian  yuan
2. MissGu  Dandan
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  เฮงสิ
2. นางสาวภัชริดา  สวนศิลป์พงศ์
 
1. MissMisato  Katsumata
2. นางอานันฑิตา  สแปร์โรว์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 36 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวจีรณา  วาริน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หรรษา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายสิทธิพล  ศาสตร์ประสิทธิ์
 
1. นางอานันฑิตา  สแปร์โรว์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.3 เงิน 26 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  อ่ำดอนกลอย
2. นางสาวนวรัตน์  เชื้อกสิกรรม
3. นางสาวนุชจรี  เชื้อเขตรกิจ
4. นางสาวสาวิตรี  ดำนิล
5. นายสุกิจ  สุทธิชาติโยธิน
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์  จุติมา
2. Miss Gu  Dandan
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.33 เงิน 21 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณพงศ์  อินอ่อน
2. นายธนากร  พุฒเห้า
3. นางสาวธันยพร  จิตรซื่อ
4. นางสาวปาณิสรา  ก้านดอกไม้
5. นางสาวศิริภัสสร  เรืองเถาะ
 
1. นางอานันฑิตา  สแปร์โรว์
2. Missmisato  katsumato
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 38 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงญาณินท์  วิชาเดช
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ประสาทกิจ
 
1. นายอำนาจ  จ้อนแจง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74.3 เงิน 21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. นายณัฐภัทร์  อินทร์ฉาย
 
1. นางสาวอัจจิมา  นาควิจิตร
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.93 ทอง 26 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อ่ำจุ้ย
2. เด็กชายปรมินทร์  เกิดศรี
3. เด็กชายพัฒน์ฌากร  สิทธิ
4. เด็กชายพิเชษฐ์  อินทะจักร์
5. เด็กชายวุฒิชัย  สมัครเขตรกิจ
6. เด็กชายสราวุธ  จันทพันธ์
7. เด็กชายอภินัทธ์  แป้นสุข
8. เด็กชายโชคชัย  วุฒิยา
 
1. นายธีรพร  โพธิ
2. นายสำรวย  หนูเถื่อน
3. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 79 เงิน 20 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายณัฐพล  ศรีขาว
2. นายณัฐวุฒิ  จันทร์ปลอด
3. นายทัศนะ  จำปา
4. นายภูมิสิริ  สมจิตต์
5. นายวัชรินทร์  เชี่ยวเกตวิทย์
6. นายเดชอุดม  รงค์ทอง
 
1. นายธีรพร  โพธิ
2. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
3. นางสินีนาถ  โพธิ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.8 ทอง 16 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิกา  ทิพย์กาวี
2. เด็กหญิงนัฐณิชา  แสวงสุข
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  สังข์ชัย
 
1. นางสุรีย์รัตน์  ส่งเสริมภักดี
2. นางสาวเวธนี  พัฒโนทัย
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  เกษกรรณ
2. นางสาวพรชิตา  กองช้าง
3. นายสิทธินันท์  กองช้าง
 
1. นางสุภัทรา  หนูเถื่อน
2. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.6 เงิน 26 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรกานต์  บัวสำลี
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  เสาวรส
3. เด็กชายอัษฎา  เชียวเขตรวิทย์
 
1. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
2. นายศักดิ์ชัย  อัมระนันท์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.2 ทอง 12 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวณัฐกานต์  กลิ่นดี
2. นายพรสวรรค์  ชาญสาริการ
3. นางสาวสุชาวดี  วงษ์ขาว
 
1. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
2. นางสาวณัฏฐนันท์  จุติมา
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. เด็กชายนิธิพงษ์  โห้วงศ์
2. เด็กชายโชคอดิศักดิ์  แก้วกุล
 
1. นางสาวกรุณา  นัคราจารย์
2. นายมนัส  ปัญญาฤทธิ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 39 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เต็นเส้า
2. เด็กชายสรศักดิ์  เมฆแสน
 
1. นางสาวศรารักษ์  แซ่อึ้ง
2. นางสาวพัชรี  ทองทักษิณ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 35 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  พัดสาริกรณ์
2. นายโอม  วัฒนวิกย์กรรม
 
1. นายธวัชชัย  เหล่าเขตรกรณ์
2. นางสมหวัง  วรรณสูตร
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 30 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายฐากร  เจริญสุข
2. เด็กชายวิทวัส  พัฒนพานิช
 
1. นายชาลี  วงษ์รักษ์
2. นายพิชญะ  โชคพล
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายจิรพัส  ปานแก้ว
2. นายณัฐวัฒน์  สุขงาม
 
1. นายชาลี  วงษ์รักษ์
2. นายพิชญะ  โชคพล
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 37 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ลาคำ
2. เด็กหญิงนพมาศ  คล้ายบุรี
 
1. นางสาวศรารักษ์  แซ่อึ้ง
2. นางสาวพัชรี  ทองทักษิณ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายพงศพัศ  เสรารัตน์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ผ่องสะอาด
 
1. นางสาวดิศราพา  ศรีนุช
2. นางสาวอภัสสรณ์  เรืองวงษ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชจิรา  ย่องหยี
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ผ่องศรี
 
1. นางสาวอภัสสรณ์  เรืองวงษ์
2. นางจงดี  คำแสน
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 79 เงิน 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  สาที
2. นางสาวอังค์วรา  ต่วนเทศ
 
1. นางสาวอภัสสรณ์  เรืองวงษ์
2. นางจงดี  คำแสน
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63.25 ทองแดง 15 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวปัณฑิตา  ชาญเวทประสาตร์
2. นางสาวสุมินทรา  อาสนะคงอยู่
 
1. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
2. นางสาวอภัสสรณ์  เรืองวงษ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 11 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายกิตติธัช  ไวกสิกรณ์
2. นายธิติภาส  คงไทย
 
1. นายชาลี  วงษ์รักษ์
2. นายพิชญะ  โชคพล
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายญาณวรรธน์  นิยมสัตย์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุทนต์
3. เด็กหญิงภูรดา  โพธิ์เกษม
 
1. นายพิชญะ  โชคพล
2. นายชาลี  วงษ์รักษ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 22 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวชุติมน  เรืองพูล
2. นางสาวปลายฟ้า  คำแก้ว
3. นางสาวพิลัยวรรณ  เทียมจันทร์
 
1. นายสดใส  แก้วประสงค์
2. นายอำนวย  เกษกิจ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 31 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณัชชา  ประสาทเกษการ
2. นายพงศ์เทพ  นุชเวช
 
1. นายธิติ  พรหมสูตร์
2. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภณ  บุตรน้ำเพ็ชร
2. เด็กชายรัชภาค  วัตสุข
3. เด็กชายเตชพัฒน์  มาท้วม
 
1. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
2. นางสาวอภัสสรณ์  เรืองวงษ์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณฐนนท์  นันทจิตตานนท์
2. นายธีรศักดิ์  เก่งธัญการ
3. นายเนติภูมิ  พันธ์สระคู
 
1. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
2. นางสาวอภัสสรณ์  เรืองวงษ์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  จันทบาล
2. เด็กชายธราเทพ  จินะชัย
3. เด็กชายสรวิชญ์  โพธิ์รักษา
 
1. นายพิชญะ  โชคพล
2. นายชาลี  วงษ์รักษ์
 
150 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิศ  ผูกจีน
2. เด็กชายจิรพนธ์  กลธนเสพธ์
3. เด็กชายเจษฎา  แจ้งจิตร์
 
1. นายพิชญะ  โชคพล
2. นายชาลี  วงษ์รักษ์
 
151 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ   มะยุเรศ
2. นางสาวพัชราพร   เบญจางคประดิษฐ์
3. นายศุภชัย   แสงทอง
 
1. นายสดใส  แก้วประสงค์
2. นายอำนวย  เกษกิจ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายจักรภัทร  เกษรมาลา
2. เด็กชายทวีศักดิ์  เขตรกรรม
3. เด็กชายนันทวัฒน์  อุสุภะ
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นายประทีป  ไผ่เทศ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นายณภัทร  มุสิกพันธ์
2. นายพงศกร  บุญแก้ว
3. นายมานะ  อาษา
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นายณรงค์  คูรัมย์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายกฤษดา  ใจดี
2. นางสาวน้ำผึ้ง  สุขเปี่ยม
3. นางสาวมาริษา  มาตรสิงห์
 
1. นางสาวสุพิไลวรรณ  กสิการ
2. นางสาวสันธินี  บำรุงสุข
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชนธิชา  ขูดสันเทียะ
2. เด็กชายชาดา  เชาว์ชาญ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  พึ่งเนียม
4. เด็กชายพรชัย  วราสินธุ์
5. เด็กชายวรเชษฐ์  จอมทอง
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  เทศแจ่ม
 
1. นางสาวนลทพร  คุ้มไพรี
2. นายวุฒิวัฒน์  อิ่มเพ็ง
3. นางบุญชู  งามขำ
 
156 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรานุช  เหลืองแดง
2. เด็กหญิงชนัญญา  เหล่าอินทร์
3. เด็กหญิงภัทรจิรา  วงวิราช
 
1. นางกนกนิจ  จูทา
2. นางปวีณา  ถุงทรัพย์
 
157 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 20 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวชนนิกานต์  จันทร์สุขสวัสดิ์
2. นางสาวธนวรรณ  ชาติสังข์
3. นางสาวนภัสสร  จันทรคร
 
1. นางสาวสันธินี  บำรุงสุข
2. นางสาวสุพิไลวรรณ  กสิการ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 22 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนิดา  ปั้นงาม
2. เด็กหญิงนววรรณ  ฉัตรตรีรัตน์
3. เด็กหญิงปริยฉัตร  เรืองอินทร์
 
1. นางสาวนิรมล  สูนประหัตถ์
2. นายสุระ  งามขำ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกิตติวรรณ  บุญช่วย
2. นางสาวขวัญนภา   สุขชม
3. นางสาวภัทราพร  สีแตง
 
1. นางสาวนิรมล  สูนประหัตถ์
2. นายสุระ  งามขำ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  กังวาฬ
2. เด็กหญิงจีรนุช  ประมูลทรัพย์
3. เด็กหญิงเกวลี  อินทจร
 
1. นางอัญชลี  วงศ์ดี
2. นางวิไล  คำสิทธิ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82 ทอง 20 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นางสาวทิพย์วิมล  หล่อทอง
2. นางสาววนารี  วัสธูป
3. นางสาววรรณวิสา  อู่สุวรรณ
 
1. นายวุฒิชาติ  วชีระสูตร
2. นายธวัชชัย  เหล่าเขตรกรณ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 30 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุทัศน์
2. เด็กหญิงนัทภรณ์  โสดา
3. เด็กหญิงภิญริญา  กาจชัยการ
 
1. นายวุฒิชาติ  วชีระสูตร
2. นางสุกัญญา  คงเขียว
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.42 ทอง 14 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  บุญเกตุ
2. นางสาวอรวรรษา  ทองสวน
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  แป้นจันทร์
 
1. นางสาวสุพิไลวรรณ  กสิการ
2. นางสาวสันธินี  บำรุงสุข
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  หาญธัญกรรม
2. เด็กหญิงสุมินตา  มุมทอง
3. เด็กชายอภิวิชญ์  อัมรนันท์
 
1. นางปวีณา  ถุงทรัพย์
2. นางกนกนิจ  จูทา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวชนิตา  รักษาริกรรม
2. นางสาวชลธิชา  สุขันธ์
3. นางสาวนภัสสร  สุขตา
 
1. นางสาวนลทพร  คุ้มไพรี
2. นางบุญชู  งามขำ
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 12 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายกฤตภาพ  ไวยสาริกิจ
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 24 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ดีฉนวน
2. เด็กหญิงธารวิมล  เกิดโพชา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทางดี
 
1. นายศักดิ์ชัย  อัมระนันท์
2. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  เอกนันทา
2. นางสาวภัทรดา  คล้อยเชียงของ
3. นางสาวสุพิชชา  จันทรมาก
 
1. นางสาวประนัดดา  สงครามศรี
2. นางสาวดิศราพรรณ  ศรีนุช
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กชายสุทัศน์  วงษ์เวทเทวันท์
 
1. นางสุวรรณา  พวงมณี
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 27 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กชายวีรพัฒน์  ลาคำ
 
1. นางวีณา  พงษ์สวัสดิ์
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 9 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  มั่งมี
 
1. นางสาววิไล  ระงับภัย
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 20 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงเพชรพลอย  ผูกใจเพื่อน
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวมุฑิตา  เขม้นกสิกิจ
 
1. นางสาวนฤมล  จุลมุสิก
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นางสาวฤทัย  รุทธการ
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
 
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 68.33 ทองแดง 14 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงอานันทิตา  แก้วช้าง
2. เด็กหญิงใบเฟิร์น  ฝ่ายรสาร
 
1. นางสาวภิญญ์พิมล  กันสุข
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 10 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายชัยมงคล  ศรีเบ็ญจะ
2. เด็กชายชานนท์  ทับทิมทอง
 
1. นางสาววิไล  ระงับภัย
2. นางสาวรัตนา  จันทะศูณ